Ročnk 2006 Čslo 1 - unms.sk NMS SR č. 1/2006 3 STN EN 60921 (36 0512) Predradnky trubicovch žiari-viek. Prevdzkov požiadavky (EN 60921: 2004, IEC 60921: 2004)

 • Published on
  19-Mar-2018

 • View
  220

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • Ronk2006 slo 1 V Bratislave 20. janura 2006 Cena 268,- Sk

  O B S A H

  1. Normalizcia

  Oznmenie STN o schvlen slovenskch technickch noriem, ich zmien, oprv a zruen ..................................................................... 2

  Oznmenie STN o prevzat eurpskych a medzinrodnch noriem do sstavy STN oznmenm ............................................................. 12

  Oznmenie STN o predbenej EN ............................................................................................................................................................ 16Oznmenie STN o nvrhu na zruenie STN .............................................................................................................................................. 17

  Oznmenie STN o zverejnen 1. asti Plnu technickej normalizcie na rok 2006 ................................................................................... 18

  2. Metrolgia

  Oznmenie NMS SR o autorizcii poda zkona . 142/2000 Z. z. v znen zkona . 431/2004 Z. z. ..................................................... 36Oznmenie NMS SR o zniku autorizcie poda zkona . 142/2000 Z. z. v znen zkona . 431/2004 Z. z. ......................................... 39Oznmenie NMS SR o schvlen typu meradiel ....................................................................................................................................... 40

  Rozhodnutie . 2005/160/008981/04164 z 20. 12. 2005 o vyhlsen certifikovanho referennho materilu ................................................................................................................. 44

  3. Skobnctvo

  Oznmenie NMS SR o udelen autorizcie ............................................................................................................................................... 46

  Oznmenie NMS SR o zniku autorizovanej osoby .................................................................................................................................. 48

  4. Akreditcia

  5. Rzne

  6. Prevzat informcie

  ISSN 1335-552X

  9 771335 552007

  01

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  2

  OznmenieSlovenskho stavu technickej normalizcieo schvlen slovenskch technickch noriem,

  ich zmien, oprv a zruen

  Slovensk stav technickej normalizcie oznamuje poda 5a 6 zkona . 264/1999 Z. z. o technickch poiadavkch navrobky a o posudzovan zhody a o zmene a doplnen niekto-rch zkonov v znen zkona . 436/2001 Z. z. a zkona. 254/2003 Z. z., e schvlil alej uveden slovensk technic-k normy, ich zmeny, opravy alebo zruenie.

  Ing. Boena Tuovgenerlna riaditeka STN

  v. r.

  Schvlen STN

  1. STN EN 14502-1(27 0047)

  eriavy. Vybavenie na zdvha-nie osb. as 1: Zvesn koe(EN 14502-1: 2005)Vydanie: februr 2006

  2. STN EN 14502-2(27 0047)

  eriavy. Vybavenie na zdvha-nie osb. as 2: Zdvhan sta-novitia obsluhy(EN 14502-2: 2005)Vydanie: februr 2006

  STN EN 61000-3-12(33 3432)

  Elektromagnetick kompatibi-lita (EMC). as 3-12: Medze.Medze harmonickch zloiekprdu vytvranch zariadenia-mi so vstupnm fzovm pr-dom > 16 A a 75 A, ktor sapripjaj k verejnm rozvod-nm sieam nzkeho naptia(EN 61000-3-12: 2005,IEC 61000-3-12: 2004)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  3.

  STN EN 61000-3-12(33 3432)

  Elektromagnetick kompatibilita(EMC). as 3-12: Medze har-monickch prdov spsobenchzariadenm s napjacm fzovmprdom > 16 A 75 A pripoje-nm k verejnm sieam nzkehonaptia ****)(EN 61000-3-12: 2005,IEC 61000-3-12: 2004)z novembra 2005

  4. STN EN 50131-5-3(33 4591)

  Poplachov systmy. Elektric-k zabezpeovacie systmy.as 5-3: Poiadavky na pre-pojovacie zariadenia vyuva-jce techniku rdiovho pre-nosu(EN 50131-5-3: 2005)Vydanie: februr 2006

  STN EN 60034-9(35 0000)

  Toiv elektrick stroje. as 9:Medzn hodnoty hluku(EN 60034-9: 2005,mod IEC 60034-9: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa od 1. 3. 2008ru

  5.

  STN EN 60034-9(35 0000)

  Toiv elektrick stroje. as 9:Medzn hodnoty hluku(EN 60034-9: 1997,IEC 60034-9: 1997)z oktbra 2001

  STN EN 60127-4(35 4730)

  Miniatrne poistky. as 4:Univerzlne modulrne poist-kov tavn vloky (UMF). Ty-py na mont do priechodnchotvorov a na povrchov mon-t(EN 60127-4: 2005,IEC 60127-4: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa od 1. 3. 2008ru

  6.

