172
2 Ovaj dokument sažima sve školske i izvanškolske aktivnosti koje strukovna škola namjerava provesti tijekom školske godine 2018/2019 te donosi kalendar tih aktivnosti.

Ovaj dokument sažima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/newsattach/707/Skolski... · Barske mješavine i posluţivanje sveĉanog menu-a

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

2

Ovaj dokument sažima sve školske i

izvanškolske aktivnosti koje strukovna škola

namjerava provesti tijekom školske godine

2018/2019 te donosi kalendar tih aktivnosti.

3

UVOD 7 PODACI O ŠKOLI 10

SADRŢAJ RADA ŠKOLE 12 Popis razrednih odjeljenja u školskoj godini 14

Raspored teorijske i praktiĉne nastave 16

IZBORNA NASTAVA

Njemaĉki jezik 20

Latinski jezik 21

Ljudska prava 22

Logika 24

Filozofija 25

Prometnice 26

Vodogradnje 29

Dizajniranje proizvoda pomoću raĉunala 30

Tokarenje CAM/CAD tehnologijom 31

Rashladna i termiĉka tehnika 32

Informacije i komunikacije 33

Obiteljski posao 33

Globalno poslovno okruţenje 34

Osnove turizma 35

Uvod u poslovno upravljanje 36

Odnosi s kupcima 37

Raĉunovodstvo neprofitnih organizacija 38

Upravljanje prodajom 39

Analiza financijskih izvješća 40

Marketing usluga 41

Javne financije 43

Moda 44

DODATNA NASTAVA

Hrvatski jezik 46

Engleski jezik 51

Matematika 52

Fizika 53

DOPUNSKA NASTAVA

4

Hrvatski jezik 55

Engleski jezik 57

Matematika 58

FAKULTATIVNA NASTAVA

Vizualna i medijska kultura 59

Engleski jezik 61

Crveni kriţ 62

Tjelesna i zdravstvena kultura-rekreacija 63

PROJEKTI

Fantastiĉna Neretva 64

Mjesec hrvatske knjige- Neretvanska baština 65

Simulirana sjednica hrvatskog sabora 66

(Erasmus+) G.E.O.P.A.R.K.S. 68

(Erasmus +) European patterns: Migration of people and birds

69

(Erasmus +) Water unites us 71

Terenska i projektna nastava engleskog jezika 73

Odgoj za humanitarne vrijednosti-Mladi Oca Ante Gabrića 76

Antinim stazama 77

Projekt za specijalnu bolnicu Gornja Bistra 79

Slatki Boţić u Neretvi 80

Delicije u Neretvi 82

Dani kruha 83

Marijini obroci 84

Metković – kulturni grad u prometu 85

GraĊanski odgoj 87

Svjetski dan filozofije 88

Program preventivnih mjera protiv nasilja 90

Program preventivnih mjera protiv ovisnosti 91

Program preventivnih mjera spolnih bolesti 92

Program prevencije kockanja mladih-Tko zapravo pobjeĊuje? 93

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Hrvatskim jezikom kroz povijest, normu i mreţu 95

Noć knjige 2018 96

MeĊunarodni dan pismenosti 96

Medijska i informacijska pismenost danas 97

5

Obiljeţavanje znaĉajnih datuma 98

Slušaonice „Glazbeni Ċir“ – Putovanje kroz svijet glazbe 99

Radionice fotografije 100

Metodologija pisanja maturskog rada 101

Dramska skupina „Kameleon“ 102

Svjetski dan vlaţnih staništa 103

Pouĉavanje o holokaustu 104

Sudoku 105

Veĉer matematike 106

Dan broja π 106

Turistiĉki objekti u okolici i turistiĉka agencija 107

Poduzetniĉki inkubatori i centri za poduzetništvo 108

Poslovne organizacije u Metkoviću i okolici 108

Udruge u okolici 109

Odricanja u Došašću i korizmi 110

Ukrašavanje školskog prostora 110

Vijeće uĉenika 111

Dani otvorenih vrata 112

Ispitni koordinator i Školsko ispitno povjerenstvo 113

ŠKOLSKA NATJECANJA

Hrvatski jezik 117

Matematika 117

Klokan bez granica 118

Geografija 119

Fizika 120

Vjeronauĉna olimpijada 120

Dani odjeće i koţne galanterije 121

Crveni kriţ 122

Nosive konstrukcije 123

Vozaĉ mot. vozila 124

Postavljanje lanaca za snijeg 125

Grand Gourmet 125

Barske mješavine i posluţivanje sveĉanog menu-a 127

Junior „BARMEN KUP“ Karlovac 127

Kamellia Kup 128

6

Regionalno GASTRO natjecanje 129

Drţavno i meĊunarodno GASTRO 130

Biser mora- meĊunarodno natjecanje 131

Smotra ugostiteljsko – turistiĉkih škola Dalmacije 132

Dizajniranje raĉunalom u AUTO-CAD i CATIA 132

Vodoinstalateri 133

Instalateri grijanja i klimatizacije 134

Automehaniĉari 135

STRUĈNI IZLETI I EKSKURZIJE

Adriatic Gastro Show Split 136

Prirodoslovni muzej Metković 136

MC Nikola Tesla – Cerovaĉke spilje 137

Verona i Lago di Garda 138

Advent u Zagrebu 139

Zvjezdano selo Mosor 140

Park prirode Biokovo i botaniĉki vrt Kotišina 142

Rezervat Lokrum, arboretum Trsteno i akvarij Dubrovnik 143

Posjet jami u Predolcu 144

Muzej Nikola Tesla 144

HE Svitava 145

Kroz pisanu baštinu doline Neretve 146

Interliber Zagreb 146

Kazališna predstava na Zagorkin roman 147

Tvornice Konĉar, Rimac Automobili 149

Sajam gospodarstva Mostar 150

Sajam vjeţbeniĉkih tvrtki 152

Obrtniĉka komora 153

Gradska uprava 154

Bankarstvo i osiguranje 155

Feal Mostar, Široki Brijeg 156

Strojarski fakultet Mostar 157

Sajam SASO Split 158

Agrostroj Metković 159

Tehniĉki muzej Zagreb 160

Nadzorni centar HAC – Prometni centar Split 161

7

Skladište Vindija Metković 162

Ţeljezniĉki kolodvor Metković 163

Sajam GAST Split 163

Valamar Lacroma Dubrovnik 164

Susret maturanata 165

Ekskurzije 166

GODIŠNJI VREMENIK 167

Vremenik obrane završnog rada 168

RASPORED INORMACIJA ZA 1. I 2. RAZREDE 170

RASPORED INFORMACIJA ZA 3. I 4. RAZREDE 171

8

1. UVOD

Temeljni dokument za izradu Školskog kurikuluma je Nacionalni kurikulum

koji propisuje:

Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.

Nacionalni kurikulum utvrĊuje vrijednosti, naĉela,

općeobrazovne ciljeve i ciljeve pouĉavanja, koncepciju uĉenja i

pouĉavanja, pristupe pouĉavanju, obrazovne ciljeve po

obrazovnim podruĉjima i predmetima definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama te vrednovanje i ocjenjivanje.

Nacionalni kurikulum donosi ministar.

Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadrţaje, procese i

aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i

obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, društveni i tjelesni

razvoj uĉenika. On obuhvaća, osim sluţbenih programa nastave, i druge

programe koje škola provodi, pokazuje brojne aktivnosti uĉenika i nastavnika,

pokazuje po ĉemu je škola prepoznatljiva.

Školski kurikulum temelji se na uĉeniĉkoj razini znanja, interesa i sposobnosti,

na raznolikosti i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba uĉenika, roditelja

i lokalne zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom oblikovanja

uĉenikove osobnosti u svijetu koji se stalno mijenja.

Školskim kurikulumom se utvrĊuju:

– aktivnost, program i/ili projekt

– ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

– namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

– nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

– naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

– vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

– detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

– naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja.

9

Planiranim aktivnostima, programima i projektima teţimo kvalitetnim

rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na uĉenika i njegov razvoj, struĉnu

samostalnost i odgovornost uĉitelja, samostalnost i razvoj škole, te uz potporu

uţe i šire društvene zajednice doprinijeti izgradnji uĉinkovitog i kvalitetnog

obrazovnog sustava.

NOSITELJI AKTIVNOSTI IZRADE I DONOŠENJA ŠKOLSKOG KURIKULUMA

Školski kurikulum donosi Školski odbor do 30. rujna tekuće školske godine na

prijedlog Nastavniĉkog vijeća a za organizaciju i pripremu zaduţen je

ravnatelj.

JAVNOST RADA

Školski kurikulum bit će objavljen na mreţnim stranicama škole i bit će

dostupan uĉenicima, roditeljima i svima zainteresiranima za ţivot i rad škole.

Projekt unapređenja rada Škole

Na početku ove školske godine pokrenuli smo proces izrade novog Školskog

kurikuluma. Na sjednici Nastavničkog vijeća raspravljali smo kakvu Školu

želimo imati, te je zaključeno da nam je glavni cilj ostao isti, te da želimo imati

«suvremeno opremljenu školu koja će opremom i metodama rada pratiti

suvremene tehnološke i pedagoške tijekove i u kojoj će raditi stručno i

pedagoški educirani nastavnici. Školu poznatu po dobroj atmosferi i

prijateljskom odnosu među nastavnicima i učenicima, Školu u koju će učenici

dolaziti sa zadovoljstvom i vjerom u nastavnike, te motivirani za stjecanje

stručnih kompetencija. Isto tako, Školu koja će omogućiti učenicima postizanje

stručnih kompetencija potrebnih za tržište rada.

Vrlo je važno u radu škole naglasiti odgojnu komponentu u nastavnom

procesu i ojačavati dobre i konstruktivne međuljudske odnose, kako između

samih nastavnika, tako i nastavnika i učenika.

Trebamo težiti timskom radu, izmjenjivati iskustva i informacije i pomagati

jedni drugima, ne samo u izvođenju nastavnog procesa, već i u donošenju

važnih odluka.

10

Stoga planiramo:

Timski rješavati probleme, obrazovne ili odgojne, na koje nailaze

pojedini nastavnici u radu i to ne samo retorički, već konkretno u praksi.

Održavati najmanje mjesečno jedanput sastanke stručnih aktiva tijekom

kojih će nastavnici razmjenjivati iskustva i informacije o

karakteristikama i uočenim problemima u nastavnom procesu, te

poraditi na usklađivanju kriterija ocjenjivanja.

Organizirati jedanput kvartalno (prije zajedničke Kvartalne sjednice)

sastanak Razrednog vijeća, za potrebne razrede ponaosob, na kojem će

sudjelovati samo nastavnici koji predaju u tom razredu.

Ostvarivati kontinuiranu, svakodnevnu komunikaciju između

predmetnih nastavnika i razrednika razreda u kojima isti predaju.

Navedene aktivnosti koordinirat će ravnatelj, a realizirat će ih predsjednici

pojedinih stručnih aktiva. Aktivnosti moraju biti gotove do kraja nastavne

godine.

11

1. PODATCI O ŠKOLI

OSNIVAĈ: DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

METKOVIĆ, Kralja Zvonimira 12

ŠIFRA: 19-049-501

Telefon: 020/ 681-088

Fax: 020/681-712

e-mail: ured@ss –metkovic.skole.hr

RAVNATELJ: Marijo Obradović, prof.

TAJNICA: Vera Mijić, dipl.prav.

PEDAGOGINJA: Violeta Oršulić, prof.

SOCIJALNA PEDAGOGINJA:

Ana Vidović, prof.

RAĈUNOVODSTVO: Tonkica Pulić, dipl.oecc.

KNJIŽNIĈARI: Ivana Ujdur, prof.

Ivan Volarević, prof.

12

REGISTRACIJA: Srednja škola Metković iz Metkovića upisana je u sudski

registar kod Trgovaĉkog suda u Splitu pod brojem TL-97/202. od 18 lipnja 1997.g.

Škola je dobila Rješenje za poĉetak rada i izvoĊenje programa za stjecanje

srednje struĉne spreme:

PROGRAM KLASA UR.BROJ DATUM RJEŠENJA

Prodavaĉ UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

Automehaniĉar UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

Elektromehaniĉar UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

Vodoinstalater UP/I-602-03/05-05/0027 366-05-2 5.4.2005.

Instalater grijanja i klimatizacije

UP/I-602-03/05-05/0027 366-05-2 5.4.2005.

Vozaĉ mot.vozila UP/I-602-03/94-01-272 380-02-5/5-94-01 19.7.1994.

Konobar UP/I-602-03/00-01-01/58 532-02-2/5-94-01 30.6.2011.

Kuhar UP/I-602-03/00-01-01/58 532-02-2/5-94-01 30.6.2011.

Pomoćni kuhar i

slastiĉar

UP/I-602-03/09-05/00016 533-09-09-0002 24.2.2009.

GraĊevinski

tehniĉar

UP/I-602-03/07-05/00013 533-09-07-005 5.4.2007.

Elektrotehniĉar UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

Raĉunalni

tehniĉar za strojarstvo

UP/I-602-03/08-05/00033 533-09-08-007 18.4.2008.

Strojarski

raĉunalni tehniĉar

UP/I-602-03/17-05/00224 533-05-18-0004 19.3.2018.

Odjevni tehniĉar UP/I-602-03/11-05/00015 533-09-11-0004 14.3.2011.

Ekonomist UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

Ekonomist UP/I-602-03/17-05/00224 533-05-18-0004 19.3.2018.

Upravni referent UP/I-602-03/08-05/00033 532-02-02/9-96-01 18.11.1996.

13

2. SADRŽAJ RADA ŠKOLE

Ove školske godine izvoditi ćemo nastavu u devet podruĉja rada i 16 razliĉitih

zanimanja, od ĉega su 7 ĉetverogodišnjih i 9 trogodišnjih.

PROGRAM Industrijski

Obrtniĉki Tehniĉki

I II III I II III I II III IV

Prodavaĉ 0,5

Automehaniĉar 0,3 0,3 0,5

Elektromehaniĉar 0,3 0,3 0,5

Vodoinstalater 0,3

Instalater grijanja i klimatizacije

0,3

Vozaĉ mot.vozila 1 1 1

Konobar 1 1 0,5

Kuhar 1 1 1

Pomoćni kuhar i

slastiĉar

1

1

1

GraĊevinski

tehniĉar

1

1

Elektrotehniĉar 1 1

Raĉunalni

tehniĉar za strojarstvo

1

Strojarski

raĉunalni tehniĉar

1

Odjevni tehniĉar 1

Ekonomist 1 1 1 1

Upravni referent 1 1 1 1

UKUPNO ODJELA 36

1 1 1,5 3,9 3,9 3,5 3 4 3 5

14

Iz gornje tablice je vidljivo da se struktura razreda u školskoj 2018./19. godini sastoji od 15 razrednih odjeljenja u ĉetverogodišnjim programima, 4 u trogodišnjim industrijskim, 17 u trogodišnjim obrtniĉkim ( ukljuĉujući pomoćne kuhare i slastiĉare).

Ĉetverogodišnji programi:

raĉunalni tehniĉar u strojarstvu

strojarski raĉunalni tehniĉar

ekonomist

upravni referent

graĊevinski tehniĉar

elektrotehniĉar

odjevni tehniĉar Trogodišnji industrijski programi:

prodavaĉ

vozaĉ motornog vozila

Trogodišnji obrtniĉki programi:

konobar

kuhar

pomoćni kuhar i slastiĉar

elektromehaniĉar

automehaniĉar

vodoinstalater

instalater grijanja i klimatizacije

15

3.1.POPIS RAZREDNIH ODJELJENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

Razred Zanimanje Razrednik Broj učenika Uk. Ž

I.C Automehaničar Milan Barišić 6 /

I.D Strojarski rač. tehničar Matej Lazarević 20 1

I.E Elektromehaničar Milan Barišić 5 /

I.F Konobar Rade Nikoletić 12 3

I.G Vozač mot. vozila Petar Jelavić 18 /

I.H Kuhar Zoran Martinović 20 7

I.i Ekonomist Željka Jeramaz 23 16

I.K Upravni referent Ivan Đerek 20 12

I.L Instalater gr. i klimatiz. Milan Barišić 4 /

I.M Pomoćni kuhar i slast. Mirjana Antolović 6 1

II.B Građevinski tehničar Vedran Nižić 16 /

II.C Automehaničar Petra Sršen 7 /

II.D Elektrotehničar Zorana Vekić 20 /

II.E Elektromehaničar Petra Sršen 4 /

II.F Konobar Darko Primorac 14 3

II.G Vozač mot. Vozila Ivana Leontenko 19 1

II.H Kuhar Nina Bjeliš 23 7

II.i Ekonomist Mladenka Cvitković 20 7

II.J Upravni referent Nikolina Bulum 22 17

II.K Pomoćni kuhar i slast. Maja Popović 4 1

II.L Vodoinstalater Petra Sršen 3 /

III.A Prodavač Željka Dodig 13 9

III.C Automehaničar Dalibor Mateljak 5 /

III.D Računalni teh. za stroj. Zoran Grgić 16 /

III.E Elektromehaničar Dalibor Mateljak 3 /

III.F Konobar Željka Dodig 13 3

III.G Vozač mot. Vozila Ivan Menalo 23 2

III.H Kuhar Petar Nikolić 25 11

16

III.i Ekonomist Danijela Baćilo 16 4

III.J Upravni referent Julija Knežević 22 18

III.K Pomoćni kuhar Rosanda Lovrić 7 6

IV.B Građevinski tehničar Sanja Raguž 12 2

IV.D Elektrotehničar Nikolina Anković 18 /

IV.i Ekonomist Marija Menalo 26 15

IV.J Upravni referent Darko Vekić 21 15

IV.K Odjevni tehničar Jadranka Nikolić 10 10

UKUPNO: 516 171

Organizacija nastave

Nastava se izvodi u dvije smjene. Jutarnja smjena započinje u 7:30 sati, a

završava u 13,25 sati. Popodnevna smjena započinje u 13,30 sati i završava u

19,30 sati.

Nastavni proces ćemo izvoditi kontinuiranom izmjenom praktične i teorijske

nastave tijekom tjedna.

Zbog nedostatka kabineta, pri izradi rasporeda teorijske i praktične nastave

vodili smo računa o ravnomjernoj raspoređenosti učenika po obrtničkim

radionicama i učionicama, kao i kombiniranju nastave tjelesne kulture.

17

2.2. Raspored teorijske i praktične nastave

Razred Zanimanje Pon Uto Sri Čet Pet

I.C Automehaničar T PN T T PN

I.D Strojarski rač. tehničar T T T T T

I.E Elektromehaničar T T T T PN

I.F Konobar UP T T T T

I.G Vozač mot. vozila T T T T T

I.H Kuhar KU T T T T

I.i Ekonomist T T T T T

I.K Upravni referent T T T T T

I.L Instalater gr. i klimatiz. T PN T T PN

I.M Pomoćni kuhar i slast. T T PN KU T

II.B Građevinski tehničar T T T T T

II.C Automehaničar PN T T PN T

II.D Elektrotehničar T T T T T

II.E Elektromehaničar PN T T T T

II.F Konobar T UP T T T

II.G Vozač mot. Vozila T PN T T T

II.H Kuhar T KU T T T

II.i Ekonomist T T T T T

II.J Upravni referent T T T T T

II.K Pomoćni kuhar i slast. T T KU PN T

II.L Vodoinstalater PN T T PN T

III.A Prodavač PN T T T PN

III.C Automehaničar T T PN PN T

III.D Računalni teh. za stroj. T T T T T

III.E Elektromehaničar T T PN PN T

III.F Konobar T T T T UP

III.G Vozač mot. Vozila T T T PN T

III.H Kuhar T T T T KU

18

III.i Ekonomist T T T T T

III.J Upravni referent T T T T T

III.K Pomoćni kuhar T T KU PN T

IV.B Građevinski tehničar T T T T T

IV.D Elektrotehničar T T T T T

IV.i Ekonomist T T T T T

IV.J Upravni referent T T T T T

IV.K Odjevni tehničar T T T T T

UKUPNO PRAKTIČNE NASTAVE 6 5 5 8 6

T - teorija; PN - praktična nastava;

UP - ugostiteljsko posluživanje; K - kuharstvo.

Temeljem nastavnog plana, te materijalnih i kadrovskih uvjeta, planiramo

realizirati sate praktične nastave u školskim radionicama na način:

Razred Zanimanje Broj sati

I.C Automehaničar 490 sati

I.E Elektromehaničar 245 sati

I.F Konobar 175 sati

I.G Vozač mot. Vozila 70 sati

I.H Kuhar 245 sati

I.L Instalater grijanja i klimatiz. 490 sati

I.M Pomoćni kuhar i slastičar 245 sati

II.C Automehaničar 490 sati

II.E Elektromehaničar 245 sati

II.F Konobar 175 sati

II.H Kuhar 245 sati

II.K Pomoćni kuhar i slastičar 245 sati

II.L Vodoinstalater 385 sati

19

III.E Elektromehaničar 224 sata

III.F Konobar 192 sata

III.H Kuhar 224 sata

III.K Pomoćni kuhar i slastičar 224 sata

Ukupno: 4,609 sati

Praćenje učenika na praktičnoj nastavi kod obrtnika i u poduzećima:

Nikica Jelavić; prati učenike trećih razreda u zanimanju trgovina.

Marijo Batinović i Domagoj Leontić, prate učenike prvih, drugih i trećih

razreda u zanimanjima: automehaničar, vodoinstalater i instalater

grijanja i klimatizacije.

Rade Nikoletić prati učenike prvih, drugih i trećih razreda u

zanimanjima: konobar.

Vedran Perić prati učenike prvih, drugih i trećih razreda u zanimanju:

kuhar

Ivana Leontenko; prati učenike drugih i trećih razreda u zanimanju

vozač motornog vozila.

Nino Kaleb; prati učenike trećih razreda u zanimanju elektrotehnika i

elektromehaničar

20

3. IZBORNA NASTAVA

U pojedinim zanimanjima naši učenici imaju u nastavnom planu i programu

izbornu nastavu.

U ovoj školskoj godini u 27 odjela održat će se izborna nastava.

Nastavu izvodi 17 profesora po dva (2) sata, 1 profesor po tri (3) sata

tjedno i 4 profesora po četiri (4) sata tjedno.

Izborni predmet Nastavnik Sati tjed.

Broj

učenika

Njemački jezik Julija Knežević 2 60

Latinski jezik Ivana Menalo 2 43

Ljudska prava Željka Dodig 2 45

Logika Rosanda Lovrić 2 22

Filozofija Rosanda Lovrić 2 21

Prometnice Vedran Nižić 4 28

Vodogradnje Gordana Barišić 4 12

Dizajniranje proizvoda

pomoću računala Matej Lazarević

2

16

Tokaranje CAM-CAD tehologijom

Zoran Grgić 2

16

Rashladna i termička tehnika

Josip Tošić 4

3

Informacije i komunikacije Josip Tošić 3 18

Obiteljski posao Ana Brečić 2 23

Globalno poslovno

okruženje Nikica Jelavić

2

23

Osnove turizma Nikica Jelavić 2 20

Uvod u poslovno upravljanje

Mladenka Cvitković 2 20

Odnosi s kupcima Anica Goluža 2 13

Računovodstvo neprofitnih organizacija

Mladenka Cvitković 2 16

Upravljanje prodajom Snježana Batinović 2 16

Analiza financijskih

izvješća Branka Kosović

2

26

21

Marketing usluga Mladenka Cvitković 2 26

Javne financije Branka Kosović 2 21

Moda Jadranka Nikolić 4 10

4.1. Njemaĉki jezik

Profesor: Julijana Kneţević

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 2

Odjeli: 2g, 3g

Broj uĉenika: 48

Cilj: -Standardizirati pisane oblike komunikacije -Pravilno reagirati na upute nastavnika -Širiti usmenu komunikaciju -Unaprijediti opću sposobnost izraţavanja

Zadaci: -Razvijati jeziĉne vještine za receptivno i produktivno snalaţenje

-Omogućiti osnovnu komunikaciju na stranom jeziku

-Uoĉiti posebnosti sustava drugog stranog jezika

-Razumjeti jednostavnu zvuĉnu poruku

Oĉekivani ishodi: Razumijevanje izvornog govornika na nivou A1-A2 Uĉenici će moći razviti interes prema uĉenju njemaĉkog jezika, upoznati se s germanskom kulturom,

razviti interes za uĉenje stranih jezika, nauĉiti vaţnost upoznavanja s drugim kulturama

Naĉin vrednovanja: Naĉin realizacije

Sudionici: Profesorica i uĉenici navedenih razreda

Naĉini uĉenja (što rade uĉenici):

Uĉenici slušaju predavanja, samostalno rješavaju zadatke,

usvajaju gradivo uz pomoć radnih listova,

igre, pjesme, filma, sudjeluju u projektima vezanim uz njemaĉki i jezik, Metode pouĉavanja (što rade uĉitelji):

Metode pouĉavanja u izbornoj nastavi iz njem. se temelje na

interakciji s uĉenicima kako bi

uĉenici što više samostalno, u paru ili grupi radili i na taj naĉin usvajali gradivo.

Nastavne teme: Nastavne teme za 2. razred: -Grüsse -Meine Ecke -Zusmmenleben -Liebe -Jugendliche u. Gesellschaft

22

Nastavne teme za 3. razred: -Jobben -Europa -Abhängigkeit -Vorurteile -Film

Literatura: Zweite Sprache Deutsch de. 1,2,3, I. Horvatić-Ĉajko

4.2 Latinski jezik

Profesor: Ivana Menalo,prof.

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: I.K

Broj uĉenika: 20

Cilj: Osposobiti uĉenike da uoĉe,spoznaju,razumiju, i prepoznaju

jeziĉne strukture ,civilizacijski kontekst

Zadaci: Nauĉiti uĉenike osnovnim gramatiĉkim sadrţajima,usvajanje vokabulara,usvajanje osnovnih civilizacijskih pojmova

Oĉekivani ishodi: Uĉenik samostalno i uz pomoć nastavnika prevodi

reĉenice,prepoznaje gramatiĉke sadrţaje,koristi odreĊeni broj

rijeĉi i koristi ih u prijevodu teksta

Naĉin vrednovanja: Uĉenici se vrednuju kroz sastavnice koje su propisane(razumijevanje,gramatika,vokabular i civilizacija)

Nastavne teme: -deklinacije -konjugacije -pridjevi -glagoli -zamjenice -brojevi

Literatura: G.G.Pauš;Elementa Latina,Zagreb,2014.

23

4.4. Ljudska prava

Profesor: Željka Dodig

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 2

Odjeli: 2J, 3J

4.3. Latinski jezik

Profesor: Ivana Menalo,prof.

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: II.j

Broj uĉenika: 23

Cilj: Osposobiti uĉenike da uoĉe,spoznaju,razumiju, i prepoznaju

jeziĉne strukture ,civilizacijski kontekst

Zadaci: Nauĉiti uĉenike primjeni nauĉenog iz prvog razreda u

prevoĊenju tekstova,koristiti što više pravne terminologije i poslovica vezanih za struku.

Oĉekivani ishodi: Uĉenik samostalno i uz pomoć nastavnika prevodi

reĉenice,prepoznaje gramatiĉke sadrţaje,koristi odreĊeni broj

rijeĉi i koristi ih u prijevodu teksta

Naĉin vrednovanja: Uĉenici se vrednuju kroz sastavnice koje su propisane(razumijevanje,gramatika,vokabular i civilizacija)

Nastavne teme: -glagoli -osobitosti imenica -nepravilni glagoli -konstrukcije

Literatura: G.G.Pauš;Elementa Latina,Zagreb,2014.

24

Broj učenika: 45 učenika

Cilj: Podizanju svijesti, obrazovanju i uključivanju učenika u rad na

promociji i zaštiti ljudskih prava i demokratizaciji društva kroz

obrazovni program te razvoj kulture koja podržava ljudska

prava i slobode.

Poticanje na kulturu konstruktivnog dijaloga, tolerancije,

solidarnosti. Snažnije uključivanje mladih u jačanju

demokratskih vrijednosti društva.

Zadaci: Razvijati kulturu dijaloga, tolerancije, nenasilnog rješavanja

sukoba, konstruktivnog dijaloga, uvažavanja različitosti.

Očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta kroz razne primjere

iz svakodnevnog života.

Jačanje socijalnih kompetencija koje omogućuju lakše

prepoznavanje društvenih problema te aktivno sudjelovanje u

rješavanju istih.

Očekivani ishodi: Jačanje svijesti o različitim kršenjima ljudskih prava u povijesti i u suvremeno doba Aktivno sudjelovanje u zaštiti raznih oblika ljudskih prava Razvijati dijalog tolerancije, solidarnosti, mirnog rješavanja sukoba

Način vrednovanja: Usmeni i pisani rad Radionice na zadane teme Prezentacije na zadane teme

Ukrašavanje prostora škole – obilježavanje datuma vezanih za

određene teme Eseji na zadanu temu

Slobodne teme učenika prema vlastitim afinitetima- izrada eseja,

prezentacija, plakata, knjižica, slikovnih prikaza i ostalo

Nastavne teme: 1.Razvoj ljudskih prava 2. Narušavanje ljudskih prava

3. Ugroženost ljudskih prava u Hrvatskoj

4. Tolerancija i uvažavanje različitosti 5. Nenasilno rješavanje sukoba – konstruktivni dijalog 6. Kulturni identitet

7. Aktivni građani 8. Socijalna prava 9. Demokratske vrijednosti i ljudska prava

10. Pravo čovjeka na zdrav okoliš 11. Diskriminacija

25

Literatura: Dokumenti o ljudskim pravima – Opća deklaracija o ljudskim pravima

Living democracy – priručnik

Centar za mirovne studije – priručnici na različite teme

Sociologija, udžbenik za srednje škole

Udžbenici povijesti za srednje škole

Politika i gospodarstvo, udžbenik za srednju školu

Građanski odgoj i obrazovanje – priručnici

4.5. Logika

Profesor: Rosanda Lovrić, prof.

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 3j

Broj učenika: 23

Cilj:

-Razvijati sposobnosti logičnog iskazivanja misli

Zadaci: -Razvijati sposobnosti pravilnog zaključivanja i mišljenja u svakodnevnoj komunikaciji

-Razvijati objektivno mišljenja i kritički odnos prema svijetu

Očekivani ishodi: -Učeni-k/ca može odrediti pojmove koji se javljaju u nekom

sudu. Učeni-k/ca može odrediti opseg i sadržaj poznatih mu

pojmova. Učenik može iskazati definicije za pojam, sadržaj pojma

i opseg pojma na različite načine.

- Učeni-k/ca može nabrojiti vrste odnosa među pojmovima i

navesti njihova obilježja, može odrediti koji odnos ostvaruju

zadani poznati pojmovi, može za zadani pojam odrediti onaj koji

s njime ostvaruje određeni odnos.

- Učeni-k/ca prepoznaje sudove. Može izdvojiti logički subjekt i

logički predikat u „aristotelovskim sudovima.“ Može iskazati

definiciju suda svojim riječima.

- Učeni-k/ca može prepoznati javljanje zaključka u nekom

tekstu, može izdvojiti premise i konkluziju. Učeni-k/ca može

izložiti, analizirati i kritizirati podjelu zaključaka na deduktivne i

induktivne. Učeni-k/ca može prepoznati i riječima iskazati

razliku između valjanosti zaključka i istinitosti sudova od kojih se sastoji.

- Učeni-k/ca prepoznaje i primjenjuje „neposredno

26

zaključivanje“. Prepoznaje u tekstu deduktivan posredan

zaključak, može izdvojiti njegove premise i konkluzije. Može

svojim riječima odrediti i razdijeliti pojam o deduktivnom

zaključku.

Način vrednovanja: - Zadaća nastavnika logike nije učiti učenike samo onome što se

može ocijeniti. Sadržaji koji se mogu ocijeniti tek su sredstva, a

njihovo je razumijevanje važan preduvjet za rađanje lijepih sposobnosti koje su nam cilj. - Elementi ocjenjivanja: 1) prijevodi

2) razumijevanje logičkih sadržaja Nastavne teme: -Uvod u logiku

-Pojam -Sud

-Zaključak -Istinosne funkcije -Kvantifikacija

-Opća metodologija

Literatura: -Davor Lauc, Zvonimir Šikić

-Gajo Petrović: Logika, ŠK,Zagreb 1982.g.

-Ante Vlastelica: Logika, Vježbe zadaci rješenje, ŠK, Zagreb 2001. god.

4.6. Filozofija

Profesor: Rosanda Lovrić, prof.

