73
Procena vrednosti Procena vrednosti preduzeća preduzeća Metoda knjigovodstvene Metoda knjigovodstvene vrednosti vrednosti vrednosti vrednosti doc. oc. dr dr Vojislav Vojislav Sekerez Sekerez e-mail: [email protected] mail: [email protected] kabinet abinet 412, 412, utorak utorak 10-12h00 00

Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: [email protected]:

  • Upload
    others

  • View
    69

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

Procena vrednosti Procena vrednosti preduzećapreduzeća

Metoda knjigovodstvene Metoda knjigovodstvene vrednostivrednostivrednostivrednosti

ddoc. oc. drdr Vojislav Vojislav SekerezSekerezee--mail: [email protected]: [email protected]

kkabinetabinet 412, 412, utorak utorak 1100--1122hh0000

Page 2: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� VrednostVrednost preduzećapreduzeća sese zasnivazasniva nana budućimbudućimkoristimakoristima vlasnikavlasnika odod posedovanjaposedovanja..

�� KakoKako profitniprofitni ciljeviciljevi vlasnikavlasnika varirajuvariraju uu zavisnostizavisnostiodod okolnosti,okolnosti, rizikarizika ii prirodeprirode poslovanjaposlovanja preduzeća,preduzeća,toto nene postojipostoji jedinstvenajedinstvena formulaformula vrednovanjavrednovanja

�� NajvećaNajveća teškoćateškoća jeje preciznoprecizno merenjemerenje budućihbudućihkoristikoristi vlasnikavlasnika..

�� DanasDanas sese uu najširemnajširem smislusmislu možemože izvršitiizvršitipodvajanjepodvajanje nana troškovni,troškovni, tržišnitržišni ii prinosniprinosni pristuppristupprilikomprilikom procenjivanjaprocenjivanja vrednostivrednosti preduzećapreduzeća..

Page 3: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� NaNa odabirodabir metodemetode kojakoja ćeće sese primenjivatiprimenjivati utičeutiče niznizspecifičnihspecifičnih faktorafaktora kaokao štošto susu oblikoblik vrednosti,vrednosti, svrhasvrhaprocene,procene, zakonskazakonska regulativa,regulativa, oblikoblik vlasništvavlasništva itditd..

�� Stoga,Stoga, vrednostvrednost preduzećapreduzeća NIJENIJE SAMOSAMO JEDANJEDANBROJBROJ dobijendobijen primenomprimenom nekeneke odod metoda,metoda, nitiniti seseonaona možemože sasa sigurnošćusigurnošću ii potpunopotpuno preciznopreciznoonaona možemože sasa sigurnošćusigurnošću ii potpunopotpuno preciznopreciznoutvrditiutvrditi..

�� NjenoNjeno utvrđivanjeutvrđivanje zavisizavisi odod profesionalnogprofesionalnog sudasudaprocenitelja,procenitelja, prilikomprilikom čegačega sese čestočesto koristikoristikombinovanjekombinovanje vrednostivrednosti dobijenihdobijenih primenomprimenom dvedve iliiliviševiše metodametoda..

Page 4: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� TroškovniTroškovni pristuppristup podrazumevapodrazumeva dada troškovitroškovireprodukcijereprodukcije (zamene,(zamene, ponovnogponovnog sticanja),sticanja),umanjeniumanjeni zaza eventualnueventualnu amortizacijuamortizaciju predstavljajupredstavljajuvrednostvrednost imovineimovine..

�� ProizilazećeProizilazeće metodemetode susu:: vrednostvrednost netoneto imovine,imovine,likvidacionalikvidaciona vrednostvrednost ii višakvišak dobitidobiti..

�� OvajOvaj pristuppristup sese koristikoristi prilikomprilikom vrednovanjavrednovanja�� OvajOvaj pristuppristup sese koristikoristi prilikomprilikom vrednovanjavrednovanjapreduzećapreduzeća kojakoja imajuimaju značajnuznačajnu materijalnumaterijalnuimovinu,imovinu, aa nemajunemaju nematerijalnunematerijalnu imovinuimovinu..

�� KoristiKoristi sese ii zaza procenjivanjeprocenjivanje delovadelova imovine,imovine,posebnoposebno kadakada sese onioni nene razmenjujurazmenjuju nana aktivnomaktivnomtržištutržištu (specijalna(specijalna oprema,oprema, građevinskigrađevinski objekti)objekti)

Page 5: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� PrinosniPrinosni pristuppristup odražavaodražava suštinusuštinu vrednovanjavrednovanja iipodrazumevapodrazumeva dada jeje vrednostvrednost preduzećapreduzeća jednakajednakasadašnjojsadašnjoj vrednostivrednosti budućihbudućih koristikoristi odod vlasništvavlasništva

�� BudućeBuduće koristikoristi sese odnoseodnose nana netoneto novčaninovčani toktok iliilidobitdobit vlasnikavlasnika ii oneone sese svodesvode nana sadašnjusadašnju vrednostvrednostprimenomprimenom diskontnihdiskontnih stopastopa kojekoje reflektujureflektuju svesveprimenomprimenom diskontnihdiskontnih stopastopa kojekoje reflektujureflektuju svesverizikerizike uu vezivezi sasa sticanjemsticanjem koristikoristi..

�� TržišniTržišni pristuppristup podrazumevapodrazumeva dada sese vrednostvrednostpreduzećapreduzeća utvrđujeutvrđuje nana bazibazi poređenjapoređenja sasa skorijimskorijimprodajamaprodajama sličnih,sličnih, uporedivihuporedivih preduzećapreduzeća..

Page 6: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� IzborIzbor dvedve iliili viševiše metodametoda kojekoje ćeće sese koristitikoristitizahtevazahteva pažljivupažljivu analizuanalizu specifičnostispecifičnosti angažmana,angažmana,pripri čemučemu proceniteljprocenitelj trebatreba dada obratiobrati pažnjupažnju nana::-- svrhusvrhu procenjivanjaprocenjivanja-- veličinuveličinu preduzećapreduzeća-- delatnostdelatnost ii granskegranske specifičnostispecifičnosti-- zakonskuzakonsku regulativuregulativu-- zakonskuzakonsku regulativuregulativu-- oblikoblik vlasništvavlasništva-- profesonalnuprofesonalnu regulativuregulativu-- dostupnostdostupnost ii kvalitetkvalitet podatakapodataka

Page 7: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� SvrhaSvrha proceneprocene::

-- privatizacijaprivatizacija-- kupovinakupovina ii prodajaprodaja preduzećapreduzeća-- statusnestatusne promenepromene-- dokapitalizacijadokapitalizacija-- dokapitalizacijadokapitalizacija-- rešavanjerešavanje sudskihsudskih sporovasporova (između(između vlasnika)vlasnika)-- osiguranjeosiguranje imovineimovine-- procenaprocena šteteštete itditd..

�� PriPri tomtom jeje mogućemoguće procenjivatiprocenjivati vrednostvrednost brutobrutoimovine,imovine, netoneto imovineimovine (vlasničkog(vlasničkog kapitala)kapitala) iliilisamosamo pojedinačnihpojedinačnih segmenatasegmenata imovineimovine..

Page 8: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� VeličinaVeličina preduzećapreduzeća::

�� VrednovanjeVrednovanje velikihvelikih preduzeća,preduzeća, sasa vrednomvrednomimovinomimovinom ii diversifikovanimdiversifikovanim aktivnostimaaktivnostima zahtevazahtevakvalitetnukvalitetnu bazubazu informacijainformacija ii velikoveliko angažovanjeangažovanjeproceniteljaprocenitelja..SaSa drugedruge strane,strane, vrednovanjevrednovanje malihmalih preduzećapreduzeća�� SaSa drugedruge strane,strane, vrednovanjevrednovanje malihmalih preduzećapreduzećanosinosi nizniz specifičnostispecifičnosti zbogzbog:: neefikasnijegneefikasnijegmenadžmenta,menadžmenta, većihvećih rizikarizika poslovanja,poslovanja,nekvalitetnijegnekvalitetnijeg finansijskogfinansijskog izveštavanja,izveštavanja, slabijeslabijekontrole,kontrole, specifičnespecifične percepcijepercepcije koristikoristi zaza kupcakupca(kupovina(kupovina imovineimovine ii zapošljenja)zapošljenja) itditd..

Page 9: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� GranskeGranske specifičnostispecifičnosti::

�� ZaZa nekeneke delatnostidelatnosti važivaži pravilopravilo dada sese preduzećapreduzećavrednujuvrednuju nana bazibazi nekihnekih zajedničkihzajedničkih specifičnihspecifičnihkarakteristika,karakteristika, kaokao štošto jeje slučajslučaj sasa bankama,bankama,osiguravajućimosiguravajućim kućamakućama itditd..NaNa primer,primer, preduzećapreduzeća kojakoja sese bavebave pružanjempružanjem�� NaNa primer,primer, preduzećapreduzeća kojakoja sese bavebave pružanjempružanjemprofesionalnihprofesionalnih usluga,usluga, kaokao štošto susu računovodstvene,računovodstvene,konsultantskekonsultantske iliili advokatskeadvokatske firmefirme karakterišekarakteriše bazabazaklijenata,klijenata, ppaa vrednostvrednost neretkoneretko procenjujeprocenjujemetodommetodom “viška“viška dobiti”dobiti”..

Page 10: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� ZakonskaZakonska regulativaregulativa::

�� ProceniteljiProcenitelji susu čestočesto uu obaveziobavezi dada sese pridržavajupridržavajupropisanihpropisanih metoda,metoda, posebnoposebno uu zemljamazemljama gdegde ihihdržavnadržavna regulatornaregulatorna telatela određujuodređuju..

�� UU našojnašoj zemljizemlji oblastoblast proceneprocene jeje regulisanaregulisana sasa dvadvapodzakonskapodzakonska aktaakta::podzakonskapodzakonska aktaakta::-- UredbaUredba oo metodologijimetodologiji zaza procenuprocenu vrednostivrednosti kapitalakapitala iiimovineimovine-- UputstvoUputstvo oo načinunačinu primeneprimene metodametoda zaza procenuprocenuvrednostivrednosti kapitalakapitala

Page 11: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� ZakonskaZakonska regulativaregulativa::

�� RegulišeReguliše sese samosamo privatizacijaprivatizacija ii statusnestatusne promenepromeneuu preduzećimapreduzećima sasa društvenimdruštvenim ii državnimdržavnimkapitalomkapitalom..

