27
Stroji za preoblikovanje Stroji za preoblikovanje Proizvajajo potrebno silo, hitrost, pospe Proizvajajo potrebno silo, hitrost, pospe š š ek ek za preoblikovanje za preoblikovanje Ra Ra č č unalni unalni š š ko upravljanje ko upravljanje Ve Ve č č ajo se hitrosti delovanja ajo se hitrosti delovanja - - vse ve vse ve č č ja ja produktivnost produktivnost

Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne

Stroji za preoblikovanjeStroji za preoblikovanje

►►Proizvajajo potrebno silo, hitrost, pospeProizvajajo potrebno silo, hitrost, pospeššek ek za preoblikovanjeza preoblikovanje

►►RaRaččunalniunalnišško upravljanjeko upravljanje►►VeVeččajo se hitrosti delovanjaajo se hitrosti delovanja-- vse vevse veččja ja

produktivnostproduktivnost

Page 2: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne

Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so:so:

►►Ogrodje stroja,Ogrodje stroja,►►Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ),Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ),►►Pogon,Pogon,►►Krmiljenje inKrmiljenje in►►Dodatna oprema ( transportne naprave, Dodatna oprema ( transportne naprave,

manipulatorji, roboti, druge enote za manipulatorji, roboti, druge enote za avtomatizacijo)avtomatizacijo)

►►Zaradi zahtevane natanZaradi zahtevane natanččnosti izdelkov in nosti izdelkov in majhne obrabe orodjamajhne obrabe orodja-- vse vevse veččja togost strojevja togost strojev

Page 3: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne

Glede na vrsto gibanja orodja:Glede na vrsto gibanja orodja:1.1. Stroji s premoStroji s premoččrtnim gibanjemrtnim gibanjem::

Stroji za valjanje navojev z ravnimi Stroji za valjanje navojev z ravnimi ččeljustmieljustmiStroji za vleStroji za vleččenje palic, profilovenje palic, profilovStiskalnice ali preStiskalnice ali preššee

2.2. Stroji z ne premoStroji z ne premoččrtnim gibanjemrtnim gibanjem::Stroji za valjanjeStroji za valjanjeStroji za upogibanjeStroji za upogibanje

Page 4: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne

Stiskalnice delimo glede na:Stiskalnice delimo glede na:►►Izvedba ogrodja (O in C oblika)Izvedba ogrodja (O in C oblika)►►ŠŠtevilo mest stiskanja (eno, dve ali vetevilo mest stiskanja (eno, dve ali veččtotoččkovno kovno

stiskanje)stiskanje)►►NaNaččin delovanja (eno, dve ali vein delovanja (eno, dve ali veččsmerne smerne

stiskalnice)stiskalnice)

Glede na pogon oz. sile, ki so na voljo se Glede na pogon oz. sile, ki so na voljo se delijo na:delijo na:

►►Vezane na hod (mehanski pogon)Vezane na hod (mehanski pogon)►►Vezane na silo (hidravliVezane na silo (hidravliččni ali pnevmatski)ni ali pnevmatski)►►Vezane na delo in energijo (pretvorba energije)Vezane na delo in energijo (pretvorba energije)

Page 5: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne
Page 6: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne
Page 7: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne
Page 8: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne

Mehanske stiskalnice:Mehanske stiskalnice:►►EkscentriEkscentriččne prene preššee►►RoRoččiiččne prene preššee►►PrePrešše s klinome s klinom►►Kolenaste preKolenaste preššee►►PrePrešše z vodilno roe z vodilno roččicoico►►Frekvenca hodov je do 70 hodov/minFrekvenca hodov je do 70 hodov/min►►Sila stiskanja od 63kN do 200MNSila stiskanja od 63kN do 200MN►►SlabostSlabost-- omejen hod in neenakomerna sila na omejen hod in neenakomerna sila na