  STN EN 60127-4(35 4730)

  Miniatrne poistky. as 4: Uni-verzlne modulrne tavn poist-kov vloky (UMF)(EN 60127-4: 1996,IEC 60127-4: 1996)z augusta 2001

  STN EN 60238(36 0383)

  Objmky s Edisonovm zvi-tom na sveteln zdroje(EN 60238: 2004+ corr. janur 2005,IEC 60238: 2004)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  STN EN 60238(36 0383)

  Objmky na sveteln zdroje s Edi-sonovm zvitom ****)(EN 60238: 2004+ corr. janur 2005,IEC 60238: 2004)z jla 2005a od 1. 10. 2007 sa ru

  7.

  STN EN 60238(36 0383)

  Objmky s Edisonovm zvitomna sveteln zdroje(EN 60238: 1998+ corr. februr 1999,IEC 60238: 1998)z aprla 2001

  1. NORMALIZCIA

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  3

  STN EN 60921(36 0512)

  Predradnky trubicovch iari-viek. Prevdzkov poiadavky(EN 60921: 2004,IEC 60921: 2004)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  STN EN 60921(36 0512)

  Predradnky trubicovch iariviek.Prevdzkov poiadavky ****)(EN 60921: 2004,IEC 60921: 2004)z jla 2005a od 1. 10. 2011 sa ru

  8.

  STN EN 60921 + A1(36 0512)

  Predradnky trubicovch iariviek.Prevdzkov poiadavky(EN 60921: 1991 + A1: 1992,IEC 60921: 1988 + A1: 1990)z oktbra 2002

  STN EN 61047(36 0581)

  Elektronick zniujce menienaptia napjan jednosmer-nm alebo striedavm prdompre iarovky. Prevdzkov po-iadavky(EN 61047: 2004,IEC 61047: 2004)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  STN EN 61047(36 0581)

  Elektronick menie naptia preiarovky. Prevdzkov poiadav-ky ****)(EN 61047: 2004,IEC 61047: 2004)z jna 2005a od 1. 9. 2011 sa ru

  9.

  STN EN 61047(36 0581)

  Elektronick menie naptia preiarovky. Prevdzkov poiadavky(EN 61047: 1992,IEC 61047: 1991)z novembra 1994

  STN EN 60598-1(36 0600)

  Svietidl. as 1: Veobecn po-iadavky a skky(EN 60598-1: 2004,mod IEC 60598-1: 2003+ IS1: 2004)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  STN EN 60598-1(36 0600)

  Svietidl. as 1: Veobecn po-iadavky a skky ****)(EN 60598-1: 2004,IEC 60598-1: 2003 + IS1: 2004)z mja 2005a od 1. 7. 2007 sa ru

  10.

  STN EN 60598-1(36 0600)

  Svietidl. as 1: Veobecn po-iadavky a skky(EN 60598-1: 2000,mod IEC 60598-1: 1999)z jna 2002

  11. STN EN 60598-2-11(36 0600)

  Svietidl. as 2-11: Osobitn po-iadavky. Akvriov svietidl(EN 60598-2-11: 2005+ corr. august 2005,IEC 60598-2-11: 2005)Vydanie: februr 2006

  12. STN EN 50107-2(36 0620)

  Znaky a zariadenia so svietia-cimi trubicami napjan v-stupnm naptm naprzdnovym ako 1 kV a neprevyuj-cim 10 kV. as 2: Poiadavkyna ochrann zariadenia protiunikajcemu prdu a prerue-niu obvodu(EN 50107-2: 2005)Vydanie: februr 2006

  13. STN IEC 61502(40 2103)

  Jadrov elektrrne. Tlakovod-n reaktory. Monitorovanie vib-rcie vntroreaktorovch prvkov(IEC 61502: 1999)Vydanie: februr 2006

  14. STN IEC 61504(40 2104)

  Jadrov elektrrne. Prstrojea riadiace systmy dleit prebezpenos. Radian kontrolaelektrrne(IEC 61504: 2000)Vydanie: februr 2006

  STN EN 10027-1(42 0012)

  Systm oznaovania ocel. as 1:Znaky ocel(EN 10027-1: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  TNI CR 10260(42 0011)

  Systmy oznaovania ocel. Pr-davn symboly(CR 10260: 1998)z augusta 2001

  15.

