Predgovor OSNOVNA PRAVILA IGRE - media.sspo.org. ?· Preveo: Boban Milojević, IA FIDE pravila šaha odnose se na igru za šahovskom tablom. Pravila šaha imaju dva dela: 1. Osnovna pravila igre 2

Embed Size (px)

Text of Predgovor OSNOVNA PRAVILA IGRE - media.sspo.org. ?· Preveo: Boban Milojević, IA FIDE pravila šaha...

 • Preveo: Boban Milojevi, IA FIDE pravila aha odnose se na igru za ahovskom tablom. Pravila aha imaju dva dela: 1. Osnovna pravila igre 2. Pravila za takmienja Engleski tekst je autentina verzija Pravila aha koja su usvojena na 84. Kongresu FIDE u Talinu (Estonija) 2013 a primenjuju se od 1. jula 2014. godine. Rei on, njega i njegov u Pravilima ukljuuju ona , nju i njen.

  Predgovor Pravila aha ne mogu da predvide sve mogue situacije koje mogu nastati u toku partije, niti mogu da reguliu sva mogua administrativna pitanja. U sluajevima koji nisu precizno regulisani Pravilima, trebalo bi da je mogue da se doe do ispravne odluke na osnovu analogije sa sluajevima koji su obuhvaeni Pravilima. Pravila podrazumevaju da sudije poseduju neophodnu strunost, zdrav razum i apsolutnu objektivnost. Suvie detaljna pravila umanjila bi sudijama slobodu odluivanja, to bi moglo da ih sprei da donesu odluku u skladu sa potenjem, logikom i specijalnim okolnostima. FIDE apeluje na sve igrae i federacije da prihvate ovakvo gledite. Uslov da partija bude rejtingovana od strane FIDE je da se ista igra po FIDE ahovskim pravilima. Preporuuje se da se takmienja koja se ne rejtinguju kod FIDE igraju po FIDE ahovskim pravilima. Federacije lanice mogu da zatrae od FIDE da donese odluku o pitanjima koja se odnose na pravila aha.

  OSNOVNA PRAVILA IGRE

  lan 1. Priroda i cilj ahovske partije

  1.1 ahovsku partiju igraju dva protivnika koji naizmenino pokreu svoje figure na kvadratnoj tabli koja se naziva ahovska tabla (ploa). Igra sa svetlim figurama (beli) vue prvi potez, zatim igrai povlae poteze naizmenino s tim da igra sa tamnim figurama (crni) pravi sledei potez. Kae se da je igra na potezu, kada njegov protivnik povue potez.

  1.2 Cilj svakog igraa je da protivnikog kralja napadne tako da protivnik nema legalan potez. Za igraa koji postigne ovaj cilj kae se da je matirao protivnikog kralja i da je dobio partiju. Ostavljanje sopstvenog kralja pod napadom, izlaganje sopstvenog kralja napadu i uzimanje protivnikog kralja nisu dozvoljeni. Protivnik iji je kralj matiran je izgubio partiju.

  1.3 Ako je pozicija takva da ni jedan igra nema mogunost matiranja, partija je nereena (vidi lan 5.2b).

  lan 2. Poetna pozicija figura na ahovskoj tabli

  2.1. ahovska tabla se sastoji od 64 jednaka polja u okviru 8 x 8, koja su naizmenino svetla(,,bela polja) i tamna (,,crna polja). ahovska tabla postavlja se izmeu igraa na taj nain da blie ugaono polje sa desne strane igraa bude belo.

