ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM - ?· ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA…

  • Published on
    11-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>TTNY PEDAGOGICK STAV </p><p>TTNY VZDELVAC PROGRAM </p><p>INFORMATIKA (Vzdelvacia oblas: Matematika a prca s informciami) </p><p>PRLOHA ISCED 2 </p><p>Posdila a schvlila PK pre informatiku </p><p>Bratislava 2008 </p></li><li><p>VP, Informatika prloha ISCED 2 </p><p> ttny pedagogick stav 2 </p><p>CHARAKTERISTIKA UEBNHO PREDMETU INFORMATIKA </p><p>Informatika m dleit postavenie vo vzdelvan, pretoe podobne ako matematika </p><p>rozvja myslenie iakov, ich schopnos analyzova a syntetizova, zoveobecova, hada </p><p>vhodn stratgie rieenia problmov a overova ich v praxi. Vedie k presnmu vyjadrovaniu </p><p>mylienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formlnych zpisoch, ktor slia ako </p><p>veobecn prostriedok komunikcie. </p><p>Poslanm vyuovania informatiky je vies iakov k pochopeniu zkladnch pojmov, </p><p>postupov a technk pouvanch pri prci s dajmi a toku informci v potaovch </p><p>systmoch. Buduje tak informatick kultru, t.j. vychovva k efektvnemu vyuvaniu </p><p>prostriedkov informanej civilizcie s repektovanm prvnych a etickch zsad pouvania </p><p>informanch technolgi a produktov. Toto poslanie je potrebn dosiahnu spolonm </p><p>psobenm predmetu informatika a aplikovanm informanch technolgi vo vyuovan </p><p>inch predmetov, medzipredmetovch projektov, celokolskch programov a pri riaden </p><p>koly. </p><p>Systematick zkladn vzdelanie v oblasti informatiky a vyuitia jej nstrojov </p><p>zabezpe rovnak prleitos pre produktvny a plnohodnotn ivot obyvateov SR v </p><p>informanej a znalostnej spolonosti, ktor budujeme. </p><p>Oblas informatiky zaznamenva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je </p><p>potrebn dkladnejie sa zamera na tdium zkladnch univerzlnych pojmov, ktor </p><p>prekrauj sasn technolgie. Dostupn technolgie maj poskytn vyuovaniu </p><p>informatiky irok priestor na motivciu a praktick projekty. </p></li><li><p>VP, Informatika prloha ISCED 2 </p><p> ttny pedagogick stav 3 </p><p>CIELE UEBNHO PREDMETU INFORMATIKA </p><p>Cieom vyuovania informatiky na 2. stupni Z je sprstupni zkladn pojmy a </p><p>techniky pouvan pri prci s dajmi a pri tvorbe algoritmov a vpotovch procesov. </p><p>Podobne ako matematika aj informatika v spojen s informanmi technolgiami vytvra </p><p>platformu pre vetky alie predmety. V predmete informatika je potrebn dkladnejie sa </p><p>zamera na tdium zkladnch univerzlnych pojmov, ktor prekrauj sasn technolgie. </p><p>Dostupn technolgie maj poskytn vyuovaniu informatiky irok priestor na motivciu a </p><p>praktick projekty. </p><p>Vchovno-vzdelvac proces na 2. stupni zkladnej koly smeruje k tomu, aby iaci </p><p> sa oboznmili s pojmami daj a informcia, s rznymi typmi dajov, s ich zbieranm, uchovvanm, zobrazovanm, spracovanm a prezentovanm, </p><p> rozumeli pojmom algoritmus a program (formlny zpis automatizovanho spracovania dajov); </p><p> sa oboznmili so systmami na spracovanie dajov z pohadu ich architektry (pota, prdavn