�� ObaveznoObavezno jeje korišćenjekorišćenje metodametoda::-- korigovanekorigovane knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti-- korigovanekorigovane knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti-- diskontovanihdiskontovanih novčanihnovčanih tokovatokova-- likvidacionelikvidacione vrednostivrednosti

�� OstajeOstaje pitanjepitanje adekvatnostiadekvatnosti ovakvogovakvog rešenjarešenja..

Page 12: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� Profesonalna regulativaProfesonalna regulativa

-- USPAP USPAP -- Jednobrazni standardi profesionalne Jednobrazni standardi profesionalne proceniteljske prakseproceniteljske prakse-- IVS IVS –– Međunarodni standardi vrednovanjaMeđunarodni standardi vrednovanja

�� Osim navedenih najpoznatijih standarda, Osim navedenih najpoznatijih standarda, postoje i standardi koje donose EU, AICPA, postoje i standardi koje donose EU, AICPA, Fondacija procenitelja itd.Fondacija procenitelja itd.

�� ProceniteljiProcenitelji se takođe moraju pridržavati se takođe moraju pridržavati MRS/MSFIMRS/MSFI

Page 13: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� OblikOblik vlasništvavlasništva::

�� PostojePostoje značajneznačajne razlikerazlike uu zavisnostizavisnosti odod togatoga dada lilisese vrednujevrednuje većinskivećinski iliili manjinskimanjinski vlasničkivlasnički interesinteres uupreduzećupreduzeću..

�� ProcenjenaProcenjena vrednostvrednost kapitalakapitala možemože dada budebudenaknadnonaknadno korigovanakorigovana zaza premijepremije (za(za kontrolni,kontrolni,naknadnonaknadno korigovanakorigovana zaza premijepremije (za(za kontrolni,kontrolni,većinskivećinski interes)interes) iliili diskontediskonte (za(za manjinskimanjinski interesinteres iliilizaza neutrživostneutrživost akcija)akcija)..

�� Stoga,Stoga, procenjenaprocenjena vrednostvrednost kapitalakapitala manjinskihmanjinskihakcionaraakcionara nene moramora dada budebude proporcionalnaproporcionalnanjihovomnjihovom učešćuučešću uu ukupnomukupnom kapitalu,kapitalu, većveć jejeobičnoobično manjamanja..

Page 14: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� KvalitetKvalitet ii dostupnostdostupnost informacijainformacija::

�� VerovatnoVerovatno ključnaključna determinantadeterminanta zaza odabirodabir metodametodakojekoje ćeće sese koristitikoristiti..

�� NaNa primer,primer, ukolikoukoliko nene postojepostoje (pouzdani)(pouzdani) podacipodaci oouporedivimuporedivim preduzećimapreduzećima iliili transakcijamatransakcijama ondaonda nijenijemogućemoguće koristitikoristiti tržišnetržišne metodemetode..mogućemoguće koristitikoristiti tržišnetržišne metodemetode..

�� IstoIsto važivaži ii zaza troškovnetroškovne ii prinosneprinosne metodemetode..�� NemogućostNemogućost korišćenjakorišćenja najprikladnijenajprikladnije metodemetode zbogzbog

nedostatkanedostatka informacijainformacija rezultirarezultira nepouzdanošćunepouzdanošćuprocenjeneprocenjene vrednosti,vrednosti, papa toto moramora dada budebudekonstatovanokonstatovano uu IzveštajuIzveštaju oo proceniproceni..

Page 15: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� KvalitetKvalitet ii dostupnostdostupnost informacijainformacija::

�� NaNa kvalitetkvalitet ii kvantitetkvantitet informacijainformacija utičeutiče ii spremnostspremnoststručnihstručnih službislužbi preduzećapreduzeća nana saradnjusaradnju sasaproceniteljimaproceniteljima..

�� TakođeTakođe trebatreba utvrditiutvrditi dada lili jeje uu ciljucilju prikupljanjaprikupljanjainformacijainformacija neophodnoneophodno dodatnododatno angažovatiangažovati iiinformacijainformacija neophodnoneophodno dodatnododatno angažovatiangažovati iieksperteeksperte zaza procenuprocenu pojedinihpojedinih stavkistavki imovineimovine..

Page 16: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� TroškovneTroškovne iliili prinosneprinosne metode?metode?

�� JednaJedna odod najznačajnijihnajznačajnijih dilemadilema jeje dada lili bibi vrednostvrednostpreduzećapreduzeća trebalotrebalo zasnivatizasnivati nana vrednostivrednosti imovineimovine iliilinana iznosuiznosu dobitidobiti..

�� VrloVrlo čestočesto sese uu praksipraksi istovremenoistovremeno koristekoriste obeobevrstevrste metoda,metoda, aliali sese dajedaje većaveća specifičnaspecifična težinatežinavrstevrste metoda,metoda, aliali sese dajedaje većaveća specifičnaspecifična težinatežinajednojjednoj vrstivrsti metodametoda (troškovnoj(troškovnoj iliili prinosnoj)prinosnoj) kadakadasese donosidonosi zaključakzaključak oo vrednostivrednosti preduzećapreduzeća..

�� NajčešćeNajčešće sese uu takvimtakvim slučajevimaslučajevima jednajedna ododtroškovnihtroškovnih metodametoda koristikoristi kaokao osnovaosnova zaza procenuprocenudonjedonje granicegranice odnosnoodnosno najniženajniže mogućemoguće vrednostivrednostipreduzećapreduzeća..

Page 17: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� PrinosnePrinosne metodemetode ćeće sese koristitikoristiti iliili imatiimati primatprimatukolikoukoliko jeje mogućemoguće doćidoći dodo kvalitetnihkvalitetnih podatakapodataka iipouzdanopouzdano procenitiproceniti budućabuduća dobitnadobitna ostvarenjaostvarenja iinovčanenovčane tokove,tokove, odnosnoodnosno ukolikoukoliko jeje rečreč ooprofitabilnomprofitabilnom preduzećupreduzeću sasa stabilnimstabilnim pprrihodimaihodima,,atraktivnimatraktivnim proizvodima,proizvodima, solidnomsolidnom bazombazom kupacakupaca iibezbez značajnijeznačajnije stalnestalne imovineimovine..bezbez značajnijeznačajnije stalnestalne imovineimovine..

�� TakvaTakva preduzećapreduzeća popo pravilupravilu imajuimaju ii značajnuznačajnunematerijalnunematerijalnu vrednostvrednost..

�� NaNa primer,primer, ukolikoukoliko jeje rečreč oo veletrgovinskomveletrgovinskompreduzećupreduzeću kojekoje jeje veomaveoma profitabilno,profitabilno, imaima stalnustalnubazubazu kupacakupaca ii poslujeposluje uu iznajmljenomiznajmljenom prostoruprostorumogućemoguće jeje odmahodmah eliminisatieliminisati troškovnetroškovne ii primenitiprimenitiprinosneprinosne metodemetode..

Page 18: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� SaSa drugedruge strane,strane, ukolikoukoliko preduzećepreduzeće nijenije ostvarivaloostvarivalodobitdobit uu prošlosti,prošlosti, ukolikoukoliko jeje tata dobitdobit nedovoljna,nedovoljna,ukolikoukoliko juju jeje teškoteško predvidetipredvideti uu budućnostibudućnosti iiukolikoukoliko preduzećepreduzeće nemanema nematerijalnunematerijalnu imovinu,imovinu,tadatada ćeće bitibiti prikladnijaprikladnija nekaneka odod troškovnihtroškovnih metodametoda..

�� TrebaTreba voditivoditi računaračuna oo tometome dada susu oveove metodemetodezahtevnezahtevne ii skupe,skupe, posebnoposebno uu slučajuslučaju velikihvelikihzahtevnezahtevne ii skupe,skupe, posebnoposebno uu slučajuslučaju velikihvelikihpreduzeća,preduzeća, jerjer čestočesto trebatreba angažovatiangažovati nezavisnognezavisnogproceniteljaprocenitelja zaza pojedinepojedine stavkestavke imovineimovine..

�� TakođeTakođe iziskujuiziskuju kvalitetnekvalitetne ii dostupnedostupne finansijskefinansijskepodatkepodatke oo vrednostivrednosti ii karakteristikamakarakteristikama imovineimovinepreduzećapreduzeća..

Page 19: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� NaNa primer,primer, troškovnetroškovne metodemetode ćeće sese primenitiprimeniti uugrađevinskomgrađevinskom preduzećupreduzeću kojekoje nene posedujeposedujenematerijalnu,nematerijalnu, aliali imaima značajnuznačajnu materijalnumaterijalnuimovinu,imovinu, kojekoje nemanema stalnustalnu bazubazu kupaca,kupaca, većvećprihodeprihode ostvarujeostvaruje iziz poslovaposlova kojikoji sese dobijajudobijaju nanalicitacijamalicitacijama ii tenderima,tenderima, kojekoje imaima velikevelike amplitudeamplitudeuu kretanjukretanju rezultatarezultata uu prošlosti,prošlosti, papa jeje teškoteškouu kretanjukretanju rezultatarezultata uu prošlosti,prošlosti, papa jeje teškoteškopouzdanopouzdano procenitiproceniti budućebuduće tokovetokove rentabilnostirentabilnosti iinovčanenovčane tokovetokove itditd..

Page 20: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� UslovUslov zaza primenuprimenu tržišnihtržišnih metodametoda jeje dada postojepostojeraspoloživiraspoloživi podacipodaci oo sličnimsličnim uporedivimuporedivimpreduzećimapreduzećima ii sličnimsličnim kupoprodajnimkupoprodajnimtransakcijamatransakcijama..

�� UkolikoUkoliko jeje teškoteško obezbeditiobezbediti pouzdanepouzdane podatkepodatkekoristićekoristiće sese prinosneprinosne iliili troškovnetroškovne metode,metode, aaukolikoukoliko postojepostoje podacipodaci oo uporedivimuporedivim preduzećimapreduzećima iiukolikoukoliko postojepostoje podacipodaci oo uporedivimuporedivim preduzećimapreduzećima iidođedođe dodo korišćenjakorišćenja tržišnihtržišnih metoda,metoda, opetopet ćeće sese uukombinacijikombinaciji sasa njimanjima koristitikoristiti barembarem jednajedna ododprinosnihprinosnih iliili troškovnihtroškovnih metodametoda..

