RESOLUCIÓ PRE/887/2011, de 4 d’abril, per la qual abril 2011Ley 3-2008 BOE 131.pdf · tonàutica,…

 • Published on
  30-Aug-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5859 14.4.201122034

  http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298XDL B-38014-2077

  Disposicions

  CONSELL CATAL DE LESPORT

  RESOLUCIPRE/887/2011, de 4 dabril, per la qual sobre la convocatria per a la validaci daprenentatges adquirits i la seva connexi amb el nivell 1 de la formaci es-portiva que es troba en perode transitori, en diverses modalitats i especialitats esportives.

  Ats lestablert en la disposici transitria tercera apartat primer de la Llei 3/2008, de 23 dabril, de lexercici de les professions de lesport;

  Atesa la Resoluci VCP/1921/2009, de 3 de juliol, per la qual es regula el proce-diment de validaci daprenentatges adquirits i la seva connexi amb el nivell 1 de les formacions esportives del perode transitori;

  Ats que el perode transitori est regulat a lOrdre del Ministeri dEducaci, Cultura i Esports EDU/3186/2010, de 7 de desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de forma-ci esportiva a que es refereix la disposici transitria primera del Reial decret 1936/2007, de 24 doctubre;

  Ats que lesmentada Ordre EDU/3186/2010, modificada per lOrdre EDU/581/2011, de 7 de mar, en la seva disposici transitria primera, mant la vigncia del lOr-dre ECD/3310/2002, de 16 de desembre, per als supsits contemplats en la citada disposici transitria;

  Dacord amb el que estableix larticle 5, apartat 1.b de la Resoluci VCP/1921/2009, que atribueix a la Secretaria General de lEsport la publicaci de les convocatries per validar els aprenentatges adquirits en relaci amb el nivell 1 de les formacions esportives de les modalitats i les especialitats esportives que es troben en perode transitori;

  En s de les atribucions que em confereix la legislaci vigent,

  RESOLC:

  1 Obrir la darrera i ltima convocatria per al procs de validaci de lapre-nentatge adquirit en relaci amb el nivell 1 de la formaci esportiva de les segents modalitats i especialitats esportives: Aerbic esportiu, Aikido, Bdminton, Balls esportius i de competici, Beisbol i Softbol, Boxa, Busseig esportiu amb escafandre autnom, Ciclisme, Curses dorientaci, Curling, Escacs, Esgrima, Esquaix, Espe-leologia, Esqu nutic, Fsic-culturisme i musculaci, Futbol americ, Gimnstica artstica , Gimnstica rtmica, Halteroflia, Hpica, Hoquei gel, Hoquei, Jiu-Jitsu, Judo, Karate, Kendo, Kickboxing, Kitesurf, Kung-Fu, Lluita lliure olmpica, Mo-tonutica, Nataci, Nihon tai-jitsu, Pdel, Parapent, Patinatge, Patinatge artstic sobre gel, Pilota, Piragisme, Pitch&Putt, Rem, Rugbi, Salvament i socorrisme, Surf, Taekwondo, Tai-Jitsu, Telemark, Trineu ambgossos, (Windsurf) TDV, Tir amb arc, Tir olmpic, Tennis, Tennis taula, Trampol, Creuer, Vela lleugera, Voleibol i Wu-shu, que es troben en perode transitori.

  2 El procs que ha de regir lexecuci daquesta convocatria s lestablert a la Resoluci VCP/1921/2009, de 3 de juliol.

  3 Persones destinatries:Per inscriures al procs per a la participaci en el procediment de validaci que

  regula aquesta Resoluci cal complir els segents requisits:a) Tenir 19 anys complerts lany de la inscripci.b) Acreditar un mnim de 700 hores daprenentatges adquirits en relaci amb la

  modalitat o amb lespecialitat esportiva per a la qual se sollicita la validaci.

 • Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5859 14.4.2011 22035

  http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298XDL B-38014-2077

  Disposicions

  Les hores dexperincia shan dhaver completat amb anterioritat a la data de publicaci daquesta Resoluci en el DOGC.

