Tehniؤچne zahteve za 3 1.1 Interakcije in reference Podroؤچje zakupa kmetijskih zemljiإ،ؤچ oz. zadevnega

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tehniؤچne zahteve za 3 1.1 Interakcije in reference Podroؤچje zakupa kmetijskih zemljiإ،ؤچ...

 • 1

  Tehnične zahteve za

  aplikacijo URBAR

 • 2

  Kazalo 1.1 Interakcije in reference ............................................................................................ 3

  1.2 Avtomatski prevzem sprememb podatkov iz zunanjih podatkovnih baz ................... 4

  1.3 Migracija podatkov .................................................................................................. 5

  1.3.1 Obstoječe stanje .............................................................................................. 5

  1.3.2 Varnost............................................................................................................. 7

  1.4 Tehnične zahteve .................................................................................................... 7

  1.5 Projektno vodenje in metodologija razvoja programske opreme ............................11

  1.6 Obremenitveni test in optimizacija ..........................................................................11

  1.7 Spisek poslovnih procesov .....................................................................................11

 • 3

  1.1 Interakcije in reference

  Področje zakupa kmetijskih zemljišč oz. zadevnega projekta je v tesni povezavi z drugimi

  dejavnostmi Sklada in programskimi rešitvami, ki jih podpirajo. V spodnji tabeli je seznam

  aplikacij iz katerih bo aplikacija pridobivala podatke. Navedeni so tudi nabori podatkov, ki jih

  pridobiva aplikacija iz teh aplikacij. Ponudnik mora na baznem nivoju (bazni paketi,

  procedure) pripravit vmesnik za uvoz podatkov. Informacije za pripravo vmesnikov do

  podatkov bo dobil na SKZG.

  Naziv Opis

  ROS Evidenca zemljišč v upravljanju Sklada. Pri EZP je ta evidenca pomembna,

  ker opredeljuje zemljišča v upravljanju Sklada. Informacija o lastništvu iz te

  PB ima prednost pred lastniškim statusom PIS.

  Primer ROS podatkov:

  PIGS Parcele v interesu gozdarskega sektorja Sklada. Je vsebinsko sorodna

  rešitev za področje gozdarstva. Za EZP je pomembna v segmentu, kjer se

  lahko prekrivata zakup in koncesije za gospodarjenje z gozdovi. Ko bodo

  tudi gozdne parcele oz. njeni deli opredeljeni s poligoni, bo izvedena tudi

  interakcija s poligoni zemljišč v zakupu.

  Ponudbe ZKZ Programska rešitev za pripravo ponudb za zakup kmetijskih zemljišč, ki

  predstavlja enega od vhodnih virov za pripravo zakupnih pogodb.

  FIS Programska rešitev za podporo finančnega sektorja Sklada s katero si EZP

  izmenjuje podatke o strankah, fakturah in nekaterih drugih dogodkih, ki so

  vezani na zakupno pogodbo.

  Soglasja in

  Služnosti

  Aplikacija za pripravo služnostnih pogodb in pogodb o soglasjih, ki so v

  pretežnem delu vezana tudi na podatke o zakupu KZ.

  Coprnik Program za analizo podatkov o »velikih« (pogodbe, ki vključujejo veliko

  število zemljiških parcel) zakupnih pogodbah, ki na podlagi vrste zgoraj

  navedenih podatkov (podrobneje opisan v dokumentaciji).

  PorTab Cross-over programska rešitev, ki agregira in analizira podatke o delu

  kmetijskega sektorja na več ravneh (osnovna raven agregiranja podatkov je

  katastrska občina). Med drugimi tako zajema tudi podatke o zakupu (število,

 • 4

  pogodb, število zemljiških parcel, površina v zakupu in zakupnina).

  Pregledovalniki

  EZP

  Vrsta spletnih pregledovalnikov podatkov o zakupu KZ.

  1.2 Avtomatski prevzem sprememb podatkov iz zunanjih podatkovnih baz

  SKZG (parcele Sklada)

  o Dnevno osveževanje prostorskega sloja »parcele Sklada« preko internega

  spletnega servisa ROS-a

  GURS (zemljiški kataster, KO, PARCELE, RPE(UE, OB, NA, UL, HS, RASTRI)

  o Dostop preko WFS servisov (tedenski prenos)

  o Ponudnik naj pripravi rešitev za tedenski prepis atributnih in grafičnih

  sprememb KO, PARCELE, RPE

  o Ponudnik implementira algoritem avtomatskega primerjanja sprememb

  katastrskih podatkov v primerjavi s slojem dejanske rabe(MKGP), GERK-i

  (MKGP), zakupnimi poligoni(SKZG)

  o Izvajalec implementira algoritem avtomatskega ažuriranja podatkov na

  dokumentih glede na spremembo katastra

  o Merilo: Spremembe min 10000 parcel na uro

  MKGP (dejanska raba, GERK-i)

  o Dostop s pomočjo dblink-a (tedenski prenos)

  o Ponudnik implementira algoritem avtomatskega primerjanja sprememb

  katastrskih podatkov v primerjavi s slojem dejanske rabe(MKGP), GERK-i

  (MKGP), zakupnimi poligoni(SKZG)

  o Izvajalec implementira algoritem avtomatskega ažuriranja podatkov na

  dokumentih glede na spremembo katastra

  o Merilo: Spremembe min 10000 parcel na uro

  ARSO (nvatlas)

  o Priprava spletnega servisa za prepis slojev

  o Naročnik bo sam nastavljal frekvenco ažuriranja podatkov – cca. enkrat na tri

  mesece

  ZGS (gozdna maska / odseki-oddelki)

  o Priprava spletnega servisa za prepis slojev

  o Naročnik bo sam nastavljal frekvenco ažuriranja podatkov – cca. enkrat letno

  Sistem prevzemanja/repliciranja podatkov preko spletnih servisov mora biti zasnovan tako,

  da lahko naročnik sam po potrebi dodaja nove servise.

