of 6 /6
Uc? BAN NHAN DAN T1 NII GIA LA! St:A53? /KH-UBND CQNG HOA XA 110! CHU NGHIA VIT NAM Dc Ip — Tir do — Hanh phüc Gia Lai, ngày 1W tháng g nám 2019 KE HO3CH Vê xãy dii'ng và nhân rng din hlnh tiên tin trên dla bàn tinh tir nám 2019 dn nám 2020. Thuc hin Chi thj s 34-CT/TW ngày 07/4/20 14 cüa B ChInh trj v tiêp tl1c dôi mói cong tác thi dua, khen thuâng; nhm tip tic dy mtnh cong tác phát hin, bti duong, xây drng, nhân rng các mô hlnh, din hInh tiên tin trên các 1mb vrc tiên ti Ei hi Thi dua yêu nrnc tinh Gia Lai 1n thir X, Uy ban nhân dan tinh ban hành K hotch xây drng va nhân rng guong din hlnh tiên tin trên dja bàn tinh t1r nm 2019 dn näm 2020, nhi.r sau: I. M!JC DICH, YEU CAU 1. Nâng cao nhn thüc v vj trI, vai trO, nghia to ion và hiu qua thit thirc cüa vic xây dijng và nhân rng guong din hInh tiên tin trong các phong trào thi dua yêu nu&c, hoàn thành mçi nhim vi duçic giao, xây di.rng co quan, don vj, dja phuong vüng manh, gop ph.n thüc dy phát trin kinh t - xã hi cOa tinh. 2. Các cap, các ngành, các dja phuong trong tinh chü dng phát hin, xây dirng và hra chQn dixçc nhttng din hlnh tiêu biu, toàn din hoc trën trng iTnh virc nh&m tuyên truyn, ph bin kinh nghim, phuong pháp, each lam hay dé nêu girong Va nhân rng trong toàn tinh. 3. Vic phát hin, xay dirng, nhân rng các mô hInh, din hInh tiên tin gn 1in vOi so k&, tng kt các phong trào thi ctua, các cuc 4n dng... cüa m& cAp, ngành. Din hInh duçrc nhân rng phâi thirc sr tiêu biu, có sOc lan tOa, tác dng tIch crc dM vOi co quan, dja phucmg, don vj và dOi sng trong xã hi. 4. Thông qua vic phát hin, bM d.rorng, tng k& và nhãn rng din hmnh tiên tin, tO do rut ra các bài h9c kinh nghim v t chOc phong trào thi dua và cong tác khen thuOng, kinh nghim v xây drng và nhân rng các din hInh tiên tiên. 5. Các cAp üy Dâng, chInh quyn, CC co quan, don vj cAn tp trung lânh do, chi dto chltt chê, xây dimg k hoach, d ra tiêu chI ci th và trin khai th?c hin nghiêm tüc, kjp thOi, dt hiu qua thit thuc. II. NQI DUNG 1. Thu hrqng

Uc? BAN NHAN DAN CQNG HOA XA 110! CHU NGHIA VIT ...gialai.edu.vn/upload/18282/20200520/KH_1937_UBND_tinh_e7...4. Thông qua vic phát hin, bM d.rorng, tng k& và nhãn rng din hmnh

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Uc? BAN NHAN DAN CQNG HOA XA 110! CHU NGHIA VIT...

 • Uc? BAN NHAN DAN T1NII GIA LA!

  St:A53? /KH-UBND

  CQNG HOA XA 110! CHU NGHIA VIT NAM Dc Ip — Tir do — Hanh phüc

  Gia Lai, ngày 1W tháng g nám 2019

  KE HO3CH Vê xãy dii'ng và nhân rng din hlnh tiên tin trên dla bàn tinh

  tir nám 2019 dn nám 2020.

