of 57 /57
MENADŽERI PRIVREMENO USTUPANJE RADNIKA U POVEZANO DRUŠTVO RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE PROBNI RAD SUDSKI RASKID TERET DOKAZIVANJA ZAŠTITA DOSTOJANSTVA ZAHTJEV ZA ZAŠTITU PRAVA ZASTARA PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Mr.sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

[PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

  • Upload
    vodieu

  • View
    224

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

MENADŽERI PRIVREMENO USTUPANJE RADNIKA U POVEZANO

DRUŠTVORAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEMEAGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

PROBNI RADSUDSKI RASKID

TERET DOKAZIVANJAZAŠTITA DOSTOJANSTVA

ZAHTJEV ZA ZAŠTITU PRAVAZASTARA

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Mr.sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Page 2: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

MENDŽERI U SMISLU ZAKONA O RADU

Page 3: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ZAKON O RADU IZ 1995. - U PRIMJENI OD 1.1.1996.

Menadžeri nisu imali poseban (izričiti) zakonski tretman.

Sudska praksa: - direktori, članovi uprave nisu morali biti u

radnom odnosu, oni su mogli imati: - čisti ugovor o radu - kombinaciju ugovora o radu i menadžerski ugovor

(čak je dopuštena i presumpcija da je zaključen ugovor o radu kroz menadžerski)

- čisti menadžerski ugovor. Menedžeri su bili i:

-pomoćnici direktora

Page 4: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ZAKON O RADU IZ 2009. - U PRIMJENI OD 1.1.2010. - I

Čl.2. Pojam radnika i poslodavca (1) Radnik-ca (zaposlenik-ca, uposlenik-ca,

djelatnik-ca, namještenik-ca, službenik-ca ili drugi radnik-ca – u daljnjem tekstu: radnik) u smislu ovoga Zakona je fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca.

(2) Poslodavac u smislu ovoga Zakona je fizička ili pravna osoba koja zapošljava radnika i za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove.

Page 5: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ZAKON O RADU IZ 2009. - U PRIMJENI OD 1.1.2010. - II

(3) Fizička osoba koja je kao član uprave, izvršni direktor ili u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca.

(4) Na osobu iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o prestanku ugovora o radu.

Primjenjuje na sve ugovore u tijeku, neovisno o tome kada su sklopljeni.

Page 6: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

TKO SU BILE FIZIČKE OSOBE KOJE SU U NEKOM SVOJSTVU PREMA POSEBNOM

ZAKONU BILE OVLAŠTENE VODITI POSLOVE POSLODAVCA

To su: članovi uprave, izvršni direktori po Zakonu o

trgovačkim društvima; Ravnatelji po Zakonu o ustanovama...

Ako nisu po nekom zakonu ovlašteni voditi poslove, na njih se primjenjuju odredbe Zakona o radu o prestanku ugovora o radu

Page 7: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ŠTO SE NIJE PRIMJENJIVALO NA OSOBE KOJE SU PO ZAKONU BILE OVLAŠTENE

VODITI POSLOVE– I

Odredbe o: - otkazu, - otkaznom roku, - otpremnini, - prethodnom upozorenju na kršenje obveza

iz radnog odnosa, - omogućavanju iznošenja obrane, - prethodnom savjetovanju s radničkim

vijećem.

Page 8: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ŠTO SE NIJE PRIMJENJIVALO NA OSOBE KOJE SU PO ZAKONU BILE OVLAŠTENE

VODITI POSLOVE– II

Odredbe o: - pribavljanju suglasnosti radničkog vijeća za

otkaz, - otkazu s ponudom izmijenjenog ugovora, - prestanku ugovora o radu zbog činjenice

navršavanja određenog broja godina života i mirovinskog staža menadžera,

- prestanku ugovora o radu dostavom pravomoćnog rješenja o mirovini zbog opće nesposobnosti za rad,

- sudskom raskidu ugovora o radu…

Page 9: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

MENADŽERI PO ZR/14(3) Fizička osoba koja je prema propisu o trgovačkim društvima, kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca.(4) Na osobu iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o ugovoru o radu na određeno vrijeme, prestanku ugovora o radu, otkaznom roku i otpremnini.

