PEPERIKSAAN AKHIR UNTUK PELAJAR - .JPKS : Jadual Pengambilan Kertas Soalan ... menjawab peperiksaan

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PEPERIKSAAN AKHIR UNTUK PELAJAR - .JPKS : Jadual Pengambilan Kertas Soalan ... menjawab peperiksaan

 • 1

  BUKU PANDUAN

  PEPERIKSAAN AKHIR UNTUK PELAJAR

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  Disediakan oleh :Bahagian Hal Ehwal Peperiksaan (BHEPep)

  Universiti Teknologi MARA

 • 2

 • 3

  KANDUNGAN

  MUKA SURAT

  5 - 7

  8

  9

  10

  11

  12 - 13

  14 - 16

  17

  18

  19

  20

  20

  20

  PERKARA Pengenalan

  Bahagian 1 : Sebelum Peperiksaan

  Panduan untuk pelajar sebelum menduduki peperiksaan

  1.0 Keterangan aktiviti utama 2.0 Carta Alir Soalan-soalan Lazim (FAQ) Bahagian 2 : Semasa Peperiksaan

  Panduan untuk pelajar semasa menduduki peperiksaan

  1.0 Keterangan aktiviti utama 2.0 Carta Alir Soalan-soalan Lazim (FAQ)

  Bahagian 3 : Selepas Peperiksaan

  Panduan untuk pelajar selepas menduduki peperiksaan

  1.0 Keterangan aktiviti utama

  1.1 Melihat dan mencetak keputusan peperiksaan akhir

  1.2 Tindakan untuk membuat Rayuan

  Semak Semula (RSS) keputusan peperiksaan

 • 4

  1.3 Permohonan Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP) sekiranya mendapat status gagal dan diberhentikan

  1.4 Tindakan pelajar sekiranya layak

  menduduki Peperiksaan Khas 2.0 Carta Alir Soalan-soalan Lazim (FAQ)

  Jawatankuasa Penyediaan Dokumen

  20

  21

  22 - 25

  27

  29 - 30

 • 5

  1.0 PENGENALAN

  Buku ini disediakan sebagai panduan kepada pelajar UiTM berkaitan dengan hal ehwal peperiksaan yang perlu diketahui bermula dari sebelum peperiksaan, semasa peperiksaan dan selepas peperiksaan bagi memudahkan pelajar. Carta alir juga disediakan bagi setiap proses tersebut.

  Buku panduan ini diharapkan dapat membantu para pelajar UiTM dalam mempersiapkan diri bagi menghadapi cabaran dan seterusnya menjadi mahasiswa yang mampu bertindak secara profesional dan efektif.

  2.0 DEFINISI/TAFSIRAN

  BHEPep : Bahagian Hal Ehwal Peperiksaan

  BHEA : Bahagian Hal Ehwal Akademik (Fakulti/ Akademi/ Pusat/ Institut/ UiTM Negeri/ UiTM Cawangan)

  Upep : Unit Peperiksaan

  BGP : Bilik Gerakan Peperiksaan

  KP : Ketua Pengawas

  TD(A) : Timbalan Dekan (Akademik)

  TR(A) : Timbalan Rektor (Akademik)

  BUKU PANDUAN PEPERIKSAAN AKHIR UNTUK PELAJAR

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

 • 6

  KPP : Ketua Pusat Pengajian

  RSS : Rayuan Semak Semula

  SM : Sepenuh Masa

  SML : Sepenuh Masa Lanjutan

  PLK : Pengajian Luar Kampus

  PJJ : Pangajian Jarak Jauh

  F/A/P/I/N/C : Fakulti/ Akademi/ Pusat/ Institut/ UiTM Negeri/UiTM Cawangan

  SIMS : Sistem Pengurusan Pelajar Bersepadu (Student Integrated Management System)

  RES TEMPLATE

  : Sistem Kemasukan Markah (Result Entry System)