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: 4j

Broj uĉenika: 23

Cilj: Poticanje i razvijanje sposobnosti kritiĉkoga mišljenja i refleksivne prakse Razvijanje sposobnosti snalaţenja meĊu razliĉitim filozofskim pojmovima, stavovima, teorijama… Razvijanje argumentacijskih vještina, prezentacijskih, dijaloških sposobnosti, sposobnost slušanja…

Poticanje sposobnosti povezivanja filozofskih sadrţaja i metoda sa

sadrţajima

Zadaci: razumijevanje filozofskih problema i njihovih rješenja na primjerima najvećih dostignuća filozofske misli, kao i

27

osposobljavanje pozitivnim transferom za razumijevanje drugih teorijskih i praktiĉnih problema

UnapreĊivanje općeg obrazovanja uĉenika sagledavanjem opće-

teorijskih i humanistiĉkih tokova mišljenja koja su uobliĉavala

odreĊene povijesne epohe i ĉinila osnovu suvremenih

humanistiĉkih i kritiĉkih orijentacija

Oĉekivani ishodi: Od uĉenika se oĉekuje raspon od poznavanja do analize i argumentiranog osvrta na dijelove filozofskih sustava usmjerene na rješavanje pojedinih filozofskih problema

Naĉin vrednovanja: Zadaća nastavnika filozofije nije uĉiti uĉenike samo onome što se

moţe ocijeniti. Sadrţaji koji se mogu ocijeniti tek su sredstva, a

njihovo je razumijevanje vaţan preduvjet za raĊanje lijepih sposobnosti koje su nam cilj.

Nastavne teme: Uvod u filozofiju Filozofske discipline Povijest filozofije

Antiĉka filozofija Srednjovjekovna Novovjekovna filozofija Suvremena filozofija

Literatura: Reškovac, T., Filozofija, Profil, Zagreb, 2008. Kalin, B., Povijest filozofije, ŠK, Zagreb, 2010.

4.7. Prometnice

Profesor: Vedran Niţić, mag.ing.aedif.

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: 2.B

Broj uĉenika: 16

Cilj: Usvajanje znanja i vještine potrebnih za projektiranje, izgradnju i odrţavanje cestovnih prometnih pravaca. Usvajanje struĉnih pojmova, te upoznavanje prometnih objekata i njihovih konstruktivnih dijelova. Ovladavanje suvremenim metodama graĊenja i naĉinom korištenja suvremenih materijala pri izvedbi cestovnih pravaca.

Zadaci: - razvijati osjećaj za vaţnost i ljepotu prometnih objekata

- usvojiti struĉne pojmove

28

- razvijati interes i odgovornost prema struci - razvijati logiĉki naĉin razmišljanja - upoznati prometne objekte i sve njihove konstruktivne dijelove - ovladati suvremenim metodama graĊenja i suvremenim materijalima - razvijati samostalnost u rješavanju programskih zadataka - usvojiti principe projektiranja prometnica - steći osjećaj za prostorno predoĉavanje prometnih objekata

- razvijati osjećaj za oĉuvanje okoliša pri projektiranju prometnih objekata

- razvijati smisao za preglednost, sistematiĉnost, toĉnost, preciznost i urednost - nauĉiti samostalno se sluţiti pravilnicima o tehniĉkim uvjetima pri projektiranju prometnica

Oĉekivani ishodi: Uĉenici će moći:

- opisati kriterije za razvrstavanje prometnica

- definirati pojmove, ulogu, struĉne nazive i veliĉine

sastavnih dijelova prometnice u popreĉnom presjeku

- razlikovati elemente gornjeg i donjeg ustroja prometnice

- objasniti usku vezu geodetske i graĊevinske struke pri gradnji prometnica

- razlikovati i usporediti vrste suvremenih kolniĉkih

zastora, te obrazloţiti odabir

Naĉin vrednovanja: Kontinuirano tijekom cijele školske godine usmenim putem kroz formativno vrednovanje, te sumativno vrednovanje kroz dvije

pisane provjere znanja. Izrada samostalnih uĉeniĉkih projekata. Nastavne teme: - Uvod u graĊenje prometnica

- Konstruktivni elementi prometnice - Izvedba zemljanih radova - Donji ustroj prometnice - Geodetski radovi - Gornji ustroj prometnice

- Kolniĉka konstrukcija

Literatura: - Uvod u projektiranje i graĊenje cesta, Korleat Ţeljko

- Geometrija voţnje, Korleat Ţeljko

- Priruĉnik za projektiranje cesta, Cindori Kovaĉević Marina

29

4.8. Prometnice

Profesor: Vedran Niţić, mag.ing.aedif.

Broj sati tjedno: 4

Broj odjela: 1

Odjeli: 4.B

Broj uĉenika: 12

Cilj: Ovladati znanjem i vještinama potrebnim za sudjelovanje u izvoĊenju, odrţavanju i projektiranju ţeljezniĉkih pruga i

cijevnih propusta. Usvojiti temeljno znanje graĊenja: tunela, aerodroma i mostova.

Zadaci: - razvijati osjećaj za vaţnost i ljepotu prometnih objekata

- usvojiti struĉne pojmove - razvijati interes i odgovornost prema struci - razvijati logiĉki naĉin razmišljanja - upoznati prometne objekte i sve njihove konstruktivne dijelove - ovladati suvremenim metodama graĊenja i suvremenim materijalima - razvijati samostalnost u rješavanju programskih zadataka - usvojiti principe projektiranja ţeljezniĉkih pruga

- steći osjećaj za prostorno predoĉavanje prometnih objekata

- razvijati osjećaj za oĉuvanje okoliša pri projektiranju prometnih objekata - razvijati smisao za preglednost, sistematiĉnost, toĉnost, preciznost i urednost - nauĉiti samostalno se sluţiti pravilnicima o tehniĉkim uvjetima pri projektiranju ţeljezniĉkih pruga - usvojiti temeljna znanja o projektiranju i izvedbi tunela, aerodroma i mostova

Oĉekivani ishodi: Uĉenici će moći:

- objasniti uloge, materijale i veliĉine osnovnih

elemenata gornjeg ustroja ţeljezniĉkih pruga

- opisati naĉine nastavljanja traĉnica

- objasniti ureĊenja kolosijeka u pravcu i zavoju

- objasniti funkcije osnovnih ureĊaja kod ţeljezniĉke pruge

- primijeniti ispravne tehniĉke podatke i zaštitu okoliša od ekocida

- opisati vrste tunela, opseţnosti i vaţnosti istraţnih radova

30

4.9. VODOGRADNJE

Profesor:

Prof. Gordana Barišić

Broj sati tjedno: 4

Broj odjela: 1

- objasniti osnove iskolĉenja tunela

- bjasniti osnovne tehniĉke uvjete za projektiranje

cestovnih i ţeljezniĉkih tunela

- opisati specifiĉnosti podzemnih ţeljeznica

- opisati vrste i naĉin projektiranja i izvoĊenja mostova

- nacrtati osnovne geometrijske i konstruktivne elemente mosta

- nacrtati i objasniti osnovne konstruktivne sustave drvenih, betonskih, kamenih i ĉeliĉnih mostova

- nabrojati osnovne vrste AB mostova

- nacrtati osnovne konstruktivne sustave AB mostova srednjeg raspona

- objasniti faze graĊenja mosta

- opisati razvoj zraĉnog prometa

- opisati uvjete za poloţaj aerodroma i sastavne dijelove aerodroma

Naĉin vrednovanja: Kontinuirano tijekom cijele školske godine usmenim putem kroz formativno vrednovanje, te sumativno vrednovanje kroz dvije

pisane provjere znanja. Izrada samostalnih uĉeniĉkih projekata. Nastavne teme: - Projektiranje ţeljezniĉkih pruga

- Mostovi - Tuneli - Aerodromi

Literatura: - Uvod u projektiranje i graĊenje cesta, Korleat Ţeljko

- Geometrija voţnje, Korleat Ţeljko

- Priruĉnik za projektiranje cesta, Cindori Kovaĉević Marina

- Ţeljezniĉke pruţne graĊevine - projektiranje, izgradnja i

odrţavanje, Mikulić Jozo, Stipetić Antun

- Mostovi - odabrana poglavlja, Radnić Jure, Harapin Alen,

Šunjić Goran

-Projektiranje cestovnih i ţeljezniĉkih tunela, Mustapić Ivan,

Mikulić Tanja, Šarić Darko

31

Odjeli: 4 B

Broj uĉenika: 12

Cilj:

- Usvojiti osnovna znanja o proraĉunu mjerodavnih

koliĉina vode za opskrbu naselja, hidrauliĉkom proraĉunu

vodoopskrbne mreţe i objekata vodoopskrbnog sustava

- -Usvojiti osnovna znanja o vrstama kanalizacijskih

sustava, o mjerodavnim koliĉinama vode za

dimenzioniranje kanalizacijske mreţe i objekata na

kanalizacijskoj mreţi

- Usvojiti osnovna znanja o objektima za reguliranje

vodnih koliĉina-branama, ustavama i hidroelektranama Zadaci: - Znati proraĉunati potrebne koliĉine vode za naselje

- Izraditi hidrauliĉki proraĉun vodoopskrbnog sustava,

izraĉunati kapacitet pumpe, snagu elektromotora, zapreminu vodospreme, tlakove u sustavu i dimenzionirati vodoopskrbnu mreţu naselja

- Znati tipove kanalizacijskih sustava, izraĉunati hidrauliĉki

proraĉun kanalizacijskog sustava

- Poznavati vrste brana i ustava , vrste hidroelektrana i njihovu ulogu u iskorištavanju vodnih snaga

Oĉekivani ishodi: - Odgovorno ponašanje prema vodnim resursima

- Ukazati na promjene naĉina ţivljenja u svrhu

odrţivog razvoja i kao pojedinac pokušati doprinijeti istom

Naĉin vrednovanja: - Pismeno izraţavanje

- Usmeno izraţavanje

Nastavne teme: - Opskrba naselja vodom

- Vodozahvatni objekti

- Vrste vodosprema

- Vodovodne mreţe, crpke

- Osnove hidrauliĉkog proraĉuna

- Kanalizacija

- Objekti za reguliranje vodnih koliĉina

Literatura: - HIDRAULIKA, M. Dobrić

- OSNOVE HIDROTEHNIKE, G. Hajdn

- NASUTE BRANE, E. Nonveille

4.10. Dizajniranje proizvoda pomoću raĉunala

Profesor: Matej Lazarević

32

Broj sati tjedno: 2 sata

Broj odjela: 1

Odjeli: 3.D

Broj uĉenika: 18

Cilj: Osposobiti uĉenika da samostalno dizajnira najjednostavnije proizvode

pomoću raĉunalnih programa /AutoCAD i CATIA/. Zadaci: Postignuta znanja primijeniti na CNC tokarilici i CNC glodalici,te 3D

printeru.

Naĉin vrednovanja: Praktiĉno i usmeno provjeravati steĉena znanja,rad na raĉunalu.

Nastavne teme: AutoCAD 2D i 3D crtanje,Catia – sketcher,part Desing,Draft,Assembly Desing,Simulcije,3D printanje – primjena.

Literatura: Elementi strojeva – E.Hercigonja;Tehniĉko crtanje,Strojarski

priruĉnik,Katalozi standardnih dijelova.

4.11. Tokarenje CAD/CAM tehnologijom

Profesor: Zoran Grgić

Broj sati tjedno: 2 sata

Broj odjela: 1

Odjeli: 3.D

Broj uĉenika: 16

Cilj: Osposobiti uĉenike da samostalno tokare jednostavne predmete na CNC tokarilici

Zadaci: Usvojena znanja primijeniti na CNC tokarilici

33

Naĉini vrednovanja: Usmeno i praktiĉno provjeravanje steĉenih znanja

Nastavne teme: -CAM program tokarenje, -izrada NC programa, -izrada predmeta na CNC tokarilici.

Literatura: Numeriĉki upravljani alatni strojevi, Školska knjiga

4.12. RASHLADNA I TERMIĈKA TEHNIKA

Profesor: Josip Tošić

Broj sati tjedno: 4

Broj odjela: 1

Odjeli: 3.E

Broj uĉenika: 3

Cilj: Uĉenici trebaju upoznati osnove termiĉke i rashladne tehnike s

naglaskom na primjeni kućanskih aparata

Zadaci: Upoznati osnovne zakonitosti pretvaranja elektriĉne energije u toplinsku. Upoznati princip rada i graĊu kućanskih aparata.

Oĉekivani ishodi: Nastavu izvoditi u uĉionici i u prostoriji posebne namjene za

laboratorijske vjeţbe.

Naĉin vrednovanja: Pismeno i usmeno vrednovanje uĉenika i izvoĊenje

laboratorijskih vjeţbi

Nastavne teme: 1. Osnovne znanosti o toplini 2. Termiĉki aparati i ureĊaji

3. Rashladni aparati i ureĊaji 4. Strojevi za pranje

Literatura: B.Parać, Kućanski aparati

34

4.13. INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

Profesor: Josip Tošić

Broj sati tjedno: 3

Broj odjela: 1

Odjeli: 4. D

Broj uĉenika: 18

Cilj: Uĉenici trebaju dobiti pregled oblika i prenošenja informacija

Zadaci: Usvojiti pojmove razliĉitih oblika informacija u komunikacijama.

Upoznati razliĉite naĉine prenošenja informacija.

Oĉekivani ishodi: Nastavu izvoditi u uĉionici i u prostoriji posebne namjene za

laboratorijske vjeţbe.

Naĉin vrednovanja: Pismeno i usmeno vrednovanje uĉenika i izvoĊenje

laboratorijskih vjeţbi

Nastavne teme: 5. Akustiĉki signali 6. Radio valovi 7. Optiĉko-elektriĉni pretvornici 8. Prijenos televizijske slike 9. Antene 10. Optiĉke elektrokomunikacije 11. Telekomunikacije

Literatura: Kos, Bednjanec, Informacije i komunikacije

I.Kneţević, Audiotehnika i televizijska tehnika

4.14. OBITELJSKI POSAO

Profesor: Ana Breĉić, prof. ekonomskih predmeta

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: 1.i

Broj uĉenika: 10

35

Cilj: Cilj predmeta je poticanje interesa za pokretanje obiteljskog posla te razumijevanje obiteljskog posla kao poduzetniĉke aktivnosti.

Zadaci:

Oĉekivani ishodi: - identificirati subjekte i znaĉajke maloga/obiteljskog posla

- otkriti prednosti i izazove maloga/obiteljskog posla

- preispitati mogućnosti pokretanja maloga/obiteljskog

posla koji se moţe voditi od kuće

- primijeniti specifiĉnosti malih organizacija u voĊenju vlastitoga ili obiteljskog posla

- izraĉunati primitke i izdatke na primjerima vlastitoga

dţeparca i obiteljskoga proraĉuna

Naĉin vrednovanja: Usvojenost sadržaja - provjera usvojenosti struĉne terminologije,

povezivanje steĉenih kompetencija s primjerima iz prakse, korelacija s ostalim obveznim i izbornim strukovnim predmetima.

Primjena sadržaja - usvojenost nastavnih tema, povezivanje

nastavnog sadrţaja s podatcima dobivenim samostalnim

istraţivanjem, kreativna samostalna primjena steĉenih

kompetencija u rješavanju vjeţbi, zadataka, izradba proraĉuna

koristeći se raĉunalnim programima. Sudjelovanje u nastavnom procesu - sudjelovanje u usvajanju nastavnih sadrţaja, kontinuiranost i samostalnost u pisanju

domaćih uradaka, seminarskih radova, projektnih zadataka, odnos prema radu, odnos prema drugim polaznicima, motiviranost za predmet, razvijanje stvaralaštva, kreativnosti i poduzetniĉke slobode, seminarski rad, izradba radnih listova u paru, rješavanje problema unutar manje grupe, prezentacija

grupnog/timskog rada ili rada u paru – usmena, elektroniĉka,

pred ploĉom, izloţbom plakata.

Nastavne teme: I. Subjekti i obiljeţja maloga poduzetništva II. Prednosti i izazovi maloga obiteljskog posla III. Mali obiteljski posao koji se moţe voditi iz kuće

IV. Proraĉun obiteljskog posla Literatura: Tintor, Ţ., Ĉizmadija, I. 2014. Obiteljski posao. udţbenik u

prvom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomistica /ekonomist. Školska knjiga. Zagreb.

4.15. Globalno poslovno okruženje

Profesor: Nikica Jelavić

Broj sati tjedno: 2 sata

36

Broj odjela: 1

Odjeli: 1.i

Broj učenika: 11

Cilj: Stjecanje osnovnih kompetencija potrebnih za razumijevanje suvremenih globalizacijskih tijekova i razvijanje osobnih stavova prema globalizacijskom procesu

Zadaci: - uočiti pozitivne i negativne strane globalizacijskih procesa,

- uočiti globalizacijske aktivnosti nastale kao posljedica globalizacijskih procesa,

- razumjeti multikulturalno okruženje,

- razvijati svijest o važnosti nacionalne prepoznatljivosti, - razvijati samostalnost, timski rad, odgovornost i osobnu kreativnost,

- primjenjivati pripadajuću ekonomsku terminologiju

Očekivani ishodi: Usvojiti sadržaj,primjeniti sadržaj i suradnja u nastavi

Način vrednovanja: Usmeno i pismeno ispitivanje te izrada seminara ,prezentacija i plakata

Nastavne teme: 1.Pojam,dimenzije i važnost globalizacije 2.Rezultat globalizacijskih aktivnosti

3.Multikulturno okruženje 4.Hrvatska i globalizacija

Literatura: Ivana Levak,Sanja Pintarić/Globalno poslovno okruženje/Školska knjiga

4.16. Osnove turizma

Profesor: Nikica Jelavić

Broj sati tjedno: 2 sata

Broj odjela: 1

Odjeli: 2 i

Broj učenika: 10

Cilj:

Razumjevanje općih postavki turizma kao važnog sektora u okviru nacionalnog gospodarstva Republike Hrvatske.Razvijati samostalnost,timski rad,odgovornost i osobnu kreativnost .

37

Zadaci: -razumijevanje općih postavki turizma kao vaţnog sektora u okviru nacionalnog gospodarstva Republike Hrvatske

-razumjeti osnovne pojmove i pristupe izuĈavanju turizma,

-razumjeti vrste i specifiĈne oblike turizma kao sustava unutar nacionalnog gospodarstva,

-razumjeti i pratiti suvremene trendove i poloţaj Republike Hrvatske u globalnim

turistiĉkim kretanjima,

Očekivani ishodi: Usvojiti sadržaj,primjeniti sadržaj i suradnja u nastavi

Način vrednovanja: Usmena i pismena provjera,izrada seminara,prezentacija te plakata

Nastavne teme: 1. Osnovni pojam u turizmu 2. Nastanak i razvoj turizma

3. Djelovanje i učinci turizma

4. Turističko tržište,oblici i vrste turizma

5. Osnovna obilježja turizma u Hrvatskoj

Literatura: Sanja Čorak,Vesna Mikačić,Željko Trezner,Ivan Kožić/Osnove turizma/Školska knjiga

4.17. Uvod u poslovno upravljanje

Profesor: Mladenka Cvitković

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: Jedan

Odjeli: 2. i

Broj učenika: 10

Cilj: Cilj ovog predmeta je razumijevanje osnovnih pojmova i razvoj vještina upravljanja u kontekstu ostvarivanja postavljenih organizacijskih ciljeva kroz efikasno korištenje

raspoloživim resursima. Zadaci:

Pripremiti učenike za izvođenje razrednog projekta

(pronalaženje teme projekta, formuliranje ciljeva projekta, planiranje projekta, provedba projekta, predstavljanje projekta i vrednovanje projekta)

38

Razvijati samostalnost, timski rad, odgovornost i osobnu kreativnost,

Primijeniti pripadajuću ekonomsku terminologiju

Očekivani ishodi: opisati pojam i funkcije poslovnog upravljanja

objasniti menadžerske vještine

povezati menadžerske funkcije i vještine: planiranje,

organiziranje, upravljanje ljudima, vođenje i nadziranje

interpretirati primjenu menadžmenta u posebnim

područjima

izvesti razredni projekt

Način vrednovanja: U skladu sa Pravilnikom o načinima, postupcima i

elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

kroz elemente vrednovanja: usvojenost sadržaja, primjena

sadržaja, suradnja u nastavnom procesu.

ocjenjivanje izrađenih školskih I domaćih uradaka -

seminara, plakata, mapa poučavanja

prezentacije učenika

sudjelovanje u razrednom projektu Nastavne teme: Uvod u poslovno upravljanje

Menadžerske funkcije

Posebna područja primjene menadžmenta

Literatura: Višnja Dorčić Kereković, Bosiljka Vinković Kukolić: Uvod u poslovno upravljanje, Školska knjiga, Zagreb, 2014.

4.18. Odnosi s kupcima

Profesor: Anica Goluža

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: 3.a

Broj učenika: 13

Cilj: Razvijanje sposobnosti samostalnog i uspješnog komuniciranja s kupcima

Zadaci: -otkriti potrebe i želje potrošača -kreativno rješavanje problema

-razvijati vještine adekvatnog reagiranja na različite(pozitivne i

39

negativne) situacije -poticanje pozitivnog odnosa prema sebi i okolini

Očekivani ishodi: -razlikovati stilove komunikacije korištene u poslovnom

okruženju

-razviti pozitivno okruženje među sudionicima prodajnog procesa

-prepoznat želje i potrebe kupaca tijekom prodajnog razgovora -razviti pozitivnu komunikaciju kako bi se uspostavio odnos povjerenja s kupcem

-demonstrirati tehnike reagiranja na nepredviđene situacije,nezadovoljne kupce

Način vrednovanja: Usmena i pismena provjera znanja,rješavanje problemskih zadataka i izrada prezentacija

Nastavne teme: -Odnos prema kupcu

-Prodavač-izgled,nastup,očekivanja -Pogreške u odnosu prema kupcima

Literatura: -Vranešević,T.:Upravljanje zadovoljstvom klijenta,Golden

marketing, Tehnička knjižara, Zagreb 2000.

–Muller,J.-Srića,V.:Upravljanje odnosom s klijentima, Delfin-razvoj menagementa, Zagreb 2005.

–Odobreni udžbenici prema Katalogu obveznih udžbenika i

pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i športa

4.19. Računovodstvo neprofitnih organizacija

Profesor:

Mladenka Cvitković

Broj sati tjedno: 2 sata

Broj odjela: 1 odjel

Odjeli: 3. i Ekonomist

Broj učenika:

8 učenika

Cilj: Cilj predmeta je primjeniti stečena znanja i vještine pri

izvršavanju poslova računovodstva neprofitnih organizacija

Razumjeti financijski plan neprofitnih organizacija

Razviti samostalnost i odgovornost u obavljanju poslova.

Zadaci: usvajanje pripadajuće računovodstvene terminologije

uspoređivanje ciljeva i zadataka neprofitnih u odnosu na

40

profitne organizacije

korištenje usvojenih sadržaja u provođenju poslovnih

promjena neprofitne organizacije Mladi oca Ante Gabrića, povezivanje teorije i prakse

razvijanje samostalnosti i odgovornosti u obavljanju poslova

računovodstva neprofitnih organizacija

Očekivani ishodi: navesti obilježja računovodstva neprofitnih organizacija

identificirati temeljne računovodstvene pojmove neprofitnih organizacija

prikazati financijski plan neprofitnih organizacija

provesti promjene neprofitnih organizacija

napraviti financijske izvještaje neprofitnih organizacija

Način vrednovanja: U skladu sa Pravilnikom o načinima, postupcima i

elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

kroz elemente vrednovanja: usvojenost sadržaja, primjena

sadržaja, suradnja u nastavnom procesu.

ocjenjivanje izrađenih školskih I domaćih uradaka -

seminara, plakata, mapa poučavanja

prezentacije učenika

Nastavne teme: Uvod u računovodstvo neprofitnih organizacija

Osnovne računovodstvene kategorije neprofitnih organizacija

Financijski plan neprofitnih organizacija

Evidentiranje poslovnih promjena na računovodstvenim kategorijama

Financijsko izvješćivanje u računovodstvu neprofitnih organizacija

Literatura: Mira Dimitrić, Marija Horvatić Kapelac, Miran Novokmet:

Računovodstvo neprofitnih organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2014.

4.20. Upravljanje prodajom

Profesor: Snježana Batinović

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: 3i

41

Broj učenika: 9

Cilj: Cilj predmeta je razumjevanje suvremene prodaje koja se razvija kao strategija uspostavljanja odnosa i razvijanje partnerstva kako

bi se zadovoljie potrebe potrošača/klijenata.

Zadaci: -korelirati odnose prodaje i marketinga -planirati, ostvarivati i kontrolirati zamišljene poslove marketing prodaje

-uokviriti značaj prodaje u društvenom okruženju

Očekivani ishodi: 1. Opisati značenje osobne prodaje u marketinškoj koncepciji poslovanja

2. Analizirati obilježja prodajne sile

3. Ilustrirati pomak od prodajnog prema dugoročnom odnosu s kupcima/korisnicima

4. Analizirati ciljeve i oblike unapređenja prodaje usmjerene kupcima/korisnicima

5. Povezati različite oblike unapređenja prodaje usmjerene posrednicima

6. Opisati suvremene kanale e-prodaje

Način vrednovanja: -pisana provjera znanja -usmena provjera znanja -seminarski rad/referat

-vježbe

Nastavne teme: 1. Osobna prodaja kao nastavak marketinškog shvaćanja 2. Prodajna sila 3. Razvijanje strategije uspostavljanja odnosa

4. Unapređenje prodaje usmjereno potrošačima

5. Unapređenje prodaje usmjerene posrednicima

6. Mogućnosti osobne prodaje u informacijsko doba

Literatura: Jurković Majić, O., Arambašić, S. 2013. Upravljanje prodajom. MATE. Zagreb

4.21. Analiza financijskih izvješća

Profesor: Branka Kosović

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: IV i

42

Broj uĉenika: 11

Cilj: Cilj predmeta je razumijevanje i primjena znanja, vještina te razvijanje pripadajuće samostalnosti i odgovornosti potrebne za izvršavanje poslova sastavljanja i analize financijskih izvještaja

Oĉekivani ishodi: Razlikovati financijske izvještaje Prikazati znaĉenje i postupke analize financijskih izvještaja Provesti horizontalnu analizu financijskih izvještaja Provesti vertikalnu analizu financijskih izvještaja Izvesti analizu financijskih izvještaja pomoću pokazatelja

Naĉin vrednovanja: Elementi: usvojenost sadrţaja, primjena sadrţaja, suradnja u nastavnom procesu

- Usvojenost sadrţaja – usmena provjera razumijevanja

teorijskih sadrţaja , pisana provjera teorijskih sadrţaja

- Primjena sadrţaja – pisane provjere s rješavanjem

zadataka uz vrjednovanje toĉnosti i urednosti, usmena

provjera primjene sadrţaja rješavanjem zadataka

- Suradnja u nastavnom procesu – praćenje domaćih uradaka, seminarski rad,rješavanje unutar manje grupe, urednost i preglednost pisanih radova, prezentacija grupnog rada – usmena, elktroniĉka, pred ploĉom, plakatima....

Oblici: usmnea provjera, pisana provjera, vjeţbe Nastavne teme: Financijski izvještaji

Uvod u analizu financijskih uzvještaja Horizontalna analiza financijskih izvještaja Vertikalna analiza financijskih izvještaja Analiza financijskih izvještaja pomoću skupina pokazatelja

Literatura: TINTOR,HORVATIĆ KAPELAC,NOVOKM, ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 4, Školska knjiga, 2014, Zagreb Popović, Ţ., Vitezić, N.: Revizija i analiza, instrumenti uspješnog

donošenja poslovnih odluka, Hrvatska zajednica raĉunovoĊa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2009. Ţager, K., Ţager, L., Mamić Saĉer, I., Sever, S.:Analiza financijskih

izvješća - 2. prošireno izdanje, Masmedia, Zagreb, 2008.

Meigs & Meigs, Raĉunovodstvo:Temelj poslovnog odluĉivanja,

Mate d.o.o., Zagreb, 1999. , Antony, R.N., Osnove raĉunovodstva,

Hrvatska zajednica raĉunovoĊa i financijskih djelatnika, Zagreb, 1995. Dimitrić, M.,Kata, Ţ.,Vinković Kravaica, A.,Kukić, P.,Stanković,

S.,Ribarić Aidone, E.: Praktiĉni vodiĉ kroz raĉunovodstvo, Verlag Dashöfer, Zagreb, 2008

4.22. Marketing usluga

Profesor: Mladenka Cvitković

43

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: Jedan

Odjeli: 4. i

Broj učenika: 14

Cilj:

Razumjeti pojam usluge i njezine uloge u društvu

izučavanjem ponašanja korisnika usluga

Razumjeti marketing kao uslužne djelatnosti čiji udio u društvenom proizvodu suvremenih gospodarstava

neprekidno raste, te specifičnosti primjene i prilagodbi

marketinga usluga obilježjima pojedine uslužne djelatnosti (naglasak na bankarski sektor, sektor osiguranja, turizam, obrazovanje).

Razumjeti ulogu usluge u modernom tržišnom gospodarstvu,

Zadaci: Poticati interes učenika za usvajanjem sadržaja vezanih uz

specifičnosti primjene marketinškog instrumentarija u

djelatnostima uslužnog sektora

Povezivanje teorije i prakse kroz seminarske radove i stručne posjete

Razvijati samostalnost, timski rad, odgovornost, osobnu kreativnost i prezentacijske aktivnosti

Primjenjivati pripadajuću markentišku terminologiju

Očekivani ishodi: opisati specifičnosti usluga i uslužnih djelatnosti

objasniti specifičnosti elemenata marketinškog miksa u

uslužnim djelatnostima

analizirati elemente ključne za oblikovanje marketinške

strategije uslužnog organizacija

razumjeti primjenu marketinškog instrumentarija u

pojedinim djelatnostima uslužnog sektora

razumjeti primjenu marketinškog instrumentarija u neprofitnim organizacijama

Način vrednovanja: ocjenjivanje izrađenih školskih I domaćih uradaka -

seminara, plakata, mapa poučavanja

prezentacije učenika

U skladu sa Pravilnikom o načinima, postupcima i

elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

kroz elemente vrednovanja: usvojenost sadržaja, primjena

sadržaja, suradnja u nastavnom procesu. Nastavne teme:

važnost usluga u tržišnom gospodarstvu

44

ciljana tržišta

kvaliteta usluge

specifičnosti elemenata marketinškog miksa kod pružatelja usluga

strategija usluga i značenje marke

marketing usluga posebnih područja

marketing usluga neprofitnih organizacija Literatura: Đurđana Ozretić Došen, Olivera Jurković Majić: Marketing

usluga, Školska knjiga, Zagreb, 2014.

4.23. Javne financije

Profesor: BRANKA KOSOVIĆ

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: IV J – upravni referent

Broj uĉenika: 21

Cilj: Cilj predmeta je upoznavanje s temeljnim pojmovima javnih financija, kako bi lakše razumjeli financijsko poslovanje drţave

Oĉekivani ishodi: Pojam javnih financija Preispitati postojeća rješenja u podruĉju javnih prihoda i javne potrošnje Senzibilizirati uĉenike u smislu demokratskog utjecaja graĊana na izvore financiranja i njihovo trošenje

Naĉin vrednovanja: Elementi: usvojenost sadrţaja, primjena sadrţaja, suradnja u nastavnom procesu

- Usvojenost sadrţaja – usmena provjera razumijevanja

teorijskih sadrţaja , pisana provjera teorijskih sadrţaja

- Primjena sadrţaja – pisane provjere s rješavanjem

zadataka uz vrjednovanje toĉnosti i urednosti, usmena

provjera primjene sadrţaja rješavanjem zadataka

- Suradnja u nastavnom procesu – praćenje domaćih uradaka, seminarski rad, rješavanje unutar manje grupe, urednost i preglednost pisanih radova, prezentacija

grupnog rada – usmena, elektroniĉka, pred ploĉom, plakatima....

