58
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Sveučilišni studij REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO OPTEREĆENOG JEDNOFAZNOG ISPRAVLJAČA U PUNOUPRAVLJIVOM MOSNOM; SPOJU 10A, 600V Završni rad Filip Kutnjak Osijek, 2016.

REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Sveučilišni studij

REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI

INDUKTIVNO OPTEREĆENOG JEDNOFAZNOG

ISPRAVLJAČA U PUNOUPRAVLJIVOM MOSNOM;

SPOJU 10A, 600V

Završni rad

Filip Kutnjak

Osijek, 2016.

Page 2: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

Obrazac Z1P - Obrazac za ocjenu završnog rada na preddiplomskom sveučilišnom studiju

Osijek, 02.09.2016.

Odboru za završne i diplomske ispite

Prijedlog ocjene završnog rada

Ime i prezime studenta: Filip Kutnjak

Studij, smjer: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika

Mat. br. studenta, godina upisa: 3819, 07.11.2013.

OIB studenta: 01312408248

Mentor: Izv.prof.dr.sc. Denis Pelin

Sumentor: Ivan Biondić

Naslov završnog rada: Rekonstrukcija i mjerenja na maketi induktivno opterećenog jednofaznog ispravljača u punoupravljivom mosnom spoju 10A, 600V

Znanstvena grana rada: Elektrostrojarstvo (zn. polje elektrotehnika)

Predložena ocjena završnog rada: Izvrstan (5)

Kratko obrazloženje ocjene prema Kriterijima za ocjenjivanje završnih i diplomskih radova:

Primjena znanja stečenih na fakultetu: 3

Postignuti rezultati u odnosu na složenost zadatka: 2

Jasnoća pismenog izražavanja: 3

Razina samostalnosti: 2

Datum prijedloga ocjene mentora: 02.09.2016.

Datum potvrde ocjene Odbora:

Potpis mentora za predaju konačne verzije rada u Studentsku službu pri završetku studija:

Potpis:

Datum:

Page 3: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

IZJAVA O ORIGINALNOSTI RADA

Osijek, 26.09.2016.

Ime i prezime studenta: Filip Kutnjak

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika

Mat. br. studenta, godina upisa: 3819, 07.11.2013.

Ephorus podudaranje [%]: 9%

Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom: Rekonstrukcija i mjerenja na maketi induktivno

opterećenog jednofaznog ispravljača u punoupravljivom mosnom spoju 10A, 600V

izrađen pod vodstvom mentora Izv.prof.dr.sc. Denis Pelin

i sumentora Ivan Biondić

moj vlastiti rad i prema mom najboljem znanju ne sadrži prethodno objavljene ili neobjavljene pisane materijale drugih osoba, osim onih koji su izričito priznati navođenjem literature i drugih izvora informacija. Izjavljujem da je intelektualni sadržaj navedenog rada proizvod mog vlastitog rada, osim u onom dijelu za koji mi je bila potrebna pomoć mentora, sumentora i drugih osoba, a što je izričito navedeno u radu.

Potpis studenta:

Page 4: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

Sadržaj:

1. UVOD ................................................................................................................................................. 1

1.1. Zadatak rada ............................................................................................................................ 1

2. REKONSTRUKCIJA MAKETE ........................................................................................................ 2

3. ANALIZA RADA ............................................................................................................................... 4

4. MJERENJA U LABORATORIJU ...................................................................................................... 8

4.1. Mjerenja za kut upravljanja α=3.6° ............................................................................................ 10

4.2. Mjerenja za kut upravljanja α=72° ............................................................................................. 11

5. DORADA PREDLOŠKA ZA 4. LABORATORIJSKU VJEŽBU ................................................... 13

6. ZAKLJUČAK ................................................................................................................................... 19

LITERATURA ...................................................................................................................................... 20

SAŽETAK ............................................................................................................................................. 21

ABSTRACT .......................................................................................................................................... 21

ŽIVOTOPIS .......................................................................................................................................... 22

PRILOZI ................................................................................................................................................ 23

Prilog 1: Predložak za laboratorijsku vježbu ..................................................................................... 24

Prilog 2: Snimljeni valni oblici ......................................................................................................... 45

