of 2 /2

vpubnd.laichau.gov.vnvpubnd.laichau.gov.vn/userfiles/file/MINH TIEN/Nam 2017/Thang 12/G…ÙY BAN NHÂN DAN TiNH LAI CHAU SÓJ/O/GM-UBND Kính gùi. cQNG xÄ HQI CHÜ NGHÏA NAM ÐQc

Embed Size (px)

Text of vpubnd.laichau.gov.vnvpubnd.laichau.gov.vn/userfiles/file/MINH TIEN/Nam 2017/Thang 12/G…ÙY BAN...

Page 1: vpubnd.laichau.gov.vnvpubnd.laichau.gov.vn/userfiles/file/MINH TIEN/Nam 2017/Thang 12/G…ÙY BAN NHÂN DAN TiNH LAI CHAU SÓJ/O/GM-UBND Kính gùi. cQNG xÄ HQI CHÜ NGHÏA NAM ÐQc
Page 2: vpubnd.laichau.gov.vnvpubnd.laichau.gov.vn/userfiles/file/MINH TIEN/Nam 2017/Thang 12/G…ÙY BAN NHÂN DAN TiNH LAI CHAU SÓJ/O/GM-UBND Kính gùi. cQNG xÄ HQI CHÜ NGHÏA NAM ÐQc