14
PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA PARKA PRIRODE UČKA ZA 2016. GODINU KLASA: 001-02/15-01/01 URBROJ: 2156/02-06-07/01-15-4 Lovran, 26. studeni 2015.

PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I … · ugovor o stručnom osposobljavanju stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog osposobljavanja Služba

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I … · ugovor o stručnom osposobljavanju stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog osposobljavanja Služba

PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA,

OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA

PARKA PRIRODE UČKA ZA 2016. GODINU

KLASA: 001-02/15-01/01

URBROJ: 2156/02-06-07/01-15-4

Lovran, 26. studeni 2015.

Page 2: PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I … · ugovor o stručnom osposobljavanju stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog osposobljavanja Služba
Page 3: PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I … · ugovor o stručnom osposobljavanju stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog osposobljavanja Služba

Egon Vasilić ravnatelj JU "PP Učka"

Dijana Župan stručna voditeljica JU "PP Učka"

Mia Egredžija str. sur. biolog JU "PP Učka"

Marta Blažević str. sur. za edukaciju JU "PP Učka"

Andrea Stojaković str. sur. za edukaciju JU "PP Učka"

Sandra Vertel Palmić str. sur. za promidžbu i prezentaciju JU "PP Učka"

Manuela Baćac stručna referentica - tajnica JU "PP Učka"

Žarko Erceg glavni čuvar prirode JU "PP Učka"

Florijan Tomc voditelj tehničke sl. i službe održavanja JU "PP Učka"

Ivan Živadinović čuvar prirode I. vrste JU "PP Učka"

Filip Starčević čuvar prirode II. vrste JU "PP Učka"

doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković predsjednica UV JU PPU

Primorsko-goranska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

graditeljstvo i zaštitu okoliša

dr.sc. Dijana Vuletić zamjenica predsjednice UV JU PPU Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko

Valdi Gobo član UV JU PPU "Vodovod" d.o.o. Labin

Fernando Kirigin član UV JU PPU Grad Opatija

Domijan Kršanac član UV JU PPU Kvarner Wiener osiguranje

IME I PREZIME FUNKCIJA USTANOVA/ORGANIZACIJA

1. Izrada godišnjeg programa

IZRAĐIVAČI GODIŠNJEG PROGRAMA

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA JU KOJE JE USVOJILO PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA

USTANOVA/ORGANIZACIJAIME I PREZIME FUNKCIJA

Page 4: PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I … · ugovor o stručnom osposobljavanju stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog osposobljavanja Služba

da/ne

godina donošenja; naziv i broj

javnog glasila i/ili web

stranica na kojoj je dostupan.

Statut JU

DA

2014. www.pp-ucka.hr

Plan upravljanja 2009. www.pp-ucka.hr

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JU NE 2012.

Pravilnik o plaćama i naknadama NE 2013.

Pravilnik o radu 2011. www.pp-ucka.hr

Poslovnik o radu Upravnog vijeća NE 2010.

Pravilnik o protupožarnoj zaštiti u PP Učka 2013.

Pravilnik o zaštiti na radu 2002.

Pravilnik o financijskom poslovanju i računovodstvu 2002.

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva 2012.

Prostorni plan Parka prirode Učka 2006. www.pp-ucka.hr

Program gospodarenja šumama za GJ ''Veprinačke šume'' NE 2012.

PG šumama za GJ ''Učka-Opatija'' NE 2005.

PG šumama za GJ ''Učka-Labin'' NE 2003.

PG šumama za GJ ''Brgudske šume'' NE 2009.

PG šumama za GJ ''Liburnija'' NE 2007.

PG šumama za GJ ''Kras'' 2013.

PG šumama za GJ ''Smokovica'' 2015

PG šumama za GJ ''Lisina'' 2014

PG šumama šumoposjednika za GJ ''Brgudac'' NE 2010.

PG šumama šumoposjednika za GJ ''Mala Učka'' NE 2010.

PG šumama šumoposjednika za GJ ''Brseč-Martina'' NE 2011.

Lovno-gospodarska osnova za lovište ''Čepićko Polje'' NE 2005.

LG osnova za lovište ''Ćićarija'' NE 2007.

LG osnova za lovište ''Kastavska šuma'' NE 2006.

LG osnova za lovište ''Lupoglav'' NE 2006.

LG osnova za lovište ''Učka'' NE 2005.

LG osnova za lovište ''Liburnija'' NE 2006.

LG osnova za lovište ''Maj'' NE 2005.

LG osnova za lovište ''Plominska gora'' NE 2009.

stalni radni odnos/radni

odnos na

određeno/sezonski

rad/stručno

osposobljavanje/drugo

ravnatelj Ured ravnatelja univ. dipl. polit. neodređeno/proračun

stručna referentica - tajnica Ured ravnatelja oec. neodređeno/proračun

stručna voditeljica Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, promicanja i korištenja dipl. ing. biol. neodređeno/proračun

str. suradnica biolog Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, promicanja i korištenja mag. biol. neodređeno/proračun

str. suradnica za edukaciju Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, promicanja i korištenja mag. biol. neodređeno/proračun

str. suradnica za edukaciju Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, promicanja i korištenja mag. educ. phil. et paed. neodređeno/proračun

glavni čuvar prirode Služba čuvara prirode mag. ing. techn. lign. neodređeno/proračun

čuvar prirode I. vrste Služba čuvara prirode struč. spec. oec. neodređeno/proračun

čuvar prirode II. vrste Služba čuvara prirode bacc. biol. neodređeno/proračun

voditelj tehničke sl. i službe održavanja Tehnička služba i služba održavanja str. teh. neodređeno/proračun

PKV radnik Tehnička služba i služba održavanja PKV određeno/vlastita

str. suradnica za promidžbu i prezentaciju Služba za promidžbene aktivnosti, prodaju i turističku djelatnost univ. spec. oec. neodređeno/proračun

str. ref. informator-recepcioner Služba za promidžbene aktivnosti, prodaju i turističku djelatnost oec. određeno/vlastita

str. ref. informator-recepcioner Služba za promidžbene aktivnosti, prodaju i turističku djelatnost oec. određeno/vlastita

stručni suradnik biolog-polaznik stručnog osposobljavanjaSlužba stručnih poslova zaštite, održavanja, promicanja i korištenja

mag. oecol. ugovor o stručnom

osposobljavanju

stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog

osposobljavanjaSlužba stručnih poslova zaštite, održavanja, promicanja i korištenja

mag biotehnologije u

medicini

ugovor o stručnom

osposobljavanju

stručni suradnik geolog-polaznik stručnog osposobljavanja Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, promicanja i korištenja mag. geol. ugovor o stručnom

osposobljavanju

čuvar prirode II vrste-polaznik stručnog osposobljavanja

Služba čuvara prirode

prvostupnik tržišnih

komunikacija i oglašavanja ugovor o stručnom

osposobljavanju

stalni radni odnos/radni

odnos na

određeno/sezonski

rad/stručno

osposobljavanje drugo

stručni suradnik - biolog Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, promicanja i korištenja mag.biol. stalni radni odnos

stručni suradnik za kulturnu baštinu Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, promicanja i korištenja mag.humanist. područja stalni radni odnos

POSTOJEĆI DJELATNICI

POTREBE ZA NOVIM DJELATNICIMA

TIP UGOVORA

USTROJ JAVNE USTANOVE I DJELATNICI

RADNO MJESTO

RADNO MJESTO SLUŽBA ZVANJE

SLUŽBA ZVANJE TIP UGOVORA

2. Podaci o javnoj ustanovi

NAZIV DOKUMENTA USKLAĐENOST SA ZZP (NN 80/13) REFERENCAGODINA PLANIRANE

REVIZIJE/NAPOMENA

PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI

Page 5: PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I … · ugovor o stručnom osposobljavanju stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog osposobljavanja Služba

stručni suradnik - geolog Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, promicanja i korištenja mag. geol. stalni radni odnos

stručni suradnik za GIS Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, promicanja i korištenja mag.društv.teh.ili prirod.p. stalni radni odnos

stručni suradnik za projektne aktivnosti Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, promicanja i korištenja mag.društv. Ili prirod.podr. stalni radni odnos