Page 21: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� Zaključak o procenjenoj vrednostiZaključak o procenjenoj vrednosti

-- najvažniji deo procesa vrednovanjanajvažniji deo procesa vrednovanja-- izvodi se iz rezultata dobijenih primenom izvodi se iz rezultata dobijenih primenom izabranih metoda koji se nalaze u intervalu izabranih metoda koji se nalaze u intervalu između donje i gornje granice vrednosti između donje i gornje granice vrednosti između donje i gornje granice vrednosti između donje i gornje granice vrednosti -- zaključak o konačnoj vrednosti je ponderisani zaključak o konačnoj vrednosti je ponderisani prosek rezultata različitih metodaprosek rezultata različitih metoda-- rezultat koji po profesionalnom sudurezultat koji po profesionalnom suduprocenitelja predstavlja najbolju indikaciju procenitelja predstavlja najbolju indikaciju vrednosti dobija najviši ponder i obrnutovrednosti dobija najviši ponder i obrnuto

Page 22: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

MetodaVrednost(u EUR) Ponder

Ponderisana prosečna vrednost

Korigovana knjigovodstvenavrednost

2.527.000 0 0

Metoda neto imovine (reprodukciona vrednost)

1.687.000 0.2 337.000

Metoda DNT (prinosna vrednost) 4.262.000 0.8 3.410.000

Likvidaciona vrednost 1.107.000 0 0

PREDLOŽENA PROCENJENA VREDNOST: 3.747.000

Page 23: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� ŠtoŠto susu odabraneodabrane metodemetode prikladnijeprikladnije zazavrednovanjevrednovanje konkretnogkonkretnog preduzeća,preduzeća, toto ćeće iinjegovanjegova procenjenaprocenjena vrednost,vrednost, kaokao rezultatrezultat posla,posla,bitibiti bližabliža realnojrealnoj tržišnojtržišnoj vrednostivrednosti..

�� UkolikoUkoliko zbogzbog ograničenjaograničenja proceniteljprocenitelj nijenije uumogućnostimogućnosti dada primeniprimeni najadekvatnijunajadekvatniju metodu,metodu, većvećnjenunjenu alternativu,alternativu, neophodnoneophodno jeje dada sese toto posebnoposebnonaglasinaglasi uu konačnomkonačnom izveštajuizveštaju..naglasinaglasi uu konačnomkonačnom izveštajuizveštaju..

�� PouzdanostPouzdanost rezultatarezultata vrednovanjavrednovanja zavisizavisi ododkompetentnostikompetentnosti ii nezavisnostinezavisnosti procenitelja,procenitelja,kvalitetakvaliteta ii dostupnostidostupnosti informacija,informacija, tržišnihtržišnih faktora,faktora,adekvatnostiadekvatnosti primenjenihprimenjenih metodametoda itditd..

Page 24: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� ProcenjenaProcenjena (indikativna)(indikativna) vrednostvrednost nikadanikada uupotpunostipotpunosti nene možemože dada reflektujereflektuje tržišnutržišnu cenu,cenu, alialipotencijalnipotencijalni kupcikupci ii prodavciprodavci očekujuočekuju dada intenzitetintenzitettihtih odstupanjaodstupanja nijenije značajanznačajan..

�� UU poslednjeposlednje vremevreme sese usledusled finansijskihfinansijskih skandalaskandala iiekonomskeekonomske krizekrize insistirainsistira nana transparentnijemtransparentnijem iikvalitetnijemkvalitetnijem informisanjuinformisanju korisnika,korisnika, kakokako bibi boljeboljesagledavalisagledavali rizikerizike svojihsvojih ulaganjaulaganja..sagledavalisagledavali rizikerizike svojihsvojih ulaganjaulaganja..

�� UsledUsled togatoga jeje došlodošlo dodo preispitivanjapreispitivanja standardastandardafinansijskogfinansijskog izveštavanja,izveštavanja, revizijerevizije ii vrednovanjavrednovanja..

�� UU domenudomenu vrednovanjavrednovanja očekujeočekuje sese pružanjepružanjedodatnihdodatnih informacijainformacija oo pouzdanostipouzdanosti vrednovanjavrednovanja iieventualnimeventualnim odstupanjimaodstupanjima odod tržišnetržišne vrednostivrednosti..

Page 25: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

Metoda (Metoda (korigovane) knjigovodstvene korigovane) knjigovodstvene vrednostivrednosti

1) Suština knjigovodstvene vrednosti preduzeća1) Suština knjigovodstvene vrednosti preduzeća2) Relevantnost knjigovodstvene vrednosti za 2) Relevantnost knjigovodstvene vrednosti za

potrebe procene vrednosti preduzećapotrebe procene vrednosti preduzeća3) Objavljena (zvanična) vs prava 3) Objavljena (zvanična) vs prava 3) Objavljena (zvanična) vs prava 3) Objavljena (zvanična) vs prava

knjigovodstvena vrednost preduzećaknjigovodstvena vrednost preduzeća4) Problematika realnosti objavljenih periodičnih 4) Problematika realnosti objavljenih periodičnih

rezultatarezultata55)) KarakteristikeKarakteristike bilansabilansa korigovanekorigovane (prave)(prave)

knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti

Page 26: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

1) Suština knjigovodstvene vrednosti 1) Suština knjigovodstvene vrednosti preduzećapreduzeća

�� KnjigovodstvenaKnjigovodstvena vrednostvrednost preduzećapreduzeća jejesadržanasadržana uu redovnimredovnim finansijskimfinansijskim izveštajimaizveštajima ––BilansuBilansu stanjastanja ii BilansuBilansu uspehauspehaBilansuBilansu stanjastanja ii BilansuBilansu uspehauspeha

�� PolaznaPolazna osnovaosnova zaza primenuprimenu ostalihostalih metodametodaproceneprocene jerjer pružapruža inicijalneinicijalne informacioneinformacione inputeinpute

Page 27: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� OsimOsim toga,toga, knjigovodstvenaknjigovodstvena vrednostvrednost predstavljapredstavljapodlogupodlogu zaza obračunobračun ii uključivanjeuključivanje uu bilansbilans svihsvihrazlikarazlika uu vrednostivrednosti preduzećapreduzeća proisteklihproisteklih izizopredeljivanjaopredeljivanja zaza rezultaterezultate proceneprocene popo nekojnekoj ododostalihostalih metodametoda..

�� PouzdanostPouzdanost knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti jejedeterminisanadeterminisana doslednomdoslednom primenomprimenom principaprincipa::PouzdanostPouzdanost knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti jejedeterminisanadeterminisana doslednomdoslednom primenomprimenom principaprincipa::-- potpunostipotpunosti-- uporedivostiuporedivosti periodičnihperiodičnih rezultatarezultata-- transakcionogtransakcionog pristupapristupa merenjumerenju stanjastanja ii rezultatarezultata-- opreznostiopreznosti-- stabilnošćustabilnošću novčanognovčanog merilamerila

Page 28: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� KnjigovodstvoKnjigovodstvo trebatreba dada obezbediobezbedi potpunostpotpunost uuvrednosnomvrednosnom obuhvatanjuobuhvatanju svihsvih promenapromena nana brutobrutoimovini,imovini, obavezama,obavezama, prihodimaprihodima ii rashodimarashodima

�� InventarInventar imovineimovine kaokao nezaobilazninezaobilazni oslonacoslonac

�� UporediviUporedivi periodičniperiodični rezultatirezultati susu determinisanideterminisaniUporediviUporedivi periodičniperiodični rezultatirezultati susu determinisanideterminisanikonzistentnomkonzistentnom primenomprimenom odabranihodabranih pravilapravilavrednovanjavrednovanja imovineimovine

�� OniOni susu osnovaosnova zaza ocenuocenu ostvarenogostvarenog napretkanapretkapreduzećapreduzeća ii ključniključni indikatoriindikatori budućihbudućih prinosnihprinosnihostvarenjaostvarenja

Page 29: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� TransakcioniTransakcioni pristuppristup podrazumevapodrazumeva dada sese periodičniperiodičnirezultatrezultat merimeri sučeljavanjemsučeljavanjem tokovatokova prihodaprihoda iirashoda,rashoda, dokdok sese dodo vrednostivrednosti netoneto imovineimovine(kapitala)(kapitala) dolazidolazi priključivanjempriključivanjem rezultatarezultata početnojpočetnojvrednostivrednosti netoneto imovineimovine..

OvakavOvakav pristuppristup dajedaje knjigovodstvenojknjigovodstvenoj vrednostivrednosti�� OvakavOvakav pristuppristup dajedaje knjigovodstvenojknjigovodstvenoj vrednostivrednostinotunotu objektivnosti,objektivnosti, jerjer osnovuosnovu zaza vrednovanjevrednovanje iimerenjemerenje činečine efektiefekti poslovnihposlovnih transakcijatransakcijaostvarenihostvarenih izmeđuizmeđu nezavisnihnezavisnih poslovnihposlovnih entitetaentiteta..

Page 30: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� AlternativaAlternativa transakcionomtransakcionom pristupupristupu jeje imovinskiimovinskikonceptkoncept rezultata,rezultata, dodo kogakoga sese dolazidolazi poredjenjemporedjenjembrutobruto imovineimovine nana početkupočetku ii nana krajukraju obračunskogobračunskogperiodaperioda..

�� ImovinskiImovinski konceptkoncept kaokao drugadruga čistačista krajnostkrajnostpodrazumevapodrazumeva odbacivanjeodbacivanje načelanačela istorijskogistorijskog troškatroškaii korišćenjekorišćenje ferfer vrednostivrednosti kaokao osnoveosnove zazaii korišćenjekorišćenje ferfer vrednostivrednosti kaokao osnoveosnove zazavrednovanjevrednovanje kompletnekompletne imovineimovine preduzećapreduzeća..

�� TrenutnoTrenutno sese uu skladuskladu sasa MRS/MSFIMRS/MSFI koristikoristi mešovitimešovitikonceptkoncept kaokao kompromisnokompromisno rešenjerešenje..

Page 31: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� NačeloNačelo opreznostiopreznosti pomažepomaže dada korisnicikorisnici finansijskihfinansijskihizveštajaizveštaja budubudu sigurnisigurni dada stvarnastvarna vrednostvrednostkapitalakapitala (neto(neto imovine)imovine) iznosiiznosi najmanjenajmanje onolikoonolikokolikokoliko jeje iskazanoiskazano uu bilansubilansu..

