47

OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN
Page 2: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

B SINIFI !" GÜVENL!#! UZMANI

IOSH MEMBER

INTERNATIONAL DIPLOMA

MIIRSM MEMBER

OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR

ISO 9001 INTERNAL AUDITOR

NEBOSH IGC CERTIFICATE

SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER

ISO 14001 INTERNAL AUDITOR

KURUCU O#UZHAN OKUMU"

Page 3: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

O#UZHAN OKUMU" GEL!"!M OSGB

HAYAT Ç!ZG!S! OSGB KOCAEL!

MEBEO E#!T!M DANI"MANLIK !N"AAT LTD."T!.

GSS !SKELE ÇÖZÜMLER!

COVEREDGE® BAR!YER S!STEMLER!

HND ÇEL!K S!STEM ÇÖZÜMLER!

F!RMALARIMIZ PARTNERLER!M!Z

Page 4: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

. OSGB

. EĞİTİM, DANIŞMANLIK, DENETLEME

. ACİL SAĞLIK

. SAĞLIK TARAMA

. PERİYODİK KONTROL

. COVEREDGE® BARİYER VE İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ

. İSKELE SİSTEMLERİ

. ÇELİK İMALAT VE ÖZELLİKLİ İNŞAATLAR

FAALİYET ALANLARIMIZ

Page 5: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

OSGB(ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ)

Page 6: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

O#UZHAN OKUMU" GEL!"!M ORTAK SA#LIK GÜVENL!K B!R!M!

O!UZHAN OKUMU" – GEL#"#M #$çi Sa%lı%ı #$ Güvenli%i Danı$manlık Ltd. "ti. Ortak Sa%lık Güvenlik Birimi, OMT Olarak 2010 yılında i$çi sa%lı%ı i$ güvenli%i konularında faaliyet göstermek amacı ile Ankara’da kurulmu$tur. 2016 yılında nevi de%i$tirerek O!UZHAN OKUMU" GEL#"#M #$çi Sa%lı%ı #$ Güvenli%i Dan. Tic. Ltd. "ti olarak tescil edilmi$tir.

Firmamız Ankara ve çevre illerde faaliyet gösteren kurum, kurulu$, i$letme ve firmalara, 6331 nolu “#" SA!LI!I VE GÜVENL#!#KANUNU” ve ilgili di%er mevzuatların gerekliliklerinin yerine getirilmesi için 511 no’lu sertifika ile Ortak Sa%lık Güvenlik Birimi hizmetleri vermek amacıyla kurulmu$tur.

Grubumuz Ankara’da Merkez Ofisi ve Kocaeli’de Hayat Çizgisi OSGB olarak Türkiye genelinde pek çok $ehirde hizmet vermektedir.

6331 Sayılı Kanunda Belirtildi%i Üzere

Ayrıca

• #$ Yeri Hekimi Temini • Risk Analizleri• #$ Güvenli%i Uzmanı Temini • Acil Durum Eylem Planı• Di%er Sa%lık Personeli Temini • #SG E%itimleri

• Sa%lık Raporları• Sa%lık ve Hijyen Denetimleri• Saha Denetlemesi ve

Raporlaması

FAAL!YET ALANLARI

Page 7: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

OSGB YETK! BELGELER!

KAL!TE BELGELER!

Page 8: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

MEBEO EĞİTİM

DANIŞMANLIK DENETLEME

Page 9: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

MEBEO !SG DANI"MANLIK LTD. "T!.

MEBEO E!"T"M DANI#MANLIK "N#AAT T"CARET L"M"TED #"RKET" ülkemizdeki enerji, sanayi ve in$aat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara, 6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklerde yüklenen ‘#$çi Sa%lı%ı ve #$ Güvenli%i Sorumluluklarının’ yerine getirilmesi do%rultusunda gerek Türkiye’de gerekse yurtdı$ında #SG Danı$manlı%ı hizmetleri vermek üzere 2013 yılında faaliyete geçmi$tir.