  2.2. Na poetku partije jedan igra ima 16 svetlih figura (bele figure), a drugi ima 16 tamnih figura (crne figure).

  Te figure su sledee:

  Jedan beli kralj, obino prikazan simbolom K

  Jedna bela dama, obino prikazana simbolom D

  Dva bela topa, obino prikazana simbolom T

  Dva bela lovca, obino prikazana simbolom L

  Dva bela skakaa, obino prikazana simbolom S

  Osam belih peaka, obino prikazanih simbolom

  Jedan crni kralj, obino prikazan simbolom K

  Jedna crna dama, obino prikazana simbolom D

  Dva crna topa, obino prikazana simbolom T

  Dva crna lovca, obino prikazana simbolom L

  Dva crna skakaa, obino prikazana simbolom S

  Osam crnih peaka, obino prikazana simbolom

 • Staunton figure

  2.3. Poetna pozicija figura na ahovskoj tabli je sledea:

  2.4. Osam uspravnih kolona kvadrata nazivaju se ,,linije a osam horizontalnih se nazivaju ,,redovi. Kvadrati iste boje koji idu od jednog ugla table do drugog se nazivaju ,,dijagonala.

  lan 3. Kretanje figura

  3.1. Nije dozvoljeno da se figura pomeri na polje na kome se nalazi figura iste boje. Ako se figura pomera na polje na kome se nalazi protivnika figura, tada se protivnika figura osvaja i uklanja sa table kao deo istog poteza. Figura napada protivniku figuru, ako moe da je osvoji na tom polju u skladu sa lanovima 3.2 3.8.

  Smatra se da figura napada polje ak i ako je ta figura speena da se pokrene na to polje zbog toga to bi ostavila ili postavila sopstvenog kralja pod napad..

  3.2. Lovac se moe kretati do bilo kog polja du dijagonale na kojoj stoji.

  3.3. Top se moe kretati do bilo kog polja na liniji ili redu na kome stoji.

  3.4. Dama se moe kretati do bilo kog polja na liniji, redu ili dijagonali na kojojstoji.

 • 3.5. Prilikom izvoenja ovih poteza lovac, top ili dama ne mogu se kretati prekofigura koje im stoje na putu.

  3.6. Skaka se moe kretati do jednog od polja najbliih na kojemstoji, ali ne na istom redu, liniji ili dijagonali.

  3.7. a. Peak se moe kretati napred na slobodno polje neposredno ispred sebe na istoj liniji, pod uslovom da to polje nije zauzeto, ili

  b. u prvom potezu peak se moe kretati kao pod (a), alternativno se moe napredovatiza dva polja na istoj liniji pod uslovom da su oba polja slobodna, ili

  c. peak se moe kretati na polje zauzeto protivnikom figurom, koje je dijagonalno ispred njega na susednoj liniji, uzimajui tu figuru.

  d. Peak koji se nalazi na polju u istom redu a susednoj liniji od protivnikog peaka koji je upravo napredovao dva polja u jednom potezu sa svog poetnog polja, moe uzeti ovog protivnikog peaka kao da je ovaj bio pokrenut samo za jedno polje. Ovo uzimanje moe uslediti samo u sledeem potezu nakon ovog napredovanja, a zove se uzimanje ,,en passant (u prolazu).

 • e. Kada igra koji je na potezu peakom stigne do najdaljeg reda u odnosu na poetnu poziciju, on kao deo istog poteza mora da zameni peaka kao za novu kraljicu, topa, lovca ili skakaa peakove boje na polje na koje je dospeo. Ovo se zove polje ,,promocije. Igraev izbor nove figure nije ogranien samo na one figure koje su prethodno uzete. Ova zamena peaka za drugu figuru zove se promocija, a dejstvo nove figure poinje trenutno.

  3.8. a. Kralj se moe kretati na dva razliita naina: (a) pomeranjem na bilo koje susedno polje

  ili

  (b) rokadom. Rokada je potez kralja i jednog od topova iste boje du igraevog prvog reda, koji se rauna kao jedan potez kralja, i vri se tako to se kralj premeta sa svog poetnog polja za dva polja prema topu na njegovom poetnom polju, a zatim se top premesti na polje koje je kralj preao.

