Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

 • View
  236

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  1/24

   

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  2/24

   

  107

  Istorija - History

   Đorđe Bošković 

  Prilog proučavanju istorijske geografije

  srednjovekovnog Srema

  Srednjovekovna prošlost Srema je slabo istraţena. O tom periodu je kodnas malo pisano, a u istorijskoj nauci postoje neslaganja, čak  i kada se radi oteritorijalnom odreĎenju  Srema tokom srednjeg veka. Za razliku od maĎarske istoriografije, istorijskom geografijom Srema kod nas se sveobuhvatnije bavio

  samo Dušan Popović, u često citiranoj knjizi “Srbi u Sremu”, objavljenoj još 1950.godine1.

  Glavni Popovićevi izvori za nabrajanje naselja u Sremu do 1526. godine iza lociranje njihovog poloţaja  su: Csánki Dezsö,  A Magyarország történelmif öldrajza a Hunyádiak kor ában II, Budapest, 1894. i WissenschaftlicheMitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina, dok je za turski period koristio

  Velics-Kammerer A, A tör ök kincstári defterek, Budapest I i II, 1888. i 1890.

  U svetlu literature i arhivske graĎe, koju pomenuti autor nije koristio,moguće je preciznije odrediti geografski poloţaj pojedinih mesta u Sremu tokomsrednjeg veka, kao i ustanoviti neka nova naselja koja Dušan  Popović  nijepomenuo. Ovde se prvenstveno misli na publikaciju Sremski defter 2  iz

  1566/1567. godine, na, kod nas malo korišćenih, osamnaest knjiga zbornikadokumenata iz srednjovekovne istorije Hrvatske, Slavonije i Dalmacije koje je

  1 Душан Поповић, Срби у Срему до 1736/1737, Београд, 1950.

  2 Bruce W. Mc. Gowan, Sirem sancagi mufassal tahit defteri, Ankara, 1983.Veliku zahvalnost za jednu kopiju ove publikacije autor duguje Zavičajnom  društvu Beška, odnosno, njenom predsedniku Dušanu Lupuroviću.

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  3/24

   

  108

  priredio Tade Smičiklas,3  kao i na graĎu  iz iz Zemaljskog arhiva Hrvatske iSlavonije u Zagrebu, koja se u vidu kseroksnimaka nalazi u Arhivu Vojvodine u

  Novom Sadu.4  GraĎa  iz ove zbirke je naročito  korisna, jer se kod pojedinihpopisa stanovništva, imovine, davanja i sl. mogu naći  i opisi poloţaja  pojedinihsela i pustara. Tom prilikom su pomenuti i mnogobrojni potesi kojih nema u

  savremenim geografskim mapama, a ukazuju na lokacije nekih srednjovekovnih

  naselja.

  U korisnu literaturu za ovu problematiku treba uvrstiti i publikaciju

  Helera i Neringa5, koji su imali na raspolaganju stare karte iz austrijskih,

  nemačkih  i drugih arhiva, na kojima su mogli pouzdanije da utvrde poloţaj pojedinih mesta u Sremu, i delo Peštija FriĎeša6, oba iz oblasti istorijskegeografije Srema. Oni su, kao i Bezendorfer 7, pored drugih izvora, uglavnom

  citirali Čankijevu  knjigu. Naţalost,  još  pre više  decenija najavljivano

  višetomno  delo maĎarskog  istoričara   Đefrija   ĐerĎa

  8

  , do sada  još  nijekompletirano, odnosno, nedostaje 5. tom, koji se bavi istorijskom geografijomSremske ţupanije u srednjem veku.

  U ovom radu biće prokomentarisano nekoliko grupa naselja koja su senalazila u središnjem i istočnom Sremu, uglavnom na teritoriji opština koje danaspokriva Zavičajni muzej Ruma.

  ***

  Čanki, a sa njim i svi ostali, citira povelje9  po kojima sa posedom igradom Arpatarom (poss. i oppidum Arpatarro) idu naselja Lykó, Gerdanócz,

  Petócz, Mit(v)arcz, Maradék i Szekély i pustara Oszian.10

   

  UtvrĎenje  Arpatarro 

  Svi autori koji su navodili Čankija  kao svoj izvor, redovno su pod Arpatarom ili Arpatarlom podrazumevali Rumu. Razlog za to je Čankijeva tvrdnjada poloţaj ovog mesta “verovatno odgovara današnjoj Rumi”. MeĎutim, pre ove

  3 Tade Smičiklas, Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije , Zagreb,1904-1990.

  4 Arhiv Vojvodine, N. Sad (u daljem tekstu AV), Zborka kserosnimaka, inv. br. 1-45 Georg Heller-Karl Nehring, Comitatus Sirmiensis, München, 1973.

  6 Pesty Frigyes, Az eltünt regi varmegyer, Budapest, 1880.

  7 Josip Bösendorfer, Crtice iz slavonske povijesti, Osijek, 1910.

  8  Gyöffry György, Az Arpad-kori Magyarorszag es törteneti földrajza… I-V, (Geographiahistorica Hungariae tempore stripis Arpadianae), Budapest, 1963.

  9 Csánki Dezsö,  A Magyarország történelmi f öldrajza a Hunyádiak kor ában II, Budapest,1894, (1497:DL 20598 i 1498:DL 34256)

  10 Csánki, 234 

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  4/24

   

  109

  konstatacije Čanki piše da se Arpataro nalazio u predelu izmeĎu Iriga, Maradika iLjukova (Putinaca).11 

   Ako se pogleda geografska karta ovog područja, moţe se videti da se

  u središtu  trougla koji zaklapaju pomenuta mesta nalazi potes Gradine12

  .Površinski  nalazi srednjovekovne keramike na susednoj oranici, kao ikonfiguracija terena, koji dominira okolinom, i koji je neobraĎen  i zarastao ušikaru, sa tragovima okolnog prokopa, terasama i sl, nedvosmisleno ukazujuna postojanje utvrĎenja  na tom mestu. Sticajem okolnosti, podnoţje  ovogbrega je u skorije vreme bilo presečeno  novoizgraĎenim  letnjim putem. Upreseku zemljišta se jasno mogu videti ostaci porušenog zida, tragovi kućnog poda i ognjište.

  Sve ovo dovodi u sumnju ispravnost Čankijeve  tvrdnje o poloţaju  Arpatara, tim pre jer on verovatno nije dobro poznavao teren Srema.

  Selo Lyk ó 

  Ovo selo očigledno odgovara današnjem selu Ljukovu, u blizini InĎije. UDefteru se pominje selo Ljukovo13 u Iriškoj nahiji.