Prilog 3: Podatkovna tablica integriranog sklopa TCA 785 .............................................................. 46

Prilog 4: Podatkovna tablica tiristora TYN616 ................................................................................. 51

Prilog 5: Podatkovna tablica tranzistora BD677 ............................................................................... 52

Page 5: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

1

1. UVOD

Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu

ispravljača u jednofaznom punoupravljivom mosnom spoju, izraditi kućište za maketu, te

obaviti mjerenja na ispravljaču odnosno obaviti rekonstrukciju mjerenja. Zatim se uz dodatna

mjerenja seminar koristio pri izradi završnog rada. Shema ispravljača je preuzeta s Loomen

stranice kolegija. Korištene su komponente koje je bilo lako nabaviti. Napravljeni ispravljač je

punovalni jednofazni ispravljač 10 A, 600 V na kojem se tiristorima, odnosno upravljivim

ventilima, upravlja fazno pomoću integrirnog sklopa TCA785. Izrađeni ispravljač se planira

sljedeće akademske godine, 2016./2017., koristiti na laboratorijskim vježbama iz kolegija

„Osnove energetske elektronike“ na preddiplomskomm studiju elektrotehnike.

1.1. Zadatak rada

Za izrađeni induktivno opterećenog jednofaznog ispravljača u punoupravljivom mosnom spoju

10 A, 600 V, izvesti mjerne točke i maketu preurediti za laboratorijske vježbe. Izvršiti mjerenja

u radnim točkama i napraviti predložak za laboratorijske vježbe.

Page 6: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

2

2. REKONSTRUKCIJA MAKETE

Rekonstrukcija makete je rađena radi izrade kućišta za maketu odnosno kako bi se maketu

prilagodilo upotrebi na laboratorijskim vježbama, te kako bi mjerenja na njoj bila što sigurnije

obavljana.

Na slici 2.1 je prikazan ispravljač nakon odrađenih svih koraka njegove izrade.

Slika 2.1. Maketa ispravljača

Nakon izrade same makete ispravljača pristupilo se izradi kućišta za istu. Kućište je napravljeno

od pleksiglasa dimenzija 29x14,5x10cm. Na gornju stranu kućišta je zalijepljenja nadomjesna

shema jednofaznog punoupravljivog mosnog spoja sa izvedenim mjernim točkama. Na

mjestima gdje će se obavljati mjerenja odnosno na pozicijama mjernih točaka su postavljene

priključnice kako bi se mogli priključiti spojni vodiči. Mjeriti će se struja ventilskog para V1-

V4 i ventilskog para V2-V3. Priključnice su također postavljene kako bi se uređaj mogao spojiti

na pojnu mrežu te kako bi se moglo priključiti trošilo. Potenciometri od 10 kΩ i 100 kΩ su

također postavljeni na kućište jer se s njima podešava kut upravljanja te namještaju valni oblici

rampi dani u prilogu 3. Također su na kućište postavljeni osigurači kako bi se u slučaju njihova

izgaranja isti mogli jednostavnije zamijeniti bez otvaranja samog kućišta.

Slika 2.2 prikazuje samo kućište, dok slika 2.3 prikazuje potpuno završenu maketu ispravljača

prilagođenu za rad na laboratorijskim vježbama.

Page 7: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

3

Slika 2.2. Kućište

Slika 2.3. Ispravljač

Page 8: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

4

3. ANALIZA RADA

Radi lakšeg razumijevanja rezultata dobivenim mjerenjem na maketi punovalnog ispravljača

bit će dana kratka analiza rada neophodna za shvaćanje rada i funkcije samog ispravljača.

Za obavljanje analize rada koristit će se nadomjesna shema jednofaznog mosnog spoja s

djelatno-induktivnim opterećenjem koja je prikazna na slici 3.1[1]. Također je važno

napomenuti da su tiristori u ovom slučaju modelirani strujno jednosmjernim sklopkama.