  Pre rokade belog na kraljevoj strani Posle rokade belog na kraljevoj strani Pre rokade crnogna daminoj strani Posle rokade crnog na daminoj strani

 • Pre rokade belog na daminoj strani Posle rokade belog na daminoj strani Pre rokade crnog na kraljevoj strani Posle rokade crnog na kraljevoj strani

  (1) Pravo na rokadu je izgubljeno:

  - ako se kralj ve pomerao, ili

  - sa topom koji se ve pomerao.

  (2) Rokada je privremeno spreena

  - ako je polje na kome se kralj nalazi ili polje preko koga prelazi ili dolazno polje napadnuto jednom ili vie protivnikih figura,

  - ako izmeu kralja i topa sa kojim se rokira nalazi ma koja druga figura.

  3.9. Kralj je u ah ako je napadnut jednom ili vie protivnikih figura, ak i kada su te figure spreene da se pomeraju na to polje jer bi time dovele/ostavile svog kralja u ahu. Ni jedna figura ne moe biti pomerena ako se tako sopstveni kralj izlae ahu.

  3.10. a) Potez je legalan kada su ispunjeni svi uslovi iz lanova 3.1 3.9

  b) Potez je nelegalan kada ne ispunjava uslove iz lanova3.1 3.9

  c) Pozicija je nelegalna kada ne moe biti postignuta serijom bilo kojih legalnih poteza.

  lan 4. Nain izvrenje poteza

  4.1. Svaki potez se mora igrati samo jednom rukom.

  4.2. Pod uslovom da predhodno izrazi svoju nameru ((reima popravlja ili adub), samo igra koji je na potezu moe da popravi jednu ili vie figura na njihovim poljima.

  4.3. Osim u sluaju kao u lanu 4.2, ako igra koji je na potezu dodirne na ahovskoj tabli, sa namerom da pomeri ili odnese a. jednu ili vie svojih figura, mora da odigra onom koja je prva dodirnuta, a moe se pomeriti, ili b. jednu ili vie protivnikih figura, on mora da uzme prvu dodirnutu figuru koja se moe uzeti, ili c. po jednu figuru svake boje, mora uzeti protivniku figuru svojom, ili ako to nije mogue, mora da igra ili uzme prvu dodirnutu figuru koja moe biti pomerena ili uzeta. Ako nije jasno da li jeigra dodirnuo svoju ili protivniku figuru, smatra e se da je igra dotakao svoju figuru pre protivnike.

  4.4. Ako igra koji je na potezu:

  a. dodirne svog kralja i topa, on mora da izvri rokadu na tu stranu ako je to mogue, b. namerno dodirne topa, pa posle svog kralja, ne moe izvriti rokadu na tu stranu isituacija e biti primenjen lan 4.3.a c. u nameri da rokira dodirne kralja pa onda topa, ali rokada na tu stranu nije mogua, igra mora igrati svojim kraljem drugi legalan potez (ukljuujui i rokadu na drugu stranu). Ako kralj nema legalan potez, igra moe povui bilo koji drugi legalan potez. d. promovie peaka, izbor nove figure je konaan kada se novom figurom dodirne polje promocije.

  4.5. Ako se ni jedna od dodirnutih figura ne moe pokrenuti ili uzeti u skladu sa lanom 4.3 ili lanom 4.4 igra moe odigrati bilo koji drugi legalan potez.

  4.6. Promocija se moe izvriti na vie naina:

  1. peak ne mora da se stavi na dolazno polje

  2. sklanjanje peaka i postavljanje nove figure na polje dolaska moe da se obavi bilo kojim redosledom.

  Ako protivnika figura stoji na polju dolaska ona mora biti uzeta.

 • 4.7. Kada je figura kao legalan potez ili kao deo legalnog poteza ostavljena na polju, ona ne moe biti pomerena na drugo polje u istom potezu. Potez se smatra zavrenim:

  a) u sluaju uzimanja, kada je uzetafigura skinuta sa ahovske tab