FAAL!YET ALANLARIGEL#"#M #SG& #$çi Sa%lı%ı #$ Güvenli%i Danı$manlık Tic. Ltd. "ti. olarak yurtiçi ve yurtdı$ı projelerde gerek #$yeri Sa%lık Güvenlik Birimi kurulması (#SG/HSE) gerekse i$in tamamının veya bir kısmının danı$manlı%ının yürütülmesi noktasında hizmet vermekteyiz. Bunun dı$ındaki faaliyet alanlarımız; • #hale süreçlerinde #SG ön yeterlilik dosyalarının hazırlanması, • #SG Yönetim sisteminin kurulması, • #$ izni sistemlerinin (PTW) kurulması, e%itimlerin verilmesi,

i$letilmesinin yapılması, • #SG kurullarının olu$turulması, toplantıların düzenlenmesi ve

kararların takip edilmesi, • #SG Plan, Prosedür, Talimatlar, El Kitaplarının hazırlanması • Kaza ara$tırma, kök sebep analizi yapılması, düzeltici

faaliyetlerin belirlenmesi, • Aylık raporlama sisteminin kurulması ve #SG istatistiklerinin

(KPI) hazırlanması, takip edilmesi, • #SG Risk Analizlerinin yapılması,• Acil Durum Planlarının hazırlanması, • Acil durum ekiplerinin olu$turulması ve e%itilmesi,

Page 10: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

• Acil durum ekipmanlarının belirlenmesi ve temin edilmesi, • Kişisel Koruyucu Malzemelerin standartlarının belirlenmesi ve

temin edilmesi, • Düşme    koruyucu ağların belirlenmesi, projelendirilmesi ve

temin edilmesi,  • İskele kurulum ve denetlemesi, • Kaldırma eğitimleri verilmesi, tandem kaldırma ve benzeri

operasyonların planlanması, yürütülmesi, • Yerli ve yabancı İSG personel ihtiyaçlarının belirlenmesi

ve  uluslararası projelerde görev  almış, deneyimli,  BSC, NEBOSH, IOSH, OSHA gibi akredite eğimlere katılmış, çok iyi derecede İngilizce bilen  personel temini, 

• İSG ve Çevre konularında saha ziyaretleri ve denetimlerinin yapılması,

• Uygulamalı ve teorik yüksekte çalışma eğitimlerin verilmesi, • İngilizce ve Arapça İSG eğitimleri verilmesi, • IOSH Eğitimlerinin verilmesi, • NEBOSH Eğitim organizasyonları, • Ortam Ölçüm Hizmetleri

Page 11: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

MEBEO !SG E#!T!MGENEL KONULAR• Çalı$ma mevzuatı ile ilgili bilgiler, • Çalı$anların yasal hak ve sorumlulukları, • #$yeri temizli%i ve düzeni, • #$ kazası ve meslek hastalı%ından do%an hukuki sonuçlar

SA#LIK• Meslek hastalıklarının sebepleri, • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin

uygulanması, • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, • #lkyardım

Page 12: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

TEKNİK• Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, • Elle kaldırma ve taşıma, • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, • Ekranlı araçlarla çalışma, • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin

uygulanması, • Güvenlik ve sağlık işaretleri, • Kişisel Koruyucu Donanım kullanımı, • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, • Tahliye ve kurtarma

Page 13: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

DİĞER EĞİTİMLER• İSG bilinçlendirme • Tehlikelerin belirlenmesi • Kapalı alanlarda çalışma • İş makinaları ile güvenli

çalışma • Kayma, takılma düşme • Yangının kimyası • Kazı güvenliği • Sapancı

• İşaretçi • Elektrikli el aletleri • Kaldırma operasyonları • Elle taşıma • Ergonomi • Risk analizi • Kişisel koruyucu donanımlar • Yüksekte çalışma • İskele güvenliği • Acil durum yönetimi