�� ToTo sese postižepostiže::-- pravilompravilom niženiže vrednostivrednosti zaza pozicijepozicije aktive,aktive, odnosnoodnosnoaktiviranjemaktiviranjem samosamo onihonih stavkistavki imovineimovine odod kojihkojih seseaktiviranjemaktiviranjem samosamo onihonih stavkistavki imovineimovine odod kojihkojih seseočekujuočekuju budućibudući efektiefekti (sniženje(sniženje troškova,troškova, prihodi)prihodi)

-- pravilompravilom viševiše vrednostivrednosti zaza obaveze,obaveze, odnosnoodnosnopasiviranjempasiviranjem svihsvih verovatnihverovatnih obavezaobaveza uu punimpunimiznosimaiznosima

Page 32: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

-- iziz togatoga proizilazećimproizilazećim principomprincipom realizacijerealizacije(priznavanje(priznavanje realizovanihrealizovanih aa odlaganjeodlaganjenerealizovanihnerealizovanih dobitaka)dobitaka) ii imparitetaimpariteta(prikazivanje(prikazivanje kakokako realizovanihrealizovanih takotako ii verovatnihverovatnihgubitaka)gubitaka)..

DoslednoDosledno poštovanjepoštovanje načelanačela opreznostiopreznosti rezultirarezultira�� DoslednoDosledno poštovanjepoštovanje načelanačela opreznostiopreznosti rezultirarezultirapojavompojavom latentnihlatentnih rezervirezervi uu BilansuBilansu stanjastanja..

�� SaSa drugedruge strane,strane, ignorisanjeignorisanje načelanačela opreznostiopreznostirezultirarezultira stvaranjemstvaranjem skrivenihskrivenih gubitakagubitaka..

Page 33: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� NovčanoNovčano merilomerilo omogućavaomogućava svođenjesvođenje najrazličitijihnajrazličitijihekonomskihekonomskih transakcijatransakcija ii imovinskihimovinskih kategorijakategorija nanazajedničkizajednički imeniteljimenitelj..

�� UU uslovimauslovima monetarnemonetarne nestabilnostinestabilnosti narušenanarušena jejeiskaznaiskazna moćmoć finansijskihfinansijskih izveštajaizveštaja jerjer dolazidolazi dodomanjihmanjih iliili većihvećih odstupanjaodstupanja izmeđuizmeđuknjigovodstveneknjigovodstvene ii tržišnetržišne vrednostivrednosti imovineimovine..knjigovodstveneknjigovodstvene ii tržišnetržišne vrednostivrednosti imovineimovine..

Page 34: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

2) Relevantnost knjigovodstvene vrednosti za 2) Relevantnost knjigovodstvene vrednosti za potrebe procene vrednosti preduzećapotrebe procene vrednosti preduzeća

�� UUkolikokoliko sese adekvatnoadekvatno primeneprimene principiprincipi ii načelanačelaurednogurednog bilansiranjabilansiranja knjigovodstvenaknjigovodstvena vrednostvrednostmožemože dada poslužiposluži kaokao mogućamoguća stvarnastvarna vrednostvrednostpreduzeća,preduzeća, aa nene samosamo kaokao ishodišteishodište zaza ostaleostalepreduzeća,preduzeća, aa nene samosamo kaokao ishodišteishodište zaza ostaleostalemetodemetode..

�� UU domaćojdomaćoj teorijiteoriji ii praksipraksi čestočesto vladavlada pogrešnopogrešnomišljenjemišljenje oo irelevantnostiirelevantnosti knjigovodstveneknjigovodstvenevrednostivrednosti uu slučajevimaslučajevima diskontinuitetadiskontinuiteta preduzećapreduzeća..

Page 35: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� StogaStoga susu aktuelneaktuelne proceneprocene zaza potrebepotrebe svojinskesvojinsketransformacijetransformacije čestočesto ignorisaleignorisale knjigovodstvenuknjigovodstvenuvrednostvrednost..

�� OvakavOvakav pristuppristup možemože dada budebude pogrešanpogrešan ii opasan,opasan,aa zaza toto postojipostoji nekolikonekoliko razlogarazloga..

�� PrilikomPrilikom utvrđivanjautvrđivanja vrednostivrednosti preduzećapreduzeća kaokaoceline,celine, odnosnoodnosno njegovenjegove netoneto imovineimovine (sopstvenog(sopstvenogkapitala)kapitala) koristekoriste sese uu širemširem smislusmislu dvadvametodološkametodološka pristupapristupa::-- posrednoposredno dolaženjedolaženje dodo vrednostivrednosti netoneto imovineimovinekrozkroz pojedinačnopojedinačno vrednovanjevrednovanje elemenataelemenata aktiveaktive iiobavezaobaveza (troškovni(troškovni pristup)pristup)

Page 36: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

-- neposrednoneposredno izvođenjeizvođenje vrednostivrednosti netoneto imovineimovine izizdobitkadobitka iliili novčanihnovčanih tokova,tokova, uzuz primenuprimenu ciljneciljne stopestopeukamaćenjaukamaćenja (prinosne(prinosne metode)metode)

�� PosredniPosredni obračunobračun netoneto imovineimovine jeje sadržansadržan uuBilansuBilansu stanja,stanja, aa neposrednineposredni uu BilansuBilansu uspehauspeha

�� VrednostVrednost imovineimovine preduzećapreduzeća sese uu krajnjojkrajnjoj linijilinijiizvlačiizvlači iziz profitabilnostiprofitabilnosti poslaposla nana komekome jejeizvlačiizvlači iziz profitabilnostiprofitabilnosti poslaposla nana komekome jejeangažovana,angažovana, papa susu godišnjegodišnje stopestope prinosaprinosa (kao(kaoodnosodnos izmeđuizmeđu dobitkadobitka ii uloženoguloženog kapitala)kapitala) pravipraviindikatoriindikatori vrednostivrednosti preduzećapreduzeća..

�� StogaStoga susu odstupanjaodstupanja izmeđuizmeđu ostvareneostvarene ii ciljneciljnestopestope prinosaprinosa glavniglavni razlograzlog zaza povećanjapovećanja iliilismanjenjasmanjenja knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti..

Page 37: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� UkolikoUkoliko susu odstupanjaodstupanja manjamanja toto jeje potvrdapotvrdaispravnostiispravnosti knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti preduzećapreduzeća..

�� IzIz ovogovog razlogarazloga sese knjigovodstvenaknjigovodstvena vrednostvrednost moramorauu punojpunoj merimeri uvažavatiuvažavati prilikomprilikom utvrđivanjautvrđivanja pravepravevrednostivrednosti preduzećapreduzeća..

�� OsimOsim toga,toga, knjigovodstvenaknjigovodstvena vrednostvrednost jejesveobuhvatnisveobuhvatni izrazizraz ukupnihukupnih dosadašnjihdosadašnjih poslovnoposlovno--finansijskihfinansijskih tokovatokova preduzećapreduzeća

�� OnaOna jeje objektivnaobjektivna ii potvrđenapotvrđena meramera svihsvihprethodnihprethodnih odlukaodluka ii transakcija,transakcija, kojekoje sese potvrđujupotvrđujuefektivnimefektivnim novčanimnovčanim tokovimatokovima..

Page 38: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� Stoga,Stoga, knjigovodstvenaknjigovodstvena vrednostvrednost odražavaodražavaposlovnuposlovnu efikasnostefikasnost preduzećapreduzeća ii stepenstepeniskorišćenjaiskorišćenja šansišansi kojekoje okruženjeokruženje pružapruža..

�� ZatoZato bibi uu projekcijamaprojekcijama budućihbudućih novčanihnovčanih iirentabilitetnihrentabilitetnih tokovatokova trebalotrebalo predvidetipredvideti iieventualnoeventualno boljebolje iskorišćavanjeiskorišćavanje šansišansi ii mogućnostimogućnostipreduzeća,preduzeća, aliali tete proceneprocene nene smejusmeju bitibiti vršenevršenepreduzeća,preduzeća, aliali tete proceneprocene nene smejusmeju bitibiti vršenevršenepovršnopovršno ii proizvoljnoproizvoljno jerjer toto imaima odrazodraz nanaprocenjenuprocenjenu vrednostvrednost preduzećapreduzeća..

�� ProceniteljiProcenitelji morajumoraju prilikomprilikom projekcijaprojekcija dobitidobiti dadavrševrše dubljudublju analizuanalizu uzimajućiuzimajući uu obzirobzir iskustvenaiskustvenaostvarenjaostvarenja ii realne,realne, izvodljiveizvodljive prinosneprinosne mogućnostimogućnostipreduzećapreduzeća uu budućnostibudućnosti..

Page 39: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� KaoKao kontrolnikontrolni oslonacoslonac realnostirealnosti navedenihnavedenihprojekcijaprojekcija koristekoriste sese pokazateljipokazatelji zasnovanizasnovani nanaknjigovodstvenimknjigovodstvenim vrednostima,vrednostima, kaokao štošto susu razneraznestopestope dobitidobiti ii stopestope prinosa,prinosa, netoneto obrtniobrtni fond,fond,koeficijentikoeficijenti obrtaobrta imovineimovine itditd..

�� SveSve toto ukazujeukazuje nana potrebupotrebu zaza uvažavanjemuvažavanjemknjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti ii iziz njenje proizilazećihproizilazećihknjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti ii iziz njenje proizilazećihproizilazećihpokazateljapokazatelja prilikomprilikom proceneprocene vrednostivrednosti preduzećapreduzeća..

�� Dakle,Dakle, knjigovodstvenaknjigovodstvena vrednostvrednost preduzećapreduzeća sese nenesmesme ignorisati,ignorisati, aliali nini uzimatiuzimati kaokao pravaprava vrednostvrednostpreduzeća,preduzeća, većveć jeje trebatreba kombinovatikombinovati ii poreditiporediti sasarezultatimarezultatima prinosneprinosne ii ostalihostalih korišćenihkorišćenih metodametoda..

Page 40: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

33)) ZvaničnaZvanična vsvs pravaprava (korigovana)(korigovana)knjigovodstvenaknjigovodstvena vrednostvrednost preduzećapreduzeća

�� FaktoriFaktori kojikoji utičuutiču nana odstupanjaodstupanja izmeđuizmeđu zvaničnezvanične iipraveprave knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti::-- nekvalitetnonekvalitetno finansijskofinansijsko izveštavanjeizveštavanje-- nekvalitetnonekvalitetno finansijskofinansijsko izveštavanjeizveštavanje-- nedostacinedostaci uu računovodstvenojračunovodstvenoj regulativiregulativi-- nedostataknedostatak (kvalitetne)(kvalitetne) revizijerevizije finansijskihfinansijskihizveštajaizveštaja-- propustipropusti uu inventaruinventaru imovineimovine-- podređenostpodređenost izveštavanjaizveštavanja različitimrazličitim bilansnobilansno--političkimpolitičkim ciljevimaciljevima preduzećapreduzeća

Page 41: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� ZatoZato metodametoda korigovanekorigovane knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednostipodrazumevapodrazumeva prethodnoprethodno ispitivanjeispitivanje ii usaglašavanjeusaglašavanjezvaničnihzvaničnih knjigovodstvenihknjigovodstvenih vrednostivrednosti sasa bazičnimbazičnimnačelimanačelima ii principimaprincipima urednogurednog bilansiranjabilansiranja..

