of 30 /30
1 Uniós elvek - magyarországi Uniós elvek - magyarországi válaszok„ válaszok„ A A Vár Vár osok megjelenése az Új osok megjelenése az Új Magyarország Fejlesztési Terv Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak operatív programjainak tervezetében tervezetében Önkormányzati és Területfejlesztési Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Minisztérium Kohéziós és Várospolitikai Osztály Kohéziós és Várospolitikai Osztály Cs. Pavisa Anna dr. Cs. Pavisa Anna dr. 2006. November 13. 2006. November 13.

„Uniós elvek - magyarországi válaszok„

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„Uniós elvek - magyarországi válaszok„ A Vár osok megjelenése az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak tervezetében Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Kohéziós és Várospolitikai Osztály Cs. Pavisa Anna dr. 2006. November 13. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

11

„„Uniós elvek - magyarországi válaszok„ Uniós elvek - magyarországi válaszok„

A A Vár Városok megjelenése az Új osok megjelenése az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív Magyarország Fejlesztési Terv operatív

programjainak tervezetébenprogramjainak tervezetében

Önkormányzati és Területfejlesztési MinisztériumÖnkormányzati és Területfejlesztési MinisztériumKohéziós és Várospolitikai OsztályKohéziós és Várospolitikai Osztály

Cs. Pavisa Anna dr. Cs. Pavisa Anna dr.

2006. November 13.2006. November 13.

Page 2: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

22

Az ÚMFT-t megalapozó hazai dokumentumok

Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció – Országos Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció – Országos Területfejlesztési Koncepció (2005-2020)Területfejlesztési Koncepció (2005-2020)

Nemzeti Akcióprogram (2005-2008)Nemzeti Akcióprogram (2005-2008) Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Terv (2007-Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Terv (2007-

2013)2013) Fenntartható Fejlődés StratégiájaFenntartható Fejlődés Stratégiája Nemzeti Környezetvédelmi Program (2003-2008)Nemzeti Környezetvédelmi Program (2003-2008)

Page 3: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

33

EU szakpolitikák,keretstratégia

Ter

üle

tpol

itik

a (O

TK

)

Középtávú országos fejlesztési stratégia (II. NFT)

2007-13 (Kormányzat)

Regionális Operatív

Programok(EU + HU)

Ágazati Operatív

Programok(EU + HU)

Országos fejlesztési

programok(HU)

Országos Fejlesztési Koncepció (országgyűlés)

Irányelvek, átfogó célok - 2020

Tervezési keretek

Page 4: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

44

Középtávú feladatok a területfejlesztésben 2013-ig:Középtávú feladatok a területfejlesztésben 2013-ig:

Versenyképes budapesti metropolisz térség megteremtéseVersenyképes budapesti metropolisz térség megteremtése Régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a Régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a

városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése (policentrikus városhálózat)(policentrikus városhálózat)

Elmaradott térségek, külső és belső perifériák Elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatása felzárkóztatása

(elérhetőség, kistérségi központok)(elérhetőség, kistérségi központok) Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és

területfejlesztési tématerületetek területfejlesztési tématerületetek (Balaton, Duna, (Balaton, Duna, Tisza, termálkincs, megújuló energiaforrások)Tisza, termálkincs, megújuló energiaforrások)

Határmenti területek fejlesztése, határon átnyúló térségi Határmenti területek fejlesztése, határon átnyúló térségi együttműködés együttműködés (európai területi együttműködés részeként)(európai területi együttműködés részeként)

Vidékies (rurális) térségek területileg integrált fejlesztésének Vidékies (rurális) térségek területileg integrált fejlesztésének priorizálásapriorizálása

Page 5: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

55

A magyar várospolitika céljaA magyar várospolitika céljaÉlhető városok dinamikus, fenntartható rendszereÉlhető városok dinamikus, fenntartható rendszere

FőFő cél cél:: együttm együttműűködködőő, kiegyensúlyozott, policentrikus , kiegyensúlyozott, policentrikus városhálózat városhálózat mmegteremtéseegteremtése