Page 14: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

MEBEO ACİL

SAĞLIK

Page 15: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

SA#LIK

SAHA KL!N!K !"LEMLER!• Kurulması ve gerekli

malzemenin temin edilmesi • Konteyner klinik yapılması • Doktor temini • Hem$ire temini • Ambulans temini • Sa%lık tarama aracı temini • #laç ve sarf malzemelerinin

temini • A$ıların temini

Page 16: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

MEBEO SAĞLIK TARAMA

Page 17: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

SA#LIKMobil #SG araçlarında, Radyoloji uzmanı, Radyoloji Teknikeri ve Odiyometrist çalı$maktadır. Mobil #SG aracımızda: #$ Sa%lı%ı ve Güvenli%i hizmetlerinde önem arzeden, çalı$anların i$e giri$ (#$e Uygunluk) muayenelerinde ve periyodik muayenelerde yapılması gerekli olan tarama tetkikleri ve ölçümleri yapılmaktadır. Bu testler:

• Kan Sayımı (Hemogram), • Akci%er Grafisi (PA. AC. Grafisi), • Solunum Fonksiyon Testi (SFT) • #$itme Testi (Odiyometri)

Tarama tetkikleri ve ölçümlerinin yaptırılması i$verenlerin hukuki konular ve tazminatlarla kar$ıla$maması için çok önemlidir. Çalı$anların sahaya girmeden önceki sa%lık durumları ile ilgili ön bilgi verir. Çalı$anların çalı$ması esnasında, i$yeri hekiminin sa%lık gözetiminde gerek gördü%ünde i$ kaybı olmadan kontrol tetkik ve ölçümleri de yapılabilmektedir.

Page 18: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

MEBEO PERİYODİK KONTROL

Page 19: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince Periyodik Kontrol ve Muayenesi zorunlu iş ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinin planlanlanması, uygulanması ve raporlanması

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrol • Vinç ve Caraskal Periyodik Kontrolü • Forklift Periyodik Kontrol (Dizel, Elektrikli, Manuel İstif

Makinaları ve Transpaletler) • Kule Vinç Periyodik Kontrolü • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü • Platform Periyodik Kontrolü (Sütunlu Çalışma, Alimak, Asma İskele ve  Makaslı – Bomlu Platformlar) • Lift Periyodik Kontrolü (Araç Kaldırma Lift, Kriko vb.) • Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)

Elektrik Tesisatları Periyodik Kontrol ve Ölçümleri • Topraklama Ölçümü • Paratoner Ölçümü • Katodik Koruma Ölçümü • İç Tesisat Uygunluk Kontrolü • Pano Kontrolleri • Kaçak Akım Koruma Ölçümleri • Yalıtım Direnci Kontrolü

Tezgahlarda Periyodik Kontrol • Makine ve Tezgah Periyodik Kontrolleri

Page 20: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

COVEREDGE BARİYER

VE İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ

®

Page 21: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

COVEREDGE® BAR!YERCoverEdge® Bariyer Sistemleri, neredeyse tüm sektörlerde bulunan “Yüksekten Dü$me” ve “Dü$en Nesne” risklerini azaltmak için geli$tirildi. Bu e$siz bariyer sistemi, merdivenler, zemin kenarları vb. için geçici veya kalıcı koruma sa%lamak için kullanılabilir ve hem iç hem de dı$ mekan uygulamaları için uygundur. Ek olarak, patentli ForkAl® bariyer sitemi ile, güvenlik kenar bariyerlerini sökmeye gerek kalmadan malzeme ta$ıma ve transfer faaliyetleri güvenli bir $ekilde gerçekle$tirilebilir.

CoverEdge® bariyerler sa%lam, pratik ve çok yönlü çözümler sa%lamak için tasarlanmı$tır. Ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve standartlara uygun yüksek kaliteli malzemelerle üretilmi$tir.

CoverEdge Bariyer Sistemleri, ABD Federal OSHA Standartları, Kanada Federal ve Eyalet #SG Yönetmelikleri ve Türk Standartları Enstitüsü kalite standartlarına uygunluk belgelerine sahiptir.

