15
MATURSKI ISPIT G G I I M M N N A A Z Z I I J J A A PRIRODNIH NAUKA Ime i Prezime .................................................................... Škola………………............................................................ MATEMATIKA FIZIKA HEMIJA BIOLOGIJA Priština, jun 2015 REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY

QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

MATURSKI ISPIT

GGIIMMNNAAZZIIJJAA PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA

Ime i Prezime ....................................................................

Škola………………............................................................

MATEMATIKA

FIZIKA

HEMIJA

BIOLOGIJA

Priština, jun 2015

REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVO

REPUBLIC OF KOSOVA

QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION

SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY

Page 2: QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

A GJIMNAZIJA PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA

1

Uputstvo za test

Vrijeme: Imate 180 minuta da odgovorite na 80 zahtjeva (pitanja). Vreme se računa od momenta kada

počnete da rješavate zahtjeve (pitanja).

Kako postupiti?

1. Popunjavajte pažljivo, po datom upustvu, svi kodovi (u krugu), za: opštinu, školu, odjeljenje,

broj u dnevniku. Ako ove podatke ne popunite tačno, neće moći da se izvuku rezultati vašeg

testa.

2. Prije nego što počnete da odgovarate na pitanja, smirite se u potpunosti, ovo će vam pomoći.

3. Čitajte pažljivo zahtjeve (pitanja) a poslije obielježite samo jedan odgovor, od 4 datih

mogućnosti samo jedan odgovor je tačan.

4. Listu sa odgovorima treba popunjavati samo sa običnom olovkom HB.

5. Popunite krug tačnog odgovora sa vašom običnom olovkom bez škrabanja izvan kruga,

pogledaj primjer dole.

6. Budite pažljivi da tačan odgovor jednog pitanja ne označite i na drugom narednom pitanju.

7. Na listi odgovora ne smje se pisati ništa drugo osim odgovora za koje ste ubjeđeni da su tačni,

koje istovremeno popunjavate – na testu i na listi odgovora.

8. Ne upotrebljavajte gumu za brisanje na listi odgovora, zato što svaka vrsta popravke je

nevažeća- odgovor se ne računa kao tačan.

9. Svaku vrstu računanja možete uraditi na zadnjoj stranici testa, međutim, na listi odgovora ne

sme se pisati ništa osim odgovora za koji ste ubeđeni da su tačni.

10. Nemojte se zadržavati na pitanja koja nikako ne znate, možda vam vrijeme neće biti dovoljno

za druga pitanja.

11. Iskoristite do kraja vrijeme testiranja, da bi ste odgovorili na sva pitanja.

Želimo vam uspjeha!

Tačan odgovor, na listi odgovora,

treba popunjavati na ovaj način sa

običnom olovkom HB

Broj 1 (jedan) predstavlja

broj pitanja na listi

odgovora

A B D 1

Page 3: QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

A GJIMNAZIJA PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA

2

MATEMATIKA

1. Koja je jednačina prave d , date na slici?

A.

B.

C.

D.

2. Jedan učenik na Testu Državne Mature je postigao ovaj broj tačnih odgovora: Maternji jezik

(37 od 50), Engleski jezik (33 od 40), Matematike (20 od 30). Koliko % poena je

postigao taj učenik na Testu Državne Mature?

A. 55%

B. 65%

C. 75%

D. 85%

3. Koje je rješenje jednačine 1))32(log2(log 2 xx ?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

4. Funkcije f i g su dade u tabelarnom obliku, za koje kompozicije važi

))(())(( xfgxgf .

Koliko je

)3)(( gf ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

5. U jednoj radnoj prostoriji, temperatura se kontroliše sa jednim elektronskim termostatom .

Temperatura se mijenja po funkciji

)11(

12sin619 xy

, gdje je y temperatura u

i x je broj sati poslije ponoći.

Kolika je temperatura u prostoriji, u 9:00 sati ujutro?

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

Page 4: QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

A GJIMNAZIJA PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA

3

6. Koja je jednačina kruga prikazanog na slici?

A. ( x + 2 )2 + ( y – 1 )

2 = 25

B. ( x - 2 )2 + ( y + 1 )

2 = 25

C. ( x - 7 )2 + ( y - 1 )

2 = 25

D. ( x - 3 )2 + ( y - 7 )

2 = 25

7. Koliko je 9

3lim

9x

x

x

?

A. 9

1

B. 6

1

C. 0

D.

8. Jedan mladi radnik se zaposlio na jednoj plantaži za branje jagoda. Prvog dana on je ubrao

samo 40 kg jagoda, dok svakog sljedećeg dana on bi ubrao 5 kg više nego predhodnog dana.

