PLA D’ACCIأ“ ORIENTACIأ“ ACADأˆMICA I PROFESSIONAL . ORIENTA’T. Duem endavant un Programa d’Orientaciأ³

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PLA D’ACCIأ“ ORIENTACIأ“ ACADأˆMICA I PROFESSIONAL . ORIENTA’T. Duem endavant...

 • PLA D’ACCIÓ TUTORIAL La funció tutorial compleix una labor fonamental en la individualització de l’ensenyança, afavoreix la personalització de l’educació, a través de la incorporació de continguts del currículum referents a actituds, normes i valors; així com d’habilitats socials per al desenrotllament personal. Perquè tinga sentit, esta acció tutorial es necessari entendre-la com un procés continu i dinàmic d’ensenyança i aprenentatge. Està dirigida a facilitar que els alumnes realitzen la seua autorientació facultant-los progressivament per a prendre decisions fundades, lliures i responsables que afecten les seues vides, tan pel que fa a la vida acadèmica com a la seua vida social i professional

  L A

  T U

  T O

  R IA

  PE R

  M E

  T

  ALUMNAT Facilitar la comunicació interpersonal i la convivència en el grup. Definir una atenció individualitzada Implicar-se en el seu procés d’aprenentatge Tractar problemes individuals i grupals Millorar l’avaluació formativa Establir un consell orientador individualitzat

  PROFESSORAT Millorar la coordinació del professorat Implicar a tot el personal docent del centre Facilitar el paper del tutor/a com a mediador del grup Incrementar la informació sobre l’alumnat Tractar els problemes de manera conjunta Canalitzar millor les aportacions de l’alumnat Obtindre un millor coneixement de les famílies

  FAMILIES Millorar la comunicació amb el centre i amb el professorat Obtindre una millor informació sobre el procés educatiu dels fills. Intervindre activament en l’aprenentatge dels seus fills.

  1. OBJECTIUS I ÀMBITS D'INTERVENCIÓ 1. ORIENTACIÓ PERSONAL DE L'ALUMNAT I NEE - Possibilitar l'adaptació i integració de l'alumnat en el grup classe i en el centre - Activitats d'acollida d'alumnes a l'inici del curs, als que s'incorporen per primera

  vegada, acollida d'immigrants - Desenrotllar habilitats socials perquè els alumnes i alumnes sàpiguen relacionar-se

  entre si.

 • - Realitzar activitats individuals i grupals relacionades amb la imatge que tenen els alumnes de si mateixos, autoestima, i manera d'afrontar les diferents situacions que se'ls presenten.

  - Motivar l'alumnat perquè participe en les activitats de classe i en la vida del centre - Orientar l'alumnat per a un procés d'aprenentatge satisfactori i col·laborar amb

  l'equip docent per a aconseguir els objectius generals de la seua etapa educativa. - Contribuir que l'alumne es conega millor, siga capaç d'autoavaluar-se, valore

  adequadament els continguts depresos i es comprometa en activitats de millora. - Facilitar el desenrotllament d'estratègies per a afrontar problemes personals i socials - Perfeccionar les capacitats de planificació i recerca d'alternatives - Fomentar actituds i valors. - Contribuir al desenrotllament d'actituds relacionades amb la presa de decisions,

  maduresa vocacional i autoorientació - Orientació que els permeta elaborar l'itinerari acadèmic, eixides professionals. - Fomentar hàbits d'estudi i presa de decisió vocacional - Taller de TEATRE per a l’alumnat d’aquest programa 2. ORIENTACIÓ AL PROFESSORAT - Coordinar el procés educatiu de la tutoria en general i el procés avaluador en

  particular. - Mantindre reunions amb l'equip docent per a intercanviar informació i prendre

  decisions - Mediar en les dificultats que apareguen en la relació professor-alumne - Coordinar les sessions d'avaluació ajustant-les als principis marcats en el projecte

  curricular de l'etapa - Adaptar el procés d'ensenyança-aprenentatge a les necessitats especials de l'alumnat - Sensibilització de la importància de l'orientació acadèmica, vocacional i

  professional - Assessorament per a la seua col·laboració en l'orientació escolar, acadèmica i

  professional - Assessorament per a la inclusió en el currículum els continguts d'orientació,

  proporcionant pautes d'actuació - Assessorament als professors que atenguen a alumnes amb NEE - Atenció a les demandes de suport psicopedagògic - Col·laboració i coordinació de la labor docent, proporcionant recursos i

  assessorament en la mateixa. - Aquest curs incidirem en el tractament de les diverses competències bàsiques i la

  seua relació amb els objectius d’àrea o matèria i els criteris d’avaluació - Als PROFESSORS TUTORS assessorament i col·laboració en la consecució

  d'objectius i tasques pròpies de l'acció tutorial, així com elaborar i aprovar junt amb els tutors el PAT definint objectius, activitats. Aquest curs passarem la programació i les diferents activitats a realitzar en cada tòpic en suport digital.