Slika 3.1. Nadomjesna shema jednofaznog mosnog spoja s djelatno-induktivnim opterećenjem

Primjene li se Kirchoffovi zakoni na mrežu sa slike 3.1 dobiva se:

KZN:

1) uE = uV1-uv2 (4-1)

2) uE = uv4-uv3 (4-2)

3) ud = -uv4-uv2 (4-3)

uE

iE

iv1

uv1

iv3

uv3

iv2

uv2

uv4

id

ud

Iv4

Page 9: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

5

KZS:

1) id=iV1+iV2 (4-4)

2) iE=iV1-iV3 (4-5)

3) id=iV4+iV3 (4-6)

Kako bi analiza rada bila jednostavnija uveden je niz pretpostavki. Zanemaren je induktivitet

pojne mreže, struja na trošilu je glatka, trošilo je djelatno-induktivno, te stoga komutacija nije

trenutna (k≠0). Ako se pretpostavi da je kut upravljanja α≠0 može se izračunati napon praznog

hoda Udiα(0). Kut upravljanja α predstavlja odgodu okidanja upravljačkih impulsa za određeni

vremenski period izražen u ms, dok kod neupravljivog ispravljača ne postoji ta odgoda odnosno

kut upravljanja jer se sastoji od dioda (neupravljiva komponenta) a ne tiristora. Također, prema

definiciji praznog hoda, struja trošila je zanemariva, te stoga napon praznog hoda iznosi[1]:

𝑈𝑑𝑖𝛼(0) =

1

π∫ sin 𝜔𝑡 𝑑𝜔𝑡 =

2

πcos 𝛼

𝛼+π

𝛼

(4-7)

Nadalje je prikazna upravljačka karakteristika, gdje je Udi0(0) idealan napon praznog hoda

neupravljivog ispravljača[1].

𝑈𝑑𝑖𝛼(0)

𝑈𝑑𝑖0(0)= cos 𝛼

(4-8)

Struja trošila, uz zanemaren induktivitet pojne mreže, iznosi[1]:

𝐼𝑑 =

𝑈𝑑𝑖𝛼(0)

𝑅𝑑=

𝑈𝑑𝑖0(0) cos 𝛼

𝑅𝑑

(4-9)

Ispravljački je način rada ostvariv samo u području kutova upravljanja[1]:

0 ≤ 𝛼 ≤ π 2⁄

Za razumijevanje rada tiristora odnosno strujno jednosmjerne sklopke potrebno je poznavati

njihovu i-u karakteristiku koja je prikazana na slici 3.2.

Page 10: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

6

Slika 3.2. i-u karakteristika strujno jednosmjerne sklopke

Naime, u ovom slučaju tiristor uklapa kad je napon pozitivan s tendencijom rasta, a isklapa kad

je struja pozitivna s tendencijom pada. Kut upravljanja se određuje prema jednadžbi (4-10):

𝛼 =

𝑇𝑋 ∙ 360°

20 𝑚𝑠

(4-10)

Sada je, nakon provedene analize rada, moguće nacrtati karakteristične valne oblike struje i

napona ispravljača što je prikazano na slici 3.3[1] i 3.4[1]. Slika 3.3 prikazuje slijed

upravljačkih signala dok slika 3.4 prikazuje karakteristične valne oblike napona i struja.

Slika 3.3. Slijed upravljačkih signala

Page 11: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

7

Slika 3.4. Karakteristični valni oblici napona i struja ispravljača

Page 12: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

8

4. MJERENJA U LABORATORIJU

Mjerenja su se obavljala s djelatno-induktivnim opterećenjem za što su se koristile dvije

prigušnice (330 mH, 2 Ω) spojene u seriju s promjenjivim otpornikom (33 Ω, 3,1 A) koji je bio

postavljen na 10 Ω. Mjerilo se za kuteve upravljanja od α=3,6°, α=45° i α=72°. Kao što je već

napisano ispravljački režim rada kreće se u području 0 ≤ 𝛼 ≤ π 2⁄ no kako bi se izbjeglo

prekomjerno zagrijavanje te zbog problema s potencimetrima teoretski maksimalni i minimalni

kut nije postignut. Mjerili su se valni oblici upravljačkih impulsa xV1 i xV2 na nožicama 14 i 15

integriranog kruga TCA 785, struje i napona pojne mreže i trošila te napona ventila V1,V3 i V4.

Mjerenja su rađena prema shemi na slici 4.1.