�� KrajnjiKrajnji ciljcilj jeje sastavljanjesastavljanje bilansabilansa korigovanekorigovane(prave)(prave) knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti preduzećapreduzeća..(prave)(prave) knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti preduzećapreduzeća..

�� UU korigovanomkorigovanom bilansubilansu stanjastanja bibi trebalotrebalo navestinavestiknjigovodstvenoknjigovodstveno stanje,stanje, iznosiznos korekcijekorekcije ii stanjestanjenakonnakon korigovanja,korigovanja, aa uu posebnimposebnim napomenamanapomenamaobrazložitiobrazložiti svakusvaku korekcijukorekciju..

Page 42: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� AA)) UU odsustvuodsustvu nezavisnenezavisne eksterneeksterne revizijerevizije i/ilii/ili uuslučajuslučaju nepouzdanognepouzdanog popisapopisa imovineimovine dešavadešava sese dadaBilansBilans stanjastanja nene reflektujereflektuje PRINCIPPRINCIP POTPUNOSTIPOTPUNOSTIobuhvatanjaobuhvatanja imovineimovine..

�� RadiRadi sese oo nepodudarnostimanepodudarnostima izmeđuizmeđuknjigovodstvenogknjigovodstvenog ii stvarnogstvarnog stanjastanja imovineimovine kojekojenisunisu detektovanedetektovane popisompopisom..nisunisu detektovanedetektovane popisompopisom..

�� PrimeriPrimeri::-- izbegavanjeizbegavanje aktiviranjaaktiviranja osnovnihosnovnih sredstavasredstavaproizvedenihproizvedenih uu sopstvenojsopstvenoj režijirežiji iliili okončanihokončanihinvesticijainvesticija-- nesređenanesređena pravnapravna pitanjapitanja vlasništvavlasništva nadnadimovinomimovinom

Page 43: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

-- odlaganjeodlaganje knjiženjaknjiženja potraživanjapotraživanja ii obavezaobaveza-- knjigovodstvenoknjigovodstveno evidentiranjeevidentiranje lažnihlažnih potpotraživanjaraživanjaii obavezaobaveza-- formiranjeformiranje prekomernihprekomernih iliili nedovoljnihnedovoljnihrezervisanjarezervisanja zaza budućebuduće verovatneverovatne troškovetroškove ii rizikerizike

�� IzIz ovogaovoga proizilaziproizilazi dada proceniteljprocenitelj moramora nene samosamo dadaporediporedi vrednostivrednosti iziz bilansabilansa ii popisa,popisa, većveć moramora ii dadaispitujeispituje potpunostpotpunost izvršenogizvršenog popisapopisa..

Page 44: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� B)B) ProblemProblem potpunostipotpunosti posebnoposebno dolazidolazi dodo izražajaizražajauu preduzećimapreduzećima članicamačlanicama složenihsloženih interesa,interesa, kojikojisastavljajusastavljaju konsolidovanekonsolidovane finansijskefinansijske izveštajaizveštaja..

�� Naime,Naime, čestočesto sese dešavadešava dada susu delovidelovi imovineimovineizostavljeniizostavljeni iliili viševiše putaputa uključeniuključeni uu bilans,bilans, aa čestočestosusu neusaglašenineusaglašeni ii interniinterni dužničkodužničko--poverilačkipoverilačkiodnosiodnosi..odnosiodnosi..

�� C)C) DoDo vrednostivrednosti NEMATERIJALNIHNEMATERIJALNIH ULAGANJAULAGANJA nijenijemogućemoguće doćidoći inventarisanjem,inventarisanjem, većveć susu toto ulaganjaulaganjakojakoja svojusvoju vrednostvrednost izvlačeizvlače iziz profitabilnostiprofitabilnosti poslaposla..

�� ToTo značiznači dada sese nematerijalnanematerijalna ulaganjaulaganja aktivirajuaktiviraju sasaobrazloženjemobrazloženjem dada ćeće donositidonositi dobitdobit uu budućnostibudućnosti..

Page 45: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� Stoga,Stoga, nematerijalnanematerijalna ulaganjaulaganja imajuimaju vrednostvrednostsamosamo uu merimeri uu kojojkojoj jeje očekivanjeočekivanje budućebudućeprofitabilnostiprofitabilnosti ispunjenoispunjeno..

�� ProceniteljiProcenitelji morajumoraju pažljivopažljivo analiziratianalizirati realnostrealnost iisvrsishodnostsvrsishodnost pozicijapozicija nematerijalnihnematerijalnih ulaganjaulaganja ii svesveiznoseiznose sasa neizvesnimneizvesnim budućimbudućim efektimaefektima isključitiisključiti izizbilansabilansa korigovanekorigovane knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti..bilansabilansa korigovanekorigovane knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti..

�� NaNa primer,primer, nematerijalnanematerijalna ulaganjaulaganja kojakoja sese tičutičuodbačenogodbačenog iliili neprofitabilnogneprofitabilnog projektaprojekta trebatrebaotpisati,otpisati, bezbez obziraobzira štošto jeje preduzećepreduzeće uu celinicelinirentabilnorentabilno zbogzbog drugihdrugih projekataprojekata ii programaprograma.. RadiRadisese oo vrednostivrednosti tehničketehničke dokumentacijedokumentacije uu vezivezispecifičnihspecifičnih znanjaznanja ii proizvodnihproizvodnih postupakapostupaka..

Page 46: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� D)D) ZEMLJIŠTEZEMLJIŠTE jeje specifičanspecifičan segmentsegment stalnestalneimovineimovine jerjer imaima neograničenoneograničeno trajanjetrajanje usledusled čegačeganene podležepodleže amortizacijiamortizaciji..

�� OsimOsim toga,toga, vrednostvrednost zemljištazemljišta jeje podložnapodložnapromenapromena usledusled brojnihbrojnih eksterniheksternih faktorafaktora (tržišne(tržišnecene,cene, razvojrazvoj infrastruktureinfrastrukture itditd..))

�� ZaZa vrednovanjevrednovanje građevinskoggrađevinskog zemljištazemljišta sese kodkodnasnas koristekoriste administrativnoadministrativno određeneodređene cenecene aa neneZaZa vrednovanjevrednovanje građevinskoggrađevinskog zemljištazemljišta sese kodkodnasnas koristekoriste administrativnoadministrativno određeneodređene cenecene aa nenenabavnenabavne vrednostivrednosti proistekleproistekle iziz slobodneslobodnekupoprodajekupoprodaje..

�� NaNa toto jeje uticaouticao ii nedostataknedostatak slobodnogslobodnog prometaprometa uunizunizu decenijadecenija komunističkekomunističke vladavinevladavine..

Page 47: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� AdministrativneAdministrativne cenecene imajuimaju nedostatkenedostatke zbogzbognedovoljnonedovoljno brzogbrzog ažuriranjaažuriranja odod stranestrane državedržave uuuslovimauslovima inflacijeinflacije ii tržišnihtržišnih iliili infrastrukturnihinfrastrukturnihpromenapromena..

�� PoredPored toga,toga, ii samasama preduzećapreduzeća čestočesto nene vrševrše ažurnoažurnokorekcijukorekciju vrednostivrednosti zemljištazemljišta kadakada sese pojavepojave novenoveadminstrativnoadminstrativno odeđeneodeđene cenecene..ZaZa razlikurazliku odod građevinskog,građevinskog, poljoprivrednopoljoprivredno�� ZaZa razlikurazliku odod građevinskog,građevinskog, poljoprivrednopoljoprivrednozemljištezemljište jeje uvekuvek bilobilo uu privatnomprivatnom vlasništvuvlasništvu iiizloženoizloženo slobodnomslobodnom prometuprometu usledusled čegačega susu tržišnetržišnecene/nabavnecene/nabavne vrednostivrednosti merodavnemerodavne zaza njegovonjegovovrednovanjevrednovanje..

Page 48: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� E)E) GRAĐEVINSKIGRAĐEVINSKI OBJEKTIOBJEKTI mogumogu dada budubuduneopravdanoneopravdano izostavljeniizostavljeni iziz bilansa,bilansa, aliali sese uu praksipraksičešćečešće javljajujavljaju isključivoisključivo vrednosnavrednosna odstupanjaodstupanjaizmeđuizmeđu njihovenjihove objavljeneobjavljene ii praveprave knjigovodstveneknjigovodstvenevrednostivrednosti..

�� TakveTakve situacijesituacije jeje neophodnoneophodno obelodanitiobelodaniti ii unetiunetineophodneneophodne korekcijekorekcije vrednostivrednosti uu bilansbilans korigovanekorigovaneknjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti..knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti..

�� KrakterističneKrakteristične situacijesituacije uu kojimakojima sese javljajujavljajunavedenanavedena odstupanjaodstupanja susu::-- troškovitroškovi uređenjauređenja građevinskoggrađevinskog zemljištazemljišta seseumestoumesto uu vrednostvrednost građevinskihgrađevinskih objekataobjekata uključujuuključujuuu vrednostvrednost zemljištazemljišta

Page 49: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

-- uključivanjeuključivanje određenihodređenih uređajauređaja iliili instalacijainstalacija uuvrednostvrednost građevinskihgrađevinskih objekata,objekata, uprkosuprkos činjenicičinjenici dadajeje rečreč oo delovimadelovima opremeopreme-- ulaganjaulaganja uu rekonstrukcijurekonstrukciju ii adaptacijuadaptacijugrađevinskihgrađevinskih objekataobjekata sese tretirajutretiraju rashodimarashodimaperiodaperioda umestoumesto dada budubudu aktiviranaaktivirana ii kasnijekasnijesistematskisistematski otpisivanaotpisivanaUU prvaprva dvadva slučajaslučaja vrednostvrednost imovineimovine ii periodičnogperiodičnog�� UU prvaprva dvadva slučajaslučaja vrednostvrednost imovineimovine ii periodičnogperiodičnogrezultatarezultata jeje precenjenaprecenjena zbogzbog nepostojećihnepostojećih iliili nižihnižihtroškovatroškova amortizacije,amortizacije, papa jeje neophodnoneophodno izvršitiizvršitikorekcijekorekcije ii uu BilansuBilansu stanjastanja ii uu BilansuBilansu uspehauspeha

�� UU trećemtrećem slučajuslučaju vrednostvrednost imovineimovine ii periodičnogperiodičnogrezultatarezultata jeje potcenjenapotcenjena

Page 50: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� F)F) PrilikomPrilikom vrednovanjavrednovanja OPREME,OPREME, najčešćenajčešćeodstupanjeodstupanje zvaničnezvanične odod praveprave knjigovodstveneknjigovodstvenevrednostivrednosti sese dešavadešava zbogzbog primeneprimene zakonomzakonomdopuštenedopuštene grupnegrupne amortizacijeamortizacije stvaristvari kojekojepripadajupripadaju opremi,opremi, iakoiako MRSMRS 1616 zahtevazahtevapojedinačnopojedinačno vrednovanjevrednovanje ii otpisivanjeotpisivanje..