Za svaki kilogram ubranih jagoda on je plaćen po 0.2 €. Koliko euro je zaradio radnik za 10

radni dan?

A. 127 €

B. 125 €

C. 135 €

D. 137 €

9. Data je tabela:

x f x 'f x g x 'g x

1 2 -1 1 1

2 1 1/2 2 1

3 3 2 3 1

Koliko je )2('h ako je h x f x g x ?

A. 2

1

B. 2

1

C. 3

1

D. 3

1

10. Koja je oblast definisanosti (skup vrijednosti) date funkcije x

xxf

1

4)( ?

A.

B.

C.

D.

Page 5: QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

A GJIMNAZIJA PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA

4

FIZIKA

11. Kako se naziva strujanje fluida u slučaju kad su linije strujanja paralelne među

sobom?

A. Nestacionarno

B. Laminarno

C. Stacionarno

D. Turbulentno

12. Jedna mašina se kreće po putanji sa

poluprečnikom ( r ) kao na slici. U kojem

od pravaca svijeta je vektor pravolinijske

brzine ( v )?

A. Sjevrr

B. Jug

C. Istok

D. Zapad

13. Za koju fizičku veličinu je N (Njutn)

mjerna jedinica ?

A. Energiju

B. Pritisak

C. Težinu

D. Masu

14. Jedna prava žica se kreće povećavajući brzinu normalno sa linijama magnetnog

polja kao na slici. Šta se dešava sa naponom

na krajevima provodnika?

A. Ne mijenja se

B. Bude nula

C. Smanjuje se

D. Povećava se

15. Koliko će biti potencialna energija opterećenja sa masom m= 5kg ako se ono

podigne na visini h=2m i ako je 2

10m

gs

?

A. 1000J

B. 100J

C. 10J

D. 1J

16. Sa kojom brzinom se prostire longitudialni talas sa talasnom dužinom 2m i

frekvencijom 100Hz ?

A. 200m

vs

B. 0.02m

vs

C. 0.2m

vs

D. 50m

vs

Page 6: QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

A GJIMNAZIJA PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA

5

17. Na donjoj slici su prikazani dva talasa koji se prostiru u jednakoj sredini, sa

jednakim brzinama, u istom pravcu ali sa suprotnim smjerom. Koja pojava

(fenomen ) će se desiti kad se talasi nađu između tačaka C i D ?

A. Difrakcija

B. Polarizacija

C. Doplerov efekat

D. Interferenca talasa

18. U zatvorenom sudu sa zapreminom V0 nalazi se N0 molekula jednog idealnog gasa

u ovom slučaju koncetracija molekula bit će n0. Kolika će biti koncentricija

molekula istog gasa sa istim brojem N0 ukoliko se zapremina suda udvostruči?

A. 02n n

B. 02n n

C. 0

2

nn

D. 0

2

nn

19. Koji rad se vrši u sudu napunjenom sa gasom na konstantnom pritisku, ako se

poveća zapremina suda sa V1 na V2 = mV1?

A. A = (m-1) pV1

B. A = mp V1

C. A = (m+1) pV1

D. A= (1-m) pV1

20. Ako se ista metalna šipka sa istom početnom

dužinom i temperaturom izloži djelovanju

toplote za četiri puta njezina temperatura će se

promijeniti (vidi tabelu). U kojem od slučajeva

će se desiti maksimalna promjena dužine

šipke?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

21. Na podvodnom djelu broda na dubini h= 5m je stvoren jedan otvor sa površinom 20,01S m . Kolika treba da bude najmanja sila djelovanja na otvoru da bi

spriječila ulazak vode u brodu , ukoliko se gustoća vode uzme da je 3

1000kg

m ,

dok ubrzanje gravitacije 2

10m

gs

?

A. 5N

B. 50N

C. 500N

D. 5000N

Page 7: QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

A GJIMNAZIJA PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA

6

22. Koji od sljedećih sočiva

se koristi kod naočara

kad imamo pozitivnu

dioptriju (vidi slku ) ?

A. I

B. II

C. III

D. IV

23. U kojem od slučajeva imamo izvor magnetnog polja?

A. Kad se jedna neutralna čestica kreće po pravoj liniji

B. Kad se jedna neutralna čestica kreće po kružnoj putanji

C. Kad se jedna naelektrisana čestica ne kreće

D. Kad se jedna naelektrisana čestica kreće

24. Ako jedan svjetlosni zrak prelazi iz

vazduha na staklo pod napadnim

uglomat 00 , u tom slučaju koji od

sljedećih izraza je tačan ?