  Selo Gerdanócz  

  Prema Popovićevom  mišljenju  selo se nalazilo u području  današnjeg 

  Brestača.14

   U prilog ovoj pretpostavci idu pomen sela Girdanovci15

   kod Brestača u Defteru, kao i naziv potesa Grdanovci16 zapadno od sela.

  U opisu sela Subotište  iz 1722. godine, kao njegova istočna  granica,pominje se pustara Kertanofzÿ17, a po poloţaju odgovara današnjoj  Grdaničkoj bari18, severoistočno od sela.

  Manja mogućnost  je da se ovo selo krije iza imena zemlje KamenaGireda19 u blizini sela Büyük Petrovci (Donji Petrovci). Moţda se na ovu zemlju

  11 Csánki, 234 

  12 Geografska karta, N. Sad 4-4 (1:25.000), Zbirka Zavičajnog muzeja Ruma13 Mc. Gowan, 255

  14 Поповић, 54

  15 Mc. Gowan, 354

  16 Plan K.O. Brestač (1:10.000), Zbirka Zavičajnog muzeja Ruma (u daljem tekstu ZMR)

  17 AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br. 2 (Zemaljski arhiv Hrvatske i Slavonije, Urb. et Con.fasc. 132, No 23, Conscriptio Dominÿ Mitrovicz)

  18 Geografska karta, Šabac 2-4 (1:25.000), Zbirka ZMR

  19 Mc. Gowan, 234

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  5/24

   

  110

  odnosi potes Kaminiz20  koji se pominje 1720. godine kao istočna  granica selaDonji Petrovci.

  Selo Pet ócz  

  Ono, najverovatnije, odgovara današnjim  Putincima. Defter, takoĎe,pominje napušteno selo Putinci21 u Iriškoj nahiji.

  Selo Mit(v)arcz

  Čanki  ga je locirao u prostoru izmeĎu  Rume, Iriga i InĎije  (Mitvarci).22 Heler i Nering pominjući selo Mythorcz23 citiraju Čankija, pretpostavljajući da senalazio negde kod Rume. Na ime ovog mesta moglo bi da uputi selo Dimitrovčac 

  u Mitrovačkoj nahiji, koje se navodi zajedno sa napuštenim selom Petrovci24. Utom smislu, Dragan Popović  u Zborniku I Zavičajnog  muzeja Ruma pominjesrednjovekovni lokalitet Petrovčić25 kod Malih Radinaca. Na jednoj karti područje severno od Malih Radinaca se zove Petrovčić26. Na osnovu ovih činjenica moţe se pretpostaviti da se selo Dimitrovčac, odnosno Mit(v)arcz , nalazilo negde natom području.

  Selo Marad ék  

  Ono očigledno  odgovara današnjem  Maradiku. U Defteru se pominjeselo Maradik27 u Iriškoj nahiji.

  Selo Szek ély  

  U Defteru se pominje selo Sakula28  (44,51N - 20,10E)29  u Kupiničkoj nahiji, a Heler i Nering30 su na dokumentima i kartama31  iz XVIII veka našli ovo

  20 AV, Zbirka kserosnimaka (Zemaljski arhiv Hrvatske i Slavonije, Urb: et Con: Fasc: 132.No 14, Conscription denen in Mitrovizer Provisorat, pro Anno 1720)

  21 Mc. Gowan, 25422

   Csánki, 25023

   Heller-Nehring, 11824

   Mc. Gowan, 31825

    Драган  Поповић,  Археолошко  наслеђе  на  тлу  Руме  и  шире  околине, Зборник   И ЗМР, Рума, 1997.

  26 Mapa dela Srema s kraja XIX i početka XX veka, Zbirka ZMR, inv. br. 465

  27 Mc. Gowan, 250

  28 Mc. Gowan, 335

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  6/24

   

  111

  mesto pod imenima Sacula, Sakula i Szakule i locirali su ga  juţno  odUgrinovaca. Dušan  Popović  ga stavlja u središte  Sremske ţupanije, prema jugozapadu.32  U popisu novoosvojenih sela u istočnom  delu Srema iz 1722.godine, u Surčinskom distriktu, pominje se selo Sakule33 sa 16 domaćinstava. Namapama iz prve polovine XVIII veka nalazi se mesto Sacule34, u istočnom deluSrema. Prema savremenoj geografskoj karti i planu K.O. opštine Deč35, juţno odDeča postoji potes Sakule.

  Pustara Oszian 

  Defter pominje napušteno  selo Osjan36  kod Dobrodola, tako da njenpoloţaj treba traţiti u tom području.

  Prema ovakvom lociranju, dva od pomenutih šest sela koja su ulazila u

  posed zajedno sa Arpatarom ne nalaze se u njegovoj neposrednoj blizini. To suGerdanócz i Szekély. 

  ***

  Drugu grupu naselja iz 1416. godine takoĎe pominje Čanki37, a ulazila suu posed zajedno sa Subotištem  (Falkuszombata, Falkassombathya). To su:Baksafalwa, Byhard, Daas (Chaaz), Desnekfalwa, Draguthfalwa, Gegen,

  Gerdevch, Hagymas, Herkolch, Iharus38, Illyesewlch, Jaksincz, Kerekuerth,

  Kewesd, Lyukas, Mychalyuch, Mylesenich, Pathka, Petynch, Radmylfalwa,

  Somogh, Stakaroch, Torbachyl, Tycharoch, Ujfalu, Vayka, Vajkolch, Wskoc i

  Wytolch.

  29  U zagradi se nalaze podaci o geografskoj širini  i duţini  preuzeti od autora Deftera.MeĎutim, nije sigurno koliko su ovi podaci pouzdani u svim slučajevima, obzirom na toda autor za njih nije naveo svoj izvor.

  30 Heller-Nehring, 157

  31 Homann Erben, Tabula geographica exibens Regnum Slavoniae cum Syrmii Ducatu.Nirnberg 1745, München St. Bibl. Kartenslg, sign :20, Mapp. 6/2, 16; Kameralna dobra uSlavoniji i Sremu 1762, Hofkammerarchiv, Wien, sign. :A-110/1; Oesterr. Kriegsarchiv,sign. für die “Sclavonische Militärgrenze” :B.IX.a.878 

  32 Поповић, 99

  33 AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br.2 (Extractus Über der die den Neü:Recuierirten…) 

  Smičiklas Tade, Dvijestagodišnjica osloboĎenja Slavoni je, Zagreb, 1981. (karta uprilogu); Ankica Pandţić, Stare karte i atlasi Povjesnog muzeja Hrvatske, Zagreb 1987.(Hommannianos Heredes, Karta Slavonije, Nürnberg, 1745) 

  35 Geografska karta, Beograd 1, 429/1 (1:50.000) i Plan K.O. Deč, (1:10.000), Zbirka ZMR

  36 Mc. Gowan, 236

  37 Csánki, 241-252, 254, 255

  38 Ovo ime se u Sremu pominje još 1268. godine u imenu plemića de Iuharus (Kukuljević,Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII, StarineXXVII, Zagreb, 1895).