pehalopehalo

Page 9: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne

Dvojno delujoča mehanska ekscentrska stiskalnica

Page 10: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne

Enohodna kolenasta mehanska stiskalnica nazivne sile 1500 – 12000 kN

Page 11: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne

HidravliHidravliččne in pnevmatske prene in pnevmatske prešše:e:►►V rabi bolj hidravliV rabi bolj hidravliččnene►►Delovni tlak olja od 200 do 300 barDelovni tlak olja od 200 do 300 bar►►Problem Problem –– tesnjenjetesnjenje►►Veliki hodi in konstantna delovna silaVeliki hodi in konstantna delovna sila►►Dobra regulacijaDobra regulacija►►SlabostSlabost-- majhne delovne hitrosti; slaba majhne delovne hitrosti; slaba

delovna udelovna uččinkovitostinkovitost

Page 12: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne

Princip delovanja hidravlične stiskalnice

Page 13: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne

Preoblikovalna kladiva:Preoblikovalna kladiva:►► Pretvorba potencialne energije v kinetiPretvorba potencialne energije v kinetiččno in nato v no in nato v

preoblikovalno; Lopreoblikovalno; Loččimo:imo:►► Prosto padajoProsto padajočča kladiva (60 gib/min, 12m/s)a kladiva (60 gib/min, 12m/s)►► HidrHidr. in . in pnevmpnevm. (400 gib/min, do 7m/s). (400 gib/min, do 7m/s)►► Proti smerna kladiva (120 gib/min)Proti smerna kladiva (120 gib/min)

VijaVijaččne stiskalnice ali prene stiskalnice ali prešše:e:►► So 7 do 10 krat poSo 7 do 10 krat poččasnejasnejšša kot kladivaa kot kladiva►► Sila pada nelinearno glede na hod preSila pada nelinearno glede na hod preššee►► Uporabljajo se za kalibriranje, natanUporabljajo se za kalibriranje, natanččno kovanje, no kovanje,

toplo/hladno kovanje; velike zahteve po energijitoplo/hladno kovanje; velike zahteve po energiji

Page 14: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne

Princip delovanja kovalnega kladiva za rotacijsko kovanje

Surovec

Page 15: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne

Kriteriji za izbiro stiskalnice:Kriteriji za izbiro stiskalnice:►►Nazivna sila (pri Nazivna sila (pri hidrhidr. pogonu je pogojena z . pogonu je pogojena z

delovnim tlakom, pri mehanskemu s hodom)delovnim tlakom, pri mehanskemu s hodom)►►PoloPoložžaj obmoaj območčja hoda (pri mehanski s ja hoda (pri mehanski s

spreminjanjem dolspreminjanjem dolžžine ojnice)ine ojnice)►►DolDolžžina hodaina hoda►►Vgradni prostor za orodjeVgradni prostor za orodje►►RazpoloRazpoložžljiva energijaljiva energija►►ČČasovni cikel preasovni cikel preššee►►NatanNatanččnost prenost prešše(deformacija, zrae(deformacija, zraččnost vodil nost vodil

in lein ležžajev, obraba orodja)ajev, obraba orodja)

Page 16: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne

Preoblikovalni stroji z ne premoPreoblikovalni stroji z ne premoččrtnim gibanjem:rtnim gibanjem:►► ValjarskiValjarski stroji za izdelavo plostroji za izdelavo ploččevine, trakov, cevi evine, trakov, cevi

profilovprofilov……►► Stroji za upogibanjeStroji za upogibanje

S tehnoloS tehnološškega vidika lokega vidika loččimo:imo:►► Namenske strojeNamenske stroje-- kovakovašške preke prešše, kovae, kovašške stroje, ke stroje,

kovakovašškoko--valjarskevaljarske stroje, stroje za iztiskovanje, stroje, stroje za iztiskovanje, veveččstopenjske prestopenjske prešše, upogibne stroje itd.e, upogibne stroje itd.

►► Univerzalne strojeUniverzalne stroje-- prepreššee►► CNC strojiCNC stroji►► Fleksibilni proizvodni sistemiFleksibilni proizvodni sistemi

Page 17: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne
Page 18: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne
Page 19: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne
Page 20: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne
Page 21: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne
Page 22: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne
Page 23: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne
Page 24: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne
Page 25: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne
Page 26: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne
Page 27: Stroji za preoblikovanje · Osnovni gradniki preoblikovalnih strojev so: Ogrodje stroja, Nosilec surovca in orodja ( miza, pehalo ), Pogon, Krmiljenje in Dodatna oprema ( transportne