CoverEdge® bariyer sistemlerinin ta$ınması, montajı, sökülmesi ve depolanması oldukça kolaydır. CoverEdge® Bariyer Sistemleri, dü$en nesnelerin neden oldu%u yaralanmalardan ve ölümlerden kurtulmak ve yüksekten dü$me konusunda ciddi olan lider $irketler tarafından uygulanmaktadır.

Page 22: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

1580 Metrekare Fabrika Yerle$kesi Kaynak Robotu Otomatik Tel Kafes Makinesi Robotik Elektrostatik Boyahanesi Otomatik Profil Kesme Makinesi

Page 23: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

TÜRK STANDARDLARI ENST!TÜSÜTÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGES!

KANADA YEREL STANDARTLARI VE ABD FEDERAL OSHA STANDARDI

Page 24: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

KAFES HAT BAR!YER

P!ZZA8ANGLE BAR!YER

MERD!VEN KENARI

TELESKOB!K S!STEM

BA#LANTI ELEMANLARI

TELESKOB!K S!STEM FORKAL

Page 25: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

HND ÇELİK İMALAT

VE ÖZELLİKLİ İNŞAATLAR

Page 26: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

HND ÇEL!K S!STEMLER!Türkiye’de ve yurtdı$ında büyük in$aat ve endüstri proje sahaları için ofis, yatakhane, sa%lık kabinleri, yemekhane, wc, du$, e%itim salonları ve sosyal tes is ler g ibi yapı çözümleri üretiyoruz.

Keskin Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarımızda 4200 m2lik alanda • Endüstriyel yapı çelikleri, • Çelik fabrika binaları, • Makine parçaları, imalatı yapmaktayız.

Page 27: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

GSS İSKELE

SİSTEMLERİ

Page 28: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

MEBEO !SKELE S!STEMLER!

MEBEO #SG ailesinin yeni markası olan GSS #skele ile i$ güvenli%i paket sistemleri kapsamında konusunda uzman ekiplerimizle • #skele kurma, • Sökme, • Denetleme • Kiralama • E%itim hizmetleri verilmektedir. #skele kurma ve sökme ekiplerimizin tamamı MYK belgelidir. Denetçi kadromuz in$aat mühendislerinden olu$maktadır.

Firmamız TSE EN 12810, EN 12811 standartlarına uygun iskele ve merdiven sistemleri kullanmaktadır.

Page 29: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

PROJELER

Page 30: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacaktır. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacaktır. TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara Deniz geçişi olmak üzere toplam 1850 km ana hat ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına olan bağlantı hatlarının işletmesinde kullanılmak üzere sayı ve nitelikleri aşağıda belirtilen yer üstü tesislerinden oluşmaktadır:  7 adet kompresör istasyonu, • 4 adet ölçüm istasyonu, • 11 adet pig istasyonu, • 49 adet blok vana istasyonu ve • Türkiye’deki ulusal doğal gaz şebekesini beslemek üzere 2 adet gaz

çıkış istasyonu

TANAPOrtak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri

DEVAM EDEN PROJELER

OĞUZHAN OKUMUŞ GELİŞİM OSGB

Proje Bedeli : 12 Milyar $

Page 31: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

Basınç gereksinimlerini kar$ılamak için ara noktalarda yedi kompresör istasyonu in$a edilecektir (Birinci A$amada 2, #kinci A$amada 4 ve Üçüncü A$amada 77). Eski$ehir $ubesi boru hattı Eski$ehir Kompresör #stasyonundan (CST-5A) geçit yerine Eski$ehir'deki mevcut BOTA" #stasyonuna yakın bulunan BOTA"sistemine nakledilecektir. CST-5A'da BOTA"'a gaz tedariki için ayrı bir kompresör treni (CST-5AL) öngörülmü$tür.

TANAP KOMPRESÖR VE ÖLÇÜM !STASYONLARI PROJES!