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, vjeţbe Nastavne teme: Javne financije

Javni prihodi Vrste poreza Elementi oporezivanja

45

Porezne stope Naĉela oporezivanja

Ciljevi i uĉinci oporezivanja Porezni sustav Sustav javnih prihoda u RH Sustav javnih rashoda u RH

Literatura: Barbara Jelĉić, Boţidar Jelĉić, JAVNE FINANCIJE,Birotehnika Zagreb 2000.god Internet stranice instituta za javne financije

Pero Jurković, Javne financije, Masmedia, Zagreb 2002. Harvey S. Rosen, Javne financije, Institut za javne financije

4.24. MODA

Profesor: Jadranka Nikolić

Broj sati tjedno: 4

Broj odjela: 1

Odjeli: 4.K

Broj uĉenika: 10

Cilj: Razumijevanje uloge i vaţnosti mode i industrijskog dizajna u suvremenom odijevanju kroz realizaciju i prezentaciju modnih projekata

Zadaci: Pratiti aktualne modne trendove

Prikupiti i analizirati podatke prema zahtjevima projektnog zadatka

Procijeniti mogućnosti izrade modnog projekta

Planirati faze realizacije modnog projekta

Primjenom steĉenih znanja i vještina, samostalno izraditi projektni zadatak

Poticati razvoj prezentacijskih vještina

Oĉekivani ishodi: Prikupiti i analizirati informacije o projektnom zadatku Procijeniti mogućnosti realizacije

Isplanirati faze realizacije projektnog zadatka Pripremiti i odabrati sav potreban sadrţaj za izradu

projekta Izraditi projektni zadatak Izraditi izvještaj o provedbi pojedinih faza modnog

projekta u skladu s uputama Prezentirati rezultate modnog projekta u skladu s

uputama

46

Naĉin vrednovanja: Ocjenjivanje izrade i prezentacije modnog projekta

Nastavne teme: Izrada modnog projekta – modni dodatak

Izrada modnog projekta – odjevni predmet

Izrada modnog projekta – odabrani projektni zadatak Literatura: Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih …MZOS-a

47

5.DODATNA, DOPUNSKA I FAKULTATIVNA NASTAVA

U ovoj školskoj godini odrţat će se dodatna nastava za maturante, dopunska nastava za

pojedine razrede te fakultativna za uĉenike koji to ţele. Dodatna nastava će se izvoditi iz

hrvatskog jezika, engleskog jezika, matematike i fizike. Dopunska će biti iz hrvatskog i

engleskog jezika te matematike, dok će se fakultativna izvoditi kroz vizualnu i medijsku

kulturu, Crveni kriţ-pruţanje prve pomoći, engleski jezik i rekreaciju iz tjelesne i

zdravstvene kulture.

-DODATNA NASTAVA-

Nastavni predmet iz dodatne

nastave

Profesor Broj uĉenika

Hrvatski jezik Danijela Baćilo

Marija Menalo

Suzana Niţić

Sanja Raguţ

Maturanti po odazivu

Engleski jezik Petra Sršen

Zorana Vekić

Maturanti po odazivu

Matematika Nikolina Bulum

Josip Cvitanović

Ivan Dodig

Antonio Jurić

Maturanti po odazivu

Fizika Tatjana Marić Maturanti po odazivu

5.1. HRVATSKI JEZIK

Profesor: Danijela Baćilo

Broj sati tjedno: Dva sata tjedno tijekom cijele nastavne godine, utorkom i srijedom 7. sat te konsultativno po potrebi

Broj odjela: 1

Odjeli: 4. k odjevni tehničar

48

Broj učenika: 10

Cilj: Pripremiti učenike za uspješno polaganje državne mature iz Hrvatskoga jezika. Ponoviti, proširiti i i usustaviti nastavno

gradivo iz jezika i književnosti. Učenici će moći: ponoviti i uvježbati jezične i književne sadržaje;

upoznati tipove zadataka na državnoj maturi,

primijeniti stečena znanja na različitim tipovima zadataka sa ili bez vezanog teksta;

uvježbati pisanje eseja

uvježbati pismeno i usmeno jezično izražavanje u

zadanom žanru;

razviti kritički odnos prema medijima i odgovorno ih koristiti uz poštovanje autorskih prava;

razviti samostalnost i odgovornost.

Zadatci:

Vježbe fonetike, morfologije, sintakse, leksikologije, stilistike, pravopisa, javnog nastupa,

jezičnog izražavanja: eseja, referata, seminarskog uratka, poslovnih dopisa, korištenja izvora i oblikovanja podataka.

Način realizacije: Predavanjima, radionicama rješavanja zadataka s ispravkom, pisanja eseja s ispravkom, terenskom nastavom.

Nastavne teme: Prema Programu Ministarstva i Katalogu za državnu maturu

NCVVO-a koji se objavljuje u listopadu: gradivo jezika, jezičnog

izražavanja i hrvatske i svjetske književnosti od 1. do 4. godine Literatura: Prema Programu Ministarstva

Čitanke iz svjetske književnosti 1, 2, 3

(NEVENKA KOŠUTIĆ BROZOVIĆ za 1 i 2, SREĆKO LISTEŠ ZA 3).

Priručnici za pripremu ispita državne mature autora:

DUBRAVKA BOUŠA, MARIJA GAZZARI, ŽARKO GAZZARI,

SNJEŽANA ZRINJAN, DAVOR PISKAČ, DRAGICA DUJMOVIĆ-

MARKUSI, SANDRA ROSETTI BAZDAN i dr. te mrežnim stranicama: http://matura.ihjj.hr/, http://matura.ihjj.hr/morfologija.html, http://sikavica.joler.eu/drzavna-matura, https://www.ncvvo.hr/kategorija/drzavna-matura/provedeni-ispiti/, http://mojamatura.net/dosadanji-ispiti-hrv-a, http://mojamatura.net/web-preporuke/2054-moja-muionica i dr.

49

5.2. HRVATSKI JEZIK

Profesor: Marija Menalo

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: 4.i

Broj uĉenika: 26

Cilj: Razvijanje vještina i sposobnosti gramatiĉkog mišljenja,

gradiva knjiţevnosti, lektirnih djela. Ponoviti, proširiti i usustaviti

nastavno gradivo iz jezika i književnosti .

Zadaci: Pisanje eseja, rješavanje gradiva knjiţevnosti, vjeţbanje jeziĉnog gradiva, Rješavanje zadataka probne mature

Naĉin realizacije: Rad u skupinama i rješavanje zadataka s prošlih drţavnih matura

Nastavne teme: Gradivo 1,2,3 r. srednje škole,ĉitanka i udţbenik iz jezika

Literatura: Gramatika. Pravopis, Ĉitanka,Udţbenik,Katalog

5.3. Hrvatski jezik

Profesor: Suzana Niţić, prof.

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 2

Odjeli: 4.d, 4.j

Broj uĉenika: 40

Cilj: Pripremiti uĉenike za uspješno polaganje drţavne mature iz Hrvatskoga jezika. Ponoviti, proširiti i i usustaviti nastavno gradivo iz jezika i knjiţevnosti

50

Zadaci: Omogućiti uĉenicima da uz pomoć nastavnika dodatno ponove,

uvjeţbaju i dopune svoja znanja i vještine iz HJ i knjiţevnosti.

Upoznati uĉenike sa svim razinama ispita drţavne mature, te

omogućiti svim uĉenicima koji ţele nauĉiti više da poluĉe bolji

rezultat na drţavnoj maturi koji će im pomoći pri upisu na

ţeljeni fakultet.

Naĉin realizacije: Dva sata tjedno tijekom cijele nastavne godine. Nakon ponavljanja gradiva i uvjeţbavanja zadataka svake ispitne

cjeline piše se i analizira test, a i razliĉiti tipovi eseja, a na kraju nastavne godine piše se simulacija cijele mature.

Nastavne teme: 1. Fonetske i fonološke jedinice hrvatskoga standardnog jezika (glasovi, slogovi, prozodija); glasovne promjene – 1 sat

2. Epika, lirika, drama – 2 sata

3. Diskurzivni knjiţevni rod – esej – 2 sata (predviĊeno

pisanje eseja za domaću zadaću) 4. Biblija – 1 sat 5. Ilijada i Odiseja – 1 sat 6. Eshil, Okovani Prometej – 1 sat 7. Sofoklo, Antigona – 1 sat 8. Plaut, Škrtac – 1 sat 9. Povijesni razvoj hrvatskoga jezika IX. – XV. st. – 1 sat 10. Predrenesansa (Dante, Petrarca, Boccaccio) – 2 sata 11. Shakespeare – Hamlet; soneti – 1 sat 12. Miguel de Cervantes, Don Quijote – 1 sat

13. M. Marulić, Judita – 1 sat

14. Hrvatska petrarkistiĉka lirika (Menĉetić, Dţ. Drţić, Lucić) – 1 sat

15. M. Drţić, Dundo Maroje – 1 sat

16. I. Gundulić (Suze sina razmetnoga, Dubravka), I. B.

Vuĉić, Plandovanja – 1 sat

17. Vrste rijeĉi; hrvatska narjeĉja; morfostilistika - 2 sata 18. Povijesni razvoj hrvatskoga jezika – 17., 18., 19. st. – 1

sat 19. J. W. Goethe- Patnje mladoga Werthera- 1 sat 20. P. Preradović, pjesme – 1 sat

21. I. Maţuranić, Smrt Smail-age Čengića - 1 sat 22. A. Šenoa, Zlatarovo zlato – 1 sat 23. Honore de Balzac, Otac Goriot – 1 sat

24. Dostojevski, Zločin i kazna – 1 sat

25. Kovaĉić, U registraturi – 1 sat

26. Novak, Posljednji Stipančići – 1 sat

27. S. S. Kranjĉević, pjesme – 1 sat 28. Moderna – Baudelaire – 1 sata 29. H. Ibsen, Nora – 1 sat 30. Hrvatska moderna, J. Leskovar – 1 sat

51

31. Matoš, Vidrić (pjesme) – 1 sat

32. D. Šimunović, Duga – 1 sat

33. I. Kozarac, Đuka Begović – 1 sat 34. Nehajev, Bijeg – 1 sat 35. Sintaksa – 4 sata 36. M. Proust, Combray– 1 sat 37. F. Kafka, Preobrazba – 1 sat 38. A. Camus, Stranac – 1 sat 39. A. B. Šimić, pjesme – 1 sat

40. Krleţa, Povratak Filipa Latinovicza, Gospoda Glembajevi, pjesme – 3 sata

41. I. Andrić, Prokleta avlija – 1 sat 42. B. Brecht, Majka Hrabrost i njezina djeca – 1 sat 43. Leksikologija – 2 sata 44. Tin Ujević, pjesme – 1 sat

45. D. Cesarić, D. Tadijanović (pjesme) – 1 sat

46. R. Marinković, Kiklop – 1 sat

47. Jure Kaštelan, Vesna Parun, Ivan Slamnig, Josip Pupaĉić,

Slavko Mihalić (pjesme) – 2 sata

48. A. Šoljan- Kratki izlet; Sallinger- Lovac ţitu (proza u trapericama)- 1 sata

49. Ivo Brešan, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja – 1 sat

Literatura: Bouša – Gazzari –Gazzari, Hrvatski jezik na drţavnoj maturi, Školska knjiga

Snjeţana Zrinjan, Hrvatski na drţavnoj maturi, ALFA, 2011.

Marija Gazzari, Ţeljko Gazzari, matura+, Školska knjiga, 2009.

Milivoj Solar, Teorija knjiţevnosti, Školska knjiga

Milivoj Solar, Knjţevni leksikon, Matica hrvatska

Babić – Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga

Teţak – Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga

Skupina autora, Rjeĉnik hrvatskoga jezika, Školska knjiga

5.4. HRVATSKI JEZIK

Profesor: Sanja Raguţ

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: 4B

52

Broj uĉenika: 12

Cilj: Razvijanje vještina i sposobnosti gramatiĉkog mišljenja,

gradiva knjiţevnosti, lektirnih djela

Zadaci: Pisanje eseja, rješavanje gradiva knjiţevnosti, vjeţbanje jeziĉnog gradiva, Rješavanje zadataka probne mature

Naĉin realizacije: Rad u skupinama i rješavanje zadataka s prošlih drţavnih matura

Nastavne teme: Gradivo 1,2,3 r. srednje škole, ĉitanka i udţbenik iz jezika

Literatura: Gramatika. Pravopis, Ĉitanka, Udţbenik, Katalog

5.5. Engleski jezik

Profesor: Zorana Vekić

Broj sati tjedno: 2 tjedno

Broj odjela: 2

Odjeli: 4.b, 4.d

Broj uĉenika: 30

Cilj: Omogućiti uĉenicima koji ţele nauĉiti više da budu spremniji za

drţavnu maturu , a time i da postignu bolje rezultate koji će im

pomoći pri upisu na ţeljeni fakultet Zadaci:

Suradniĉka obrada, rješavanje problema, komunikacija u

zadatcima u kojima se raspravlja, producira i istraţuje. Svi tipovi otvorenih zadataka.

Oĉekivani ishodi: Priprema uĉenika za DM odvijat će se kroz vjeţbe na konkretnim

zadacima iz za to predviĊenih udţbenika, te vjeţbe gramatiĉkih

struktura i ĉitanja s razumijevanjem. Vjeţbe ĉitanja i slušanja s

razumijevanjem za unapreĊivanje relevantnih vještina kod

uĉenika provodit će se na uĉenicima nepoznatim tekstovima iz

odobrenih udţbenika i radnih biljeţnica za gimnazijski program

te dodatne materijale iz ĉasopisa ili interneta.

53

Naĉin vrednovanja: Razgovor, Rezultati natjecanja I Izvješće Nastavniĉkom vijeću, kao i razredniku/razrednici

Nastavne teme: Teme koje se obraĊuju vezane su uz školu, sport, ekologiju, odnose u društvu i obitelji, medije, zabavu, tehnologiju.

Literatura: Osnovni udţbenici i dodatni priruĉnici koji će se koristiti su: Oxford Exam Excellence, Longman Matura Practice Tests, Longman Exam Activator, Longman Exam Accelerator, Školska knjiga Master Your Exams, Školska knjiga Engleski jezik na drţavnoj maturi. New Headway intermediate book Liz and John Soars Fourth edition Oxford

5.6. Engleski jezik

Profesor: Petra Sršen

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 3

Odjeli: 4.I, 4.J, 4.K

Broj uĉenika: 57

Cilj: Dodatno razvijanje vještina ĉitanja, pisanja i govorenja,

proširivanje vokabulara, uvjeţbavanje i utvrĊivanje jeziĉnih

sadrţaja, priprema za drţavnu maturu

Zadaci: Zadaci ĉitanja, pisanje eseja na temelju prethodnih matura,

zadaci razumijevanja, gramatiĉke vjeţbe

Naĉin realizacije: rad u skupinama, individualni rad

Nastavne teme: Nastavne teme su vezane uz višegodišnje uĉenje engleskog jezika.

Literatura: Headway, upper-intermediate, English grammar, predlošci provedenih drzavnih matura iz engl.jezika.

5.7. Matematika

Profesor: Josip Cvitanović, Nikolina Bulum, Antonio Jurić, Ivan Dodig

Broj sati tjedno: 1

54

Broj odjela: 5

Odjeli: 4.i, 4.k, 4.j, 4.b, 4.d

Broj uĉenika: Po odazivu

Cilj: - Pripremiti uĉenike za polaganje drţavne mature

- Dati uĉenicima uvid u moguće zadatke koji se pojavljuju na maturi

Zadaci: - Osposobiti uĉenike za razumijevanje, povezivanje,

zakljuĉivanje, prepoznavanje i razlikovanje, samostalna primjena znanja.

Naĉin realizacije: - Uĉenici će rješavati odgovarajuće zadatke kako bi što prije

i uspješnije savladati poteškoće u uĉenju matematike.

- Nastavnik vodi i usmjerava uĉenike, priprema zadatke i dodatne materijale.

Nastavne teme: - Brojevi i algebra

- Funkcije - Jednadţbe i nejednadţbe

- Geometrija, Analitiĉka geometrija

- Modeliranje Literatura: - Karolina Brleković, Jelena Noskov: Matematika na

drţavnoj maturi, ŠK, Zagreb2010

- Vesna Skoĉir; Matematika za maturu; Element, Zagreb, 2010.

- Branimir Dakić, Neven Elezović; Matematika u 24 lekcije, Element, Zagreb 2010.

- Snjeţana Šišić, Damir Šišić; Matematika; PROFIL, Zagreb, 2011.

5.8. FIZIKA

Profesor: Tatjana Marić

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 2

Odjeli: 4B, 4D

Broj uĉenika: Po odazivu

55

Cilj: Priprema uĉenika završnih razreda (GraĊevinski tehniĉar,

Elektrotehniĉar) za ispit drţavne mature

Zadaci: Prouĉavanje fizike kroz struĉnu literaturu, te ranije odrţane

ispite drţavne mature Rad na zadatcima. Objašnjavanje osnovnih zakona i koncepata fizike te primjena istih za rješavanje zadataka

Naĉin realizacije: Grupni i individualni rad s uĉenicima Izrada testova s već odrţanih ispita drţavne mature

Nastavne teme: Uĉenici će:

Analizirati razliĉite vrste grafova

Prepoznati vrste gibanja

Prepoznati vrste sila koja djeluju na tijelo

Objasniti osnovne fizikalne koncepte i zakone (I. Newtonov zakon, II. Newtonov zakon, III. Newtonov zakon, Bernoullijevu jednadţbu, Zakon radioaktivnog raspadanja i mnoge druge)

Upotrijebiti osnovne fizikalne koncepte i zakone za rješavanje zadataka

Razlikovati relevantne i irelevantne brojeve te mjerne

jedinice ponuĊene u rješenjima zadataka

Prepoznati formulu koju treba primijeniti u zadatku

Prepoznati zadane fizikalne veliĉine i odrediti koja se

veliĉina traţi u zadatku Literatura: - Odrţani ispiti drţavne mature

- Zbirka zadataka iz fizike (Školska knjiga)

- Udţbenici iz fizike za 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole, te

odgovarajuće zbirke zadataka

-DOPUNSKA NASTAVA-

Nastavni predmet iz

dopunske nastave

Profesor Odjel

Hrvatski jezik Danijela Baćilo

Marija Menalo

Sanja Raguţ

3. i

1. f

1. d

Engleski jezik Petra Sršen 3.d

56

Zorana Vekić 2.d

Matematika Nikolina Bulum

Josip Cvitanović

2.j

1.k, 2.i

5.9. HRVATSKI JEZIK

Profesor: Danijela Baćilo

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 3. i ekonomist

Broj učenika: 10 u dvjema skupinama po 5 učenika

Cilj: * vježbati s učenicima koji teže svladavaju gradivo, * ispravljanje nedovoljnih ocjena – prema potrebi,

*uvježbavanje jezičnih sadržaja

*pomoći učenicima razviti čitalačku pismenost, ukazati učenicima na

dobre i loše strane e-izvora i pomoći im u korištenju istih, razviti

kritičko čitanje medija

*uvježbati sudjelovanje poslovnoj komunikaciji

*uvježbati čitanje i razumijevanje teksta

*uvježbati usmeno i pisano izražavanje i javni nastup

Zadatci: *uvježbati rješavanje zadataka vezanih uz ponavljanje gradiva morfologije i povijesti jezika do pol. 19. st. i usvajanje gradiva sintakse

i povijesti jezika do poč. 20. st. te pravopisnih sadržaja,

*uvježbati oblikovanje poslovnih dopisa, molbe, žalbe, životopisa i ostalih obrazaca vezanih uz poslovnu svakodnevicu i struku,

*uvježbati izvođenje javnog govora, razviti vještine javnog nastupa i argumentacije,

*uvježbati rješavanje zadataka vezanih uz ponavljanje književnog gradiva 2. razreda od renesanse do romantizma i uz usvajanje novog gradiva od realizma do moderne,

*uvježbati rješavanje različitih tipova zadataka prema Katalogu za

državnu maturu,

*uvježbati pisanje različitih oblika eseja.

Način realizacije: Jedan sat tjedno 7. sat ponedjeljkom

Nastavne teme: Prema programu Ministarstva znanosti i obrazovanja i dinamici

učeničkog rada

57

Literatura: Hrvatski pravopis. 2013. Priredio Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

E. Barić, i dr. 2005. Hrvatska gramatika. Zagreb. Marica Kurtak. Hrvatski jezik 3. 2012. Zagreb.

5.10. HRVATSKI JEZIK

Profesor: Marija Menalo

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 1f

Broj uĉenika: 13

Cilj: Razvoj vještina i sposobnosti gramatiĉkog mišljenja, gradiva

knjiţevnosti, lektirnih djela Zadaci: Vjeţbanje jeziĉnog gradiva

Naĉin realizacije: Rad u skupinama i rješavanje nastavnih listića

Nastavne teme: Gradivo 1.razreda srednje škole iz jeziĉnog udţbenika

Literatura: Gramatika, pravopis,udţbenik

5.11. HRVATSKI JEZIK

Profesor: Sanja Raguž

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 1 d

Broj učenika: 20

Cilj: Učenici koji u postupcima redovite nastave ne postižu

zadovoljavajuće rezultate. Nadoknaditi gubitke u znanju i vještinama te tako osposobiti

učenike za uspješno učenje jezičnog gradiva.

58

Zadaci: Zadatci po etapama jezičnog gradiva.

Način realizacije:

Učenici koji teže usvajaju jezično gradivo.

Vježbanje jezičnog gradiva,individualno.

Često ponavljanje i vježbanje na radnim listićima ili školskoj

ploči. Nastavne teme: Veliko i malo slovo.

Alternacije ije/ je/ e/ i Glasovne promjene

Vrste riječi Literatura: Gramatika, Pravopis,udžbenik iz jezika

5.12. Engleski jezik

Profesor: Petra Sršen

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 3.d

Broj uĉenika: 16

Cilj: Unaprijediti i proširiti vokabular engleskog jezika, uvjeţbati

tehnike pisanja, proširiti i uvjeţbati znanja steĉena na redovnoj nastavi

Zadaci: Ĉitanje, pisanje, prevoĊenje, govorenje

Naĉin realizacije: Individualni rad, rad u paru, rad na tekstu, rješavanje gramatiĉkih

izazova,jeziĉne vještine

Nastavne teme: Teme vezane uz nastavne jedinice u udţbeniku, glagolska

vremena, pisanje eseja, formalni/neformalni naĉin pisanja

Literatura: Headway, Upper-Intermediate, Workbook

59

5.13. ENGLESKI JEZIK

Profesor: Zorana Vekić

Broj sati tjedno: 1*35

Broj odjela: 1

Odjeli: 2.D

Broj učenika: 20

Cilj: Dopunska nastava iz engleskog jezika namijenjena je učenicima

drugog D. razreda slabijeg znanja engleskog jezika, koji žele

popraviti svoje znanje engleskog jezika i uvježbati vještine

čitanja i slušanja s razumijevanjem. Cilj dopunske nastave je

pomoći učenicima slabijeg znanja i slabijih vještina da se

adekvatnije pripreme za svladavanje gradiva predviđenog nastavnim planom i programom

Zadaci: Aktivnost razumijevanja u fazama vježbanja i ponavljanja.

Grupni oblik nastave s tradicionalnim metodama omogućit će

učenicima preuzimanje odgovornosti te osigurati suradnju.

Način realizacije: Kroz grupni i individualni pristup vježbat će se zadatci s

proteklih sati, proširivati i utvrđivati znanje gramatičkih struktura koji su neophodni za razredni nivo i zastupljeni u

redovitom programu, te će se proširivati vokabular kroz rad na

različitim tekstovima. Nastavne teme: Teme koje se obrađuju vezane su uz školu, sport, ekologiju,

odnose u društvu i obitelji, medije, zabavu, tehnologiju.

Literatura: Osnovni udžbenici i dodatni priručnici koji će se koristiti su: Oxford Exam Excellence, Longman Matura Practice Tests, Longman Exam Activator, Longman Exam Accelerator, Školska knjiga Master Your Exams, Školska knjiga Engleski jezik na

državnoj maturi. New Headway intermediate book Liz and John Soars Fourth edition Oxford.

5.14. MATEMATIKA- 1. i 2. razredi

Profesor: Josip Cvitanović, Nikolina Bulum

Broj sati tjedno: 1

60

Broj odjela: 3

Odjeli: 1.k, 2.i, 2.j

Broj uĉenika: Po odazivu

Cilj: - Olakšati uĉenicima praćenje redovite nastave

- Vjeţbanje i ponavljanje gradiva

Zadaci: - Osposobiti uĉenike za razumijevanje, povezivanje,

zakljuĉivanje, prepoznavanje i razlikovanje, samostalna primjena znanja.

Naĉin realizacije: - Uĉenici će rješavati odgovarajuće zadatke kako bi što prije

i uspješnije savladati poteškoće u uĉenju matematike.

- Nastavnik vodi i usmjerava uĉenike, priprema zadatke i dodatne materijale.

Nastavne teme: - Aktualno gradivo na nastavi

Literatura: - Odabrani udţbenici za nastavu

-FAKULTATIVNA NASTAVA-

Naziv Profesor Odjeli

Vizualna i medijska kultura Nikolina Anković 2.i, 3.i, 4.j, 4.d

Engleski jezik Zorana Vekić 1.d

Crveni križ – pružanje prve

pomoći

Dana Svaguša 1.i, 2.j

Tjelesna i zdravstvena

kultura- rekreacija Dalibor Mateljak 2.d, 2.i

5.15. Vizualna i medijska kultura

Profesor: Nikolina Anković

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 4

61

Odjeli: 2.i, 3.i, 4.j, 4.d

Broj uĉenika: 15

Cilj: Razumjeti poruke poslane audiovizualnim sadrţajima, moći kritiĉki

pristupiti medijima, moći stvoriti audiovizualne sadrţaje

Zadaci:

Ishodi uĉenja;

Pisanje kritiĉkih osvrta razliĉitih filmskih ţanrova, videa, video-

igrica i ostalih vizualnih sadrţaja, kreirati vizualne sadrţaje za mlade

objasniti osnovne elemente medijske kulture;

identificirati i opisati vrste medija

pokazati i primijeniti elemente vrednovanja medijskih proizvoda

1. diskutirati problematiku informacijske i medijske pismenosti

2. izrada kvalitetnih audiovizualnih sadrţaja

Naĉin realizacije: Prezenacije, usmena i pisana analiza, snimanje, montaţa, prezentacija uradaka, evaluacija

Naĉin vrednovanja: Formativno i sumativno

Nastavne teme: 1. Dokumentarni film 2. Kamera, knjiga snimanja, montaţa 3. Snimanje dokumentarnog materijala 4. Video spot 5. Video igrica 6. Reklamni materijali 7. Društvene mreţe 8. Kreiranje web stranice

62

Literatura:

1. Inglis, F. Teorija medija. Zagreb: Barbat i AGM, 1997. 2. Levinson, P. Digitalni McLuhan: vodiĉ za novo doba. Zagreb:

Izvori, 2001. 3. McLuhan, M. The Gutenberg galaxy: the making of

typographic man. [Reprinted]. Toronto: University of Toronto Press , 2000.

4. McLuhan, M.; Fiore, Q. The medium is the massage: an inventory of effects. Corte Madera : Ginko Press, 2001. Medijska komunikacija, individualna i masovna komunikacija, istodobnost

5. Novo vrijeme, novi mediji: medijska pismenost mladih u 21. st. (priruĉnik), Cesi online izdanje

6. 7 Odgoj za medije: od koncepta do školske prakse. Medijska pismenost i civilno društvo. Erjavec, Karmen. 2005.

7. Teţak, Stjepko, 2002, Metodika nastave filma, Zagreb: Školska

knjiga. 8. Vrabec, Miroslav, 1967, Film i odgoj – osnove teorije

filmskog odgoja,

Zagreb: Školska knjiga.

9. https://sites.google.com/site/medijskapismenostmladih/

5.16. Engleski jezik

Profesor: Zorana Vekić

Broj sati tjedno: 1*35

Broj odjela: 1

Odjeli: 1.D (Strojarsko računalni tehničar)

Broj učenika: 20

Cilj: Cilj fakultativne nastave je pripremiti zainteresirane učenike prvih

razreda za natjecanje iz engleskog jezika te svim učenicima pružiti

priliku da prošire znanje uključenošću u međunarodne projekte

engleskog jezika u područjima kojima se u redovnoj nastavi nema

vremena posvetiti pažnju. Zadaci: Suradnička obrada,rješavanje problema, komunikacija u zadatcima

u kojima se raspravlja, producira i istražuje.

Način realizacije: Priprema učenika za natjecanje odvijat će se kroz vježbe na

konkretnim zadacima s prijašnjih natjecanja te vježbe gramatičkih

struktura i čitanja s razumijevanjem. Vježbe čitanja i slušanja s

63

razumijevanjem za unapređivanje relevantnih vještina kod učenika

provodit će se na učenicima nepoznatim tekstovima iz odobrenih

udžbenika i radnih bilježnica za gimnazijski program te dodatne

materijele iz časopisa ili interneta.

Način vrednovanja: Razgovor,Rezultati natjecanja

I Izvješće Nastavničkom vijeću.

Nastavne teme: Teme koje se obrađuju vezane su uz školu, sport, ekologiju, odnose u društvu i obitelji, medije, zabavu, tehnologiju.

Literatura: Osnovni udžbenici i dodatni priručnici koji će se koristiti su: Oxford Exam Excellence, Longman Matura Practice Tests, Longman Exam Activator, Longman Exam Accelerator, Školska knjiga Master

Your Exams, Školska knjiga Engleski jezik na državnoj maturi. New Headway intermediate book Liz and John Soars Fourth edition Oxford.

5.17. Crveni križ-pružanje prve pomoći

Profesor: Dana Svaguša

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 2

Odjeli: Zainteresirani učenici prvih i drugih razreda SŠ Metković

Broj učenika: 10

Cilj: Razviti svijest o potrebi stjecanja znanja za pružanje prve pomoći unesrećenim osobama.

Zadaci: Znati važnost pružanja prve pomoći; prepoznati stanja koja

ugrožavaju život i pravilno postupati; naučiti pravilne postupke

pri različitim vrstama ozljeda, prijeloma i trovanja; znati pravilan

način prijenosa i prijevoza ozlijeđenih osoba; ovladati

sposobnostima za pravilno pružanje prve pomoći; razviti

pozitivan odnos prema pružanju pomoći drugim ljudima.

Način realizacije: Kroz predvanja, praktičan rad i povremenu vanškolsku edukaciju

u prostorijama Crvenog križa Metković

Način vrednovanja: U skladu s kriterijima za prirodoslovne predmete u SŠ Metković

Nastavne teme: Opći postupak u prometnoj nesreći, orijentacijski pregled,

prividna i sigurna smrt, izvlačenje iz vozila, postupci s odjećom i

obućom, skidanje zaštitne kacige, kutija prve pomoći, transportni

položaj, krvarenja i zaustavljanja krvarenja, gubitak svijesti,

64

prestanak disanja, prestanak rada srca, gušenja, šok, vrste

ozljeda, promrzline, opekotine, amputacije, prijelomi, iščašenja,

pravila imobilizacije, moždani udar, srčani udar, akutna

trovanja, epilepsija, bol, ugrizi i ubodi otrovnih životinja

Literatura: PRVA POMOĆ-priručnik za kandidate, vozače i sve sudionike u prometu

5.18. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA (Rekreacija)

Profesor: Dalibor Mateljak, prof.

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela : 2

Odjeli: 2.d, 2.i

Broj uĉenika: 10-20

Cilj: Usaditi navike cjeloţivotnog vjeţbanja kod

uĉenika i stvoriti naviku boravka na otvorenom, u prirodi

Zadaci: Skijanje, planinarenje, biciklijade, rafting-

laĊe, paintball i boćanje

Namjena: Podignuti nivo svijesti o bavljenju sportom na rekreativnoj razini

Naĉin realizacije: Kroz cjelodnevne izlete

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

/

Nastavne teme: /

Literatura: /

65

6.PROJEKTI

6.1 Fantastiĉna Neretva – festival neretvanske usmene predaje (Školski park)

Razredi: Svi razredi škole

Voditelji aktivnosti: Ivan Volarević, školski knjiţniĉar, prof.

Nikolina Anković i drugi zainteresirani profesori

Cilj: Upoznavanje uĉenika i šire javnosti s usmenom predajom doline Neretve i tradicijske glazbe te poticanje vještine govora i slušanja, prezentacije pomoću tijela i svjetla,snimanje kratkog dokumentarnog filma

Zadaci: Zadaci su prikupljanje graĊe od autentiĉnih

kazivaĉa i dostupne literature, zapisivanje,

uvjeţbavanje pripovjedaĉkih vještina i

upoznavanje s razliĉitim oblicima scenske umjetnost, organizacijske vještina, odabir i prezentacija, snimanje dok. Materijala, montaţa, prikazivanje filma

Namjena: Projekt je namijenjen uĉenicima i ostaloj

javnosti razliĉitih uzrasta.

Oĉekivani ishodi/postignuća: Razvoj navedenih vještina, jaĉanje graĊanskih kompetencija (organiziranje javnih dogaĊaja), razvijanje suradniĉkog i

istraţivaĉkog oblika uĉenja, stvaranje

audiovizualnog sadrţaja

Sudionici Uĉenici koji pohaĊaju Medijsku i vizualnu

kulturu, ostali uĉenici i nastavno osoblje te

graĊanstvo.

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

Praktiĉni rad i primjena teorijskih znanja.

66

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

Demonstracija, voĊenje, razgovor, praktiĉna primjena, radionice

Trajanje izvedbe: Ovisno o prikupljenom materijalu jednu do dvije veĉeri.

Potrebni resursi : Troškovi za izradu promotivnih materijala i radnih materijala (2000,00 kn)

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Anketiranje i prezentacije uĉenika.