Page 10: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

PRIVREMENO USTUPANJE RADNIKA U POVEZANO DRUŠTVO

Page 11: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

SKLAPANJE UGOVORA O RADU (ČL.10.ZR/14) -I

(3) Kada poslodavac nema potrebe za radom određenih radnika, može svoga radnika privremeno ustupiti u s njim povezano društvo u smislu posebnog propisa o trgovačkim društvima, u trajanju od neprekidno najduže šest mjeseci, na temelju sporazuma sklopljenog između povezanih poslodavaca i pisane suglasnosti radnika.

Page 12: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

SKLAPANJE UGOVORA O RADU (ČL.10.ZR/14) -II

(4) Sporazum iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati podatke o:

nazivu i sjedištu povezanih poslodavaca, imenu, prezimenu i prebivalištu radnika, datumu početka i završetka privremenog

ustupanja, mjestu rada i poslovima koje će radnik

obavljati, plaći, dodacima na plaću i razdobljima

isplate, trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Page 13: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

SKLAPANJE UGOVORA O RADU (ČL.10.ZR/14) -III

(5) Pisana suglasnost radnika na sporazum iz stavka 3. ovoga članka, smatrat će se dodatkom ugovora o radu, kojim će se na određeno vrijeme ugovoriti obavljanje poslova kod povezanog poslodavca.

(6) Na ustupanje iz stavka 3. ovoga članka, ne primjenjuju se odredbe poglavlja 6. ovoga Zakona o privremenom zapošljavanju.

(7) Povezani poslodavac se u odnosu na radnika iz stavka 3. ovoga članka smatra poslodavcem u smislu obveza primjene odredbi ovoga i drugih zakona i propisa kojima su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja na radu.

Page 14: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA

Page 15: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA-NOVINE

Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, mora sadržavati dodatne podatke o radnom vremenu umjesto podataka o dnevnom, tjednom ili mjesečnom vremenu obvezne nazočnosti radnika na mjestu rada.

Više ne mora sadržavati odredbe o rokovima, vremenu i načinu nadzora rada i kvalitete obavljanja posla radnika.

Page 16: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

Page 17: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

SKLAPANJE UGOVORA I SLJEDEĆI UZASTOPNI UGOVOR – KADA SE MOŽE

SKLOPITI 1) Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na

određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja.

(2) Poslodavac s istim radnikom smije sklopiti uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako za to postoji objektivan razlog koji se u tom ugovoru ili u pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona mora navesti.

Page 18: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

UKUPNO TRAJANJE UGOVORA I PRI UGOVOR

(3) Ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor o radu, ne smije biti neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom.

(4) Ograničenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na prvi ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme.

Page 19: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

IZMJENA I DOPUNA UGOVORA I PREKID

(5) Svaka izmjena, odnosno dopuna ugovora o radu na određeno vrijeme koja bi utjecala na produljenje ugovorenog trajanja toga ugovora, smatra se svakim sljedećim uzastopnim ugovorom o radu na određeno vrijeme.

(6) Prekid kraći od dva mjeseca ne smatra se prekidom razdoblja od tri godine iz stavka 3. ovoga članka.

Page 20: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

PRETVARANJE U UGOVOR NA NEODREĐENO (7) Ako je ugovor o radu na određeno vrijeme

sklopljen protivno odredbama ovoga Zakona ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.

Page 21: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

Page 22: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

DEFINICIJA USTUPLJENOG RADNIKA I OBAVLJANJE DJELATNOSTI U VEZI S

ZAPOŠLJAVANJEM Ustupljeni radnik, u smislu ovoga Zakona, je

radnik kojeg agencija zapošljava radi ustupanja korisniku.

Agencija može obavljati i djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, pod uvjetom da za to posjeduje odgovarajuću dozvolu prema posebnom propisu.

