RESURSؤ‚ EDUCAإ¢IONALؤ‚ DESCHISؤ‚ - ›a_-Ghid...آ  Sindromul lui Klinefelter Oligofrenia fenilpiruvicؤƒ

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RESURSؤ‚ EDUCAإ¢IONALؤ‚ DESCHISؤ‚ - ›a_-Ghid...آ  Sindromul lui Klinefelter...

 • RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ

  Denumire: Ghid metodologic ,,ETIOLOGIA SPECIFICĂ ȘI

  FACTORII DEZVOLTĂRII PSIHICE ÎN DEFICIENȚA DE

  INTELECT”

  Autor: BUCIU LORENȚA-DANIELA

  Unitatea de învăţământ: CSEI Balş

  Domeniul: Psihopedagogie specială

  Scopul materialului propus: didactic

 • BUCIU LORENȚA-DANIELA

  ETIOLOGIA SPECIFICĂ

  ȘI

  FACTORII DEZVOLTĂRII PSIHICE

  ÎN

  DEFICIENȚA DE INTELECT

  SUBIECTE REZOLVATE DIN PROGRAMA PENTRU

  EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN

  ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC II

  - PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ -

  - GHID METODOLOGIC PENTRU CADRE DIDACTICE -

 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

  Psihopedagogie specială

  PROGRAMA NAȚIONALĂ PENTRU

   examenul de definitivare în

  învățământ

   obținerea gradului didactic II

 • PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ A DEFICIENTULUI

  DE INTELECT

  TEMATICA PENTRU DEFINITIVAT ȘI GRADUL II

  MODUL I - Problematica generală a psihopedagogiei

  deficientului de intelect

  1. Stadialitate și evoluție

  2. Handicapul de intelect

  Concepte, definiții, frecvența, terminologie. Sistemul actual de

  asistență, educație specială și recuperare pentru deficienţii de intelect (în

  țara noastra și străinătate).

  Obiective generale și specifice ale acestui sistem. *

  Tendinte moderne în conceperea și organizarea asistenței, educației

  speciale și recuperării deficienţilor de intelect.

  Modalități variate de realizare în practică a ideilor de “integrare”,

  “școlarizare

  3. Etiologia specifică în deficienţa de intelect.

  Clasificarea deficienţilor de intelect după etiologie, gravitate,

  forme de manifestare. Caracterizarea principalelor sindroame

  oligofrenice.

  4. Factorii dezvoltării psihice

  Specificul relației și interacțiunii între ereditate – mediu – educație

  la persoanele cu handicap de intelect.

  Raportul învățare – dezvoltare – compensare la aceste persoane.*

  5. Comun şi specific în manifestarea tulburărilor de limbaj

  Consecințe ale acestor particularități în activitatea de educație

  specială și de recuperare.

  ------------------------------------------------------------------

  1. Temele cu asterix nu sunt cerute la definitivat

 • 6. Dezvoltarea compensatorie. Specificul relaţiei învăţare –

  dezvoltare la elevii cu deficienţă mentală.

  - conceptual de compensare şi de dezvoltare compensatorie;

  - conceptual de învăţare;

  - elemente specifice ale relaţiei învăţare – dezvoltare:

  - întârziere, dizarmonie, înţelegere parţială sau trunchiată;

  - rigiditate,inerție,fragilitatea personalității, fragilitatea și

  labilitatea conduitei verbale;

  - trasături temperamentale și de caracter

  7. Afectivitate și procesele volitive la deficienţii de intelect.

  Particularități ale afectivității și procesele volitive: instabilitate,

  rigiditate, dezechilibru de autoreglaj, insuficiența, mobilizare, etc.

  Consecințe ale acestor particularități în activitatea de educație

  specială și recuparare. Modalități de prevenire și combatere a

  consecințelor negative.

  8. Temperamentul și caracterul la deficienţii de intelect.

  Particularități ale acestora. Consecințe în activitatea de educație

  specială și recuperare.

  9. Modificările de ansamblu în structura personalității la

  deficientul de intelect.

  Interacțiunea dintre personalitate, conduita verbală și

  comportament.

  Modelarea compensatorie a personalității în procesul de educație

  specială și recuperare a deficienţilor de intelect.

  10. Diagnosticul diferențial la deficienţii de intelect

  Metode, procedee, tehnici, instrumente, în perspectiva elaborării

  programelor individuale de recuperare complexă și a inițierii măsurilor de

  orientare – reorientare școlară și profesională . *

  Specificul diagnozei și prognozei în psihopedagogia specială.