Troškovnik: Troškovi za izradu promotivnih materijala i radnih materijala (2000,00 kn)

6.2. Mjesec hrvatske knjige 2018. – Neretvanska baština

Razredi: 1. do 4. razred

Voditelji aktivnosti: Ivan Volarević, školski knjižničar te profesori

hrvatskog jezika i književnosti, povijesti te drugih nastavnih predmeta

Cilj: Upoznavanje učenika s kulturnom baštinom doline Neretve jer je ovogodišnja tema Mjeseca hrvatske knjige upravo baština, te

ujedno i ove godine obilježi manifestacija.

Zadaci: Zadatak je da se učenicima kroz njihovu

struku, jer se radi o strukovnoj školi, približe

različiti aspekti kulturne baštine.

Namjena: Namjena projekta je upoznavanje učenika s

različitim aspektima kulturne baštine doline

Neretve, prilagođeno njihovim strukama.

Očekivani ishodi/postignuća: Veća razina poznavanja kulturne baštine

vlastitog zavičaja te korištenje u razvoju

vlastitih i stručnih kompetencija.

67

Sudionici Učenici svih razreda Srednje škole Metković i njenih nastavnika.

Način realizacije

Načini učenja (što rade

učenici):

Pripreme kratkih referata kao uvod u predavanje i izlete, izrada edukativnih plakata te osmišljavanje proizvoda koji su vezani uz njihovo strukovno obrazovanje.

Metode poučavanja (što rade nastavnici)

Predavanja te stručni izleti.

Trajanje izvedbe: Od 15. listopada do 15. studenoga 2018. godine.

6.3. SIMULIRANA SJEDNICA HRVATSKOG SABORA

Razredi: Uĉenici koji pokaţu zanimanje iz 4. J i 3.j

Voditelji aktivnosti:

Nikolina Anković

Cilj: Upoznavanje s radom saborskih zastupnika na pripremi i donošenju zakona i amadmana, istraţivati europsku zakonodavnu praksu, pripremiti javni nastup, pravna pismenost,

Zadaci: Išĉitavanje postojećeg zakona, istraţivanje

praktiĉnih rezultata primjene zakonskih

akata (sudska praksa), istraţivanje europskih zakona, priprema amandmana,, javne rasprave u pisanom i usmenom obliku, uvjeţbavanje javnog nastupa

Namjena: Uĉenicima i nastavnicima Škole

Oĉekivani ishodi/postignuća:

Jaĉanje komunikacijskih vještina, retorskog

umijeća, uvjeravanja i argumentiranja,

jaĉanje graĊanskih kompetencija,

68

primjenjivati vještine i stavove demokratske vlasti kao i kritiĉki promišljati o razlozima nepoštivanja demokracije i mehanizmima zaštite; shvatiti vaţnost sudjelovanja u

politiĉkome ţivotu i preuzimanja

odgovornosti za zajedniĉko (opće) dobro; navesti tko su predstavnici pojedine vlasti (Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, sudovi) i koje su njihove ovlasti.

Sudionici Uĉenici zanimanja upravni tehniĉari

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

Ĉitaju pripremljeni zakon. U skupinama

analiziraju odabrane ĉlanke zakona, istraţuju sudsku praksu, raspravljaju o nedostatcima

pojedinih ĉlanaka zakona, prouĉavaju europsku praksu, raspravljaju, pripremaju amandmane i zakonske prijedloge, sudjeluju u pripremi plenarne sjednice, pišu raspravu na pojedine ĉlanke, pripremaju javni govor, javno nastupaju

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

Priprema materijale koji su potrebni za sudjelovanje na smotri, prijava uĉenika/ca organiziranje priprema i koordiniranje uĉeniĉkih zadataka. UreĊivanje teksta i

pomaţu uĉenicima u uvjeţbavanju

govorniĉkih vještina.

Trajanje izvedbe: Prosinac – svibanj (do drţavne smotre)

Potrebni resursi :

Stolno raĉunalo, projektor, papir, Internet, Ustav RH.

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

samoevaluacija, rasprava u razredu nakon smotre, anketa u uspješnosti izvedbe i sudjelovanja na smotri.

Troškovnik: Troškovi prijevoza i smještaja u Zagrebu za uĉenike i voditeljicu

69

6.4. ERASMUS+ KA229 „G.E.O.P.A.R.K.S – Getting into the Earth of Observer People, Awake, Responsible and Keen on Saving Cultural Heritage“

Razredi: učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda

Voditelji aktivnosti:

Petar Nikolić, prof. mentor

Cilj:

- jačanje jezičnih i digitalnih kompetencija

- osuvremenjivanje nastave razmjenom dobre prakse sa strateškim partnerima u projektu ( škole iz Turske, Slovenije i Italije“

- promicanje međukulturalnog dijaloga

- proučavanje geoparkova pod zaštitom UNESCO-a

Zadaci: - izrada prezentacija - mobilnost u Italiju, Tursku i Sloveniju - planiranje mobilnosti

- organizacija stručnog terenskog izleta na Papuk - izrada plakata i postera - izrada fotografija - rad na Twinspaceu - organizacija Erasmus tjedna s projektnim aktivnostima sa strateškim partnerima

Namjena:

- promicanje važnosti prirodoslovnih predmeta s naglaskom na geologiju i geografiju

- očuvanje okoliša

- razvijati svijest o važnosti kulturne i

prirodne baštine za čovječanstvo

- upoznati kulturu, povijest i obrazovni sustav partnerskih zemalja

- razvijati svijest o pripadnosti zajednici – lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj

- razvijanje poduzetništva i poticanje

cjeloživotnog učenja poticanje i popularizacija terenske nastave

Očekivani ishodi/postignuća: - usvajanje znanja i vještina

70

Sudionici

Petar Nikolić, Nina Bjeliš, Josip Cvitanović, Ivan Đerek, Maja Popović, Željka Jeramaz

Način realizacije

Načini učenja (što rade

učenici):

Izrađuju prezentacije, fotografije, snimaju videa, rade intervjue, odlaze na terensku nastavu, rade pokuse, komuniciraju s

učenicima iz partnerskih škola, odlaze na mobilnost

Metode poučavanja (što rade nastavnici)

Komuniciraju s koordinatorom iz Turske o zadacima i vremeniku provedbe zadataka,

planiraju i odlaze na mobilnosti s učenicima, koordiniraju zadatke i radionice te terenske nastave, diseminiraju aktivnosti s mobilnosti

Trajanje izvedbe: Školska godina 2018./2019., 2019./2020.

Način praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Evaluacijski listići, ankete

Troškovnik: Projekt financiran iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Erasmus+ program

6.5. ERASMUS+ KA229 „European patterns: Migration of people and birds“

Razredi: učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda

Voditelji aktivnosti:

Petar Nikolić, prof. mentor

Cilj:

- jačanje jezičnih i digitalnih kompetencija

- osuvremenjivanje nastave razmjenom dobre prakse sa strateškim partnerima

u projektu ( škole iz Njemačke, Rumunjske, Poljske, Turske, Velike Britanije)

- promicanje međukulturalnog dijaloga Zadaci:

- izrada prezentacija

71

- mobilnosti u Tursku, Rumunjsku, Poljsku,

Njemačku i Veliku Britaniju - planiranje mobilnosti

- prevođenje tekstova, pisanje eseja i pjesama - izrada fotografija, izrada foto kalendara - promatranje ptica

- proučavanje migracija kroz povijest - zadaci na TwinSpaceu na platformi eTwinning - izrada plakata, postera - organizacija Erasmus tjedna

Namjena:

- promicanje važnosti prirodoslovnih i društvenih predmeta

- razvijati svijest o međukluturalnosti i inkluziji

- upoznati kulturu, povijest i obrazovni sustav partnerskih zemalja

- razvijati svijest o pripadnosti zajednici – lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj

- razvijanje poduzetništva i poticanje

cjeloživotnog učenja poticanje i popularizacija terenske nastave

Očekivani ishodi/postignuća: - usvajanje znanja i vještina

Sudionici

Petar Nikolić, Nina Bjeliš, Ivan Đerek, Maja

Popović, Suzana Nižić, Vedran Nižić, Josip

Cvitanović

Način realizacije

Načini učenja (što rade

učenici):

Izrađuju prezentacije, fotografije, snimaju videa, rade intervjue, odlaze na terensku nastavu, rade pokuse, komuniciraju s

učenicima iz partnerskih škola, odlaze na mobilnost

Metode poučavanja (što rade nastavnici)

Komuniciraju s koordinatorom iz Njemačke o zadacima i vremeniku provedbe zadataka,

planiraju i odlaze na mobilnosti s učenicima, koordiniraju zadatke i radionice te terenske nastave, diseminiraju aktivnosti s mobilnosti, organiziraju aktivnosti u školi vezano za projekt

72

Trajanje izvedbe: Školska godina 2018./19., 2019./2020.

Potrebni resursi : Financirano iz projekta

Način praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Evaluacijski listići, ankete, twinspace

Troškovnik: Projekt financiran iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Erasmus+ program

6.6. ERASMUS+ KA219 „WATER UNITES US“

Razredi: učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda

Voditelji aktivnosti:

Petar Nikolić, prof. mentor

Cilj:

- jačanje jezičnih i digitalnih kompetencija

- osuvremenjivanje nastave razmjenom dobre prakse sa strateškim partnerima

u projektu ( škole iz Grčke, Latvije, Portugala, Italije i Turske)

- promicanje međukulturalnog dijaloga Zadaci:

- izrada prezentacija

- mobilnost u Grčku i Tursku - planiranje mobilnosti

- prevođenje tekstova - izrada fotografija - izrada kemijskih i drugih pokusa vezanih za aktivnosti projekta - izrada eKuharice - organizacija Erasmus tjedna s projektnim aktivnostim u suradnji sa strateškim partnerima u travnju u Srednjoj školi

Metković - posjet muzejima, restoranima s tradicionalnom kuhinjom, institutima i sl.

Namjena:

- promicanje važnosti prirodoslovnih

73

predmeta

- razvijati svijest o važnosti vode za

čovječanstvo

- upoznati kulturu, povijest i obrazovni sustav partnerskih zemalja

- razvijati svijest o pripadnosti zajednici – lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj

- razvijanje poduzetništva i poticanje

cjeloživotnog učenja

- učenje o tradicionalnoj gastronomiji poticanje i popularizacija terenske nastave

Očekivani ishodi/postignuća: - usvajanje znanja i vještina

Sudionici

Petar Nikolić, Nina Bjeliš, Josip Cvitanović, Ivan Đerek, Maja Popović

Način realizacije

Načini učenja (što rade

učenici):

Izrađuju prezentacije, fotografije, snimaju videa, rade intervjue, odlaze na terensku nastavu, rade pokuse, komuniciraju s

učenicima iz partnerskih škola, odlaze na mobilnost

Metode poučavanja (što rade nastavnici)

Komuniciraju s koordinatorom iz Grčke o zadacima i vremeniku provedbe zadataka,

planiraju i odlaze na mobilnosti s učenicima, koordiniraju zadatke i radionice te terenske nastave, diseminiraju aktivnosti s mobilnosti

Trajanje izvedbe: Cijela školska godina

Potrebni resursi : Svi potrebni resursi financirani iz projekta

Način praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Evaluacijski listići, ankete

Troškovnik: Projekt financiran iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Erasmus+ program

74

6.7. TERENSKA I PROJEKTNA NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA

Nositelj programa: Aktiv Engleskog jezika (Suzana Antonini,

prof.,Petar Nikolić, prof., Goranka Ivanković, prof., Zorana Vekić, prof., Marko Mustapić, prof. )

Sudionici: Svi učenici koji su zainteresirani za strani jezik i kulturu.

Cilj: Uvesti učenike u britansku, irsku, američku

kulturu, civilizaciju, jezik i književnost.

Poticanje međunarodne suradnje, posjet

institucijama, koncertima, književnim

večerima, specijaliziranim programima, smotrama i sl.

Zadaci: Osposobljavanje učenika za pismeni i usmeni

izričaj na stranom jeziku, izrada projekata.

Namjena: Povezivanje školskog gradiva, terenska nastava.

Način realizacije:

Posjet Odjelu za Engleski jezik i književnost

Sveučilišta u Zadru Posjet i suradnja s British Councilom Posjeti koncertima, smotrama ( npr. Irski dani – St.Patrick's Day)

Posjeti predstavljanjima novih književnih, znanstvenih i drugih djela Posjeti muzejima, arhivima i drugim institucijama

Posjet i suradnja s Kućom Europe u Zagrebu

Odlazak u Kino Pobjeda Metković i suradnja s

Gradskom knjižnicom i Prirodoslovnim

muzejom u Metkoviću Etwinning i Erasmus+ projekti i mobilnosti, Suradnja s Agencijom za mobilnost i Europske programe UNESCO AspNet škole Suradnja s nevladinim udrugama ( Good inicijativa, Friedrich Ebert zaklada, Forum za slobodu odgoja….) Školsko natjecanje iz engleskog jezika projekti: Cross School activities, Language Classroom Linked with Town and Town Associations, Needs and Deeds, Garden Festivals/Activites, After School Clubs, School Canteen- Our Dream, All The Trees In My Town

75

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Plakati, međusobna razmjena iskustva učenika, video-projekcije

Vrijeme provođenja: Kroz školsku godinu

Troškovnik: Ovisno o kojem dijelu projekta će se raditi, dio

troškova će snositi škola, a dio učenici

6.8.

-Od Spomenara do Facebooka -School Good Food Fair -School Garden Gallery- -Art in Heart- -The Power of Speech -Reading Evening -Law is not Low-

- Neretvanska laĊa i metalna graĊa

Razredi: -Svi zainteresirani uĉenici -

Voditelji aktivnosti: Goranka Ivanković, Aktiv stranog

jezika,Marijo Batinović i svi drugi

zainteresirani predavaĉi i struĉni suradnici u školi, udruge, GKS , Gradska

knjiţnica,Prirodoslovni muzej, Arheološki muzeji ostale javne institucije Udruga „Otac Ante Gabrić“

Cilj: - primijeniti već steĉene jeziĉne vještine -potaknuti uĉenike na kreativnost I stvaralaštvo -razviti društvene kompetencije Uzajamnog poštivanja i razumijevanja

-primijeniti već steĉene jeziĉne vještine

-razvijati jeziĉne kompetencije

-potaknuti uĉenike na kreativnost i stvaralaštvo -pomoći uĉenicima steći društvene kompetencije Uzajamne suradnje,poštivanja i razumijevanja -osposobiti uĉenike za javno djelovanje, nastupi, prezentacije i sl.

Zadaci: -istraţiti kako su ljudi komunicirali u grupama prije 30, 40 god.spomenari,leksikoni koji su se pisali u osnovnoj i srednjoj školi te ih povezati sa on line društvenim mreţama danas

-izabrati štiva za ĉitanje te ih nauĉiti za javnost

76

-organizirati izloŢbu uĉeniĉkih radova u prostoru školskog vrta( pletivo, odjevni predmeti,skulpture, Slike,reljefe) -organizirati likovnu izloţbu svih djelatnika u školi

Namjena: Uĉenicima koji pokazuju izraţenu zainteresiranost za engleski jezik

-Uĉenicima koji pokazuju zainteresiranost za ovakve aktivnosti

Oĉekivani ishodi/postignuća: -Uĉenici će moći razviti vještine primjenjive u Svakodnevnom ţivotu te ih primijeniti kao potporu u njihovom daljnjem obrazovanju bilo formalnom ili neformalnom.

Sudionici Svi zainteresirani uĉenici iz odjeljenja u

kojima pouĉavam/o -

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

-Uĉenici će prikupljati materijale, istraţivati. Selektirati, uzajamno se dogovarati i pripremati. Izlagati, pregovarati i postizati konsenzus.

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

-Nastavnici će pouĉavati i upućivati na izvore

prikupljanja potrebitih materijala, pouĉavati i

usmjeravati na nuţnost suradnje i poštovanja, na odgovornost i preuzete duţnosti organiziranjem radionica koristeći

raspoloţivu edukacijsku opremu i sredstva.

Trajanje izvedbe: -cijela školska godina

Potrebni resursi : -Udţbenici, rjeĉnici, mape, likovni pribor za crtanje/slikanje , digitalna pomagala, namirnice za kuhanje i prezentaciju

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

-Nastavnik prati, biljeţi i ocjen juje

postignuća uĉenika.

77

Troškovnik: Sufinanciranje od strane škole za nuţno potrebito

6.9. ODGOJ ZA HUMANITARNE VRIJEDNOSTI MLADI OCA ANTE

GABRIĆA Razredi: Prvi, drugi, treći, ĉetvrti razredi

Voditelji aktivnosti: Violeta Oršulić, prof.,

Ivana Ujdur, prof. Branka Kosović, prof.

Ana Vidović, prof.

Ţeljka Dodig, prof.

Danijela Baćilo, prof.,Sanja Raguţ Svi zainteresirani profesori koji se budu

ukljuĉili

Cilj: Jaĉati kod uĉenika pozitivan duh

humanosti i meĊusobnog pomaganja. Naglašavanje potrebe za

humanitarnim akcijama Crvenog

kriţa, Caritasa, Zajednica pape Ivana XXIII,

Oţivjeti misijske postaje našeg misionara oca Ante Gabrića u obnovi

škola.

Naglašavanje potrebe pruţanja

pomoći drugima. Osvijestiti vrijednosti pomaganja

potrebitima i razviti trajnu naviku pomaganja.,

Jaĉati komunikaciju u socijalnom

okruţenju.

Upoznavanje, poštivanje i provoĊenje ljudskih prava.

Jaĉanje ekološke svijesti

Zadaci: SuraĊivati sa lokalnom zajednicom, povezati odgojne vrijednosti sa obrazovnim i humanitarnim djelovanjem

Namjena: -Proširiti duh solidarnosti na svakog uĉenika u školi.

-Poticati uĉenik na suosjećanje prema osobama koje ne poznaju.

78

-Integrirati razne teme u satove razrednika. -Ukljuĉiti što više uĉenika u akcije Crvenog

kriţa i Caritasa

-Integrirati s GraĊanskim odgojem i ekologijom -Pomoć Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma za nabavu lijekova i pomagala -Suradnja s p.Silvestrom Xavierom i misijama našeg misionara u pomoći obnove škole u

Mariapoliju i drugim misijskim postajama. - Posjet misijskim postajama u Indiji.

Oĉekivani ishodi/postignuća: Ostvarenje svih ciljeva koji su stavljeni u projektu

Sudionici Svi zainteresirani uĉenici

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

Sudjelovanje u dobrotvornim akcijama,

radionicama, obiljeţavanje obljetnice oca

Ante Gabrića Metode pouĉavanja (što rade

nastavnici) Radionice u školskoj knjiţnici i drugim

planom predviĊenim mjestima;

Pruţanje materijalne i duhovne pomoći

uĉenicima škole Trajanje izvedbe:

Tijekom školske godine

Potrebni resursi : Materijali i sirovine će se osiguravati i prikupljati u skladu s potrebama akcije koja se bude provela

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Prezentacije projekta u prostorijama matiĉne škole, stvaranje audiovizualnog zapisa te objavljivanje na stranici škole

Troškovnik: Troškove projekta snosi Srednja škola

Metković, uĉenici, roditelji i sponzori

6.10. ANTINIM STAZAMA – MLADI OCA

ANTE GABRIĆA Razredi: Svi razredi srednje škole

Voditelji aktivnosti: Profesori : Mario Batinović , Danijela Baćilo,

Dodig Ţeljka, Kosović, Branka , Matej

Lazarević, Violeta Oršulić, Ivana Ujdur,

Milan Barišić, Zoran Grgić,Vedran Niţić, Josip Cvitanović, Ivan Dodig, Domagoj

Leontić

Svi zainteresirani profesori i uĉenici koji se

budu ukljuĉili

Cilj: -Jaĉati kod uĉenika pozitivan duh humanosti i

meĊusobnog pomaganja.

79

-Suradnja s udrugama Prijatelj, Leptirić,

Crvenim kriţem, Caritasom, Udrugom oca

Ante Gabrića, domovima za stare i nemoćne

osobe u Metkoviću -Suradnja s društvenim i kulturnim institucijama u gradu -Suradnja s drugim školama

-Naglašavanje potrebe pruţanja pomoći drugima. -Osvijestiti vrijednosti pomaganja potrebitima i razviti trajnu naviku pomaganja., -Jaĉati komunikaciju u socijalnom okruţenju.

-Upoznavanje, poštivanje i provoĊenje ljudskih prava.

-Jaĉanje ekološke svijesti prikupljanjem

otpadnog materijala i ukljuĉivanje u

volonterske akcije.

Namjena: -Proširiti duh solidarnosti na svakog uĉenika u školi.

-Poticati uĉenike na suosjećanje prema osobama koje ne poznaju. -Integrirati dobrotvorni rad u satove razrednika. -Ukljuĉiti što više uĉenika i roditelja

-Integrirati s GraĊanskim odgojem i ekologijom -Pomoć Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma za nabavu lijekova i pomagala sakupljanjem plastiĉnih ĉepova -Koristiti e-medije u društveno korisne svrhe

Sudionici Svi zainteresirani uĉenici

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

Organiziranje dobrotvornih akcija Organiziranje prigodnih priredaba u

domovima i dnevnim boravcima udruga za stare i nemoćne osobe za

Dan kruha, obiljeţavanje 30

godišnjice smrti našeg misionara,Dan škole, Svetog Nikolu, Dani oca Ante Gabrića, i druge blagdane,

Ukljuĉivanje u volonterske akcije

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

Radionice u školskoj knjiţnici i drugim

planom predviĊenim mjestima Predstavljanje programa, tijeka i

rezultata u školi i javnosti

80

Trajanje izvedbe: Kroz cijelu godinu

Potrebni resursi : Materijali i sirovine će se osiguravati kako se

odreĊene aktivnosti

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Prezentacija projekta u prostorijama matiĉne škole, Stvaranje audiovizualnog zapisa te objavljivanje na stranici škole.

Troškovnik: Troškove projekta snosi Srednja škola Metković , uĉenici, roditelji i sponzori

6.11. PROJEKT ZA SPECIJALNU BOLNICU ZA

KRONIĈNE BOLESTI DJEĈJE DOBI GORNJA BISTRA

MLADI OCA ANTE GABRIĆA

Razredi: Prvi, drugi, treći i ĉetvrti razredi

Voditelji aktivnosti: Violeta Oršulić, prof.,Danijela Baćilo, prof.,

Ivana Ujdur, prof.,Branka Kosović, prof., Ana

Vidović, prof., Ţeljka Dodig, prof.,Sanja

Raguţ,prof, Marija Menalo, prof. , Dana

Paponja, str. uĉit., Vedran Perić, str. uĉit. i

Rade Nikolić, str. uĉit. i svi profesori koji se

budu ukljuĉili

Cilj: -Suradnja s Gradom Metkovićem, gradskim institucijama, udrugama, gradovima i

općinama Ţupanije -Suradnja s drugim školama -Suradnja uĉenika, nastavnika i roditelja

-Jaĉati kod uĉenika duh humanosti i

meĊusobnog pomaganja

-Naglašavanje potrebe pruţanja pomoći drugima. -Osvijestiti vrijednosti pomaganja potrebitima i razviti trajnu naviku pomaganja -Jaĉati komunikaciju u socijalnom okruţenju.

-Upoznavanje, poštivanje i provoĊenje ljudskih prava

Namjena: -Proširiti duh solidarnosti na svakog uĉenika u školi. -Poticati uĉenike na suosjećanje prema

81

osobama koje ne poznaju. -Ukljuĉiti što više uĉenika u zajedniĉke aktivnosti -Integracija s GraĊanskim odgojem

-Organizacija trajne pomoći Bolnici -Potaknuti mlade na svrhovito korištenje slobodnog vremena

Sudionici Svi zainteresirani uĉenici

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

Izrada potrebnih predmeta i ureĊenje prostora Bolnice likovnim stvaralaštvom uĉenika prema potrebama Bolnice

-Suradnja i praktiĉna nastava naših uĉenika

kuhara, konobara, slastiĉara, trgovaca,

graĊevinaca i drugih usmjerenja ukljuĉenih u program izradom slatkiša i jela te potrebno. -Predstavljanje scenskog stvaralaštva naših uĉenika prigodnim zabavnim programom

prilagoĊenim ţeljama i potrebama dobnih skupina djece u Bolnici

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

-Radionice u školskoj knjiţnici i drugim

planom predviĊenim mjestima

-Pruţanje materijalne i duhovne pomoći korisnicima Bolnice

-Organizacija Boţićnog sajma na Slatkom

Boţiću u Neretvi s prodajom rukotvorina za donacije i organizacija drugih humanitarnih akcija u svrhu prikupljanja sredstava za Bolnicu

Trajanje izvedbe: Tijekom školske godine

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Prezentacija projekta u prostorijama matiĉne škole, Stvaranje audiovizualnog zapisa te objavljivanje na stranici škole

Troškovnik: Troškove projekta snosi Srednja škola Metković , uĉenici, roditelji i sponzori

6.12. SLATKI BOŽIĆ U NERETVI

Razredi: Svi zainteresirani

Voditelji aktivnosti: Violeta Oršulić, prof., Ivana Ujdur,

prof.,Branka Kosović, prof., Ana Vidović,

prof., Ţeljka Dodig, prof.,Danijela Baćilo,

prof.,Sanja Raguţ,prof, Dana Paponja, str.

82

uĉit., Vedran Perić, str. uĉit. i Rade Nikolić,

str. uĉit. -Svi zainteresirani profesori koji se budu ukljuĉilI

Cilj: -Obiljeţavanje blagdana u suradnji s

Turistiĉkom zajednicom grada Metkovića i drugim gradskim institucijama, udrugama,

gradovima i općinama Ţupanije

-Suradnja uĉenika, nastavnika i roditelja i drugim školama -Jaĉati kod uĉenika pozitivan duh humanosti

i meĊusobnog pomaganja

-Naglašavanje potrebe pruţanja pomoći drugima. -Organizacija Boţićnog sajma u svrhu prodaje rukotvorina za humanitarne svrhe

-Praktiĉna primjena nastavnih

sadrţaja predstavljanjem umijeća naših

uĉenika kuhara, konobara, slastiĉara,

trgovaca, graĊevinaca i drugih usmjerenja

ukljuĉenih u program -Predstavljanje scenskog, glazbenog i

likovnog stvaralaštva naših uĉenika i nastavnika -Oĉuvanje tradicije i baštine organizacijom

prigodnih koncerata, priredaba,, izloţaba i

drugih kulturnih sadrţaja

Namjena: -Proširiti duh solidarnosti na svakog uĉenika u školi..

-Ukljuĉiti što više uĉenika u zajedniĉke aktivnosti

-Integracija s GraĊanskim odgojem i ekologijom -Pomoć potrebitim uĉenicima naše škole

-Pomoć donacijama u projektu za Djeĉju bolnicu u Bistri i drugim humanitarnim akcijama od prikupljenih sredstava -Suradnja škole s Turistiĉkom zajednicom

Grada i predstavljanje uĉeniĉkih vještina i stvaralaštva

Sudionici Svi zainteresirani

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

Predstavljanje umijeća naših uĉenika

kuhara, konobara, slastiĉara, trgovaca,

graĊevinaca i drugih usmjerenja

ukljuĉenih u program Predstavljanje scenskog i likovnog

83

stvaralaštva naših uĉenika

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

-Radionice u školskoj knjiţnici i drugim

planom predviĊenim mjestima

-Pruţanje materijalne i duhovne pomoći

uĉenicima naše škole

-Organizacija Boţićnog sajma u svrhu prodaje rukotvorina za humanitarne svrhe

Trajanje izvedbe: Prosinac 2018.

Potrebni resursi : Materijali potrebni za izradu materijala će se

osiguravati iz financija škole

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Prezentacija projekta u prostorijama matiĉne škole, Stvaranje audiovizualnog zapisa te objavljivanje na stranici škole.

Troškovnik: Troškove projekta snosi Srednja škola Metković , uĉenici, roditelji i sponzori

6.13. DELICIJE U NERETVI

Razredi: Uĉenici 3.K (Pomoćni kuhari i slastiĉari)

Voditelji aktivnosti: Rosanda Lovrić, prof. Nina Bjeliš, prof. Dana Paponja

Cilj: -Oĉuvanje neretvanskih slastica koje baštinimo od predaka -UvoĊenje uĉenika s posebnim potrebama u projekt

Zadaci: -Spravljanje jednostavnih starinskih kolaĉa te

zajedniĉko blagovanje -Izrada plakata

Namjena: -Upoznati uĉenike s nastankom i izradom tradicionalnih neretvanskih slastica

-Ukazati na vaţnost oĉuvanja tradicije -Predstavljanje tradicije široj javnosti

Oĉekivani ishodi/postignuća: -Izrada slastica - Prezentacija u školi slastica koje su izradili

84

Sudionici -Profesori i uĉenici

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

Uĉenici će donijeti stare tradicionalne recepte

kolaĉa

IzraĊivati će i sudjelovati koliko mogu u

spremanju kolaĉa Napisati recepte i od njih napraviti pano u obliku plakata

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

Vode, nadziru i pomaţu

Trajanje izvedbe: Kroz školsku godinu

Potrebni resursi : Ljudski: profesori i uĉenici

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Nema ga

Troškovnik: Snosi Srednja škola Metković i profesori

6.14. Dani kruha

Razredi: 1., 2. I 3. Razred smjer Kuhari/Pomoćni

kuhar(slastiĉar)

Voditelji aktivnosti: Dana Paponja,Vedran Perić,Mijo

Ćelić, struĉni uĉitelji.

Struĉni suradnici i profesori koji se

ţele ukljuĉiti

Cilj:

Povezati nastavne sadrţaje iz nastavnog predmeta kuharstvo

Potaknuti uĉenike na zahvalnost za

Boţje darove: kruh i plodove zemlje

Potaknuti uĉenike na zahvalnost ljudima koji su svojim radom omogućili nama svakodnevni „kruh“.

85

Pouĉiti uĉenike da vrednuju ljudski rad.

Zadaci: Planiranje, praćenje, procjena rada

uĉenika i samoprocjena

Samostalnost i kreativnost u radu

Izrada peciva za školu i udrugu te

zajedniĉko blagovanje

Izrada plakata

Namjena:

Upoznati uĉenike s nastajanjem kruha ( od zrna do kruha)

Upoznati uĉenike s kulturom

ophoĊenja prema kruhu

Pouĉiti ih o vaţnosti zdrave prehrane,

te oĉuvanju okoliša kao preduvjeta

zdravog i prirodnog ţivota

Posviješćivanje vrijednosti, te oĉuvanje kulturne baštine

Darovati proizvode udruzi „ Leptirići“

Prikaz aktivnosti u školi

Oĉekivani ishodi/postignuća:

Oĉuvanje kulturne baštine

Sudionici Uĉenici i nastavnici Srednje škole Metković

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

Samostalnost i kreativnost u radu

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

Planiranje, praćenje, procjena rada uĉenika i samoprocjena

Trajanje izvedbe: Listopad 2018.

Potrebni resursi : namirnice

Troškovnik: Bez dodatnih troškova

86

6.15. MARIJINI OBROCI – Mary's meals

Razredi: Od 1. razreda do 4. razreda

Voditelji aktivnosti: Rosanda Lovrić, prof.

Cilj: - uĉiti uĉenike solidarnosti i empatiji -Skrenuti pozornost na globalni problem gladi, pogotovo u afriĉkim zemljama

Zadaci: -ukljuĉiti što više djece u projekt, poticati na samovoljno odricanje za potrebe drugih

Namjena: - potaknuti djecu na štednju za veće dobro, osvijestiti ih da smo svi povezani i da malim gestama mogu uĉiniti puno dobra za druge osobe

Oĉekivani ishodi/postignuća: -Uĉenici će razviti svijet o znaĉenju „hrane“

kao izvora ţivota - shvatiti koliko su sretni i Bogu zahvalni za blagodati koje posjeduju, jer će kroz projekt

uvidjeti kao sreću ĉine male i osnovne stvari u

ţivotu Sudionici -Svi uĉenici od 1. do 4. razreda

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

-Uĉenici koliko mogu i kako mogu donose po jednu kunu, kako bi pomogli da svako dijete primi barem jedan svakodnevni obrok u svojoj školi ili drugom mjestu na kojem se obrazuje. Mi smatramo da u ovom svijetu punom izobilja moţemo mnogo postići ako

radimo zajedno. Prosjeĉno 120 kn dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Svaka donacija, bez obzira na veliĉinu, ĉini veliku

razliku u ţivotima gladne djece. Metode pouĉavanja (što rade

nastavnici) -Potiĉu uĉenike u suradnji sa roditeljima kako

bi ĉinili dobro

Trajanje izvedbe: -Kroz školsku godinu

Potrebni resursi : -Profesor dostupan svima i uĉenici

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

-Nastavnik će s vremena na vrijeme potaknuti

uĉenike na vaţnost projekta. Uĉenici će

periodiĉno prebrojiti novac i voditi evidenciju o prikupljenim novcima i uplaćenim. Izabrati dva uĉenika iz svakoga

razreda koji će voditi evidenciju. Nakon svake

uplate na oglasnu ploĉu staviti uplatnicu sa

uplaćenim iznosom kako bi uĉenici imali

uvida u uplaćenom novcu

87

Troškovnik: Nema ga

6.16. METKOVIĆ-KULTURNI GRAD U PROMETU

Razredi: 2g i 3g

Voditelji aktivnosti: Prof. Ivana Leontenko

Cilj: Poticati uĉenike, kao i sve sudionike u prometu na sigurno i kulturno ponašanje u cestovnom prometu.