  JWP : Jadual Waktu Peperiksaan

  JPP : Jadual Pengawasan Peperiksaan

  JPKS : Jadual Pengambilan Kertas Soalan

  SRD : Sahsiah Rupa Diri

  7

 • 7

  Ce

  tak

  Pe

  ny

  ata

  Ke

  lay

  ak

  an

  M

  en

  du

  du

  ki

  Pe

  pe

  rik

  saa

  n

  Ru

  juk

  JW

  P m

  uk

  tam

  ad

  Da

  fta

  r K

  urs

  us

  da

  n B

  aya

  r Y

  ura

  n

  Bu

  at

  Va

  lid

  asi

  Ku

  rsu

  s

  Bu

  at

  pe

  rsia

  pa

  n

  Pa

  tuh

  i P

  era

  tura

  n

  Sa

  hsi

  ah

  Ru

  pa

  Dir

  i (S

  RD

  )

  Pa

  tuh

  i a

  rah

  an

  Ke

  tua

  Pe

  ng

  awa

  s se

  pa

  nja

  ng

  pe

  pe

  rik

  saa

  n

  Baw

  a P

  en

  ya

  ta K

  ela

  ya

  ka

  n M

  en

  du

  du

  ki

  Pe

  pe

  rik

  saa

  n d

  an

  Ka

  d P

  ela

  jar

  Isi

  ma

  klu

  ma

  t p

  ad

  a S

  lip

  Ke

  da

  tan

  ga

  n P

  ep

  eri

  ksa

  an

  d

  an

  Bu

  ku

  Jaw

  ap

  an

  Pa

  stik

  an

  se

  mu

  a s

  oa

  lan

  dij

  awa

  b

  be

  rda

  sark

  an

  ara

  ha

  n p

  ad

  a k

  ert

  as

  soa

  lan

  Me

  mo

  ho

  n R

  ayu

  an

  M

  en

  eru

  ska

  n P

  en

  ga

  jia

  n (

  RM

  P)

  jik

  a p

  erl

  u d

  an

  lay

  ak

  Me

  mo

  ho

  n d

  an

  du

  du

  ki

  Pe

  pe

  rik

  saa

  n K

  ha

  s ji

  ka

  lay

  ak

  Pe

  laja

  r m

  eli

  ha

  t d

  an

  me

  nc

  eta

  k

  ke

  pu

  tusa

  n p

  ep

  eri

  ksa

  an

  Me

  mo

  ho

  n R

  ayu

  an

  Se

  ma

  k S

  em

  ula

  K

  ep

  utu

  san

  Pe

  pe

  rik

  saa

  n (

  RS

  S)

  jik

  a p

  erl

  u d

  an

  lay

  ak

  Pa

  stik

  an

  ke

  len

  gk

  ap

  an

  pe

  pe

  rik

  saa

  n m

  en

  cu

  ku

  pi

  Pa

  stik

  an

  ta

  rik

  h, m

  asa

  da

  n t

  em

  pa

  t y

  an

  g b

  etu

  l

  SE

  LE

  PA

  S P

  EP

  ER

  IKS

  AA

  NS

  EM

  AS

  A P

  EP

  ER

  IKS

  AA

  NS

  EB

  EL

  UM

  PE

  PE

  RIK

  SA

  AN

  Pa

  stik

  an

  ke

  be

  rsih

  an

  da

  n s

  usu

  n a

  tur

  ke

  rusi

  d

  an

  me

  ja b

  era

  da

  da

  lam

  ke

  ad

  aa

  n a

  sal

  DO

  KU

  ME

  N R

  UJU

  KA

  N1.

  Pe

  ratu

  ran

  Ak

  ade

  mik

  UiT

  M2.

  i-S

  tud

  en

  t Po

  rtal

  3. G

  losa

  ri I

  stil

  ah P

  ep

  eri

  ksa

  an d

  an

  Pen

  ilai

  an P

  ela

  jar

  UiT

  M4.