  3. ORIENTACIÓ A LES FAMÍLIES - Aportar a les famílies l'orientació adequada perquè puguen ajudar als seus fills /as,

  en els diferents àmbits. - Atenció a les seues demandes

 • - Propiciar l'actitud de col·laboració - Assessorar als pares sobre les necessitats educatives dels seus fills i el seu paper en

  l'educació familiar - Sol·licitar dels pares col·laboració per a un rendiment satisfactori de l'alumnat:

  prevemir la inadaptació i fracàs escolar i implicar a la família en la motivació de l'alumnat i en l'organització de l'estudi dels seus fills.

  - Assessorament a AMPA en temes educatius i del Centre - Orientar i col·laborar en les activitats de formació a les famílies organitzades a

  través de l'Escola de Pares Municipal - Informació a les famílies al voltant de l’oferta formativa del Centre, estudis post-

  obligatoris - En la Setmana de portes obertes informació a les famílies de l’oferta del Centre i

  visita guiada per al seu coneixement. Aquest curs anem a iniciar, des del Departament d’Orientació una ESCOLA DE

  PARES, al llarg de set sessions, quinzenals i en horari de 19,30 fins a 21,30h. Es donarà a tots els cursos de ESO, BAT, PQPI, i primers cursos dels Cicles Formatius de Grau mitjà.

  4. ORIENTACIÓ AL CENTRE des d'una forma sistemàtica i àmplia; al llarg del curs.

  Cada curs pretenem donar formació al professorat en temes d’interés per a tots. Aquest any tenim previst donar una o dues sessions amb el tema central: Atenció en l’alumnat, dificultats i estratègies d’intervenció.

  5. ENTITATS CONCURRENTS - Promoure i col·laborar per mitjà de vies de participació. - Col·laboració amb l’Ajuntament d’Ibi en diversos programes: escola de pares, taller de lectura, conferències per a pares, continuar en el programa Educació i Serveis a la Comunitat, etc. - Coordinació amb empreses i altres entitats per a la seua participació en el programa

  ORIENTA’T - Col·laboració amb elServei de Salut Primària d’Alcoi amb programes: PIES

  (educació sexual, Aula Tabac, Centre sense fum, classes sese fum, ...) - Col·laboració amb la Creu Roja en programes VHS, Primers auxilis, .... - Conselleria de benestar social - ... ... ... PROJECTE D'ORIENTACIÓ I ACCIÓ TUTORIAL. Compost pels següents programes: ! ATENCIÓ TUTORIAL EN GRUP ! ATENCIÓ TUTORIAL PERSONALITZADA ! ATENCIÓ A ALUMNES AMB NEE ! COORDINACIÓ PEDAGÒGICA ! EDUCACIÓ VOCACIONAL I PROFESSIONAL ! ATENCIÓ A LES FAMÍLIES ! ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

 • La relació del Centre amb les Entitats Socials del Municipi i altres poblacions o bé des de diferents àmbits de relació amb l’adolescència, és molt oberta i participem en tots els programes que ens ofereixen útils i d’acord amb la nostra concepció de formació integral del nostre alumnat. Dins del programa d’Atenció Tutorial en Grup estan inclosos tots els programes d’Educació sexual PIES, de prevenció de tabaquisme “Classes sense fum”, alcohol, VIH-SIDA, Educació Vial… MODALITATS D'ACTUACIÓ ! Anticipatòria i preventiva de les distintes tipologies de problemes ! Compensadora dels dèficits, carències i desigualtats ! Afavoridora de la diversitat i del desenrotllament individual dels alumnes Recolzant-nos en l'informe de la UNESCO de la Comissió Internacional sobre l'educació per al s.XXI, presidida per J.Delors que proposa, coincidint amb Skilbeck, que l'educació ha de basar-se en quatre pilars que actuarien com a finalitats de l'educació:

  ! Aprendre a conèixer ! Aprendre a fer ! Aprendre a viure junts, aprendre a viure amb els altres ! Aprendre a ser

  L'actuació basada en el MODEL PSICOPEDAGÒGIC , CONSTRUCTIVISTA O ECOLÒGIC. L'aportació essencial d'este model consisteix a proposar la col·laboració de l'orientador amb els professors en tota la programació educativa, en tots els nivells de concreció curricular des del nivell de centre al d'aula concreta (Marchesi, 1993, Monereo, 1996) És un model mixt les coordenades del qual en els eixos de referència són: intervenció prioritàriament indirecta (consulta) grupal, interna, proactiva, la intervenció directa dels quals es realitza per mitjà de programes. Exigeix a l'orientador una actuació eminentment col·laborativa amb el professorat La funció de l'orientador és prioritàriament indirecta, en quant atén a la consulta de la institució, del professorat, que no a la intervenció directa en l'aula. Esta última es potencia a través dels mediadors i en concret per mitjà del PAT (Pla d'Acció Tutorial), i a més, s'actua directament amb els alumnes, en certes circumstàncies. És una intervenció eminentment proactiva, enfocada per tant a la prevenció i

Recommended

View more >