Zadaci: Uoĉavati prometne situacije na koje inaĉe ne

obraćamo paţnju na tri raskriţja u gradu bez semafora. Rezultate istraţivanja prezentirati javnosti, s ulogom poticanja kulturnog i sigurnog ponašanja svih sudionika u prometu.

Namjena: Podizanje razine kulture i odgovornosti svih sudionika u cestovnom prometu.

Oĉekivani ishodi/postignuća: Prikupiti podatke o ponašanju pješaka i vozaĉa na raskriţjima bez semafora.

Utvrditi što vozaĉima smeta u ponašanju

pješaka, a što pješacima kod vozaĉa.

Sudionici 12 uĉenika iz 2g i 3g razreda zanimanja:

vozaĉ motornog vozila (po 4 na svakom

raskriţju), pratnja prometne policije i nastavnika

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

Promatraju, zapisuju, vode statistiĉku evidenciju, te analiziraju dobivene rezultate.

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

Pojašnjava zadatak, priprema potreban materijal, vodi i usmjerava uĉenike, te uspostavlja komunikaciju sa prometnom policijom i medijima.

88

Trajanje izvedbe: 25.listopada2018. od 12 do15 sati, Analiza 26.listopada2018.

Potrebni resursi : Ljudski: uĉenici, nastavnik, prometna policija. Materijalni: papir, pribor za pisanje, reflektirajući prsluci

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Nagraditi uĉenike poticajnom ocjenom iz predmeta: PuCP i Prometna tehnika

Troškovnik: Papir, toner, izrada letaka i fotografija

6.17. GRAĐANSKI ODGOJ

Razredi: Od 1. do 4. Razreda

Voditelji aktivnosti: Rosanda Lovrić, prof.

Suzana Niţić, prof.

Cilj: -Uĉenike upoznaje i uvodi u metode i postupke koje vlast koristi u procesu upravljanja.

-Razvijati interes uĉenika za aktivno

graĊanstvo i sudjelovanje u vlasti

Zadaci: -Kroz školsku godinu

Namjena: -Program je usmjeren na razvijanje javne politike koja se bavi odreĊenim problemom u

zajednici, stoga je vaţno da uĉenici razumiju pojam javne politike

Oĉekivani ishodi/postignuća: - Uĉenik kao emancipirani i društveno

angaţirani graĊanin razliĉitih zajednica u kojima ima status nositelja prava i odgovornosti

Sudionici Profesori i uĉenici

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

-Uĉenici su ukljuĉeni u sudjelovanje graĊana u rješavanju problema u zajednici 1 korak: Uoĉavanje problema javne politike u

89

našoj zajednici (Dogovor oko problema za prouĉavanje)

2 korak: odabir problema za istraţivanje 3 korak: Prikupljanje podataka o problemu koji će istraţivati 4 korak: Izrada razrednog portfelja 5 korak: Predstavljanje portfelja 6 korak: osvrt

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

-Voditi uĉenike u pripremi i provedbi

zadataka kroz Priruĉnik za nastavnike projekt

graĊanin

-Pomoći uĉenicima pri pronalaţenju izvora podataka

Trajanje izvedbe: Kroz školsku godinu

Potrebni resursi : -materijalni: tehniĉka potpora: raĉunalo, LCD projektor , papir za plakate, ljepilo,

flomasteri, umnoţeni nastavni listići,

- ljudski: uĉenici, nastavnici;

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

- usmenim vrednovanjem suuĉesnika

- samovrednovanjem uĉenika

- evaluacijski listići na radionicama Troškovnik:

Troškove će snositi Srednja škola Metković

6.18. SVJETSKI DAN FILOZOFIJE

Razredi: 4.K

Voditelji aktivnosti: Rosanda Lovrić, prof.

Cilj: - razvijanje i produbljivanje interesa za filozofiju i filozofske teme - razvijanje sposobnosti javne prezentacije,

aktivnog slušanja i kritiĉkog razmišljanja

- pribliţiti i aktualizirati filozofske teme svim naraštajima

Zadaci: -istraţuju i prikupljaju podatke

- išĉitavaju zadanu literaturu

- meĊusobno izmjenjuju analizirane podatke

- dogovaraju se i zajedniĉki osmišljavaju prezentaciju

- izraĊuju prezentaciju u odabranom

digitalnom sadrţaju

90

- predstavljaju rezultate istraţivanja

- kritiĉki propituju temu - aktivno sudjeluju u organiziranim radionicama

Namjena: -Zainteresirani uĉenici i nastavnici

Oĉekivani ishodi/postignuća:

- Uĉenici će moći: - istraţiti zadanu filozofsku temu (tema se definira naknadno u skladu s UNESCOVIM odreĊenjem za ovu godinu)

- išĉitati zadanu literaturu na temu -

definirati, izdvojiti i prikazati najvaţnije postavke zadane teme - kritiĉki promisliti o zadanoj temi i formulirati stajalište - osmisliti i kreirati prezentaciju teme putem odabranih digitalnih sadrţaja

- javno predstaviti rezultate istraţivanja

ostalim uĉenicima

Sudionici -Zainteresirani uĉenici i nastavnici, vanjski suradnici

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

- istraţuju i prikupljaju podatke

- išĉitavaju zadanu literaturu

- meĊusobno izmjenjuju analizirane podatke

- dogovaraju se i zajedniĉki osmišljavaju prezentaciju - izraĊuju prezentaciju u odabranom

digitalnom sadrţaju

- predstavljaju rezultate istraţivanja

- kritiĉki propituju temu - aktivno sudjeluju u organiziranim radionicama

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

-obrazlaţu zadanu temu i usmjeravaju

uĉenike u radu

- zadaju im literaturu za ĉitanje (odlomke relevantnih tekstova) - pomaţu im pri analizi sadrţaja

- pomaţu im pri selekciji sadrţaja za

prezentiranje i upućuju ih u rad s digitalnim

sadrţajima - organiziraju predavanje i radionice vanjskih suradnika - organiziraju susrete s uĉenicima koji pripremaju projekt kao i susrete s ostalim

uĉenicima koji će prisustvovati prezentaciji rezultata projekta i predavanju i radionicama

91

- vrednuju rezultate rada

Trajanje izvedbe: -Studeni-treći ĉetvrtak – Svjetski dan filozofije – UNESCO

Potrebni resursi : -Uĉionica za sastanke i digitalna tehnologija za izradu prezentacije.

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

-Uĉenici koji će s nastavnikom pripremati projekt i izraditi prezentaciju i izlagati je bit će vrednovani ocjenom iz nastavnog predmeta Filozofije.

Troškovnik: Ne

6.19. PROGRAM PREVENTIVNIH MJERA PROTIV NASILJA

Nositelj programa: -Asja Cvitanović- Palinić, školski lijeĉnik; -MUP -Struĉni suradnici u suradnji s razrednicima

Sudionici: Uĉenici prvih i drugih razreda

Ciljevi: -sprijeĉiti nasilje u školi,

-educirati uĉenike o nenasilnom rješavanju sukoba, -utjecati na njihovo ponašanje i na stavove,

-utjecati na ponašanja izmeĊu uĉenika i nastavnika, -razvijati vještine komuniciranja, -vjeţbati javni nastup.

Zadaci: Pomoć i podrška u rješavanju problema.

Namjena programa: -Educiranje uĉenika o pojavnim oblicima nasilja, -senzibilizacija za problem nasilja u školi, -individualni rad s uĉenicima i rješavanje

problema u sluĉaju pojave nasilja u školi,

-anketiranje uĉenika o pojavi nasilja u školi, prezentacija rezultata i rasprava na satovima razrednika, te na Vijeću uĉenika; -izrada plakata, panoa i ostalih materijala na

temu nasilja u suradnji sa knjiţniĉarkom škole;

92

-organizacija radionica i predavanja na satovima razrednika na temu nasilja; -predloţiti postavljanje „ sanduĉića

povjerenja“ u hodniku škole u koji bi uĉenici

mogli prijaviti sluĉajeva nasilja, dati neke prijedloge, -tjedni forum na temu nasilja (kolege, obitelj, škola, veze).

Naĉin realizacije programa: -individualni razgovori s uĉenicima, nastavnicima i roditeljima -po potrebi prisustvovati roditeljskim sastancima, -rasprave o pojavnosti nasilja u školi na Vijeću roditelja, -radionice, plakati, predavanja, -tjedne forum predstave -obrada tema na satima razredne zajednice, -suradnja sa Centrom za socijalnu skrb, PU Metković, školskim lijeĉnikom

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom školske godine 2018/19

Troškovnik: Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva

6.20. PROGRAM PREVENTIVNIH MJERA PROTIV OVISNOSTI

Nositelj programa: Asja Cvitanović- Palinić, školski lijeĉnik

Struĉni suradnici u suradnji s razrednicima

Sudionici: Uĉenici prvih razreda

Ciljevi: -Suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti. -Pribliţiti uĉenicima i roditeljima program ovisnosti. -Poticanje razvoja pozitivne slike o sebi.

Zadaci: Pomoć i podrška u rješavanju problema.

Namjena programa: -Educirati uĉenike o štetnosti zlouporabe sredstava ovisnosti -Anketiranje uĉenika I razreda o pojavnosti svih vrsta ovisnosti -Posebnu pozornost posvetiti uĉenicima iz

riziĉnih skupina (uĉenici koji dolaze iz

nepotpunih obitelji, uĉenici s većim brojem

93

izostanaka, uĉenici s problemima adaptacije)- s njima provoditi individualni rad u suradnji s razrednicima i roditeljima. -Ako se identificira neki od konzumenata droge, u suradnji s roditeljima uĉenici će se

upućivati u Centar za prevenciju ovisnosti

radi provoĊenja terapijskog postupka.

-IzraĊivanje plakata i plakata na temu

ovisnost u suradnji s knjiţniĉarkom škole -Organizirati radionice, tribine i sl. na temu ovisnosti. -Suradnja s roditeljima odnosit će se na individualne razgovore, po potrebi roditeljske sastanke, informiranjem putem panoa, brošura… -Ostvariti suradnju s Centrom za prevenciju i van bolniĉko lijeĉenje ovisnosti, Centrom za

socijalnu skrb, školskim lijeĉnikom i PU

Metković.

Naĉin realizacije programa: -Individualni razgovori s uĉenicima i roditeljima. - Radionice, predavanja i plakati. -ObraĊivanje tema na satu razredne zajednice, sve u suradnji sa školskim lijeĉnikom.

-Forum kazalište (kazalište potlaĉenih)

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom školske godine 2018./19.

Troškovnik: Troškove realizacije programa snosi škola

6.21. PROGRAM PREVENTIVNIH MJERA PROTIV SPOLNIH BOLESTI

Nositelj programa: -Asja Palinić- Cvitanović, školski lijeĉnik;

-Struĉni suradnici u suradnji s razrednicima.

Sudionici: Svi razredi

Ciljevi: -povećati svijest mladih ljudi o pozitivnim i

negativnim ĉimbenicima koji utjeĉu na spolno ponašanje i HIV – zarazu;

-pomoći mladim ljudima u uĉenju ĉinjenica o AIDS –u, asertivnoj komunikaciji i protektivnom spolnom ponašanju, -upozavanje sa spolnim bolestima i naĉinima prenošenja spolnih bolesti.

94

Zadaci: -ohrabriti uĉenike da poduzmu akcije za prevenciju AIDS-a i spolnih bolesti unutar školske sredine

Namjena programa: -Educirati uĉenike o štetnosti zlouporabe sredstava ovisnosti

-Anketiranje uĉenika I razreda o pojavnosti svih vrsta ovisnosti -Posebnu pozornost posvetiti uĉenicima iz

riziĉnih skupina (uĉenici koji dolaze iz

nepotpunih obitelji, uĉenici s većim brojem

izostanaka, uĉenici s problemima adaptacije)- s njima provoditi individualni rad u suradnji s razrednicima i roditeljima. -Ako se identificira neki od konzumenata droge, u suradnji s roditeljima uĉenici će se

upućivati u Centar za prevenciju ovisnosti

radi provoĊenja terapijskog postupka.

-IzraĊivanje plakata i plakata na temu

ovisnost u suradnji s knjiţniĉarkom škole -Organizirati radionice, tribine i sl. na temu ovisnosti.

-Suradnja s roditeljima odnosit će se na individualne razgovore, po potrebi roditeljske sastanke, informiranjem putem panoa, brošura… -Ostvariti suradnju s Centrom za prevenciju i van bolniĉko lijeĉenje ovisnosti, Centrom za

socijalnu skrb, školskim lijeĉnikom i PU

Metković.

Naĉin realizacije programa: -predavanja, radionice, anketiranja, plakati. -individualni razgovori s uĉenicima, -obrada tema na satima razredne zajednice, sve u suradnji sa školskim lijeĉnikom.

-organizirati grupu uĉenika drugih razreda

koja će educirati vršnjake o prevenciji HIV-a.

i spolno prenosivih bolesti.Uĉenici će

program realizirati uz pomoć nastavnika/ce

biologije, kemije i školskog lijeĉnika.

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom školske godine 2018/19

Troškovnik: Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva

95

6.22. PROGRAM PREVENCIJE KOCKANJA MLADIH – TKO ZAPRAVO

POBJEĐUJE? Nositelj programa: -Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

-Ana Vidović, struĉni suradnik

Sudionici: Prvi i drugi razredi

Ciljevi: -poboljšano znanje o obiljeţjima igara na

sreću i psihosocijalnim posljedicama kockanja, -poboljšana statistiĉka znanja o šansama i vjerojatnostima, -smanjene kognitivne distorzije povezane s kockanjem,

-unaprijeĊene vještine rješavanja problema i donošenja odluka, -unaprijeĊene vještine odolijevanja

vršnjaĉkom pritisku,

-osnaţen osjećaj generalne samo-efikasnosti Zadaci: -proći program kroz jednu informacijsko-

motivacijsku radionicu i osam strukturiranih sa

pojaĉanom interaktivnom komponentom

Namjena programa: Prevencija kockanja mladih adolescentske dobi te razvoj prikladnog odnosa prema igrama na sreću, kao i osobno odgovornog

ponašanja u ovom podruĉju.

Naĉin realizacije programa: Jednom tjedno u razredu (grupno), interaktivne metode rada – pouĉavanje s

aktivnim sudjelovanjem uĉenika, te mnoštvo

vjeţbi i samostalnih zadataka

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom školske godine 2018/19

Troškovnik: Nisu potrebna nikakva dodatna sredstva

96

7. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

7.1. Hrvatskim jezikom kroz povijest,

normu i mrežu Nositelj programa: Danijela Baćilo

Sudionici: Uĉenici prvih razreda: ekonomisti 1. i,

upravni referenti 1. k; trećih razreda: 3. i

ekonomist i ĉetvrtih razreda: 4. k odjevni

tehniĉar.

Ciljevi:

* Razviti uĉenikovo poznavanje povijesti i norme hrvatskog jezika,

* uvjeţbati pravilnu primjenu norme,

* potaknuti uĉenika na samostalno

prouĉavanje hrvatskog jezika, * razvijati ljubav i skrb za hrvatski jezik.

Zadatci:

* Temeljito prouĉavanje hrvatskog jezika kroz

struĉnu literaturu pribliţavajući se gimnazijskim standardima.

* Usustavljivanje jeziĉnog gradiva,

prepoznavanje i primjena jeziĉnih norma.

* Rješavanje zadataka, vjeţbi i testova.

Namjena programa: * Osposobiti uĉenika za privatno i sluţbeno komuniciranje, * pripremiti uĉenike za školsko natjecanje iz hrvatskog jezika, *kritiĉko pristupanje medijima.

97

Naĉin realizacije programa:

* Skupni i individualni rad s uĉenicima izvan njihovog rasporeda sati. * Izrada testova i vjeţbi, rad s udţbenicima za gimnazije, korištenje izvora: hrvatski pravopis i gramatika, materijali s natjecanja.

* Uĉeniĉka postignuća biljeţiti u imenik, u dijelu za bilješke o radu i napredovanja, diplome, priznanja , izleti

Vrijeme provoĊenja programa Od 3. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019.

Troškovnik: *Ministarstvo pokriva troškove putovanja na

ţupanijskoj i drţavnoj razinu

Na školskoj razini škola osigurava materijale i prostor za provoĊenje natjecanja

7.2. NOĆ KNJIGE 2018.

Nositelj programa: Aktiv hrvatskog jezika

Sudionici: Uĉenici i nastavnici

Ciljevi: Osvijestiti civilizacijski i kulturni znaĉaj

pisane rijeĉi, istraţivanje,

buĊenje kreacije i

Zadaci: Istraţivanje, priprema tekstova za izvoĊenje, izvedba, evaluacija

Namjena programa: Svim uĉenicima, nastavnicima i

zainteresiranim graĊanima

Naĉin realizacije programa: Javna manifestacija

Vrijeme provoĊenja programa Od poĉ. g. do oţujka

Troškovnik: Troškovi materijala

98

7.3.

MeĊunarodni dan pismenosti – Kroz

jeziĉnu i pisanu prošlost doline Neretve Nositelj programa:

Ivan Volarević, školski knjiţniĉar

Sudionici: Uĉenici 1. K (prof. Danijela Baćilo) i 3. J

(prof. Nikolina Anković) razreda

Ciljevi: Cilj izvannastavne aktivnosti je obiljeţavanje

MeĊunarodnog dana pismenosti te

upoznavanje prošlosti njihovog zaviĉaja kroz promjene jezika i kultura pa tako i pisama, te samog razvoja pismenosti.

Zadaci: Zadatak je upoznati uĉenike s materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom doline Neretve kako bi se na taj naĉin podigla svijest

o oĉuvanju iste.

Namjena programa: Program je namijenjen da bude svojevrsna nadopuna nastavi Hrvatskog jezika i knjiţevnosti u sklopu obiljeţavanja

MeĊunarodnog dana pismenosti

Naĉin realizacije programa: Program se realizirao u obliku predavanja u

trajanju od jednog školskog sata uz pomoć PP prezentacije koja je bila projicirana na

pametnu ploĉu.

Vrijeme provoĊenja programa 2 školska sata

Troškovnik: Nema troškova

7.4. Medijska i informacijska pismenost danas

99

Nositelj programa: Ivan Volarević, školski knjiţniĉar

Sudionici: Uĉenici svih razreda škole

Ciljevi: Cilj izvannastavne aktivnosti upoznati

uĉenike pojmovima medijske i informacijske pismenosti te njenom primjenom u

svakodnevnom ţivotu.

Zadaci: Zadatak je upoznati uĉenike s glavnim odrednicama medijske i informacijske pismenosti te njene primjene u svakodnevnom ţivotu i profesionalnoj karijeri.

Namjena programa: Program je namijenjen da uĉenike upozna s medijskom i informacijskom pismenosti kako bi steĉena znanja koristili u svakodnevnom

ţivotu.

Naĉin realizacije programa: Program će se realizirati u obliku predavanja

u trajanju od jednog školskog sata uz pomoć PP prezentacije koja je bila projicirana na pametnu ploĉu jednom do dva puta tjedno, uz edukativne kvizove i igre.

Vrijeme provoĊenja programa Od sijeĉnja do lipnja 2019. godine.

Troškovnik: Nema troškova

7.5.

Obilježavanje znaĉajnih datuma i

meĊunarodnih dana (MeĊunarodni

dan animiranog filma, MeĊunarodni

dan štednje, MeĊunarodni dan tolerancije, Svjetski dan djeteta, Dan osoba s invaliditetom, Dan volontera, Dan borbe protiv korupcije, Dan planina, Dan solidarnosti,

MeĊunarodni dan moĉvara,…)

100

Nositelj programa: Ivan Volarević, školski knjiţniĉar i predavaĉi

iz škole te vanjski predavaĉi

Sudionici: Uĉenici svih razreda škole.

Ciljevi: Cilj izvannastavne aktivnosti je obiljeţavanje

znaĉajnih datuma koji su vaţni za zajednicu te stvaranje svijesti i društvenog obrazovanja uĉenika.

Zadaci: Zadatak je upoznati uĉenike s obiljeţavanjem

raznih znaĉajnih datuma koji imaju za cilj obrazovanje i podizanje svijesti o nekoj temi koja je bitna za cijelo društvo.

Namjena programa: Program je namijenjen da bude svojevrsno dodatno obrazovanje koje je korisno za cijelu zajednicu.

Naĉin realizacije programa: Program se realizirao u obliku predavanja u trajanju od jednog školskog sata uz pomoć PP prezentacije koja je bila projicirana na

pametnu ploĉu, edukativnih kvizova,

kreativnih radionica, gostujućih predavanja,

izleta i sliĉno, ovisno o temi koja je vezana uz

odreĊeni znaĉajni datum. Program bi se izvodio jednom do dva puta tjedno.

Vrijeme provoĊenja programa Od listopada 2018. do lipnja 2019. godine.

Troškovnik: Nema troškova

7.6.

Slušaonice „Glazbeni Ċir“ Putovanje kroz svijet glazbe

Nositelj programa:

Ivan Volarević, školski knjiţniĉar

Sudionici: Uĉenici od prvih do završnih razreda Srednje

škole Metković

101

Ciljevi: Cilj izvannastavne aktivnosti upoznavanje uĉenika s glazbom, njenom povijesti te

razliĉitim glazbenim izriĉajima i ţanrovima, pogotovo suvremenom glazbom kroz tjedne slušaonice.

Zadaci: Zadatak je upoznati uĉenike glazbom i njenim

razliĉitim ţanrovima posebno jer uĉenici naše škole u svojim programima nemaju nastavu glazbene kulture, te na taj naĉin obogati

njihovu opću kulturnu naobrazbu.

Namjena programa: Namjena programa je pribliţavanje razliĉitih

ţanrova glazbe uĉenicima naše škole.

Naĉin realizacije programa: Program se realizira preko tematskih radionica koje se odrţavaju jednom tjedno ili prema potrebi više puta tjedno, ovisno o

interesu uĉenika i prostoru u kojem se

odrţavaju, a odrţavale bi se u prostorima

školske knjiţnice ili u uĉionicama tijekom Sata razredne zajednice za svaki pojedini razred.

Vrijeme provoĊenja programa Od sijeĉnja do lipnja 2019. godine, jedna do dvije slušaonice tjedno.

Troškovnik: Nema troškova

7.7.

Radionica fotografije

Nositelj programa: Ivan Volarević, školski knjiţniĉar

Sudionici: Uĉenici svih razreda škole

Ciljevi: Cilj izvannastavne aktivnosti upoznati uĉenike s osnovama fotografije.

102

Zadaci: Zadatak je upoznati uĉenike osnovama fotografije i fotografiranja te primjena nauĉenih vještina u svakodnevnom ţivotu te u

budućoj profesionalnoj karijeri.

Namjena programa: Program je namijenjen da uĉenike upozna s

osnovama fotografije kako bi steĉena znanja

koristili u svakodnevnom ţivotu.

Naĉin realizacije programa: Program će se realizirati u obliku predavanja

u trajanju od jednog školskog sata uz pomoć PP prezentacije koja je bila projicirana na pametnu ploĉu jednom do dva puta tjedno, uz

praktiĉni dio koji bi se odrţavao u zatvorenom te ne otvorenom prostoru tj.

ulicama grada. Na kraju programa se moţe

organizirati mala izloţba najboljih radova koji su nastali na radionicama.

Vrijeme provoĊenja programa Od sijeĉnja do lipnja 2019. godine.

Troškovnik: Nema troškova

7.8. Radionice „Metodologija pisanja maturskog rada“

Nositelj programa: Ivana Ujdur i Ivan Volarević, školski

knjiţniĉari

Sudionici: Uĉenici završnih razreda Srednje škole

Metković

Ciljevi: Cilj izvannastavne aktivnosti pripremiti uĉenike završnih razreda za pisanje vlastitih maturskih radova.

Zadaci: Zadatak je pripremiti uĉenike završnih razreda za pisanje maturskih radova te im pribliţiti metodologiju znanstveno-

103

istraţivaĉkog pisanja i rada.

Namjena programa: Program je namijenjen uĉenicima završnih razreda kako bi kvalitetnije napisali maturalne radove.

Naĉin realizacije programa: Program se realizira preko tematskih radionica koje se odrţavaju jednom tjedno ili prema potrebi više puta tjedno, ovisno o interesu uĉenika i prostoru u kojem se

odrţavaju, a odrţavale bi se u prostorima

školske knjiţnice ili u uĉionicama tijekom Sata razredne zajednice za svaki pojedini razred.

Vrijeme provoĊenja programa Od sijeĉnja do svibnja 2019. godine, jedna do dvije radionice tjedno.

Troškovnik: Nema troškova

7.9. DRAMSKA SKUPINA KAMELEON

Nositelj programa:

Danijela Baćilo i profesori suradnici,

knjiţniĉari

Sudionici:

Uĉenici prvih razreda: 1. i ekonomisti, 1. k

upravni referenti i 1. i g vozaĉi motornog

vozila, trećeg 3. i razreda, ekonomisti, 4. k

razreda odjevni tehniĉar i nastavnici

suradnici, pedagoginje i knjiţniĉari te kulturni djelatnici Grada i djelatnici zainteresiranih udruga.

Ciljevi: Uĉenici će moći:

* razviti ljubav i skrb za jezik, knjiţevnost i

scenski izriĉaj,

* primijeniti kreativnost u školskom ţivotu mladih,

* osmisliti slobodno vrijeme i izbjeći riziĉna

104

ponašanja.

Zadatci:

* Uĉenici će u raznovrsnim oblicima

jeziĉnog izraţavanja (usmeno, pismeno,

scensko, likovno) primjenjivati znanja i

vještine steĉene na nastavi hrvatskog jezika i

strukovnih predmeta, samostalnim

pojedinaĉnim i skupnim javnim nastupima u

školi i izvan nje,

* izraziti darovitost, kroz suradnju s drugim

školskim školskim i izvanškolskim skupinama

razvoj razvoj suradniĉkog duha, tolerancije,

solidarnosti,

* izraziti osobnosti, rješavanja ţivotnih pitanja

kroz igru uloga, razvoj medijske kulture kroz

izloţbe, kazališne predstave i druge aktivnosti,

*vrjednovanje i samovrjednovanje uĉeniĉke

kreativnosti opisno, brojĉano i priznanjima.

Namjena programa: *Osmišljavanje slobodnog vremena mladih,

*pridonos kulturnom ţivotu škole, uĉešće u

kulturnom ţivotu grada, obiljeţavanje vaţnih

dogaĊaja i nadnevaka.

Naĉin realizacije programa: Obiljeţavanje prigodnih nadnevaka i blagdana: MeĊunarodni dan starih osoba, Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, 13.11. Dan škole, 17. 11. Spomen na Vukovar 6.12. Sv. Nikola 22./23. 12. Slatki Boţić 14. 2. Valentinov 20.-28. 2. Dani oca Ante sijeĉanj/veljaĉa Lidrano Mjesec hrvatskog jezika oţujak/travanj Bistra

Noć knjige -suradnja s Udrugom mladih oca Ante

Gabrića, suradnja s kulturnim , znanstvenim i socijalnim udrugama grada

105

Vrijeme provoĊenja programa Od 3. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019.

Troškovnik: Škola, grad i ţupanija.

7.10. OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG

DANA VLAŽNIH (MOĈVARNIH) STANIŠTA

Nositelj programa: Maja Popović, Dana Svaguša, Nina Bjeliš, Petar Nikolić

Sudionici: Zainteresirani uĉenici prvih i drugih razreda smjera:

upravni referent, ekonomija, graĊevinski tehniĉar, kuhar,

konobar, pomoćni kuhar i slastiĉar.

Ciljevi: Razvoj svijesti o vaţnosti zaštite i oĉuvanja moĉvarnih

staništa te prepoznavanje zaštite kao budućeg potencijala razvoja doline Neretve.

Zadaci: Priprema i predstavljanje izloţbe „Ptice selice doline

Neretve“. Organiziranje radionice sa sluţbenom temom Odbora Ramsarske konvencije za 2019. godinu „Bioraznolikost i klimatske promjene“. Organiziranje promatranja ptica u posebnim ornitološkim rezervatima u

dolini Neretve. Ostali zadaci bit će dogovoreni s Javnom

ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Dubrovaĉko-neretvanske ţupanije

Namjena programa: Upoznati i prepoznati moĉvarna podruĉja u dolini Neretve

kao biološki vrijedna i znaĉajna. Upoznati se s Ramsarskom konvencijom, njenom provedbom i ulogom doline Neretve kao moĉvarnog staništa od meĊunarodnog znaĉaja.

Upoznavanje uĉenika s podruĉjima u dolini Neretve

zaštićenim prema Zakonu o zaštiti prirode. Prepoznati vrijednosti i potencijale doline Neretve u smislu socijalnog i ekonomskog razvitka podruĉja. Prepoznati opasnosti

klimatskih promjena i njen nepovoljan uĉinak na biološku raznolikost naših staništa.

Naĉin realizacije programa: Kroz nastavni plan i program te kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Program je rezultat zajedniĉke suradnje s Javnom

ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Dubrovaĉko-neretvanske ţupanije, ali i ostalih srednjih škola doline Neretve.

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom nastavne godine, a glavni program planiran je 2. veljaĉe 2019. godine.

Troškovnik: Troškove djelomiĉno snose Srednja škola Metković i Javna

ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Dubrovaĉko-neretvanske ţupanije kao nositelj projekta (potrebno ponovo potvrditi suradnju).

106

7.11. POUĈAVANJE O HOLOKAUSTU

Nositelj programa: Petar Nikolić, prof.mentor

Sudionici:

Uĉenici svih razreda

Ciljevi:

- pouĉiti uĉenike o holokaustu

- povezivanje nastave društvenih predmeta

Zadaci:

Prouĉavanje o holokaustu interdisciplinarno

Namjena programa:

Njegovati osjećaj empatije, tolerancije i

solidarnosti; jaĉanje kozmopolitizma i interkulturalnosti

Naĉin realizacije programa: Radionice, filmovi, prezentacije

Vrijeme provoĊenja programa

27.sijeĉnja- meĊunarodni dan sjećanja na

ţrtve holokausta, satovi razrednika

Troškovnik: -

7.12. SUDOKU NATJECANJE

Nositelj programa: Josip Cvitanović

Sudionici: Uĉenici 4.-ih razreda

Ciljevi: - Popularizacija matematike, poticanje kreativnosti i znatiţelje kao osnove za

daljnje uĉenje matematike

107

Zadaci: - Prouĉavanje matematike kroz struĉnu literaturu i materijale s natjecanja

- Rad na zadatcima, vjeţbama i testovima.

Namjena programa: - Pribliţiti matematiku uĉenicima na

zabavan naĉin

Naĉin realizacije programa: - Grupni i individualni rad s uĉenicima izvan njihovog rasporeda sati.

- Izrada testova i vjeţbi sa prošlih natjecanja

Vrijeme provoĊenja programa - Od rujna 2018. do studenoga 2018.

Troškovnik: - Troškove natjecanja snosi Srednja škola Metković

7.13. Veĉer matematike

Nositelj programa: Aktiv matematike

Sudionici: Uĉenici svih razreda

Ciljevi: - razvoj i unapreĊenje znanja

- pribliţavanje matematike uĉenicima

- primjena matematike u svakodnevnom ţivotu

Zadaci: - izrada panoa, radionice, igranje

matematiĉkih igara, matematiĉki kviz

Namjena programa: - matematika u svakodnevnom ţivotu

- samostalnost i kreativnost u radu

- razvijanje samostalnog rada i rada u timu

- Razvijanje odgovornosti, toĉnosti u radu

Naĉin realizacije programa: - izvannastavne aktivnosti, kroz svakodnevnu nastavu

Vrijeme provoĊenja programa - prosinac 2019.

Troškovnik: - Troškove snosi Srednja škola Metković

108

7.14. Dan broja

Nositelj programa: Aktiv matematike

Sudionici: Uĉenici svih razreda

Ciljevi: - razvoj i unapreĊenje znanja

- pribliţavanje matematike uĉenicima

- primjena matematike u svakodnevnom ţivotu

Zadaci: - izrada panoa, radionice, matematiĉki kviz

Namjena programa: - matematika u svakodnevnom ţivotu

- samostalnost i kreativnost u radu

- razvijanje samostalnog rada i rada u timu

- Razvijanje odgovornosti, toĉnosti u radu

Naĉin realizacije programa: - izvannastavne aktivnosti, kroz svakodnevnu nastavu

-

Vrijeme provoĊenja programa - 14. oţujka 2019.

