40
SELAMAT DATANG DI SELAMAT DATANG DI MA. ZAINAL ARIFIN MA. ZAINAL ARIFIN TAHUN PELAJARAN 2012/2013 TAHUN PELAJARAN 2012/2013 SEMESTER GENAP SEMESTER GENAP OLEH : OLEH : NURRAHMAN, S.Pd.I NURRAHMAN, S.Pd.I STUDY : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM STUDY : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM KELAS XII-IPS KELAS XII-IPS

Ski kls xii

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ski kls xii

SELAMAT DATANG DI SELAMAT DATANG DI MA. ZAINAL ARIFINMA. ZAINAL ARIFIN

TAHUN PELAJARAN 2012/2013TAHUN PELAJARAN 2012/2013SEMESTER GENAP SEMESTER GENAP

OLEH : OLEH : NURRAHMAN, S.Pd.INURRAHMAN, S.Pd.ISTUDY : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAMSTUDY : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM

KELAS XII-IPSKELAS XII-IPS

Page 2: Ski kls xii

Perkembangan Islam Pada Masa Modern

Dunia Islam Pada Masa

Modern

Perkembangan Ajaran Islam, Ilmu

Pengetahuan & Kebudayaan Islam

Masa Modern

Ibrah Dan Teladan

ALUR PEMBELAJARAN SKIALUR PEMBELAJARAN SKI

Page 3: Ski kls xii

KEADAAN DUNIA ISLAM KEADAAN DUNIA ISLAM SAAT KEDATANGAN SAAT KEDATANGAN

PENJAJAHPENJAJAH

Page 4: Ski kls xii

Tahun 1258M Bagdad Tahun 1258M Bagdad Jatuh Pada Kekuasaan Jatuh Pada Kekuasaan

Mongol Mongol Berahirnya pemerintahan Berahirnya pemerintahan

AbbasiyahAbbasiyahPolitik dan Peradaban Islam Politik dan Peradaban Islam

Mengalami KemunduranMengalami KemunduranBagdad kaya dengan Bagdad kaya dengan

Kebudayaan Dan Pradaban Kebudayaan Dan Pradaban IslamIslam

Page 5: Ski kls xii

AKIBAT SERANGAN BANGSA AKIBAT SERANGAN BANGSA MONGOLMONGOL

Situasi sosialSituasi sosialPolitikPolitikEkonomiEkonomiBudayaBudaya

KEKUASAAN ISLAM KEKUASAAN ISLAM MENGALAMI KEMUNDURAN MENGALAMI KEMUNDURAN DAN TERPECAH BELAH DAN TERPECAH BELAH MENJADI BEBERAPA NEGARAMENJADI BEBERAPA NEGARA

Page 6: Ski kls xii

SELANJUTNYA...........???SELANJUTNYA...........???

Tahun 1500-1800M muncul tiga Tahun 1500-1800M muncul tiga kerajaan Besar dalam dunia islamkerajaan Besar dalam dunia islam

1. Kerajaan Islam Usmani1. Kerajaan Islam Usmani

2. Kerajaan Islam Safawi2. Kerajaan Islam Safawi

3. Kerajaan Islam mughal3. Kerajaan Islam mughal

Page 7: Ski kls xii

Tahun 1924M. Kerajaan Tahun 1924M. Kerajaan Islam Usmani Berakhir Islam Usmani Berakhir

Dengan berdirinya Dengan berdirinya Republik Sekuler, maka Republik Sekuler, maka inggris Menggunakan inggris Menggunakan

situasi ini untuk situasi ini untuk memberontak kerajaan memberontak kerajaan

islam mughal. islam mughal.

Page 8: Ski kls xii

AKIBAT DARI PENJAJAHAN AKIBAT DARI PENJAJAHAN YANG DI LAKUKAN OLEH YANG DI LAKUKAN OLEH

BANGSA INGGRIS PADA DUNIA BANGSA INGGRIS PADA DUNIA ISLAMISLAM

- Pertumbuhan dan perkembangan Ilmu pengetahuan mengalami Pertumbuhan dan perkembangan Ilmu pengetahuan mengalami

kemunduran derastiskemunduran derastis

- Umat islam tidak mampu bangkit lagi untuk menumbuh Umat islam tidak mampu bangkit lagi untuk menumbuh

kembangkan Ilmu pengetahuan yang dulunya pernah berkembangkembangkan Ilmu pengetahuan yang dulunya pernah berkembang