  Laprenentatge o el coneixement es poden acreditar en qualsevol dels mbits descrits a lannex de la Resoluci VCP/1921/2009, de 3 de juliol, que sn: el cur-rculum formatiu, lexperincia professional i/o lexperincia esportiva, o en ms dun daquests mbits. En tot cas, sn acumulatius per a computar el temps mnim exigit dexperincia.

  4 El termini de presentaci de les sollicituds per a la validaci de les modalitats i disciplines esportives a les quals es refereix aquesta convocatria ser de dos mesos a comptar des de lendem de la publicaci daquesta Resoluci al DOGC.

  5 Les sollicituds shan de presentar mitjanant els models dimpresos norma-litzats, que es poden obtenir a lEscola Catalana de lEsport, aix com a la pag. web corporativa de la Generalitat http://www.gencat.cat/presidencia/esports.

  Les sollicituds shan dadrear a la presidncia del Consell Catal de lEsport i es poden presentar al Registre General del Consell Catal de lEsport (av. Pasos Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat) i a les representacions territorials de la Secretaria General de lEsport a les adreces segents:

  Rbla. Guipscoa, 23-25, 08018 BarcelonaPl. de Pompeu Fabra, 1 (edifici Santa Caterina), 17002 GironaRambla dArag, 8, 25002 LleidaCarrer Major, 14, 43004 TarragonaCarrer Montcada, 23, 43500 TortosaTamb es podr realitzar la inscripci per qualsevol dels registres que preveu

  larticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les adminis-tracions pbliques i del procediment administratiu com i els articles 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 dagost de rgim jurdic i de procediment de les administracions pbliques de Catalunya.

  La sollicitud dinscripci haur danar acompanyada de la segent documen-taci:

  En tots els casos:a) Fotocpia del document nacional didentitat o document equivalent diden-

  tificaci.b) Justificant de labonament del preu pblic corresponent.c) Full de sollicitud degudament emplenat.d) Dossier dexperincies professionals en relaci con el ttol corresponent.Segons les condicions de la persona aspirant:e) Document justificatiu de bonificaci o exempci del preu pblic.

  6 La inscripci al procs de validaci estar subjecta a labonament del preu pblic corresponent, dacord amb el que disposa lannex 4 de lOrdre VCP/440/2008, de 23 doctubre, per la qual es fixen els preus pblics que ha daplicar el Consell Catal de lEsport (DOGC nm. 5246, de 29.10.2008)

  El pagament daquest preu sha defectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa (entitat bancria 2100), de manera que la persona interessada, amb el full que li correspon, pugui acreditar-ne labonament, indicant el procs de validaci al que es presenta i el nom de la persona. La manca de pagament, labonament fora de termini o lingrs annim determinar lexclusi de la persona aspirant.

  7 Les comissions avaluadores de les modalitats esportives per a les quals sobre la convocatria del procs de validaci, respectivament, es nomenaran transcorreguts 10 dies hbils a partir de la finalitzaci del termini de presentaci de sollicituds.

  Dacord amb larticle 5.3, apartat e), de la Resoluci VCP/1921/2009, de 3 de juliol, les comissions avaluadores han de publicar les llistes i els resultats de la va-loraci, la qual tindr lloc en el termini mxim de 30 dies hbils, comptats a partir de la data de la seva constituci, data en que se celebrar la reuni de valoraci i qualificaci dels resultats.

 • Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 5859 14.4.201122036

  http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298XDL B-38014-2077

  Disposicions

  Les llistes i els resultats de la valoraci shan de publicar en el tauler danuncis de lEscola Catalana de lEsport. Tamb sen donar publicitat a la mateixa adrea electrnica indicada a lapartat 5 daquesta Resoluci: http://www.gencat.cat/pre-sidencia/esports.

  La seu de les Comissions Avaluadores ser a lEscola Catalana de lEsport, dEsplugues de Llobregat.

  8 En la mateixa data en qu es constitueixi la Comissi Avaluadora es consti-tueix tamb la Comissi Tcnica corresponent, prevista a larticle 7 de la Resoluci VCP/1921/2009.