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  7/24

   

  112

  Selo Baksafalwa 

  U Defteru se pominje napušteno selo Bokšinci39 kod Lošvara, a u bliziniNikinaca. Bezendorfer je ovo selo locirao kod Bokšina  salaša40  zapadno od

  Subotišta. Po svemu, selo se nalazilo na današnjem potesu Bokšina41

    juţno odNikinaca, u ataru Platičeva.

  Selo Daas (moţda i Chaaz , Chaas, Csász )

  Bezendorfer ga pominje kao dva različita  sela, kao Daas i kao Chaas,smeštajući  ih kod Subotišta, odnosno zapadno od Subotišta. U Defteru sepominje jedno napušteno selo Deţ42 kod Popinaca u Mitrovačkoj nahiji, ali se nasavremenim mapama i planovima potes sa ovim, ili sličnim, imenom u ovompodručju ne moţe identifikovati.

  Selo Draguthfalwa

  Moguće je da je u pitanju pustara Dragutinovac43 zapadno od InĎije.

  Selo Gegen (Gegeny )

  Ovo selo bi moglo da bude istovetno sa, u Defteru pomenutim,

  napuštenim  selom Goganovci44 kod Šimanovaca, tako da ga u tom području treba i traţiti, tim pre što  Popović  pominje potes Ganovica45  u ataruŠimanovaca.

  Selo Gerdevh (Gerdevcz )

  Moţda se radi o, gore pominjanom, selu Gerdanócz. U tom slučaju bi senalazilo na mestu današnjeg  potesa Grdanovci46  u ataru sela Brestača  i selaGirdanovci47 pomenutog u Defteru.

  TakoĎe, u obzir dolazi i mogućnost  da je u pitanju pustaraKertanofzÿ48, današnja  Grdanička  bara49, koja se nalazi severoistočno  odSubotišta.

  39 Mc. Gowan, 29640

   Bösendorfer, 241 41

   Prostorni plan opštine Ruma (1:25.000), Zbirka ZMR42

   Mc. Gowan, 28243

   Bösendorfer , 24344

   Mc. Gowan, 38145

   Поповић, 5446

   Plan K.O. Brestač, Zbirka ZMR47

   Mc. Gowan, 354

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  8/24

   

  113

  Selo Hagymas 

  Na ovo mesto bi eventualno moglo da asocira samo ime sela

  Hegyowch50 (Hegouch, Hegyowcz) iz 1391. godine, koje pominje Bezendorfer i

  smešta ga u blizini Grabovaca. Defter navodi selo Hejgovce u Kupiničkoj nahijisa napuštenim selom Cirkvenci. PrireĎivač Deftera tvrdi da je ovo napušteno selobilo u blizini Vitojevaca. Iz svega se moţe  zaključiti  da se mesto Hagymas,ukoliko se poistoveti sa Hejgovcima, nalazilo u području izmeĎu starih Vitojevacai današnjih Grabovaca.

  Selo Herkolch

  Prema Defteru, ovom selu odgovaraju ili selo Hirtkovci51  (Hrtkovci), ili

  napušteno  selo Hirkovci52, oba u Mitrovačkoj  nahiji. Danas se severno od

  Platičeva nalazi potes Irkovci53, koji je verovatno identičan sa selom Hirkovci.

  Selo Illyesewlch 

  Prema Čankiju,54  posed po imenu Ellyeso(v)cz je pripadao Rivici. UDefteru se pominje napušteno selo Ilinci55 pored Iriga. Od toponima koji bi iolemogli da ukaţu na poloţaj ovog mesta, na savremenim geografskim kartama senalazi potes Ilijin plast56 istočno od BuĎanovaca.

  Selo Kerekuerth 

  U Defteru se pominju selo Veliki Kerek57 (44,43N - 19,55E) i napušteno selo Mali Kerek58 (44,44N - 20,16E), kod sela Sakule, oba u Kupiničkoj nahiji. Upopisima sela u istočnom delu Srema u periodu 1718-1722. godine pominje seselo Kerek59. Na mapama iz prve polovine XVIII veka, u istočnom  delu Srema

  48 AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br. 2 (Zemaljski arhiv Hrvatske i Slavonije, Urb. et Con.fasc. 132, No 23, Conscriptio Dominÿ Mitrovicz)

  49 Geografska karta, Šabac 2-4 (1:25.000), Zbirka ZMR

  50 Bösendorfer, 244 

  51 Mc. Gowan, 29852

   Mc. Gowan, 29753

   Geografska karta, Šabac 2-3 (1:25.000), Zbirka ZMR54

   Csánki, 24455

   Mc. Gowan, 22356

   Geografska karta, Šabac 2-2 (1:25.000), Zbirka ZMR57

   Mc. Gowan, 36758

   Mc. Gowan, 33559

   AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br. 2 (Extractus Über der die den Neü:Recuierirten…) 

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  9/24

   

  114

  nalazi se mesto Kereck60. Ovo selo najverovatnije treba traţiti na mestu potesaKerek61  u području  katastarske opštine  Deč, zapadno od sela ili, manjeverovatno, na prostoru izmeĎu  Deča, Šimanovaca  i Ugrinovaca, koji se danaszove Kerešac62.

  Selo Kewesd  

  Prema Defteru, u Iriškoj nahiji se nalazilo napušteno selo Kuveţdin63 kodsela Bregova (45,02N - 19,47E). MeĎutim, po poloţaju, ovo selo bi bilo znatnoudaljeno od današnjeg Subotišta (Falkuszombata), kome je pripadalo.

  U popisu pustara 1722. godine u Mitrovačkom provizoratu, pominje sepustara Keftschinzÿ64  kod Lošinaca,  ĐurĎevaca, Miškovaca, Ogara i Tiganja, akoja je istovetna sa selom Kefschinze65 “pored Save” pomenutim i 1745. godine.

  Prema geografskoj karti, u tom području ( juţno od Brestača) se nalaze Klenačka bara i potes Kamenje66 (na putu za Tovarnik).

  Selo Lyukas 

  To je verovatno današnje selo Ljukovo.