�� KaoKao posledicaposledica sese javljajavlja potcenjivanjepotcenjivanje vrednostivrednostiimovineimovine ii precenjivanjeprecenjivanje kvotakvota amortizacijeamortizacije..imovineimovine ii precenjivanjeprecenjivanje kvotakvota amortizacijeamortizacije..

�� OvakveOvakve latentnelatentne rezerverezerve nene mogumogu bitibitiobjektiviziraneobjektivizirane krozkroz bilansbilans korigovanekorigovaneknjigovodstveneknjigovodstvene vrednosti,vrednosti, većveć krozkroz bilansebilanseprinosneprinosne iliili reprodukcionereprodukcione vrednostivrednosti preduzećapreduzeća..

Page 51: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� SledećeSledeće odstupanjeodstupanje javljajavlja sese uu slučajuslučaju uključivanjauključivanjanabavljenihnabavljenih rezervnihrezervnih delovadelova uu vrednostvrednost opremeopremeiakoiako toto tehničkitehnički ii zakonskizakonski nisunisu uobičajeniuobičajeni delovi,delovi,papa ihih trebatreba trebatreba tretiratitretirati zalihamazalihama..

�� OdstupanjaOdstupanja sese javljajujavljaju ii uu slučajuslučaju tendencioznogtendencioznogprecenjivanjaprecenjivanja troškovatroškova proizvodnjeproizvodnje opremeopreme uusopstvenojsopstvenoj režijirežiji (ovo(ovo važivaži ii zaza ostalaostala osnovnaosnovnasredstvasredstva proizvedenaproizvedena uu sopstvenojsopstvenoj režiji),režiji), čimečime sesesredstvasredstva proizvedenaproizvedena uu sopstvenojsopstvenoj režiji),režiji), čimečime seseprecenjujeprecenjuje aktiviranaaktivirana opremaoprema ii rezultatrezultat

�� OvoOvo sese radiradi uprkosuprkos potrebipotrebi prethodnogprethodnog poređenjapoređenjacenecene koštanjakoštanja sasa tržišnomtržišnom vrednošću,vrednošću, kojakojapredstavljapredstavlja gornjugornju granicugranicu zaza procenjivanjeprocenjivanje..

Page 52: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� G)G) UU vezivezi sasa ZALIHAMAZALIHAMA materijala,materijala, sirovinasirovina iirezervnihrezervnih delovadelova neophodnoneophodno jeje ispitatiispitati dada lilipreduzećepreduzeće konzistentnokonzistentno primenjujeprimenjuje jednomjednomodabraniodabrani metodmetod obračunaobračuna troškovatroškova (FIFO,(FIFO, metodametodaproceneprocene cene)cene) ii dada lili vršivrši otpisotpis zastarelogzastarelogmaterijalamaterijala..

�� UkolikoUkoliko toto nijenije slučajslučaj neophodnoneophodno jeje uu bilansubilansukorigovanekorigovane knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti unetiuneti efekteefektekorigovanekorigovane knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti unetiuneti efekteefektenepridržavanjanepridržavanja ovihovih pravila,pravila, odnosnoodnosno korigovatikorigovativrednostivrednosti zalihazaliha ii troškovatroškova materijalamaterijala štošto imaima odrazodrazii nana visinuvisinu kapitalakapitala..

Page 53: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� OdstupanjaOdstupanja kodkod zalihazaliha sitnogsitnog inventarainventara sesejavljajujavljaju zbogzbog togatoga štošto sese preduzećapreduzeća nene pridržavajupridržavajumetodametoda otpisaotpisa kojekoje susu predviđenepredviđene zakonskomzakonskom iiprofesionalnomprofesionalnom regulativomregulativom..

�� OdstupanjaOdstupanja sese javljajujavljaju ii zbogzbog togatoga štošto preduzećapreduzećačestočesto odustajuodustaju dada aktivirajuaktiviraju delovedelove alataalata kojikoji jejeproizvedenproizveden uu sopstvenojsopstvenoj režiji,režiji, usledusled čegačega susuimovina,imovina, kapitalkapital ii rezultatrezultat potcenjenipotcenjeni zaza iznosiznos ceneceneimovina,imovina, kapitalkapital ii rezultatrezultat potcenjenipotcenjeni zaza iznosiznos cenecenekoštanjakoštanja..

�� UU svimsvim ovimovim varijantamavarijantama neophodnoneophodno jejekvantifikovatikvantifikovati efekteefekte neadekvatnogneadekvatnog vrednovanjavrednovanjazalihazaliha ii unetiuneti ihih uu korigovanekorigovane bilansebilanse stanjastanja iiuspehauspeha..

Page 54: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� ZaliheZalihe nedovršenenedovršene proizvodnjeproizvodnje ii gotovihgotovihproizvodaproizvoda sese vrednujuvrednuju uu visinivisini troškovatroškovaproizvodnjeproizvodnje kojekoje jeje trebalotrebalo učinitiučiniti dada bibi zalihezalihe bilebiledovedenedovedene nana mesto,mesto, uu stanjestanje ii uu oblikoblik uu kojemkojem sesenalazenalaze nana dandan bilansabilansa..

�� ToTo značiznači dada sese osimosim uu određenimodređenim izuzecimaizuzecimatroškovitroškovi uprave,uprave, prodajeprodaje ii finansiranjafinansiranja nene mogumoguuključitiuključiti uu bilansnubilansnu vrednostvrednost zalihazaliha..uključitiuključiti uu bilansnubilansnu vrednostvrednost zalihazaliha..

�� Međutim,Međutim, preduzećapreduzeća neretkoneretko posežuposežu zazaaktiviranjemaktiviranjem ovihovih troškova,troškova, štošto značiznači dada proceniteljproceniteljmoramora dada vršivrši mukotrpnumukotrpnu analizuanalizu kalkulacijekalkulacije cenecenekoštanjakoštanja kakokako bibi ovajovaj deodeo troškovatroškova biobio isključenisključen izizvrednostivrednosti zalihazaliha uu korigovanomkorigovanom bilansubilansu..

Page 55: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� Drugi,Drugi, jednostavnijijednostavniji načinnačin jeje testiranjetestiranje cenecenekoštanjakoštanja datihdatih zalihazaliha njihovimnjihovim netoneto prodajnimprodajnimcenamacenama nana dandan bilansabilansa..

�� UkolikoUkoliko jeje netoneto prodajnaprodajna vrednostvrednost nižaniža odod bilansnebilansnevrednostivrednosti tihtih zalihazaliha ondaonda sese uu bilansubilansu korigovanekorigovaneknjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti moramora izvršitiizvršiti redukcijaredukcijavrednostivrednosti zalihazaliha ii kapitalakapitala..NetoNeto prodajneprodajne cenecene podrazumevajupodrazumevaju umanjenjeumanjenje�� NetoNeto prodajneprodajne cenecene podrazumevajupodrazumevaju umanjenjeumanjenjeprodajnihprodajnih cenacena zaza iznosiznos troškovatroškova prodajeprodaje iinormalninormalni dobitak,dobitak, aa kodkod zalihazaliha nedovršenenedovršeneproizvodnjeproizvodnje ii zaza iznosiznos troškovatroškova finalizacijefinalizacijeproizvodnjeproizvodnje..

Page 56: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� H)H) BilansiranjeBilansiranje POTRAŽIVANJAPOTRAŽIVANJA II OBAVEZAOBAVEZA sesemoramora vršitivršiti uu visinivisini očekivanihočekivanih novčanihnovčanihprimitaka/izdatakaprimitaka/izdataka nana dandan bilansabilansa..

�� ToTo značiznači dada uu iznoseiznose potraživanjapotraživanja ii obavezaobaveza trebatrebadada budubudu uključeniuključeni ii iznosiiznosi kamatakamata kojekoje susuakumuliraneakumulirane dodo danadana bilansabilansa..

�� RedovneRedovne kamatekamate mogumogu dada sese odmahodmah uključujuuključuju uunominalnunominalnu vrednostvrednost potraživanjapotraživanja ii obavezaobaveza uuRedovneRedovne kamatekamate mogumogu dada sese odmahodmah uključujuuključuju uunominalnunominalnu vrednostvrednost potraživanjapotraživanja ii obavezaobaveza uumomentumomentu njihovognjihovog nastankanastanka (menice)(menice) iliili dada seseobračunavajuobračunavaju naknadnonaknadno sasa protekomprotekom vremenavremena..

�� UU prvomprvom slučajuslučaju nedospelenedospele kamatekamate trebatreba nana dandanbilansabilansa isključitiisključiti iziz nominalnenominalne vrednostivrednostipotraživanjapotraživanja ii obaveza,obaveza, aa ukolikoukoliko toto nijenije učinjenoučinjenoumanjujuumanjuju sese vrednostivrednosti uu korigovanomkorigovanom bilansubilansu..

Page 57: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� UU drugomdrugom slučajuslučaju sese vršivrši obračunobračun dospelihdospelih kamatakamatadodo danadana bilansabilansa ii njihovonjihovo uključivanjeuključivanje uu vrednostvrednostpotraživanjapotraživanja ii obaveza,obaveza, papa ukolikoukoliko toto nijenije učinjenoučinjenouu redovnomredovnom bilansubilansu izvršićeizvršiće sese uu korigovanomkorigovanom..

�� ZatezneZatezne kamatekamate sese takođetakođe morajumoraju pripisatipripisatipotraživanjimapotraživanjima ii obavezamaobavezama nana dandan bilansabilansa ii toto uusvojimsvojim verovatnimverovatnim iznosimaiznosima..potraživanjimapotraživanjima ii obavezamaobavezama nana dandan bilansabilansa ii toto uusvojimsvojim verovatnimverovatnim iznosimaiznosima..