Troškovnik: - Troškove snosi Srednja škola Metković

7.15. Posjet turistiĉkim objektima u okolici i

Turistiĉkoj agenciji Nositelj programa: Nikica Jelavić

Sudionici: 2.razred ekonomije

Ciljevi: Posjeta Prirodoslovno-matematiĉkom muzeju

u Metkoviću,Jama u Predolcu,Arheološki Muzej Narona

109

Zadaci: Upoznavanje kulturno povijesne baštine zaviĉaja i primjena u destinacijskom

menadţmentu

Namjena programa: Posjet turistiĉkim destinacijama u okolini

Naĉin realizacije programa: Posjet navedenim muzejima i jami

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom školske godine 2018/2019.

Troškovnik: Autobusna karta do Vida

7.16. Posjet poduzetniĉkim inkubatorima i centrima za poduzetništvo

Nositelj programa: Nikica Jelavić

Sudionici: 1.2.3.4. razredi ekonomije

Ciljevi: Posjet inkubatorima u blizini Metkovića, razvitak malog i srednjeg poduzetništva

Zadaci: Razviti svijest kod uĉenika za stvaranje novih ideja, kako i oni mogu jednog dana postati poduzetnici, svoje ideje pretvoriti u stvarnost.

Namjena programa: Razvijati svijest kod uĉenika za stvaranje bolje i kreativnije Hrvatske.

Naĉin realizacije programa: Posjet inkubatorima

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom školske godine 2018/2019.

Troškovnik:

Troškove prijevoza autobusom snose uĉenici

110

7.17. Poslovne organizacije u Metkoviću i okolini

Nositelj programa:

Nikica Jelavić

Sudionici: 1.2.3.4.razredi ekonomije

Ciljevi: Posjet poslovnim organizacijama u Metkoviću, pribliţiti djeci teorijski dio te olakšati savladavanje gradiva

Zadaci: Vrste resursa koji su nužni za opstanak organizacije.

Zakljuĉiti kako funkcionira zakon ponude i

potraţnje ,svi troškovi koji utjeĉu na konkurenciju i opstanak same organizacije.

Namjena programa: U skladu s nastavnim planom djeca upoznaju sve ĉimbenike za opstanak neke organizacije, razgledavaju i upoznaju stvarnu organizaciju

Naĉin realizacije programa: Posjet poslovnoj organizaciji

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom školske godine 2018/2019.

Troškovnik: Nema troškova

7.18. Posjet udrugama u okolici

Nositelj programa: Nikica Jelavić

Sudionici: 2.razred ekonomije

111

Ciljevi: Posjet udrugama Leptirić,Prijatelj,i udruzi Oca

Ante Gabrića

Zadaci: Druţenje s ĉlanovima udruge i proširivanje svijesti o društvenoj odgovornosti, DOP-u

Namjena programa: Proširiti poglede o društvu i našoj odgovornosti prema njemu

Naĉin realizacije programa: Posjet navedenim udrugama

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom školske godine 2018/2019.

Troškovnik: Nema troškova

7.19. ODRICANJA U DOŠAŠĆU I KORIZMI

Nositelj programa: Rosanda Lovrić, prof.

Sudionici: Uĉenici od 1. Do 4. razreda

Ciljevi: -Pomoći najpotrebnijima u našoj blizini ili

onima kojima treba naša pomoć

Zadaci: Kroz korizmu i došašće uĉenici će se odreći, po jednu kunu ili nekakav slatkiš kako bi

podijelili sa svojim bliţnjima

Namjena programa: Razvijati kod uĉenika osjećaj za drugoga, kako nije sam na svijetu, i kako nas puno ljudi treba u našoj blizini

Naĉin realizacije programa: U dogovoru sa roditeljima, uĉenici će na sat

vjeronauka donositi ono ĉega su se odrekli.

Skupljati će do kraja korizme ili došašća i odnijeti u Caritas ili neku drugi ustanovu

Vrijeme provoĊenja programa Kroz korizmu i došašće

Troškovnik: Ne

112

7.20. UKRAŠAVANJE ŠKOLSKOG PROSTORA

Nositelj programa: Ţeljka Dodig,prof. ,Vedran Niţić, prof., Ana

Vidović,prof. i ostali koji ţele sudjelovati

Sudionici: Svi zainteresirani uĉenici

Ciljevi: Zadrţati tradiciju ukrašavanja škole tijekom

blagdana i sliĉnih manifestacija

Zadaci: IzraĊivanjem ukrasa i plakata doĉarati vrijeme u kojem se nalazimo, da se ne izgubi osjećaj koji tradicija nosi

Namjena programa: Poticanje pozitivne atmosfere i odnosa

Naĉin realizacije programa: OdreĊeno vrijeme prije ukrasiti školski

prostor sa ukrasima i obiljeţjima koji će

uĉenici izraĊivati u suradnji s profesorima kroz radionice

Vrijeme provoĊenja programa Kroz školsku godinu

Troškovnik: Ovisno o materijalu koji bude korišten

7.21. VIJEĆE UĈENIKA

Nositelj programa: -Mario Obradović, ravnatelj škole

-Struĉni suradnici i profesori koji pomaţu

Vijeće uĉenika u prijedlogu i izradi plana i programa rada

Sudionici: Izabrani uĉenici iz 36 razrednih odjela

Ciljevi: Cilj Vijeća uĉenika je da ostvaruje savjetodavnu ulogu u ostvarivanju bolje suradnje i njihovo lakše i neposredno

komuniciranje s Nastavniĉkim vijećem,

Razredbenim vijećem, Vijećem roditelja, radi

ostvarivanja kvalitete rada i ţivota u školi.

Zadaci: -Aktivan rad vijeća uĉenika

- razmjenjivanje informacija sa Nastavniĉkim

113

vijećem, Razrednim vijećem, Vijećem roditelja.

-pomaganje uĉenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza

Namjena programa: -zastupa i razvija uĉeniĉka prava, interese, obveze i uloge u školi - usvoji aktivan odnos prema školi i zajednici u kojoj škola djeluje

Naĉin realizacije programa: -Svaki razredni odjel izabire po jednog uĉenika u Vijeće uĉenika.

-Odabir uĉenika vrši se tajnim glasovanjem o

predloţenim kandidatima.

-Mandat ĉlanova Vijeća moţe trajati od jedne

do ĉetiri godine.

-Izabrani predstavnici vijeća uĉenika, tajnim

glasovanjem izabiru predsjednika Vijeća

uĉenika.

-Nakon ustanovljenja Vijeća uĉenika,

odreĊuje se prostor i vrijeme za djelovanje, te

struĉni suradnici iz škole.

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom školske godine 2018/19

Troškovnik: Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva

7.22. DANI OTVORENIH VRATA

Nositelj programa: Srednja škola Metković

Sudionici: Uĉenici završenog razreda osnovne škole

Ciljevi: -predstavljanje škole uĉenicima i njihovim

roditeljima

Zadaci: -kroz prezentacije predstaviti aktivnosti i

naĉin rada pojedinih smjerova

Namjena programa: -upoznavanje uĉenika i roditelja s

usmjerenjima i strukama

-pribliţavanje škole budućim uĉenicima

Naĉin realizacije programa: -kroz svakodnevnu nastavu

Vrijeme provoĊenja programa -svibanj 2019.

114

Troškovnik: Troškove snosi Srednja škola Metković

7.23. PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG KOORDINATORA I ŠKOLSKOG

ISPITNOG POVJERENSTVA

Školsko ispitno povjerenstvo u školskoj godini 2018./2019.:

Ravnatelj: Marijo Obradović, prof.

Koordinator: Ţeljka Dodig, prof.

Zamjenik koordinatora: Ana Vidović, soc.pedagog

Ĉlanovi povjerenstva:

1. Menalo Marija, prof. 2. Nikolić Jadranka, prof.

3. Raguţ Sanja, prof,

4. Vekić Darko, prof.

- Ravnatelj imenuje školsko ispitno povjerenstvo za tekuću školsku godinu, a za svaki

ispitni rok ravnatelj imenuje deţurne nastavnike.

Poslovi i zadaci ispitnoga koordinatora su:

- osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava uĉenika za ispite

- zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala

- osiguravanje prostorija za provoĊenje ispita

- nadzor provoĊenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita i povrat

ispitnih materijala Centru

- informiranje svih uĉenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadacima i ciljevima

vrjednovanja te savjetovanje uĉenika o odabiru izbornih predmeta drţavne mature

- informiranje uĉenika o postupku provoĊenja ispita, koordiniranje prijavljivanja za ispite

na razini škole i pravovremeno dostavljanje rezultata ispita uĉenicima

- voĊenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za uĉenike s teškoćama

- informiranje nastavnika o sustavu, zadacima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja,

savjetovanje i pruţanje podrške

- sudjelovanje na struĉnim sastancima i skupovima koje organizira Centar

115

- organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i

novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem

- osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike

- suraĊivanje s roditeljima u savjetovanju uĉenika glede odabira izbornih predmeta drţavne

mature

- unošenje i aţuriranje podataka o: školi, nastavnim predmetima, matiĉnim podatcima

uĉenika u bazu podataka

PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG KOORDINATORA

I ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

Datum Sadrţaj Sudionici

Kolovoz 2018.

Rujan 2018. ProvoĊenje jesenskog roka drţavne mature

2017./2018. (prema kalendaru)

Objava rezultata jesenskog roka

Prigovori: primitak i obrada

Suradnja s razrednicima:

ispis svjedodţbi i potvrda o poloţenim ispitima i

potvrda o ponovno poloţenim ispitima,

evidentiranje u matiĉnu knjigu

Obradović Marijo,

ravnatelj –

predsjednik ŠIP-a

Ţeljka Dodig –

ispitni koordinator

Ĉlanovi školskog

ispitnog povjerenstva

iz školske godine

2017./2018.

Listopad 2018. Evaluacija rezultata drţavne mature

Prva sjednica novog školskog ispitnog

povjerenstva

Kratko upoznavanje završnih razreda s drţavnom

maturom prema Pravilniku o polaganju drţavne

mature s posebnim naglaskom na prilagodbu

ispitne tehnologije

Obradović Marijo,

ravnatelj –

predsjednik ŠIP-a

Ţeljka Dodig –

ispitni koordinator

Ĉlanovi školskog

ispitnog povjerenstva

iz školske godine

2018./2019.

Studeni 2018. Detaljnije upoznavanje uĉenika s drţavnom

maturom prema potrebi

Struĉno usavršavanje u organizaciji NCVVO-a

Obradović Marijo,

ravnatelj –

predsjednik ŠIP-a

Ţeljka Dodig –

ispitni koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Prosinac 2018. ProvoĊenje roditeljskih sastanak u ĉetvrtim

razredima: upoznavanje roditelja s drţavnom

Obradović Marijo,

ravnatelj –

116

maturom prema Pravilniku o polaganju drţavne

mature i kalendarom

Upoznavanje ĉlanova ŠIP-a s novostima

vezanim uz drţavnu maturu

Upoznavanje uĉenika s procesom prijava ispita

drţavne mature i prijavom fakulteta u sustavu

NISPVU, upoznavanje uĉenika s mogućnošću

prilagodbe ispitne tehnologije te potrebnom

dokumentacijom koju je obavezno priloţiti kako bi

se ostvarilo pravo na prilagodbu ispitne

tehnologije

Provjera podataka u sustavu NISPVU te ispravci

pogrešno unesenih podataka

Konzultacije s uĉenicima po potrebi

predsjednik ŠIP-a

Ţeljka Dodig –

ispitni koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Sijeĉanj 2019.

Prijave drţavne mature

Predaja dokumentacije za prilagodbu ispitne

tehnologije ispitnoj koordinatorici

Konzultacije s uĉenicima po potrebi (usmeno i

elektroniĉkim putem)

Obradović Marijo,

ravnatelj –

predsjednik ŠIP-a

Ţeljka Dodig –

ispitni koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Veljaĉa 2019. Završetak prijava drţavne mature

Predaja zahtjeva za prilagodbom ispitne

tehnologije NCVVO-u

Konzultacije s uĉenicima po potrebi (usmeno i

elektroniĉkim putem)

Obradović Marijo,

ravnatelj –

predsjednik ŠIP-a

Ţeljka Dodig –

ispitni koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Oţujak 2019. Zamolbe uĉenika (promjena, odjava i naknadna

prijava ispita)

Konzultacije s uĉenicima po potrebi

Obradović Marijo,

ravnatelj –

predsjednik ŠIP-a

Ţeljka Dodig –

ispitni koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Travanj 2019. Pripreme za drţavnu maturu

Struĉno usavršavanje u organizaciji NCVVO-a

Konzultacije s uĉenicima

Zamolbe uĉenika do roka odreĊenog kalendarom

uĉenika (promjena, odjava i naknadna prijava

ispita)

Obradović Marijo,

ravnatelj –

predsjednik ŠIP-a

Ţeljka Dodig –

ispitni koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Svibanj 2019. Priprema drţavne mature

Organizacija drţavne mature u ljetnom roku

(deţurstva), upoznavanje nastavniĉkog vijeća s

pravilima provoĊenja ispita drţavne mature

Detaljna priprema uĉenika ĉetvrtih razreda za

drţavnu maturu (ponašanje na ispitu, dozvoljeni

Obradović Marijo,

ravnatelj –

predsjednik ŠIP-a

Ţeljka Dodig –

ispitni koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

117

pribor, rokovi)

Konzultacije s uĉenicima

Zamolbe uĉenika do roka odreĊenog kalendarom

uĉenika (promjena, odjava i naknadna prijava

ispita)

Nastavniĉko vijeće

Lipanj 2019. Organizacija i provedba drţavne mature u

ljetnom roku

Prigovori na provedbu: primitak i obrada

Konzultacije s uĉenicima po potrebi

Upoznavanje uĉenika s prijavom u jesenskom

roku

Obradović Marijo,

ravnatelj –

predsjednik ŠIP-a

Ţeljka Dodig –

ispitni koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Srpanj 2019. Objava privremenih rezultata drţavne mature

Prigovori na rezultate: primitak i obrada

Objava konaĉnih rezultata

Izdavanje svjedodţbi i potvrda uĉenicima koji su

uspješno poloţili drţavnu maturu (suradnja s

razrednicima)

Obradović Marijo,

ravnatelj –

predsjednik ŠIP-a

Ţeljka Dodig –

ispitni koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

118

8. ŠKOLSKA NATJECANJA

8.1. HRVATSKI JEZIK

Nositelji programa: Aktiv hrvatskog jezika

Cilj programa: -usavršiti uĉenikovo poznavanje povijesti i norme hrvatskog jezika te primjena istih; -potaknuti uĉenika na samostalno prouĉavanje hrvatskog jezika; -razvijati ljubav i skrb za hrvatski jezik

Namjena programa: -pripremiti uĉenike za školsko natjecanje iz hrvatskog jezika

Zadaci: -temeljito prouĉavanje hrvatskog jezika kroz

struĉnu literaturu pribliţavajući se gimnazijskim

standardima: udţbenici za gimnazije te hrvatski pravopis i gramatika, materijali s natjecanja -usustavljivanje jeziĉnog gradiva, prepoznavanje i

primjena jeziĉnih norma

-rad na zadacima, vjeţbama i testovima

Naĉin realizacije programa: -skupni i individualni rad s uĉenicima izvan njihovog rasporeda sati -izrada testova i vjeţbi

Vrijeme provoĊenja programa: Od 03. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019.

Troškovnik -Ministarstvo pokriva troškove putovanja na

ţupanijskoj i drţavnoj razini -na školskoj razini škola osigurava materijale i

prostor za provoĊenje natjecanja

119

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

-uĉeniĉka postignuća biljeţiti u imenik, u dijelu za bilješke o radu ,napredovanja, diplome, priznanja, izleti…

8.2. MATEMATIKA

Nositelji programa: Aktiv matematike

Cilj programa: - Usavršiti uĉenikovo poznavanje matematike

- Potaknuti uĉenika na samostalno rješavanje

matematiĉkih problema.

- Razvijati zanimanje za matematiku i njene primjene.

Namjena programa: - Pripremiti uĉenike za natjecanje iz

matematike

Zadaci: - Prouĉavanje matematike kroz struĉnu literaturu i materijale s natjecanja

- Rad na zadacima, vjeţbama i testovima.

Naĉin realizacije programa: - Grupni i individualni rad s uĉenicima izvan njihovog rasporeda sati. Izrada testova i

vjeţbi.

Vrijeme provoĊenja programa: - Od 2. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019.

Troškovnik - Ministarstvo pokriva troškove putovanja na ţupanijskoj i drţavnoj razinu

- Na školskoj razini škola osigurava materijale i prostor za provoĊenje natjecanja

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

- Uĉeniĉka postignuća biljeţiti u imenik, u dijelu za bilješke o radu i napredovanja, diplome, priznanja , izleti

8.3. KLOKAN BEZ GRANICA

120

Nositelji programa: Aktiv matematike

Cilj programa: - Popularizirati matematiku i omogućiti

širenje osnovne matematiĉke kulture.

- Motivirati uĉenike da se bave matematikom izvan redovitih školskih programa.

Namjena programa: - Pribliţiti matematiku našim uĉenicima na

zabavan naĉin

Zadaci: - Prouĉavanje matematike kroz struĉnu literaturu i materijale s natjecanja.

- Rad na zadacima, vjeţbama i testovima

Naĉin realizacije programa: - Grupni i individualni rad s uĉenicima izvan njihovog rasporeda sati.

- Izrada testova i vjeţbi sa prošlih natjecanja

Vrijeme provoĊenja programa: - Natjecanje se provodi sredinom oţujka 2019.

Troškovnik - Natjecanje se samofinancira ĉlanarinom

sudionika - natjecatelja, 15 kn po uĉeniku.

- Prikupljena se sredstva koriste za organizaciju, pripremu zadataka i simboliĉne poklone svim natjecateljima.

- Najmanje polovina prikupljene svote mora se potrošiti na nagrade najboljima.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

- HMD objavljuje rezultate i listu 10%

najboljih rješavaĉa po kategorijama.

8.4. GEOGRAFIJA

Nositelji programa: Ţeljka Jeramaz, prof.

Cilj programa: -nastupati na školskim, ţupanijskim, drţavnim natjecanjima i prezentirati našu školu

-razvoj i unapreĊenje znanja

Namjena programa: -priprema uĉenika za natjecanje -samostalnost i kreativnost u radu -razvijanje samostalnog rada i rada u timu -razvijanje odgovornosti, toĉnosti u radu

Zadaci: -priprema uĉenika za natjecanje -samostalnost i kreativnost u radu -razvijanje samostalnog rada i rada u timu -razvijanje odgovornosti, toĉnosti u radu

121

Naĉin realizacije programa: 1 sat tjedno

Vrijeme provoĊenja programa: Tijekom nastavne godine 2018/2019

Troškovnik Troškove natjecanja snosi Srednja škola Metković

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Uĉeniĉka postignuća biljeţiti u imenik, u dijelu za bilješke o radu i napredovanju, diplome, priznanja , izleti

8.5. FIZIKA

Nositelji programa: Tatjana Marić

Cilj programa: Usavršiti uĉenikovo poznavanje fizike

Potaknuti uĉenike na samostalno rješavanje problemskih zadataka Razvijati interes za fiziku i njenu primjenu

Namjena programa: Priprema uĉenika za natjecanja iz fizike

Zadaci: Poĉavanje fizike kroz struĉnu literaturu i materijale s ranijih natjecanja Uvjeţbavanje raĉunskih zadataka

Naĉin realizacije programa: Grupni i individualni rad s uĉenicima izvan njihovog rasporeda sati

Vrijeme provoĊenja programa: Od 3. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019

Troškovnik Ministarstvo pokriva troškove putovanja na

ţupanijskoj i drţavnoj razin

Na školskoj razini škola osigurava

materijale i prostor za provoĊenje natjecanja

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Uĉeniĉka postignuća biljeţiti u imenik, u dijelu za bilješke o radu i napredovanja, diplome, priznanja , izleti

122

8.6. VJERONAUĈNA OLIMPIJADA

Nositelji programa: - Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije - Škola (vjerouĉitelj)

Cilj programa: Demonstracija usvojenog znanja i vještina

uĉenika iz podruĉja religije i duhovnosti

Namjena programa: -potaknuti uĉenike na cjeloviti razvoj osobe (intelektualni, duhovni i afektivni), -ostvariti ozraĉje odgovornosti i zajedništva

uĉenika kroz meĊusobno druţenje. Zadaci: -Pripremanje za natjecanje iz vjeronauka-

Vjeronauĉna olimpijada -Usvojiti zadano gradivo nacionalnog katehetskog ureda

Naĉin realizacije programa: -Program natjecanja iz vjeronauka provodi se na tri razine: školskoj (sudjeluju svi prijavljeni

uĉenici),

ţupanijskoj/meĊuţupanijskojnad/biskupijskoj

(Školu predstavljaju 4 uĉenika/ice + 1 uĉenik/ca

zamjena) i drţavnoj razini (isto kao ţupanijska razina)

Vrijeme provoĊenja programa: -Školsko natjecanje -Ţupanijsko/meĊuţupanijsko – nad/biskupijsko natjecanje

-Drţavno natjecanje (Sve razine natjecanja provode se prema planiranom rasporedu organizatora)

Troškovnik -Troškovnik je uvjetovan plasmanom uĉenika. Školska razina natjecanja: - potrošni materijal i kopiranje

-Ţupanijska razina: troškovi prijevoza do mjesta

odrţavanja natjecanja.

-Drţavna razina: troškovi prijevoza do mjesta

odrţavanja natjecanja. -Troškove prijevoza snosi škola.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

-Znanje uĉenika provjerava se pismeno (rješavanje testova). Usvojene vještine i korelaciju s drugim uĉenicima vrednovati će

ostali uĉenici, predmetni nastavnik, Škola i Splitsko-makarska nadbiskupija putem pismenih pohvala i priznanja te prigodnih simboliĉnih darova odabranim uĉenicima

123

8.7. Dani odjeće i kožne galanterije 2019. -

državno natjecanje

Nositelji programa: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - obrazovni sektor tekstil i koţa i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nastavnice tekstilnih strukovnih predmeta u Školi

Jadranka Nikolić i Ana Kozina

Cilj programa: Podizanje razine kompetencija u sektoru tekstila i

koţe i kvalitete natjecanja „„Dani odjeće i koţne galanterije“

Namjena programa: • Uĉenici završnih razreda strukovnih programa obrazovanja

Zadaci: • Primijeniti steĉena znanja i vještine tijekom

obrazovanja na praktiĉni prikaz –izradu kolekcije na zadanu temu natjecanja

• Povećanje zanimanja za rad u struci

Naĉin realizacije programa:

Izrada kolekcije i pripadajuće mape na zadanu temu Natjecanja

Vrijeme provoĊenja programa:

Oţujak-travanj 2019.

Troškovnik Za pripremu i izradu kolekcije troškove snosi Škola, a smještaj i prijevoz MZOS

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Sudjelovanje u Natjecanju

Uĉenici se sudjelovanje u natjecanju priznaje kao završni rad

8.7. NATJECANJE U PRUŽANJU PRVE POMOĆI-

CRVENI KRIŽ; školsko i gradsko Nositelji programa:

Dana Svaguša

124

Cilj programa: Razviti svijest o potrebi stjecanja znanja za pruţanje prve pomoći s ciljem pravovremenog i

ispravnog djelovanja pri pruţanju prve pomoći

unesrećenima.

Namjena programa: Upoznati uĉenike kako prepoznati ozljede i kako ih sanirati do dolaska medicinskog osoblja.

Zadaci: Usvojiti sva potrebna znanja za prepoznavanje ozljeda bilo kojeg tipa i djelovati po pravilima koja su jedina ispravna za spašavanje ljudskih ţivota u takvim situacijama.

Naĉin realizacije programa: Kroz fakultativnu nastavu, predavanje i prezentacije.

Vrijeme provoĊenja programa: Cijela nastavna godina.

Troškovnik Umnoţavanje ispitnih materijala.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Vrednovanje i ocjenjivanje u skladu s kriterijima o vrednovanju i ocjenjivanju za prirodoslovne

predmete u SŠ Metković, a vrednovanje natjecanja

u dogovoru s ustanovom Crveni kriţ koja ih provodi.

8.8. Nosive konstrukcije

Nositelj programa: Vedran Niţić, mag.ing.aedif.

Cilj programa: Popularizirati struku i nastupati na školskim, ţupanijskim, drţavnim natjecanjima, te

prezentirati našu školu uz razvoj i unapreĊenje znanja.

Namjena programa: - priprema uĉenika za natjecanje - samostalnost i kreativnost u radu - razvijanje samostalnog rada i rada u timu

- razvijanje odgovornosti i toĉnosti u radu Zadaci: - razviti vještine timskog i samostalnog rada

- razviti kritiĉki odnos prema vlastitom i

125

tuĊem radu

- zainteresirati uĉenika za daljnje usavršavanje i napredovanje

Naĉin realizacije programa: - skupni i individualni rad s uĉenicima izvan njihovog rasporeda sati

- izrada testova i vjeţbi

Vrijeme provoĊenja programa: Od 3. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019.

Troškovnik Troškove natjecanja snosi Srednja škola Metković

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Samoevaluacija, brojĉana ocjena dodatnog rada

uĉenika/ce iz nastavnog predmeta.

8.10. VOZAĈ MOTORNOG VOZILA

Nositelji programa: Agencija za strukovno obrazovanje

Cilj programa: Osposobiti uĉenike za samostalno upravljanje teretnim motornim vozilom. Omogućiti uĉenicima razmjenu znanja i iskustava za sigurno upravljanje motornim vozilom

Namjena programa: Aktivno sudjelovanje uĉenika u osposobljavanju za zanimanje.

Zadaci: Izvesti zadanu radnju vozilom.

Razvijati odgovornost i toĉnost u radu.

Naĉin realizacije programa: IzvoĊenje odreĊene radnje vozilom, uz primjenu teorijskih znanja.

Vrijeme provoĊenja programa: 12. mjesec 2018.

Troškovnik

Sredstva i oprema Srednje škole Metković

126

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Komisija boduje zadatak prema uputama Agencije za strukovno obrazovanje

8.11. POSTAVLJANJE LANACA ZA SNIJEG

Nositelji programa: Srednja škola Metković

Cilj programa: Osposobiti uĉenike za samostalno postavljanje

lanaca za snijeg na kotaĉe vozila

Namjena programa: Aktivno i samostalno osposobljavanje uĉenika za

voţnju

Zadaci: Izvesti radnju postavljanja lanaca u što kraćem vremenu

Naĉin realizacije programa: Postavljanje lanaca na vozilo školskom dvorištu

Vrijeme provoĊenja programa: 03.09.2018. do 31.08.2019.

Troškovnik Nema troškova

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Mjeri se vrijeme i najbolji dobivaju poticajnu ocjenu i pohvalu

8.12. NATJECANJE “GRAND GOURMET“ U MAKARSKOJ

SINKRONIZIRANO POSLUŽIVANJE Nositelji programa:

Srednja škola Metković

Cilj programa: Osobni razvoj uĉenika, njegovo osposobljavanje i

struĉno usavršavanje za zanimanje konobar

Namjena programa: Ocjenjivanje samostalnog rada uĉenika i poticanje

na timski rad i suradniĉki odnos

127

Zadaci: Provjera znanja i vještina usporeĊujući druge

domaće i meĊunarodne škole kako bismo mogli procijeniti na kojoj se razini nalazimo

Naĉin realizacije programa: – timski rad

Vrijeme provoĊenja programa: 6.11. – 9.11. 2018.

Troškovnik Inventar potreban za postavljanje stola, te za sinkronizirano posluţivanje.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit će se u

kojoj mjeri su uĉenici razvili sposobnosti i svladali

znanja iz svoje struke, a nastavnicima sluţiti kao

smjernica za budući rad. Prema unaprijed

utvrĊenim elementima ocjenjivanja utvrdit će se

uspjeh pojedinih ekipa. Uĉenici se natjeĉu u

ekipama koje se sastoje od tri uĉenika konobara.

8.13. GRAND GOURMET

Nositelji programa: Srednja škola Metković

Cilj programa: Osobni razvoj uĉenika, njegovo osposobljavanje i

struĉno usavršavanje za zanimanje konobar i kuhar

Namjena programa: Ocjenjivanje samostalnog rada uĉenika i poticanje

na timski rad i suradniĉki odnos

Zadaci: Cilj se temelji na primjeni teorijskih znanja u praktiĉne vještine i usmjeren je ovladavanju

kulinarskom kompetencijom. U razliĉitim

situacijama uĉenik primjenjuje razliĉite kulinarske strategije i nove ideje.

Naĉin realizacije programa: Natjecanje- timski rad

Vrijeme provoĊenja programa: Studeni 2018.

128

Troškovnik Nije moguće utvrditi troškovnik.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit će se u

kojoj mjeri su uĉenici razvili sposobnosti i svladali

znanja iz svoje struke, a nastavnicima sluţiti kao

smjernica za budući rad. Prema unaprijed utvrĊenim elementima

ocjenjivanja utvrdit će se uspjeh pojedinih ekipa.

8.14. ŠKOLSKO NATJECANJE UĈENIKA U PRIPREMANJU BARSKIH MJEŠAVINA TE

POSLUŽIVANJE SVEĈANOG MENU-A OD PET SLIJEDOVA.

Nositelji programa: Srednja škola Metković

Cilj programa: Osobni razvoj uĉenika, njegovo osposobljavanje i

struĉno usavršavanje za zanimanje konobar

Namjena programa: Ocjenjivanje samostalnog rada uĉenika i poticanje

na timski rad i suradniĉki odnos

Zadaci: Uĉenici koji ostvare najbolji rezultat predstavljat će nas na regionalnom gastro natjecanju

Naĉin realizacije programa: Natjecanje – timski rad

Vrijeme provoĊenja programa: Sijeĉanj 2019

Troškovnik Piće potrebno za pripremanje kratkih i dugih

barskih mješavina te hrana i piće koje će se koristiti

kod posluţivanja sveĉanog menu-a.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit će se u

kojoj mjeri su uĉenici razvili sposobnosti i svladali

znanja iz svoje struke, a nastavnicima sluţiti kao

smjernica za budući rad. Prema unaprijed

utvrĊenim elementima ocjenjivanja utvrdit će se

uspjeh pojedinih ekipa. Uĉenici se natjeĉu u

ekipama koje se sastoje od jednog uĉenika kuhara i

129

jednog uĉenika konobara.

8.15. Junior “BARMEN KUP“ Karlovac

Nositelji programa: Trgovaĉko – ugostiteljska škola Karlovac

Cilj programa: Struĉno osposobljavanje i usavršavanje uĉenika za zanimanje barmen

Namjena programa: Poticanje uĉenika na individualni rad, struĉno

usavršavanje, napredovanje u struci i suradniĉki

odnos s uĉenicima ostalih škola Zadaci: Upoznavanje novih znanja i vještina.

Prezentiranje steĉenih znanja i vještina na pravilan

ugostiteljski naĉin

Naĉin realizacije programa: Natjecanje – individualni rad

Vrijeme provoĊenja programa: Lipanj 2019.

Troškovnik Troškovi prijevoza, noćenja, ruĉka, troškovi pića potrebnog za pripravljanje barskih mješavina…

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Prema unaprijed utvrĊenim elementima

ocjenjivanja utvrdit će se uspjeh pojedinog natjecatelja. Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit će se koliko

su uĉenici napredovali i savladali zadatke

postavljene pred njih te kako će to prezentirati u

praksi, a nastavnicima će sluţiti kao smjernica za

budući rad

8.16. KAMELLIA KUP

Nositelji programa: Srednja škola Metković

130

Cilj programa: Osobni razvoj uĉenika, njegovo osposobljavanje i

struĉno usavršavanje za zanimanje konobar i kuhar

Namjena programa: Ocjenjivanje samostalnog rada uĉenika i poticanje

na timski rad i suradniĉki odnos

Zadaci: Cilj se temelji na primjeni teorijskih znanja u

praktiĉne vještine i usmjeren je ovladavanju

kulinarskom kompetencijom. U razliĉitim

situacijama uĉenik primjenjuje razliĉite kulinarske strategije i nove ideje.

Naĉin realizacije programa: Natjecanje- timski rad

Vrijeme provoĊenja programa: Tijekom školske godine 2018./2019. Datum još uvijek nije poznat.

Troškovnik Nije moguće još uvijek ustvrditi troškovnik.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit će se u

kojoj mjeri su uĉenici razvili sposobnosti i svladali

znanja iz svoje struke, a nastavnicima sluţiti kao

smjernica za budući rad. Prema unaprijed utvrĊenim elementima

ocjenjivanja utvrdit će se uspjeh pojedinih ekipa.