Nema odredbe o zabrani obavljanja poslova bez upisa u evidenciju ministarstva.

Nema odredbe o nalaganju dostave podataka ministarstvu od strane inspektora rada.

Page 23: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

NAZIV UGOVORA, SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA

Sporazum o ustupanju radnika sada se zove ugovor o ustupanju radnika.

Sastavni dio ugovora nije odredba o znanjima i vještinama koje radnik treba imati za obavljanje poslova kao niti odredba o uvjetima rada koji se odnose na radna mjesta na kojima će raditi ustupljeni radnik.

Page 24: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

KADA SE UGOVOR NE MOŽE SKLOPITI Za: poslove koje su obavljali radnici za koje je

korisnik proveo postupak kolektivnog viška radnika iz članka 127. ovoga Zakona u prethodnom razdoblju od šest mjeseci,

poslove koje su obavljali radnici kojima je korisnik, poslovno uvjetovanim otkazom otkazao ugovore o radu u prethodnom razdoblju od šest mjeseci,

obavljanje poslova koji su prema propisima o zaštiti na radu poslovi s posebnim uvjetima rada, a ustupljeni radnik ne ispunjava te posebne uvjete,

Page 25: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

NA ŠTO SE ODNOSE „DRUGI UVJETI RADA” USTUPLJENOG RADNIKA

Drugi uvjeti rada ustupljenog radnika su: radno vrijeme, odmori i dopusti, osiguranje mjera zaštite na radu, zaštita trudnica, roditelja, posvojitelja i mladih te zaštita od nejednakog postupanja u skladu s

posebnim propisom o suzbijanju diskriminacije.

Page 26: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

IZNIMKE: NEPOVOLJNIJI UVJETI RADA

Iznimno, kolektivnim ugovorom sklopljenim između agencije, odnosno udruge agencija i sindikata, mogu se ugovoriti nepovoljniji uvjeti rada od uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima koje obavlja ustupljeni radnik.

Page 27: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ROK ZA IZVANREDNI OTKAZ UGOVORA O RADU I NAJDUŽE TRAJANJE RADA ISTOG

RADNIKA ZA ISTE POSLOVE Rok za izvanredni otkaz ugovora o radu teče od

dana pisane obavijesti o činjenici na kojoj se otkaz temelji.

Korisnik ne smije koristiti rad istog ustupljenog radnika za obavljanje istih poslova za neprekinuto razdoblje duže od 3 godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno kolektivnim ugovorom.

Prekid kraći od dva mjeseca ne smatra se prekidom razdoblja od 3 godine.

 

Page 28: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

OBVEZE KORISNIKA Korisnik je dužan, pri sklapanju ugovora o

ustupanja radnika između agencije i korisnika agenciju potpuno i istinito, pisano izvijestiti o uvjetima rada radnika zaposlenih kod korisnika na poslovima koje će obavljati ustupljeni radnik.

Page 29: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

OBVEZE AGENCIJE

Prije upućivanja ustupljenog radnika korisniku, agencija je radniku dužna uručiti uputnicu, koja mora sadržavati podatke koji su obvezni sadržaj ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova.

Page 30: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

PROBNI RAD

Page 31: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

UGOVARANJE PROBNOG RADA

(1) Prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad.

(2) Probni rad iz stavka 1. ovoga članka ne smije trajati duže od šest mjeseci.

(3) Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu.

Page 32: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ŠTO SE PRIMJENJUJE NA OTKAZ

(4) Na otkaz iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o otkazu ugovora o radu, osim članka 120., članka 121. stavka 1. i članka 125. ovoga Zakona.

(5) Otkazni rok kod ugovorenog probnog rada je najmanje sedam dana.

 

Page 33: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ČLANAK 120., ČLANAK 121. STAVAK 1.

Otkaz mora imati pisani oblik. Poslodavac mora u pisanom obliku obrazložiti

otkaz. Otkaz se mora dostaviti osobi kojoj se

otkazuje. Otkazni rok počinje teći danom dostave

otkaza ugovora o radu.