čuvar prirode Služba čuvara prirode sukladno ZZP stalni radni odnos

PKV radnik Tehnička služba i služba održavanja PKV stalni radni odnos

stručni referent informator-recepcioner - dva izvršioca Služba za promidžbene aktivnosti, prodaju i turističku djelatnost SSS tur. ekon. Ili drug. odg. na određeno vrijeme

vlasništvo JU/najam/

pravo korištenja/drugo

navesti u čijem je vlasništvu

nekretnina ako nije u

vlasništu JU te druge

informacije ako je potrebno

Info-centar na Poklonu s pratećim sadržajima 12 m2 informacije, prodaja suvenira JU PPU

Javne sanitarije M/Ž na Poklonu 10 m2 JU PPU

Kula na Vojaku – info-centar15 m2

informacije, prodaja suveniraJU PPU

Parkiralište Vela draga300 m2

parkiralište na početku

poučne staze Vela Draga

objekt JU PPU, zemljište

općina Lupoglav

Napuštena gospodarska zgrada s pripadajućim zemljištem na

Poklonu - budući centar za posjetitelje PPU520 m2 tlocrt objekta 10000m2 zemljište

uređenje u centar za

posjetitelje PPU i sjedište JU s

pratećim sadržajima JU PPU

Uredske prostorije u Lignju150 m2 sjedište Ustanove

općina Lovran, JU prostor

koristi bez plaćanja

najamnine

je li pokretnina u vlasništvu

JU, uzeta na leasing ili dr.

Osobna vozila 1 vlasništvo JU

Terenska vozila 3 vlasništvo JU

Auto prikolica 1 vlasništvo JU

Električni brdski bicikl 10 vlasništvo JU

SVRHA NAPOMENA

(ako smatrate potrebnim)

PC stolno računalo s UPS-om 12

PC prijenosno računalo 7

Pisač 5

LCD projektor 1

ADSL router 1

Mrežni preklopnik (switch) 4

Digitalni fotoaparat 4

Digitalna kamera 1

GPS 4

Radio stanica Motorola 4

Walkie – talkie ''Motorola'' 2 para

Stereomikroskop (lupa) 1

Telefonska centrala 1

Fax uređaj 1

Mobilni telefonski uređaj 7

Birdwatching durbin s opremom za "digiscoping" 1

Alpinistička oprema

Protupožarna oprema

Oprema za pružanje prve pomoći nastradalima u planini

Prijenosni automatski defibrilator 1

Osobna oprema djelatnika – odjeća i obućaAlat razni (motorna pila, motorne kose, aparat za zavarivanje, mini

wash, bušilice, brusilice i dr.)

Ornitološka oprema (mreže, mjerila, vaga)

VLASNIŠTVO

SVRHA VLASNIŠTVO

POKRETNINE

NAZIV BROJ

NAZIV BROJ

OPREMA

MATERIJALNI RESURSINEKRETNINE

NAZIV POVRŠINA SVRHA

Page 6: PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I … · ugovor o stručnom osposobljavanju stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog osposobljavanja Služba

KOD AKTIVNOST OBRAZLOŽENJE

AA8

Zalagati se da se u šumsko-gospodarskim osnovama

šumski lokaliteti Bukovo, Brložnik, Vršni greben te

područje Vele drage zapadno od pruge prepuste

prirodnim procesima (sukcesiji).

Tijekom 2015. godine JU je sudjelovala u izrađivanju PG šumama za GJ Učka - Opatija te će se i lokalitet Brložnik izuzeti iz

gospodarenja, čime je ova aktivnost sada u potpunosti ostvarena.

BB2

Napraviti plan obnove objekata graditeljske baštine

od posebne kulturne i estetske vrijednosti i započeti

s njegovom provedbom

Aktivnost je niskog prioriteta te se zbog nedostatka kapaciteta JU ne planira provesti u 2016.

BD1Rekognoscirati arheološke lokalitete na području PP

Učka te pokrenuti najmanje 2 detaljna istraživanja.

Arheološki lokaliteti su rekognoscirani i popisani u 2014. godini no zbog nedostatnih financijskih sredstava daljnja istraživanja su

odgođena.

BD2

Odrediti 2 arheološka lokaliteta pogodna za

posjećivanje, pokrenuti postupak njihove sanacije te

ih opremiti potrebnom turističkom infrastrukturom.

Arheološki lokaliteti su rekognoscirani i popisani u 2014. godini no zbog nedostatnih financijskih sredstava ova aktivnost je

odgođena.

EE3Poticati primjenu tehnologija koje pri gospodarenju

šumama imaju najmanji negativni utjecaj na prirodu.Ova aktivnost provodi se u sklopu aktivnosti EE1.

FC2Izrađivati edukativne table, igre i ostala pomagala za

tumačenje.Zbog nedostatka financijskih sredstava ova aktivnost je odgođena.

Godina provedbe plana upravljanja na koju se odnosi godišnji program

AKTIVNOSTI PLANIRANE PLANOM UPRAVLJANJA KOJE SE NEĆE PROVODITI U PLANSKOJ GODINI

3. Ocjena stanja provedbe plana upravljanja

2016. godina predstavlja sedmu godinu otkako se upravljanje Parkom prirode Učka provodi primjenom Plana upravljanja. Kao i svake godine, prilikom planiranja Godišnjeg programa zaštite,

održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja u obzir su uzete prioritetne aktivnosti određene Planom, imajući pritom u vidu kadrovske i financijske kapacitete JU. Sadržajno Plan upravljanja

Parkom prirode Učka i dalje odgovara potrebama ostvarivanja ciljeva Parka prirode Učka. Dio aktivnosti zacrtanih planom do sada je odrađen, no tempo provedbe bio je znatno sporiji od

predviđenog zbog drastičnog pada financijskih sredstava za programsku djelatnost te slabijih kadrovskih kapaciteta JU u odnosu na vrijeme donošenja plana, a suprotno projekcijama iz

razdoblja izrade Plana. Stoga je dio aktivnosti planiranih ovim Godišnjim programom prenesen iz prijašnjih godina, što je u tom slučaju napomenuto uz odgovarajuću aktivnost u tablici 4 -

aktivnosti Godišnjeg programa. Zbog istih okolnosti, manji dio aktivnosti nižeg prioriteta koje i dalje smatramo potrebnim, ali njihovo neostvarivanje u ovom trenutku ne ugrožava ostvarivanje

ciljeva upravljanja Parkom prirode Učka niti ometa izvođenje ostalih aktivnosti, neće se provoditi u 2016. godini.

S obzirom na već navedeni pad sredstava iz državnog proračuna ali i smanjenje vlastitih prihoda zbog neriješenog sustava koncesijskih odobrenja, provođenje djelatnosti zaštite i praćenja

stanja vrsta i staništa, istraživanja, održivog upravljanja posjećivanjem, informiranja i educiranja lokalnog stanovništva, koje iziskuju ulaganje financijskih sredstava, u znatnoj su mjeri

smanjene. Iz istog razloga, rad djelatnika JU u većoj je mjeri morao biti usmjeren na aktivnosti koje ostvaruju prihode (stručno vođenje po parku, provođenje edukacijskih programa za škole koji

se naplaćuju i sl.), kao i na aktivnosti pripreme projektnih prijava za financiranje iz vanjskih izvora. Sve ovo uzrokovalo je sporiji tempo provedbe Plana upravljanja i ostvarivanja ciljeva Parka

prirode Učka. S obzirom da se i praćenje vrsta i staništa, kao i drugih indikatora postizanja ciljeva plana iz navedenih razloga također provodi u vrlo ograničenom opsegu, nije moguće sa

sigurnošću utvrditi pravo stanje vrijednosti područja Parka prirode Učka. Ipak, određeni rezultati monitoringa ukazuju na značajne negativne promjene u kvaliteti staništa i padu populacija

određenih vrsta, što predstavlja ozbiljan problem kojem se mora pristupiti na razini Javne ustanove, ali i na nacionalnoj razini sustava zaštite prirode.