zariadenia, mdi, komunikcie) a logickej truktry (napr. </p><p>operan systm); </p><p> si rozvjali schopnos algoritmizova zadan problm, rozvjali si programtorsk zrunosti, nauili sa pracova v prostred bench aplikanch programov, nauili sa </p><p>efektvne vyhadva informcie uloen na CD alebo na sieti a nauili sa </p><p>komunikova cez sie; </p><p> nadobudli schopnosti potrebn pre vskumn prcu (t. j. schopnos realizova jednoduch vskumn projekt, sformulova problm), rozvjali si formlne a logick </p><p>myslenie, nauili sa viacer metdy na rieenie problmov, </p><p> rozvjali si svoje schopnosti koopercie a komunikcie (nauili sa spolupracova v skupine pri rieen problmu, verejne so skupinou o om diskutova a referova); </p><p> rozvjali si svoju osobnos, tvorivos, logick myslenie, zodpovednos, morlne a vov vlastnosti, hevnatos, sebakritickos a snaili sa o sebavzdelvanie; </p><p> nauili sa repektova intelektulne vlastnctvo a autorstvo informatickch produktov, systmov a aplikci (aby chpali, e informcie, daje a programy s </p><p>produkty intelektulnej prce, s predmetmi vlastnctva a maj hodnotu), pochopili </p><p>socilne, etick a prvne aspekty informatiky. </p></li><li><p>VP, Informatika prloha ISCED 2 </p><p> ttny pedagogick stav 4 </p><p>OBSAH VZDELVANIA OBSAHOV A VKONOV TANDARD </p><p>Vzdelvac obsah informatiky v ttnom vzdelvacom programe je rozdelen na p </p><p>tematickch okruhov: </p><p> Informcie okolo ns </p><p> Komunikcia prostrednctvom IKT </p><p> Postupy, rieenie problmov, algoritmick myslenie </p><p> Princpy fungovania IKT </p><p> Informan spolonos </p><p>Uivo v tematickom okruhu Informcie okolo ns je kov aj pre niie </p><p>sekundrne vzdelvanie. Pojem informcia, typy informci (textov, multimedilna, at.), </p><p>aplikcie na spracovvanie pecifickch informci s vemi dleit pre pochopenie </p><p>mechanizmov pri rieen najrznejch problmov pomocou, resp. prostrednctvom IKT. iaci </p><p>by sa u od prvej triedy mali ui pracova so zkladnmi potaovmi aplikciami, aby </p><p>1. vedeli zkladn postupy pri prci s textom a jednoduchou prezentciou, </p><p>2. vedeli vytvra jednoduch tabuky a grafy, </p><p>3. zskali alie zrunosti kreslenia v grafickom prostred a spracovvan grafickch informci, </p><p>4. porozumeli nahrvaniu a prehrvaniu zvukov a vide, </p><p>5. prostrednctvom didaktickch hier, edukanch prostred a encyklopdi pochopili vyuitie IKT v inch predmetoch, </p><p>6. pomocou IKT dokzali realizova iastkov lohy a vstupy z projektovho vyuovania. </p><p>al tematick okruh Komunikcia prostrednctvom IKT sa venuje vyuitiu </p><p>nstrojov internetu na komunikciu na vlastn uenie sa a aj na rieenie kolskch problmov, </p><p>na zskavanie a sprostredkovanie informci. iaci </p><p>1. by sa mali naui pracova s elektronickou potou, </p><p>2. by mali pochopi spsob a mechanizmy vyhadvania informci na internete, </p><p>3. by mali zska zkladn vedomosti o priamej komunikcii prostrednctvom IKT (rozhovory, okamit sprvy), </p><p>4. by mali pozna niektor zkladn postupy pri vyuvan internetu v informanej spolonosti (cestovn poriadok, mapy, internetov obchod), </p><p>5. by si mali uvedomova bezpenostn rizik pri prci s internetom. </p><p>V