  Selo Mychalyuch 

  Prema Defteru, ovo selo bi moglo da bude na više  lokacija. KodMitrovice ima jedno napušteno  selo Mihalovci67, zatim tu je napušteno  seloMihalovci68 (45,06N-19,47E) kod sela Bregova, i napušteno selo Mihalovci69 kodJaska, oba u Iriškoj nahiji, selo Mihalovci70 (44,51N - 20,03E) u Kupiničkoj nahiji i

  60  Smičiklas Tade, Dvijestagodišnjica osloboĎenja Slavonije, Zagreb, 1981. (karta uprilogu); Ankica Pandţić, Stare karte i atlasi Povjesnog muzeja Hrvatske, Zagreb, 1987.(Hommannianos Heredes, Karta Slavonije, Nürnberg, 1745) 

  61 Plan K.O. Deč, Zbirka ZMR

  62 Geografska karta, Beograd 1, 429/1 (1:50.000), Zbirka ZMR

  63 Mc. Gowan, 23364

   AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br. 2 (Zemaljski arhiv Hrvatske i Slavonije, Urb. et Con.fasc. 132, No 23, Conscriptio Dominÿ Mitrovicz)

  65 AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br. 1 i 2

  66 Geografska karta, Šabac 2-4 (1:25.000), Zbirka ZMR

  67 Mc. Gowan, 280

  68 Mc. Gowan, 233

  69 Mc. Gowan, 243

  70 Mc. Gowan, 338

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  10/24

   

  115

  napušteno selo Mihalovci (današnji Mihaljevci) kod Malih Karlovaca71  (44,49N -20,03E) u istoj nahiji.

  Popis (i opis) naselja i pustara u Mitrovačkom  provizoratu iz 1722.

  godine, pominje pustaru Mihalovaz72

    u predelu izmeĎu  ĐurĎeve  bare (danas ĐurĎina  bara73), Grabovačke  šume, Klenka i reke Save, što  bi odgovaralodanašnjoj Mihaljevačkoj bari na Grabovačkom ostrvu74. Ova pustara je verovatnoistovetna pomenutom selu Mihalovci u Kupiničkoj nahiji.

  Selo Mylesenich 

  Heler i Nering75  ga lociraju u okolini Ogara, dok se u Defteru pominje

  selo Milaševci76 u Kupiničkoj nahiji. U blizini ovog sela nalazilo se napušteno seloVučkovci, te ga je moguće  bliţe  locirati, jer se na savremenim mapama potes

  Vučkovac77 nalazi istočno od Grabovaca.

  Popis pustara u Mitrovačkom  provizoratu iz 1722. godine pominjepustaru Milleschevaz78, na prostoru istočno od pomenute pustare Mihalovac, a juţno od Grabovaca. Ova pustara bi mogla da bude istovetna sa selom Milaševci u Kupiničkoj nahiji.

  Selo Pathka 

  Juţno od Krčedina se nalaze istoimeni potes i potok79, a pominje se i u

  Defteru kao napušteno selo Patka80

   u Slankamenskoj nahiji.

  Selo Petynch (drugo ime Porpoladfolua81)

  U Sremskom defteru se pominje napušteno selo Pećinci82, i ono, po svojprilici, odgovara današnjem istoimenom mestu.

  71 Mc. Gowan, 346

  72 AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br. 1 (Zemaljski arhiv Hrvatske i Slavonije, Urb. et Con.fasc. 132, No 23, Conscriptio Dominÿ Mitrovicz)

  73 Geografska karta, Šabac 2-3 (1:25.000), Zbirka ZMR74 Plan K.O. Grabovci, Zbirka ZMR

  75 Heller-Nehring, 118

  76 Mc. Gowan, 363

  77 Geografska karta, Obrenovac (1:100.000), Zbirka ZMR

  78 AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br. 1 (Zemaljski arhiv Hrvatske i Slavonije, Urb. et Con.fasc. 132, No 23, Conscriptio Dominÿ Mitrovicz)

  79 Geografska karta, Zrenjanin 3 (1:50.000), Zbirka ZMR

  80 Mc. Gowan, 218

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  11/24

   

  116

  Selo Tycharoch (Tiharocz )

  Ono je moţda  istovetno sa, u Defteru pomenutim, napuštenim  selomTihojevci83 kod Šapine (44,51N – 19,52E), u Mitrovačkoj nahiji. U Iriškoj nahiji se

  pominje  još  jedno selo Šapina84

  , ali u vezi sa Jelencima. Ovde se, meĎutim,verovatno misli na Šapinu85 koja se prema geografskoj karti nalazila istočno oddanašnjih Nikinaca, tako da, u tom slučaju, na tom području  treba traţiti  i seloTycharoch.

  Selo Ujfalu (Novo Selo)

  Bezendorfer piše da je 1320. godine ovo selo išlo zajedno sa Sekeljem iBuzijašom, a 1368. godine nalazilo se zapadno od Rimskog prokopa (Jarčina).86 Jedna diploma iz 1366. godine, zajedno sa mestima Jakoud i Bankouch, pominje

  mesto Wyfalw, kao drugo ime za Dormanoch.87 

  Prema Defteru, postojalo je nekoliko sela sa ovim imenom u centralnom i

   juţnom Sremu. U Kupiničkoj nahiji postojalo je selo Novasel88, a u Mitrovačkoj nahiji čak  tri mesta sa ovim imenom. Jedno Novo Selo89  kod Šašinaca, drugoNovo Selo90 verovatno u kraju oko Hrtkovaca, Nikinaca, Platičeva i Novo Selo91 (45,01N – 19,31E) zapadno od Mitrovice.

   Ako se imaju u vidu Bezendorferove, odnosno Čankijeve, tvrdnje, kao ito da se ovo selo zvalo  još i Dormanoch, te da se u Defteru pominje napušteno selo Dirmanica92 u blizini zemlje Ušujevac  (danas Uševačka  bara93 severno od

   Ašanje), onda bi selo Ujfalu odgovaralo mestu Novasel, u Kupiničkoj  nahiji, inalazilo bi se u kraju izmeĎu Progara, Ašanje i Kupinova.

  81 Bösendorfer, 248 

  82 Mc. Gowan, 320

  83 Mc. Gowan, 309

  84 Mc. Gowan, 241

  85 Geografska karta, Šabac 2-3 (1:25.000), Zbirka ZMR86 Bösendorfer, 251 

  87 Smičiklas, Diplomatički zbornik 13, Zagreb, 1915.

  88 Mc. Gowan, 352

  89 Mc. Gowan, 29 3

  90 Mc. Gowan, 297

  91 Mc. Gowan, 330

  92 Mc. Gowan, 347

  93 Geografska karta, Obrenovac (1:100.000), Zbirka ZMR

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  12/24

   

  117

  Selo Vayka

  U pitanju je, najverovatnije, današnje  selo Vojka, koje se pominje i uDefteru pod imenom Vojka94.

  Selo Vajkolch (Vaykolch, Vajkolcz )

  U Defteru se pominje jedno napušteno selo Vojkovci95 (44,59N - 20,00E)kod sela Bekeneva i napuštenog  sela Putinci. Prema geografskoj karti, to jedanašnji potes Vojkovac96 istočno od Putinaca.