Ennek elemei:Ennek elemei: ffőőváros nemzetközi versenyképességének erváros nemzetközi versenyképességének erőősítése, sítése, a regionális központok kijelölése és a fejlesztési pólusok a regionális központok kijelölése és a fejlesztési pólusok

támogatása,támogatása, A középvárosok térségszervezA középvárosok térségszervezőő képességének növelése képességének növelése kisvárosok szerepe a rurális, gyakran periférikus kisvárosok szerepe a rurális, gyakran periférikus

helyzethelyzetűű, elmaradott térségek dinamizálásában, elmaradott térségek dinamizálásában a városok és térségük közötti kapcsolatoka városok és térségük közötti kapcsolatok erősítése erősítése a városok egymás közötti kapcsolatrendszera városok egymás közötti kapcsolatrendszerének ének

erősítése erősítése

Page 6: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

66

Page 7: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

77

Page 8: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

88

Regionális központok – fejlesztési Regionális központok – fejlesztési pólusok pólusok

A pólusok a regionalizáció központjai, a A pólusok a regionalizáció központjai, a szükséges közigazgatási reform egyik fontos szükséges közigazgatási reform egyik fontos lépése a regionális önkormányzatiság és a lépése a regionális önkormányzatiság és a régióközpontok fejlesztéspolitikai szerepének régióközpontok fejlesztéspolitikai szerepének ererőősítésesítése

A fejlesztési pólusokat érintA fejlesztési pólusokat érintőő beavatkozások a beavatkozások a gazdaságfejlesztési, az emberi ergazdaságfejlesztési, az emberi erőőforrások források fejfejllesztése, a humán infrastruktúra, valamint a esztése, a humán infrastruktúra, valamint a regionális operatív programok keretében regionális operatív programok keretében valósvalósulnakulnak meg. meg.

Page 9: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

99

A városfejlesztési témák tervezése A városfejlesztési témák tervezése

A fejlesztési pólusok a városfejlesztés szerves A fejlesztési pólusok a városfejlesztés szerves részei, annak fókuszált fejlesztési területerészei, annak fókuszált fejlesztési területePólus fejlesztési területek a főbb funkciók mentén Pólus fejlesztési területek a főbb funkciók mentén

- - innovációs funkciók, innovációs funkciók, - gazdaságfejlesztési, és gazdaság-szervező - gazdaságfejlesztési, és gazdaság-szervező funkciók, funkciók, - regionális központi szerephez kapcsolódó - regionális központi szerephez kapcsolódó funkciók, funkciók, - városfejlesztési funkciók a vonzóbb - városfejlesztési funkciók a vonzóbb befektetési környezet kialakítása érdekében) befektetési környezet kialakítása érdekében)

A pólus-programok az ágazati és regionális OP-A pólus-programok az ágazati és regionális OP-k keretében valósulnak meg!k keretében valósulnak meg!

Page 10: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

1010

Városfejlesztés tematikus Városfejlesztés tematikus megközelítésemegközelítése

városfejlesztési beavatkozások egyrészt városfejlesztési beavatkozások egyrészt az attraktivitás növeléshez, az attraktivitás növeléshez,

másrészt a városokban smásrészt a városokban sűűrrűűsödsödőő társadalmi – gazdasági problémák társadalmi – gazdasági problémák oldásához járulnak hozzáoldásához járulnak hozzá

Page 11: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

1111

AA városokban s városokban sűűrrűűsödsödőő társadalmi – társadalmi – gazdasági problémák oldásagazdasági problémák oldása

A városok a társadalmi-gazdasági tevékenységek A városok a társadalmi-gazdasági tevékenységek csomópontjai, így a problémák koncentráltan csomópontjai, így a problémák koncentráltan jelentkeznek ezeken a területeken. jelentkeznek ezeken a területeken.

az ellentmondásos városi problématerületeken integrált az ellentmondásos városi problématerületeken integrált és fenntartható fejlesztések szüés fenntartható fejlesztések szükségesekkségesek

Szükséges, hogy a városrehabilitáció kitérjen a vonzerSzükséges, hogy a városrehabilitáció kitérjen a vonzerőő--növelést célzó programokra, a szociális növelést célzó programokra, a szociális városrehabilitációs beavatkozásokra, valamint városrehabilitációs beavatkozásokra, valamint barnamezős fejlesztésekre is. barnamezős fejlesztésekre is.

A belsA belsőő városi problémák megoldását célzó városi problémák megoldását célzó fejlesztéseknek ki kell térni a gazdasági, társadalmi, fejlesztéseknek ki kell térni a gazdasági, társadalmi, környezeti szempontokra egyaránt.környezeti szempontokra egyaránt.