Page 9: Ski kls xii

KELEMAHAN DUNIA ISLAM KELEMAHAN DUNIA ISLAM TERLETAK DALAM BIDANG :TERLETAK DALAM BIDANG :

PolitikPolitik Ilmu PengetahuanIlmu PengetahuanTeknologiTeknologiTidak adanya Simbol Pemersatu Tidak adanya Simbol Pemersatu

Dunia IslamDunia Islam

Page 10: Ski kls xii

KELEMAHAN DUNIA ISLAM DI KELEMAHAN DUNIA ISLAM DI

MANFAATKAN OLEH NEGARA MANFAATKAN OLEH NEGARA

BARAT UNTUK MENJAJAH BARAT UNTUK MENJAJAH

NEGARA TIMUR YANG NEGARA TIMUR YANG

MAYORITAS BERAGAMA ISLAM MAYORITAS BERAGAMA ISLAM

Page 11: Ski kls xii

KEADAAN YANG MEMPERIHATINKAN KEADAAN YANG MEMPERIHATINKAN

YANG DI ALAMI OLEH DUNIA ISLAM YANG DI ALAMI OLEH DUNIA ISLAM

TERSEBUT BARU DAPAT TERATASI TERSEBUT BARU DAPAT TERATASI

SETELAH MUNCULNYA KEKUATAN SETELAH MUNCULNYA KEKUATAN

BARU DI TUBUH ISLAM MENJELANG BARU DI TUBUH ISLAM MENJELANG

ABAD 20-an M.ABAD 20-an M.

Page 12: Ski kls xii

Islam adalah agama yang mengimani satu Islam adalah agama yang mengimani satu

Tuhan, yaitu Allah. Dengan lebih dari satu Tuhan, yaitu Allah. Dengan lebih dari satu

seperempat miliar orang pengikut di seluruh dunia, seperempat miliar orang pengikut di seluruh dunia,

menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di

dunia setelah agama Kristen. Islam memiliki arti dunia setelah agama Kristen. Islam memiliki arti

"penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya

kepada Tuhan . Pengikut ajaran Islam dikenal dengan kepada Tuhan . Pengikut ajaran Islam dikenal dengan

sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk

kepada Tuhan", atau lebih lengkapnya adalah kepada Tuhan", atau lebih lengkapnya adalah

Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan.Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan.

Page 13: Ski kls xii

Islam mengajarkan bahwa Allah Islam mengajarkan bahwa Allah

menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui

para nabi dan rasul utusan-Nya, dan meyakini para nabi dan rasul utusan-Nya, dan meyakini

dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad

adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke

dunia oleh Allah.dunia oleh Allah.

Page 14: Ski kls xii

SEKILAS

TENTANG DUNIA

ISLAM

PADA MASA

MODERN

Page 15: Ski kls xii

Masa pembaharuan (modern) Masa pembaharuan (modern) bagi dunia islam adalah masa yang di bagi dunia islam adalah masa yang di mulai dari tahun 1800 M sampai mulai dari tahun 1800 M sampai sekarang .Pada awal pembaharuan sekarang .Pada awal pembaharuan kondisi Islam, secara politisi berada di kondisi Islam, secara politisi berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 M, dunia pada pertengahan abad ke-20 M, dunia islam bangkit memperjuangkan islam bangkit memperjuangkan kemerdekakan negaranya dari kemerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa Barat.penjajahan bangsa Barat.

Page 16: Ski kls xii

Negara Islam Negara Islam Yang mayoritas umat Islam, yang Yang mayoritas umat Islam, yang

memerdekakan dirinya dari memerdekakan dirinya dari penjajahan,seperti penjajahan,seperti

Indonesia, memeperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Indonesia, memeperoleh kemerdekaan pada tanggal 17

Agustus 1945. Agustus 1945.

Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947. Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947.

Mesir secara formal memerdekakan dari Inggris tahun 1922 M. Mesir secara formal memerdekakan dari Inggris tahun 1922 M.