  Man

  ual

  Pe

  ng

  uru

  san

  Pe

  pe

  rik

  saan

  A

  kh

  ir U

  iTM

  HA

  L E

  HW

  AL

  PE

  PE

  RIK

  SAA

  N Y

  AN

  G P

  ER

  LU

  DIK

  ET

  AH

  UI

  PE

  LA

  JAR

  7

  Pa

  tuh

  i p

  era

  tura

  n S

  RD

  Pe

  laja

  r U

  iTM

  Pa

  stik

  an

  se

  mu

  a s

  oa

  lan

  dij

  awa

  b d

  ala

  m

  Ba

  ha

  sa I

  ng

  ge

  ris

  ke

  cu

  ali

  ku

  rsu

  s y

  an

  g

  tela

  h d

  ilu

  lusk

  an

  ole

  h S

  en

  at

  Se

  rah

  ka

  n B

  uk

  u J

  awa

  pa

  n y

  an

  g l

  en

  gk

  ap

 • 8

  Sebelum Peperiksaan....

  1.Daftar kursus dan jelaskan

  yuran pengajian

  2. Validasi Kursus

  6.Patuhi Peraturan Sahsiah

  Rupa Diri (SRD)

  5.Buat persiapan

  peralatan/keperluan menjawab peperiksaan

  4.Rujuk

  JWP muktamad

  3.Cetak Penyata

  Kelayakan Menduduki Peperiksaan

 • 9

  BAHAGIAN 1 : SEBELUM PEPERIKSAAN

  1.0 KETERANGAN AKTIVITI UTAMA

  1.1 Pelajar hendaklah mendaftar kursus berdasarkan pelan pengajian dan membayar yuran pengajian bagi membolehkan pelajar menduduki peperiksaan.

  1.2 Pelajar hendaklah membuat validasi kursus. Sekiranya terdapat kesilapan pendaftaran kursus, pelajar perlu merujuk kepada Penasihat Akademik / Pejabat HEA Fakulti / UiTM Negeri / Kampus Cawangan untuk membuat pengemaskinian.

  1.3 Pelajar hendaklah menyemak dan mencetak Penyata Kelayakan Menduduki Peperiksaan yang boleh dimuat turun di i-student portal.

  1.4 Pelajar hendaklah menyemak dan merujuk Jadual Waktu Peperiksaan (JWP) muktamad yang dikeluarkan Pejabat HEA Fakulti / UiTM Negeri/Kampus Cawangan. Semak kod kursus, tarikh, masa dan tempat peperiksaan yang berkaitan.

  1.5 Membuat persiapan dengan menyediakan peralatan dan keperluan menjawab peperiksaan yang sesuai seperti kalkulator, kamus, alat tulis dan lain-lain.

  1.6 Patuhi Peraturan Sahsiah Rupa Diri (SRD).

 • 10

  CARTA ALIR PROSES SEBELUM PEPERIKSAAN

  Tanggungjawab

  Pelajar

  Pelajar

  Pelajar

  Pelajar

  Pelajar

  Pelajar

  Proses Kerja

  Daftar kursus dan bayar yuran pengajian untuk menduduki peperiksaan

  Buat validasi Pendaftaran Kursus. Rujuk kepada Penasihat Akademik/ Pejabat Akademik Fakulti/ UiTM Negeri/ Cawangan sekiranya terdapat pengemaskinian pendaftaran kursus

  Cetak Penyata Kelayakan Menduduki Peperiksaan

  Rujuk JWP muktamad kod kursus, tarikh, masa dan tempat

  Buat persiapan peralatan dan keperluan menjawab peperiksaan

  Patuhi Peraturan Sahsiah Rupa Diri (SRD) untuk menduduki peperiksaan.

  Aliran Kerja

  MULA

  TAMAT

 • 11

  Soalan-Soalan Lazim

  1. Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya Penyata Menduduki Peperiksaan saya tidak menyenaraikan kursus yang saya daftarkan?

  Pelajar hendaklah merujuk kepada Penasihat Akademik / Pejabat Hal Ehwal Akademik Fakulti / UiTM Negeri / Cawangan untuk tindakan lanjut.

  2. Apakah prosedur sekiranya saya ditimpa kemalangan sebelum

  peper