Presidència de la Generalitat Presidencia de la Generalitat 44857

  • Published on
    14-Feb-2017

  • View
    220

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Presidncia de la Generalitat Presidencia de la Generalitat</p><p>LLEI 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, dEs-pectacles Pblics, Activitats Recreatives i Establiments Pblics [2010/13297]</p><p>LEY 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectculos Pblicos, Actividades Recreativas y Estable-cimientos Pblicos [2010/13297]</p><p>Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, dacord amb el que establixen la Constituci i lEstatut dAutono-mia, en nom del Rei, promulgue la llei segent:</p><p>Prembul</p><p>I</p><p>Dacord amb la distribuci de competncies prevista en la Cons-tituci espanyola, correspon a la Generalitat latribuci exclusiva en matria despectacles. Una facultat que va ser arreplegada, origin-riament, en larticle 31.30 de lEstatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgnica 5/1982, d1 de juliol, i que, en lactualitat, contempla larticle 49.1.30. de la Llei Orgnica 1/2006, de 10 dabril, de reforma daquella. En aquest marc, la transferncia mate-rial de la competncia esmentada tingu lloc en virtut del Reial Decret 1040/1985, de 25 de maig.</p><p>La primera norma amb rang de llei que va regular aquest mbit va ser la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat, dEspectacles, Establiments Pblics i Activitats Recreatives, una ordenaci que va estar vigent durant ms duna dcada i que va ser objecte dun ampli i divers desplegament reglamentari. </p><p>Sense perju daix, i a pesar de les bondats que aquest rgim va suposar, el dinamisme i el desenrotllament implcits que el sector ser-vicis comporta, van obligar a promulgar una nova llei destinada a com-pletar i adaptar una regulaci que el pas del temps havia deixat obsoleta. Fruit daquesta necessitat va ser lentrada en vigor de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, dEspectacles Pblics, Activitats Recre-atives i Establiments Pblics, una Llei fonamentada sobre tres pilars bsics: </p><p>1. Seguretat de persones i bns com a principi essencial que justifica tota lordenaci prevista en la dita norma.</p><p>2. Rgim dautoritzaci administrativa per a la realitzaci despecta-cles pblics, activitats recreatives i lobertura destabliments pblics. </p><p>3. Un rgim sancionador efica destinat a procurar que la comissi duna infracci no resultara ms avantatjosa que el compliment de les disposicions legals vigents. </p><p>Aquesta normativa ha contribut, sens dubte, a afavorir una evoluci positiva del sector servicis a la Comunitat Valenciana, coadjuvant a assentar un mbit que, ara mateix, ha passat a ser un dels grans referents quant a productivitat, rendiment econmic i creaci de riquesa.</p><p>II</p><p>En aquest marc, resulta obvi, no obstant aix, que el sector que ens ocupa requereix i necessita duna regulaci prctica i moderna que esti-ga dacord amb les necessitats canviants que tota societat presenta. Una regulaci que fomente i promoga la iniciativa particular sense perdre de vista, bsicament, la necessitat de vetlar per linters general represen-tat, en tot cas, pel principi de seguretat com a pedra angular del model.</p><p>Aquesta s la ra fonamental que justifica la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als servicis en el mercat interior. Una Directiva que ha estat objecte de transposici a lordenament espanyol en virtut de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accs a les activitats de servicis i el seu exercici, i que suposa, per a la Comunitat Valenciana, la necessitat dun canvi dordenaci donat el carcter bsic de la norma esmentada. </p><p>La Llei 17/2009, de 23 de novembre, parteix duna srie de premis-ses a tenir en compte. Entre les ms destacades cal assenyalar la lliber-tat destabliment per a lexercici duna activitat de servicis, la prelaci </p><p>Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que Les Corts han aprobado, y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitucin y el Estatuto de Autonoma, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley:</p><p>Prembulo</p><p>I</p><p>De acuerdo con la distribucin de competencias prevista en la Cons-titucin Espaola, corresponde a la Generalitat la atribucin exclusiva en materia de espectculos. Una facultad que fue recogida en el artculo 31.30 del Estatuto de Autonoma de la Comunitat Valenciana, aprobado por la Ley Orgnica 5/1982, de 1 de julio, y que, en la actualidad, con-templa el artculo 49.1.30. de la Ley Orgnica 1/2006, de 10 de abril, de reforma de aqulla. En este marco, la transferencia material de dicha competencia tuvo lugar en virtud del Real Decreto 1040/1985, de 25 de mayo. </p><p>La primera norma con rango de ley que regul este mbito fue la Ley 2/1991, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Espectculos, Esta-blecimientos Pblicos y Actividades Recreativas, una ordenacin que estuvo vigente durante ms de una dcada y que fue objeto de un amplio y diverso desarrollo reglamentario. </p><p>Sin perjuicio de ello, y a pesar de las bondades que este rgimen supuso, el dinamismo y el desarrollo implcitos que el sector servicios conlleva obligaron a promulgar una nueva ley destinada a completar y adaptar una regulacin que el paso del tiempo haba dejado obsoleta. Fruto de esta necesidad fue la entrada en vigor de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectculos Pblicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Pblicos, una ley fundamentada sobre tres pilares bsicos: </p><p>1. Seguridad de personas y bienes como principio esencial que jus-tifica toda la ordenacin prevista en dicha norma.