O#UZHAN OKUMU" GEL!"!M OSGB

Ortak Sa%lık Güvenlik Birimi Hizmetleri

Page 32: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

ABB, Azerbaycan do%al gazını do%rudan Avrupa’ya ta$ıyacak 1,850 km’lik Trans Anadolu Do%al Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için kapsamlı bir sipari$ aldı. ABB’nin sunaca%ı kontrol altyapısı ile hattın i$letim ömrü süresince emniyetli, sa%lam ve güvenilir biçimde çalı$ması sa%lanacaktır. ABB, hat boyunca veri aktarımını sa%layacak fiber optik kablonun çekilmesi i$leri dahil kontrol sistemi, telekomünikasyon, boru hattı izleme, güvenlik sistemlerinin teminini gerçekle$tirecek. Boru hattının kontrol ve otomasyonu, ABB'nin dünyada öncü konumda olan System 800xA proses otomasyon sistemi ile sa%lanacak. Gaz akı$ını, sızıntıları veya hariçten müdahaleleri tespit ve kontrol eden; emniyet ve güvenlik ihtiyaçları için kapalı devre televizyon (CCTV) yayını sunan telekomünikasyon sistemleri ile SCADA (veri tabanlı kontrol ve gözetleme) sistemleri, yazılım çözümleri ile entegre edilecek.

TANAP PROJES!: SCADA/TELEKOM S!STEM!NE !L!"K!N MÜHEND!SL!K, TEDAR!K VE !N"AAT !"LER!

O#UZHAN OKUMU" GEL!"!M OSGB

Ortak Sa%lık Güvenlik Birimi Hizmetleri

Page 33: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

TürkAkım açık deniz boru hattı, Rusya’da Anapa kıyısından ba$layıp Karadeniz altından 930 km boyunca ilerleyerek Trakya kıyısında Türkiye’ye ula$acak. Boru hattı sisteminin açık deniz kesimi South Stream Transport B.V tarafından in$a edilecek. Açık deniz boru hattı sistemi, Karadeniz’den ilerleyecek paralel iki hattan olu$acak. Boru hatları Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında deniz altına inip, #stanbul’a 100 kilometre mesafedeki Kıyıköy’de Türkiye kıyısına çıkacak.

Ambulans Servisi (Sürücü (2), Paramedik (2), hem&ire (2))

TÜRKAKIM BORU HATTI

MEBEO DANI"MANLIK

Page 34: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

Kırıkkale DGKÇ Enerji Santrali Projesi, Kırıkkale'nin Yah$ihan #lçesinde Kılıçlar belediyesi içinde bulunmaktadır. Bu proje, Kırıkkale $ehir merkezine 15 kilometre ve Ankara'nın do%usuna 50 kilometre mesafededir. Tesis, First National Operation & Maintenance Company LLC ("NOMAC") tarafından imzalanan #$letme ve Bakım Sözle$mesi kapsamında ayrı bir hizmet $irketi olan Nomac Enerji Üretim #$letme Ve Bakım Hizmetleri Limited "irketi tarafından i$letilecek ve bakımı yapılacaktır.

950 MW KOMB!NE ÇEVR!M ENERJ!SANTRAL! !"LETMES!

O#UZHAN OKUMU" GEL!"!M OSGB

Ortak Sa%lık Güvenlik Birimi Hizmetleri

Page 35: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

BEŞTEPE CUMHURBAŞKANLIĞI KÜTÜPHANESİ

OĞUZHAN OKUMUŞ GELİŞİM OSGB

Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin arazisine devâsâ bir kütüphane ile bir de kültür merkezi inşa ediliyor. Türkiye’nin en büyük kütüphanesi kimliğini taşıyacak olan ve yirmi dört saat boyunca açık kalması plânlanan mekânda beş milyon civarında kitap bulunacak ve araştırmacılar binada yer alacak çok sayıdaki çalışma mekânında ihtiyaç duydukları kaynakların yanısıra dünyanın önde gelen diğer kütüphanelerine de dijital bağlantılarla ulaşabilecekler.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri

Page 36: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI ACİL DURUMLAR VE KOORDİNASYON MERKEZİ

Gamer projesi 3 Blok halinde inşa edilen 24.572 m2 kapalı alan Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezi yapım işidir.