Page 12: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

1212

A belsA belsőő városi problémák városi problémák

A belsA belsőő városi problémák integrált kezelésének városi problémák integrált kezelésének szempontszempontjaijai::

Revitalizálás (lakó-telep, slum, barna-mező)Revitalizálás (lakó-telep, slum, barna-mező) Túlzott beépítettség megakadályozása, terjeszkedés megállításaTúlzott beépítettség megakadályozása, terjeszkedés megállítása Környezeti ártalmak csökkentéseKörnyezeti ártalmak csökkentése Környezetbarát közlekedési módok fejlesztéseKörnyezetbarát közlekedési módok fejlesztése Városmagok értékőrző megújításaVárosmagok értékőrző megújítása Ifjúságvédelem, társadalmi integráció elősegítéseIfjúságvédelem, társadalmi integráció elősegítése KözösségfejlesztésKözösségfejlesztés A helyi identitás megőrzéseA helyi identitás megőrzése Közbiztonság javításaKözbiztonság javítása A közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása A közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása

Page 13: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

1313

Gazdasági attraktivitás növeléseGazdasági attraktivitás növelése

A városhierarchiában betöltött szerepüknek megfelelően A városhierarchiában betöltött szerepüknek megfelelően a városok térségükben hozzájárulnak a lisszaboni célok a városok térségükben hozzájárulnak a lisszaboni célok eléréséhez, a gazdasági növekedéshez, eléréséhez, a gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez, helyet adnak az üzleti munkahelyteremtéshez, helyet adnak az üzleti tevékenységnek, a közigazgatásnak, az oktatási és tevékenységnek, a közigazgatásnak, az oktatási és kulturális élet központjaként funkcionálnak. kulturális élet központjaként funkcionálnak.

A versenyképességet növelA versenyképességet növelőő beavatkozások a beavatkozások a gazdaságfejlesztési operatív programban és a regionális gazdaságfejlesztési operatív programban és a regionális operatív programokban, ill. a Közép-Magyarországi operatív programokban, ill. a Közép-Magyarországi operatív programban fog megjelenni. operatív programban fog megjelenni.

Page 14: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

1414

Magyarország Tervezési - Statisztikai Régiói

Planning & Statistical Regions of Hungary

Országos Területfejlesztési Hivatal

Page 15: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

1515

Városfejlesztés a ROP-okban (I)Városfejlesztés a ROP-okban (I)

Dél-Dunántúl városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes

gazdaság megteremtése A rA régió fejlesztéseinek fókuszában a 2010-es Európa égió fejlesztéseinek fókuszában a 2010-es Európa

kulturális fővárosa programra készülő fejlesztési pólus Pécs kulturális fővárosa programra készülő fejlesztési pólus Pécs és térsége mellett a regionális növekedési zónák és térsége mellett a regionális növekedési zónák (Kaposvár-Dombóvár, a Paks-Szekszárd-Mohács és a Dél-(Kaposvár-Dombóvár, a Paks-Szekszárd-Mohács és a Dél-Balaton fejlesztési tengelyek)Balaton fejlesztési tengelyek), ezen belül a :, ezen belül a :

városi környezet fejlesztése a közszolgáltatási-gazdasági szolgáltató funkciók kiépítése, a barnamezős területek hasznosítása, leromlott városrészek rehabilitációja, a települési környezet és épített örökség védelme és

fejlesztése

Page 16: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

1616

Városfejlesztés a ROP-okban (II)Városfejlesztés a ROP-okban (II) Észak-Alföld

város és térségfejlesztés A régió kiemelt célja az infrastrukturális hiányosságok

okozta gazdasági, szociális és környezetvédelmi problémák kezelése, a hátrányos helyzetű városi területek város-rehabilitációs akciói

AA régiófejlesztés területi fókuszában Debrecen és régiófejlesztés területi fókuszában Debrecen és agglomerációja mint regionális fejlesztési pólus, agglomerációja mint regionális fejlesztési pólus, Nyíregyháza, Szolnok és agglomerációjuk mint Nyíregyháza, Szolnok és agglomerációjuk mint regionális fejlesztési alközpontok, a dinamikus és regionális fejlesztési alközpontok, a dinamikus és dinamizálható térségi központok (a jelentősebb dinamizálható térségi központok (a jelentősebb vonzáskörzetű vagy vonzás körzet nélküli mezővárosok), vonzáskörzetű vagy vonzás körzet nélküli mezővárosok), valamint a fel zárkóztatásra váró térségek (a környéken valamint a fel zárkóztatásra váró térségek (a környéken élők számára kistérségi központként szolgáló élők számára kistérségi központként szolgáló települések és a vidéki erőforrás-hasznosítás potenciális települések és a vidéki erőforrás-hasznosítás potenciális terei) állnak.terei) állnak.

