TAMBAHAN / PINDAAN Ruang Perkara Muka .Penggunaan pengenalan perniagaan 32 Pengenalan perniagaan

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TAMBAHAN / PINDAAN Ruang Perkara Muka .Penggunaan pengenalan perniagaan 32 Pengenalan perniagaan

TAMBAHAN / PINDAAN

Ruang Perkara Muka Surat

13 Pendapatan Koperasi Dikecualikan Cukai Pendapatan Di Bawah Subperenggan 12(1)(a) Atau 12(1)(b) Akta Cukai Pendapatan 1967

3

A27A

Hadiah wang kepada institusi / organisasi / tabung yang diluluskan

11

A27B Hadiah wang bagi aktiviti sukan yang diluluskan oleh Menteri Kewangan

11

i

Buku Panduan Borang C1 2017 Sistem Taksir Sendiri

PENDAHULUAN

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) mengucapkan terima kasih dan menghargai anda yangmenjalankan tanggungjawab membayar cukai pendapatan. Sumbangan cukai anda telah membantu membiayaipembangunan serta meningkatkan taraf sosio ekonomi negara.

Bagi mempercepat dan mempermudahkan lagi pelaksanaan tanggungjawab percukaian masing-masing, kerajaantelah memberi kepercayaan kepada pembayar cukai untuk menaksir dan membayar cukai mereka sendiridengan pengenalan Sistem Taksir Sendiri (STS) mulai tahun taksiran 2004 bagi individu dan pembayar cukaibukan syarikat. Bagi memudahkan anda membuat taksiran sendiri, LHDNM menyediakan beberapa panduanseperti berikut:

(a) Borang C1

Panduan melaporkan pendapatan dan membuat pengiraan cukai pendapatan.

Keterangan terperinci untuk mengisi borang ini dimuatkan dalam Bahagian I Buku Panduan.

(b) Helaian Kerja

Penerangan lengkap bagi setiap Helaian Kerja boleh diperolehi dalam Bahagian II Buku Panduan.

(c) Lampiran

Disediakan bagi membantu anda mengira pendapatan larasan dan menyediakan maklumat-maklumatlain yang diperlukan bagi mengisi Borang C1.

Penerangan lengkap disediakan di Bahagian II Buku Panduan dan di lampiran-lampiran berkenaan.

(d) Buku PanduanBuku Panduan yang disediakan mengandungi panduan-panduan untuk membolehkan pembayarcukai membuat pengiraan yang betul, mengisi Borang C1 dan menyediakan dokumen yang lengkapuntuk tujuan semakan.

LHDNM sentiasa bersedia membantu anda dalam membuat taksiran sendiri atau memberi penerangandalam mengisi Borang C1, Helaian Kerja dan Lampiran-Lampiran. Borang C1 yang lengkap hendaklahdikembalikan ke LHDNM dalam tempoh yang ditetapkan. Borang C1 yang lengkap dianggap sebagai notistaksiran.

Sekian, terima kasih.

DATO ZAINOL ABIDIN BIN ABD. RASHIDKetua Eksekutif/Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri,Lembaga Hasil Dalam Negeri,Malaysia.

Buku Panduan Borang C1 2017 Sistem Taksir Sendiri

ii

KANDUNGAN BUKU PANDUANPERKARA Muka Surat

PENDAHULUAN i

BAHAGIAN I Borang C1

Maklumat Asas 1Bahagian A: Pendapatan Berkanun, Jumlah Pendapatan Dan Pendapatan Bercukai 4

Pendapatan Berkanun Perniagaan 4

Pendapatan Berkanun Perkongsian 4

Pendapatan Berkanun Lain 5

Perbelanjaan Lain 6

Bahagian B: Cukai Kena Dibayar 8

Bahagian C: Kedudukan Cukai 11

Bahagian D: Perbelanjaan Khas, Potongan Selanjutnya Dan Potongan Dua Kali 12

Bahagian E: Tuntutan Elaun Jadual 3 12

Bahagian F: Tuntutan Kerugian 13Bahagian G: Tuntutan Insentif 13

Bahagian H: Pendapatan Tahun Kebelakangan Yang Belum Dilaporkan 14

Bahagian J: Pelupusan Aset Di Bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 14