OĞUZHAN OKUMUŞ GELİŞİM OSGB

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri

Page 37: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

"& Güvenli%i Personeli (40)

HAYAT Ç!ZG!S! OSGB

KOCAEL! ENTEGRE SA#LIK KAMPÜSÜ

1.180 yatak kapasitesi ile birlikte Kocaeli Entegre Sa%lık Kampüsü, 353.000 m2 kapalı alanı ile toplam 6 adet hastaneden olu$maktadır: 494 yataklı Ana Hastane 246 yataklı Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 124 yataklı Kardio Vasküler Hastanesi 116 yataklı Onkoloji Hastanesi 100 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi

Page 38: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

Bölge İSG Müdürü (2), Kaldırma Süpervizörü (2), Elektrik Süpervizörü (2), İSG İnspektör (10)

THE RAYADAH HOUSING COMPLEX

Rayadah Konut Kompleksi Master Planı, Cidde'de 60 binden fazla insanı karşılayacak ve çevre kalitesi, altyapı ağının verimliliği, istihdam artışı ve konut satın alınabilirliği gibi birçok kaygıyı ele alacak şekilde tasarlanmıştır. GARLAND, 17 bina ve ilgili site altyapısının ayrıntılı tasarımı için İnşaat ve inşaat mühendisliğini tamamlamıştır.

MEBEO DANIŞMANLIK

Page 39: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

KIRIKKALE 840 MW !Ç ANADOLU KOMB!NE ÇEVR!M SANTRAL! PROJES!

Kırıkkale'de Kombine Çevrim Elektrik Santrali yapımı 840 MW toplam güç ile #ç Anadolu Do%algaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.". GE STAG 209 9FB MS, 30 yıl ömür boyu tasarlanan santralde kullanılmak üzere tasarlanmı$tır. GAMA Güç Sistemleri ve GE Energy konsorsiyum olarak tedarik ve montaj sorumlulu%unu üstleniyor.

TAMAMLANAN PROJELER

O#UZHAN OKUMU" GEL!"!M OSGB

Ortak Sa%lık Güvenlik Birimi Hizmetleri

Page 40: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

KIRIKKALE 950 MW ACWA POWER KIP ÇEVR!M SANTRAL! PROJES!

Türkiye'nin ba$kenti Ankara'nın 60 km do%usunda bulunan Kırıkkale'de 950MW Kırıkkale Özel Gaz Kombine Çevrim Santrali kurulacak ve SAMSUNG C & T projesinin Mayıs 2017'de tamamlanmı$tır.

O#UZHAN OKUMU" GEL!"!M OSGB

Ortak Sa%lık Güvenlik Birimi Hizmetleri

Page 41: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

KIZILDERE III JEOTERMAL SANTRAL!

Zorlu Enerji, Zorlu Enerji'nin ilk a$amasını devreye aldı Zorlu Enerji, Kızıldere III jeotermal santralinin ilk a$amasını devreye aldı. 2017/09/05. Zorlu Enerji, Kızıldere III projesinin ilk ünitesini 99,5 MW kurulu güce, 320 Milyon Dolara yatırım yaparak tamamladı.

O#UZHAN OKUMU" GEL!"!M OSGB

Ortak Sa%lık Güvenlik Birimi Hizmetleri

Page 42: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

SODA KÜL TES!S! VE ELEKTR!K ÜRET!M TES!S!

Ciner Group ve Çin Tianchen Corporation, toplam 1.35 milyar dolarlık bir maliyetle beklenen Soda Kül Tesisi ve Elektrik Üretim Tesisi sözle$mesini imzaladı. Bu yatırımla 2200 ki$i istihdam edilecek ve toplam 2,7 milyon ton soda külü üretilecek.