  Selo Wytolch (Vitolcz )

  Popović smatra da su to Vitojevci.97 Vitojevci98 se pominju i u Defteru kaoselo. MeĎutim, moguće je i da se ovde radi o zemlji Vitovice99 kod Progara, kojupominje i Popović kao potes Vitvice100 kod Progara.

  Od svih gore pobrojanih mesta, samo jedno značajnije  izlazi izteritorijalnog okvira srednjeg i  juţnog Srema, odnosno, po Defteru, Mitrovačke,Iriške i Kupiničke nahije, što bi moglo dovesti u sumnju navedenu tvrdnju kada seradi o mestu Patka.

  Poloţaj  naselja Byhard   (Bihard ), Desnekfalwa, Iharus, Jaksincz ,

  Radmylfalwa, Somogh, Stakaroch (Sztakarocz ), Torbachyl (Torbacsil ) i Wskocz ,na osnovu raspoloţivih podataka nije moguće ni pribliţno utvrditi.

  ***

  Treću  grupu naselja pominje Dušan  Popović101, koji citiraWissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegovina. Tom prilikom,

  kao Iriško  dobro u posedu despotice Jelene 1520. godine, pomenuti su:Brezthacz, Kerezthwar, Zolnok, Bekenyew, Bankowcz, Pettrowcz, Asswagh,

  Krakwdyncz, Pwthrakowcz, Dersyncz, Zytharowcz, Kerzthecz, Zemia,

  94 Mc. Gowan, 357

  95 Mc. Gowan, 255

  96 Geografska karta, Šabac 2-2 (1:25.000), Zbirka ZMR

  97 Поповић, 51

  98 Mc. Gowan, 382

  99 Mc. Gowan, 351

  100 Поповић, 95

  101 Поповић, 13

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  13/24

   

  118

  Gyargyoucz, Wydakowcz, Hramythyncz, Komarowcz, Akal, Wladicze, Arky,

  Sewcza, Dremlyan, Blasemcz, Jasenye, Thernyacz i Lwbenicze.

  Selo Brezthacz  

  U Defteru se pominju muslimansko selo Berastač102 (kod Brestača) i seloBrestač103 u Mitrovačkoj nahiji, koje je istovetno današnjem istoimenom selu.

  Pustara Kereztwar (Keresthwr , Kereszt úr , Kerezwr , Santa Crux )

  U Sremu je u srednjem veku, a i kasnije, bilo više naselja i pustara saovim i sličnim  imenom. Prema Čankiju104, jedno selo sa ovim imenom jepripadalo Rivici i nalazilo se  jugoistočno  od Rume. U Defteru se pominje

  napušteno  selo Kirstur 105

    kod Rume, tako da se pomenuta pustara verovatnoodnosi na ovo selo, koje treba traţiti  u širem  području  Rume. Na geografskojkarti se, kao najbliţi Rumi, moţe pronaći potes Krst106  istočno  od Ţarkovaca, ipotesi Krstova bara

  107 zapadno od Vojke, i Krstovi

  108 istočno od Brestača.

  Selo Zolnok  

  Nalazilo se na današnjem istoimenom potesu severno od Dobrinaca, a uDefteru se pominje napušteno selo Solnok109 kod Dobrinaca.

  Selo Bekenyew  

  U Defteru se pominje kao selo Bekeneva110 kod Putinaca u Iriškoj nahiji.Prema savremenim geografskim kartama i planovima, precizan poloţaj  ovogmesta nije moguće utvrditi, jer se ne pominje u imenima danas poznatih potesa uokolini Putinaca.

  102 Mc. Gowan, 284103

   Mc. Gowan, 304104

   Csánki, 248105

   Mc. Gowan, 316106

   Geografska karta, Novi Sad 4-4 (1:25.000), Zbirka ZMR107

   Geografska karta, Beograd 1 (1:50.000), Zbirka ZMR108

   Geografska karta, Šabac 2:1 (1:50.000), Zbirka ZMR109

   Mc. Gowan, 304110

   Mc. Gowan, 254

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  14/24

   

  119

  Selo Bankowcz   (Bankouch, Bankfalua, Bankolch, Bankowych,

  Bankouich, Bankowych)

  Pominje se i u Defteru kao Bankovci111, selo u Iriškoj  nahiji. Na

  geografskim kartama tako se zovu potesi severno od Šatrinaca  i drugiseverozapadno od Kraljevaca.112 S obzirom na to da se prvi potes i teritorijalnouklapao u Irišku nahiju, pomenuti Bankovci su se, verovatno, nalazili na juţnim obroncima Fruške gore, na istoimenom potesu.

  Selo Pettrowcz  

  Ovo naselje je donekle teţe locirati. U Defteru se pominju čak pet mestasa ovim imenom, u nahijama koje pokrivaju teritoriju srednjeg i istočnog Srema(Mitrovačka, Iriška  i Kupinička nahija). Petrovci113  (44,59N  – 19,30E) koji su se

  nalazili zapadno od Mitrovice, verovatno nisu ovi Petrovci, tako da ostaju  još četiri mesta kao moguće lokacije sela Pettrowcz: napušteno selo Petrovci114 kodsela Dimitrovčac  u Mitrovačkoj  nahiji, Büyük Petrovci115  (44,57N - 19,59E), iKüçük Petrovci116 (44,58N - 19,59E) u Iriškoj nahiji i napušteno selo Petrovci117 kod sela Bočavci (44,47N - 20,06E), u Kupiničkoj nahiji. Pošto su, prema datimgeografskim koordinatama, sela Büyük Petrovci i Küçük Petrovci prostorno blizu,ona verovatno odgovaraju današnjim  Donjim Petrovcima, ostaju  još  trimogućnosti. Čanki  selo Petroch (Petrouch)118  locira izmeĎu  Jarka i Hrtkovacakraj Save.

  Selo Asswagh ( Azywagh)

  Čanki119 je smatrao da se ovo mesto nalazilo negde u blizini Maradika iLjukova, jer se pominje i 1420. godine zajedno sa Arpatarom. Moţda  se izaalternativnog imena, datog u zagradi, krije već pominjana pustara Osjan, koja se,takoĎe, nalazila negde u tom području. 

  111 Mc. Gowan, 249112

   Geografska karta, Novi Sad 4-4 (1:25.000), Zbirka ZMR113

   Mc. Gowan, 288114

   Mc. Gowan, 318115

   Mc. Gowan, 234116

   Mc. Gowan, 257117

   Mc. Gowan, 375118

   Csánki, 251119

   Csánki, 240

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  15/24

   

  120

  Druga mogućnost  je da se radi o potesu  Ašanje120  severno odKrušedola.

