PIT-28 PIT-28

 • View
  232

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of PIT-28 PIT-28

 • Dziennik Ustaw Nr 100 - 5428 - Poz. 1174

  Zaczniki do rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 30 listopada 1999 r. (poz. 1174)

  Zacznik nr 1

  POL T AX POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENI NA MASZYNIE. KOMPUTEROWO LUB RCZNIE. DUZYMI. ~~';";~~="",*~~~~~~~I ~~~~N~I~EBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPENIENIEM ZAPOZNA I Z OBJANIENIAMI _________ _

  PIT-28

  ZEZNANIE O WYSOKOCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOCI DOKONANYCH ODLICZE I NALENEGO RYCZATU

  OD PRZYCHODW EWIDENCJONOWANYCH

  ZA r' Rok . 1 ROK

  Mln. Fin. 3348N PIT-28 ... 114

 • Dziennik Ustaw Nr 100 - 5429- Poz. 1174

  z.

  z.

  ktra i miejsce w lipcu 1997 r. (Oz.U. 113. poz.736 i p6n. zm.). zoyli o iaccz.,nie moliwoci ich poniesienia. strat odliczaj na zasadach okrelonych w arl.2 tej ustawy. Wydatki na cele okrelone w arl.11 ustawy podlegaj odliczeniom od przychodu. jeali nie zostay odliczone od dochodu na podstawie przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych.

  PIT-28... 2 /4

 • Dziennik Ustaw Nr 100 - 5430- Poz. 1174

  PIT-28", 3/4

 • Dziennik Ustaw Nr 100 - 5431 - Poz. 1174

  POLA JASNE WYPENIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENIC NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZN I E, DUtyMI, DRUKOWANYMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPENIENIEM ZAPOZNAC Z OBJA$NIENIAMI

  z. gr

  ,OBLICZONE CJfl?ft!~C:HOD01W W POSZCZEGLNYCH

  XI

  ***)Pouczenie: W wypadku niewpacenia w obowizujcym terminie kwoty z poz.88 lub wpacenia jej w nie penej wysokoci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytuu wykonawczego. zgodnie z art.26a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz.161 z pn o zm.).

  OBJANIENIA 1. Zacznik PIT-28/A wypenia podatnik uzyskujcy przychody z dziaalnoci prowadzonej na wasne nazwisko. 2. Zacznik PIT-28/B wypenia podatnik uzyskujcy przychody z dziaalnoci prowadzonej w formie sp6ki(ek) cywilnej(ych) osb fizycznych lub

  kaMy z maonkw. jeeli dziaalno prowadzona jest na imi obojga maonkw. 3. Jeeli podatnik uzyskuje przychody z dziaalnoci prowadzonej na wasne nazwisko i w formie sp6ki(ek) cywilnej(ych) osb fizycznych lub

  z dziaalnoci prowadzonej na imi obojga maonkw, wypenia zaczniki PIT-28/A i PIT-28/B. 4. Do zeznania docza si tylko te zaczniki, ktre podatnik jest obowizany zoy (nie docza si ewidencji przychodw ani kart przychodw

  pracownikw). .

  PIT-28", 4/4

  , ~.

 • Dziennik Ustaw Nr 100 - 5432- Poz. 1174

  Zacznik nr 2

  POLTAX POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENIC NA MASZYNIE. KOMPUTEROWO LUB RCZNIE. DUYMI . DRUKOWANYMI I CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

  PIT-29

  ZEZNANIE O WYSOKOCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, O KTRYM MOWA W ART.6 UST.2 USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1998R.,

  ORAZ NALENEGO RYCZATU

  ZA 14

  . Rok , I ROK

  Mln. Fin. 3349nll

  PIT-29"1

 • Dziennik Ustaw Nr 100 - 5433-

  POLA JASNE WYPENIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENI NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE. DU2YMI. DRUKOWANYMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

  ~'AI"~~;~'CJONOWANYCH

  z poz,25. pomnoona przez stawk wynikajc z obniki na podstawie

  ." art;22 Ordynacji podatkowej

  33.

  OENCJONOWANYCH

  20% kwoty

  z poz.27

  zl.

  Poz. 1174

  zl, gr

  *)Pouczenie:

  ANYCH, ' OBLICZONA HOPWW POSZCZEGLNYCH

  W wypadku niewpacenia w obowizujcym terminie kwoty z poz.38 lub wpacenia jej w niepenej wysokoci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytuu wykonawczego, zgodnie z art.26a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (oz.U. z 1991 r. Nr 36. poz.161 z pn o zm.) .

 • Dziennik Ustaw Nr 100 - 5434- Poz. 1174

  Zacznik nr 3

  POLTAj( POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENIA NA MASZYNIE. KOMPUTEROWO LUB RCZN IE . DU2YMI. F~~~~,,="";~~~~~Lg,IT~ERAM~~I. ;CZAR~~N;gYM~LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPENIENIEM ZJ>PO;;;Z;.;;NA~:..;;.;;;:.;;;.O;;;B;;;;J;.;;A$;;;.N;;;IE;.;;N;;;.IAM;.;;.:..I _________ _

  1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

  PIT-16A INFORMACJA O WYSOKOCI SKADKI

  NA POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPACONEJ I ODLICZONEJ OD KARTY PODATKOWEJ

  W POSZCZEGLNYCH MIESICACH ROKU PODATKOWEGO 14. Rok 1

  Karta P9datkowa ulega obni2eniu o kwot skadki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. o ile nie zostala ona odliczona od podatku dochOdowego. Kwota skadki nie moe przekroczy 7,5% podstawy wymiaru skadki, okrelonej w odrbnych przepisach. Wysoko wydatkw na te cele ustala Si na podstawie dokument6w stwierdzajcych ich poniesienie. r--::::-:,:::::---:--:-:-~----'

  Mln. Fin. 3265 I PIT-16A" 1/1

 • Dziennik Ustaw Nr 100 - 5435- Poz. 1174

  Zacznik nr. 4 .