Bahagian K: Maklumat Kewangan Koperasi 14Bahagian L: Maklumat Cukai Pegangan 17

Bahagian M: Maklumat Koperasi 18

Akuan 19Maklumat Firma Dan Tandatangan Orang Yang Menyediakan Borang Nyata Ini 19

BAHAGIAN II Lampiran Dan Helaian Kerja

Pendahuluan 20

Pengasingan Pendapatan Mengikut Punca 21

LAMPIRAN A1 22

Pendapatan Kasar Perniagaan 24

Perbelanjaan Yang Dibenarkan 24

Perbelanjaan Yang Tidak Dibenarkan 25

PERINGATAN 27

Pelarasan Pendapatan atau Perbelanjaan 27

Bayaran kontrak / subkontrak bayaran komisen dan sewa dan lain-lain bayaran 27khidmat yang dikontrak kepada pemastautin

Bayaran kontrak kepada bukan pemastautin (penerimaan oleh kontraktor bukan 27mastautinseksyen 107A digunapakai)

Bayaran fi mengurus (management fee) kepada penerima mastautin 27

iii

Buku Panduan Borang C1 2017 Sistem Taksir Sendiri

Bayaran/fi bagi khidmat profesional, teknikal atau pengurusan dan 27sewa kepada bukan pemastautin (pendapatan seksyen 4A)

Kenaan atau agihan perbelanjaan oleh ibu pejabat kepada cawangan 28di Malaysia

Perjalanan ke luar negara 28

Perniagaan Pemaju Perumahan 28

Garis panduan dan borang permohonan tuntutan insentif / galakan cukai 28

LAMPIRAN A2 - PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN PERNIAGAAN INSURANS HAYATBahagian A2(a) : Pengiraan Pendapatan Larasan Perniagaan Insurans

Hayat Berkaitan Dana HayatPengasingan pendapatan mengikut punca 29

Penggunaan pengenalan perniagaan 29

Cara mengguna Bahagian A2(a) Lampiran A2 29

Bahagian A2(b) : Pengiraan Pendapatan Larasan Perniagaan InsuransHayat Berkaitan Dana Pemegang SahamPengasingan pendapatan mengikut punca 30

Penggunaan pengenalan perniagaan 30

Cara mengguna Bahagian A2(b) Lampiran A2 30

LAMPIRAN A2A - PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN PERNIAGAAN TAKAFULBahagian A2A(a) : Pengiraan Pendapatan Larasan Perniagaan Takaful

Berkaitan Dana Takaful KeluargaPengasingan pendapatan mengikut punca 31

Penggunaan pengenalan perniagaan 31

Cara mengguna Bahagian A2A(a) Lampiran A2A 31

Bahagian A2A(b) : Pengiraan Pendapatan Larasan Perniagaan Takaful 31Berkaitan Dana Pengendali Takaful

LAMPIRAN A3 - PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN BAGI PERNIAGAAN INSURANS AMPengasingan pendapatan mengikut punca 32

Penggunaan pengenalan perniagaan 32

Pengenalan perniagaan bagi perniagaan insurans komposit 32

Cara mengguna Lampiran A3 32

LAMPIRAN A3A - PENGIRAAN PENDAPATAN LARASAN BAGI PERNIAGAAN TAKAFUL AMPengasingan pendapatan mengikut punca 33

Penggunaan pengenalan perniagaan 33

Pengenalan perniagaan bagi perniagaan takaful komposit 33

Cara mengguna Lampiran A3A 33

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAIN 34HELAIAN KERJA

PERKARA Muka Surat

Buku Panduan Borang C1 2017 Sistem Taksir Sendiri

1

Bahagian I Borang C1

MAKLUMAT ASAS

Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

1 Nama Nama koperasi seperti yang didaftarkan di pejabat - -Koperasi Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

Jika koperasi telah bertukar nama, sila catatkan namalama dalam kurungan.