  Thuc hin Chi thj s 34-CT/TW ngày 07/4/20 14 cüa B ChInh trj v tiêp tl1c dôi mói cong tác thi dua, khen thuâng; nhm tip tic dy mtnh cong tác phát hin, bti duong, xây drng, nhân rng các mô hlnh, din hInh tiên tin trên các 1mb vrc tiên ti Ei hi Thi dua yêu nrnc tinh Gia Lai 1n thir X, Uy ban nhân dan tinh ban hành K hotch xây drng va nhân rng guong din hlnh tiên tin trên dja bàn tinh t1r nm 2019 dn näm 2020, nhi.r sau:

  I. M!JC DICH, YEU CAU

  1. Nâng cao nhn thüc v vj trI, vai trO, nghia to ion và hiu qua thit thirc cüa vic xây dijng và nhân rng guong din hInh tiên tin trong các phong trào thi dua yêu nu&c, hoàn thành mçi nhim vi duçic giao, xây di.rng co quan, don vj, dja phuong vüng manh, gop ph.n thüc dy phát trin kinh t - xã hi cOa tinh.

  2. Các cap, các ngành, các dja phuong trong tinh chü dng phát hin, xây dirng và hra chQn dixçc nhttng din hlnh tiêu biu, toàn din hoc trën trng iTnh virc nh&m tuyên truyn, ph bin kinh nghim, phuong pháp, each lam hay dé nêu girong Va nhân rng trong toàn tinh.

  3. Vic phát hin, xay dirng, nhân rng các mô hInh, din hInh tiên tin gn 1in vOi so k&, tng kt các phong trào thi ctua, các cuc 4n dng... cüa m& cAp, ngành. Din hInh duçrc nhân rng phâi thirc sr tiêu biu, có sOc lan tOa, tác dng tIch crc dM vOi co quan, dja phucmg, don vj và dOi sng trong xã hi.

  4. Thông qua vic phát hin, bM d.rorng, tng k& và nhãn rng din hmnh tiên tin, tO do rut ra các bài h9c kinh nghim v t chOc phong trào thi dua và cong tác khen thuOng, kinh nghim v xây drng và nhân rng các din hInh tiên tiên.

  5. Các cAp üy Dâng, chInh quyn, CC co quan, don vj cAn tp trung lânh do, chi dto chltt chê, xây dimg k hoach, d ra tiêu chI ci th và trin khai th?c hin nghiêm tüc, kjp thOi, dt hiu qua thit thuc.

  II. NQI DUNG

  1. Thu hrqng

 • 2

  Là các tp th, cá nhân tiêu biu trên tétt ca các lTnh virc, là nh&ng nhân t6 mOi, nhctng din hInh xutt site qua các phong trào thi dua; duqc t.p th thüa nhn, suy ton; có tác ding c vu, lôi cu6n, nêu gung.

  2. Tiêu c/il chung

  Mo hInh, gi.rang din hInh tiên tin phâi là nhtng tp th, cá nhân có thãnh tich tiêu biêu, xuitt sitc trong lao dng san xuitt, h9c tp, cong tác và chin dâu; là nhân t nti tri, dn du trong các phong trào thi dua, gung mu chitp hành chü tnrang dix?mg li cüa Dàng, chInh sách pháp lust cüa Nba rnthc gitn vài vic "HQc tp và lam theo tic twang, dgo di'c, phong cách Hc C'hI Minh"; có tinh thn tuclng than tlIng ái, giñp di imi ngixii cüng tin b; tIch circ tharn gia xây dirng các qu, tharn gia các hot dng nhân dao, tr thin do tinh và dja phisang phát dông.

  3. Tiêu chlxác djnh mô hlnh, din hlnh lien liEn lrên ml s ii,,!, i'yc

  3.1. Doi vói tp the

  - Mo hInh din hInh trong san xuitt, kinh doanh: Là nhQng doanh nghip, hçip tác xä có nhiu thành tIch trong hott dng san xut kinh doanh và nhiu dóng gop eho xä hi; Co sang kin, cãi tin k thut, áp dicing tin b khoa hçc k thut trong san xuitt kinh doanh mang lai hiu qua kinh t cao; tich circ du ttr mi rng linh vrc, ngành, ngh kinh doanh; các chi tiêu v doanh thu, np ngân sách nhà nuâc, Iqi nhun hang nàrn tang trtràng; thc hin t& nghTa vçi np thu; tao duçrc nhiu

  vic lam va quan tarn tOi ngt.thi lao dng; dat tiêu chuitn an toàn lao dng, an ninh trt t1r, môi tnthng; tIch crc hu&ng üng các phong trào thi dua do tinh, dja phi.rong t chirc phát dng; tIch crc tham gia, dóng gop cong tác xà hi tr thin.