Slika 4.1 Shema mjerenja

Ampermetar A1 mjeri struju pojne mreže, A2 struju trošila, voltmetar V napon trošila, dok

oznake A i B kod masa označavaju dvije točke koje su se koristile kod mjerenja valnih oblika

odnosno gdje su bile spojene mase osciloskopa. Masa A se koristila za mjerenje valnog oblika

napona na ventilima V1,V3 i V4 te za mjerenje valnih oblika struje i napona trošila. Masa B se

koristila kod mjerenja valnih oblika napona i struje pojne mreže te upravljačkih impulsa xV1 i

xV2. Važno je napomenuti da nikako u isto vrijeme ne smiju biti spojne dvije mase osciloskopa

na dvije različite mjerne točke kako ne bi došlo do kratkog spoja i time oštećenja cijelog

ispravljača, a moguće i mjerne opreme.

Page 13: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

9

Na slici 4.2 je prikazano radno mjesto u laboratoriju gdje su se obavljala mjerenja.

Slika 4.2. Radno mjesto

Tablica 4.1. Izmjerene vrijednosti napona i struja

Ud(0) UE I1 I2(0)

α=3.6° 30,79V 38,82V 1,848A 1,850A

α=45° 16,8V 38,10V 1,010A 1,030A

α=72° 8,33V 39,38V 0,520A 0,500A

U tablici 4.1 se primjećuje kako struja pojne mreže (I1) i trošila (I2(0)) te napon trošila (Ud(0))

padaju s povećanjem kuta vođenja dok napon pojne mreže (UE) ostaje na približno istoj

vrijednosti. Instrumenti koji su mjerili napon i struju pojne mreže su bili postavljeni na

izmjenično područje dok su instrumenti koji su mjerili struju i napon trošila bili postavljeni na

istosmjerno područje.

Page 14: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

10

4.1. Mjerenja za kut upravljanja α=3,6°

Slika 4.3. Karakteristični valni oblici napona ventila i upravljački signali

a) Struja trošila; id i naponi ventila V1 i V3; uv1, uv3

b) Struja trošila; id i upravljački signali xv1, xv2

Slika 4.4. Karakteristični valni oblici napona i struja trošila i pojne mreže

a) Napon i struja trošila; ud, id i napon ventila V4; uv4

b) Napon i struja pojne mreže; uE, iE

id

ud

uv4

iE

uE

id

uv3

uv1

b)

id

xV1

xV1

a)

b) a)

Page 15: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

11

Na slici 4.3a se vidi kako ventili V3 i V1 rade protutaktno, odnosno ventilski parovi. Dok jedan

ventilski par vodi, drugi ne vodi i obratno. Primjećuje se i nešto veća vršna vrijednost napona

na ventilu V3 zbog različitog induktiviteta impulsnih transformatora.

Na slici 4.3b je prikazana struja trošila i upravljački signali xV1 i xV2. Upravljački signali kasne

za točno pola periode jedan za drugim. Oni nastaju na izlazima 14 i 15 integriranog sklopa TCA

785 koji upravlja tiristorima odnosno daje upravljački signal u trenutku kada bi upravljivi

ventili odnosno tiristori trebali početi voditi. To se primjećuje i na valnom obliku struje trošila

tj. u trenutku kada je dan signal struja trošila raste što je znak da ventilski par vodi.

Na slici 4.4a je prikazan napon na ventilu V4, te su prikazani napon i struja trošila. Ventil V4

vodi kada je napon uV4 nula te je stoga struja na trošilu pozitivna.

4.2. Mjerenja za kut upravljanja α=72°

a) Struja trošila; id i naponi ventila V1 i V3; uv1, uv3

b) Struja trošila; id i upravljački signali xv1, xv2

id

xV1

xV2

Slika 4.5. Karakteristični valni oblici napona ventila i upravljački signali

a) b)

Page 16: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

12

a)

Slika 4.6. Karakteristični valni oblici napona i struja trošila i pojne mreže

a) Napon i struja trošila; ud, id i napon ventila V4; uv4

b) Napon i struja pojne mreže; uE, iE

Usporede li se slike valnih oblika za kuteve upravljanja α=3,6° i α=72° primjećuje se razlika u

vremenu okidanja upravljačkih impulsa. Kut kašnjenja okidanja tj. kut upravljanja za α=3,6°

odgovara odgođenju vođenja u iznosu od 0,2 ms, dok kut upravljanja α =72° odgovara

odgođenju vođenja u iznosu od 4 ms.