Za programsku djelatnost u 2016. godini JU planira pojačano koristiti vanjske izvore poput Strukturnih fondova EU, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, drugih ministarstava,

jedinica lokalne samouprave i sl. prijavljivanjem projekata na tekuće natječaje i donacije. Najopsežniji projekt koji se planira u 2016. godini jest izgradnja Centra za posjetitelje Poklon, kapitalni

projekt sustava posjećivanja PP Učka. Na projektnoj dokumentaciji kontinuirano se radi već nekoliko godina i ona je sada spremna za prijavu, pa se u 2016. godini projekt planira prijaviti na

natječaj za ostvarivanje sredstava iz Strukturnih fondova EU. Nadalje, priprema se još nekoliko zaštitnih i edukativnih projekata koji će se aplicirati na natječaje FZOEU i druge izvore, a dio

stalnih aktivnosti JU (Učkarski sajam, Program edukacije PP učka, Božićna bajka u Parku prirode Učka i dr.) i dalje se planira financirati iz vanjskih izvora. Ipak, ovakav sustav financiranja rada

JU zahtijeva značajan dodatni angažman djelatnika u segmentu pripreme i provedbe projekata što dodatno opterećuje ionako nedostatne kadrovske kapacitete JU te predstavlja veliki izazov u

poslovanju JU te ostvarivanju ciljeva zacrtanih Planom upravljanja PP Učka.

OCJENA STANJA PROVEDBE PLANA UPRAVLJANJA - OPISNI DIO

Page 7: PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I … · ugovor o stručnom osposobljavanju stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog osposobljavanja Služba

TEMA RBSPECIFIČNI

CILJEVIKOD AKTIVNOST INDIKATOI AKTIVNOSTI PRIORITET TRAJANJE

ODGOVORNA

USTROJSTVENA

JEDINICA

SURADNICI REFERENCA NA PLAN UPRAVLJANJA

Što želimo postići?Kako ćemo postići specifične ciljeve?

Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?

Moraju biti kvantificirani kada je god to moguće.1,2,3

Od koje se godine

provodi aktivnost?

Tko je unutar javne

ustanove odgovoran za

provedbu aktivnosti i

zadataka?

S kim javna ustanova

surađuje na aktivnosti?Napomena

MZOIP VS DI

AA2

Izraditi i započeti s provedbom plana za

očuvanje postojećih aktivnih parova surog orla

na području Učke i Ćićarije u prvih pet godina

provođenja Plana.

Izrađen je i provodi se plan očuvanja.

Populacija surog orla na Učki i Ćićariji je

očuvana.

1 2010. vanjski suradnici 0,00 0,00 0,00

AA3

Izraditi i započeti s provedbom plana za

očuvanje postojećeg broja vrtne strnadice na

području Učke i Ćićarije u prvih pet godina

provođenja Plana.

Izrađen je i provodi se plan očuvanja.

Populacija vrtne strnadice na području Parka

je očuvana.

1 2008. vanjski suradnici 0,00 0,00 0,00

AA4

Odrediti najmanje tri druge prioritetne vrste i/ili

stanišnih tipova za provedbu akcija očuvanja u

drugih pet godina provođenja Plana.

AA4 Izrađen je izvještaj o prioritetnim

vrstama i/ili stanišnim tipovima.1 2016 0,00 0,00 0,00

U 2016. godini planira se napraviti revizija stanja prirodnih vrijednosti parka

prirode Učka, postavljanje ciljeva zaštite pojedinih vrsta i staništa te

određivanje prioritetnih aktivnosti.

AA5

Izraditi i započeti s provedbom plana za

očuvanje travnjaka za PP Učka u prvih pet

godina provođenja Plana.

Izrađen je i provodi se plan očuvanja. 1 2013. vanjski suradnici 0,00 0,00 0,00

Do sad nisu ostvareni financijski uvjeti za provođenje ovog projekta pa se

aktivnost planira i u 2016. Planira se korištenje mjera iz Programa ruralnog

razvoja za revitalizaciju pojedinih travnjačkih površina.

AA6Održati postojeći broj aktivnih lokvi i bara u

Parku.

Postojeći broj aktivnih lokvi i bara u Parku je

održan ili povećan.

Indikatorske vrste prisutne su u lokvama i

barama.

1 2010. 0,00 0,00 0,00

Prema rezultatima pregleda stanja lokvi koje se provodi u 2015. godini JU

planira odrediti prioritetne lokalitete za revitalizaciju tijekom 2016. godine,

prema vlastitim financijskim mogućnostima i vanjskom izvorima

financiranja.

AA7

Nastaviti s akcijama uklanjanja alohtonih vrsta

riba (gambuzije, karasi) iz lokvi na području

Parka.

Izvještaj o praćenju stanja pokazuje da

alohtone vrste ribe nisu prisutne u lokvama.3 2015. 0,00 0,00 0,00

Po završenom pregledu stanja lokvi u 2015. godini utvrdit će se prisustvo

invazivnih vrsta riba i odrediti prioritetni lokaliteti te optimalan način

uklanjanja.

AB1

Uskladiti standarde prikupljanja i obrade

podataka s informacijskim sustavom Državnog

zavoda za zaštitu prirode.

Standardi prikupljanja i obrade podataka su

usklađeni.1 2015. HAOP 0,00 0,00 0,00 Podaci se prikupljaju prema standardiziranim obrascima HAOP-a.

AB4Razviti i provoditi strategiju praćenja biološke

raznolikosti za cijelo područje Parka.

Izrađena je strategija.

Rezultati praćenja stanja koriste se u

upravljanju.

1 2004. 0,00 0,00 0,00

Nije izrađen dokument koji bi dugoročno određivao praćenje biološke

raznolikosti PPU već se aktivnosti praćenja planiraju iz godine u godinu

prema dostupnim financijskim i kadrovskim kapacitetima JU, prema

prioritetima s obzirom na Naturu 2000, dostupne monitoring protokole te

stanje vrsta i staništa u parku.

AB5Poticati i provoditi ekološka istraživanja

prioritetnih vrsta i staništa.

Izrađeni su izvještaji.

Izrađena je procjena stanja ugroženosti za

prioritetne vrste u PPU.

2 2001. 10.000,00 0,00 0,00

Za 2016. godinu planira se istraživanje prioritetnih travnjačkih tipova te

vrsta vezanih za travnjačka staništa. Broj ciljnih vrsta i staništa ovisit će o

financijama ostvarenim iz vanjskih izvora.

AB6Istražiti mogućnosti reintrodukcije bjeloglavog

supa na području PPU.Izrađen je izvještaj. 3 2015 0,00 0,00 1.750.000,00

Tijekom 2016. godine kroz projekt PARCS planira se uspostava hranilišta za

supove na predjelu Bodaj. U pripremnoj fazi projekta izradit će se stručna

studija koja će obraditi mogućnost reintrodukcije gnijezdeće kolonije

supova u PPU te potrebne korake JU.