  Dacord amb larticle 5.3.d) de la citada Resoluci, sestableix que les comissions tcniques han demetre informe tcnic preceptiu individualitzat i confidencial, el qual semetr en un termini mxim de 15 dies des de la data de la seva constituci.

  9 El termini mxim de resoluci per part de lAdministraci esportiva de les sollicituds de validaci presentades ser de 5 mesos, comptats a partir de la data dentrada de la sollicitud.

  10 Aquesta Resoluci produeix efectes des de lendem de la seva publicaci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Contra aquesta Resoluci, que no posa fi a la via administrativa, es pot interpo-sar recurs dalada davant el mateix rgan que lha dictada, o directament, davant la persona titular del departament competent en matria desports, en el termini dun mes a comptar des de lendem de la seva data de publicaci, dacord amb larticle 107.1 en relaci amb el 114 i el 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu, per remissi de larticle 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 dagost, de rgim jurdic i de procediment de les administracions pbliques de Catalunya.

  Esplugues de Llobregat, 4 dabril de 2011

  IVAN TIBAU I RAGOLTAPresident

  (11.091.045)

  *

  http://www.gencat.cat/presidencia/esports

  DISPOSICIONSDEPARTAMENTDE LA PRESIDNCIAACORDGOV/67/2011, de 12 dabril pel qual satorga a lAjuntament de Vilafant una concessi per a la prestaci del servei pblic de radiodifusi sonora en ones mtriques amb modulaci de freqncia.CONSELL CATAL DE LESPORTRESOLUCIPRE/887/2011, de 4 dabril, per la qual sobre la convocatria per a la validaci daprenentatges adquirits i la seva connexi amb el nivell 1 de la formaci esportiva que es troba en perode transitori, en diverses modalitats i especialitats esportives.DEPARTAMENT de governaciI RELACIONS INSTITUCIONALSDECRET309/2011, de 12 dabril, pel qual es regula el Consell per a lImpuls i lOrdenaci de la Reforma de lAdministraci.RESOLUCIGRI/888/2011, de 22 de mar, per la qual es dna publicitat a la delimitaci entre els termes municipals dEstars i de Pujalt.RESOLUCIGRI/889/2011, de 23 de mar, per la qual es dna publicitat a la delimitaci entre els termes municipals de Tarroja de Segarra i de Torrefeta i Florejacs.DEPARTAMENTDECONOMIA I CONEIXEMENTDECRET310/2011, de 12 dabril, de reestructuraci del Departament dEconomia i Coneixement.DEPARTAMENTDE TERRITORI I SOSTENIBILITATRESOLUCITES/892/2011, de 8 de mar, sobre la subjecci a avaluaci ambiental de la Modificaci puntual nm. 3 del Pla dordenaci urbanstica municipal relativa al catleg de masies i cases rurals i al canvi de determinades qualificacions en sl no urbanitzable al terme municipal de Manlleu.DEPARTAMENTDE CULTURADECRET315/2011, de 12 dabril, de concessi de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.DEPARTAMENTDAGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACI I MEDI NATURALDECRET316/2011, de 12 dabril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentries referides a les matries de competncia del Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural.AUTORITAT CATALANADE PROTECCI DE DADESRESOLUCIde 4 dabril de 2011, per la qual saprova la modificaci dels suports normalitzats per formalitzar les inscripcions dels fitxers al Registre de Protecci de Dades de Catalunya.CRRECS I PERSONALDEPARTAMENTDECONOMIA I CONEIXEMENTDECRET311/2011, de 12 dabril, de cessament del senyor Ivan Planas i Miret com a director general de Promoci Econmica.DECRET312/2011, de 12 dabril, pel qual es nomena el senyor Ivan Planas i Miret director general de Seguiment i Avaluaci de Poltiques dEstabilitat i Creixement.DECRET313/2011, de 12 dabril, de cessament de la senyora Isabel de Diego i Levy-Picard com a directora del Programa de finanaments estructurats