Page 17: Ski kls xii

Irak merdeka secara formal dari penjajahan Inggris tahun Irak merdeka secara formal dari penjajahan Inggris tahun

1932M, tetapi sebenarnya baru benar-benar merdeka tahun 1932M, tetapi sebenarnya baru benar-benar merdeka tahun

1958 M. 1958 M.

Syria dan Libanon , merdeka dari pejajahan Prancis tahun Syria dan Libanon , merdeka dari pejajahan Prancis tahun

1946 M. 1946 M.

Beberapa Negara-negara di Afrika merdeka dari penjajahan Beberapa Negara-negara di Afrika merdeka dari penjajahan

Prancis. Prancis.

Di Asia Tenggara ,Negara-negara yang berpenduduk Di Asia Tenggara ,Negara-negara yang berpenduduk

mayoritas Islam mayoritas Islam

Di Asia Tengah , Negara-negara merdeka dari Uni soviet Di Asia Tengah , Negara-negara merdeka dari Uni soviet

tahun 1992 M.tahun 1992 M.

Page 18: Ski kls xii

PERKEMBANGAN AJARAN PERKEMBANGAN AJARAN ISLAM PADA MASA MODERNISLAM PADA MASA MODERN

Menjelang dan pada awal-awal masa Menjelang dan pada awal-awal masa

pembaharuan yaitu sebelum dan sesudah pembaharuan yaitu sebelum dan sesudah

tahun 1800 M, umat islam di berbagai tahun 1800 M, umat islam di berbagai

Negara, telah menyimpang dari ajaran Negara, telah menyimpang dari ajaran

islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan

Hadits.Hadits.

Page 19: Ski kls xii

PENYIMPANGAN ..........PENYIMPANGAN ..........

Ajaran islam tentang ketauihidan telah Ajaran islam tentang ketauihidan telah

bercampur dengan kemusyikan. bercampur dengan kemusyikan.

Adanya kelompok umat islam, yang Adanya kelompok umat islam, yang

selama hidup di dunia ini, hanya selama hidup di dunia ini, hanya

mementingkan urusan akhirat dan mementingkan urusan akhirat dan

meninggalkan dunia.meninggalkan dunia.

Page 20: Ski kls xii

AKIBAT DARI ADANYA AKIBAT DARI ADANYA

PENYIMPANGAN AJARAN ISLAM PENYIMPANGAN AJARAN ISLAM

TELAH MENDORONG BEBERAPA TELAH MENDORONG BEBERAPA

TOKOH PEMBAHARUAN UNTUK TOKOH PEMBAHARUAN UNTUK

MENEYADARKAN UMAT ISLAMMENEYADARKAN UMAT ISLAM

Page 21: Ski kls xii

1. 1. Muhammad bin Abdul WahhabMuhammad bin Abdul Wahhab

Lahir di Nejd pada tahun 1115 H Lahir di Nejd pada tahun 1115 H dan wafat di Daryah pada tahun 1201 H. dan wafat di Daryah pada tahun 1201 H. Pemikiran yang dikemukakan oleh Pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Wahab adalah upaya Muhammad Abdul Wahab adalah upaya memperbaiki kedudukan umat Islam dan memperbaiki kedudukan umat Islam dan merupakan reaksi terhadap paham tauhid merupakan reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu. Paham tauhid mereka telah bercampur itu. Paham tauhid mereka telah bercampur aduk oleh ajaran-ajaran tarikat yang sejak aduk oleh ajaran-ajaran tarikat yang sejak abad ke-13 tersebar luas di dunia Islamabad ke-13 tersebar luas di dunia Islam

Page 22: Ski kls xii
Page 23: Ski kls xii

1.1. Yang harus disembah hanyalah Allah SWT Yang harus disembah hanyalah Allah SWT dan orang yang menyembah selain dari dan orang yang menyembah selain dari Nya telah dinyatakan sebagai musyrik. Nya telah dinyatakan sebagai musyrik.

2.2. Kebanyakan orang Islam bukan lagi Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya penganut paham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan karena mereka meminta pertolongan bukan kepada Allah, melainkan kepada bukan kepada Allah, melainkan kepada syekh, wali atau kekuatan gaib. Orang syekh, wali atau kekuatan gaib. Orang Islam yang berperilaku demikian juga Islam yang berperilaku demikian juga dinyatakan sebagai musyrik. dinyatakan sebagai musyrik.