AB7Nastaviti s godišnjim programom prstenovanja

migratornih vrsta ptica svake jeseni.Broj prstenovanih ptica po godini. 2 2006. BIOM 15.000,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

AB8Izraditi istraživačku postaju u južnom dijelu PPU

u prve dvije godine provođenja Plana.Istraživačka postaja je izgrađena. 2 2015. 0,00 0,00 0,00

Postaja nije izgrađena u planiranom periodu. U 2015. godini je izrađena

projektna dokumentacija a izgradnja se planira u 2016. godini ako se

ostvare sredstva iz vanjskih izvora.

AC1Inventarizirati geološku baštinu na području

Parka

Podaci geološkoj baštini nalaze se u GIS bazi

podataka PPU. 3 2016 5.000,00 0,00 0,00

Aktivnost je niskog prioriteta pa nije bila odrađivana u planiranom periodu.

U 2015. godini je u JU primljena djelatnica na stručno osposobljavanje

geološke struke koja je započela aktivnosti na inventarizaciji geološke

baštine.

30.000,00 0,00 1.750.000,00

BB3

Napraviti plan obnove i uporabe pastirskih

stanova i drugih objekata graditeljske baštine

kao dijela infrastrukture PPU i započeti s

njegovom provedbom.

Izrađen je plan obnove i započeta je njegova

provedba.

Broj obnovljenih objekata.

1 2014. 0,00 0,00 0,00

Prema rezultatima inventarizacije objekata graditeljske baštine određen je

lokalitet na Podmaju koji se planira obnoviti u autentičnom obliku i staviti u

funkciju volonterske postaje. Tijekom 2015. izrađena je projektna

dokumentacija za obnovu objekta.Izgradnja se planira u 2016. godini ako se

ostvare sredstva iz vanjskih izvora.

BB5

Provjeravati zakonitost gradnje i obnove

objekata na području PPU i poduzimati mjere u

slučaju bespravne gradnje.

Broj evidentiranih bespravnih građevinskih

intervencija.

Broj poduzetih mjera.

1 2001. 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

4. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja

TROŠAK PROVEDBE ***

Navesti izvore financiranja: MZOIP - Ministarstvo

zaštite okoliša i prirode; VS - vlastita sredstva; DI -

drugi izvori (projekti, donacije)

A. ZAŠTITA I

OČUVANJE BIOLOŠKE

RAZNOLIKOSTI VRSTA

I ZNAČAJNIH

STANIŠTA

A

Za vrijeme trajanja Plana održavati

postojeće i nastojati poboljšati stanje

biološke raznolikosti, prirodnih vrijednosti

i značajnih staništa primjenom najbolje

prakse u očuvanju i promicanjem

primjerenih aktivnosti na području Parka.

Aktivnosti se provode i u 2016. godini iako nisu tako naznačene u PU.

Prema izvještaju udruge BIOM (2010) prioritetni uzrok ugroženosti ove

dvije vrste je gubitak staništa (sukcesija travnjaka). JU PPU planira i u 2016.

godini, ako se pronađu vanjski izvori financiranja, uspostaviti i početi

provoditi plan revitalizacije travnjačkih površina, a odabir prioritetnih ploha

odredit će se s obzirom na područja rasprostranjenosti ovih vrsta.

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

Page 8: PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I … · ugovor o stručnom osposobljavanju stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog osposobljavanja Služba

BC2

Poticati lokalno stanovništvo na bavljenje

tradicionalnim djelatnostima i zanimanjima kroz

promociju i širenje tržišta za njihove proizvode.

Broj domaćinstava koji se bave

tradicionalnim djelatnostima i zanimanjima

je stabilan ili se povećava.

1 2007. 0,00 0,00 0,00

Kontinuirano se provodi; Kroz projekt revitalizacije travnjaka PPU planiraju

se dodatne aktivnosti na promociji autohtonih proizvoda s područja Parka,

ukoliko se ostvari financiranje iz vanjskih izvora.

BC3

U suradnji s partnerima otvoriti etno-kuću u

Trebišćima kao mjesto prikaza i edukacije o

tradicionalnom načinu života.

Etno-kuća je otvorena i koristi se. 3 2012Udruga "Eko muzej

Mošćenička Draga"0,00 0,00 0,00

JU PPU 2012. godine pristupila je Udruzi "Eko muzej Mošćenička Draga",

koja je preuzela provedbu projekta otvorenja etno-kuće u Trebišćima.

0,00 0,00 0,00

CA1

Izraditi i započeti provođenje programa

cjelovitog sustava posjećivanja Parka u prve

dvije godine provođenja Plana.

Program cjelovitog sustava posjećivanja

izrađen je i provodi se.1 2015.

Fakultet

za menadžment u

turizmu i ugostiteljstvu

0,00 0,00 0,00

Aktivnost nije odrađena u prethodnim godinama. Planira se u 2016.

započeti s njegovom izradom kroz Projekt uređenja Centra za posjetitelje

"Poklon"

CA2

Preurediti objekt starog peradarnika na Poklonu

i u njemu otvoriti centar za posjetitelje u prvih 5

godina provođenja Plana.

Preuređen je objekt starog peradarnika.

Otvoren centar za posjetitelje.1 2005. Liburnijske vode d.o.o. 0,00 0,00 30.000,00

Prikupljena je sva potrebna projektna dokumentacija te se ovisno o

dostupnosti sredstava iz fondova EU planira u 2016 započeti aktivnosti na

izgradnji Centra. Za izradu projektne aplikacije osigurana su sredstva

FZOEU.

CA4Urediti i održavati postojeće penjalište u Veloj

dragi.

Uređeni su svi penjački smjerovi i sigurni su

za korištenje.2 2004. 3.000,00 0,00 0,00

Planira se postavljanje dodatne signalizacije i smjerokaza na penjalištu kao i

daljnje održavanje penjališta.

CA6

Izgraditi nove sadržaje te prilagoditi najmanje

dva postojeća objekta infrastrukture osobama s

posebnim potrebama.

Broj novih sadržaja.

Broj prilagođenih objekata infrastrukture.2 2015. 0,00 0,00 0,00

Centar za posjetitelje "Poklon" čiji se početak izgradnje planira u narednim

godinama biti će prilagođen osobama s invaliditetom. Postaja za volontere

"Podmaj" i ornitološka postaja "Rovozna", čija se izgradnja planira za 2016.

biti će u potpunosti prilagođena osobama s invaliditetom.

CA7Poticati voditelje planinarskih domova na

proširenje i poboljšanje ponude.

Posjetitelji PPU zadovoljni su ponudom u

planinarskim domovima.3 2001. 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

CA10

Izraditi i započeti provođenje aktivnosti

promatranja ptica na području PPU i okolnog

područja.

Izrađen je i provodi se program. Broj

posjetitelja koji promatraju ptice je povećan2 2016. 0,00 0,00 0,00

U okviru projekta PARCS na predjelu Bodaj planira se izgradnja hranilišta za

bjeloglave supove, a u sklopu kojeg se planira postaviti i pristupni put te

manji objekt u funkciji promatračnice, na kojem bi se organizirale vođene

ture promatranja ptica i omogućilo promatranje i fotografiranje bjeloglavih

supova na hranjenju u njihovom prirodnom okruženju. Ukupno

financiranje je izraženu u aktivnosti AB6

CA12Nastaviti s organizacijom manifestacije Učkarski

sajam.Učkarski sajam održava se jednom godišnje. 2 2007. 0,00 10.000,00 86.000,00 Kontinuirano se provodi.

CB1Razvijati i kontinuirano održavati infrastrukturu

za posjetitelje.

Stanje postojeće infrastrukture zadovoljava

potrebe posjetitelja.

Broj novih objekata infrastrukture.

1 2001.

Udruga Dragodid;

Biciklistički

klubovi;Udruga Atelier

Hayat

10.500,00 0,00 25.000,00

Planira se uređenje biciklističke staze za downhill te land-art staze na

predjelu Stražica-Sapaćica. U sklopu projekta PARCS planira se uređenje

hranilišta za supove s promatračnicom za posjetitelje (financije iskazane u

sklopu aktivnosti AB6).