�� OvoOvo trebatreba izvršitiizvršiti bezbez obziraobzira dada lili jeje obaveštenjeobaveštenje oonjihovomnjihovom zaračunavanjuzaračunavanju poslato/primljeno,poslato/primljeno, papaukolikoukoliko toto nijenije učinjenoučinjeno uu redovnom,redovnom, uključenjeuključenjeovihovih iznosaiznosa moramora dada budebude izvršenoizvršeno uu korrigovanomkorrigovanombilansubilansu..

Page 58: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� DividendeDividende ii učešćaučešća uu dobitkudobitku takođetakođe imajuimajukarakterkarakter potraživanja,potraživanja, pripri čemučemu sese problemproblem javljajavlja uuutvrđivanjuutvrđivanju ovihovih iznosaiznosa zaza obračunskiobračunski periodperiod kojikojisese posmatraposmatra..

�� UkolikoUkoliko nijenije prispeloprispelo pismenopismeno obaveštenjeobaveštenje oo iznosuiznosupripadajućihpripadajućih dividendidividendi oneone nećeneće bitibiti uključeneuključene uuredovniredovni bilans,bilans, aliali sese njihovnjihov verovatniverovatni iznosiznos moramorapripadajućihpripadajućih dividendidividendi oneone nećeneće bitibiti uključeneuključene uuredovniredovni bilans,bilans, aliali sese njihovnjihov verovatniverovatni iznosiznos moramorauključitiuključiti uu bilansbilans korigovanekorigovane vrednostivrednosti..

�� IstaIsta logikalogika jeje prisutnaprisutna ii uu slučajuslučaju verovatnihverovatnihgubitakagubitaka kojikoji mogumogu dada sese javejave umestoumesto dividendidividendi..

Page 59: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� SvaSva ugroženaugrožena potraživanjapotraživanja morajumoraju bitibitiadekvatnoadekvatno vrednovanavrednovana uu pogledupogledu rizikarizika njihovenjihovenaplativosti,naplativosti, pripri čemučemu verovatniverovatni gubicigubici umanjujuumanjujuvrednostvrednost potraživanjapotraživanja krozkroz ispravkeispravke vrednostivrednosti..

�� Međutim,Međutim, preduzećapreduzeća veomaveoma čestočesto vrševršeneopravdanoneopravdano niskeniske iliili visokevisoke ispravkeispravke vrednostivrednostiusledusled neprecizneneprecizne proceneprocene rizikarizika naplativostinaplativosti iliilineopravdanoneopravdano niskeniske iliili visokevisoke ispravkeispravke vrednostivrednostiusledusled neprecizneneprecizne proceneprocene rizikarizika naplativostinaplativosti iliilipostizanjapostizanja određenihodređenih bilnsnobilnsno--političkihpolitičkih ciljeva,ciljeva, papasese kaokao posledicaposledica uu redovnomredovnom bilansubilansu javljajujavljajulatentnelatentne rezerverezerve iliili skriveniskriveni gubicigubici..

Page 60: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� KodKod bilansiranjabilansiranja obavezaobaveza trebatreba voditivoditi računaračuna ii ootroškovimatroškovima sudskogsudskog sporaspora uu vezivezi sasa neizmirenimneizmirenimobavezama,obavezama, kaokao ii oo rezervisanjimarezervisanjima kaokao specifičnomspecifičnomoblikuobliku obavezaobaveza..

�� UkolikoUkoliko uu redovnomredovnom bilansubilansu nisunisu povećanepovećaneobavezeobaveze zaza verovatneverovatne troškovetroškove sporaspora toto moramora bitibitiučinjenoučinjeno uu korigovanomkorigovanom bilansu,bilansu, aa visinavisina ovihovihobavezeobaveze zaza verovatneverovatne troškovetroškove sporaspora toto moramora bitibitiučinjenoučinjeno uu korigovanomkorigovanom bilansu,bilansu, aa visinavisina ovihovihtroškovatroškova sese utvrđujeutvrđuje procenjivanjemprocenjivanjem..

�� DugoročnaDugoročna rezervisanjarezervisanja susu namenjenanamenjena pokrićupokrićubudućihbudućih specifičnihspecifičnih troškovatroškova ii gubitaka,gubitaka, kojikoji susuuslovljeniuslovljeni poslovanjemposlovanjem ii odlukamaodlukama donetimdonetim uutekućojtekućoj godinigodini..

Page 61: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� UkolikoUkoliko preduzećapreduzeća nisunisu izvršilaizvršila potrebnapotrebnarezervisanjarezervisanja iliili susu iznosiiznosi nerealnonerealno niskiniski tadatada jejeneophodnoneophodno uu korigovanimkorigovanim bilansimabilansima povećatipovećatiiznoseiznose troškovatroškova ii obaveza,obaveza, jerjer sese uu bilansubilansu stanjastanjasadržanisadržani skriveniskriveni gubicigubici aa rezultatrezultat jeje precenjenprecenjen..

�� UU obrnutomobrnutom slučaju,slučaju, prekomernaprekomerna rezervisanjarezervisanja bibitrebalotrebalo isključitiisključiti iziz korigovanihkorigovanih bilansa,bilansa, jerjer susuUU obrnutomobrnutom slučaju,slučaju, prekomernaprekomerna rezervisanjarezervisanja bibitrebalotrebalo isključitiisključiti iziz korigovanihkorigovanih bilansa,bilansa, jerjer susuvrednostivrednosti obavezaobaveza ii rezultatarezultata potcenjenepotcenjene..

Page 62: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� 44)) ProblematikaProblematika realnostirealnosti objavljenihobjavljenihperiodičnihperiodičnih rezultatarezultata

�� RentabilnostRentabilnost preduzećapreduzeća uu prošlostiprošlosti jeje osnovaosnova zazapredviđanjepredviđanje budućihbudućih profitnihprofitnih ostvarenjaostvarenja iiprocenuprocenu vrednostivrednosti preduzećapreduzeća..RealnostRealnost ostvarenihostvarenih periodičnihperiodičnih rezultatarezultata zavisizavisi�� RealnostRealnost ostvarenihostvarenih periodičnihperiodičnih rezultatarezultata zavisizavisiodod adekvatnogadekvatnog vrednovanjavrednovanja pozicijapozicija aktive,aktive,obavezaobaveza ii kapitalakapitala uu BilansuBilansu stanjastanja..

�� Međutim,Međutim, zvaničnezvanične knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednostiodređenihodređenih pozicijapozicija čestočesto odstupajuodstupaju odod pravihpravihknjigovodstvenihknjigovodstvenih vrednostivrednosti..

Page 63: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� OvaOva odstupanjaodstupanja obziromobzirom nana interakcijuinterakciju izmeđuizmeđuBilansaBilansa stanjastanja ii uspehauspeha rezultirajurezultiraju nerealnošćunerealnošćuobjavljenihobjavljenih periodičnihperiodičnih rezultata,rezultata, štošto otežavaotežavaprocenuprocenu budućebuduće zarađivačkezarađivačke sposobnostisposobnostipreduzećapreduzeća..

�� StogaStoga jeje neophodnoneophodno dada sese zaza efekteefekte pomenutihpomenutihodstupanjaodstupanja izvršiizvrši korekcijakorekcija BilansaBilansa uspehauspehaodstupanjaodstupanja izvršiizvrši korekcijakorekcija BilansaBilansa uspehauspehaminimalnominimalno zaza 22--33 godinegodine unazadunazad..

�� ToTo podrazumevapodrazumeva dada sese prilikomprilikom izradeizradekorigovanogkorigovanog BilansaBilansa uspehauspeha proanaliziraju,proanaliziraju,uključeuključe (ili(ili izostave)izostave) ii adekvatnoadekvatno raspodeleraspodeleidentifikovanaidentifikovana odstupanjaodstupanja popo godinamagodinama kojekoje susupokrivenepokrivene analizomanalizom..

Page 64: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� IzIz prethodnihprethodnih primeraprimera proizilaziproizilazi zaključakzaključak dada nanararazlikezlike izmeđuizmeđu zvaničnezvanične ii praveprave knjigovodstveneknjigovodstvenevrednostivrednosti preduzećapreduzeća najvišenajviše utičeutiče::

-- kršenjekršenje principaprincipa potpunostipotpunosti-- neadekvatnoneadekvatno vrednovanjevrednovanje osnovnihosnovnih sredstavasredstava-- prekomernoprekomerno iliili nedovoljnonedovoljno otpisivanjeotpisivanje-- prekomernoprekomerno iliili nedovoljnonedovoljno otpisivanjeotpisivanjepotraživanjapotraživanja (pripisivanje(pripisivanje obaveza)obaveza)-- prekomernaprekomerna iliili nedovoljnanedovoljna dugoročnadugoročnarezervisanjarezervisanja

Page 65: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

AKTIVAAKTIVA PASIVAPASIVA1. Osnovna sredstva 2.670 1. Sopstveni kapital 3.6501. Osnovna sredstva 2.670 1. Sopstveni kapital 3.6502. Dug. fin. ulaganja 1.230 2. Dugoročne obaveze 1.4502. Dug. fin. ulaganja 1.230 2. Dugoročne obaveze 1.4503. Zalihe3. Zalihe 1.320 3. Kratkoročne obaveze 1.320 3. Kratkoročne obaveze 1.0551.055

PRIMER: Bilans stanja preduzeća X na dan PRIMER: Bilans stanja preduzeća X na dan proceneprocenevrednostivrednosti

3. Zalihe3. Zalihe 1.320 3. Kratkoročne obaveze 1.320 3. Kratkoročne obaveze 1.0551.0554. Gotovina i krat.potraž. 4. Gotovina i krat.potraž. 935 935 UKUPNA AKTIVA:UKUPNA AKTIVA: 6.155 UKUPNA PASIVA:6.155 UKUPNA PASIVA: 6.1556.155

Page 66: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� Prilikom analize dobijenih podataka proceniteljski Prilikom analize dobijenih podataka proceniteljski tim je došao do sledećih otkrića:tim je došao do sledećih otkrića:11.. JedanJedan građevinskigrađevinski objekatobjekat uu vrednostivrednosti odod 230230dinara,dinara, kojikoji jeje biobio evidentiranevidentiran uu vanposlovnojvanposlovnojaktivi,aktivi, počeopočeo jeje dada sese koristikoristi kaokao magacinskimagacinskiprostorprostor..22.. PotraživanjePotraživanje odod kupcakupca SS uu iznosuiznosu odod 12012022.. PotraživanjePotraživanje odod kupcakupca SS uu iznosuiznosu odod 120120dinaradinara jeje uu potpunostipotpunosti nenaplativo,nenaplativo, jerjer jejeprotekaoprotekao zakonskizakonski rokrok zaza naplatu,naplatu, aa uumeđuvremenumeđuvremenu nijenije pokrenutpokrenut sudskisudski sporspor..33.. FinansijskoFinansijsko ulaganjeulaganje uu povezanopovezano preduzećepreduzeće odod450450 dinaradinara trebatreba otpisatiotpisati jerjer jeje preduzećepreduzeće uumeđuvremenumeđuvremenu likvidiranolikvidirano..