del Departament dEconomia i Coneixement.DECRET314/2011, de 12 dabril, pel qual es nomena la senyora Isabel de Diego i Levy-Picard directora general de Planificaci i Seguiment dInversions Estratgiques.ACORDGOV/66/2011, de 12 dabril, de cessament i nomenament dun vocal de la Junta de Govern de lInstitut Catal del Crdit Agrari en representaci del Departament dEmpresa i Ocupaci.DEPARTAMENTDINTERIOREDICTEd1 dabril de 2011, pel qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contencis administratiu nm. 485/2010, interposat en relaci amb la convocatria de promoci interna, mitjanant concurs oposici, per cobrir 320 places de caporal/a del cos de mossos desquadra de la Generalitat de Catalunya (nm. de registre de la convocatria 49/08).DEPARTAMENTDempresa i ocupaciRESOLUCIEMO/885/2011, de 31 de mar, de cessament del director del Consorci per a la Formaci Contnua de Catalunya.RESOLUCIEMO/886/2011, de 31 de mar, de nomenament del director/a del Consorci per a la Formaci Contnua de Catalunya.DEPARTAMENTDE JUSTCIAEDICTEd1 dabril de 2011, de notificaci de la Resoluci per la qual es posa fi al procediment disciplinari 25/2010 (AI-SRAJ).UNIVERSITATSCATALANESUNIVERSITAT POLITCNICA DE CATALUNYARESOLUCI577/2011, de 18 de mar, per la qual es convoca un concurs daccs a cossos de funcionaris docents universitaris.UNIVERSITAT DE GIRONARESOLUCIde 28 de mar de 2011, per la qual es fa pblic el nomenament de diverses persones com a funcionries de carrera de lescala administrativa.CONCURSOS I ANUNCISDEPARTAMENT de governaciI RELACIONS INSTITUCIONALSJURAT DEXPROPIACI DE CATALUNYAEDICTEde 30 de mar de 2011, pel qual es notifica la interposici del recurs nm. 98/2011.DEPARTAMENTDECONOMIA I CONEIXEMENTEDICTEde 12 dabril de 2011, pel qual se sotmet a informaci pblica el Projecte de decret pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentries, referides a les matries de competncia del Departament dEconomia i Coneixement.DEPARTAMENTDINTERIOREDICTEde 24 de mar de 2011, de notificaci de lacord diniciaci i el plec de crrecs de lexpedient sancionador SP-35/2010.EDICTEde 5 dabril de 2011, de notificaci de la proposta de resoluci de lexpedient sancionador VE-95/2010.DEPARTAMENTDE TERRITORI I SOSTENIBILITATEDICTEde 24 de mar de 2011, de notificaci de la resoluci dexpedients en matria dautoritzacions de transport.EDICTEde 28 de mar de 2011, pel qual es notifica un requeriment dinformaci en relaci amb obres de reforma realitzades a diferents apartaments de Port Ginesta, al terme municipal de Sitges.EDICTEde 31 de mar de 2011, de notificaci de laudes de la Junta Arbitral del Transport de Catalunya.PORTS DE LA GENERALITATANUNCIpel qual es fa pblica la licitaci dun contracte de gesti de serveis.AGNCIA CATALANA DE LAIGUAANUNCIdinformaci pblica (ref. CC2010000419).INSTITUT CATAL DEL SLEDICTEde 7 dabril de 2011, de notificaci de diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors.EDICTEde 7 dabril de 2011, de notificaci de diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors.EDICTEde 7 dabril de 2011, de notificaci de diverses resolucions dictades en expedients sancionadors.EDICTEde 7 dabril de 2011, de notificaci de diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors.ANUNCIpel qual es fa pblic que shan extraviat resguards de dipsit de fiances.ANUNCIpel qual es fa pblic que shan extraviat resguards de dipsit de fiances.ANUNCIpel qual es fa pblic que shan extraviat resguards de dipsit de fiances.AGNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYARESOLUCITES/884/2011, de 31 de mar, per la qual es fa pblica ladjudicaci definitiva de diversos contractes.DEPARTAMENTDAGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACI I MEDI NATURALEDICTEde 26 de mar de 2011, pel qual...

Recommended

View more >