Page 17: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

1717

Városfejlesztés a ROP-okban (III)Városfejlesztés a ROP-okban (III)

Észak-Magyarország Település-rehabilitáció Település-rehabilitáció

A A régió településfejlesztési fókuszát jelentik a versenyképes régió településfejlesztési fókuszát jelentik a versenyképes nagyvárosok (kiemelten Miskolc mint fejlesztési pólus), amelyekben nagyvárosok (kiemelten Miskolc mint fejlesztési pólus), amelyekben a gazdasági innovációs és tudásközpont szerep megerősítése, a gazdasági innovációs és tudásközpont szerep megerősítése, valamint a regionális igazgatási és kulturális szolgáltatások valamint a regionális igazgatási és kulturális szolgáltatások fejlesztése a legfontosabb feladat.fejlesztése a legfontosabb feladat.

városi területek rehabilitációja a nagyvárosok innovációs potenciáljának javításával,

elmaradott kistérségek központi városainak fejlesztése a társadalmi szempontból szegregálódó és környezeti szempontból

ártalmas városi területek megújítása

Page 18: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

1818

Városfejlesztés a ROP-okban (IV)Városfejlesztés a ROP-okban (IV)

   Közép-dunántúli régióKözép-dunántúli régió

integrált városfejlesztésintegrált városfejlesztés

A települési funkciók bővítése, korszerűsítése, a települési környezet, épített környezet fejlesztése, örökségvédelem (történelmi városok), lakás- és intézményfejlesztés Székesfehérvár-Veszprém pólushálózatversenyképességének javítása érdekében elengedhetetlen versenyképességének javítása érdekében elengedhetetlen a helyi KKV-kra alapozott gazdaság innováció-orientált a helyi KKV-kra alapozott gazdaság innováció-orientált fejlesztése. fejlesztése.

Page 19: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

1919

Városfejlesztés a ROP-okban (V)Városfejlesztés a ROP-okban (V)

Nyugat-DunántúlNyugat-Dunántúl városfejlesztésvárosfejlesztés

a településfejlesztés fókuszát jelenti Győr, mint fejlesztési a településfejlesztés fókuszát jelenti Győr, mint fejlesztési pólus, pólus, valamint a városhálózat (Győr, Szombathely, Sopron, valamint a városhálózat (Győr, Szombathely, Sopron, Zalaegerszeg, Nagykanizsa) kiemelt beruházásai. Zalaegerszeg, Nagykanizsa) kiemelt beruházásai.

a a városrehabilitáció és a települési infrastruktúra integrált fejlesztése

Dél-Alföld településfejlesztési akcióktelepülésfejlesztési akciók A régió kiemelt területi és településfejlesztési fókuszábanA régió kiemelt területi és településfejlesztési fókuszában Szeged, Szeged,

mint fejlesztési pólus, valamint a városhálózat többi eleme és a mint fejlesztési pólus, valamint a városhálózat többi eleme és a mezővárosi hálózat policentrikus fejlesztése áll. mezővárosi hálózat policentrikus fejlesztése áll.

Page 20: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

2020

Városfejlesztés a ROP-okban (VI)Városfejlesztés a ROP-okban (VI)

  

Közép-MagyarországKözép-Magyarország A KMR fejlesztése a 2-es, versenyképesség és A KMR fejlesztése a 2-es, versenyképesség és

foglalkoztatás célkitűzéshez kapcsolódfoglalkoztatás célkitűzéshez kapcsolódikik, a konvergencia , a konvergencia terület támogathatóságát kivételes és indokolt esetben veterület támogathatóságát kivételes és indokolt esetben veheti heti iigénybegénybe

Budapesten a 2-es célkitűzés támogatási területein túl az Budapesten a 2-es célkitűzés támogatási területein túl az integrált városfejlesztés legyen elérhető + biztonság integrált városfejlesztés legyen elérhető + biztonság fejlesztésefejlesztése

