Taklimat Pengurusan Bayaran (Perkhidmatan Kerja & Fasiliti)

 • View
  228

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 • PENGURUSAN BAYARAN

  (PERKHIDMATAN KERJA &

  FASILITI)

  BON PELAKSANAAN

  IZFARINA BINTI AB HALIM

  PENOLONG BENDAHARI KANAN

  UNIT KEWANGAN ZON 5

 • Bon Pelaksanaan

  Merupakan suatu aku janji tidak bersyarat

  (unconditional undertaking) oleh sesuatu institusi

  kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan

  untuk membayar kepada Kerajaan suatu amaun

  tertentu atas tuntutan (on demand) sekiranya

  Kontraktor tidak atau gagal mematuhi dan

  melaksanakan obligasinya di bawah kontrak.

 • Asas Pengiraan Bon

  Pelaksanaan i. Dua setengah peratus (2.5%) daripada jumlah harga

  kontrak bagi kontrak bekalan/perkhidmatan yang bernilai melebihi RM200,000.00 hingga RM500,000.00;

  ii. Lima peratus (5%) daripada jumlah harga kontrak bagi kontrak bekalan/perkhidmatan yang bernilai melebihi RM500,000.00; dan

  iii. Bagi kontrak bermasa (periodic contract) yang berkuat kuasa dalam tempoh dua (2) tahun atau lebih, peratus dan pengiraan nilai Bon Pelaksanaan hendaklah dikira mengikut anggaran harga kontrak setahun sahaja. Walau bagaimanapun, Bon Pelaksanaan yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak bermasa.

 • Asas Pengiraan Bon

  Pelaksanaan

  BP = 2.5% daripada Nilai Kontrak Keseluruhan

  (bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan

  yang bernilai RM200,000 hingga RM500,000)

  atau

  BP = 5% daripada Nilai Kontrak Keseluruhan

  (bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan yang

  bernilai RM500,000 ke atas)

 • Asas pengiraan Bon

  Pelaksanaan Contoh:

  Tempoh Kontrak : 3 tahun

  Nilai Kontrak : RM 4.5 juta

  Kadar Bon : 5%

  (berdasarkan anggaran nilai satu tahun RM1.5 juta)

  Jumlah (RM1.5 juta X 5%) = RM75,000.00

  Contoh:

  Nilai Kontrak : RM800,000.00

  Tempoh Kontrak : 2 tahun

  Kadar Bon : 2.5%

  (berdasarkan anggaran nilai satu tahun RM400,000.00)

  Jumlah (RM400,000.00 X 2.5%) = RM10,000.00

  (bukan RM800,000 X 5%=RM40,000 atau RM400,000 X 5% =RM20,000)

 • Asas pengiraan Bon

  Pelaksanaan

  Bagi kontrak kerja yang bernilai melebihi

  RM200,000.00, kontraktor hendaklah mengemukakan

  bersama-sama dengan Surat Setuju Terima, Bon

  Pelaksanaan sebanyak 5% daripada jumlah harga

  kontrak.

 • Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam Ringgit

  Malaysia (RM) dari bank-bank atau institusi-institusi

  kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan dan

  dikemukakan dalam bentuk:-

  i. Jaminan Bank / Syarikat Kewangan yang dikeluarkan oleh bank-bank /

  syarikat kewangan berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013

  ii. Jaminan Bank Islam yang dikeluarkan oleh bank-bank berlesen di

  bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013

  iii. Jaminan lnsurans yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat insurans yang

  berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013

  iv. Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh Syarikat Takaful yang berlesen

  di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013

  v. Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Malaysia

  Berhad (BPMB) dan Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia (SME

  Bank).

 • Tempoh Sah Laku

  Tempoh sah laku jaminan bagi Bon

  Pelaksanaan hendaklah dari tarikh ianya

  dikeluarkan sehingga 12 bulan selepas tarikh

  tamat kontrak atau selepas obligasi terakhir,

  mengikut mana yang terkemudian.

 • Format

  Lampiran II dan Lampiran III

  F:\BP\BP BEKALAN DAN

  PERKHIDMATAN.pdf

  F:\BP\BP KERJA.pdf

  file:///F:/BP/BP BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.pdffile:///F:/BP/BP BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.pdffile:///F:/BP/BP BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.pdffile:///F:/BP/BP BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.pdffile:///F:/BP/BP BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.pdffile:///F:/BP/BP BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.pdffile:///F:/BP/BP BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.pdffile:///F:/BP/BP BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.pdffile:///F:/BP/BP BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.pdffile:///F:/BP/BP BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.pdffile:///F:/BP/BP BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.pdffile:///F:/BP/BP BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.pdffile:///F:/BP/BP BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.pdffile:///F:/BP/BP BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.pdffile:///F:/BP/BP BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.pdffile:///F:/BP/BP KERJA.pdffile:///F:/BP/BP KERJA.pdffile:///F:/BP/BP KERJA.pdffile:///F:/BP/BP KERJA.pdffile:///F:/BP/BP KERJA.pdffile:///F:/BP/BP KERJA.pdffile:///F:/BP/BP KERJA.pdffile:///F:/BP/BP KERJA.pdffile:///F:/BP/BP KERJA.pdffile:///F:/BP/BP KERJA.pdffile:///F:/BP/BP KERJA.pdf