Page 67: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

44.. RezervniRezervni delovidelovi uu vrednostivrednosti odod 6060 dinaradinaraneopravdanoneopravdano susu uključeniuključeni uu vrednostvrednost opremeopreme iitokomtokom prethodnogprethodnog periodaperioda otpisaniotpisani zaza iznosiznos odod 1212dinaradinara..55.. UlaganjeUlaganje uu adaptacijuadaptaciju ii rekonstrukcijurekonstrukcijugrađevinskihgrađevinskih objekataobjekata uu iznosuiznosu odod 120120 dinaradinaraneopravdanoneopravdano jeje tretiranotretirano kaokao rashodrashod obračunskogobračunskogneopravdanoneopravdano jeje tretiranotretirano kaokao rashodrashod obračunskogobračunskogperiodaperioda.. UlaganjeUlaganje jeje izvršenoizvršeno neposrednoneposredno prepredanadana procene,procene, papa nene trebatreba vršitivršiti otpisotpis..66.. DeoDeo gotovihgotovih proizvodaproizvoda nana zalihamazalihama uu vrednostivrednostiodod 330330 dinaradinara jeje obezvređenobezvređen.. NetoNeto prodajnaprodajnavrednostvrednost nana dandan bilansabilansa iznosiiznosi 280280 dinaradinara..77.. ProcenjeniProcenjeni verovatniverovatni troškovitroškovi sudskogsudskog sporaspora uuvezivezi obavezeobaveze premaprema dobavljačudobavljaču PP iznoseiznose 3030 dinaradinara

Page 68: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

Korigovani Bilans stanja preduzeća X Korigovani Bilans stanja preduzeća X Knjigov. Korekcija Procenjena Knjigov. Korekcija Procenjena

AKTIVAAKTIVA stanje vrednosti vrednoststanje vrednosti vrednost1. 1. ZZemljište emljište 1.305 1.305 -- 1.3051.3052. Građevinski objekti 2. Građevinski objekti 1.720 350 2.0701.720 350 2.070

Ispravka vrednostiIspravka vrednosti (905) (905) -- (905) (905) 3. Oprema3. Oprema 930 (60)930 (60) 870870

Ispravka vrednosti Ispravka vrednosti (380) 12 (368)(380) 12 (368)

I. MATERIJALNA ULAGANJA (1I. MATERIJALNA ULAGANJA (1--3): 3): 2.670 302 2.9722.670 302 2.972II. DUGOROČNA FINANS. ULAGANJA: II. DUGOROČNA FINANS. ULAGANJA: 1.230 (450) 7801.230 (450) 780A) STALNA SREDSTVA (I+II):A) STALNA SREDSTVA (I+II): 3.900 3.900 (148)(148) 3.7523.7521. Materijal, rez. delovi i sitan inventar1. Materijal, rez. delovi i sitan inventar 780 60 840780 60 8402. Gotovi proizvodi2. Gotovi proizvodi 540 (50) 490 540 (50) 490

III. ZALIHE (1+2):III. ZALIHE (1+2): 1.320 10 1.3301.320 10 1.3301. Novčana sredstva 1. Novčana sredstva 240 240 -- 240 240 2. Kupci 620 (120) 5002. Kupci 620 (120) 5003. Ostala potraživanja i AVR 75 3. Ostala potraživanja i AVR 75 -- 7575

IV.GOTOVINA I KRAT.POTRAŽIVANJA(1IV.GOTOVINA I KRAT.POTRAŽIVANJA(1--3) 3) 935 (120) 815 935 (120) 815 B) OBRTNA SREDSTVA (III+IV) B) OBRTNA SREDSTVA (III+IV) 2.2552.255 (110) (110) 2.1452.145POSLOVNA AKTIVA (A+B):POSLOVNA AKTIVA (A+B): 6.155 (258) 5.8976.155 (258) 5.897

Page 69: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

Knjigov. Korekcija Procenjena Knjigov. Korekcija Procenjena PASIVAPASIVA stanje vrednosti vrednoststanje vrednosti vrednost

I. KAPITALI. KAPITAL 3.650 (288) 3.3623.650 (288) 3.3621. Dugoročni krediti 1. Dugoročni krediti 1.120 1.120 -- 1.1201.1202. Dugoročna rezervisanja 2. Dugoročna rezervisanja 330330 -- 330330

II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2) 1.4501.450 -- 1.4501.4501. Primljeni avansi1. Primljeni avansi 5555 -- 55552. Dobavljači2. Dobavljači 280 30 310280 30 3103. Obaveze za zarade 1303. Obaveze za zarade 130 -- 1301304. Kratkoročni krediti 5204. Kratkoročni krediti 520 -- 5205204. Kratkoročni krediti 5204. Kratkoročni krediti 520 -- 5205205. Ostale obaveze i PVR 705. Ostale obaveze i PVR 70 -- 7070

III. KRATKOROČNE OBAVEZE (1III. KRATKOROČNE OBAVEZE (1--5) 5) 1.0551.055 30 1.085 30 1.085 POSLOVNA PASIVA (I+II+III):POSLOVNA PASIVA (I+II+III): 6.155 (258) 5.897 6.155 (258) 5.897

K=AK=A--O O K= 5.897K= 5.897--2.535 = 2.535 = 3.3623.362

Page 70: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

55)) KarakteristikeKarakteristike bilansabilansa korigovanekorigovane (prave)(prave)knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti

�� BilansBilans korigovanekorigovane knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednosti sesebazirabazira nana inventaruinventaru ii zadovoljavazadovoljava principprincippotpunostipotpunosti obuhvatanjaobuhvatanja imovineimovine..

�� UU njeganjega susu uključeniuključeni svisvi pojedinačnipojedinačni elementielementi�� UU njeganjega susu uključeniuključeni svisvi pojedinačnipojedinačni elementielementiimovineimovine ii obavezaobaveza papa jeje vlasničkivlasnički kapitalkapital potpunpotpun..

�� Međutim,Međutim, iakoiako imaima svesve karakteristikekarakteristike potpunostipotpunostibilansbilans korigovanekorigovane knjigovodstveneknjigovodstvene vrednostivrednostizbogzbog cenovnecenovne komponentekomponente čestočesto nene reflektujereflektujerealnurealnu vrednostvrednost imovineimovine preduzećapreduzeća..

Page 71: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� ObziromObzirom dada korigovanikorigovani bilansbilans stanjastanja sadržisadržiodloženeodložene rashoderashode ii prihodeprihode kojikoji nene pripadajupripadajutekućemtekućem BilansuBilansu uspeha,uspeha, njemunjemu odgodgovaraovaravrednovanjevrednovanje imovineimovine saglasnosaglasno načelunačelu istorijskogistorijskogtroškatroška..

�� Međutim,Međutim, potrebamapotrebama vrednovanjavrednovanja preduzećapreduzećaviševiše odgovaraodgovara procenjivanjeprocenjivanje imovineimovine popo tekućimtekućimtržišnimtržišnim (ulaznim)(ulaznim) vrednostimavrednostima nana dandan bilansabilansa..tržišnimtržišnim (ulaznim)(ulaznim) vrednostimavrednostima nana dandan bilansabilansa..

�� NajvećiNajveći nedostataknedostatak korigovanogkorigovanog bilansabilansa jeje štošto ononuu sebisebi sadržisadrži manjemanje iliili većeveće latentnelatentne rezerverezerve..

�� LatentneLatentne rezerverezerve susu razlikarazlika izmeđuizmeđu višihviših tekućihtekućihvrednostivrednosti imovineimovine ii nižihnižih tekućihtekućih vrednostivrednostiobavezaobaveza odod onihonih kojekoje susu uključeneuključene uu bilansbilans..

Page 72: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� LatentneLatentne rezerverezerve sese mogumogu javitijaviti nana materijalnimmaterijalnimulaganjima,ulaganjima, dokdok sese kodkod nematerijalnenematerijalne imovineimovinenene mogumogu javitijaviti ukolikoukoliko jeje prilikomprilikom pripremepripremebilansabilansa svesve urađenourađeno kakokako trebatreba..

�� PozicijePozicije građevinskihgrađevinskih objekata,objekata, opreme,opreme,investicijainvesticija uu tokutoku ii zalihazaliha ćeće sadržatisadržati latentnelatentnerezerverezerve kadakada postojipostoji rastrast cenacena ponovneponovnenabavke,nabavke, proizvodnjeproizvodnje iliili izgradnjeizgradnje iliili kadakada jejenabavke,nabavke, proizvodnjeproizvodnje iliili izgradnjeizgradnje iliili kadakada jejeotpisivanjeotpisivanje vrednostivrednosti zbogzbog ubrzneubrzne amortizacijeamortizacijebržebrže odod neophodnogneophodnog..

�� SaSa drugedruge strane,strane, sličnoslično nematerijalnojnematerijalnoj imovini,imovini,kodkod potraživanja,potraživanja, utrživihutrživih hartijahartija odod vrednostivrednosti iigotovinegotovine vrednovanjevrednovanje nijenije praćenopraćeno formiranjemformiranjemlatentnihlatentnih rezervirezervi..

Page 73: Procena vrednosti preduzeća - ekof.bg.ac.rs · Procena vrednosti preduzeća Metoda knjigovodstvene vrednosti ddoc. oc. drdrVojislav Vojislav SekerezSekerez ee-m- ail: vsekerez@ekof.bg.ac.rsmail:

�� BilansBilans reprodukcionereprodukcione vrednosti,vrednosti, kaokao rezultatrezultatmetodemetode netoneto imovineimovine bibi trebalotrebalo dada uu potpunostipotpunostiobelodaniobelodani postojanjepostojanje latentnihlatentnih rezervirezervi iliiliskrivenihskrivenih gubitakagubitaka..