id

ud

uv4

uE

iE

b)

Page 17: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

13

Slika 5.2. Nadomjesna shema jednofaznog mosnog spoja i slijed upravljačkih impulsa

5. DORADA PREDLOŠKA ZA 4. LABORATORIJSKU VJEŽBU

U 4. laboratorijskoj vježbi „Upravljivi ispravljači“ iz kolegija „Osnove energetske elektronike“

dodano je poglavlje induktivno opterećenog punoupravljivog ispravljača u mosnom spoju.

Slika 5.1. Zadatak vježbe

U vježbi je dana teorijska analiza rada ispravljača potrebna za razumijevanja rada ispravljača,

koja se sastoji od nadomjesne sheme ispravljača u jednofaznom punoupravljivom mosnom

spoju i slijeda upravljačkih signala prikazanih na slici 5.2.

Page 18: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

14

Slika 5.3. Karakteristični valni oblici napona i struja trošila i ventila

U vježbi su priloženi karakteristični valni oblici dobiveni teorijskom analizom rada koji se

mogu očekivati kao rezultati mjerenja provedenih na laboratorijskoj vježbi (slika 5.3). Također

je dana matematička analiza rada ispravljača koja je prikazana na slici 5.4.

Page 19: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

15

Slika 5.4. Matematička analiza rada ispravljača

Page 20: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

16

Opisana su dva podsustava ispravljača, energetski i upravljački, čiji su opisi dani na slici 5.5.

Slika 5.5. Opisi podsustava ispravljača

Također je prikazan i raspored nožica integriranog sklopa TCA785 kao i funkcije pojedinih

nožica i karakteristični valni oblici koji se dobiju na pojedinim nožicama sklopa što je prikazano

slikom 5.6.

Page 21: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

17

Slika 5.6. Raspored i funkcija nožica te karakteristični valni oblici integriranog sklopa TCA

785

Zadatak za pripremu je preuzet iz udžbenika „Ivan Flegar: Sklopovi energetske elektronike –

odabrani primjeri“ iz poglavlja „6. Ispravljači“ te je prikazan na slici 5.7.

Slika 5.7. Zadatak za pripremu

Page 22: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

18

Opisan je postupak provedbe laboratorijske vježbe prikazan na slici 4.8.

Slika 5.8. Provedba laboratorijske vježbe

Na slici 5.9 je dodan zadatak za analizu dobivenih rezultata.

Page 23: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

19

Slika 5.9. Zadatak za analizu rezultata

6. ZAKLJUČAK

U završnom radu je obavljena rekonstrukcija makete ispravljača u jednofaznom

punoupravljivom mosnom spoju. Izrađeno je kućište za maketu na koje su izvučeni priključci

za mjerne točke te za napajanje samog ispravljača zbog lakšeg provođenja mjerenja. Također

su na kućište izvučeni potenciometri kao i osigurači radi lakše zamjene istih.

Jeda od specifičnosti punoupravljivog mosnog spoja je mogućnost upravljanja trenutkom kada

će tiristori odnosno upravljivi ventili početi voditi. Kut upravljanja odnosno odgoda trenutka

okidanja upravljačkih signala se namješta potenciometrima od 10 kΩ i 100 kΩ. Mogućnost

upravljanja trenutkom okidanja se razlikuje od neupravljivog jednofaznog mosnog spoja gdje

se koriste diode koje su neupravljive komponente.

Mjerenja su obavljena za karakteristične kutove upravljanja α=3,6° i α=72°. Teoretski kut

upravljanja ide u rasponu od 0 ≤ 𝛼 ≤ 90° no zbog problema s potenciometrima, te fizičkih

ograničenja prigušnica koje su korištene kao djelatno-induktivno trošilo postigli su se ranije

spomenuti kutovi.

Nakon obavljenih mjerenja te usporedbom sa urađenom analizom rada primjećuje se kako se

oni poklapaju što znači da su pretpostavke u analizi rada dobro postavljene te da ispravljač radi

ispravno.

Page 24: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

20

LITERATURA

[1] I. Flegar: „Elektronički energetski pretvarači“, KIGEN, Zagreb, 2010.