 • 5

  1.3 Migracija podatkov

  1.3.1 Obstoječe stanje

  Prenos SHP datotek iz Kmetijska grafike

 • 6

  Struktura baze podatkov aplikacije EZP

  Ocena količine podatkov EZP:

  o 25 000 dokumentov (zakupne pogodbe, ponudbe, soglasja,…)

  o 20 000 strank v povezavi z različnimi dokumenti

  o 12 GB - Podatkovna baza EZP

  Ocena količine podatkov kmetijske Grafike:

  o 500 GB DOF posnetkov

  o 7 GB rasterskih posnetkov

  o 10 GB grafičnih slojev

  Rešitev mora zagotoviti, da bo v fazi migracije rešen problem strank na obstoječih

  dokumentih, ki ne obstajajo več v registru komitentov finančne aplikacije. Naročnik

  mora imeti zagotovljen popoln vpogled na te dokumente.

 • 7

  1.3.2 Varnost

  Uporabniki aplikacije in pravice

  V program se vgradi evidenca delavcev Sklada oz. uporabnikov programa, ki se bo

  poljubno polnila iz aktivnega imenika Skladove domene. Za vsakega uporabnika se

  lahko določi pravice dostopa do podatkov in dokumentov glede na katastrske občine

  (KO). Uporabniki, ki pripadajo neki izpostavi imajo pravico dela nad KO-ji, ki pripadajo

  tej izpostavi.

  Podatki o uporabniku programa:

  Delavec + uporabniško ime Primer: Milena Trdan - kzg084

  Tehnične zahteve modula za urejanje pravic uporabnika

  Modul za urejanje pravic naj bo izveden ločeno od aplikacije, kot samostojna

  aplikacija. Modul za urejanje pravic mora omogočati pregled in urejanje podatkov

  naslednjih entitet: Sektorji, uporabniki, profili, pravice, profili_pravice,

  uporabniki_pravice, uporabniki_profili, aplikacije, objekti, področje. Ponudnik mora

  razviti bazne programske vmesnike za preverjanje pravic posameznega uporabnika,

  ki morajo biti splošno uporabni za vse bodoče aplikacije na Skladu. Ti vmesniki

  morajo biti uporabljeni tudi v tem modulu.

  Prijava v aplikacijo

  Aplikacija naj preverja identiteto uporabnika preko Microsoft aktivnega imenika

  (avtentikacija uporabnika). Avtorizacijo dostopa do posameznega objekta aplikacije

  pa naj se preverja preko baznega programskega vmesnika (glej predhodno poglavje).

  Revizijska sled

  Podatkovni model mora na nivoju baze zagotoviti beleženje vseh dogodkov (vpis,

  izbris, sprememba). Vsaka zabeležka mora vsebovati informacije o tem kateri

  uporabnik in kdaj je naredil spremembo.

  Aplikacija naj omogoča tudi beleženje poizvedb nad baznimi tabelami. Nabor tabel

  nad katerimi se izvajajo beleženje bo izbiral sam administrator sistema.

  1.4 Tehnične zahteve

  Arhitektura sistema mora biti spletna in več nivojska (podatkovna zbirka, aplikacijski

  strežniki, spletni strežniki, spletni brskalniki). Aplikacija bo delovala v okviru državnega

  omrežja HKOM.

  Splošne zahteve:

  Sistem mora biti zgrajen modularno. Predstavitveni nivo mora biti logično ločen od

  poslovne logike.

 • 8

  Aplikacija mora do baze dostopati s prijavo na posebnega, namensko postavljenega

  baznega uporabnika (»proxy aplikacijski uporabnik« …). Ta ima dodeljene pravice

  (»Grant Execute«) za izvajanje samo tistih namensko spisanih baznih procedur in

  funkcij, ki jih za svoje delovanje nujno potrebuje. Bazna procedura lahko opravlja tudi

  druge funkcije, npr. preverjanje pravic izvajanja v varnostni shemi, ustvarjanje

  revizijskih sledi, ...

  Aplikacija do baze ne dostopa neposredno prek SQL poizvedb v tabelah, ampak prek

  klicev baznih procedur. V nobenem primeru se na bazo ne sme prijavljati s povezavo

  (bazno sejo), vzpostavljeno neposredno na shemo, ki je lastnik baznih objektov

  (tabel, baznih procedur..).

  Poslovna logika aplikacija mora biti implementirana v podatkovni bazi.

  Ponudnik mora zagotoviti namestitvene pakete za vse aplikativne module in

  razumljivo dokumenta

Recommended

View more >