</p><p>2. Rgimen de autorizacin administrativa para la realizacin de espectculos pblicos, actividades recreativas y la apertura de estable-cimientos pblicos. </p><p>3. Un rgimen sancionador eficaz destinado a procurar que la comi-sin de una infraccin no resultare ms ventajosa que el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. </p><p>Esta normativa ha contribuido, sin duda, a favorecer una evolucin positiva del sector servicios en la Comunitat Valenciana, coadyuvando a asentar un mbito que, ahora mismo, ha pasado a ser uno de los grandes referentes en cuanto a productividad, rendimiento econmico y creacin de riqueza.</p><p>II</p><p>En este marco, resulta obvio, no obstante, que el sector que nos ocupa requiere y necesita de una regulacin prctica y moderna que sea acorde con las necesidades cambiantes que toda sociedad presenta. Una regulacin que fomente y promueva la iniciativa particular sin per-der de vista, bsicamente, la necesidad de velar por el inters general representado, en todo caso, por el principio de seguridad como piedra angular del modelo.</p><p>Esta es la razn fundamental que justifica la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Una Directiva que ha sido objeto de transposicin al ordenamiento espaol en virtud de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y que supone, para la Comunitat Valenciana, la necesidad de un cambio de ordenacin dado el carcter bsico de dicha norma. </p><p>La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, parte de una serie de premisas a tener en cuenta. Entre las ms destacadas hay que sealar la libertad de establecimiento para el ejercicio de una actividad de servicios, la </p><p>frjNoteMigrationConfirmed set by frj</p><p>frjNoteMigrationPending set by frj</p><p>frjNoteMigrationNone set by frj</p></li><li><p>dun rgim de comunicaci o de declaraci responsable davant el, fins a la data preferent, rgim dautoritzaci administrativa, laposta per la simplificaci procedimental i la facilitaci de trmits a la persona interessada, aix com, de la mateixa manera, la materialitzaci duna poltica de qualitat en la prestaci daquells. </p><p>Totes aquestes premisses troben el seu acomodament en la pre-sent llei, una norma que deroga lanterior Llei 4/2003, de 26 de febrer, dEspectacles Pblics, Activitats Recreatives i Establiments Pblics, i que implica no sols una interioritzaci dels principis plantejats per la llei estatal, adaptant-los al sector servicis en el seu vessant de loci, sin, aix mateix, una manifestaci de la prpia experincia derivada de laplicaci de la Llei 4/2003 esmentada, aix com lassimilaci de les inquietuds manifestades pel propi sector, levoluci del qual resulta innegable. </p><p>En aquest sentit, el protagonisme daquesta llei s per al ciutad, per a la persona interessada o, ms tcnicament, per al titular o presta-dor, que ostenta la facultat per a dirigir-se directament a ladministraci competent, manifestant el seu desig dexercir una activitat empresarial. En contrapartida, ladministraci est obligada a facilitar les expecta-tives emprenedores de les persones, a dotar de fludesa el procediment i a minimitzar les traves que puguen condicionar, en excs, lobertu-ra dun establiment pblic o lorganitzaci dun espectacle o activitat recreativa. </p><p>La novetat fonamental daquesta llei s el canvi del procediment general per a la realitzaci dun espectacle pblic i/o activitat recreativa, aix com, correlativament, per a lobertura dun establiment pblic. </p><p>En aquest sentit, es procedeix a la substituci (que no supressi) del, fins ara preponderant, rgim dautoritzaci administrativa, per un model basat en la declaraci responsable del titular o prestador. De fet, aquest ltim passa a ser el rgim general per a lobertura destabliments pblics, quedant el rgim dautoritzaci noms per a supsits especfics en qu, objectivament, pot donar-se una major situaci de risc.</p><p>No obstant aix, el principi de seguretat, ents sempre com a factor clau en aquest marc, fa que ladministraci no puga, ni haja de quedar al marge dels procediments regulats en aquesta llei. Aix, la tasca de veri-ficaci i comprovaci de les manifestacions de la persona interessada fan que els rgans administratius hagen dintervenir-hi, encara que siga noms de manera succinta i, en tot cas, sotmesos a lmits destinats a no coartar la lliure iniciativa daquell. </p><p>La resta de la regulaci, una vegada fixats els fonaments troncals, discorre en la mateixa direcci: ms autonomia per al titular o prestador, reducci de la intervenci administrativa i exigncia del manteniment de les condicions de seguretat i qualitat per als espectacles, activitats i establiments inclosos en lmbit daplicaci de la llei.