  POLTAX POLA JASNE WYPENIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUZYMI , Z OBJANIENIAMI

  PIT-19A INFORMACJA O WYSOKOCI SKADKI NA POWSZECHNE UBEZPIECZENIE

  ZDROWOTNE, ZAPACONEJ I ODLICZONEJ OD ZRYCZATOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD PRZYCHODW OSB DUCHOWNYCH

  W POSZCZEGLNYCH KWARTAACH ROKU PODATKOWEGO

  l" Rok 1

  *) Ryczat od przychodw osb duchownych ulega obnieniu o kwot skadki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie zostaa ona odliczona od podatku dochodowego. Kwota skadki nie moe przekroczy 7,5% podstawy wymiaru skadki, okrelonej w odrbnych przepisach. Wysoko wydatkw na te cele ustala si na podstawie dokumentw stwierdzajcych ich poniesienie.

  Mln, Fin. 3237 PIT-19A. ..

 • Dziennik Ustaw Nr 100 - 5436-

  POLTAX POLA JASNE WYPENIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENI NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPENIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJA$NIENIAMI.

  1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

  PIT-Q

  INFORMACJA O ODUCZENIACH

  OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU

  W 1999 ROKU

  Min. Fin. 336MI PIT-Q,,)

  Poz. 1174

  Zacznik nr 5

 • Dziennik Ustaw Nr 100 - 5437- Poz. 1174

  POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENI NA MASZYNIE. KOMPUTEROWO LUB RCZNIE . DUYMI. DRUKOWANYMI I NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPENIEN IEM ZAPOZNA I Z OBJANIENIAM I.

  ZI, gr

  zl, gr

  z. gr

  .) Jeeli kady z maonkw wypenia zacznik PIT-O, suma kwot z poz.28 zacznikw skadanych przez maonkw nie moe przekroczy : - kwoty z poz.151 formularza PIT-31,

  - kwoty z poz.236 formularza PIT -33 .

  .. ) Podatnik nie wypenia czci C.1 i C.2 formularza, jeeli wykaza "O": - w poz.85 formularza PIT-30.

  -wpoz.151 formularza PIT-31 .

  - w poz.131 formularza PIT-32.

  - w poz.236 formularza PIT-33.

  - w poz.84 formularza PIT-34.

  - w poz.130 formularza PIT-35.

  - w poz.71 formularza PIT-28 .

  ... ) W czci C.2. naley wykazywa kwoty odlicze w wysokoci 19% poniesionych wydatkw, nie wicej jednak ni obowizujce limity (patrz objanienia).

  PIT-Q.,) 2/2

 • Dziennik Ustaw Nr 100 - 5438-

  POlTAX POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENIC NA MASZYNIE. KOMPUTEROWO LUB RCZNIE. DUtYMI. DRUKOWANYMI LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

  1. Numer Identyfikacji Podatkowej osoby wymienionej w cz,cl A.l. 2. Numer Identyfikacji Podatkowej oaoby wymienionej w czci A.2.

  PIT-D

  ODLICZENIA WYDATKW MIESZKANIOWYCH PONIESIONYCH W 1999 ROKU

  Poz. 1174

  Zacznik nr 6

  *) Przed wypenianiem zaznaczonej pozycji nalety zapozna si ze szczegowymi wyjanieniami zawartymi W objanieniach do zacznika PIT-D.

  Mln. Fin. 3387NI PIT-D",

 • Dziennik Ustaw Nr 100 - 5439-

  POLTAX

  PIT-D",

  POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENI NA MASZYNIE. KOMPUTEROWO LUB RCZNIE. DU2YMI. DRUKOWANYMI LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

  Poz. 1174

 • Dziennik Ustaw Nr 100 - 5440-

  POLTAX POLA JASNE WYPENIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

  x 350 m2 x 19% .

  50.") 51. 52. 53.

  58. 59. 60.

  Pll-Dm 3/4

  Poz. 1174

 • Dziennik Ustaw Nr 100 - 5441 -

  POLTAX POLA JASNE WYPENIA POOATNIK, POLA CIEMNE WYPENIA URZD SKARBOWY. WYPENI NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUtYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

  Poz. 1174

  ~~==~~==============~=============================9 PRZYSUGUJCEGO CZENIA, vy ZWIZKU Z OSIG CIEM

  ,?ODATNIKA DOCHODU ZWOLNIONEGO,O KTO RYM MOWA W ART.2.1 UST.1 ~IT. a) USIAWY-NAPODSTAWIE ART.27a UST.17 PKT 2 USTAWY

  zJ,

  zl,

  NA REMONT I MODERNIZACJ LOKALU MIESZKALNEGO

  sUlma WIJ'da'tk'w tloniiesion',ch przez podatnika w latach 1997 - 1999 wynosi co najmniej 245 z 70 gr.

  D 1. lokalu mieszkalnego

  D 2. budynku mieszkalnego lub dokona wpat na wyodrbniony fundusz wsplnoty mieszkaniowej

  D 3. instalacji gazowej, urzdze eksplozymetrycznych, urzdze gazowych (kwadrat nr 3 zaznacza si cznie z kwadratami nr 1 V1ub 2)

  1997-1999 z tytuu remontu I modernizacji 73,

  74.

  75.

  80.

  82.

  83.

  zl,

  z,

  zl,

  zl,

  zl,

  gr

  gr

  gr

  gr

  gr

  gr