tematickom okruhu Postupy, rieenie problmov, algoritmick myslenie sa iaci </p><p>zoznmia so pecifickmi postupmi rieenia problmov prostrednctvom IKT. Zoznmia sa s </p><p>pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najvm prnosom tohto okruhu bude </p><p>to, e iaci zskaj zklady algoritmickho myslenia a schopnos uvaova nad rieenm </p><p>problmov pomocou IKT. Nauia sa uvaova nad rznymi parametrami efektvnosti rznych </p><p>rieen problmov, nauia sa rzne postupy a mechanizmy pri rieen loh z rznych oblast. </p><p>Tematick okruh Princpy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu </p><p>mechanizmov informanch a komunikanch technolgi. iaci by sa mali zoznmi s </p><p>princpmi fungovania </p></li><li><p>VP, Informatika prloha ISCED 2 </p><p> ttny pedagogick stav 5 </p><p>1. jednoduchho hardvru, </p><p>2. rznych oblast urenia softvru, </p><p>3. lohami operanch systmov (napr. prca so sbormi a prieinkami), </p><p>4. loklnej siete a internetu. </p><p>Tematick okruh Informan spolonos sa nachdza v prieniku informatiky a </p><p>obianskej vchovy. Zaober sa etickmi, morlnymi a spoloenskmi aspektmi informatiky. </p><p>Oboznamuje s monmi rizikami a metdami na rieenie tchto rizk. iaci by mali </p><p>1. sa oboznmi s vyuitm IKT v najrznejch oblastiach znalostnej spolonosti, </p><p>2. pochopi, e pouvanie IKT si vyaduje kritick a zvaujci postoj k dostupnm informcim, </p><p>3. vies k zodpovednmu pouvaniu interaktvnych mdi rozumie rizikm, ktor sa tu nachdzaj. </p><p>Informcie okolo ns </p><p>Pojmy: </p><p> typy informci, reprezentcia, bit, bajt </p><p> formtovanie textu, nadpisy, odrky, obrzky v texte </p><p> grafick informcia, fotografia, animcia </p><p> informcie v tabukch, bunka, vzahy medzi bunkami, grafy </p><p> prava zvukov, hudobn formt, prehrvanie a vytvranie videa </p><p> prezentcia, snmka, prezentan program, prezentcia na webe </p><p> encyklopdia, odkazy </p><p>Vlastnosti a vzahy, postupy a metdy: </p><p> vytvorenie plagtu, vizitky, pozvnky </p><p> prava fotografi, kol, texty v obrzkoch </p><p> vytvorenie alebo prerozprvanie prbehu ako prezentcia </p><p> hadanie slova, pojmu v tabuke, v dokumente, v encyklopdii, hadanie titulu v </p><p>elektronickej kninici </p><p> edukan prostredia pre in predmety (napr. dynamick geometria, fyziklne </p><p>experimenty, prca s mapami, trenary pre cudz jazyk) </p><p>Komunikcia prostrednctvom IKT </p><p>Pojmy: </p><p> elektronick pota, adresr prjemcov, prloha sprvy </p><p> webov adresa, katalgy, portly, vyhadvae </p><p> rozhovor (chat), okamit sprva (ICQ) </p><p>Vlastnosti a vzahy, postupy a metdy: </p><p> formtovanie emailovej sprvy </p></li><li><p>VP, Informatika prloha ISCED 2 </p><p> ttny pedagogick stav 6 </p><p> kolsk web, weby intitci, edukan portl, vyhadvanie pomocou google </p><p> rozhovor (chat) so spoluiakmi v triede, okamit sprvy so spoluiakmi a </p><p>uiteom </p><p> prechdzanie a hadanie v internetovom obchode (knihy, filmy, hudba, </p><p>elektronika, hraky). </p><p>Postupy, rieenie problmov, algoritmick myslenie </p><p>Pojmy: </p><p> postup rieenia, etapy rieenia problmov </p><p> programovac jazyk, elementrny