PLAN URBANISTIC ZONAL ¨©I REGULAMENTUL LOCAL DE - Legea 50/ 91 - privind autorizarea execut¤’rii lucr¤’rilor

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PLAN URBANISTIC ZONAL ¨©I REGULAMENTUL LOCAL DE - Legea 50/ 91 - privind autorizarea...

 • PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

  INTRODUCERE IN INTRAVILAN A PARCELELOR IN SUPRAFAȚĂ DE 2500 MP CU NC/CF 65041 ȘI 1500 MP CU NC/CF 65040 MP ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE

  EVENIMENTE, ACCES CAROSABIL, PARCAJE ȘI IMPREJMUIRE TEREN

  INTRAVILAN, str. I.C. BRĂTIANU – ZONA REDIU DN 29D, FN, MUN./JUD. BOTOŞANI

  PROIECT : NR. 2415 / 2019

  FAZA PROIECTARE : P.U.Z. + R.L.U.

  PROIECTANT DE SPECIALITATE : S.C.”PROIECT BOTOȘANI” S.R.L. mun. / jud. Botoşani, str. Cuza Vodă nr.2

  INIȚIATOR/INVESTITOR : S.C. PANAYOTISS S.R.L. Piața Revoluției nr. 13, sc. C, ap. 1, mun. Botoșani jud. Botoşani

  BENEFICIAR : S.C. PANAYOTISS S.R.L.

  Piața Revoluției nr. 13, sc. C, ap. 1, mun. Botoșani jud. Botoşani

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

  AMPLASAMENT : intravilan, str. I.C. Brătianu - zona Rediu DN

  29D, FN, mun. Botoșani, jud. Botoșani NC/CF 53446, NC/CF 65266, NC/CF 65314 NC/CF 65041, NC/CF 65040

  RESPONSABILI : Arh. urb. TULBURE Mihai

 • LISTĂ SEMNĂTURI și RESPONSABILITĂȚI: Șef proiect: arh. urb. TULBURE Mihai Proiectant urbanism: arh. urb. TULBURE Mihai Proiectant rețele edilitare: ing. VEZETEU Petru Proiectant drumuri, parcaje: ing. BEILIC Andrei Desenator: CHELARU Gabriel

 • BORDEROU DE PIESE SCRISE ȘI DESENATE

  piese scrise - Foaie de capăt, Foaie responsabilităţi, Borderou piese scrise şi desenate - Certificat de Urbanism nr. 585/ 17.07.2019, eliberat de către Primăria Municipiului Botoșani

  Acte de proprietate - Contract de Vânzare Cumpărare nr. 3089 / 06.11.2018 - Contract de Vânzare Cumpărare nr. 4607 / 26.07.2017 - Contract de Vânzare Cumpărare nr. 5334 / 23.08.2017 - Contract de Vânzare Cumpărare nr. 2626 / 18.09.2017 - Contract de Vânzare Cumpărare nr. 549 / 20.02.2019 - Extrase de Carte Funciară

  Avize - aviz amplasament energie DELGAZ Grid nr.6048361562/09.08.2019

  - aviz DRDP Iași nr.15242/24.10.2019 - aviz Comisia de Sistematizare a Circulatiei Rutiere nr.24907/21.10.2019 - adresa SC Nova Apa Serv SA nr.17072/28.08.2019 - aviz Directia de Sanatate Publica Botosani nr. 12415/ 03.10.2019 - aviz Directia Judeteana pentru Cultura Botosani nr. 1035/MI / 19.09.2019 - aviz I.P.J. - Serviciul Rutier nr.96888/19.09.2019 - aviz I.S.U. Botosani nr. 2115555 / 18.09.2019 - punctul de vedere al ANPM Botoșani nr 35 / 19.09.2019 - aviz Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism 1790/2019 - aviz de Oportunitate nr. 9 / 07.10.2019 - aviz Consiliul Județean Botoșani nr. 34 din 30.12.2019

  Studii de specialitate - Ridicare topografică vizată O.C.P.I. Botoșani

  - Studiu geotehnic verificat Af - Studiu de trafic

  VOL.1. MEMORIU DE PREZENTARE P.U.Z.

  Cap.1. – INTRODUCERE. 1.1. Date de recunoaștere a documentației. 1.2. Obiectul studiului. 1.3. Surse de documentare. Bază legală.

  Cap.2. – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE.

  2.1. Evoluția zonei. 2.2. Încadrare în localitate. 2.3. Elemente ale cadrului natural. 2.4. Circulația.

  3

 • 2.5. Ocuparea terenurilor. 2.6. Echipare edilitară. 2.7. Probleme de mediu. 2.8. Opțiuni ale populației.

  Cap.3. – PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ.

  3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare. Elemente de temă. 3.2. Prevederi ale P.U.G. 3.3. Valorificarea cadrului natural. 3.4. Modernizarea circulației. 3.5. Zonificarea funcțională – reglementări, bilanț teritorial, indicatori urbanistici. 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare. 3.7. Protecția mediului. 3.8. Obiective de utilitate publică.

  Cap.4. – CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE.

  VOL.2. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

  I. – DISPOZIȚII GENERALE.

  1. Rolul R.L.U. 2. Baza legală a elaborării. 3. Domeniul de aplicare.

  II. – REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR.

  4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit.

  5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public. 6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii. 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii. 8. Reguli cu privire la echiparea edilitară. 9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții 10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.