  - Mo hInh din hInh khu dan cu (t dan ph6), thOn, lang, xa, phithng, thj tritn: Là khu dan cu, thOn, lang, xã, phi.thng, thj tritn xay dmg duçic hucing i.rOc, quy djnh v thurc hin np s6ng van hóa và giCi gin bàn site van hóa dan tc; gi gin an ninh trtt tur i dja phucing; hang nãm giârn t3 l h nghèo, không co ht) gia dinh tái nghèo; không cO ngirôi mite các t nan xâ hi; v sinh môi tIuing duqc darn bào; duy trI t& các thun phong m tVc, bàn site van hóa t& dep trong nhân dan; cO hithng dn và thirc hin cO hiu qua vic ti& kim trong vic cuâi, vic tang; diii sng 4t chitt, tinh thin cüa ngu?ii dan ngày duqc nâng len rO ret, tao duqe bu không khI dan chü, d.m .m thurc sur trong cong dng...; kt qua bInh xét cui nàm phâi dat tiêu chuitn v van hóa, an toàn ye an ninh trât tur.

  - Mo hInh din hInh tiên tin trong lTnh vijc giáo diic, dào tao: Các truOrng h9c, Ca sâ giáo duic, dy ngh cO chitt krqng giáo dic ngày càng tang (tST l hQc sinh khá giOi cao; t' l giáo viên giOi các citp cao; ca sâ 4t chit, trang thit bj &rc gi gin báo quân tt, phát huy CO hiu qua trong cong tác day và hçc,...); trung h9c than thin, h9c sinh tIch crc h9c tp xây dmg phong trào, nn np hçc tp hiu qua

 • 3

  theo dung tiêu chI quy dinh cüa ngãnh giáo diic và dào tio; thrc hin t& cuc 4n dng "môi th4', có giáo là môt tám gwang dao dzk, lit hçc và sang tgo"; duy trI th%rc hin có hiu qua các phong trào thi dua g.n v&i vic "HQc tp Va lam theo lit twang, dao dzc, phong cách H C'hI Minh"; duy trI và thirc hin có hiu qua các phong trào thi dua thit thrc cüa ngành giáo dic nhu: Phong trào "Xây dung trw&ng hQc xanh — sach — dçp — an toàn", Phong trào "Duy trI s9 sd hQc sinh", Phong trào "Nâng cao 1j' l tt nghiêp THPT quc gia"...; các thy, cô giáo, các em hQc sinh dat nhiêu thành tIch cao trong cong tác giãng day và hQc tip; tp th doàn kt; các hoat dng xa hi, phong trào Doàn, Di dat hiu qua, chAt Iugng; phân loai cui nan-i ca quan, tr.thng hçc phãi dat tiêu chuAn an toàn v an niiih trt t1r.

  - Mo hInh din hInh tiên tin trong linh v1c y t, chain soc src khOe nhãn dan: Là các tp th ca quan, dan vj, các y, bác sT, can b và nhân viên ngành y tê tü tinh dn xâ, phu?ng, thj tr.n thirc hin t& các Chixcmg trInh, miic tiêu quc gia v lTnh vrc y t; nãng cao hiu qua cong tác chAin soc sCrc khOe cho nguOi dan; cO phi.rang pháp, giãi pháp mti, sang tao nâng cao hiu qua cong tác; thirc hin có hiu qua các phong trào thi dua cüa ngãnh, dc bit là y dirc cüa ngi.räi thây thuc, không th a, thuang yeu ngithi bnh, thuc hin t& các quy djnh cüa ngãnh y; tIch circ hii&ng Crng các phong trâo thi dua cüa tinh.

  - Mo hInh din hInh tiên tin trong thrc hin nhirn v1i quc phOng, an ninh: Là các tp th& can b, chin sT thuc hrc lucing vu trang tinh cO nhiu phirang pháp, giái pháp mdi, sang tao, dat hiu qua cao trong thirc hin phong trào thi dua nhix Phong trào "Thi dua Quyt thcng", phong trào "Vi an ninh To quOc", phong trào "Cong an nhán dan thtc hin 6 diu Bác H dgy", cuc vn dng "Xáy dwngphong cách ngwài Cong an nhân dan ban ffnh, nhán van, vi n/tan dan phyc vu"...; luôn sn sàn chin dAu, chü dng trong mçi tInh hung không d bj bAt ngi; có phuang pháp, giài pháp tác chin hiu qua; th hin misu trI dung cam, sang tao, trách nhim cao, vixçit qua mi khO khAn, gian kh, dem Iai hiu qua cao trong cong tác, chiên dAu; các dan vl, chin si dan quân, tr v, cong an viên t chCrc thrc hin tot các hoat dng giü gin, dam bâo an ninh trt tr trên dja bàn ducic phân cong phv trách và phôi hqp thrc hin 1p công, có hành dng dung cam cru ngi.thi, ciru tài san cüa Nba nixóc và nhãn dan.