  ------------------------------------------------------------------

  1. Temele cu asterix nu sunt cerute la definitivat

 • MODULUL II – Problematica aplicativă a psihopedagogiei deficientului de intelect

  1. Perioade optime sensitive şi zonele dezvoltării

  2.Teorii ale învăţării cu aplicaţii la deficientul mental.

  3.Organizarea si formele procesului de instruire și educațional- recuperator pentru deficienţii de intelect.

  - clasa, grupa de educație, grupa de pregătire practică și grupa de

  corectare-principalele structuri organizatorice ale procesului instructiv- educativ-terapeutic, desfășurat în unitățile speciale pentru deficienţii de intelect;

  - forme de activitate diferențială (pe grupe de nivel) și individualizată (programe terapeutice individuale); *

  - specificul relației educat-educator în contextul activităților de grup și individuale, organizate cu elevii deficienţi de intelect . *

  4. Obiectivele și conținutul procesului de instruire și recuperativ-

  educațional pentru deficienţii de intelect.

  - obiectivele generale comune cu școala obișnuită (instructiv- cognitive și aplicativ practice);*

  - obiective generale specifice, educaţiei speciale;*

  - curriculumul educației speciale. *

  5. Specificul metodicii predări/învăţării în activitătile de instruire, educație și recuperare a deficienţilor de intelect. *

  - obiectivele de referinţă şi cele operaţionale;

  - conţinuturile învăţării şi proiectarea acestuia pe tipuri de activități, cu precizarea standardelor de realizare;

  - modele de proiectare, planificare şi de proiecte didactice;

  - adaptarea principiilor didacticii; valorizarea principiilor specifice educaţiei speciale;

  - mijloace didactice şi materiale specifice;

  - metode, procedee, exerciţii, tehnici de lucru etc.

  ------------------------------------------------------------------

  1. Temele cu asterix nu sunt cerute la definitivat

 • MODULUL III – Aspecte concrete privind metodica în activitatea cu deficienţii de intelect

  1. Metodologia predarii – învățării cunoștintelor elementare în

  cadrul ariei curriculare “limbă şi comunicare”

  - greutăți aparte întampinate de elevii deficienţi mental în procesul

  învățării limbii române, ca disciplina școlară; explicarea cauzelor

  (psihologice) ale acestor dificultăți și alegerea demersului metodologic

  vizând depășirea dificultăților în:

  - utilizarea metodei fonetice analitico-sintetice, în activitatea de instruire a

  citit-scrisului;

  - exersarea citirii, corecte, conștiente și expresive și a capacității de redare

  cu cuvinte proprii a celor citite;

  - exersarea scrierii lizibile (caligrafice) și corecte (ortografice);

  - exersarea exprimării corecte (oral și în scris) respectând regulile

  gramaticale elementare;

  - lărgirea și dezvoltarea vocabularului, accentuarea expresivității orale,

  consolidarea pronunției corecte, etc.

  2. Metodologia activităților de stimulare și corectare a

  limbajului în activitatea cu deficienţii de intelect.

  Contribuția activităților obișnuite instructiv-educative la stimularea

  dezvoltării și corectarea limbajului.

  Metodologia activităților de corectare individuală sau grupuri

  restrânse în cabinet. *

  3. Metodologia activităților de stimulare și corectare a psihomotricității deficiienţilor de intelect in cadrul activităților

  instructiv-educative obișnuite (îndeosebi al activităților de

  educație fizică, desen, îndeletniciri manuale etc.) cât și la cabinet.

  ------------------------------------------------------------------

  1. Temele cu asterix nu sunt cerute la definitivat

 • 4. Metodologia predarii-învățării cunoștințelor elementare în cadrul

  ariei curriculare „matematică şi ştiinţe” a elevilor cu deficienţă mentală.

  Dificultățile întampinate de elevii cu deficienţă de intelect în

  procesul învățării cunoștintelor elementare de aritmetică și geometrie.

  Explicarea cauzelor (psihologice) și alegerea demersului metodologic

  vizând depășirea dificultăților în:

  - însușirea numerației orale și a numerației scrise;

  - efectuarea operațiilor aritmetice;

  - rezolvarea unor probleme simple;

  - utilizarea practică a unităților de măsură (exerciții cu numere

  concrete).

  - cunoașterea mediului înconjurător (natural, geografic și social);

  5. Metodologia învăţării în cadrul ariilor curricluare arte şi

  tehnologii