prkaz, postupnos, procedra, cyklus </p><p> zloitos rieenia problmu </p><p>Vlastnosti a vzahy, postupy a metdy: </p><p> v detskom programovacom prostred rieenie loh s opakovanm nejakch </p><p>innost, zoskupovanie ast rieenia do procedr </p><p> porovnanie asu trvania rznych rieen problmu </p><p>Princpy fungovania IKT </p><p>Pojmy: </p><p> vstupno/vstupn zariadenia, skener </p><p> oblasti aplikci softvru </p><p> operan systm, pouvate, prihlasovanie do systmu, sprvca loh </p><p> prieinok, disk, CD, usb-pamov k, archv </p><p> loklna sie, zdieanie sborov v triede </p><p> princpy fungovania internetu, adresa, domna, IP, http, ftp, smtp </p><p> formty sborov </p><p>Vlastnosti a vzahy, postupy a metdy: </p><p> porovnvanie perifri poda ich urenia a kapact </p><p> prca so skenerom, jednoduch princpy fungovania skenera </p><p> natartovanie operanho systmu, prihlsenie a odhlsenie pouvatea </p><p> spanie naraz viac aplikci, sledovanie behu aplikci v sprvcovi loh </p><p> ukladanie informci na rzne mdia, porovnanie kapact a rchlosti ukladania </p><p> vytvranie archvov, vber z archvu, rozbaovanie archvu </p><p> prca so sbormi v loklnej sieti triedy </p><p> logick princpy fungovania internetu, zisovanie IP sla potaa </p><p> skmanie rozdielov rznych formtov sborov </p></li><li><p>VP, Informatika prloha ISCED 2 </p><p> ttny pedagogick stav 7 </p><p>Informan spolonos </p><p>Pojmy: </p><p> informan technolgie vo vedomostnej spolonosti </p><p> rizik technolgi, vrusy, antivrusov programy, hackeri </p><p> zsady bezpenosti </p><p> platnos, sprvnos informci, nebezpen obsah </p><p> licencie programov, leglnos pouvania, freeware, shareware </p><p> leglnos pouitia obrzkov a textov z internetu </p><p>Vlastnosti a vzahy, postupy a metdy: </p><p> ako pomhaj potae v praktickom ivote a ivote spolonosti, ukky </p><p>jednoduchch aplikci </p><p> ako vznikaj a ako sa ria potaov vrusy, ako sa odhauj a odstrauj </p><p> kto, preo a ako pcha potaov kriminalitu, o me spsobi </p><p> rozdiel v pouvan a ren rznych programov z pohadu leglnosti </p><p> diskusia na tmu pouvania obrzkov, textov a hudby stiahnutch z internetu, </p><p>autorsk prva </p></li><li><p>VP, Informatika prloha ISCED 2 </p><p> ttny pedagogick stav 8 </p><p>Informcie okolo ns </p><p>Obsahov tandard </p><p> Typy informci, reprezentcia, bit, bajt. </p><p> Formtovanie textu, nadpisy, odrky, obrzky v texte. </p><p> Grafick informcia, fotografia, animcia. </p><p> Informcie v tabukch, bunka, vzahy medzi bunkami, grafy. </p><p> prava zvukov, hudobn formt, prehrvanie a vytvranie videa. </p><p> Prezentcia, snmka, prezentan program, prezentcia na webe. </p><p> Encyklopdia. </p><p>Vkonov tandard </p><p>iak </p><p> Doke vytvori plagt, vizitku, pozvnku. </p><p> Vie upravi fotografiu, kol, texty v obrzkoch. </p><p> Doke graficky prezentova vsledky prieskumu. </p><p> Doke vytvori prezentciu a pozn zsady sprvneho prezentovania. </p><p> Doke hada slovo, pojem v tabuke, v dokumente, v encyklopdii. </p><p> Doke hada titul v elektronickej kninici. </p><p> Pozn edukan prostredia pre in predmety (napr. dynamick geometria, fyziklne experimenty, prca s mapami, trenary pre cudz