Ujedno se planira i uređenje ložišta na potezu ceste Vela Učka - Mala Učka,

na području koje predstavlja tradicionalno izletište stanovništva sa šireg

područja PP Učka.

CB4Održavati planinarske putove u suradnji s

planinarskim društvima.

Stanje putova zadovoljava potrebe

posjetitelja.2 2001.

Planinarska društva na

okolnom području6.500,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

CB5Izgraditi javne sanitarije na lokalitetu Vojak i na

parkiralištu Vela draga.

Izgrađene su i stavljene u funkciju javne

sanitarije na lokalitetu Vojak i na parkiralištu

Vela draga.

3 10.000,00 0,00 0,00

Na pristupnom parkiralištu na Vojaku i Veloj Dragi postavljene su mobilne

ekološke sanitarije te se kroz narednih godina ne namjerava krenuti u

izgradnju fiksnih objekata.

CC3Potaknuti rješavanje problematike ceste za

Vojak.Utvrđen je status ceste za Vojak. 1 2007. 0,00 0,00 0,00

U sklopu projekta Centar za posjetitelje "Poklon" planira se rekonstrukcija

ceste, njeno zatvaranje za javni promet te nabava midi-busa za transport

posjetitelja.

30.000,00 10.000,00 141.000,00

DA1

U suradnji s lokalnim stanovništvom ustanoviti

robne marke za autohtone proizvode s područja

PPU i utjecajnog područja.

Ustanovljena je robna marka.

Broj proizvoda s robnom markom.

Poboljšani su plasman i prodaja autohtonih

proizvoda.

1 2011.Centar za brdsko-

planinsku poljoprivredu0,00 0,00 0,00

Aktivnost nije odrađena u planiranom periodu. Ukoliko se ostvari

financiranje za projekt restauracije travnjačkih staništa u planu je

ustanovljenje robne marke za autohtone proizvode PP Učka.

DA2

Putem promotivnih materijala i aktivnosti koje

poduzima JU promovirati autohtone proizvode

PPU i utjecajnog područja.

Broj promotivnih materijala i aktivnosti. 2 2007. 0,00 0,00 0,00Kontinuirano se provodi, a posebice kroz manifestaciju "Učkarski sajam" čiji

je jedan od temeljnih ciljeva upravo promocija autohtonih proizvoda.

DA3Prodavati autohtone proizvode na prodajnim

mjestima PPU.Broj i vrsta prodanih proizvoda. 3 0,00 0,00 0,00

Nastaviti će se s prodajom autohtonih proizvoda u suvenirnicama Parka.

Također, planira se njihova prodaja u sklopu Centra za posjetitelje Poklon.

DB1

Organizirati stručne tribine, radionice i seminare

za lokalno stanovništvo vezane uz održivi razvoj

lokalne privrede.

Broj održanih tribina, radionica i seminara. 1 2002. LAG Terra Liburna 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

DC1

Kod nadležnih službi poticati unapređivanje i

održavanje prometnica u PPU, posebice u

zimskim uvjetima.

Prometnice se redovito održavaju. 2 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

DC2

Kod nadležnih službi poticati poboljšanje

povezanosti područja PPU i utjecajnog područja

sredstvima javnog prijevoza.

Poboljšana je povezanost područja Parka

sredstvima javnog prijevoza.2 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

DC3

U suradnji s nadležnim tijelima poticati izgradnju

sustava odvodnje u skladu s ciljevima zaštite

podzemnih voda.

Broj objekata sa zadovoljavajuće riješenim

sustavom odvodnje.2 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

DC4U suradnji s nadležnim tijelima unapređivati

sustav zbrinjavanja otpada na području PPU.

Broj objekata za prihvat otpada.

Učestalost odvoženja otpada.

Broj nelegalnih odlagališta otpada je

smanjen.

2 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

Za vrijeme trajanja Plana omogućiti

posjetiteljima uživanje i rekreaciju na

način koji je u skladu sa zaštitom posebnih

vrijednosti Parka.

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

D. POTPORA

LOKALNOJ ZAJEDNICID

Podržati akcije i inicijative koje pridonose

povećanju kvalitete života žitelja Parka, a

nemaju negativnog utjecaja na očuvanje

prirode i krajobraza

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

C. UPRAVLJANJE

TURIZMOM,

SPORTOM I

REKREACIJOM

C

Page 9: PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I … · ugovor o stručnom osposobljavanju stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog osposobljavanja Služba

DD1

Istražiti mogućnost i poticati lokalno

stanovništvo na bavljenje poljoprivredom i

stočarstvom te proizvodnju autohtonih

proizvoda.

Broj domaćinstava koja se bave

poljoprivrednom proizvodnjom i

stočarstvom ili proizvodnjom autohtonih

proizvoda.

1 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

DD2Podržati i promovirati razvoj seoskog turizma na

području PPU i utjecajnog područja.

Broj domaćinstava koja se bave seoskim

turizmom.2 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

DD3Pomoći lokalnom stanovništvu pri osmišljavanju

i realizaciji sadržaja za turiste i posjetitelje.

Broj sadržaja za turiste i posjetitelje ostvaren

od strane lokalnog stanovništva.3 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

DE1

Uključiti lokalno stanovništvo u aktivnosti,

događanja i poslove koje organizira JU na

području Parka.

Broj stanovnika uključenih u aktivnosti,

događanja i poslove koje organizira JU.3 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

DE2

Podržati inicijative i aktivnosti lokalnog

stanovništva koje pridonose očuvanju okoliša,

prirodnih i kulturnih vrijednosti te lokalnom

razvoju PPU.

Broj inicijativa lokalnog stanovništva

podržanih od strane PPU.1 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

0,00 0,00 0,00

EA2

Nadzirati te utjecati na zahvate u prostoru kako

bi imali što manji utjecaj na izvornu krajobraznu

vrijednost prostora PPU.

Broj poduzetih akcija s ciljem smanjivanja

utjecaja na krajobraznu vrijednost područja

PPU.

Očuvana je izvornost krajobraza.

1 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

EA3

U suradnji s nadležnim institucijama i lokalnim

stanovništvom provoditi mjere za očuvanje i

obnovu izvorne krajobrazne raznolikosti PPU.

Broj poduzetih akcija očuvanja i obnove

izvornih krajobraznih vrijednosti.2

BIOM, IBD, lokalno

stanovništvo0,00 0,00 0,00

Jedan od ciljeva projekta revitalizacije travnjaka PPU je obnova krajobrazne

raznolikosti PPU.

EA4Pratiti stanje i vrednovati promjene u

krajobrazu.

Prate se promjene krajobraza te se dobiveni

podaci koriste pri upravljanju.1 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

EB1

Zalagati se za osiguranje optoka slobodne vode

u prirodi ispuštanjem ekološkog minimuma

vode iz postojećih kaptaža i ne-kaptiranjem

dodatnih izvora.

Zadržan je ili povećan optok slobodne vode u

prirodi.2 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

EB2

Surađivati pri izradi vodno-gospodarskih osnova

za područje PPU kako bi se uskladile s uvjetima

zaštite prirode i nadzirati njihovo provođenje.

U vodno-gospodarske osnove ugrađeni su

uvjeti zaštite prirode.

Broj nadzornih aktivnosti nad provođenjem

osnova.

1 DZZP 0,00 0,00 0,00 Provodi se na godišnjoj bazi u suradnji s DZZP-om.

EB3

U suradnji s nadležnim institucijama i

korisnicima prostora pratiti utjecaj aktivnosti i

zahvata u vodozaštitnim zonama na kakvoću

vode.

