15
Socijalno stanovanje u BiH – HWA projekti Sarajevo, Februar 16, 2015

Socijalno stanovanje u BiH – HWA projekti - mhrr.gov.ba · PDF fileStambene jedinice HWA – socijalno stanovanje 2008-2015 Socijalno stanovanje broj st. Jedinica HWA Broja zgrada

Embed Size (px)

Citation preview

Socijalno stanovanje u BiH – HWA projekti

Sarajevo, Februar 16, 2015

Sarajevo, Februar 16, 2015

NO. PROJECT TITLE

PERIOD OF IMPLEMENTATI

ON DONORNo. Of houses

BUDGET (EURO)

83

ROMA ACTION (RA) - Support of socio-economic inclusionof Roma population in BiH through provision of housingand socio-economic measures with proactive participationof local authorities and other local stakeholders

May 2013 - Mar 2015 (22 months)

EC IPA 2011, ASB, KALI SARA,Canton/entities: Tuzla Canton,, ZE-DO

Canton, Una Sana Canton; Municiaplities: Tuzla, Lukavac, Gracanica, Kakanj, Centar

Sarajevo, Novo Sarajevo, Zenica, Bihac, Krupa, Gornji Vakuf Uskoplje, Bijeljina,

Vukosavlje Zvornik 152 3.045.037

84

Social Housing System (SHS) – Development of an Integrated Model in Theory and Practice

July 2013 - Mar 2015 (20 months)

EU IPA 2011, HWA, FLD; Cantons/Entities Minsitries: State

Commission, Federation BiH, HNK; Municiaplities: Tuzla, Stari Grad Sarajevo,

Jablanica, Prozor/Rama, Bijeljina and Brcko District 62 1.699.567

91

Support to durable solutions of Revised Annex VII DPA Implementation Strategy 1.2014 – 12.2016 UNHCR (EU IPA 2012) 105 2.546.844

Total 319 7.291.448

HWA projekti u implementaciji

Sarajevo, Februar 16, 2015

Stambene jedinice HWA – socijalno stanovanje2008-2015

Socijalno stanovanje broj st. Jedinica HWA

Broja zgradaBroj st.

JedinicaZenica 2 16Ilijas 2 24Rogatica 1 14Stari Grad Sarajevo (IDP) 2 20

7 74EU IPA 2011 - Roma Action 12 67EU IPA 2011 - Sistem socijalnog stanovanja SHS 6 62EU IPA 2013 – Annex VII 1 6

19 135Total 25 209

Sarajevo, Februar 16, 2015

Lokacije HWA socijalnog stanovanja

stambene jedinice br.1 Ilijas SHI 182 Ilijas Stepic 63 Stari Grad (1 i 2) 204 Rogatica 145 Zenica Romi 16

74EU IPA 2011 SHS 594

7 Prozor/Rama 68 Jablanica 89 Stari Grad Sarajevo 6

10 Tuzla 1611 Bijeljina 1612 Brcko 10

EU IPA 2011 RA 59213 Tuzla 614 Kakanj 815 Centar Sarajevo 716 Zenica 1617 Bihać 1218 Bosanska Krupa 619 Bijeljina 12

EU IPA 2012 Annex VII20 Bosanski Petrovac 6

135UKUPNO 209

EU Funded project:Social Housing System – Development ofan Integrated Model in Theory and Practice

Project Partner

The ProjectSocial Housing System (SHS) Development of an Integrated Model in Theory and Practice

Total estimated budget € 1.699.567EU contribution € 1.000.000 or 58,84 %Cofunding from the project municipalities/City/District , HWA and relevant ministries: Brcko District, City of Bijeljina, Municiplities - Tuzla, Stari Grad Sarajevo,Prozor-Rama, Jablanica; Federation BiH Ministry of Refugees and DPs; RSMinistry of Refugees and DPs; Directorate for Displaced Persons andRefugees HNK and Ministry of Human Rights and Refugees (Return Fund)

€ 699.567 or 41,16 %

Sarajevo, Februar 16, 2015

EU Funded project:Social Housing System – Development ofan Integrated Model in Theory and Practice

Project ObjectivesThe overall objective of the action:To contribute to the BiH social stability by improvement of social protectionsystem at all levels of governance.

Specific project objective 1: To develop and recommend an integrated sustainable model of Social HousingSystem (SHS) with special focus on vulnerable categories and with activeinvolvement of all relevant stakeholders.Specific project objective 2:To enable access to social services for vulnerable and socially disadvantagedgroups through provision of durable housing solutions, social housing, for 62families in six different municipalities across BiH (FBIH, RS and District Brcko)Specific project objective 3:To initiate the creation of a Law on social housing in BiH

Sarajevo, Februar 16, 2015

EU Funded project:Social Housing System – Development ofan Integrated Model in Theory and Practice

The Study

• Aanalyze appropriate housing solutions for vulnerable categories of persons and will develop integrated model of the sustainable SHS with the: a) recommendations for social housing and adequate financial sustainability of social housing scheme provided and

b) tailor made durable and sustainable housing solutions for vulnerable categories of persons provided and tested.