jazyk). </p><p> Komunikcia prostrednctvom IKT </p><p>Obsahov tandard </p><p> Interaktvna a neinteraktvna komunikcia. </p><p> Adresr prjemcov, prloha sprvy. </p><p> Webov adresa, katalgy, portly, vyhadvae. </p><p>Vkonov tandard </p><p>iak </p><p> Doke posla emailov sprvu s prlohou, plnohodnotne vyuva monosti potovho klienta, pozn sprvnu formu sprvy. </p><p> Pozn kolsk web, vyhadvanie informci na internete pomocou vyhadvacch strojov a katalgov. </p><p> Vie pouva niektor z nstrojov na interaktvnu komunikciu, pozn nstroje netikety. </p><p> Pozn online sluby e-spolonosti. </p></li><li><p>VP, Informatika prloha ISCED 2 </p><p> ttny pedagogick stav 9 </p><p>Postupy, rieenie problmov, algoritmick myslenie </p><p>Obsahov tandard </p><p> Postup rieenia, formlny zpis rieenia, etapy rieenia problmov. </p><p> Programovac jazyk, elementrny prkaz, postupnos, cyklus, procedra, parametre, premenn, hodnota, priradenie. </p><p> Zloitos rieenia problmu. </p><p>Vkonov tandard </p><p>iak </p><p> Doke zapisova a interpretova postupy do formlneho zpisu (naprklad zpis matematickch algoritmov, algoritmus na jednoduch zaifrovanie textu). </p><p> Demontruje v detskom programovacom prostred rieenie loh s opakovanm nejakch innost, zapamtvanie vpotov do premennch, zoskupovanie ast </p><p>rieenia do procedr. </p><p> Doke porovna as trvania rznych rieen problmu. </p><p> Princpy fungovania IKT </p><p>Obsahov tandard </p><p> Hardvr, softvr. Oblasti aplikci softvru. </p><p> Formty sborov. </p><p> Operan systm, pouvate, prihlasovanie do systmu, sprvca loh. </p><p> Prieinok, disk, CD, usb-pamov k, archv. </p><p> Loklna sie, zdieanie sborov v triede. Princpy fungovania internetu, adresa, domna, IP, http, ftp, smtp. </p><p>Vkonov tandard </p><p>iak </p><p> Pozn urenie, parametre perifri. </p><p> Doke spa naraz viac aplikci. </p><p> Pozn ukladanie informci na rzne mdia, vie porovna kapacitu. </p><p> Doke vytvori kompresiu, dekompresiu dajov. </p><p> Doke vykona zlohovanie dajov. </p><p> Doke pracova v loklnej sieti. </p><p> Pozn logick princpy fungovania internetu, doke zisti IP slo potaa. </p><p> Pozn formt a typy sborov. </p></li><li><p>VP, Informatika prloha ISCED 2 </p><p> ttny pedagogick stav 10 </p><p>Informan spolonos </p><p>Obsahov tandard </p><p> Informan technolgie v znalostnej spolonosti. </p><p> Rizik technolgi, vrusy, antivrusov programy. </p><p> Zsady bezpenosti. </p><p> Platnos, sprvnos informci, nebezpen obsah. </p><p> Licencie programov, leglnos pouvania, freeware, shareware. </p><p> Leglnos pouitia obrzkov a textov z internetu. </p><p>Vkonov tandard </p><p>iak </p><p> Pozn vyuitie informanch a komunikanch technolgi v znalostnej spolonosti (bankovnctvo, zdravotnctvo, doprava, umenie... ). </p><p> Chpe ako sa ria potaov vrusy, ako sa odhauj a odstrauj, pozn spsoby bezpenosti na internete a ochrany potaa. </p><p> Pozn riziko potaovej kriminality a jej dopady. </p><p> Doke posdi spoahlivos zskanch informci. </p><p> Vie o s autorsk prva, leglny a neleglny softvr, pozn rozdiel v pouvan a ren programov s rznymi stupami licenci. </p><p>Spracovali: RNDr. Slvka Blichov </p><p> RNDr. Eva estkov </p></li></ul>