3.3. Menyebut nama nabi, syekh atau Menyebut nama nabi, syekh atau malaikat sebagai pengantar dalam doa malaikat sebagai pengantar dalam doa juga dikatakan sebagai syirik.juga dikatakan sebagai syirik.

Page 24: Ski kls xii

4.4. Meminta syafaat selain kepada Allah juga Meminta syafaat selain kepada Allah juga perbuatan syrik. perbuatan syrik.

5.5. Bernazar kepada selain Allah juga Bernazar kepada selain Allah juga merupakan sirik. merupakan sirik.

6.6. Memperoleh pengetahuan selain dari Al Memperoleh pengetahuan selain dari Al Qur’an, hadis, dan qiyas merupakan Qur’an, hadis, dan qiyas merupakan kekufuran. kekufuran.

7.7. Tidak percaya kepada Qada dan Qadar Allah Tidak percaya kepada Qada dan Qadar Allah merupakan kekufuran. merupakan kekufuran.

8.8. Menafsirkan Al Qur’an dengan takwil atau Menafsirkan Al Qur’an dengan takwil atau interpretasi bebas juga termasuk kekufuran.interpretasi bebas juga termasuk kekufuran.

Page 25: Ski kls xii

22. . RIFA’AH BADAWI RAFI’ RIFA’AH BADAWI RAFI’ AT-TAHTAWIAT-TAHTAWI

Lahir di Tahta merupakan Lahir di Tahta merupakan

pembaharu Islam yang pemikirannya pembaharu Islam yang pemikirannya

yaitu menyerukan kepada umat yaitu menyerukan kepada umat

Islam agar menyeimbangkan antara Islam agar menyeimbangkan antara

dunia dan akhirat.dunia dan akhirat.

Page 26: Ski kls xii

33. . JAMALUDDIN AL AFGHANIJAMALUDDIN AL AFGHANI

Ia lahir di Afganistan pada tahun 1839 .Aktifitasnya Ia lahir di Afganistan pada tahun 1839 .Aktifitasnya

berpindah – pindah dari negeri satu ke negeri yang berpindah – pindah dari negeri satu ke negeri yang

lain. Pada saat berusia 22 tahun ia menjadi pembantu lain. Pada saat berusia 22 tahun ia menjadi pembantu

pangeran Dost Muhammad Khan pangeran Dost Muhammad Khan

Afganistan .Padatahun 1864 M ia menjadi penasihat Afganistan .Padatahun 1864 M ia menjadi penasihat

Ser Ali Khan Ia pernah diaangkat menjadi perdana Ser Ali Khan Ia pernah diaangkat menjadi perdana

meenteri oleh A’zham Khan .meenteri oleh A’zham Khan .

Page 27: Ski kls xii

Pada tahun 1869 M Ia pindah ke India . Al Afgani mendirikan

Al uruwah Al Wusqo dengan tujuan untuk memperkuat rasa

persaudaran islam dan membawa islam kepada kemajuan .

Munurut Jamaluddin al Afgani agama islam sesuai dengan

segala bangsa dan perkembangan zaman . Kalau terjadi

kemunduran bukaan karena ajaran islam tetapi karena umat

islaam itu sendiri meninggalkan ajaran agamanya , untuk itu

kembalilah ke ajaran Islam yang murni berdasarkan alQuran

dan Hadist . ia wafat tahun 1897 M .

Page 28: Ski kls xii

PERKEMBANGAN ILMU PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN PADA MASA  PENGETAHUAN PADA MASA 

MODERNMODERN

Pada masa pembaharuan, perkembangan ilmu pemgetahuan mengalam kemajuan. Hal ini dapat dlihat diberbagai Negara, seperti Turki, India dan Mesir. Sultan Muhammad II (1785-1839 M) dari kesultanan Turki Usmani, melakukan berbagai usaha agar umat Islam dinegaranya dapat menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi. Usah-usaha tersebut seperti:

Page 29: Ski kls xii

1. 1. melakukan modernsasi melakukan modernsasi dibdang penddkan dan dibdang penddkan dan pengajaran, dengan pengajaran, dengan memasukan kurikulum memasukan kurikulum pengetahuan umum kepada pengetahuan umum kepada lembaga-lembaga Islam lembaga-lembaga Islam (madrasah).(madrasah).

..