Page 34: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ČLANAK 125.-I Ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije

dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na zahtjev radnika odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u iznosu najmanje tri, a najviše osam propisanih ili ugovorenih mjesečnih plaća toga radnika, ovisno o trajanju radnoga odnosa, starosti te obvezama uzdržavanja koje terete radnika.

Page 35: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ČLANAK 125.-II Odluku iz stavka 1. ovoga članka sud može

donijeti i na zahtjev poslodavca, ako postoje okolnosti koje opravdano ukazuju da nastavak radnog odnosa, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nije moguć.

Poslodavac i radnik mogu zahtjev za prestanak ugovora o radu, na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, podnijeti do zaključenja glavne rasprave pred sudom prvog stupnja.

Page 36: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ZASTARA ZR/09 –zastarni rok 3 godine

ZR/12 – zastarni rok 5 godina

Tražbine nastale za vrijeme stupanja na snagu ZR/95 i ZR/09 zastaruju za 3 godine, a ako nisu zastarjele do 7.8.2014., zataruju za 5 godina.

Trogodišnji zastarni rok istekao 6. 8. 2014.-zastarjela obveza.

Zastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina.

Page 37: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA

Poslodavac koji je fizička osoba, može pisanom punomoći ovlastiti drugu poslovno sposobnu punoljetnu osobu, da ga zastupa u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom.

Ako je poslodavac pravna osoba, ima osoba ili organ za to ovlašten statutom, društvenim ugovorom, izjavom o osnivanju ili drugim pravilima pravne osobe.

Ta osoba ili organ može svoja ovlaštenja pisanom punomoći prenijeti na drugu poslovno sposobnu punoljetnu osobu.

Page 38: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

DOSTAVA ODLUKE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA

Na dostavu odluka o otkazu ugovora o radu te odluka donesenih u postupcima za zaštitu prava iz radnog odnosa, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe o dostavi iz propisa kojim je uređen parnični postupak (ZPP), ako postupak dostave nije uređen kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

Page 39: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

SUDSKA ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA I

Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarenje toga prava.

Ako poslodavac u roku od petnaest dana od dostave zahtjeva radnika ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.

Page 40: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

SUDSKA ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA II

Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev, osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadom štete ili drugog novčanog potraživanja iz radnog odnosa.

Ako je zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu predviđen postupak mirnoga rješavanja nastaloga spora, rok od petnaest dana za podnošenje tužbe sudu teče od dana okončanja toga postupka.

Page 41: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

SUDSKA ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA III

Ove odredbe ne primjenjuju se na postupak zaštite dostojanstva radnika iz članka 134. ZR-a.

Ako ZR-om ili drugim zakonom nije drukčije određeno, nadležan sud, u smislu odredbi ZR-a, je sud nadležan za radne sporove.

Page 42: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA I

Postupak i mjere zaštite dostojanstva radnika od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja uređuju se posebnim zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

Poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika dužan je imenovati osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika.

Page 43: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA II

Poslodavac ili ta osoba dužna je, u roku utvrđenom kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu, a najkasnije u roku od 8 dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja, ako utvrdi da ono postoji.

Page 44: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA III

Ako poslodavac u roku ne poduzme mjere za sprječavanje uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ili ako su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene, radnik koji je uznemiravan ili spolno uznemiravan ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od 8 dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.

Page 45: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA IV

Ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati da će poslodavac zaštititi dostojanstvo radnika, radnik nije dužan dostaviti pritužbu poslodavcu i ima pravo prekinuti rad, pod uvjetom da je zatražio zaštitu pred nadležnim sudom i o tome obavijestio poslodavca u roku od osam dana od dana prekida rada.

Za vrijeme prekida rada, radnik ima pravo na naknadu plaće u iznosu plaće koju bi ostvario da je radio.

Page 46: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA V

Ako je pravomoćnom sudskom odlukom utvrđeno da nije povrijeđeno dostojanstvo radnika, poslodavac može zahtijevati povrat isplaćene naknade.