• Analyze good (and bad) practices and various models of social housing in the region and EU

• Testing the proposed model - integrative SHS model through the construction of 62 flats in accordance with the recommendations of the study,

Sarajevo, Februar 16, 2015

EU Funded project:Social Housing System – Development ofan Integrated Model in Theory and Practice

Expert Working Group (EWG)

A multi-disciplinary team of professionals who will in a most effective way contribute to the development of the Study

Maximum eight experts to ensure involvement of different insitutional profiles (experiences from different level of work - cantonal, entity and state levels):

• MHRR,

• the Ministries of Social policies, DPs and Refugees and Housing from RS and FBiH,

• District Brčko department for displace person, refuges and housing,

• Involved Cantonal ministries

Sarajevo, Februar 16, 2015

EU Funded project:Social Housing System – Development ofan Integrated Model in Theory and Practice

Rb. NIVO VLASTI Odsjek/Sektor/ Odjeljenje IME I PREZIME (EWG)

1 BiH Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Đuderija, član ili Ljiljana Šantić, članElmira Terko,član

2 BiH Ministarstvo civilnih poslova Sanela Fočo, član3 FBiH Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Ševka Palo, član4 FBiH Ministarstvo prostornog uređenja Minka Dautbašić, član 5 FBiH Ministarstvo rada i socijalne politike Adila Hodžić, član

6 RS Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Jadranka Simovic, član

7 RS Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Ljubo Lepir, član8 RS Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Nada Lipovac, član9 HNK Uprava za prognanike i izbjeglice Enver Brkan, član

10 KS Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zoran Jovetić, član

11 KS Ministarstvo stambene politike Tehvida Džebo, član12 TK Ministarstvo rada, socijalne poslove i povratak Azem Poljić, član

13 DB Vlada Brčko Distrikta BiH Ekrem Banda, član

14 EU / partneriEU Delegacija BiHHilfswerk Austria International (nosioc)Fondacija lokalne Demokratije

EUD – Sanja Tica (monitoring)HWA – Suzana Jasarevic, Azema Avdusinovic,Muris Kodzaga, Lejla Brulic, članoviFLD – Jasmina Mujezinovic, Selma Begic, Amra Hadzic članovi

Sarajevo, Februar 16, 2015

EU Funded project:Social Housing System – Development ofan Integrated Model in Theory and Practice

Sarajevo, Februar 16, 2015

PREPORUKE ZA USPOSTAVU INTEGRALNOG MODELA I SELEKCIJU KORISNIKA SOCIJALNOG STANOVANJA U BOSNI I

HERCEGOVINI

Namjena preporuka

Osiguranje adekvatnog nivoa zaštite ljudskih prava, a radi ispunjenjameđunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, te posebno radi lakšerealizacije obaveza države u cilju osiguranja minimuma stambenih uvjetaza svoje građane.

EU Funded project:Social Housing System – Development ofan Integrated Model in Theory and Practice

Sarajevo, Februar 16, 2015

PREPORUKE ZA USPOSTAVU INTEGRALNOG MODELA I SELEKCIJU KORISNIKA SOCIJALNOG STANOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Medjunarodni pravni okvir (dio):

• Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Rezolucija Generalne skupštineUN 217 (III) od 10. marta 1948. godine

• Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, RezolucijaGeneralne skupštine UN 2200A (XXI) od 16. decembra 1966. godine

• Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata ičlanova njihovih porodica, Rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija45/158 od 18. decembra 1990. godine

• Konvencija o statusu izbjeglica stupila na snagu 22. aprila 1954. godine, aBiH je preuzela Sukcesijom 1.9.1993

EU Funded project:Social Housing System – Development ofan Integrated Model in Theory and Practice

Sarajevo, Februar 16, 2015

PREPORUKE ZA USPOSTAVU INTEGRALNOG MODELA I SELEKCIJU KORISNIKA SOCIJALNOG STANOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Međunarodni pravni okvir (dio):

• Međunarodna konvencija o eliminaciji svih oblika rasnediskriminacije, Međunarodna konvencija o eliminaciji svih oblikadiskriminacije žena, kao i Konvencija o pravima djeteta

• Pravo na stan (adekvatan smještaj) svoje mjesto pronalazi i udokumentima Vijeća Evrope. Evropska socijalna povelja iz 1961 iDodatni protokol uz Evropsku socijalnu povelju iz 1988...

• Dokumenata Vijeća Evrope - Strategija za socijalnu koheziju, koja jeodobrena od Vijeća ministara BiH 31. marta 2004. godine;

• Ostali dokumenti navedeni u Preporukama

EU Funded project:Social Housing System – Development ofan Integrated Model in Theory and Practice

Sarajevo, Februar 16, 2015

PREPORUKE ZA USPOSTAVU INTEGRALNOG MODELA I SELEKCIJU KORISNIKA SOCIJALNOG STANOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Pravni okvir u BiH :• Izmijenjeni Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i

Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04 i 45/06),kojim su uspostavljene odgovornosti za stambenu politiku na državnomnivou pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI) koje jenadležno:„Za utvrđivanje osnovnih načela koordiniranja aktivnosti,usklađivanja politika i planova organa vlasti Bosne i Hercegovine imeđunarodne zajednice u oblasti stambene politike, obnove irazvoja“.

• Svi drugi relevantni enitetski i BiH zakoni koji se odnose na Stambenozbrinjavanje raseljenih osoba i izbjeglica i ostalih zaštićenihkategorija

EU Funded project:Social Housing System – Development ofan Integrated Model in Theory and Practice

Sarajevo, Februar 16, 2015

PREPORUKE ZA USPOSTAVU INTEGRALNOG MODELA I SELEKCIJU KORISNIKA SOCIJALNOG STANOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

U nacrtu ukupno 13 preporuka razvrstanih u tri kategorije:

1. Unaprjeđenje strateško-razvojnih dokumenata i harmonizacija zakona u oblasti socijalnog stanovanja u Bosni i Hercegovini

2. Unaprjeđenje i/ili uspostava institucionalnog okvira za socijalno stanovanje3. Uspostavljanje održivih modela i finansiranja socijalnog stanovanja

Sarajevo, Februar 16, 2015

Thank you for your attentionHvala na pažnji

Contact:Suzana JašarevićCountry Director for BiHPh: 033 525 372 Fax: 033 611 563E-mail: [email protected]: www.hwa.com.ba