  Selo Krakwdyncz  

  U ataru sela Karlovčića Popović pominje jedan potes po imenu Krak121,što  bi mogla da bude lokacija ovog naselja. TakoĎe, potes sa istim imenom,nalazi se u ataru sela Ţarkovci, na kome su konstatovani arheološki nalazi.122 

  Selo Pwthrakowcz (Putrakouch, Patrakocz , Patrakouch)

  Čanki123 ga smešta u okolini Rivice prema Rumi. U Defteru se pominjeselo Butrakovci124  kod sela Udolinaca, blizu BuĎanovaca. Prema Popoviću, u

  ataru sela Čortanovci postoji potes Petrakat125. Najverovatnije ga treba traţiti uokolini BuĎanovaca.

  Selo Dersyncz  (Dersfalua, Ders [?], Drasinfalva [?])

  Heler i Nering ga pominju kao Dyrsy i Dersy126  u posedu Revaja u

  okolini Rivice. Za isto mesto, napisano kao Dersi, u okolini Iriga, despot Vuk

   je 1479. godine vodio parnicu.127  Na jednoj mapi koja prikazuje Srem,

  datiranoj 1718. godine, vidi se mesto Dirse128, zapadno od Iriga, u blizini

  mesta Borkofzi. MeĎutim, ova karta, kao i većina  sličnih  iz tog perioda, nijepokazivala pravi poloţaj  naselja, što  se moţe  zaključiti  i prema rasporedudrugih mesta.

  U Defteru postoji selo po imenu Diraţ129 (45,47N - 20,06E) u Kupiničkoj nahiji. MeĎutim, koordinate koje su ovde date su verovatno pogrešne, jer ponjima selo bi se nalazilo ne samo izvan granica prostiranja Kupiničke nahije, već ivan Srema. Drugo mesto sličnog  imena u Kupiničkoj  nahiji je napušteno  seloDirţinci130 kod Brestača.

  120 Geografska karta, Sremski Karlovci (1:100.000), Zbirka ZMR

  121 Поповић, 72

  122 Мр Драган Поповић, nav. delo123 Csánki, 251

  124 Mc. Gowan, 371

  125 Поповић, 112

  126 Heller-Nehring, 41

  127 Поповић, 12

  128 Хуго Рот, Срблии на свом тлу, Београд, 1993. (Mattheus Georg Seuter, 1718)

  129 Mc. Gowan, 379

  130 Mc. Gowan, 305

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  16/24

   

  121

  U opisu sela Baradinci, prilikom popisa 1722. godine, pominju se salaš Derstojevaz131  i istoimena bara, koji su, zajedno sa Brestačem, pomenuti kaoistočne meĎe ovog sela. Savremena geografska karta ovog područja konstatujepotes Drsa, jugozapadno od Brestača.132 

  TakoĎe, prema geografskoj karti, zapadno od Petrovčića  nalazi sepotes Draţ133, koji bi, ako se koordinate sela Diraţ  koriguju za jedan stepengeografske širine  (44,47N - 20,06E), mogao da odgovara poloţaju  ovognaselja.

  Selo Zytharowcz (Zytharouch)

  U Defteru se pominje selo Sitarovci134 u Mitrovačkoj nahiji. Bliţe lociranjeovog mesta je moguće  posredstvom popisa stanovništva  Mitrovačkog 

  provizorata iz 1720. godine, kada se pri odreĎivanju  poloţaja  sela BuĎanovci navodi da su se, izmeĎu ostalog, nalazili i zapadno od Siterovaca.135 U popisupustara iz 1722. godine pominju se Sitarofzÿ136 istočno od BuĎanovaca. Pominjuse i kao selo Sytarovcze137 pored Save (?) u Mitrovačkom vlastelinstvu, koje je1745. godine jednim delom pripalo Vojnoj granici. Prema tome, ovo mesto bi se

  nalazilo istočno od BuĎanovaca.

  Selo Kerzthecz  (Keresztecz )

  U Defteru se pominje selo Kirstac138  (44,48N  –  19,43E) u Mitrovačkoj nahiji. U popisima naselja i pustara u Mitrovačkom provizoratu, u periodu 1718-1745. godine139, pominje se pod imenima Kerstac, Kierstaz, Kirstac i sl. i to kao

  selo i kao pustara pored Save. Na gore pomenutoj mapi iz 1781. godine vidi se

  mesto Krstatz140  uz Savu, naspram Šapca. Na savremenoj geografskoj karti,

  131 AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br. 1 (Zemaljski arhiv Hrvatske i Slavonije, Urb. et Con.fasc. 132, No 23, Conscriptio Dominÿ Mitrovicz)

  132 Geografska karta, Šabac 2 (1:50.000), Zbornik ZMR

  133 Geografska karta, Obrenovac (1:100.000), Zbirka ZMR

  134 Mc. Gowan, 316

   AV, Zbirka kseroksnimaka (Zemaljski arhiv Hrvatske i Slavonije, Urb: et Con: Fasc:132. No 14, Conscription denen in Mitrovizer Provisorat, pro Anno 1720)

   AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br. 1 (Zemaljski arhiv Hrvatske i Slavonije, Urb. et Con.fasc. 132, No 23, Conscriptio Dominÿ Mitrovicz)

  137 AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br. 2

  138 Mc. Gowan, 291

  139 AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br. 1, 2 i 4 (Zemaljski arhiv Hrvatske i Slavonije, Urb: etCon: Fasc: 132. No 14, Conscription denen in Mitrovizer Provisorat, pro Anno 1720)

  140 Хуго Рот, Срблии на свом тлу, Београд, 1993. (Mattheus Georg Seuter, 1718)

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  17/24

   

  122

  severno od Klenka, na Savi, nalazi se potes Krstac141, gde treba traţiti  ovomesto.

  Selo Gyargyoucz  (Gywrgyowch, Gyurgyouch) 

  Bezendorfer ga je locirao “na Savi,  juţno  od Rume”142. U Defteru sepominje selo ĐurĎevci143 (44,50N – 19,53E) u Mitrovačkoj nahiji. U popisima selai pustara u Mitrovačkom provizoratu, u periodu 1718-1745. godine144, ovo selo sepominje kao Jurtiefze, Juriefcze, Jurjevci i sl. Na geografskoj karti se moţe pronaći  potes  ĐurĎevica145  (na nekim mapama i kao  ĐurĎevac), zapadno odDonjeg Tovarnika i jugoistono od Brestača. U pomenutim popisima pominje sezajedno sa pustarom Tiganj i selima Miškovci  i Lošinci, koji se meĎusobno nalaze u neposrednoj blizini, dok popis sela i stanovništva iz 1720. godine daje

   još precizniju lokaciju. Prema njemu, Jurjefze146

    omeĎavaju: Krivaja na severu,Vranj na zapadu, Valjevača  na severu i Obeda na jugu, što  u potpunostiodgovara poloţaju pomenutog potesa.