  - Mo hInh t6 chirc hôi, doàn th tiêu biu: Là các t chCrc hi, doàn the 0 ca so; các mO hInh, các câu lac b do các hi, doàn th xây dirng và chi dao, CO sr sang

  tao trong hoat dng tuyên truyn, giáo d%lc, v.n dng doàn viên, hi viên và nhân dan thijc hin t& duing l& chInh sách cUa Dáng, pháp 1ut cüa Nhà nuOc, quy djnh cüa dja phuang, huOng irng tIch crc các phong trào thi dua trén dja bàn; các thành viên cüa th chCrc là nguOi guang mu di dAu, là tm guang dé ngx&i khác hçc tip, noi theo.

 • 4

  - Mo hInh ca quan, dan vj kiu mu: Là tp th các so, ban, ngành, Mt trãn T6 qu6c và các doàn th, UBND các huyn, thj xâ, thành ph6, các phông, ban, dan vj trijc thuc thc hin t6t mi1c tiêu cái cách hành chInh; là tp th doàn kit, xay drng co quan, dan vj van hóa; phong cách, l 161 1am vic cüa cong chic, viên chüc khoa hQc, chü dng, sang tao, hiu qua trong thirc thi chrc näng, nhim vv duqc giao; duy tn, t6 chirc thirc hin có hiu qua các phong trào thi dua, thirc hin nghiêm tüc ch d lam vic; thrc hành ti& kim, ch6ng lang phi; ca quan phâi dat tiêu chun an toãn v an ninh trt tr; t6 chüc dãng, doàn th trong Co quan, don vj dat trong

  sach v(tng manh; tp th ca quan, don vj 1p thânh tich tiêu biu xut sk

  - Mo hInh din hInh tiên tin trong phong trào thi dua "Gia Lai chung stc xáy dyng nông thón móf' thijc hin t6t vic tham muu, d xut cp thm quyn ban hành Ca ch, chInh sách, giái pháp tháo gi khó khàn, vxOng mac, thic dy xây drng nông thôn mOi; có phuong pháp, cách lam hay, sang tao phü hp vOi diu kin thrc t d t6 chüc thirc hin các tiêu chI dat hiu qua; thrc hin xây drng nông thôn mOi dat, vuçlt nhiu chi tiêu theo k hoach; dat chun nông thôn mOi và tip t1c nâng cao cht krçmg tiêu chI nông thôn mOi toãn din, mM bat.

  - Mo hInh din hInh tiên tin trong phong trào thi dua "Gia Lai chung tay vi ngw&i nghèo": Là h gia dInh din hInh, tIch circ lao dng, san xut kinh doanh, áp dung tin b khoa h9c k thut vào lao ctng, san xut, kinh doanh dat hiu qua cao; thu nhp hang näm cüa gia dInh cao nht trong s6 các h gia dInh tai dja phixong; hang näm gia dInh phài dat danh hiu "Gia dlnh van hóa"; tjch cijc tham gia các boat dng xã hi; chip hành t6t các chü trucmg cüa Dãng, chinh sách pháp lust cüa Nhà nixOc.