2 No. Rujukan Nombor pendaftaran dengan Suruhanjaya Koperasi - -(No. Pendaftaran) Malaysia.

3 No. Cukai Nombor cukai pendapatan koperasi. - -Pendapatan Contoh: CS 0215154301

4 No. Majikan Nombor cukai pendapatan majikan yang terawal sekali, - -jika terdapat lebih daripada satu fail majikan.Contoh: E 0202154402

5 Status Isikan status perniagaan pada akhir tempoh asas. - -Perniagaan Isi 1 jika koperasi sedang beroperasi.

Isi 2 bagi koperasi yang dorman jika: koperasi belum memulakan operasi perniagaan sejak

ditubuhkan; atau koperasi pernah beroperasi atau menjalankan perniagaan

tetapi telah berhenti operasi/perniagaan.Isi 3 jika koperasi sedang dalam proses pelikuidasian.

6 Tarikh Mula Tarikh koperasi bermula operasi. - -Beroperasi

7 Tempoh Tarikh mula dan tutup tempoh perakaunan koperasi. - -Perakaunan Sila rujuk contoh-contoh di ruang 8.

8 Tempoh Asas Tempoh asas bagi tahun taksiran semasa. - -Jika koperasi baru beroperasi atau menukar tarikh tutupakaunnya, sila isi tarikh mula dan tutup tempoh asasyang betul di ruang 8.

Contoh 1: Koperasi yang baru beroperasiAkaun pertama: 1.5.2016 hingga 31.3.2017 (11 bulan)Akaun kedua : 1.4.2017 hingga 31.3.2018 (12 bulan)Ruang 7 dan 8 perlu diisi seperti berikut:-

Tahun Tempoh TempohTaksiran Perakaunan Asas

2017 01/05/2016 - 31/03/2017 01/05/2016 - 31/03/2017 (11 bulan) 2018 01/04/2017 - 31/03/2018 01/04/2017 - 31/03/2018 (12 bulan)

CS

E 1 2 2 0 5 4 4 2 0

1 5 1 5 4 3 1 0 20

0

Buku Panduan Borang C1 2017 Sistem Taksir Sendiri

2

Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

Contoh 2: Koperasi yang baru beroperasiAkaun pertama: 1.2.2016 hingga 30.4.2017 (15 bulan)Akaun kedua: 1.5.2017 hingga 30.4.2018 (12 bulan)Ruang 7 dan 8 perlu diisi seperti berikut:- Tahun Tempoh TempohTaksiran Perakaunan Asas2017 01/02/2016 - 30/04/2017 01/02/2016 - 30/04/2017 (15 bulan)2018 01/05/2017 - 30/04/2018 01/05/2017 - 30/04/2018 (12 bulan)

Contoh 3: Pertukaran tempoh perakaunanAkaun sedia ada: 1.3.2015 hingga 28.02.2016 (12 bulan)Akaun berikutnya: 1.3.2016 hingga 31.12.2016 (10 bulan)

1.1.2017 hingga 31.12.2017 (12 bulan)Ruang 7 dan 8 perlu diisi seperti berikut:- Tahun Tempoh TempohTaksiran Perakaunan Asas2016 01/03/2015 - 28/02/2016 01/03/2015 - 28/02/2016 (12 bulan)2017 01/03/2016 - 31/12/2017 01/03/2016 - 31/12/2017 (22 bulan)

Contoh 4: Pertukaran tempoh perakaunanAkaun sedia ada : 1.7.2015 hingga 30.6.2016 (12 bulan)Akaun berikutnya : 1.7.2016 hingga 31.5.2018 (23 bulan)

1.6.2018 hingga 31.5.2019 (12 bulan)Isi Ruang 7 dan 8 seperti berikut:- Tahun Tempoh TempohTaksiran Perakaunan Asas2016 01/07/2015 - 30/06/2016 01/07/2015 - 30/06/2016 (12 bulan)2017 01/07/2016 - 30/06/2017 (12 bulan)2018 01/07/2017 - 31/05/2018 (11 bulan)2019 01/06/2018 - 31/05/2019 01/06/2018 - 31/05/2019 (12 bulan)

Contoh 5: Pertukaran tempoh perakaunanAkaun sedia ada: Akaun berakhir 31 DisemberAkaun berikutnya: 1.1.2016 hingga 31.05.2016 ( 5 bulan)

1.6.2016 hingga 31.05.2017 (12 bulan)Isi Ruang 7 dan 8 seperti beri