8.17. Regionalno natjecanje uĉenika ugostiteljsko

– turistiĉkih škola “GASTRO 2019“ Nositelji programa: Agencija za strukovno obrazovanje i zajednica

ugostiteljsko – turistiĉkih škola

Cilj programa: Osobni razvoj uĉenika, njegovo osposobljavanje i

struĉno usavršavanje za zanimanje konobar

Namjena programa: Ocjenjivanje samostalnog rada uĉenika i poticanje

na timski rad i suradniĉki odnos s uĉenicima ostalih škola

Zadaci: Prezentiranje znanja i vještina steĉenih (nauĉenih) u školi na regionalnom gastro natjecanju

Naĉin realizacije programa: Natjecanje – timski rad

131

Vrijeme provoĊenja programa: Odredit će agencija za strukovno obrazovanje

( vjerojatno veljaĉa )

Troškovnik Troškove će bit moguće odrediti nakon što se

utvrdi mjesto odrţavanja natjecanja

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit će se u

kojoj mjeri su uĉenici razvili sposobnosti i svladali

znanja iz svoje struke, a nastavnicima sluţiti kao

smjernica za budući rad. Prema unaprijed

utvrĊenim elementima ocjenjivanja utvrdit će se

uspjeh pojedinih ekipa. Uĉenici se natjeĉu u ekipama koje se sastoje od jednog kuhara i jednog

konobara iz matiĉne škole.

8.18. Državno i meĊunarodno natjecanje uĉenika

turistiĉko – ugostiteljskih škola “GASTRO“ 2019.

Nositelji programa: ASO, zajednica ugostiteljsko turistiĉkih škola, sponzori

Cilj programa: Struĉno osposobljavanje i usavršavanje uĉenika u zanimanju konobar, kao i njegov osobni razvoj

Namjena programa: Ocjenjivanje rada uĉenika i poticanje na timski rad

Zadaci: Prezentiranje steĉenih znanja i vještina na pravilan

ugostiteljski naĉin

Naĉin realizacije programa: Natjecanje – timski rad

Vrijeme provoĊenja programa: Vremenik će naknadno odrediti ASO

( vjerojatno oţujak )

Troškovnik Nije moguće sada utvrditi troškove. Troškovi pića za barske mješavine.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Prema unaprijed utvrĊenim elementima

ocjenjivanja utvrdit će se uspjeh pojedinih ekipa.

Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit će se koliko

su uĉenici napredovali i savladali zadatke

postavljene pred njih te kako će to prezentirati u

praksi, a nastavnicima će sluţiti kao smjernica za

budući rad

8.19. Državno i meĊunarodno natjecanje uĉenika

turistiĉko – ugostiteljskih škola “GASTRO“ 2018.

132

Nositelji programa: ASO, zajednica ugostiteljsko turistiĉkih škola, sponzori

Cilj programa: Struĉno osposobljavanje i usavršavanje uĉenika u zanimanju kuhar, kao i njegov osobni razvoj

Namjena programa: Ocjenjivanje rada uĉenika i poticanje na timski rad

Zadaci: Cilj se temelji na primjeni teorijskih znanja u praktiĉne vještine i usmjeren je ovladavanju

kulinarskom kompetencijom. U razliĉitim

situacijama uĉenik primjenjuje razliĉite kulinarske strategije i nove ideje.

Naĉin realizacije programa: Natjecanje- timski rad

Vrijeme provoĊenja programa: Vremenik će naknadno odrediti ASO

Troškovnik

Nije moguće sada utvrditi troškove

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Prema unaprijed utvrĊenim elementima

ocjenjivanja utvrdit će se uspjeh pojedinih ekipa.

Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit će se koliko

su uĉenici napredovali i savladali zadatke

postavljene pred njih te kako će to prezentirati u

praksi, a nastavnicima će sluţiti kao smjernica za

budući rad

8.20. MeĊunarodni kulinarski festival „Biser mora“

Nositelji programa: Hrvatski kulinarski savez, hoteli i restorani, turistiĉke zajednice i ostali sponzori

Cilj programa: Struĉno osposobljavanje i usavršavanje uĉenika u zanimanju kuhar, kao i njegov osobni razvoj

Namjena programa: Ocjenjivanje rada uĉenika i poticanje na timski rad

133

Zadaci: Cilj se temelji na primjeni teorijskih znanja u praktiĉne vještine i usmjeren je ovladavanju

kulinarskom kompetencijom. U razliĉitim

situacijama uĉenik primjenjuje razliĉite kulinarske strategije i nove ideje.

Naĉin realizacije programa: Natjecanje – timski rad

Vrijeme provoĊenja programa: 2018./2019.

Troškovnik Troškove snose sponzori i Srednja škola Metković

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Prema unaprijed utvrĊenim elementima

ocjenjivanja utvrdit će se uspjeh pojedinih ekipa.

Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit će se koliko

su uĉenici napredovali i savladali zadatke

postavljene pred njih te kako će to prezentirati u

praksi, a nastavnicima će sluţiti kao smjernica za

budući rad

8.21.. Smotra ugostiteljsko – turistiĉkih škola Dalmacije

Nositelji programa: S. Š:“AMK“ Vis, Splitsko – dalmatinska ţupanija,

struĉni uĉitelji

Cilj programa: Razmjena iskustva i steĉenih znanja meĊu

uĉenicima

Namjena programa: Prezentacija i posluţivanje jela dalmatinske kuhinje te pripremanje kratkih i dugih barskih mješavina

Zadaci: Pripremanje i posluţivanje autohtonih neretvanskih jela

Naĉin realizacije programa: Prezentacija i posluţivanje jela dalmatinske kuhinje te pripremanje kratkih i dugih barskih mješavina

Vrijeme provoĊenja programa: Svibanj, 2019.

134

Troškovnik Troškovi prijevoza, noćenja, hrane i pića

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Usvojena znanja i vještine koriste se za daljnje unapreĊivanje znanja i primjeni u praksi Povezivanje teoretskih znanja sa praksom u nastavnom procesu

8.22. DIZAJNIRANJE RAĈUNALOM AUTO CAD I CATIA

Nositelji programa: AKTIV STROJARSTVA ( profesori struĉnih predmeta).

Cilj programa: Nastupati na školskim, ţupanijskim, drţavnim natjecanjima i prezentirati školu Razvoj i unapreĊenje znanja

Namjena programa: priprema uĉenika za natjecanje samostalnost i kreativnost u radu razvijanje samostalnog rada i rada u timu

razvijanje odgovornosti, toĉnosti u radu Zadaci: uĉenici bi trebali moći samostalno uraditi projektni

zadatak (nacrtati 2D i 3D crteţ prema uputama)

Naĉin realizacije programa: 1 sat tjedno

Vrijeme provoĊenja programa: od 03. 09. 2018. do 31.08.2019.

Troškovnik troškove natjecanja snosi Srednja škola Metković

Naĉin vrednovanja i naĉin

korištenja naĉina vrednovanja

Jaĉati kod uĉenika humanitarni duh i podsjećati na

meĊunarodno humanitarno pravo

8.23. NATJECANJE VODOINSTALATERA

Nositelji programa: AKTIV STROJARSTVA ( profesori struĉnih predmeta, struĉni nastavnik

praktiĉne nastave).

135

Cilj programa:

Nastupati na školskim, ţupanijskim, drţavnim natjecanjima i prezentirati školu Razvoj i unapreĊenje znanja

Namjena programa: priprema uĉenika za natjecanje samostalnost i kreativnost u radu razvijanje samostalnog rada i rada u timu

razvijanje odgovornosti, toĉnosti u radu Zadaci: uĉenici bi trebali moći samostalno uraditi projektni

zadatak (izraditi sustav prema nacrtu provjeriti ispravnost)

Naĉin realizacije programa: 1 sat tjedno

Vrijeme provoĊenja programa:

od 03. 09. 2018. do 31.08.2019.

Troškovnik

troškove natjecanja snosi Srednja škola Metković

Naĉin vrednovanja i naĉin

korištenja naĉina vrednovanja

Jaĉati kod uĉenika humanitarni duh i podsjećati na

meĊunarodno humanitarno pravo

8.24. NATJECANJE INSTALATERA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

Nositelji programa: AKTIV STROJARSTVA ( profesori struĉnih predmeta, struĉni nastavnik

praktiĉne nastave).

Cilj programa:

Nastupati na školskim, ţupanijskim, drţavnim natjecanjima i prezentirati školu

Razvoj i unapreĊenje znanja

Namjena programa: priprema uĉenika za natjecanje samostalnost i kreativnost u radu razvijanje samostalnog rada i rada u timu

razvijanje odgovornosti, toĉnosti u radu Zadaci: uĉenici bi trebali moći samostalno uraditi projektni

zadatak (izraditi sustav prema nacrtu provjeriti ispravnost)

136

Naĉin realizacije programa: 1 sat tjedno

Vrijeme provoĊenja programa:

od 03. 09. 2018. do 31.08.2019.

Troškovnik troškove natjecanja snosi Srednja škola Metković

Naĉin vrednovanja i naĉin

korištenja naĉina vrednovanja

Jaĉati kod uĉenika humanitarni duh i podsjećati na

meĊunarodno humanitarno pravo

8.25. NATJECANJE AUTOMEHANIĈARA

Nositelji programa: AKTIV STROJARSTVA ( profesori struĉnih predmeta, struĉni nastavnik

praktiĉne nastave).

Cilj programa: Nastupati na školskim, ţupanijskim, drţavnim natjecanjima i prezentirati školu Razvoj i unapreĊenje znanja

Namjena programa: priprema uĉenika za natjecanje samostalnost i kreativnost u radu razvijanje samostalnog rada i rada u timu

razvijanje odgovornosti, toĉnosti u radu Zadaci: uĉenici bi trebali moći samostalno uraditi projektni

zadatak (dijagnosticirati kvar i otkloniti isti)

Naĉin realizacije programa: 1 sat tjedno

Vrijeme provoĊenja programa: od 03. 09. 2018. do 31.08.2019.

Troškovnik troškove natjecanja snosi Srednja škola Metković

Naĉin vrednovanja i naĉin

korištenja naĉina vrednovanja

Jaĉati kod uĉenika humanitarni duh i podsjećati na

meĊunarodno humanitarno pravo

137

9. STRUČNI IZLETI I EKSKURZIJE

9.1. ADRAITC GASTRO SHOW, SPLIT

Nositelj programa: Nina Bjeliš, dipl.ing.

Sudionici: Učenici drugih i trećih razreda zanimanja

kuhar, konobar i prodavač

Cilj: Upoznavanje učenika s djelatnošću i

uslugama koje će se prezentirati na sajmu te

stjecanje novih znanja i tehnologija u

proizvodnji prehrambenih proizvoda.

Zadaci: Tijekom obilaska sajma vidjeti međunarodne

sajmove prehrane, pića, vina, vina, kave, sladoleda i slastica, turizma, hotelske i ugostiteljske opreme. Upoznati se s

autohtonom kuhinjom. Promatrati načine

ocjenjivanja vina i jakih alkoholnih pića i natjecanje barmera.

Namjena: Povezati školske sadržaje sa praksom i promocija novih proizvoda.

Način realizacije: Kroz nastavni plan i program. Kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Razgovor o izletu, prezentacije, pisani osvrt na zadanu temu.

Vrijeme provođenja: Veljača, 2019.

138

Troškovnik: Troškove najpovoljnijeg prijevoznika snose

učenici odnosno njihovi roditelji.

9.2. PRIRODOSLOVNI MUZEJ, METKOVIĆ

Nositelj programa: Nina Bjeliš, dipl.ing.preh.tehn.

Sudionici: Učenici drugog razreda kuhara

Cilj: Cilj je potaknuti učenike na zaštitu prirode i

ugroženih životinja, upoznati se s

životinjskim vrstama koje obitavaju na

području Delte Neretve.

Zadaci: Posjeta i razgledavanje muzeja uz stručno vodstvo.

Namjena: Povezati školske sadržaje i terensku nastavu.

Vidjeti razne vrste ptica i divljih životinja koje

obitavaju na području Delte Neretve. Vidjeti razne vrste riba, a osobito jegulju te se

upoznati sa načinom razmnožavanja jegulje.

Način realizacije: Razgledavanje izložbe i muzeja.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Pisani osvrt na zadanu temu.

Vrijeme provođenja: Studeni, 2018.

Troškovnik: Cijenu ulaznica za muzej snose učenici odnosno njihovi roditeji.

9.3. MC „NIKOLA TESLA“, SMILJAN;

CEROVAČKE SPILJE, GRAČAC Nositelj programa: Nina Bjeliš, dipl.ing.preh.tehn.

Petar Nikolić, prof.mentor engleskog jezika i

književnosti i geografije

Sudionici: Učenici drugih i trećih razreda

139

Cilj: Upoznati učenike s prirodnim i kulturnim

značajkama i osobitostima Cerovačkih špilja,

upoznati učenike sa životom i radom Nikole Tesle.

Zadaci: Posjeta i razgledavanje Cerovačkih špilja uz

stručno vodstvo. Posjeta Memorijalnom

centru „Nikola Tesla“, Smiljan i rodne kuće

uz stručno vodstvo. Obilazak grada Gospića.

Namjena: Povezati školske sadržaje i terensku nastavu. Upoznati se s radom djelatnika Parka prirode Velebit i mehanizmom zaštite prirode u Republici Hrvatskoj te prepoznati zaštitu

prirode kao važan alat u procesu očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti.

Upoznavanje učenika s najznačajnijim speleološkim objektom u Republici Hrvatskoj. Vidjeti bogato arheološko nalazište. Upoznati

se sa životom i izumima Nikole Tesle. Vidjeti Tesline izume kao što su indukcijski elektro motor, okretno magnetsko polje, Teslin transformator, Teslina turbina...

Način realizacije: Kroz nastavni plan i program. Kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Pisani osvrt na zadanu temu, prezentacija.

Vrijeme provođenja: Travanj, 2019.

Troškovnik: Troškove snose učenici odnosno njihovi roditelji prema cijeni najpovoljnijeg autoprijevoznika i cijena ulaznica za

Cerovačke špilje i MC „Nikola Tesla“

9.4. VERONA I LAGO DI GARDA

Nositelj programa: Petar Nikolić, prof. mentor engleskoga jezika i

književnosti i geografije Sanja Raguţ, prof. hrv.jezika

Sudionici: Učenici drugih, trećih i četvrtih razreda

Cilj: - proširiti stečena znanja iz redovite nastave

- posjet prirodnim i kulturnim

140

odredištima

- steći dodatna znanja iz korelacijskih predmeta

- korelacija između predmeta engleski jezik, hrvatski jezik, geografija, povijest, vjeronauk, osnove turizma, poznavanje robe i prehrana

- rad na dodatnoj literaturi Zadaci: - Obilazak kulturnih znamenitosti grada

Verone. - Odlazak u zabavni park Gardaland. - Obilazak jezera Lago di Garda

Namjena: Razvijat će se svijest o multikulturalnosti,

suživotu i vrijednostima upoznavanja drugih

običaja, običaja i načina života. Usavršiti

znanje iz književnosti, jezika, povijesti i

geografije u prirodnom i autentičnom

okruženju, razvijati jezične sposobnosti.

Način realizacije: - priprema za terensku nastavu na satovima korelacijskih predmeta

- odlazak na terensku nastavu u ožujku ili travnju 2019.

- Prijevoz autobusom

- Jedno noćenje

- Izbor turističke agencije koja će organizirati terensku nastavu na roditeljskom sastanku

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

- radni listovi

- fotografije na mrežnoj stranici škole

Vrijeme provođenja: Ožujak ili travanj 2019.

Troškovnik: Troškove terenske nastave snose roditelji

učenika

9.5. POSJET ZAGREBAĈKOM ADVENTU,

TEHNIĈKOM MUZEJU I ZVJEZDARNICI ZAGREB (TERENSKA NASTAVA)

Nositelj programa: Ţeljka Jeramaz, prof.

Ana Vidović, soc.pedagog

141

Sudionici: Uĉenici od 1. do 4. sat

Cilj:

- upoznavanje uĉenika s turistiĉkom ponudom grada Zagreba

- upoznavanje s osnovama astronomije

Zadaci: - upoznavanje uĉenika s adventskim

dogaĊajima

- aktivno sudjelovanje uĉenika u upoznavanju prošlosti Zagreba

- razgledavanje Tehniĉkog muzeja uz

struĉno vodstvo i predavanja u Teslinom kabinetu i planetariju

- posjet Zvjezdarnici Zagreb uz struĉno

vodstvo, te u sluĉaju povoljnih vremenskih uvjeta gledanje zvjezdanog neba

Namjena:

- povezati sadrţaj nastave Geografije i terensku nastavu

- razvijati funkcionalne zadatke nastave Geografije

Naĉin realizacije:

- kroz nastavni plan i program

- kroz terensku nastavu

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

- pisani osvrt na zadanu temu, prezentacije, plakati

Vrijeme provoĊenja: Prosinac 2018.

Troškovnik:

- troškove snose uĉenici prema najpovoljnijoj ponudi autoprijevoznika

- troškove ulaznica takoĊer snose

uĉenici

- predviĊeni troškovi 300 kn

9.6. ŠKOLA U PRIRODI – POSJET ZVJEZDANOM SELU MOSOR (TERENSKA NASTAVA)

Nositelj programa: Ţeljka Jeramaz, prof.

Ana Vidović, prof.

142

Tatjana Marić, prof.

Sudionici: Zainteresirani uĉenici od 1. do 4. razreda

Cilj: - upoznavanje prirodnog okoliša: posjet

izvoru rijeke Ţrnovnice, obilazak planinskog

izvora Mali Dibić, te razgledavanje špilje

-upoznavanje biljnog i ţivotinjskog svijeta

- razvijanje ekološke svijesti kod uĉenika

- predavanje iz astronomije, s temom Sunĉev sustav

- panoramsko upoznavanje okoliša s terase zvjezdarnice: promatranje panoramskim teleskopom: planina Mosor i Biokovo, otoka

Šolte, Braĉa, Hvara, Visa i Jabuke,

Kaštelanskog zaljeva s Ĉiovom, te gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira;

- osvrt na povijest, teritorijalni smještaj i podjelu Poljica

- promatranje noćnog neba teleskopom

Zadaci: - upoznavanje prirodnog okoliša: posjet izvoru rijeke Ţrnovnice, obilazak planinskog

izvora Mali Dibić, te razgledavanje špilje

-upoznavanje biljnog i ţivotinjskog svijeta

- razvijanje ekološke svijesti kod uĉenika

- predavanje iz astronomije, s temom Sunĉev sustav

- panoramsko upoznavanje okoliša s terase zvjezdarnice: promatranje panoramskim teleskopom: planina Mosor i Biokovo, otoka Šolte, Braĉa, Hvara, Visa i Jabuke,

Kaštelanskog zaljeva s Ĉiovom, te gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira;

- osvrt na povijest, teritorijalni smještaj i podjelu Poljica

- promatranje noćnog neba teleskopom

Namjena: - povezati sadrţaj nastave Geografije i

terensku nastavu

- razvijati funkcionalne zadatke nastave Geografije

Naĉin realizacije: - kroz nastavni plan i program

- kroz terensku nastavu

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

- pisani osvrt na zadanu temu, prezentacije, plakati

143

Vrijeme provoĊenja: oţujak – svibanj 2019.

Troškovnik:

- troškove snose uĉenici

- prijevoz prema najpovoljnijoj ponudi autoprijevoznika

- ulaznica u Zvjezdano selo

- procjena troškova: do 200 kn

9.7. PARK PRIRODE BIOKOVO, BOTANIČKI VRT KOTIŠINA I

KUĆA SEOSKOG TURIZMA VRATA BIOKOVA Nositelj programa: Maja Popović, Dana Svaguša, Nina Bjeliš, Željka Jeramaz, Dana

Paponja.

Sudionici: Zainteresirani učenici prvih i drugih razreda smjera: upravni

referent, ekonomija, građevinski tehničar, kuhar, konobar,

pomoćni kuhar i slastičar.

Cilj: Upoznati učenike s prirodnim i kulturnim značajkama Parka

prirode Biokovo i botaničkog vrta Kotišina.

Upoznati učenike s radom i ponudom eko-etno kuće seoskog turizma Vrata Biokova smještene u Parku prirode.

Zadaci: Obilazak parka prirode Biokovo i botaničkog vrta Kotišina uz

stručno vodstvo i predmetne nastavnike.

Razgledati imanje i kuću seoskog turizma Vrata Biokova.

Namjena: Obogatiti znanje iz predmeta: biologija, čovjek, zdravlje i okoliš, geografija, prehrana i poznavanje robe i kuharstvo.

Povezati školske sadržaje i terensku nastavu. Upoznati se s mehanizmom zaštite prirode u RH. Upoznati se s radom djelatnika

Javne ustanove Park prirode Biokovo i botaničkog vrta Kotišina.

Prepoznati zaštitu područja kao važan element u procesu očuvanja

biološke i krajobrazne raznolikost. Upoznati se sa životom

lokalnog stanovništva u zaštićenom području (prednosti-

nedostaci). Upoznati se s radom i ponudom eko-etno kuće i imanja smještenog u granicama Parka. Prepoznati seoski turizam kao zanimljivu granu turizma i ugostiteljstva.

Način realizacije: Kroz nastavni plan i program te kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

144

Način vrednovanja i

način korištenja rezultata vrednovanja:

Pisani osvrt na zadanu temu, prezentacije.

Vrijeme provođenja: Tijekom nastavne godine.

Troškovnik: Troškove snose učenici.

9.8. REZERVAT LOKRUM, ARBORETUM TRSTENO, I AKVARIJ DUBROVNIK

Nositelj programa: Maja Popović, Dana Svaguša, Nina Bjeliš, Željka Jeramaz, Dana Paponja.

Sudionici: Zainteresirani učenici prvih i drugih razreda smjera: upravni

referent, ekonomija, građevinski tehničar, kuhar, konobar,

pomoćni kuhar i slastičar.

Cilj: Upoznati učenike s prirodnim i kulturnim značajkama rezervata šumske vegetacije Lokrum, arboretuma Trsteno te „stanovnicima“ akvarija Instituta za more i priobalje u Dubrovniku u svrhu razvoja interesa i ljubavi prema prirodnoj i kulturnoj baštini svoga

zavičaja te uočavanja važnosti zaštite i očuvanja istih.

Zadaci: Razgledavanje povijesnog perivoja te zbirke sredozemnih i

egzotičnih vrsta biljaka u arboretumu Trsteno. Razgledavanja akvarija Dubrovnik i upoznavanje morskih beskralješnjaka, riba i gmazova. Razgledavanje otoka Lokruma i upoznavanje s

vrijednostima radi kojih je zaštićen u kategoriji posebnog šumskog

rezervata i stavljen pod zaštitu UNESCO-a. Upoznavanje učenika s autohtonom vegetacijom otoka Lokruma, razgledavanje

botaničkog vrta i poučne staze. Sudjelovanje na predavanju i radionici organiziranoj od strane

Javne ustanove Rezervat Lokrum i Srednje škole Metković (tema

ovogodišnje radionice naknadno će se dogovoriti ovisno o terminu posjete).

Namjena: Obogatiti znanje iz predmeta: biologija, čovjek, zdravlje i okoliš, geografija, prehrana i poznavanje robe i kuharstvo.

Povezati školske sadržaje i terensku nastavu. Upoznati se s

kategorizacijom zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti u RH. Upoznati se s radom djelatnika Javne ustanove Rezervat Lokrum i arboretuma Trsteno. Prepoznati zaštitu

145

područja i vrsta kao važne elemente u procesu očuvanja biološke i

krajobrazne raznolikosti te obogaćivanja turističke ponude.

Način realizacije: Kroz nastavni plan i program te kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

Način vrednovanja i

način korištenja rezultata vrednovanja:

Pisani osvrt na zadanu temu, prezentacije.

Vrijeme provođenja: Tijekom nastavne godine.

Troškovnik: Troškove snose učenici.

9.9. POSJET JAMI U PREDOLCU

Nositelj programa:

Dana Svaguša, Maja Popović, Željka Jeramaz, Nina Bjeliš

Sudionici:

Zainteresirani učenici prvih i drugih razreda smjer: upravni referent i ekonomija.

Cilj: Upoznati učenike s prirodnom raznolikošću

vlastitog zavičaja i i razviti osjećaj za

očuvanjem prirode.

Zadaci:

Razgledavanje jame i upoznavanje učenika s zivotinjskim vrstama podzemlja. Sudjelovanje

u predavanju od strane vodiča.

Namjena:

Upoznati učenike sa prirodnim ljepotama i

raznolikosti vlastitog zavičaja.

Način realizacije: Kroz nastavni plan i program,izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Pisani osvrti, izrada plakata, prezentacije.

Vrijeme provođenja: Tijekom nastavne godine.

146

Troškovnik:

Troškove snose učenici.

9.10. Muzej Nikola Tesla - Gospić

Nositelj programa: Josip Tošić i Goran Manenica

Sudionici: Elektrotehnika i elektromehanika

Cilj: Usvojiti znanja iz elektrotehniĉkih predmeta

Zadaci: Razgledavati radove Nikole Tesle

Namjena:

Praktiĉni dio iz elektrotehniĉkih predmeta

Naĉin realizacije: Razgledavanje

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Sudjelovanje uĉenika u razgovoru i prezentaciji

Vrijeme provoĊenja: Travanj 2019

Troškovnik: Karta za autobus

9.11. HE SVITAVA

Nositelj programa: JOSIP TOŠIĆ I GORAN MANENICA

Sudionici: ELEKTROTEHNIKA I ELEKTROMEHANIKA

Cilj: Usvojiti znanja iz elektrotehniĉkih predmeta

147

Zadaci: Upoznati osnovne dijelove i princip rada HE Svitava

Namjena: Praktiĉni dio iz elektrotehniĉkih predmeta

Naĉin realizacije: Razgledavanje HE

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Sudjelovanje uĉenika u razgovoru i prezentaciji

Vrijeme provoĊenja: SVIBANJ 2019

Troškovnik: Karta za autobus

9.12. Mjesec hrvatske knjige 2018. Kroz pisanu baštinu doline Neretve – od dijeta do pera

Nositelj programa: Školska knjiţnica (Ivan Volarević) i aktiv

hrvatskog jezika Srednja škola Metković

Sudionici: Uĉenici drugih razreda škole

Cilj: Osvijestiti znaĉaj pisane kulturne baštine kroz posjete muzejima i muzejskim zbirkama u dolini Neretve u okolici (Arheološki muzej

Narona, Franjevaĉki samostan u Zaostrogu i

Zbirka franjevaĉkog samostana u Humcu kod Ljubuškog)

Zadaci: Upoznati uĉenike s znaĉajem pojedinih

lokaliteta i zbirkama te potaknuti istraţivaĉki

rad za prouĉavanjem kulturne baštine doline Neretve pogotovo pisane baštine.

Namjena: Namijenjen uĉenicima drugih razreda škole kao terenske nastave hrvatskog jezika za razdoblje srednji vijek, renesansa i prosvjetiteljstvo.

Naĉin realizacije: Terenska nastava tj. izlet te predavanja i uĉeniĉke prezentacije tijekom nastave.

148

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Anketni listići i uĉeniĉke prezentacije.

Vrijeme provoĊenja: Od 15. listopada do 15. studenoga 2018. godine

Troškovnik:

Troškovi prijevoza: Metković-Vid-Metković,

Metković-Zaostrog-Metković, Metković-

Ljubuški-Metković.

9.13. INTERLIBER ZAGREB

Nositelj programa: Prof. Danijela Baćilo (uz aktiv ekonomije) Aktiv hrvatskog jezika

Sudionici: Uĉenici 2. i razreda, zanimanje Ekonomist

pod vodstvom razrednice Mladenke Cvitković u okviru predmeta Uvod u poslovno upravljanje

Cilj: upoznavanje uĉenika s poslovnim svijetom

izdavaĉkog i edukativnog stvaralaštva

prepoznati specifiĉnosti marketinških instrumenata u izdavaštvu

upoznavanje s novostima na svjetskom i

domaćem knjiţevnom trţištu

posjetiti i analizirati promocije pojedinih izdavaĉa

Zadaci:

uoĉiti vaţnost usluge na sajmu

identificirati ciljana trţišta

analizirati specifiĉnosti marketinškog miksa u izdavaštvu

Namjena: Stjecati kulturne navike, doţivjeti bogatstvo

literature te prepoznati specifiĉnosti marketinških instrumenata u izdavaštvu

Naĉin realizacije:

posjet sajmu, posjet nekom od dogaĊanja na sajmu

upute uĉenicima o ponašanju prilikom posjeta sajmu

zajedniĉka potraga za zanimljivim

izdavaĉima i štandovima

upute za izbor kvalitetnih knjiga, kataloga, prospekata i najzanimljivijeg štanda

149

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Pisani osvrt na zadanu temu, prezentacije, plakati

zadovoljstvo uĉenika i nastavnika

pohvale i priznanja

Vrijeme provoĊenja: Studeni, 2018.

Troškovnik:

Troškove snose uĉenici- izbor najpovoljnijeg autoprijevoznika

9.14. KAZALIŠNA PREDSTAVA NA ZAGORKIN ROMAN (TERENSKA NASTAVA)

Nositelj programa: Danijela Baćilo, Mladenka Cvitković

Sudionici: Učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda 1. i ekonomist, upravni referent, 2. i ekonomist 3. i ekonomist i 4. k odjevni

tehničar, učenici drugih razreda i njihovi razrednici i nastavnici

Cilj: Uvesti učenike u glazbene, kazališne , filmske i drugih umjetnosti, razvoj kulture

pohađanja i praćenja kazališnih predstava ,

filmskih projekcija, praćenje likovnih

izložbi, koncerata i drugih umjetničkih

događaja.

Zadatci: Razvoj sposobnosti doživljavanja slojevitosti kazališne predstave,

uprizoreno književno djelo : lica, sukobi, radnja, funkcionalni aspekti uprizorenja (pozornica, kostimi, glazba, na sceni i iza nje)

Osposobljavanje učenika za pismeni i

likovni izričaj na gledanu kazališnu

predstavu, film, likovnu izložbu, odslušani koncert

Namjena: Aktivnost je namijenjena svim zainteresiranim

učenicima škole.

Način realizacije: Povezivanje književnog gradiva s

doživljajem kazališne, filmske, glazbene, likovne i drugih umjetnosti

150

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Javni govor, slikokaz/ppt, plakat, rješavanje zadanih zadataka, pisanje eseja, kritika i osvrta.

Vrijeme provođenja: Jedan posjet u 1. obrazovnom razdoblju i jedan u drugom, ovisno o rasporedu kazališnih predstava u Osijeku i Zagrebu

Troškovnik: Troškove snose roditelji učenika.

9.15. Struĉni izlet aktiva matematike –

Tvornice Konĉar transformatori, HUB385, Rimac automobili i ostalo

Nositelj programa: Aktiv matematike

Sudionici: Uĉenici svih razreda

Cilj: - pridonijeti boljem razumijevanju usvojenih teorijskih znanja

- uĉenici stjeĉu nova znanja iz svog

zanimanja i stjeĉu saznanja o novim tehnologijama i tehnološkim inovacijama u svom zanimanju

Zadaci: - otkriti matematiĉke probleme u

raznim zanimanjima

Namjena: - namjena struĉnih izleta i ekskurzija je

da uĉenici vide primjenu matematike

u svakodnevnom ţivotu i na taj naĉin

pripreme za budućnost

Naĉin realizacije: - u dogovoru s tvrtkama dogovara se jednodnevni izlet

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

- vrednuje se koliki je uĉinak u smislu

edukacije uĉenika postignut

- Rezultati i saznanja se koriste za poboljšavanje obrazovanja

151

Vrijeme provoĊenja: - provodi se od 4. rujna 2017. do 31. Kolovoza 2018., a prema kalendaru

struĉnih izleta i ekskurzija.

Troškovnik: - izraĊuje se na osnovu cijena prijevoza nekoliko ponuda prijevoznika, cijene ulaznice i eventualnih dodatnih troškova.

9.16. SAJAM GOSPODARSTVA MOSTAR

Nositelj programa: STRUĈNI AKTIV EKONOMIJE i TRGOVINE

Sudionici: UĈENICI ZANIMANJA EKONOMIST (SVE

ĈETIRI GODINE)

UĈENICI ZANIMANJA TRGOVINA (TREĆI RAZRED) UPRAVNI REFERENT (TREĆI I ĈETVRTI RAZRED)

Cilj: Usvajanje novih znanja iz zanimanja za koje

se uĉenici školuju, s naglaskom na

organizaciju i naĉin predstavljanja tvrtke na sajmu

Zadaci: - uoĉiti organizaciju štanda na sajmu - sudjelovanje i analiza anketa provedenih na sajmu - prikupiti oblike poslovne komunikacije (verbalne i neverbalne) - prIkupiti podatke o zemljama iz kojih dolaze sudionici sajma - odabrati sudionika prema osobnom interesu i obaviti razgovor kupac - prodavatelj - analizirati prednosti i nedostatke sajma za pojedince i gospodarstvo zemalja ĉlanica

Namjena: Primijeniti steĉena znanja iz struĉnih

predmeta u stvarnom ţivotu.