Page 25: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

21

SAŽETAK

Napravljena je rekonstrukcija makete odnosno za istu je izrađeno kućište s izvedenim

priključcima za mjerne točke. Maketa je prilagođena upotrebi za laboratorijske vježbe u idućoj

akademskoj godini. Provedena je analiza rada te su određeni karakteristični valni oblici napona

i struja koji se mogu očekivati kao rezultati mjerenja. Mjerenja su vršena s djelatno-induktivnim

opterećenjem za karakteristične kutove upravljanja. Dorađen je predložak za laboratorijsku

vježbu 4 „Upravljivi ispravljači“. U vježbi je dana teorijska analiza rada ispravljača u

jednofaznom mosnom spoju, opisan je fizički model pretvarača te je dan postupak provođenja

vježbe kao i zadaci za pripremu i analizu rezultata.

Ključne riječi: fazno upravljanje, impulsni transformator, strujno jednosmjerna sklopka

RECONSTRUCTION AND MEASUREMENTS ON THE MODEL OF AN

ACTIVE – LOADED SINGLE PHASE FULLY CONTROLLED BRIDGE

RECTIFIER; 10A, 600V

ABSTRACT

A reconctruction of the model with the construction of an appropriate casing was made with

derived connections for the measurement points. The model is adapted to the use of laboratory

exercises in the next academic year. A work analysis was conducted and typical voltage and

current waveforms have been determined that can be expected as the measurements results. The

measurements were performed while the rectifier was active-inductive loaded for typical firing

angles. The template for the laboratory exercise 4 “Controlled rectifiers” was revised. A

theoretical work analysis of the single phase fully controlled rectifier was given and the physical

model of the converter was described. Steps for performing the exercise were described and

tasks for preparation and results analysis were given.

Key words: phase-control, pulse transformers, current one-way switch

Page 26: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

22

ŽIVOTOPIS

Filip Kutnjak rođen je 19.10.1994. godine u Osijeku. Živi u Josipovcu kod Osijeka gdje je

pohađao Osnovnu školu Josipovac. Po završetku osnovnoškolskog obrazovanja upisuje

Elektrotehničku i prometnu školu u Osijeku te se opredijeljuje za smjer elektrotehnika. 2013.

godine upisuje 1. godinu preddiplomskog studija elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu

Osijek. Na 2. godini studija se opredjeljuje za smjer elektroenergetika.

Sudjelovao je na natjecanju iz plivanja, te na sveučilišnom natjecanju u vaterpolu.

U Osijeku, svibanj 2016. Filip Kutnjak

(Vlastoručni potpis)

Page 27: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

23

PRILOZI

Prilog 1 – Predložak za laboratorijsku vježbu

Prilog 2 – Snimljeni valni oblici

Prilog 3 – Podatkovna tablica integriranog sklopa TCA 785

Prilog 4 – Podatkovna tablica tiristora TYN616

Prilog 5 – Podatkovna tablica tranzistora BD677

Page 28: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

24

Prilog 1: Predložak za laboratorijsku vježbu

Page 29: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

25

Page 30: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

26

Page 31: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

27

Page 32: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

28

Page 33: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

29

Page 34: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

30

Page 35: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

31

Page 36: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

32

Page 37: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

33

Page 38: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

34

Page 39: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

35

Page 40: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

36

Page 41: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

37

Page 42: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

38

Page 43: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

39

Page 44: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

40

Page 45: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

41

Page 46: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

42

Page 47: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

43

Page 48: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

44

Page 49: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

45

Prilog 2: Snimljeni valni oblici

Page 50: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

46

Prilog 3: Podatkovna tablica integriranog sklopa TCA 785

Page 51: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

47

Page 52: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

48

Page 53: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

49

Page 54: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

50

Page 55: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

51

Prilog 4: Podatkovna tablica tiristora TYN616

Page 56: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

52

Prilog 5: Podatkovna tablica tranzistora BD677

Page 57: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

53

Page 58: REKONSTRUKCIJA I MJERENJA NA MAKETI INDUKTIVNO … · 2019. 5. 11. · Za seminarski rad iz kolegija „Osnove energetske elektronike“ trebalo je izraditi maketu ispravljača u

54