  Selo Wydakowcz  

  U Defteru selo Vidakovci147  (44,48N  –  19,48E). U popisu pustara uMitrovačkom provizoratu iz 1722. godine, pominje se pustara Vitakofczÿ148  kodPlatičeva. Na savremenoj karti se moţe  pronaći  potes Vidakovac149, koddanašnjeg sela Vitojevci, zapadno od puta prema Platičevu.

  Selo Hramythyncz  

  Defter navodi napušteno selo Hiranetinci150 kod sela Vidakovci (44,48N – 19,48E) u Mitrovačkoj  nahiji. Pošto  su Vidakovci locirani izmeĎu  Vitojevaca iPlatičeva, u tom području treba traţiti i ovo mesto.

  141 Geografska karta, Bačka Palanka-Sr. Karlovci (1:50.000), Zbirka ZMR

  142 Bezendorfer, 244

  143 Mc. Gowan, 310

  144 AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br. 1, 2 i 4145

   Geografska karta, Šabac 2-4 (1:25.000), Zbirka ZMR146

    AV, Zbirka kseroksnimaka (Zemaljski arhiv Hrvatske i Slavonije, Urb: et Con: Fasc:132. No 14, Conscription denen in Mitrovizer Provisorat, pro Anno 1720)

  147 Mc. Gowan, 296

  148 AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br. 1 (Zemaljski arhiv Hrvatske i Slavonije, Urb. et Con.fasc. 132, No 23, Conscriptio Dominÿ Mitrovicz)

  149 Geografska karta, Šabac 2-3 (1:25.000), Zbirka ZMR

  150 Mc. Gowan, 297

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  18/24

   

  123

  Selo Komarowcz  

  U Defteru se pominje napušteno  selo Komarevci151  kod sela Kirstac(44,48N  –  19,43E), severno od Klenka, u Mitrovačkoj  nahiji. Popović  pominje

  potes sa istim imenom u ataru sela  Ašanje.152

    Pošto  je Defter, s obzirom navreme nastanka, izvor prvog reda, u odnosu na pomenuti, ovo naselje se nalazilou prostoru današnjih sela Klenka, Platičeva, Nikinaca i Jarka.

  Selo Wladicze 

  U Defteru se pominju dva mesta sa sličnim  imenom, selo Viladotinci153  inapušteno  selo Viladovci154  kod sela Ugrinovaca, oba u Kupiničkoj  nahiji. Nageografskoj karti se nalazi potes Vlatinci155, istočno  od Grabovaca. Na ovompotesu su utvrĎeni arheološki nalazi iz rimskog perioda.156 

  Varoš  Arky  

  Bez sumnje, u pitanju je današnje selo Jarak, na Savi.

  Selo Sewcza 

  Kao pustaru 1477. godine, Bezendorfer pominje Sywcz157, za koju

  veruje da je identična sa posedom Usewcz, koji je pomenut još 1404. godine.

  Heler i Nering pominju ovo mesto pod istim imenom (Sywcz

  158

  ) i prevode gakao Ţivac. Prema Defteru, u Zemunskoj nahiji postoji selo Ţivac159  kodProgara, na koje bi danas mogla da podseća bara Ţivača160 severoistočno odProgara. TakoĎe, u vreme pisanja Deftera na tom području se nalazila zemljaUšu jevac161  (44,46N - 20,06E), na koju danas podseća  Uševačka  bara162 severno od Ašanje.

  151 Mc. Gowan, 291

  152 Поповић, 126

  153 Mc. Gowan, 363

  154 Mc. Gowan, 349155

   Geografska karta, Šabac 2 (1:50.000), Zbornik ZMR156

   Мр, Драган Поповић, nav delo.157

   Bösendorfer, 249 158

   Heller-Nehring, 216159

   Mc. Gowan, 396160

   Geografska karta, Obrenovac (1:100.000), Zbirka ZMR161

   Mc. Gowan, 347162

   Geografska karta, Obrenovac (1:100.000), Zbirka ZMR

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  19/24

   

  124

  Ipak, lokaciju sela Sewcza treba traţiti  negde u prostoru izmeĎu Brestača, Nikinaca i Donjeg Tovarnika, a najverovatnije na širem  prostorupustare Lošinci. Na ovakav zaključak  upućuje  opis poloţaja  sela  ĐurĎevci  uMitrovačkom  provizoratu iz 1720. godine, u kome se kao jedno od susednihmesta pominju i Szevzi163, zajedno sa Brestačem i Nikincima.

  Selo Dremlyan 

  U Defteru se pominje napušteno  selo Dirmanica164  kod zemljeUšu jevac (44,46N - 20,06E), na koju danas danas podseća Uševačka bara165 severno od  Ašanje, te je moguće  da se ovo selo nalazilo u tom području. Utom slučaju  bi bilo istovetno sa, gore pomenutim, Novim Selom iz 1416.godine.

  Selo Blasemcz  

  U Defteru je zabeleţeno više sela i napuštenih sela sa sličnim  imenom.Jedno napušteno selo Bilaţevci166 se nalazilo kod Batajnice, a drugo Blaţevci167 (45,03N - 19,23E) u Grgurevačkoj  nahiji. S obzirom na rasprostiranjeGrgurevačke nahije, malo je verovatno da se radi o selu Blasemcz .

  Selo Jasenye 

  Smičiklas  je publikovao povelju u kojoj je Stjepan Petrov 1376. godinesvojoj sestri Ani testamentom darovao posede u Sremskoj ţupaniji, kao i one uoblasti Jezenyk168 "preko reke Save". Moţda se, ipak, na ovu oblast i ovo mestoodnosi današnji potes Jasenska169, jugoistočno od sela Kupinova, tik uz Savu.

  Selo Thernyacz  

  U Defteru postoji nekoliko mesta koje podsećaju  na ovo selo. UZemunskoj nahiji, kod Dobanovaca (44,49N - 20,14E) bilo je napušteno  selo

  163 AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br. 1, 2 i 4 (Zemaljski arhiv Hrvatske i Slavonije, Urb: etCon: Fasc: 132. No 14, Conscription denen in Mitrovizer Provisorat, pro Anno 1720)

  164 Mc. Gowan, 347

  165 Geografska karta, Obrenovac (1:100.000), Zbirka ZMR

  166 Mc. Gowan, 399

  167 Mc. Gowan, 107

  168 Smičiklas, Diplomatički zbornik 16, Zagreb, 1976.

  169 Geografska karta, Obrenovac (1:100.000), Zbirka ZMR

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  20/24

   

  125

  Trnani170. Kod Šelovrinaca  (45,03N - 20,00E), u Iriškoj nahiji, bilo je napušteno selo Tirnkovci171, kod Mitrovice napušteno  selo Tirnovci172. U popisunovoosvojenih sela u istočnom  delu Srema iz 1722. godine pominje se seloTrenovaz173, sa 32 domaćinstava, u Surčinskom distriktu. Na nekim mapama izprve polovine XVIII veka ovo selo se moţe pronaći kao Drenovaz (Drenovatz)174 na prostoru istočno od Kupinova.