  III. – ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ.

  IV. – UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

  V. – POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR

  VI. – CONCLUZII, MĂSURI ÎNCONTINUARE

  piese desenate

  A.01 încadrare în teritoriu sc. 1:4000 A.02 situația existentă sc. 1:1000 A.03 reglementări urbanistice sc. 1:500 A.04 reglementări echipare-edilitară sc. 1:500 A.04’ racorduri la rețele existente sc. 1:2000 A.05 circulatia terenurilor sc. 1:1500

  ÎNTOCMIT, S.C. PROIECT BOTOȘANI S.R.L.

  arh. urb. TULBURE G. Mihai 4

 • PLAN URBANISTIC ZONAL

  CAP.1. Introducere

  1.1.Date de rec unoaș tere a doc ume nta ție i.

  denumirea obiectului PLAN URBANISTIC ZONAL de investiții ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

  INTRODUCERE IN INTRAVILAN A PARCELELOR IN SUPRAFAȚĂ DE 2500 MP CU NC/CF 65041 ȘI 1500 MP CU NC/CF 65040 MP ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE EVENIMENTE, ACCES CAROSABIL, PARCAJE ȘI IMPREJMUIRE TEREN

  amplasament intravilan mun. Botoșani, str. I.C. Brătianu – Zona

  Rediu DN 29D, FN, jud.Botoșani NC/CF 53446, NC/CF 65266, NC/CF 65314 NC/CF 65041, NC/CF 65040

  titularul investiției S.C. PANAYOTISS S.R.L.

  Piața Revoluției nr. 13, sc. C, ap 1, mun. Botoșani, jud. Botoşani

  beneficiarul investiției S.C. PANAYOTISS S.R.L. Piața Revoluției nr. 13, sc. C, ap 1, mun. Botoșani, jud. Botoşani

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

  proiectant general S.C. PROIECT BOTOȘANI S.R.L.

  mun. / jud. Botoşani, str. Cuza Vodă nr.2

  data elaborării proiect nr. 2415 / 2019

  1.2.Obiectul studiului.

  Obiectivul prezentei documentații îl constituie studiul condițiilor în care se poate dezvolta urbanistic o suprafață de teren, situată în intravilanul și în extravilanul mun. Botoșani, str. I.C. Brătianu – Zona Rediu DN 29D, FN, jud. Botoșani, pentru Introducere in intravilan a parcelelor in suprafață de 2500 mp cu NC/CF 65041 și 1500 mp cu NC/CF 65040 mp și construire sală de evenimente, acces carosabil, parcaje și imprejmuire teren.

  Studiul a fost întocmit având la bază :

  - TEMA DE PROIECTARE: tema program de amenajare și soluționare urbanistică a parcelelor studiate, compatibilă cu cerințele din PUG.

  - Certificatul de Urbanism eliberat de către Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 585 din 17 iulie 2019.

  5

 • 1.3. Surs e de doc ume nta re . Bază l e gală .

  Pentru realizarea Planului Urbanistic Zonal + R.L.U. s-au avut în vedere următoarele studii:

  - Plan Urbanistic General – municipiul Botoșani și - Regulament Local de Urbanism – municipiul Botoșani, aprobat cu HCL

  180/1999; - Planuri Cadastrale - scara: 1/2000; - Ridicarea topografică; - P.U.Z. – DN 29D Botoșani-Ștefănești – H.C.L. 100 din 10.03.2008.

  Bază legală:

  - Legea 350/2001 - Privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul; - Ghid privind Metodologia de elaborare a Conținutului-Cadru PUZ,G.M.-010

  -2000 aprobat prin ordin M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000. - H.G. 525/1996 - pentru Aprobarea Regulamentului General de Urbanism; - Legea 50/ 91 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

  republicată, cu modificările ulterioare; - Legea 10/1995 referitoare la calitatea în construcții; - Legea 18/1991 privind fondul funciar; - Legea 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare; - Ordinul Ministerului Sănătății 536/1996; - Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 Ghidul privind metodologia de elaborare și

  cadrul conținut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ G.M. – 010 – 2000); - Legea 215/2001 a administrației publice locale; - Legea 213 /1998 privind proprietatea publică; - Ghid metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului

  asupra mediului, ca parte integrantă a planurilor de amenajare a teritoriului și a planurilor de urbanism - Indicativ G.M. 008 - 2000.

  - HGR 349/2005 privind depozitarea deșeurilor; - prevederile Codului Civil.

  CAP.2. Stadiul actual al dezvoltări i urbanistice

  2.1. Evoluția zonei (caracteristici, potențial)

  • Teritoriul luat în considerare pentru realizarea obiectivului P.U.Z., cu folosință actuală de TEREN ARABIL este situat: - în INTRAVILANUL mun. Botoșani ( CF 53446, CF 65266 și CF 65314); - în EXTRAVILANUL mun. Botoșani ( CF 65040, CF 65041); - în zona DN 29D Botoșani-Ștefănești, cabana Rediu.

  • Zona și amplasamentul – TERITORIUL (PARCELA DE REFERINȚĂ) supus studiului de față are suprafața totală S = 44.478 mp, cuprizând CF 53446 (37.072 m2), CF 65266 (1.594 m2), CF 65314 (1.812 m2), CF 65040 ( 1.500 m2) și CF 65041 (2.500m2).

  Terenul din amplasament:

  - platou, cu pantă generală ușor descendentă pe direcția Sud-Vest – Nord-Est; - teren liber de orice construcție; - deține acces direct din