  3.2. D6i vó'i cá nhán

  - Guong cá nhân din hInh tiên tin là can b, cong chirc, viên chirc, ngu?ii lao dng lam vic trong các Ca quan Dàng, Nhà nuOc, các t6 chüc chInh trj - xâ hi, t6 chirc chInh trj xâ hOi - ngh nghip, don vj vi trang nhãn dan, doanh nghip:

  Co tinh than trách nhim cao, näng dng, sang tao trong cong tác; guang mu di du trong mi lTnh virc (tu tuOng chInh trj, phm chit dao dirc 161 s6ng, h.ng näm hoàn thành xut sc nhim vv duqc giao; tinh than doàn kit, xây dimg tp th; thüc trách nhim vOl tp th, vOi cong d6ng...), guong mu trong vic thc hin phong trào thi dua "Can b5, cong ch&c, viên ch&c tinh Gia Lal thi dua thtc hin van hóa cong so'" và "HQc tap và lam theo tw twóng, dgo di'c, phong cách H GhI Minh ". D6i vOi cá nhãn giii chüc vi lãnh dao, quân 1 các ngãnh các cp phái là ngu&i Iuôn nêu cao trách nhim nguYi dung du trong vic t6 chirc có hiu qua cOng tác lath dao, chi dao, diu hành thirc hin nhim vi phát trin kinh t - xã hi cüa dja phuong, thrc hin chCrc näng nhim v1i cOa ngành, trong t6 chCrc thrc hin các phong trào thi dua; gn tiêu chI din hIrih cá than iAnh dao vOi tiêu chI din hInh

 • 5

  cüa tp th (tp th do ngu&i do dfrng du là tp th din hInh hoân thãnh xut sc nhim vu), &rçic rnç1 ngixi tin yêu, mn phiic.

  - Mo hInh, gixang din hInh v nguii lao dng, ngu?ii t&, vic tot:

  + Là các Ca nhân tIch c1rc hu&ng rng các phong trào do các cp phát dng; Co thirc th chüc k' 1ut, sang tio trong lao dng, cO nhiu sang ki& cái tiên k thuât, cãi tin quy trInh d nâng cao nãng suAt lao dng; cO tinh thin doàn k& tuong Ira, giüp dr mi nguYi; sang tao, cO each lam hay mang lai hiu qua c dan vj, dja phuang; tIch crc hQc tip, lao dng, xay drng dan vj, gia dInh van hóa, lành mnh, van minh, htnh pbüc, gia dInh h.ng nàm luôn dtt danh hiu "Gia dInh van hóa"; hisàng irng tIch circ vic "HQC tp và lam theo tw tzthng, dgo dzc, phong cách H ChI Minh"; gucing inu chap hành các chü trixang ththng li cüa Dâng, chInh sách pháp 1ut cüa Nhà nuOc; các quy djnh cüa dan vj, dja phuang, tIch circ tham gia các hoat dông tir thin, nhân dao, duçic mçi nguYi qu men, suy ton.

  + Nguäi dan trong cong dng dan cu, CáC chCrc sc tOn giáo: Luôn guang mâu chp hành t& các chü truang duing 1i cüa Dãng, chinh sách pháp lut cüa Nba rnthc; quy djnh cta dja phuang; hang nAm gia dInh dt gia dInh van hOa; tIch crc huông mg các phong trào thi dua do dja phixcing, các nganh, doàn the các cap tO chüc phát dng; cO nhiu dóng gop trong thirc hin chuang trInh Quc gia ye xây dirng nông thôn rnâi, dO thj van minh, tich crc tham gia cong tác ttr thin, an sinh xa hi trên dja bàn, dixqc cong ding dan cu qu inn, suy ton.

  Ngoài tiêu chI trên, cac ca quan, dan vj, dja phuong can dr các tiêu chI thi dua trong các phong trào thi dua trcng tam cüa Trung uang, cña tinh phát dng, trin khai d lira chQn, xay dmg din hInh tiên tip phü hqp vtii dan vj, dja phuang mInh'.

  III. QUY TRINH TH1TC HIN

  1. Xay drng ki hoQch, phát hiên, iwa chQn mô hInh, guYng dkn hlnh tiên tiJn

  - Các huyn, thj xã, thành ph can cü tiêu chI v mô hInh, guang din hInh, can cü kt qua thtyc hin các phong trào thi dua d phát hin và hra chçn mi dan vj It nMt 10 mô hInh, din hInh tiêu biu trên dja phlxang mInh.