A. Pravac prostiranja svjetlosnih zraka se mijenja, dok brzina svjetlosnih zraka ostaje ista

B. Brzina svjetlosnih zraka smanjuje se, dok pravac svjetlosnih zraka ostaje isti

C. Brzina svjetlosnih zraka ostaje ista, dok pravac svjetlosnih zraka se mijenja

D. Pravac ostaje isti prostiranja svjetlosnih zraka, dok brzina svjetlosnih zraka kroz staklo

se povećeva

25. Koja od navedenih formula predstavlja brzinu jednog talasa?

A. T

v

B.

Tv

C. Tv

D. Tv 2

26. Na slici su prikazana dva talasa A i B koji se prostiru u istoj sredini. Koja od

karakteristika je ista za oba talasa ?

A. Perioda

B. Amplituda

C. Frekvencija

D. Talasna dužina

Page 8: QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

A GJIMNAZIJA PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA

7

27. Na slici je prikazana jedna akustična (zvučna ) viljuška koja vrši oscilacije u

vazduhu.Mali kružići predstavljaju molekule vazduha koji prenose zvučni talas.

Koji od donjih slučajeva prikazuje pravac kretanja molekula vazduha?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

28. Koja od navedenih formula predstavlja Omov zakon za kolo na slici?

A. R

I 21

B. R

I2

21

C. R

I2

21

D. R

I 21

29. U jedan zatvoreni sud nalaze se dva gasa kiseonik i vodonik. Ako su njihovi

parcijalni pritisci 50 kPa odnosno 40 kPa, koliko će tada biti opšti (ukupni)

pritisak ove smješe ?

A. 10 kPa

B. -10 kPa

C. 90 kPa

D. -90 kPa

30. Dvije metalne sfere A i B su naelektrisane sa količinom elektriciteta kao na slici.

Ako se ove dvije sfere sretnu jedna sa

drugom i zatim se one rastave jedna od

druge koliko će biti količina

elektricitetana sferi A?

A. C6103

B. C6103

C. C6106

D. C6106

Page 9: QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

A GJIMNAZIJA PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA

8

HEMIJA

31. Koja grupa u periodnom sistemu ima sve elemente u gasovitom stanju?

A. Grupa 15

B. Grupa 16

C. Grupa 17

D. Grupa 18

32. Broj organskih jedinjenja u svakodnevnom životu je veoma veliki:

A. Zato što su atomi ugljenika međusobno povezani na nekoliko načina

B. Zato što su atomi ugljenika povezani sa svim hemijskim elementima

C. Zato što postoje četiri alotropske modifikacije atoma ugljenika

D. Zato što ugljenik formira jedinjenja sa jonskom vezom i kovalentnom vezom

33. Koji oksid rastvoren u vodi boji plavi lakmus papir u crveno ?

A. CO

B. SO3

C. Na2O

D. CaO

34. Tokom procesa fotosinteze sunčeva energija se pretvara u hemijsku

energiju i tom prilikom se razvija hemijska reakcija :

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 ΔH=+2816 kJ/mol

Kolko grama glukoze (C6H12O6) će se dobiti ako je tokom ove reakcije

apsorbovano 5632 kJ ? Ako je : Ar(C)=12.0, Ar(H)=1.0, Ar(O)=16.0

A. 360 g

B. 180 g

C. 90 g

D. 45 g

35. Koji šećer se identifikuje Felingovim reagensom?

A. Eritruloza

B. Ribuloza

C. Riboza

D. Sorboza

36. Koji je oksidacioni broj kiseonika u jonu bikarbonata HCO3-?

A. -1

B. -2

C. -3

D. -4

37. Kako se zove jedinjenje koje je predstavljeno strukturnom

formulom?

A. Glicin

B. Alanin

C. Leucin

D. Serin

Page 10: QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

A GJIMNAZIJA PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA

9

38. Koji oblik kristalne rešetke gradi natrijum hlorid?

A. Metalnu kristalnu rešetku

B. Kovalentnu kristalnu rešetku

C. Molekularnu kristalnu rešetku

D. Jonsku kristalnu rešetku

39. Koja od dole navedenih reakcija predstavlja reakciju formiranja precipitata (talog)?

A. AgCl + 2NH3 = [Ag(NH3)]2Cl

B. AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3

C. Cr(OH)3 + 3HCl = CrCl3 + 3H2O

D. Cr(OH)3 + 3NaOH = Na3[Cr(OH)6]

40. Koliko protona i koliko elektrona se nalazi u jonu azota

?