Očuvana je kakvoća vode na izvorištima. 2 Liburnijske vode d.o.o. 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

EC1

Surađivati pri izradi lovno-gospodarskih osnova

za područje PPU kako bi se uskladile s uvjetima

zaštite prirode i nadzirati njihovo provođenje.

U lovno-gospodarske osnove ugrađeni su

uvjeti zaštite prirode.

Broj nadzornih aktivnosti nad provođenjem

osnova.

1 DZZP, MZOIP 0,00 0,00 0,00 JU je ukuljučena u proces izdavanja mjera od strane DZZP-a i MZOIP-a.

EE1

Surađivati pri izradi šumsko-gospodarskih

osnova za državne šume i nadzirati način

korištenja šuma u skladu sa smjernicama zaštite

prirode.

U šumsko-gospodarske osnove za državne

šume ugrađeni su uvjeti zaštite prirode.

Broj nadzornih aktivnosti nad provođenjem

osnova.

1 HŠ, DZZP, MZOIP 0,00 0,00 0,00JU je aktivno uključena u proces izrade Programa gospodarenja šuma u

svim fazama.

EE2

Poticati i sudjelovati pri izradi šumsko-

gospodarskih osnova za privatne šume te

nadzirati način gospodarskog korištenja

privatnih šuma u skladu sa smjernicama zaštite

prirode.

U šumsko-gospodarske osnove za privatne

šume ugrađeni su uvjeti zaštite prirode.

Broj izrađenih šumsko-gospodarskih osnova

za privatne šume.

Broj nadzornih aktivnosti nad provođenjem

osnova.

2 HŠ, DZZP, MZOIP 0,00 0,00 0,00JU je aktivno uključena u proces izrade Programa gospodarenja šuma u

svim fazama.

EE4

U suradnji s relevantnim institucijama izraditi i

započeti provođenje programa revitalizacije

nasada maruna.

Izrađen je i provodi se program revitalizacije

nasada maruna.2

Šumarski institut

Jastrebarsko0,00 0,00 0,00

Nakon reintrodukcije parazitoida Torymus sinensis na području PPU u

svrhu suzbijanja populacije ose šiškarice JUPPU u sradnji sa Šumarskim

institutom prati stanje.

EE5

Nadzirati i regulirati sakupljanje samoniklog

bilja, gljiva i drugih šumskih plodova u

komercijalne svrhe.

Broj provedenih nadzornih aktivnosti. Broj

izdanih suglasnosti3 Hrvatske šume d.o.o. 0,00 0,00 0,00

Sakupljanje šumskih plodova reguliraju Hrvatske šume d.o.o.. JU provodi

nadzor na terenu.

EF1

Nadzirati i utjecati na aktivnosti izgradnje nove i

održavanja postojeće prometne, energetske i

telekomunikacijske infrastrukture.

Broj provedenih nadzornih aktivnosti.

Prometna, energetska i telekomunikacijska

infrastruktura gradi se i održava u skladu s

mjerama zaštite prirode.

2 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

0,00 0,00 0,00

FA2Educirati vanjske suradnike na poslovima

edukacije i stručnog vođenja posjetitelja.Broj educiranih vanjskih suradnika. 2 2005. Filozofski fakultet u Rijeci 0,00 0,00 0,00

Vanjski suradnici će se educirati kroz suradnju s Odsjekom za pedagogiju

Filozofskog fakulteta u Rijeci.

FA3Većinu djelatnika PPU osposobiti i uključiti u

opće edukacijske aktivnosti i tumačenje.

Broj uključenih djelatnika.

Većina djelatnika Parka osposobljena je za

vođenje općih edukacijskih aktivnosti i

interpretacijske aktivnosti.

2 2004. 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

D. POTPORA

LOKALNOJ ZAJEDNICID

Podržati akcije i inicijative koje pridonose

povećanju kvalitete života žitelja Parka, a

nemaju negativnog utjecaja na očuvanje

prirode i krajobraza

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

E. UPRAVLJANJE

KRAJOBRAZIMA I

ODRŽIVO KORIŠTENJE

PRIRODNIH DOBARA

E

Za vrijeme trajanja Plana očuvati

raznolikost krajobraza poticanjem onih

djelatnosti koje su u skladu sa

smjernicama zaštite prirode te regulirati

aktivnosti koje mogu imati utjecaj na

prirodna dobra.

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

F. EDUKACIJA,

TUMAČENJE I

PROMIDŽBA

F

Za vrijeme trajanja Plana osigurati da

javnost razumije i cijeni vrijednosti Parka

kako bi doprinosila očuvanju i zaštititi

prirode.

Page 10: PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I … · ugovor o stručnom osposobljavanju stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog osposobljavanja Služba

FA5

Izraditi upitnike i provoditi anketu u svrhu

dobivanja povratnih informacija o kvaliteti

edukativnih programa.

Izrađeni su upitnici.

Broj provedenih anketa.2 2015. 0,00 0,00 0,00 Izrađeni su upitnici te se kontinuirano se provodi anketiranje.

FA6

Razvijati nove i unapređivati postojeće

edukativne programe za djecu svih dobi i

sposobnosti, lokalno stanovništvo i ostale

korisnike prostora.

Broj novih edukativnih programa.

Edukacijski programi zadovoljavaju potrebe

korisnika.

1 2004. Udruga Atelier Hayat 0,00 0,00 0,00

Kontinuirano se provodi, a u 2016. godini se planira razviti novi program i

vođene ture za odrasle posjetitelje. Budući da "Land art staza" nije

izgrađena u 2015. godini zbog nedostatka financijskih sredstava tijekom

2016. godine planira se razviti novi edukativni program za djecu koji

uključuje obilazak navedene staze.

FB1

Organizirati tematske radionice i događanja za

lokalno stanovništvo i ostale korisnike Parka

kako bi ih se uputilo u rad ustanove, ali i u

povijesne, tradicionalne, biološke i kulturne

vrijednosti Parka.

Broj održanih tematskih radionica i

događanja za lokalno stanovništvo i ostale

korisnike Parka.

Lokalno stanovništvo i ostali korisnici

upućeni su u rad Ustanove te bolje poznaju

vrijednosti PPU.

2 2002. 0,00 4.000,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

FB2

Uključiti djecu u akcije i aktivnosti vezane za

zaštitu prirodne i kulturne baštine koje provodi

JU PPU.

Broj djece uključene u akcije i aktivnosti JU

PPU.3 2007.

Društvo "Naša djeca"

Udruga Ri - Eko

Medicinski fakultet u

Rijeci

0,00 0,00 0,00

U 2015. godini uspostavljena je suradnja s Društvom "Naša djeca" Opatija,

a tijekom 2016. godine planirana je realizacija projekta "Detektivi šuma

Učke". Također se planira i nastavak suradnje s Udrugom Ri-Eko i Centrom

tehničke kulture Rijeka na realizaciji projekta "Ljeto na Školjiću" te

Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci na izvođenju terenske nastave

iz kolegija Opća ekologija za studente Sanitarnog inženjerstva.

FC1Izrađivati edukativne materijale o prirodnim,

kulturnim i krajobraznim vrijednostima ParkaBroj izrađenih edukativnih materijala. 1 2004. 0,00 0,00 7.500,00 Kontinuirano se provodi.

FC3

Urediti i opremiti prostor za provođenje

edukativnih aktivnosti unutar centra za

posjetitelje.

Uređen je i opremljen prostor.

Provode se edukativne aktivnosti unutar

centra za posjetitelje.

2 2013. 0,00 0,00 0,00

Izrađeno je idejno rješenje edukativnog postava u sklopu centra za

posjetitelje. Ovisno o dostupnosti sredstava iz fondova EU planira se

početak izgradnje centra u 2016. godini.