O#UZHAN OKUMU" GEL!"!M OSGB

Ortak Sa%lık Güvenlik Birimi Hizmetleri

Page 43: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

YDA KONUT PROJELER!

O#UZHAN OKUMU" GEL!"!M OSGB

YEN"MAHALLE BELED"YES" MEHMET AK"F ERSOY MAHALLES" 1502 ADET KONUT YAPILMASI "#"Proje Kapsamında 22 Blok Toplam 1502 Daire, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi #$i Yapılmı$tır.

NEVBAHAR KONUTLARI Toplam 88.000 m2 in$aat alanı olan ve 1244 adet süper lüks daireden olu$an komplekste, alı$veri$ merkezi, kolej, yurt, özel hastane, sosyal tesisler, çocuk oyun alanları ve park bulunmaktadır.MAMAK 1500 KONUTLUK KENTSEL DÖNÜ#ÜM PROJES"Kentsel Dönü$üm Projesi kapsamında olan proje 14 bloktan ve toplam 1551 adet konuttan olu$maktadır. Kentsel Servis Alanı kapsamında 31816 m2 in$aat alanı sahip mobilyacılar için showroom binası da projeye dahildir.

Page 44: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

O#UZHAN OKUMU" GEL!"!M OSGB

16.5 km boyunca ve 12 istasyona hizmet veren M2 hattı, Ankara Metrosu'nun modernizasyonuna yönelik projenin bir parçasıdır. Ansaldo STS'in çalı$ma kapsamı, yeni sinyalizasyon sistemlerinin ve alt sistemlerinin tasarımı, temini, kurulumu, testi ve devreye alınması, CBTC (#leti$im Tabanlı Tren Kontrolü), IXL Kilitleme, ATS (Otomatik Tren Kontrolü), Yeni hatlar M2, M3 ve M4 ve ilgili yeni tren filosunun yanı sıra M1 hattı, depo ve trenlerdeki mevcut sinyalizasyon sistemlerinin güncellenmesi için DCS (Data Communication Systems) projeleridir.

Ortak Sa%lık Güvenlik Birimi Hizmetleri

Page 45: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

MEBEO DANI"MANLIK

ENPRO BOUFARIK ENERJ! SANTRAL! (SCPP), CEZAY!RCezayir Devlet Elektrik ve Gaz #daresi Sonelgaz için, Boufarik-Cezayir’de 750 MW elektrik üretim kapasitesinde basit çevrim elektrik santralı EPC projesinin yapımı gerçekle$mi$tir. GAMA Güç Sistemleri, 3 adet GE 9FA gaz türbini ile $alt sahası dahil tüm ana ekipmanların yanı sıra di%er yardımcı ekipmanların ve yedek parçaların temini, santralin tüm konsept ve detay tasarımı ile in$aat i$leri, mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı, testler, devreye alma i$leri ve #$veren personelinin e%itiminden sorumludur. Santralin tamamlanması ile yıllık 4,000 GWh enerji üretimi Cezayir’e önemli bir katkı sa%layacak, ülkedeki enerji güvenli%ini iyile$tirerek bir milyonun üzerinde eve elektrik temin edilmektedir.

Page 46: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

B!RL!KTE ÇALI"TI#IMIZ F!RMALAR

SAĞLIK YATIRIM

Page 47: OO Tanıtım Broşürü i...OHSAS 18001 INTERNAL AUDITOR ISO 9001 INTERNAL AUDITOR NEBOSH IGC CERTIFICATE SAFETY INSPECTION ACCREDITED TRAINER ISO 14001 INTERNAL AUDITOR KURUCU O#UZHAN

EHL!BEYT MAH. CEYHUN ATIF KANSU CAD. 130 / 29 BALGAT / ÇANKAYA / ANKARA

Tel: + 90 312 472 25 27 GSM: + 90 532 481 84 64

Email: [email protected] Web: www.ookumus.com.tr Web: www.coveredge.com.tr