  l Các phong trão thi clua trQng tam cüa Trung trong và cüa tinh duqc phát dng, trin khai thrc hin: - Chi thj so 09/CT-IJBND ngày 05/412016 cUa Uy ban nhân dan tinh v phát dung Phong trão thi dua "Gia Lai chung tay vi an toàn giao thông"; - Quy& djnh s 7 12/QD-UBNDngày 29/912016 cUa CJy ban nhân dan tinh v ban hành K hoach t6 chCrc thrc hin Phong trào thi dua "Gia Lai chung sirc xây dmg nông thôn mài" giai doan 2016-2020; - Chi thj sO 12ICT-UBND ngày 06/7/2017 cOa CJy ban nhân dan tinh v phat dng Phong trào thi dua "Gia Lai chung tay vi ngii&i ngheo" giai don 2017 -2020; - Kë hoach s 1901KH-UBND ngày 31/01/2018 cüa Uy ban nhân dan tlnh ye to chxc thc hin phong trào thi dua "Doanh nghip Vi4t Narn h(i nh1p và phát triên trOn dja bàn tinh Gia Lai"; - K hoch so 1603/KI-1-U RND ngày 22/7120 19 cOa Uy ban nhân dan tinh vO t6 chCrc thc hin phong trào thi dua "Can b, cOng chCrc, vin chCrc tlnh Gia Lai thi dua thtrc h14n van hOa cOng sâ" giai don 2019- 2025;

 • 7

  phong trào thi dua tai Hi nghj din hinh tiên tin ô cci quan, don vi, dja phuong mInh và 1ira chçn gith thiu din hInh tham dr, biu duong, khen thithng tti Di hi thi dua yêu mx&c tinh Gia Lai 1n thu X näm 2020.

  V. TO CHUC TH!C HIN

  1. Can cü k hotch nay, các sâ, ban, ngành, Mt trn T qu6c, các to chuc Hi, Doàn th& các huyn, thj xã, thành ph và t chCrc kinh t thuc các khi thi dua cüa tinh xây dirng k hoch trin khai thirc hin a dorn vj, dja phixang mlnh, gài v Van phông Uy ban nhân dan tinh (Ban Thi dua — Khen thtthng) trwoc ngày 30/9/2019.

  2. D nghj Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh và các to chüc thânh viên 4n dng ctoàn viên, hi viên phát huy vai trô chü th& tIch circ tham gia hu&ng üng và phi hçip chat chê vài chInh quyn trong vic trin khai, t chüc thrc hin K hoach nay.

  3. Báo Gia Lai, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh tip tiic thirc hin t& chuyên rnic "Thi dua yêu nwàc", imic "Vic tat quanh ta", nâng cao chit luçing cac chuyên trang, chuyên rnic, tang thai luçing tuyén truyn v các phong trâo thi dua yéu nuóc, gwing ngi.thi t&, vic t&, các din hInh tiên tin trên các lTnh virc dai sng d biu duang, ton vinh, nhân rng tao suc lan tôa trong các tang lop nhân dan.

  4. Thithng trrc Hi dng Thi dua — Khen thuOng tinh (Ban Thi dua — Khen thithng, Van phông Oy ban nhân dan tinh) don dc, kim tra vic t chüc thrc hin K hoach nay; ph6i hçip vOi các Co quan thông tin dai chüng kjp thOi phát hin, tuyên truyn, ph bin kinh nghim, each lam sang tao, hiu qua cüa các din hInh xut sc tiêu biu; dy manh tuyên truyn vic di mói các hoat dng thi dua, khen thrOng; tham muu Uy ban nhân dan tinh xét khen thrOng dôi vOi các t3p th& cá nhân din hInh tai Hi nghj din hlnh tiên tin huyn, thj xä, thành ph6; sO, ban, ngành, do ê t' i (cap trên co sO) và Dai hi Thi dua yêu nithc tinh lan thu X, näm 2020.1

  Noi nit cm: - J-Ii ding TDKT Trung irang; - Ban Thi dua — Khen thumg Trung trctng; - T1nring trirc Tinh üy; - Thtr&ng trirc FIDND tinh; - Chü tjch, các PCT UI3ND tinh; - Thành viôn HDTDKT tinh; - Các s, ban, ngành, doán th tinh; - UBND các huyii, thj xâ, thành ph; - Các to chrc kinh t thuOc khôi thi dua cCia tinh; - Ban Thi dua — Khen thu?rng; - Li.ru VT, BTDKT.

  (b/c)

  2019-09-04T15:57:29+0700Việt NamỦy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ký lên văn bản này!

  CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | [email protected])2019-09-04T16:11:26+0700Việt NamSở Giáo dục và Đào tạo đã ký lên văn bản này!