Akcióterületi rehabilitáció, barnamezős területek Akcióterületi rehabilitáció, barnamezős területek megújítása, településközpontok fejlesztése megújítása, településközpontok fejlesztése

Pest megyében (a budapesti agglomeráció is ide Pest megyében (a budapesti agglomeráció is ide értendő) a 2-es célterület támogatási területein túl elérhető értendő) a 2-es célterület támogatási területein túl elérhető legyen: fenntartható városfejlesztés integrált megközelítésben, legyen: fenntartható városfejlesztés integrált megközelítésben, humán infrastruktúra fejlesztésehumán infrastruktúra fejlesztése

Page 21: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

2121

Az operatív programok városfejlesztésAz operatív programok városfejlesztési i szempontjaiszempontjai

A régió városhálózatának fejlesztési A régió városhálózatának fejlesztési fókuszai fókuszai

Városfejlesztési stratégia – integrált Városfejlesztési stratégia – integrált városfejlesztési tervvárosfejlesztési terv

Városok részvétele a végrehajtásbanVárosok részvétele a végrehajtásban Városfejlesztési kérdések finanszírozásaVárosfejlesztési kérdések finanszírozása

Page 22: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

2222

1080/20006 EK rendelet (ERFA)1080/20006 EK rendelet (ERFA)

4. Cikk konvergencia célkitűzés4. Cikk konvergencia célkitűzés fenntarthatófenntartható integrált regionális és helyi integrált regionális és helyi

gazdasági fejlgazdasági fejlőődésre és foglalkoztatásradésre és foglalkoztatásra összpontosösszpontosulóuló támogatás támogatás

kutatás és technológia fejlesztés, kutatás és technológia fejlesztés, információs társadalom, helyi fejlesztési információs társadalom, helyi fejlesztési kezdeményezések, környezetvédelem, kezdeményezések, környezetvédelem, kockázat megelőzés, idegenforgalom, kockázat megelőzés, idegenforgalom, befektetés a kultúrába, közlekedés befektetés a kultúrába, közlekedés fejlesztése, energetikai beruházások, fejlesztése, energetikai beruházások, egészségügy egészségügy

Page 23: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

2323

1080/20006 EK rendelet (ERFA)1080/20006 EK rendelet (ERFA)

5. Cikk 5. Cikk Regionális versenyképesség és Regionális versenyképesség és foglalkoztatottságfoglalkoztatottság

a fenntartható fejla fenntartható fejlőődésre irányuló stratégiákdésre irányuló stratégiák összefüggésében a foglalkoztatottság összefüggésében a foglalkoztatottság elelőőmozdítása mellettmozdítása mellett

innováció és a tudásalapú gazdaságinnováció és a tudásalapú gazdaság regionális regionális innovációsinnovációs gazdaságok, és a magán- és gazdaságok, és a magán- és közszektor, az egyetemekközszektor, az egyetemek és technológiai és technológiai központok közötti kapcsolatrendszerekközpontok közötti kapcsolatrendszerek kialakítása és megerkialakítása és megerőősítése sítése

. környezetvédelem és kockázat. környezetvédelem és kockázat megelmegelőőzés zés hozzáférés az általános gazdasági érdekhozzáférés az általános gazdasági érdekű ű

közlekedési ésközlekedési és távközlési szolgáltatásokhoztávközlési szolgáltatásokhoz

Page 24: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

2424

1080/20006 EK rendelet (ERFA)1080/20006 EK rendelet (ERFA)

8. Cikk 8. Cikk Fenntartható városfejlesztésFenntartható városfejlesztés részvételt elrészvételt előősegítsegítőő, integrált és fenntartható, integrált és fenntartható sstratégiáktratégiák támogatása, támogatása, amelyek a városi amelyek a városi tértérségekbenségekben

koncentráltankoncentráltan jelentkezjelentkezőő gazdasági, környezetvédelmi gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi problémákés társadalmi problémák kezelésére irányulnak.kezelésére irányulnak.

