SPIS TREŚCI PROCEDURA REAGOWANIA W PRZYPADKU ?· wycofanie, depresja, fobie, lęki, zachowanie destrukcyjne,…

Embed Size (px)

Text of SPIS TREŚCI PROCEDURA REAGOWANIA W PRZYPADKU ?· wycofanie, depresja, fobie, lęki, zachowanie...

str. 1

SPIS TRECI

PROCEDURA REAGOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA

SYTUACJI KRZYWDZENIA DZIECKA OBOWIZUJCA W ZKPiG NR 20 W GDASKU

PREAMBUA 2

PODSTAWA PRAWNA 2

Rozdzia I Sowniczek terminw 2

Rozdzia II Sposoby postpowania w przypadku podejrzenia lub zaistnienia sytuacji

skrzywdzenia dziecka na terenie placwki lub poza ni. 6

A. przypadku podejrzenia / ujawnienia krzywdzenia dziecka przez rodzica. 7 B. podejrzenia krzywdzenia / krzywdzenia dziecka przez pracownika szkoy. 8 C. podejrzenia krzywdzenia/krzywdzenia ucznia przez innego ucznia. 8 D. przypadku krzywdzenia dziecka przez osob z zewntrz. 8 E. gdy zgoszenie o krzywdzeniu dziecka dokonuje osoba spoza Placwki. 9 F. sposoby reagowania na sygnay o innych rodzajach zagroenia. G. sposoby reagowania na nage i bezporednie zagroenie ycia ucznia. 11

Rozdzia III Zasady postpowania pracownikw szkoy w oparciu o procedury 11

A. Zasady ochrony danych osobowych. 11 B. Zasady ochrony wizerunku dziecka. 11 C. Zasady dostpu do Internetu oraz ochrona dzieci przed szkodliwymi treciami

w Internecie. 12

D. Zasada prowadzenia rozmowy z dzieckiem. 12 E. Zasady bezpiecznych relacji personelu Placwki z dzieckiem. 13 F. Zasady rekrutacji i monitorowania personelu. 13 G. Zasady postpowania pielgniarki szkolnej. 13 H. Zasady postpowania innych pracownikw. 14

Rozdzia IV. Monitoring stosowania Polityki 14

Rozdzia V. Wane adresy i telefony 15

Rozdzia VI. Zaczniki 15

Zacznik 1. Notatka subowa 16

Zacznik 2. Notatka z rozmowy 17

Zacznik 3. Krtki Przewodnik dla gdaskich specjalistw NK. 18

RDA 20

str. 2

PROCEDURA REAGOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA

SYTUACJI KRZYWDZENIA DZIECKA

OBOWIZUJCA W ZKPiG NR 20 W GDASKU

PREAMBUA

Podstawow i zasadnicz rol wszystkich pracownikw szkoy jest dziaanie dla dobra dziecka i dbanie

o ich bezpieczestwo. Kady pracownik szkoy traktuje dzieci z szacunkiem, yczliwoci, uwzgldnia

ich potrzeby.

Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dziecka jakiejkolwiek przemocy fizycznej, czy psychicznej.

Nie-co dajemy dziecku, a co ono przyswaja.

Bo kady gwat i nadmiar to balast, kada jednostronno to moliwy bd.

J. Korczak

PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. O systemie owiaty art 90

2.Kodeks postpowania cywilnego-art 572 par 1i2

3.Kodeks postpowania karnego z dnia 06.06.1997r.

4.Ustawa z dnia 29.07.2005r. O przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie-art 12

5.Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela-art 6i7

6.Ustawa z dnia 26.10.1982r. O postpowaniu w sprawach nieletnich.

7. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 13 wrzenia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty

oraz wzorw formularzy Niebieska Karta,

8. Statut Szkoy

Rozdzia I

Sowniczek terminw

1. Pracownikiem instytucji jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o prac lub umowy

zlecenia.

2. Dzieckiem jest kada osoba do ukoczenia 18 roku ycia.

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczeglnoci jego

przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji

4. na podstawie przepisw szczeglnych lub orzeczenia sdu (w tym rodzina zastpcza).

5. Zgoda opiekuna/rodzica oznacza zgod co najmniej jednego z opiekunw dziecka. Jednak

w przypadku braku porozumienia midzy opiekunami dziecka naley poinformowa opiekunw

str. 3

6. o koniecznoci rozstrzygnicia sprawy przez sd rodzinno opiekuczy.

7. Procedura to inaczej postpowanie (rodzaj czynnoci) oraz przepisy prawne regulujce

postpowanie.