  STN EN 10027-1(42 0012)

  Systmy oznaovania ocel. as 1:Znaky ocel, zkladn symboly(EN 10027-1: 1992)z oktbra 1998

  STN EN 1104(50 7006)

  Papier a lepenka uren nastyk s povatinami. Stanove-nie prenosu antimikrobilnychzloiek(EN 1104: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  16.

  STN EN 1104(50 7006)

  Papier a lepenka uren na styks povatinami. Stanovenie preno-su antimikrobilnych zloiek(EN 1104: 1995)z jna 1999

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  4

  STN EN 12497(50 7009)

  Papier a lepenka. Papier a le-penka uren na styk s pova-tinami. Stanovenie ortuti vo vod-nom vluhu(EN 12497: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  17.

  STN P ENV 12497(50 7009)

  Papier a lepenka. Papier a lepen-ka uren na styk s povatinami.Stanovenie ortuti vo vodnom v-luhu(ENV 12497: 1998)z jna 2000

  STN EN 12498(50 7010)

  Papier a lepenka. Papier a le-penka uren na styk s pova-tinami. Stanovenie kadmia a olo-va vo vodnom vluhu(EN 12498: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  18.

  STN P ENV 12498(50 7010)

  Papier a lepenka. Papier a lepen-ka uren na styk s povatinami.Stanovenie kadmia, olova a chr-mu vo vodnom vluhu(ENV 12498: 1997)z jna 2000

  19. STN EN ISO 22000(56 0301)

  Systmy manarstva bezpe-nosti potravn. Poiadavky naorganizcie potravinrskeho re-azca (ISO 22000: 2005)(EN ISO 22000: 2005)Vydanie: februr 2006

  STN EN 13398(65 7035)

  Asfalty a asfaltov spojiv. Sta-novenie elastickej nvratnostimodifikovanch asfaltov(EN 13398: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  20.

  STN EN 13398(65 7035)

  Asfalty a asfaltov spojiv. Sta-novenie prunosti modifikova-nch asfaltov ****)(EN 13398: 2003)z jna 2004

  STN EN 13399(65 7036)

  Asfalty a asfaltov spojiv. Sta-novenie stlosti modifikovanchasfaltov pri skladovan(EN 13399: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  21.

  STN EN 13399(65 7036)

  Asfalty a asfaltov spojiv. Sta-novenie stlosti modifikovanchasfaltov pri skladovan ****)(EN 13399: 2003)z jna 2004

  STN EN 13763-4(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 4:Stanovenie odolnosti prvod-nch vodiov a rzovch rrokproti oteru(EN 13763-4: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  22.

  STN EN 13763-4(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 4:Stanovenie odolnosti prvodnchvodiov a rzovch rrok protioderu ****)(EN 13763-4: 2003)z mja 2004

  STN EN 13763-5(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 5:Stanovenie odolnosti prvod-nch vodiov a rzovch rrokproti pokodeniu prerezanm(EN 13763-5: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  23.

  STN EN 13763-5(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 5:Stanovenie odolnosti prvodnchvodiov a rzovch rrok protipokodeniu rezanm ****)(EN 13763-5: 2003)z mja 2004

  STN EN 13763-6(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 6:Stanovenie odolnosti prvod-nch vodiov proti popraska-niu pri nzkych teplotch(EN 13763-6: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  24.

  STN EN 13763-6(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 6:Stanovenie odolnosti prvodnchvodiov a rzovch rrok protipokodeniu pri nzkych teplo-tch ****)(EN 13763-6: 2003)z mja 2004

  25. STN EN 13763-7(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 7:Stanovenie mechanickej pev-nosti prvodnch vodiov, r-zovch rrok, spojen, zalemo-van a uzverov(EN 13763-7: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  5

  STN EN 13763-7(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 7:Stanovenie mechanickej pevnos-ti prvodnch vodiov, rzovchrrok, spojok, krtiacich elemen-tov a tesnen ****)(EN 13763-7: 2003)z mja 2004

  STN EN 13763-8(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 8:Stanovenie odolnosti ziho-vch rozbuiek proti vibrcim(EN 13763-8: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  26.

  STN EN 13763-8(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 8:Stanovenie odolnosti zihovchrozbuiek proti vibrcim ****)(EN 13763-8: 2003)z mja 2004

  STN EN 13763-9(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 9:Stanovenie odolnosti rozbuiekproti ohybu(EN 13763-9: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  27.

  STN EN 13763-9(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 9:Stanovenie odolnosti rozbuiekproti ohybu ****)(EN 13763-9: 2003)z mja 2004

  STN EN 13763-11(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 11:Stanovenie odolnosti rozbuieka prenaov proti pokodeniupdom(EN 13763-11: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  28.