Page 30: Ski kls xii

2.2.  Mendirkan lembaga penddkan “Mektebi Mendirkan lembaga penddkan “Mektebi

Ma’arif”, untuk mencetak tenagah-tenaga Ma’arif”, untuk mencetak tenagah-tenaga

asli dibdang administrasi, juga membangun asli dibdang administrasi, juga membangun

lembaga “Mektebi Ulumi Edebiyet”, untuk lembaga “Mektebi Ulumi Edebiyet”, untuk

menyediakan tenaga-tenaga ahli dibdang menyediakan tenaga-tenaga ahli dibdang

penterjamaah.penterjamaah.

3. 3. Mendrkan perguruan-perguruan tngg Mendrkan perguruan-perguruan tngg

dibidang kedokteran, milter, dan teknologidibidang kedokteran, milter, dan teknologi

Page 31: Ski kls xii

suatu kebijakan dari negara yang

berkuasa atas negara yang di kuasai nya

untuk mengembangkan atau pun menguasai

daerah tersebut

Tokoh-Tokoh Pembaruan Periode Tokoh-Tokoh Pembaruan Periode Modern (1800M-sekarang)Modern (1800M-sekarang)

Keberhasilannya di Keberhasilannya di Turki, Iran, mesir dan India di dalam mengagungkan

pencapaian ilmu pengetahuan barat dan

mendirikan sebuah universitas yang khusus

mengajarkan ilmu pengetahuan modern di

Turki menghadapi tantangan kuat dari para ulama, sehingga beliau di usir dari negara tersebut.

Dan beliau juga anti imperialisme Eropa

JAMALUDDIN AL AFGHANI

Page 32: Ski kls xii

Muhammad Abduh (Mesir)Muhammad Abduh (Mesir)Muhammad Rasyid Ridha (Suriah)Muhammad Rasyid Ridha (Suriah)

Pembaharu Islam di Mesir penerus dari Pembaharu Islam di Mesir penerus dari gerakan Wahabi dan gerakan Wahabi dan Pan Islamisme Pan Islamisme Beliau Beliau

bersama muridnya yang bernama bersama muridnya yang bernama Muhammad Rasyid Rida menerbitkan jurnal Muhammad Rasyid Rida menerbitkan jurnal “Al Urwatu Wustsqa” Selain itu Muhammad “Al Urwatu Wustsqa” Selain itu Muhammad Abdul juga menyusun kitab yang berjudul “ Abdul juga menyusun kitab yang berjudul “

Ar Risalah at Tauhid”Ar Risalah at Tauhid”

GURU MURID

Pengertian yang luas adalah kesadaran kesatuan umat Islam yang diikat oleh kesamaan agama yang membentuk solidaritas

sedunia. Sedangkan dalam Pengertian Khusus adalah gerakan mempersatukan umat Islam

Page 33: Ski kls xii

1. Sebuah ideologi yang menyatakan

bahwa sebuah

institusi atau harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan

(kebebasan beragama

)

Toha Husein (Mesir Selatan)Toha Husein (Mesir Selatan)Toha husein adalah seorang dari anak Toha husein adalah seorang dari anak petani dan dia seorang sejarawan serta petani dan dia seorang sejarawan serta filsuf yang amat mendukung gagasan filsuf yang amat mendukung gagasan Muhammad Ali Pasya. Ia merupakan Muhammad Ali Pasya. Ia merupakan pendukung pendukung ModernismeModernisme yang gigih. yang gigih. Pengadopsian terhadap ilmu Pengadopsian terhadap ilmu pengetahuan modern tidak hanya penting pengetahuan modern tidak hanya penting dari sudut nilai praktis (kegunan)nya saja, dari sudut nilai praktis (kegunan)nya saja, tetapi juga sebagai perwujudan suatu tetapi juga sebagai perwujudan suatu kebudayaan yang amat tinggi. kebudayaan yang amat tinggi. Pandangannya dianggap Pandangannya dianggap Sekularis Sekularis karena karena mengunggulkan ilmu pengetahuan.mengunggulkan ilmu pengetahuan.

sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju

/berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan

tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang,

dan makmur. (modern)

Page 34: Ski kls xii

Mengambil Ibrah dari Peristiwa Mengambil Ibrah dari Peristiwa Perkembangan IslamPerkembangan Islam

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang

tidak bersifat otoriter. Pemerintahan yang tidak bersifat otoriter. Pemerintahan yang

memiliki nilai Islami adalah yang memiliki nilai Islami adalah yang

memerhatikan kesejahteraan rakyat dan memerhatikan kesejahteraan rakyat dan

kemajuan ilmu pengetahuan.kemajuan ilmu pengetahuan.