FC4

Izgraditi najmanje dva nova objekta

infrastrukture za potrebe provođenja

edukativnih programa na području PPU.

Broj novih objekata infrastrukture. 2 2011. Udruga Atelier Hayat 0,00 0,00 0,00

Dosad su izgrađena dva nova objekta infrastrukture za potrebe provođenja

edukativnih programa. U 2016. godini se planira završetak uređenja "Land

art staze". U sklopu promatračnice na hranilištu za supove također se

planira postavljanje edukacijske infrastrukture.

FC5

Nastaviti s provođenjem aktivnosti programa

"Mreža škola PPU" te povećati broj uključenih

škola.

Broj uključenih škola.

Provodi se program "Mreža škola PPU".3 2006. 0,00 0,00 2.500,00

Kontinuirano se provodi. U program su uključene 4 škole te se tijekom

2016. godine ne planira povećavanje njihova broja.

FD1Izraditi multimedijalne sadržaje u svrhu

promidžbe Parka.Broj multimedijalnih sadržaja. 3 2015. 0,00 0,00 0,00

Planira se izrada Instragram profila i otvaranje YouTube kanala Parka te

izrada niza promotivnih filmova o PPU.

FD2

Izdavati publikacije i brošure u svrhu promidžbe

i edukacije o prirodnim, kulturnim i

krajobraznim vrijednostima Parka i rekreacijsko-

sportskim aktivnostima.

Broj izdanih publikacija i brošura. 1 2001. 0,00 20.000,00 0,00

Planira se dotisak brošure o edukativnim programima te opće brošure

Parka. Također se planira izrada nove brošure kao popratni materijal "Land

art staze".

FD3Promovirati vrijednosti, atrakcije i sadržaje PPU

putem sredstava promidžbe.Broj promidžbenih aktivnosti. 2 2001.

Agencija za odgoj i

obrazovanje0,00 8.000,00 0,00

Kontinuirano se provodi oglašavanje Parka kroz različita sredstva

promidžbe. U 2016. godini planirana je i promocija edukativnih programa

kroz organizaciju Stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje.

FD4Osmisliti i izraditi autohtone, originalne,

edukativne i uporabne suvenire PP Učka.Broj novih suvenira. 3 2004. 0,00 60.000,00 0,00

Kontinuirano se provodi osmišljavanjem novih, uporabnih i originalnih

suvenira za prodaju.

***Nastaviti s organizacijom manifestacije "Božićna

bajka u Parku prirode Učka".

"Božićna bajka u Parku prirode Učka"

održava se jednom godišnje.2009. 0,00 0,00 45.000,00

Organizacija manifestacije "Božićna bajka u PP Učka" dodana je kao nova

aktivnost van okvira Plana upravljanja, obzirom da je isti usvojen prije ideje

o organizaciji prve Božićne bajke.

Manifestacija je u potpunosti financirana iz vanjskih izvora.

0,00 92.000,00 55.000,00

G2

Pratiti i aktivno sudjelovati u postupcima

donošenja zakonskih i podzakonskih akata iz

područja zaštite prirode.

Broj akata na kojima je Javna ustanova

aktivno sudjelovala.2 2001. 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

G3Pratiti primjenu odredbi prostornog plana i

pripremati prijedloge za buduće verzije

Broj nadziranih zahvata u prostoru.

Broj prikupljenih prijedloga za buduće

verzije.

1 2006. 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

G5Revidirati pravilnik o unutarnjem ustrojstvu te

izraditi plan zapošljavanja novih kadrova.

Revidiran je pravilnik o unutarnjem

ustrojstvu.

Izrađen je plan zapošljavanja novih kadrova.

1 0,00 0,00 0,00

U rujnu 2014. donesen je novi Statut JU, te se revizija Pravilnika o

unutarnjem ustrojstvu planira u 2016. godini. Termin zavisi o smjernicama

MZOIP-a

G6Proširiti aktivno upravljanje na zaštićena

područja koja graniče s PPU.

Granična zaštićena područja uključena su u

aktivno upravljanje.2 2014. 0,00 0,00 0,00

JU je u procesu pregovora s Primorsko-goranskom županijom oko

preuzimanja upravljanja područjem ZK Lisina a rezultat zavisi o stavu PGŽ

oko financiranja programa upravljanja izrađenog i dostavljenog tijekom

2015.

G7

Uspostaviti razmjenu znanja, iskustava i vještina

s predstavnicima ostalih zaštićenih područja u

zemlji i inozemstvu.

Broj kontakata i susreta s predstavnicima

ostalih zaštićenih područja.3 0,00 0,00 0,00

Kontinuirano se provodi ovisno o tekućim projektima JU i dostupnim

financijskim sredstvima.

G9

Surađivati sa svim stručnim, znanstvenim i

interventnim organizacijama te drugim

korisnicima prostora Parka na lokalnoj,

regionalnoj i nacionalnoj razini.

Broj organizacija i korisnika prostora s

kojima je uspostavljena suradnja.2 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

F. EDUKACIJA,

TUMAČENJE I

PROMIDŽBA

F

Za vrijeme trajanja Plana osigurati da

javnost razumije i cijeni vrijednosti Parka

kako bi doprinosila očuvanju i zaštititi

prirode.

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

Page 11: PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I … · ugovor o stručnom osposobljavanju stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog osposobljavanja Služba

G10

Istražiti mogućnosti i stvoriti uvjete za

uključivanje više volontera i vježbenika u rad

Parka.

Broj volontera i vježbenika uključen u rad

PPU.3 BIOM, SUNCE 0,00 0,00 0,00

JU je u procesu razvijanja volonterskih programa u sklopu NIP projekta. Za

sad su u planu 3 programa (za restauraciju lokvi, pomoć pri izradi land art

staze te sudjelovanje u provođenju edukacije u PP Učka). Kontinuirano se u

suradnji s udrugom BIOM uključuju volonteri u rad prstenovačkog kampa a

planira se njihovo angažiranje i kroz projekt restauracije travnjaka PPU. U

svrhu stvaranja uvjeta za prihvat volontera u tijeku je izrada projektne

dokumentacije za izgradnju dva objekta dijelom namijenjena i njihovom

smještaju (Rovozna i Podmaj).

G11Urediti i opremiti uredski prostor u sklopu

objekta centra za posjetitelje na Poklonu.Uređen i opremljen uredski prostor. 1 0,00 0,00 0,00

Projektom izgradnje Centra za posjetitelje Poklon predviđene su i uredske

prostorije za djelatnike JU. Početak izgradnje ovisit će o natječajima EU.

G13Kontinuirano obučavati i usavršavati sve

djelatnike Parka.

Djelatnici su kompetentniji u obavljanju

svojih poslova.1 5.000,00 5.000,00 0,00

Kontinuirano se provodi. U sklopu projekta uspostave hranilišta planira se

edukacija djelatnika za programe promatranja ptica i studijski posjet

(financije iskazane u sklopu AB6).

G14Održavati i poboljšati informacijski sustav PPU

(GIS i baza podataka).

Informacijski sustav je poboljšan i redovito

se održava.1 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

G15

Nabavljati opremu i sredstva za rad u skladu s

tehnološkim napretkom te redovito održavati

svu pokretnu i nepokretnu imovinu JU.

Izrađen je godišnji plan nabave.

Oprema i sredstva za rad zadovoljavaju

potrebe JU.

1 20.000,00 15.000,00 0,00 Kontinuirano se provodi u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima

G16Osigurati trajne izvore financiranja putem

državnog proračuna, donacija i vlastitih prihodaSklopljeni su ugovori o financiranju. 1 0,00 0,00 0,00 Kontinuirano se provodi.

G17

Osigurati dodatne izvore financiranja

prijavljivanjem projekata na natječaje i

programe nacionalnih i međunarodnih

institucija.