  Za naselja Lwbenicze,  Akal   i Zemia, prema raspoloţivim  podacima,zasada nije moguće dati nikakvu moguću lokaciju.

  170 Mc. Gowan, 392

  171 Mc. Gowan, 249

  172 Mc. Gowan, 280

  173 AV, Zbirka kserosnimaka, inv. br. 2 (Extractus Über der die den Neü:Recuierirten…) 

  174  Smičiklas Tade, Dvijestagodišnjica osloboĎenja Slavonije, Zagreb, 1981. (karta uprilogu);  Ankica Pandţić, Stare karte i atlasi Povjesnog muzeja Hrvatske, Zagreb1987. (Hommannianos Heredes, Karta Slavonije, Nürnberg, 1745)

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  21/24

   

  126

  Izvori i literatura

   Arhiv Vojvodine, Novi Sad, Zborka kserosnimaka, inv. br. 1-4 Ankica Pandţić, Stare karte i atlasi Povjesnog muzeja Hrvatske, Zagreb,1987.

  Bruce W. Mc. Gowan, Sirem sancagi mufassal tahit defteri, Ankara,

  1983.

  Georg Heller-Karl Nehring, Comitatus Sirmiensis, München, 1973. 

  Драган Поповић, Археолошко наслеђе на тлу Руме и шире околине,Зборник  И ЗМР, Рума, 1997. 

  Душан Поповић, Срби у Срему до 1736/1737, Београд, 1950. Zavičajni muzej Ruma, Geografske i katastarske karte i planovi iz zbirkeMuzeja

  Ivan Kukuljević, Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae etSlavoniae saeculi XIII, Starine XXVII, Zagreb, 1895

  Josip Bösendorfer, Crtice iz slavonske povijesti, Osijek, 1910. 

  Pesty Frigyes, Az eltünt regi varmegyer, Budapest, 1880.

  Tade Smičiklas, Dvijestagodišnjica osloboĎenja Slavonije, Zagreb, 1981. 

  Tade Smičiklas, Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije iSlavonije, Zagreb, 1904-1990.

  Csánki Dezsö,  A Magyarország történelmi f öldrajza a Hunyádiakkor ában II, Budapest, 1894.

  Хуго Рот, Срблии на свом тлу, Београд, 1993.

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  22/24

   

  127

  Karta dela Srema sa poloţajem srednjovekovnih naselja

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  23/24

   

  128

  Summary

   Đorđe Bošković 

  Contribution to the Study of the

  Historical Geography of Mediaeval Srem

  The mediaeval history of the Srem region is still insufficiently explored.

  The only person who did thorough research on the historical geography of Sremwas Dušan Popović in his book The Serbs in Srem  published back in 1950.Popović used the following sources for his book: Csánki Dezsö, A Magyarorsz ágt ört énelmi f öldrajza a Huny ádiak kor ában  II, Budapest, 1894, and

  Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina  for the

  mediaeval period and Velics-Kammerer A, A t ör ök kincst ári defterek , Budapest I

  & II, 1888 & 1890 for the Turkish period.

  Referring to some sources and archive material which the

  abovementioned author did not use, it is possible to specify more precisely the

  geographic location of certain places in Srem throughout the Middle Ages as well

  as to establish the location of communities that were not mentioned by DušanPopović. Most importantly, this refers to the following references: a publication byBruce W. Mc. Gowan, Sirem sancagi mufassal tahit defteri , Ankara, 1983,

  eighteen books included in a collection of documents of the mediaeval history of

  Croatia, Slavonia, and Dalmatia, edited by Tade Smičiklas, as well as Ormoš'scollection of photocopies, kept in the Vojvodina Archives in Novi Sad, where a

  part of the copied material about Srem from the Land Archives of Croatia and

  Slavonia in Zagreb is also kept.

  Furthermore, a useful reference covering this topic is also a publication

  by Georg Heller-Karl Nehring, Comitatus Sirmiensis, München, 1973, who hadmaps frrom Austrian, German and other archives at his disposal as well as the

  book by Pesty Frigyes, Az elt ünt regi varmegyer , Budapest, 1880. Unfortunately,

  a multi-volume edition by the Hungarian author Gyöffry György,  Az Arpad-koriMagyarorszag es törteneti földrajza… I-V, (Geographia historica Hungariaetempore stripis Arpadianae), Budapest, 1963, that was announced decades ago,

  has not been completed yet. Namely, the fifth volume, dealing with the historical

  geography of the mediaeval Srem district, is not finished.

 • 8/18/2019 Prilog proučavanju istorijske geografije srednjovekovnog Srema

  24/24

  129

  This article discusses the location of some groups of communities

  situated in the central and eastern part of Srem, mainly covering the

  municipalities within the jurisdiction of the Ruma County Museum. Firstly, one

  group includes the following communities: Arpatarro, Lykó, Gerdanócz, Petócz,Mit(v)arcz, Maradék and Szekély, as well as the Oszian moor. Moreover, thereis a group of communities from 1416 belonging to Subotište (Falkuszombata,Falkassombathya): Baksafalwa, Byhard, Daas (Chaaz), Desnekfalwa,

  Draguthfalwa, Gegen, Gerdevch, Hagymas, Herkolch, Iharus, Illyesewlch,

  Jaksincz, Kerekuerth, Kewesd, Lyukas, Mychalyuch, Mylesenich, Pathka,

  Petynch, Radmylfalwa, Somogh, Stakaroch, Torbachyl, Tycharoch, Ujfalu,

  Vayka, Vajkolch, Wskoc and Wytolch. Finally, a group of communities belonging

  to the Irig estate in 1520: Brezthacz, Kerezthwar, Zolnok, Bekenyew, Bankowcz,

  Pettrowcz, Asswagh, Krakwdyncz, Pwthrakowcz, Dersyncz, Zytharowcz,

  Kerzthecz, Zemia, Gyargyoucz, Wydakowcz, Hramythyncz, Komarowcz, Akal,

  Wladicze, Arky, Sewcza, Dremlyan, Blasemcz, Jasenye, Thernyacz andLwbenicze.