A. 7 protona i 10 elektrona

B. 7 protona i 4 elektrona

C. 14 protona i 10 elektrona

D. 14 protona i 7 elektrona

41. Nikotin je jedan od glavnih alkaloida koji se nalazi u listovima i korjenu duhana, u medicini

se koristi za stimulisanje disanja, dok u većim količinama izaziva paralizu disanja i smrt.

Koja je strukturna

formula nikotina?

A. I

B. II

C. III

D. IV

42. Koja vrsta izomerije je predstavljena u sljedećim jedinjenjima ?

A. Izomerija funkcionalnih grupa

B. Konformaciona izomerija

C. Poziciona izomerija

D. Optička izomerija

43. U kojem je balonu najveći

broj molekula?

A. U balonu I

B. U balonu II

C. U balonu III

D. U balonu IV

44. Koja se od navedenih soli hidrolizuje kao baza ?

A. NaCl

B. KBr

C. KCN

D. NH4Cl

Page 11: QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

A GJIMNAZIJA PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA

10

45. Šta se dešava prilikom dobijanja alkohola iz aldehida ?

A. Reduktuje se atom ugljenika karbonilne grupe

B. Oksiduje se atom ugljenika karbonilne grupe

C. Oksiduje se atom ugljenika koji je blizu karbonilne grupe

D. Reduktuje se atom ugljenika koji je najudaljeniji od karbonilne grupe

46. Koji element 14-te grupe ima najnižu temperaturu topljenja?

A. Ugljenik (C)

B. Silicijum (Si)

C. Kalaj (Sn)

D. Germanium(Ge)

47. Kevlar je polimer koji ima veliku tvrdoću i koristi se kod neprobojne odeće.Po hemijskom

sastavu kakvo je jedinjenje kevlar?

A. Polisaharid

B. Poliamid

C. Polietilen

D. Poliizopren

48. Jon magnezijuma (12Mg2+

) u poređenju sa atomom magnezijuma (12Mg) sadrži:

A. 2 protona više

B. 2 protona manje

C. 2 elektrona više

D. 2 elektrona manje

49. Koja od hemijskih supstanci u sljedećem primjeru predstavlja redukciono sredstvo ?

CuO(s) + H2(g) → Cu(s) + H2O(g)

A. H2 zato što se oksiduje do H+

B. Cu2+

zato što se reduktuje do Cu0

C. Cu2+

zato što se oksiduje do Cu0

D. H2 zato što se reduktuje do H+

50. Kalcijum pripada istoj grupi elemenata periodnog sistema kao i magnezijum.Koja od

sljedećih tvrdnji odgovara kalcijumu?

A. Formira kiseli oksid CaO

B. Reaguje burno sa vodom i oslobađa vodonik

C. Formira bazni oksid Ca2O3

D. Pripada grupi alkalnih metala

51. Koja od dole navedenih jedinjenja imaju najslabije bazne osobine?

A. Jedinjenje A

B. Jedinjenje B

C. Jedinjenje C

D. Jedinjenje D

Page 12: QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

A GJIMNAZIJA PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA

11

52. Kip slobode u New York je izgrađen od bakra, koji je najotporniji na koroziju.Posle

izvjesnog vremena bakar je oksidovao pa je statua pozelenela kao rezultat formiranja kojeg

hemijskog jedinjenja:

A. Cu(OH)2

B. Cu2(OH)2CO3

C. CuCO3

D. CuSO4

53. Koja je strukturna formula acetilsalicilne kiseline ili aspirina ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

54. Ako je u 200 cm3 rastvora NaNO3 masene koncentracije γ=160 g/dm

3

dodato 600 cm3 vode kolika je koncentracija dobijenog rastvora ?

A. γ=53.3 g/dm3

B. γ=40 g/dm3

C. γ=480 g/dm3

D. γ=640 g/dm3

55. Koji od elemenata 2 periode periodičnog sistema ima visok elektronski afinitet?

A. Litium

B. Neon

C. Kiseonik

D. Bor

Page 13: QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

A GJIMNAZIJA PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA

12

BIOLOGIJA

56. Kako se zovu ćelije u organizmu koje učestvuju u razmjeni gasova?

A. Osteocite

B. Eritrociti

C. Miocite

D. Leukociti

57. Koji organ je tačno povezan sa funkcijom koju obavlja?

A. Mezonefros Razmjena gasova

B. Jetra Insulin

C. Tiroidea Hormoni T3

D. Srednji mozak Ravnoteža

58. Pentozni ciklus počinje sa glukozom-6-fosfat i završava:

A. glukozom- 3-fosfat

B. glukozom- 4-fosfat

C. glukozom- 5-fosfat

D. glukozom- 6-fosfat

59. U kom biomu živi bizon kao biljojed?

A. Stepa

B. Pustinji

C. Tropskim šumama

D. Listopadnim šumama

60. O kojoj žlijezdi je riječ ukoliko

su nam dati sljedeći podaci?