Uoĉiti nove trendove u razvoju poduzetništva i obrtništva kako bi imali znanja za samostalni rad

Naĉin realizacije: Jednodnevni izlet autobusom prema kalendaru odrţavanja sajma

152

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Vrednuje se koliki je uĉinak u smislu

edukacije uĉenika postignut. Rezultati i saznanja se koriste za poboljšavanje obrazovanja u struci,

Vrijeme provoĊenja: Travanj 2019.

Troškovnik: Uĉenici snose troškove u cjelosti

9.17. SAJAM GOSPODARSTVA MOSTAR 2019.

Nositelj programa: AKTIV STROJARSTVA ( profesori stručnih predmeta, stručni

voditelji praktične nastave).

- Vedran Nižić, prof. građevinskih predmeta

Sudionici:

Učenici smjera:Automehaničar,instalater grijanja i klime,vodoinstalater,strojarski

računalni tehničar, građevinski tehničar.

Cilj:

Učenici stječu nova znanja iz svog zanimanja

i stječu saznanja o novim tehnologijama i tehnološkim inovacijama u svom zanimanju.

Zadaci:

Zadatak da upoznaju učenike sa novostima u razvoju tehnologije, obrtništva, poslovanja, sa inovacijama, a to se najbolje i najzornije vidi na sajmovima i

izložbama.

Namjena:

Namjena stručnih izleta i ekskurzija je da

učenici vide što se događa u razvoju

obrtništva i na taj način pripreme za

budućnost, za vrijeme kada će i sami krenuti u proizvodnju ili samostalnu djelatnost.

Način realizacije: Program se realizira prema izvedbenom programu za pojedini izlet i prema

153

godišnjem planu. Postoji kalendar stručnih izleta i ekskurzija.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Vrednuje se koliki je učinak u smislu

edukacije učenika postignut, mada se o tome

mora voditi računa i prilikom planiranja izleta ili ekskurzije. Rezultati i saznanja se koriste za poboljšavanje obrazovanja u struci,

poboljšanja efekata praktične nastave.

Vrijeme provođenja: Provodi se od 3. rujna 2018. do 31. Kolovoza

2019., a prema kalendaru stručnih izleta i ekskurzija.

Troškovnik: Izrađuje se na osnovu cijena prijevoza nekoliko ponuda prijevoznika, cijene ulaznice i eventualno još nekih drugih

troškova (učenici snose troškove prijevoza i ulaznica).

9.18. Sajam gospodarstva Mostar 2019.

Nositelj programa: Aktiv prometa (prof. Ivana Leontenko)

Sudionici:

Uĉenici zanimanja: Vozaĉ motornog vozila

Cilj: Uĉenici stjeĉu nova znanja iz svog zanimanja i stjeĉu znanja o novim tehnologijama i inovacijama u svom zanimanju.

Zadaci: Upoznati uĉenike sa novostima na trţištu u svojoj struci, te novim tehnološkim dostignućima

Namjena: Da se uĉenici pripreme za trţište rada.

Naĉin realizacije: Prema planu i programu.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Provode se pisana izvješća. Rezultati i saznanja se koriste za poboljšanje

obrazovanja u struci i poboljšanja praktiĉne nastave.

Vrijeme provoĊenja: 03.09.2018. do 31.08.2019.

154

Troškovnik: IzraĊuje se na osnovu cijena prijevoza nekoliko ponuda prijevoznika, te cijene

ulaznica (uĉenici snose troškove prijevoza i ulaznica)

9.19. SAJAM VJEŽBENIĈKIH TVRTKI

Nositelj programa: STRUĈNI AKTIV EKONOMIJE i TRGOVINE

Sudionici: UĈENICI ZANIMANJA EKONOMIST (TREĆI I

ĈETVRTI RAZRED)

Cilj: Samostalno predstaviti vjeţbeniĉku tvrtku na sajmu

Zadaci: - Osmisliti štand

- Sklopiti kupoprodajne poslove

- Analizirati rezultate izlaganja na sajmu

Namjena: Znanja steĉena na struĉnim predmetima i

radom u okviru predmeta Vjeţbeniĉka tvrtka predstaviti ostalim sudionicima sajma, te spoznati prednosti i nedostatke dosadašnjeg rada vjeţbeniĉke tvrtke

Naĉin realizacije: Jednodnevni izlet autobusom

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Vrednuje se koliki je uĉinak u smislu

edukacije uĉenika postignut. Rezultati i saznanja se koriste za poboljšavanje obrazovanja u struci,

Vrijeme provoĊenja:

Oţujak 2019.

Troškovnik: Troškove snosi škola prema troškovniku

9.20. POSJET OBRTNIĈKOJ KOMORI

155

Nositelj programa: STRUĈNI AKTIV EKONOMIJE i TRGOVINE

Sudionici: UĈENICI ZANIMANJA EKONOMIST (SVE

ĈETIRI GODINE)

Cilj: Upoznavanje uĉenika sa stvarnim radom i organizacijom obrta, problemima deficitarnih struka i prednostima ostvarivanja poduzetniĉke ideje kroz obrt

Zadaci: - upoznati se sa stanjem obrtništva na

podruĉju Metkovića

- prikupiti podatke o vrstama obrta u Metkoviću

- ispitati koji problemi muĉe obrtnike na

podruĉju Metkovića

- Namjena: Prikupiti podatke za analizu stanja obrtništva

u Metkoviću

Naĉin realizacije: Poludnevni posjet

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Vrednuje se koliki je uĉinak u smislu

edukacije uĉenika postignut. Rezultati i saznanja se koriste za poboljšavanje obrazovanja u struci,

Vrijeme provoĊenja: Školska 2018./2019. godina

Troškovnik: Bez troškova

9.21. POSJET GRADSKOJ UPRAVI

METKOVIĆ Nositelj programa:

STRUĈNI AKTIV EKONOMIJE

Sudionici: UĈENICI ZANIMANJA EKONOMIST (SVE

ĈETIRI GODINE)

UĈENICI ZANIMANJA UPRAVNI REFERENT –

ĈETVRTI RAZRED Cilj: Nauĉiti naĉine prikupljanja sredstava za

gradski proraĉun, te rasporeĊivanje istih

156

Zadaci: - Znati kako se donosi gradski proraĉun

- Prikupiti podatke o naĉinima

prikupljanja prihoda proraĉuna

- Nauĉiti što se sve financira iz gradskog

proraĉuna

Namjena: Uĉenici će nauĉiti koji su sredstva na raspolaganju gradskoj upravi i probuditi znanja o mogućnostima demokratskog

odluĉivanja o raspodjeli tih sredstava

Naĉin realizacije: Poludnevni posjet

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Vrednuje se koliki je uĉinak u smislu

edukacije uĉenika postignut. Rezultati i saznanja se koriste za poboljšavanje obrazovanja u struci,

Vrijeme provoĊenja: Školska 2018./2019. godina

Troškovnik: Bez troškova

9.22. BANKARSTVO I OSIGURANJE (TERENSKA NASTAVA)

Nositelj programa: Ana Breĉić, prof. ekonomskih predmeta

Sudionici: 3.i , 4.i

Cilj: Usvojiti znanja i vještine na podruĉju bankarstva i osiguranja. Razviti samostalnost i odgovornost za izvršavanje poslova prema potrebama poslodavaca na podruĉju bankarstva i osiguranja.

Zadaci: Ispunjavanje tiskanica i/ili rješavanje

zadataka koji se odnose na tekuće raĉune,

ţiroraĉune, devizne raĉune, transakcijske

raĉune, kartiĉno poslovanje Ispunjavanje tiskanica i/ili rješavanje zadataka koji se odnose na štedno-ulagaĉki plan, investicijske fondove, trajne naloge, mjenjaĉke poslove, elektroniĉko bankarstvo, kredite. Ispunjavanje tiskanica i/ili rješavanje

157

zadataka koji se odnose na kreditna i garantna pisma, dokumentarne akreditive, eskontni kredit, osiguranja i dr.

Namjena: Upoznati elemente novĉanica i kovanica Razlikovati kreditne institucije u RH Usporediti vrste raĉuna pravnih i fiziĉkih osoba Opisati kartiĉno poslovanje

Izraditi štedno-ulagaĉki plan

Opisati elemente teĉajne liste

Razlikovati karakteristike razliĉitih vrsta kredita Analizirati sudionike poslovnog bankarstva Analizirati djelatnost osiguranja Analizirati najĉešće vrste osiguranja odnosno

najĉešće sklapane police osiguranja

Naĉin realizacije: Posjet bankama u lokalnom okruţenju

Posjet osiguravajućim društvima u lokalnom

okruţenju

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Usvojenost sadrţaja – provjera usvojenosti

struĉne terminologije

Primjena sadrţaja – kroz praktiĉnu primjenu

sadrţaja (nivo analize i sinteze), provjera ili

prezentacija domaćih uradaka, praktiĉni dio

kontrolnih zadaća – zadaci izraĉuna,

interpretacije, grafiĉkih prikaza Suradnja u nastavnom procesu - seminarski rad, rješavanje problema unutar manje grupe, urednost i preglednost kod grafiĉkih i tabelarnih prikaza

Vrijeme provoĊenja: Tijekom nastavne godine

Troškovnik: Provedba ne iziskuje dodatna financijska sredstva

9.23. FEAL- MOSTAR, ŠIROKI BRIJEG

Nositelj programa: AKTIV STROJARSTVA ( profesori stručnih predmeta, stručni

voditelji praktične nastave).

Sudionici:

Učenici smjera:Automehaničar,instalater

158

grijanja i klime,vodoinstalater,strojarski

računalni tehničar.

Cilj:

Učenici stječu nova znanja iz svog zanimanja

i stječu saznanja o novim tehnologijama i tehnološkim inovacijama u svom zanimanju.

Zadaci:

Zadatak da upoznaju učenike sa novostima u razvoju tehnologije, obrtništva, poslovanja, sa inovacijama, a to se najbolje i najzornije vidi na sajmovima i

izložbama.

Namjena:

Namjena stručnih izleta i ekskurzija je da

učenici vide što se događa u razvoju

obrtništva i na taj način pripreme za

budućnost, za vrijeme kada će i sami krenuti u proizvodnju ili samostalnu djelatnost.

Način realizacije: Program se realizira prema izvedbenom programu za pojedini izlet i prema

godišnjem planu. Postoji kalendar stručnih izleta i ekskurzija.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Vrednuje se koliki je učinak u smislu

edukacije učenika postignut, mada se o tome

mora voditi računa i prilikom planiranja izleta ili ekskurzije. Rezultati i saznanja se koriste za poboljšavanje obrazovanja u struci,

poboljšanja efekata praktične nastave.

Vrijeme provođenja: Provodi se od 3. rujna 2018. do 31. Kolovoza

2019., a prema kalendaru stručnih izleta i ekskurzija.

Troškovnik: Izrađuje se na osnovu cijena prijevoza nekoliko ponuda prijevoznika, cijene ulaznice i eventualno još nekih drugih

troškova (učenici snose troškove prijevoza i ulaznica).

9.24. STROJARSKI FAKULTET ( laboratorij ispitivanja ) MOSTAR

Nositelj programa: AKTIV STROJARSTVA ( profesori stručnih predmeta, stručni

voditelji praktične nastave).

159

Sudionici:

Učenici smjera:Automehaničar,instalater grijanja i klime,vodoinstalater,strojarski

računalni tehničar.

Cilj:

Učenici stječu nova znanja iz svog zanimanja

i stječu saznanja o novim tehnologijama i tehnološkim inovacijama u svom zanimanju.

Zadaci:

Zadatak da upoznaju učenike sa novostima u razvoju tehnologije, obrtništva, poslovanja, sa inovacijama, a to se najbolje i najzornije vidi na sajmovima i

izložbama.

Namjena:

Namjena stručnih izleta i ekskurzija je da

učenici vide što se događa u razvoju

obrtništva i na taj način pripreme za

budućnost, za vrijeme kada će i sami krenuti u proizvodnju ili samostalnu djelatnost.

Način realizacije: Program se realizira prema izvedbenom programu za pojedini izlet i prema

godišnjem planu. Postoji kalendar stručnih izleta i ekskurzija.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Vrednuje se koliki je učinak u smislu

edukacije učenika postignut, mada se o tome

mora voditi računa i prilikom planiranja izleta ili ekskurzije. Rezultati i saznanja se koriste za poboljšavanje obrazovanja u struci,

poboljšanja efekata praktične nastave.

Vrijeme provođenja: Provodi se od 3. rujna 2018. do 31. Kolovoza

2019., a prema kalendaru stručnih izleta i ekskurzija.

Troškovnik: Izrađuje se na osnovu cijena prijevoza nekoliko ponuda prijevoznika, cijene ulaznice i eventualno još nekih drugih

troškova (učenici snose troškove prijevoza i ulaznica).

9.25. SAJAM SASO U SPLITU

Nositelj programa: AKTIV STROJARSTVA ( profesori stručnih predmeta, stručni

160

voditelji praktične nastave).

Sudionici:

Učenici smjera:Automehaničar,instalater grijanja i klime,vodoinstalater,strojarski

računalni tehničar.

Cilj:

Učenici stječu nova znanja iz svog zanimanja

i stječu saznanja o novim tehnologijama i tehnološkim inovacijama u svom zanimanju.

Zadaci:

Zadatak da upoznaju učenike sa novostima u razvoju tehnologije, obrtništva, poslovanja, sa inovacijama, a to se najbolje i najzornije vidi na sajmovima i

izložbama.

Namjena:

Namjena stručnih izleta i ekskurzija je da

učenici vide što se događa u razvoju

obrtništva i na taj način pripreme za

budućnost, za vrijeme kada će i sami krenuti u proizvodnju ili samostalnu djelatnost.

Način realizacije: Program se realizira prema izvedbenom programu za pojedini izlet i prema

godišnjem planu. Postoji kalendar stručnih izleta i ekskurzija.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Vrednuje se koliki je učinak u smislu

edukacije učenika postignut, mada se o tome

mora voditi računa i prilikom planiranja izleta ili ekskurzije. Rezultati i saznanja se koriste za poboljšavanje obrazovanja u struci,

poboljšanja efekata praktične nastave.

Vrijeme provođenja: Provodi se od 3. rujna 2018. do 31. Kolovoza

2019., a prema kalendaru stručnih izleta i ekskurzija.

Troškovnik:

Izrađuje se na osnovu cijena prijevoza nekoliko ponuda prijevoznika, cijene ulaznice i eventualno još nekih drugih

troškova (učenici snose troškove prijevoza i ulaznica).

161

9.26. AGROSTROJ METKOVIĆ

Nositelj programa: AKTIV STROJARSTVA ( profesori stručnih predmeta, stručni

voditelji praktične nastave).

Sudionici:

Učenici smjera:Automehaničar,instalater grijanja i klime,vodoinstalater,strojarski

računalni tehničar.

Cilj:

Učenici stječu nova znanja iz svog zanimanja

i stječu saznanja o novim tehnologijama i tehnološkim inovacijama u svom zanimanju.

Zadaci:

Zadatak da upoznaju učenike sa novostima u razvoju tehnologije, obrtništva, poslovanja, sa inovacijama, a to se najbolje i najzornije vidi na sajmovima i

izložbama.

Namjena: Namjena stručnih izleta i ekskurzija je da

učenici vide što se događa u razvoju

obrtništva i na taj način pripreme za

budućnost, za vrijeme kada će i sami krenuti u proizvodnju ili samostalnu djelatnost.

Način realizacije: Program se realizira prema izvedbenom programu za pojedini izlet i prema

godišnjem planu. Postoji kalendar stručnih izleta i ekskurzija.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Vrednuje se koliki je učinak u smislu

edukacije učenika postignut, mada se o tome

mora voditi računa i prilikom planiranja izleta ili ekskurzije. Rezultati i saznanja se koriste za poboljšavanje obrazovanja u struci,

poboljšanja efekata praktične nastave.

Vrijeme provođenja: Provodi se od 3. rujna 2018. do 31. Kolovoza

2019., a prema kalendaru stručnih izleta i ekskurzija.

Troškovnik: Nema troškova prijevoza jer se pogon nalazi u neposrednoj blizini škole.

162

9.27. POSJET TEHNIĈKOM MUZEJU U ZAGREBU

Nositelj programa: Aktiv prometa (prof. Ivana Leontenko)

Sudionici: Uĉenici zanimanja: vozaĉ motornog vozila

Cilj: Upoznati se s razvojem Otto i Diesel motora,

te njihovim naĉinom rada

Zadaci: Proširiti znanje o motorima s unutarnjim izgaranjem

Namjena: Vidjeti Otto i Diesel motore ugraĊene u

cestovna vozila kroz dvadeseto stoljeće, te

uoĉiti razvoj i razlike

Naĉin realizacije: Prema planu i programu za predmet cestovna vozila

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Kroz prezentacije uĉenika i vjeţbe

Vrijeme provoĊenja: 03.09.2018. do 31.09.2019.

Troškovnik: IzraĊuje se na temelju ponuda više prijevoznika i cijena ulaznice za muzej.

9.28. Posjet nadzornom centru HAC i Prometnom centru Split

Nositelj programa: Aktiv prometa (prof. Ivana Leontenko)

Sudionici: Uĉenici zanimanja: vozaĉ motornog vozila

Cilj: Omogućiti uĉenicima stjecanje novih znanja o

sigurnosti cestovnog prometa kroz praćenje protoka i reguliranje prometa.

163

Zadaci: Primijeniti svoja znanja iz struke u stvarnoj situaciji.

Namjena: Aktivno sudjelovanje uĉenika za sigurno

ponašanje u voţnji.

Naĉin realizacije: Prema planu i programu.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Putem izvješća i rješavanjem primjerenih

vjeţbi.

Vrijeme provoĊenja: Tijekom školske godine

Troškovnik: IzraĊuje se na osnovu cijena više prijevoznika

(uĉenici snose troškove prijevoza).

9.29. Posjet skladištu Vindija u Metkoviću

Nositelj programa: Aktiv prometa (prof. Ivana Leontenko)

Sudionici: Uĉenici smjera: Vozaĉ motornog vozila

Cilj: Uĉenici stjeĉu znanja o sredstvima

mehanizacije prekrcaja, te naĉinima skladištenja i slaganja tereta, te zaštita tereta na vozilu. Pokazati dokumentaciju koja se koristi u prijevozu

Zadaci: Upoznati uĉenike sa naĉinom rada u skladištu i primjeni novih tehnologija u radu

Namjena: Uĉenici spoznaju tijek samostalnog rada pri ukrcaju, iskrcaju, te skladištenju tereta i pripadajuće dokumentacije

Naĉin realizacije: Prema izvedbenom planu i programu

164

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Putem izvješća i popunjavanja vjeţbi

Vrijeme provoĊenja: Od 03.09.2018. do 31.08.2019.

Troškovnik: Nema troškova, jer je skladiše u gradu

9.30. Posjet željezniĉkom kolodvoru u

Metkoviću Nositelj programa:

Aktiv prometa (prof. Ivana Leontenko)

Sudionici: Uĉenici zanimanja: Vozaĉ motornog vozila

Cilj: Upoznati uĉenike sa naĉinom regulacije

vlakova i signalizacijom u ţeljezniĉkom prometu. Proširti teorijska znanja u stvarnoj situaciji.

Zadaci: Osposobiti uĉenike za prmjenu teorijskih znanja na stvarne primjere.

Namjena: Da uĉenici steknu opće znanje o prometu

Naĉin realizacije: Program se realizira prema planu i programu

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Putem izvješća i rješavanje vjeţbi

Vrijeme provoĊenja: Od 03.09.2018. do 31.08.1019.

Troškovnik: Nema troškova,jer je kolodvor u gradu

165

9.31. SAJAM “GAST“ SPLIT 2019.

Nositelj programa: Profesori stručnih predmeta

Sudionici: Izlagači gastronomskih materijala i opreme

Cilj: Učenici će moći u obilasku sajma vidjeti

novitete i na koji način se spaja teorija sa praksom te se upoznati sa promocijom ugostiteljskih proizvoda

Namjena: Upoznavanje noviteta u gastronomiji

Način realizacije: Posjet – individualni rad – analiza

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

U aktivnoj raspravi osvrnuti se i analizirati posjet sajmu. Koristiti za daljnje

unapređivanje znanja u usmjerenju turizam i ugostiteljstvo

Vrijeme provođenja: Travanj 2019.

Troškovnik: Troškovi prijevoza i ulaznica na sajam

9.32. POSJET HOTELU S 4 ILI 5 ZVJEZDICA “VALAMAR LACROMA DUBROVNIK“

Nositelji programa: Stručni učitelji i osoblje hotela

Cilj programa: Omogućiti učenicima da se prvenstveno upoznaju sa odabranom destinacijom te izvan škole usporede

teoriju, praksu i način rada hotela s pet zvjezdica Namjena programa: Uvidjeti razlike u hotelima između tri, četiri i pet

zvijezdica

Zadaci: Upoznati kako funkcioniraju velike hotelske kuće i njihova organizacijska shema

Način realizacije programa: a) proširivanje znanja učenika na jedan drugačiji način b) susret s hotelom visoke kategorije 4 i5 zvjezdica

c) sudjelovanje učenika u samoj pripremi „radnog“ izleta

Vrijeme provođenja programa: Polazak iz Metkovića planira se u jutarnjim satima,

radni posjet, ručak te predviđeni povratak u

166

poslijepodnevnim satima, studeni 2018

Troškovnik Troškovi prijevoza i ručka

Način vrednovanja i način korištenja

načina vrednovanja

Nakon povratka na satovima ugostiteljskog

posluživanja imat ćemo rad u timovima gdje će

učenici iznijeti svoje mišljenje o hotelu i poslužnim odjelima i usporediti znanja iz teorije i prakse

Usvojena znanja olakšavaju i podižu kvalitetu odnosa u razredu, iskustvo iskoristiti za

daljnje unapređivanje znanja koje će ih potaknuti da i nakon završene srednje škole nastave obrazovanje u jednoj od visokoškolskih ustanova

9.33. SUSRET MATURANATA SPLITSKO-MAKARSKE NADBISKUPIJE

Nositelj programa: Splitsko-makarska nadbiskupija i Katehetski ured

Sudionici: -Maturanti

Cilj: -Obilježavanje završetka važne dionice

životnog puta, kako bi osnaženi u zajedništvu vjere krenuli dalje stazama na koje ih Gospodin poziva

-Uključivanje učenika u aktivno kreiranje i

življenje svog kršćanskog identiteta -Upoznati druge maturante u biskupiji i u zajedništvu slaviti Boga

Zadaci: -Učenike na vrijeme upoznati sa susretom maturanata -Poticati ih na zajedništvo u vjeri

Namjena: -Otkriti važnost izgradnje osobnog vjerskog

svjetonazora i kršćanskog stava vjere

Način realizacije: -Izvanškolska aktivnost

-Jednodnevni izlet organizira se na način da jedan ili više autobusa (ovisno o broju prijavljenih maturanata) polazi ispred škole rano ujutro na dan izleta. Odredište izleta je Humac u Bosni i Hercegovini te Mostar i

Međugorje.

-Povratak je istog dana u večernjim satima,

također ispred

167

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

- Vrednovanje akcije provodi Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije i rezultate

iznosi na svojim mrežnim stranicama.

-program se vrednuje brojčanim i opisnim ocjenama unutar nastavnog procesa, kroz rubriku Zalaganje -rezultati vrednovanja koriste se za

cjelokupan zbroj ocjena učenika na kraju nastavne godine, ali i kao poticaj za daljnje aktivnosti izvan samog nastavnog procesa

Vrijeme provođenja: Mjesec ožujak/travanj 2019.

Troškovnik: Učenici sami financiraju troškove puta

9.34. EKSKURZIJE

Nositelj programa: Razrednici 2. i 3. razreda šk. god 2018./2019.: Suzana Antonini; zamjene Kristina Šuman/Petra Sršen (2. C/E/L), Darko Primorac (2. F), Ivana Leontenko (2. G), Nina

Bjeliš (2. H), Zoran Grgić (3. D), Danijela

Baćilo (3. I), Julija Knežević (3. J)

Sudionici: Nastavnici, učenici drugih i trećih razreda

Cilj: Upoznati učenike s kulturom te poviješću

zemlje u koju putuju. Usvojiti kulturu

putovanja (poštivanja različitosti, tradicija,

istraživanje autohtonih proizvoda itd).

Namjena: Razvijat će se svijest o multikulturalnosti,

suživotu i vrijednostima upoznavanja drugih

civilizacija, običaja i načina života. Usavršiti

znanje engleskog jezika i razvijati jezične sposobnosti.

Način realizacije: Ekskurzija će se realizirati u organizaciji

turističke agencije koju će na roditeljskim

sastancima izabrati roditelji i učenici kao i destinaciju, tj. program u toj zemlji

(obvezujući kulturni sadržaj).

Potpis ugovora s agencijom uz napomenu

pridržavanja svih zakonskih obveza pri

168

organiziranju ekskurzije (osiguranje učenika,

prisutnost vodiča, starost vozila i slično).

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Prezentacija učenika na oglasnoj ploči

Razgovor o iskustvu putovanja na satu

razredne zajednice i o kulturi posjećene

zemlje

Na građanskom odgoju razgovor o

propisima i pravilima koje prate putovanje

Vrijeme provođenja: Tjedan prije početka nastave u školskoj godini

2019./2020.

Troškovnik: Troškove snose učenici, odnosni njihovi

roditelji

10.GODIŠNJI VREMENIK

DOGAĐAJI VRIJEME-DATUM

Prva sjednica Nastavniĉkog vijeća 24.kolovoza

Poĉetak nastave 3.rujna

Druga sjednica Nastavniĉkog vijeća 11.rujna

Konstitutivna sjednica Vijeća roditelja Listopad

Konstitutivna sjednica Vijeća uĉenika Listopad

Struĉni izlet u inozemstvu ili tuzemstvu Ekskurzije Petra Sršen 2C/E/L; Darko Primorac 2.F; Ivana Leontenko 2.G; Nina Bjeliš

2.H; Zoran Grgić 3.D; Danijela Baćilo

3.i; Julija Kneţević 3.J

Kroz godinu Druga polovica kolovoza

Dan škole 13. studenog

Sjednice Vijeća uĉenika – prijedlozi za

unaprjeĊenje rada škole

Kroz godinu

Treća sjednica Nastavniĉkog vijeća Polovicom studenog

Zadnji dan nastave 1. Polugodišta Petak, 21. prosinca

Ĉetvrta sjednica Nastavniĉkog vijeća Tijekom prosinca

169

ZIMSKI ODMOR UĈENIKA 24.prosinca 2018.-11.sijeĉnja 2019.

Poĉetak nastave drugog polugodišta -07:30 h

14. sijeĉnja

Peta sjednica Nastavniĉkog vijeća Poĉetkom veljaĉe Posljednji dan nastave prije proljetnih praznika

17. travnja

PROLJETNI ODMOR UĈENIKA 18. travnja - 26. travnja

Poĉetak nastave 4. Kvartala 29.travnja

Šesta sjednica Nastavniĉkog vijeća Poĉetkom travnja

Završetak nastave za uĉenike završnih razreda

22. svibnja

Sjednica RV završnih razreda -18:45 (potvrda uspjeha)

27. svibnja

DOPUNSKI RAD – MATURANTI -prema rasporedu objavljenom na stranicama škole

28. svibnja – 03. lipnja

Sedma sjednica Nastavniĉkog vijeća 6. lipnja

Završetak nastave za uĉenike 1.,2. i 3. Razreda

14. lipnja

Osma sjednica Nastavniĉkog vijeća 17. lipnja

DOPUNSKI RAD-Ostali uĉenici

-prema rasporedu objavljenom na stranicama škole

18. lipnja – 3. srpnja

Sjednica RV nakon dopunskog rada – 08,30

4. srpnja

Podjela svjedodţbi: 9. srpnja

1. Razred 08,00 2. Razred 09,00 3. Razred 10,00

Deveta sjednica Nastavniĉkog vijeća -10,30

9. srpnja

POPRAVNI ISPITI – JESENSKI ROK Prijava ispitnog roka – 8 sati 19. kolovoza Pismeni iz hrv.jezika – 9 sati 19. kolovoza Pismeni ispit iz stranih jezika -11 h 19. kolovoza Pismeni iz matematike – 8 h 20. kolovoza Pismeni iz ostalih predmeta – 10 h 20. kolovoza Usmeni dio ispita: Hrvatski/Strani jezik – od 8 h

21. kolovoza

Usmeni dio ispita: Matematika/ostali predmeti- od 8 h

22. kolovoza

Deseta sjednica Nastavniĉkog vijeća-08,30 h

23. kolovoza

Upis u drugi, treći, ĉetvrti razred izvršit će se na poĉetku školske godine. Upis

170

će izvršiti razrednici.

10.1. VREMENIK OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Zimski rok Prijava obrane završnog rada Do 30. studenog 2018. Obrana završnog rada 8. veljaĉe 2019.

Podjela svjedodţbi završnog rada 8. veljaĉe 2019. Ljetni rok Prijava obrane završnog rada Do 17. travnja 2019. Obrana završnog rada 07. lipnja – 12. lipnja 2019.

Podjela svjedodţbi završnog rada Po dogovoru s razrednikom

Jesenski rok Prijava obrane završnog rada Do 09. srpnja 2019. Obrana završnog rada 26. kolovoza – 30. kolovoza

Podjela svjedodţbi završnog rada Po dogovoru s razrednikom

171

RASPORED INFORMACIJA ZA RODITELJE

-PRVI I DRUGI RAZRED

Razred Razrednik Dan u tjednu Vrijeme informacija

I.C MILAN BARIŠIĆ PETAK 17:05

I.D MATEJ LAZAREVIĆ SRIJEDA 17:00

I.E MILAN BARIŠIĆ PETAK 17:05

I.F RADE NIKOLETIĆ PONEDJELJAK 08:00-10:00

I.G PETAR JELAVIĆ UTORAK 10:00-11:00

I.H ZORAN MARTINOVIĆ SRIJEDA 11:55-12:40

I.i ŽELJKA JERAMAZ ČETVRTAK 11:05-11:50

I.K IVAN ĐEREK ČETVRTAK 18:00-18:30

I.L MILAN BARIŠIĆ PETAK 17:05

I.M MIRJANA ANTOLOVIĆ SRIJEDA 15:05

II.B VEDRAN NIŽIĆ PETAK 18:00

II.C PETRA SRŠEN PETAK 16:15-17:00

172

II.D ZORANA VEKIĆ PONEDJELJAK 12:45-13:30

II.E PETRA SRŠEN PETAK 16:15-17:00

II.F DARKO PRIMORAC UTORAK 15:10-15:45

II.G IVANA LEONTENKO ČETVRTAK 12:40

II.H NINA BJELIŠ SRIJEDA 14:20-15:00

II.i MLADENKA CVITKOVIĆ UTORAK 17:05-17:50

II.J NIKOLINA BULUM ČETVRTAK 08:15-09:00

II.K MAJA POPOVIĆ PONEDJELJAK 12:45-13:25

II.L PETRA SRŠEN PETAK 16:15-17:00

RASPORED INFORMACIJA ZA RODITELJE

-TREĆI I ČETVRTI RAZRED-

Razred Razrednik Dan u tjednu Vrijeme informacija

III.A ŢELJKA DODIG SRIJEDA 16:30-17:15

III.C DALIBOR MATELJAK PONEDJELJAK-PETAK

07:30-10:00

III.D ZORAN GRGIĆ SRIJEDA 17:00

III.E DALIBOR MATELJAK PONEDJELJAK-PETAK

07:30-10:00

III.F ŢELJKA DODIG SRIJEDA 16:30-17:15

III.G IVAN MENALO PONEDJELJAK 09:05

III.H PETAR NIKOLIĆ PONEDJELJAK 15:10-15:55

III.i DANIJELA BAĆILO PONEDJELJAK PETAK

18:45-19:30 15:50-16:10

III.J JULIJA KNEŢEVIĆ PONEDJELJAK 16:00

III.K ROSANDA LOVRIĆ ĈETVRTAK 16:15-17:00

IV.B SANJA RAGUŢ UTORAK 11:55-12:40

173

IV.D NIKOLINA ANKOVIĆ UTORAK SRIJEDA

10:15 17:50

IV.i MARIJA MENALO ĈETVRTAK 13:30-14:15

IV.J DARKO VEKIĆ PONEDJELJAK 16:30-17:00

IV.K JADRANKA NIKOLIĆ ĈETVRTAK 12:40

KLASA 602-03/18-03-564

URBROJ 2117/1-44-01/18-01

Metković, 05. Listopada 2018.

Predsjednica Školskog odbora

Ana Vidović, soc. pedagoginja