  STN EN 13763-11(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 11:Stanovenie odolnosti rozbuiek a o-neskorovaov proti pokodeniu pripde ****)(EN 13763-11: 2003)z mja 2004

  29. STN EN 13763-12(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 12:Stanovenie odolnosti proti hyd-rostatickmu tlaku(EN 13763-12: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  29.

  STN EN 13763-12(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 12:Stanovenie odolnosti proti hyd-rostatickmu tlaku ****)(EN 13763-12: 2003)z mja 2004

  STN EN 13763-20(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a prenae. as 20:Stanovenie celkovho odporuelektrickch rozbuiek(EN 13763-20: 2003)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  30.

  STN EN 13763-20(66 8083)

  Vbuniny na civiln pouitie.Rozbuky a oneskorovae. as 20:Stanovenie celkovho ohmick-ho odporu elektrickch rozneco-vadiel ****)(EN 13763-20: 2003)z mja 2004

  31. STN EN 1744-4(72 1189)

  Skky na stanovenie chemic-kch vlastnost kameniva. as 4:Stanovenie citlivosti kamennejmky pre bitmenov zmesina vodu(EN 1744-4: 2005)Vydanie: februr 2006

  STN EN 13658-1(72 2706)

  Kovov nosie omietky a okra-jov lity omietky. Defincie, po-iadavky a skobn metdy.as 1: Vntorn omietky(EN 13658-1: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  32.

  STN EN 13658-1(74 2706)

  Kovov nosn podklady a ochran-n profily na omietky. as 1:Vntorn omietky ****)(EN 13658-1: 2005)z oktbra 2005

  STN EN 13658-2(72 2706)

  Kovov nosie omietky a okra-jov lity omietky. Defincie, po-iadavky a skobn metdy.as 2: Vonkajie omietky(EN 13658-2: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  33.

  STN EN 13658-2(74 2706)

  Kovov nosn podklady a ochran-n profily na omietky. as 2:Vonkajie omietky ****)(EN 13658-2: 2005)z oktbra 2005

  34. STN EN 1168(72 3011)

  Betnov prefabrikty. Dutino-v dosky(EN 1168: 2005)Vydanie: februr 2006

 • Vestnk NMS SR . 1/2006

  6

  STN EN 14528(72 4853)

  Bidety. Funkn poiadavkya skobn metdy(EN 14528: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  35.

  STN EN 14528(91 4114)

  Bidety. Poiadavky na funknosa skobn metdy ****)(EN 14528: 2005)z novembra 2005

  36. STN EN 13956(72 7661)

  Hydroizolan psy a flie. Plas-tov a gumov psy na hydro-izolciu striech. Defincie a cha-rakteristiky(EN 13956: 2005)Vydanie: februr 2006

  STN EN 1354(73 1334)

  Stanovenie pevnosti v tlaku ah-kho medzerovitho betnu z p-rovitho kameniva(EN 1354: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  37.

  STN EN 1354(73 1334)

  Stanovenie pevnosti v tlaku ah-kho medzerovitho betnu z p-rovitho kameniva(EN 1354: 1996)z februra 1999

  STN EN 679(73 1366)

  Stanovenie pevnosti v tlaku auto-klvovanho probetnu(EN 679: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  38.

  STN EN 679(73 1366)

  Stanovenie pevnosti v tlaku auto-klvovanho probetnu(EN 679: 1993)z decembra 1996

  STN EN 1019(75 8201)

  Chemiklie pouvan pri pra-ve vody na pitn vodu. Oxidsiriit(EN 1019: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  39.

  STN EN 1019(75 8201)

  Chemiklie pouvan pri pravevody na pitn vodu. Oxid siriit(EN 1019: 1995)z oktbra 2000

  40. STN EN 14806(77 7019)

  Obaly. Predben hodnoteniedezintegrcie obalovch mate-rilov za simulovanch pod-mienok kompostovania v labo-ratrnom meradle(EN 14806: 2005)Vydanie: februr 2006

  STN EN ISO 3758(80 0005)

  Textlie. Symboly oetrovania(ISO 3758: 2005)(EN ISO 3758: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  41.

  STN EN ISO 3758(80 0005)

  Textlie. Symboly oetrovania(ISO 3758: 2005) ****)(EN ISO 3758: 2005)zo septembra 2005

  STN EN 13493(80 6223)

  Geosyntetick zbrany. Vlast-nosti poadovan na pouitiepri stavbe miest na skladova-nie a znekodovanie tuhchodpadov(EN 13493: 2005)Vydanie: februr 2006Jej vydanm sa ru

  42.

  STN EN 13493(80 6223)

  Geosyntetick zbrany. Vlastnos-ti poadovan na pouitie pri stav-be miest na skladovani...

Recommended

View more >