 • Pengesahan Bon Pelaksanaan

  Setiap Bon Pelaksanaan yang diterima perlu

  disemak dengan Bank/ Syarikat Kewangan /

  Bank Islam / Syarikat lnsurans / Syarikat

  Takaful yang berkenaan tentang kesahihan Bon

  Pelaksanaan yang dikemukakan kontraktor.

 • Pengesahan Bon Pelaksanaan

  Contoh:-

  Lampiran IV dan V

  F:\BP\SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdf

  F:\BP\SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdf

  file:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - BANK.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdffile:///F:/BP/SURAT PENGESAHAN BON - KERAJAAN.pdf

 • Pemalsuan Bon Pelaksanaan

  Sekiranya terdapat kes pemalsuan Bon Pelaksanaan, Ketua Bahagian Pengurusan Cawangan / Kampus hendaklah membuat laporan polis supaya tindakan dapat diambil kerana kes pemalsuan sedemikian adalah merupakan kes jenayah. Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan, laporan segera perlu dibuat kepada Perbendaharaan dan bagi kontrak kerja, laporan perlu dibuat kepada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).

 • Kontrak Perkhidmatan

  i. Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di Lampiran II.

  ii. Tempoh sah laku jaminan tersebut hendaklah dari tarikh ianya dikeluarkan sehingga dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat kontrak atau selepas obligasi terakhir, mengikut mana yang terkemudian.

  iii. Semua Jaminan Bank / Jaminan Syarikat Kewangan / Jaminan Insurans / Jaminan Bank Islam / Jaminan Takaful untuk Bon Pelaksanaan hendaklah menggunakan format dan kandungan seperti di Lampiran II.

 • Kontrak Kerja

  i. Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti Lampiran III atau dalam bentuk Wang Jaminan Pelaksanaan.

  ii. Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP) ialah satu kemudahan bagi memenuhi keperluan Bon Pelaksanaan. WJP bermaksud sejumlah wang yang dipegang oleh Kerajaan bagi memastikan kontraktor mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak yang ditandatangani.

  iii. Jumlah WJP adalah lima peratus (5%) daripada harga keseluruhan kontrak. Kemudahan ini hanya dibenarkan kepada kontraktor kerja tempatan sahaja. Walau bagaimanapun, Wang Jaminan Pelaksanaan tidak dibenarkan untuk Sub Kontraktor Dinamakan bagi Kerja.

 • Kontrak Kerja

  iv. Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan Bon

  Pelaksanaan pada tarikh milik tapak, secara

  automatik kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan akan

  diguna pakai. Kontraktor yang memilih / dikenakan

  kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan akan dikenakan

  potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada

  kemajuan pertama dan seterusnya sehingga ia

  mencapai jumlah lima peratus (5%) daripada nilai

  keseluruhan kontrak.

  v. WJP yang dipotong daripada bayaran kemajuan

  hendaklah dimasukkan ke dalam akaun deposit yang

  dinamakan Wang Jaminan Pelaksanaan (Kod 83104).

 • Kontrak Kerja

  vi. Pada bila-bila masa di sepanjang pelaksanaan projek tersebut, kontraktor boleh mengemukakan Bon Pelaksanaan dan Bahagian Pengurusan Cawangan / Kampus berkenaan dikehendaki memulangkan WJP yang ditahan.

  vii. Tempoh sah laku Bon Pelaksanaan hendaklah dari tarikh kuat kuasa kontrak sehingga dua belas (12) bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan.

  viii. Jika berlaku kelewatan dalam penyiapan projek, tindakan serta-merta hendaklah diambil oleh Bahagian Pengurusan Cawangan / Kampus untuk memastikan tempoh sah laku Bon Pelaksanaan dilanjutkan, tidak kira sama ada Kerajaan mengenakan ganti rugi tertentu atau ganti rugi ditetapkan atau lanjutan masa diluluskan.

 • Pelepasan Bon Pelaksanaan Kontrak Bekalan/Perkhidmatan

  i. Bon Pelaksanaan boleh dil