8. Przez krzywdzenie dziecka rozumie si przemoc fizyczna, psychiczn seksualn,

ekonomiczn oraz zaniedbanie. Krzywdzeniem dziecka jest kade zamierzone lub

niezamierzone dziaanie oraz zaniechanie dziaa ze strony rodzica/opiekuna, ktre ujemnie

wpywa na rozwj fizyczny lub psychiczny dziecka1.

Rodzaje przemocy:

Przemoc fizyczna

jest to wszelkiego rodzaju bezporednie dziaanie z uyciem siy, ktrego rezultatem jest nieprzypadkowe

zranienie np. popychanie, obezwadnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwart

rk, pici lub przedmiotami, oblewanie wrztkiem lub substancjami rcymi, uycie broni, itp.

Objawy przemocy fizycznej:

siniaki, lady po uderzeniach w rnych miejscach ciaa, rany twarzy i gowy w rnych stanach gojenia

si, lady po oparzeniach, powtarzajca si opuchlizna, a take zamania, zwichnicia, lk przed

rozebraniem si, lk przed dotykiem drugiej osoby, strj nieadekwatny do pory roku oraz pogody,

nadmierna apatia lub agresja, noszenie ciemnych okularw, take przy braku soca.

Przemoc psychiczna

jest to dziaanie prowadzce do zniszczenia pozytywnego obrazu wasnej osoby np.: wymiewanie,

ponianie, upokarzanie, zawstydzenie, narzucanie wasnych pogldw, cige krytykowanie,

kontrolowanie, ograniczanie kontaktw, stosowanie grb, szantaowanie.

Objawy przemocy psychicznej:

zaburzenia mowy (wynikajce z napicia nerwowego), psychosomatyczne (ble jelitowo

odkowe, ble i zawroty gowy), moczenie i zanieczyszczanie si (zazwyczaj u dzieci), ble

mini, nadmierna potliwo, zaburzenia snu, brak poczucia pewnoci siebie, niska samoocena,

wycofanie, depresja, fobie, lki, zachowanie destrukcyjne, kopoty z kontrol emocji, poczucie

krzywdy i winy, nieufno do innych, problemy w pracy lub szkole, zachowania agresywne

w stosunku do innych osb, tendencja do uzaleniania si od innych.

Przemoc seksualna

za dziecko wykorzystane seksualnie mona uzna kad jednostk w wieku bezwzgldnej ochrony (wiek

ten okrelony jest przez prawo), jeeli osoba dojrzaa seksualnie, czy to przez wiadome dziaanie czy to

przez zaniedbywanie swoich spoecznych obowizkw lub obowizkw wynikajcych ze specyficznej

1 Na podstawie Harward University Press, Cambridge.

str. 4

odpowiedzialnoci za dziecko dopuszcza do zaangaowania dziecka w jakkolwiek aktywno natury

seksualnej, ktrej intencj jest zaspokojenie osoby dorosej2.

Bezporednie konsekwencje przemocy seksualnej:

Somatyczne:

infekcje drg moczowo - pciowych bez podoa organicznego,

urazy zewntrznych narzdw pciowych: zaczerwienienia, otarcia naskrka, bolesno,

urazy okoo odbytowe i pochwy,

bl przy oddawaniu moczu czy kau, np. krwawe stolce, krwawienie z narzdw rodnych,

upawy,

infekcje jamy ustnej,

urazy ciaa zwizane ze stosowan przemoc fizyczn,

infekcje przenoszone drog pciow (np. weneryczne, grzybicze, HIV),

niezrozumiae pojawienie si dolegliwoci somatycznych, np. blw brzucha, gowy, wymiotw,

nudnoci,

nieotrzymanie kau i moczu,

spadek apetytu,

trudnoci zwizane z siedzeniem lub chodzeniem,

przerwanie bony dziewiczej,

cia.

Poznawcze, emocjonalne, behawioralne:

zbytnia erotyzacja dziecka, znajomo zachowa seksualnych charakterystycznych dla osb

dorosych,

prowokacyjne zachowania seksualne zarwno w stosunku do dorosych, jak i rwienikw,

zachowania masturbacyjne,

erotyczne rysunki lub zabawy dziecka,

zaburzenia snu, lki nocne, koszmary nocne,

zaburzenia przyjmowania pokarmu,

u maych dzieci zachowania o charakterze regresywnym, takie jak moczenie si, ssanie palca,

kiwanie,

2 . Popek L., Urbanowicz E.