Támogatható tevékenységek:Támogatható tevékenységek: a gazdasági növekedés era gazdasági növekedés erőősítése,sítése, a fizikai környezet rehabilitációja, a rozsdaövezetek a fizikai környezet rehabilitációja, a rozsdaövezetek

rehabilitálása,rehabilitálása, a természeti és kulturális örökség mega természeti és kulturális örökség megőőrzése és brzése és bőővítése,vítése, a vállalkozási kedv, a helyi foglalkoztatottság és a a vállalkozási kedv, a helyi foglalkoztatottság és a

közösségfejlesztésközösségfejlesztés elelőőmozdítása, mozdítása, a változó demográfiaia változó demográfiai összetétel figyelembevételével a összetétel figyelembevételével a

lakosságnak nyújtott szolgáltatások.lakosságnak nyújtott szolgáltatások.

Page 25: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

2525

Operatív programok és az akciótervek (I)Operatív programok és az akciótervek (I)

Operatív program: Operatív program:

  adott stratégiai célok mentén megfogalmazott fejlesztési adott stratégiai célok mentén megfogalmazott fejlesztési irányokat (prioritások) tartalmaz, a kapcsolódó irányokat (prioritások) tartalmaz, a kapcsolódó intézkedésekkel intézkedésekkel

a tervezett pénzügyi keret a prioritás szintjén a tervezett pénzügyi keret a prioritás szintjén meghatározott meghatározott

egy adott beruházásra összpontosító projekt nem egy adott beruházásra összpontosító projekt nem kötelező eleme az operatív programnak (kivétel: kötelező eleme az operatív programnak (kivétel: nagyprojektek)nagyprojektek)

Page 26: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

2626

Operatív programok és az akciótervek (II)Operatív programok és az akciótervek (II)

Akcióterv tartalma:Akcióterv tartalma: az operatív program, illetve prioritás az operatív program, illetve prioritás

megvalósításának bemutatása és ütemezése a teljes megvalósításának bemutatása és ütemezése a teljes tervezési időszakra,tervezési időszakra,

a támogatási konstrukciók részletes bemutatása a támogatási konstrukciók részletes bemutatása legalább 2 évre;legalább 2 évre;

a központi projektek listája a központi projektek listája a nagyprojektek listájaa nagyprojektek listája a támogatási konstrukciók részletes indoklásaa támogatási konstrukciók részletes indoklása

Page 27: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

2727

Támogatási formákTámogatási formák Pályázat nélkülPályázat nélkül

nagyprojektek (N+2 projekt)nagyprojektek (N+2 projekt) központi projektekközponti projektek

Pályázati kiválasztásPályázati kiválasztás egyfordulós (kisebb értékű egyszerűsített és normatív, egyfordulós (kisebb értékű egyszerűsített és normatív,

jogosultsági feltétel)jogosultsági feltétel) kétfordulóskétfordulós

Közvetett támogatásKözvetett támogatás vissza nem téritendő (global grant)vissza nem téritendő (global grant) hitelhitel garanciaalapgaranciaalap kockázati tőkealapkockázati tőkealap

Page 28: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

2828

Irányító Hatóság

Operatív Program

Irányító Hatóság

Operatív Program

Holding Alap

Holding Alap

Városfejlesztési Alap

Beszámolás és adatszolgáltatás

Beszámolás és adatszolgáltatás

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) pénzügytechnikai kereta fenntartható városfejlesztés támogatására, A városfejlesztési alapok a kiválasztott köz-és a magánszféra fejlesztési együttműködését szolgáló PPP projekteket és más városfejlesztési projekteket hitel, tőke és garancia nyújtásával támogatják.

Page 29: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

2929

Projekt előkészítésProjekt előkészítés

211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet az EU 211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet az EU költségvetéséből 2007-től támogatandó költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált előkészítéséhez szükséges decentralizált forrás felhasználásáról forrás felhasználásáról

Összesen 4 milliárd Ft értékben Összesen 4 milliárd Ft értékben 2007., illetve 2007., illetve 2008. évi kifizetésre vállalható 2008. évi kifizetésre vállalható kötelezettségek kötelezettségek a a rregionális fejlesztési egionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében”, tanácsok döntési hatáskörében”, az operatív az operatív programok céljaihoz illeszkedő projektek programok céljaihoz illeszkedő projektek előkészítéséreelőkészítésére

Page 30: „Uniós elvek - magyarországi válaszok„

3030

Köszönöm a Köszönöm a figyelmüket!figyelmüket!

www.otm.gov.huwww.otm.gov.hu