</p><p>III</p><p>Quant a lestructura formal de la present llei, aquesta es compon de 61 articles agrupats en cinc ttols. Aix mateix, compta amb quatre disposicions addicionals, cinc disposicions transitries, una disposici derogatria, dues disposicions finals i un annex on sestableix, sense carcter limitador, el Catleg despectacles pblics, activitats recreatives i establiments pblics. </p><p>El ttol I est dedicat a les disposicions generals. Shi identifiquen els conceptes essencials a qu es dedica la regulaci prevista en la norma i que suposa, en aquest mbit, una adaptaci a les definicions previstes en la Llei 17/2009, de 23 de novembre. De la mateixa manera, es determinen les tres categories que conformen lmbit material de la norma, a s, espectacles pblics, activitats recreatives i establiments pblics. </p><p>Aix mateix, es preveuen les exclusions a la llei, els espectacles i activitats prohibits, les condicions tcniques generals que han de ser observades en virtut del manteniment de la seguretat, aix com, final-ment, els principis de cooperaci i collaboraci administrativa. </p><p>El ttol II contempla el rgim dobertura dels establiments pblics i de la realitzaci despectacles pblics i activitats recreatives. En aquest sentit, el ttol ads esmentat obri amb un article en qu, ja des del princi-pi, es determina de manera evident quin ser el nou model general per a lobertura o organitzaci daquells, i quin lexcepcional. Desta manera, </p><p>prelacin de un rgimen de comunicacin o de declaracin responsable ante el, hasta la fecha preferente, rgimen de autorizacin administra-tiva, la apuesta por la simplificacin procedimental y la facilitacin de trmites al interesado, as como, de igual modo, la materializacin de una poltica de calidad en la prestacin de aqullos. </p><p>Todas estas premisas encuentran su acomodo en la presente ley, una norma que deroga la anterior Ley 4/2003, de 26 de febrero, de Espect-culos Pblicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Pblicos,y que implica no slo una interiorizacin de los principios planteados por la ley estatal, adaptndolos al sector servicios en su vertiente del ocio, sino, asimismo, una manifestacin de la propia experiencia derivada de la aplicacin de dicha Ley 4/2003, as como la asimilacin de las inquietudes manifestadas por el propio sector, cuya evolucin resulta innegable. </p><p>En este sentido, el protagonismo de esta ley es para el ciudadano, para el interesado o, ms tcnicamente, para el titular o prestador, quien ostenta la facultad para dirigirse directamente a la administracin com-petente, manifestando su deseo de ejercer una actividad empresarial. En contrapartida, la administracin est obligada a facilitar las expectativas emprendedoras de las personas, a dotar de fluidez al procedimiento y a minimizar las trabas que puedan condicionar, en exceso, la apertura de un establecimiento pblico o la organizacin de un espectculo o actividad recreativa. </p><p>La novedad fundamental de esta ley es el cambio del procedimien-to general para la realizacin de un espectculo pblico y/o actividad recreativa as como, correlativamente, para la apertura de un estableci-miento pblico. </p><p>En este sentido, se procede a la sustitucin (que no supresin) del, hasta ahora preponderante, rgimen de autorizacin administrativa, por un modelo basado en la declaracin responsable del titular o prestador. De hecho, este ltimo pasa a ser el rgimen general para la apertura de establecimientos pblicos, quedando el rgimen de autorizacin slo para supuestos especficos en los que, objetivamente, puede darse una mayor situacin de riesgo.</p><p>No obstante ello, el principio de seguridad, entendido siempre como factor clave en este marco, hace que la administracin no pueda, ni deba, quedar al margen de los procedimientos regulados en esta ley. As, la labor de verificacin y comprobacin de las manifestaciones del interesado hacen que los rganos administrativos hayan de intervenir, aunque sea slo de modo somero y, en todo caso, sometidos a lmites destinados a no coartar la libre iniciativa de aqul. </p><p>El resto de la regulacin, una vez fijados los fundamentos tronca-les, discurre en la misma direccin: mayor autonoma para el titular o prestador, reduccin de la intervencin administrativa y exigencia del mantenimiento de las condiciones de seguridad y calidad para los espectculos, actividades y establecimientos incluidos en el mbito de aplicacin de la ley.</p><p>III</p><p>En cuanto a la estructura formal de la presente ley, sta se compo-ne de 61 artculos agrupados en cinco ttulos. Asimismo, cuanto con cuatro disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposicin derogatoria, dos disposiciones finales y un anexo donde se establece, sin carcter limitativo, el Catlogo de espectculos pblicos, actividades recreativas y establecimientos pblicos. </p><p>El ttulo I est dedicado a las disposiciones generales. En l se iden-tifican los conceptos esenciales a los que se dedica la regulacin con-templ...</p></li></ul>