Broj financiranih projekata. 2 0,00 0,00 0,00

Planira se prijavljivanje na natječaje EU, Ministarstvo turizma, FZOEU,

Grada Opatije, korištenje mjera Programa ruralnoig razvoja itd. Kao izvor

financiranja pripremne projektne dokumentacije te izgradnje objekata i

dalje se planiraju koristiti sredstva FZOEU te NIP-a

G20

S korisnicima prostora surađivati na izradi

planova i provođenju mjera zaštite od požara na

području Parka.

Smanjene su štete od požara na području

Parka.1 0,00 7.000,00 23.000,00 Kontinuirano se provodi.

G22

Ustrojiti stručnu biblioteku i arhivu PPU u prve

dvije godine provođenja Plana i redovito je

nadopunjavati.

Biblioteka i arhiva PPU je ustrojena i

redovito se nadopunjava.2 0,00 0,00 0,00 U skladu s mogućnostima biblioteka se nadopunjava novim naslovima.

G23Razraditi i primjenjivati sustav koncesijskih

odobrenja.

Razrađen je i primjenjuje se sustav

koncesijskih odobrenja.

Broj sklopljenih ugovora.

2 0,00 0,00 0,00U skladu sa zakonskim rješenjema uspostaviti će se sustav koncesijkih

odobrenja za 2016. godinu.

25.000,00 27.000,00 23.000,00

*** Troškovi provedbe aktivnosti određeni su sukladno dosadašnjim godišnjim prihodima obziroma da se za prva tri mjeseca 2016. godine donosi Plan privremenog financiranja. Za aktivnosti koje se u cjelosti ili dijelom planiraju

financirti iz drugih izvora navedeni su samo iznosi za koje već sada imamo potvrdu financiranja (pismo namjere, ugovor).

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

Page 12: PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I … · ugovor o stručnom osposobljavanju stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog osposobljavanja Služba

JEDINICA MJERE IZNOS (kn)

35,00 kn

350,00 kn

200,00 kn

20,00 kn

25,00 kn

30,00 kn

200,00 kn

300,00 kn

Paušal 250,00 kn/godina

20,00 kn po korisniku

30,00 kn po korisniku

500,00 kn

400,00 kn

2.000,00 kn

dnevno 200,00 kn

paušal 2.500,00 kn/godina

dnevno 100,00 kn

paušal 1.000,00 kn/godina

5.000,00 kn

400,00 kn

5.000,00 kn

500,00 kn

2.000,00 kn

1.000,00 kn

40,00 kn

Stručno vođenje i tumačenje

Stručno vođenje djelatnika Parka

Stručno vođenje poludnevno za grupu do 10 osoba (po grupi)

Program “Provedi dan s rangerom” – obilazak Parka prirode Učka

terenskim vozilom uz stručno vođenje čuvara prirode (po osobi –

min 2 osobe)

Edukativni programi – djeca i mladi

Tematsko predavanje

5. Cjenik usluga i koncesijska odobrenja

CJENIK USLUGA JAVNE USTANOVE

VRSTA PROGRAMA/ DJELATNOSTI/ USLUGA

Stručno vođenje poludnevno (po osobi)

Obavljanje trgovačke djelatnosti na manifestaciji „Božićna bajka u

Parku prirode Učka“

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestacijama “Učkarski

sajam” i “Božićna bajka u Parku prirode Učka”

Održavanje koncerata na otvorenom - po koncertu

Naknada za agencijska vođenja (sklopljen Ugovor o koncesijskom

odobrenju)

Naknada za agencijska vođenja (bez sklopljenog Ugovora o

koncesijskom odobrenju)

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti na štandu

Obavljanje trgovačke djelatnosti na štandu

Iznajmljivanje sportske opreme u Parku

Fotografiranje u Parku prirode Učka u komercijalne svrhe - dnevno

Stručno vođenje s radionicom

Edukativni program s radnim listićima

Tematsko predavanje u JU “Park prirode Učka”

Tematsko predavanje izvan JU “Park prirode Učka”

Snimanje u Parku prirode Učka u komercijalne svrhe - dnevno

Koncesijska odobrenja

Održavanje predstava - po predstavi

Obavljanje trgovačke djelatnosti na manifestaciji „Učkarski sajam“

Održavanje manifestacija i sportskih natjecanja

Komercijalno fotografiranje i snimanje

Najam električnog bicikla - 1 sat

Održavanje auto utrka na području Parka prirode Učka - po utrci

Održavanje ostalih sportskih natjecanja - po natjecanju

Najam električnog bicikla

Page 13: PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I … · ugovor o stručnom osposobljavanju stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog osposobljavanja Služba

90,00 kn

150,00 kn

180,00 kn

20,00 kn

20%

DJELATNOSTTRAJANJE

UGOVORA

PROCJENJENI

IZNOS (kn/god)

DATUM SKLAPANJA

UGOVORAOVLAŠTENIK

Obavljanje ugostiteljske

djelatnosti na Učkarskom

sajmu

1 dan 8.000,00

Obavljanje trgovačke

djelatnosti na Učkarskom

sajmu

1 dan 15.000,00

Obavljanje ugostiteljske

djelatnosti na Božićnoj bajci3 dana 2.000,00

Obavljanje trgovačke

djelatnosti na Božićnoj bajci3 dana 800,00

PLANIRANA KONCESIJSKA ODOBRENJA

<Dodati retke po potrebi>

Ako je ugovor već sklopljen i proteže se u

plansku godinu

Najam dječje sjedalice

Obiteljski popust (za najam minimalno 3 bicikla)

Najam električnog bicikla - 3 sata

Najam električnog bicikla - 6 sati

Najam električnog bicikla - 9 sati

Page 14: PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I … · ugovor o stručnom osposobljavanju stručni suradnik za projektne aktivnosti-polaznik stručnog osposobljavanja Služba

Šifra

aktivnosti iz

GP

koliko je često

planiran monitoring

(svake godine,

svakih 5 godina…)

djelatnici javne ustanove

(navesti službu)/ vanjski

suradnici (navesti koji)

referenca/kratak opis metodologije/nepoznata metodologija (ukoliko

metodologija još nije definirana)

navesti područje za koje se procjenjuje

status očuvanosti vrste/stanišnog tipa

(npr. područje cijelog ZP, cijelo područje

EM, pojedini lokaliteti i sl.)

KOD VRSTA/STANIŠNI TIPINTERVAL U KOJEM

SE PROVODITKO PROVODI AKTIVNOSTI METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJEM JE OBUHVAĆENO

Aquila chrysaetos

(suri orao)svake godine

Udruga BIOM, stručna služba

JU PPU

Prati se uspješnost gniježđenja surog orla na poznatim lokalitetima

promatranjem gnijezda i ponašanja jediniki.

područje Parka prirode Učka i SPA

područje "Učka i Ćićarija"

Dryocopos martius

(crna žuna)svake godine

stručna služba JU PPU Prema dostupnom nacionalnom monitoring protokolu za crnu žunu. U 2016.

godini planira se kartiranje rasprostranjenosti kao priprema za monitoring u

narednim godinama.

područje Parka prirode Učka

Arabis scopoliana

(Skopolijeva gušarka)svake godine

stručna služba JU PPU Prema protokolu za praćenje vrste izrađenom u sklopu projekta Monitoring

značajnih Natura 2000 vrsta u Parku prirode Učka (B. Surina - u izradi)

Stjenovita staništa unutar PPU na kojima

je utvrđena rasprostranjenost vrste

Lucanus cervus

(jelenak)svake godine

stručna i nadzorna služba JU

PPU Prema dostupnom nacionalnom monitoring protokolu za jelenkaPovoljna staništa unutar Parka prirode

Učka

PLANIRANO PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U PLANSKOJ GODINI

6. Dodatak