8
Општинско такмичење из математике К К О О М М П П Л Л Е Е Т Т Т Т Е Е С С Т Т О О В В А А С С А А Р Р Е Е Ш Ш Е Е Њ Њ И И М М А А ( ( о о д д 3 3 . . д д о о 8 8 . . р р а а з з р р е е д д а а ) ) 28. фебруар 2015.

Opstinsko takmicenje iz matematike

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Opstinsko takmicenje u Srbiji 2015

Citation preview

Page 1: Opstinsko takmicenje iz matematike

Општинско такмичење из математике

ККООММППЛЛЕЕТТ

ТТЕЕССТТООВВАА ССАА РРЕЕШШЕЕЊЊИИММАА ((оодд 33.. ддоо 88.. ррааззррееддаа))

28. фебруар 2015.

Page 2: Opstinsko takmicenje iz matematike

Школа-домаћин ОШ "Љупче Николић"

Алексинац

Page 3: Opstinsko takmicenje iz matematike

Школа-домаћин ОШ "Љупче Николић"

Алексинац

Page 4: Opstinsko takmicenje iz matematike

Школа-домаћин ОШ "Љупче Николић"

Алексинац

Page 5: Opstinsko takmicenje iz matematike

Школа-домаћин ОШ "Љупче Николић"

Алексинац

Page 6: Opstinsko takmicenje iz matematike

Школа-домаћин ОШ "Љупче Николић"

Алексинац

Page 7: Opstinsko takmicenje iz matematike

Школа-домаћин ОШ "Љупче Николић"

Алексинац

Page 8: Opstinsko takmicenje iz matematike