Svi podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika su tajni.

Ponašanje radnika koje predstavlja uznemiravanje ili spolno uznemiravanje predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa.

Protivljenje radnika postupanju koje predstavlja uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ne predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa niti smije biti razlog za diskriminaciju.

Page 47: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

TERET DOKAZIVANJA U RADNIM SPOROVIMA I

U slučaju spora iz radnog odnosa, teret dokazivanja je na osobi koja smatra da joj je neko pravo iz radnog odnosa povrijeđeno, odnosno koja pokreće spor, ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije uređeno.

U slučaju spora zbog otkaza ugovora o radu, teret dokazivanja postojanja opravdanog razloga za otkaz ugovora o radu je na poslodavcu ako je ugovor o radu otkazao poslodavac, a na radniku samo ako je on ugovor o radu otkazao izvanrednim otkazom ugovora o radu.

Kod spora u vezi s radnim vremenom, ako poslodavac ne vodi evidenciju na propisani način, teret dokazivanja radnog vremena je na poslodavcu.

Page 48: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

TERET DOKAZIVANJA U RADNIM SPOROVIMA II

U slučaju spora oko stavljanja radnika u nepovoljniji položaj od drugih radnika radi obraćanja radnika zbog opravdane sumnje na korupciju ili u dobroj vjeri podnošenja prijave o toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim tijelima državne vlasti, a što je dovelo do povrede nekog od prava radnika iz radnog odnosa, ako radnik učini vjerojatnim da je stavljen u nepovoljniji položaj i da mu je povrijeđeno neko od njegovih prava iz radnog odnosa, teret dokazivanja prelazi na poslodavca koji mora dokazati da radnika nije stavio u nepovoljniji položaj od drugih radnika, odnosno da mu nije povrijedio pravo iz radnog odnosa.

Page 49: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

SUDSKI RASKID UGOVORA O RADU

Page 50: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

SUDSKI RASKID UGOVORA O RADU I

Ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na zahtjev radnika odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u iznosu od najmanje tri, a najviše osam propisanih ili ugovorenih mjesečnih plaća toga radnika, ovisno o trajanju radnoga odnosa, starosti te obvezama uzdržavanja koje terete radnika.

Page 51: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

SUDSKI RASKID UGOVORA O RADU II Odluku sud može donijeti i na zahtjev

poslodavca, ako postoje okolnosti koje opravdano upućuju na to da nastavak radnog odnosa, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nije moguć.

Poslodavac i radnik mogu zahtjev za prestanak ugovora o radu podnijeti do zaključenja glavne rasprave pred sudom prvog stupnja (ZPP do zaključenja prethodnog postupka-ZR lex spetialis).

Page 52: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

SUDSKI RASKID I PROBNI RAD

Na otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu primjenjuju se odredbe o sudskom raskidu ugovora o radu.

Page 53: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Page 54: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

STUPANJE NA SNAGU Na dan stupanja na snagu Zakona prestaju

važiti sve odredbe Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13.) osim članaka 222., 223., 224. i 225.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Page 55: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA RADNIKA

Postupci ostvarivanja i zaštite prava radnika započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13.).

Page 56: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

NADOMIJEŠTANJE SUGLASNOSTI Na postupke nadomještanja suglasnosti

radničkog vijeća o otkazu ugovora o radu radniku, odnosno nadomještanja suglasnosti sindikata o otkazu ugovora o radu sindikalnom povjereniku, započete nakon donošenja ovoga Zakona, a do donošenja provedbenih propisa iz članaka 151. i 188. ovoga Zakona, primjenjivat će se odredbe Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13.).

Page 57: [PPT]PRAVNI POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM … · Web viewZastara nastupa 7.8.2014. - zastara se produžava na 5 godina. ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac

PRAVILNICI Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o

radu s odredbama ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Ministar će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, donijeti pravilnike.

Do stupanja na snagu provedbenih propisa ostaju na snazi provedbeni propisi, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama Zakona.

Neusklađivanje nije prekršaj.