A. Jetra

B. Epifiza

C. Hipofiza

D. Pankreas

61. Ako dođe do ukrštanja pšenice sa visokim stablom TT i pšenice sa niskim stablom tt koji

se procenat potomstva niskih stabala dobija u F2 generaciji?

A. 25%

B. 33%

C. 50%

D. 75%

62. Skelet kičme pripada :

A. Kožnom skeletu

B. Osovinskom skeletu

C. Karličnom pojasu

D. Skeletu ekstremiteta

63. Koje ćelijske organele vrše sintezu proteina?

A. Plastidi

B. Lizozomi

C. Ribozomi

D. Centrozomi

Page 14: QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

A GJIMNAZIJA PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA

13

64. Kako se zove hromozom čiji je jedan krak veći dok je drugi mnogo

manji?

A. Akrocentrični

B. Submetacentrčni

C. Metacentrični

D. Teleocentrični

65. Kod kojeg dole navedenog tkiva će se javiti problem u normalnom funkcionisanju ako se

ošteti miozin?

A. Koštano tkivo

B. Nervno tkivo

C. Krvno tkivo

D. Mišićno tkivo

66. Kojoj sistematskoj grupi organizama životinja pripada slijepi miš?

A. Sisarima

B. Vodozemcima

C. Gmizavcima

D. Pticama

67. Daltonizam ili slijepilo za boje, prouzrokovan mutacijom recesivnog gena, nalazi se na:

A. hromozomu 6

B. hromozomu X

C. hromozomu 13

D. hromozomu 21

68. Kojoj porodici pripada crna kleka?

A. Porodici krstašica

B. Porodici tisa

C. Porodici čempresa

D. Porodici bora

69. Od kog embrionalnog listića kod čovjeka je razvijena pljuvačna žlijezda, jetra, i pankreas?

A. Ektoderma

B. Endoderma

C. Epiderma

D. Mezoderma

70. Koja od ovih ćelija ima visoku specijalizaciju tokom čitavog života?

A. Nervne ćelije

B. Eritrociti

C. Sekretorne ćelije

D. Leukociti

71. Kojim procesom se vrši prenos ugljen dioksida iz krvi u alveole?

A. Osmozom

B. Difuzijom

C. Pasivnim transportom

D. Aktivnim transportom

Page 15: QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF …masht.rks-gov.net/uploads/2015/08/boshnjak-gjimnazi-natyror.pdf · C. Doplerov efekat D. Interferenca talasa 18. U zatvorenom

A GJIMNAZIJA PPRRIIRROODDNNIIHH NNAAUUKKAA

14

72. Koje životinje osim kože imaju još jedan omotač tijela a zove se plašt ?

A. Sunđeri

B. Hidra

C. Mekušci

D. Ptice

73. Kako se zove odnos raka (A) i kita (B), pozitivan

za organizam A i neutralan za organizam B?

A. Komensalizam

B. Protokoopracija

C. Mutualizam

D. Neutralizam

74. Na slici je prikazana građa sistema organa za

izlučivanje kod čovjeka .Koji organ je obelježen

brojem 5 ?

A. Uretra

B. Ureter

C. Bubreg

D. Mokraćna bešika

75. Koje od dole navedenih grupa životinja imaju otvoreni krvni sistem?

A. Člankaste gliste

B. Gmizavci

C. Insekti

D. Sisari

76. U kojoj strukturi oka se nalaze štapići i čepići?

A. Beonjača

B. Sudovnjača

C. Dužica D. Mrežnjača

77. Koja se jedinjenja dobijaju kao krajnji produkti tokom procesa fotosinteze?

A. Glukoza i ugljen dioksid

B. Ugljen dioksid i voda

C. Glukoza i kiseonik

D. Voda i kiseonik

78. Koja je osnovna funkcija bešike zraka kod ribe?

A. hidrostatična

B. hidrodinamična

C. Zvučna

D. balistička

79. Kakvu nervaturu lista imaju monokotiledoni?

A. Mrežastu

B. Paralelnu

C. Račvastu

D. Spiralnu

80. Koji od ovih bioma je bogata bukvom?

A. Tundra

B. Savana

C. Četinarske šume

D. Listopadne šume