Page 35: Ski kls xii

Ilmu bagi umat Islam adalah harta yang Ilmu bagi umat Islam adalah harta yang paling berharga . Oleh karena itu , umat paling berharga . Oleh karena itu , umat Islam harus memiliki dan mencarinya .Islam harus memiliki dan mencarinya .

Kebaikan tidak hanya dimiliki kaum Kebaikan tidak hanya dimiliki kaum muslimin . bangsa – bangsa Eropa yang muslimin . bangsa – bangsa Eropa yang kebanyakan nonmuslim pun kebanyakan nonmuslim pun memilikinya . Untuk itu , umat Islam tidak memilikinya . Untuk itu , umat Islam tidak boleh menutup mata untuk belajar dari boleh menutup mata untuk belajar dari bangsa Eropa . Syaratnya , ambil yang bangsa Eropa . Syaratnya , ambil yang baik dan buang yang tidak baik baik dan buang yang tidak baik

Page 36: Ski kls xii

Umat Islam sekarang harus belajar Umat Islam sekarang harus belajar

banyak dari tokoh – tokoh pembaru banyak dari tokoh – tokoh pembaru

yang berusaha menyadarkan umat yang berusaha menyadarkan umat

Islam dari kemundurannya.Islam dari kemundurannya.

Jalani agama sesuai dengan Alquran Jalani agama sesuai dengan Alquran

dan Hadits.dan Hadits.

Page 37: Ski kls xii

Meneladani tokoh – tokoh yang Meneladani tokoh – tokoh yang Berprestasi dalam Perkembangan Berprestasi dalam Perkembangan

Islam Masa Modern.Islam Masa Modern.

Para Tokoh islam seperti Jamaluddin al Afgani , Para Tokoh islam seperti Jamaluddin al Afgani ,

Muhammad Abduh , Mustafa Kemal , Iqbal dan yang Muhammad Abduh , Mustafa Kemal , Iqbal dan yang

lainnya , berusaha menyadarkan umat Islam akan lainnya , berusaha menyadarkan umat Islam akan

pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi . Mereka pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi . Mereka

mengantar umat Islam untuk menyadari bahwa bangsa mengantar umat Islam untuk menyadari bahwa bangsa

– bangsa barat telah maju meninggalkan umat Islam.– bangsa barat telah maju meninggalkan umat Islam.

Page 38: Ski kls xii

Mereka tidak henti – hentinya Mereka tidak henti – hentinya

mengobarkan semangat umat Islam mengobarkan semangat umat Islam

untuk kembali pada ajaran Islam untuk kembali pada ajaran Islam

sesuai dengan nilai dan semangatnya. sesuai dengan nilai dan semangatnya.

Ilmu pengetahuan dan teknologi Ilmu pengetahuan dan teknologi

dalam Islam harus diisi dengan akhlak dalam Islam harus diisi dengan akhlak

yang baik .yang baik .

Page 39: Ski kls xii

PERTANYAANNYA SEKARANG....???

Page 40: Ski kls xii

1.1. Bagaimana pendapat suaudara/i dari tiga pokok Bagaimana pendapat suaudara/i dari tiga pokok

bahasan dalam perkemanagan islam pada masa bahasan dalam perkemanagan islam pada masa

modern? JELASKAN...!modern? JELASKAN...!

2.2. Apa hikmah yang anda peroleh dari Apa hikmah yang anda peroleh dari

Perkembangan Islam pada masa modern? Perkembangan Islam pada masa modern?

JELASKAN....!JELASKAN....!

3.3. Dari beberapa tokoh Pembaharu Islam Pada Dari beberapa tokoh Pembaharu Islam Pada

Masa Modern, Menurut anda manakah yang Masa Modern, Menurut anda manakah yang

lebih Sempurnah & sesuai dengan kebutuhan lebih Sempurnah & sesuai dengan kebutuhan

masyarakat saat ini? JELASKAN...! masyarakat saat ini? JELASKAN...!