Univerzita Palackho v Olomouci - INFO Portl viewLanham: Rowman Littlefield Publishers, Inc., 2006. Vybran webov strnky: (různ člnky z internetovho zdroje orientovanho na zprvy) (televizn stanice zaměřen na zprvy, kter se zabv

  • View
    216

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

Univerzita Palackho v Olomouci

Univerzita Palackho vOlomouci

Pedagogick fakulta

Katedra anglickho jazyka

DOST O REAKREDITACI STUDIJNHO PROGRAMU OBORU

(prodlouen doby platnosti akreditace)

Nzev studijnho programu:Specializace vpedagogice

Typ studijnho programu:Bakalsk

Kd studijnho programu:B 7507

Nzev studijnho oboru:Anglick jazyk se zamenm na vzdlvn

Forma studia:

Prezenn

Dlka studia:

3 roky

Olomouc, z 2009

A dost o akreditaci / rozen nebo prodlouen doby platnosti akred. bakal. / magisterskho stud. programu

Vysok kola

Univerzita Palackho vOlomouci

Soust vysok koly

Pedagogick fakulta

st. doba

titul

Nzev studijnho programu

Specializace vpedagogice

3 roky

Bc.

Pvodn nzev SP

Specializace vpedagogice

platnost pedchoz akred.

2013

druh rozen

Typ dosti

akreditace

prodlouen akreditace

druh rozen

Typ studijnho programu

bakalsk

magistersk

navazujc magistersk

rigorzn

zen

Forma studia

prezenn

kombinovan

distann

KKOV

Nzvy studijnch obor

Anglick jazyk se zamenm na vzdlvn

Adresa www strnky

http://www.upol.cz/fakulty/pdf/akreditace/

heslo kpstupu na www

Uivatel: akreditace_pdf_up, heslo: programy

Schvleno VR /UR /AR

podpis

rektora

datum

Dne

Ba Akreditace studijnho programu a jeho obor, pokud se na obory len

Vysok kola

Univerzita Palackho v Olomouci

Soust vysok koly

Pedagogick fakulta

Nzev studijnho programu

B7507 Specializace v pedagogice

Nzev studijnho oboru

Anglick jazyk se zamenm na vzdlvn

Profil absolventa studijnho oboru (studijnho programu) & cle studia

Vstupn profil absolventa/absolventky bakalskho studia

Komunikativn kompetence

Komunikativn kompetence zahrnuje hlavn lingvistickou, sociolingvistickou a pragmatickou kompetenci (podle Spolenho evropskho referennho rmce pro jazyky dle jen SERR), kter jsou ne pojednny integrovan a definovny na zklad deskriptor rovn B 2.1, tak jak jsou prezentovny vSERR (2002) spihldnutm ke specifikm danho studia.

Minimln dosaen rove jazykov zpsobilosti absolvent je C 1.2 podle SERR, piem u dn zdovednost nesm rove klesnout pod C 1.1.

Receptivn dovednosti

Z hlediska receptivnch dovednost rozum irokmu rejstku nronch text a dok vnich rozpoznat implicitn vznamy. Dok pomrn snadno sledovat vtinu pednek, diskus a debat na abstraktn a sloitj tmata, i pokud se netkaj jen jejich oboru. Dok dopodrobna porozumt irokmu okruhu dlouhch sloitch text, vetn text odbornch a literrnch, jak vknin tak elektronick podob, a rozpoznat jemn vznamov odstny postoj a nzor. Pokud jde o orientan ten, dok rychle urit obsah a dleitost text tkajcch se irokho okruhu profesnch tmat a umj se rozhodnout, zda m smysl je podrobn prostudovat a dle zpracovat. Dok rozpoznat a sprvn interpretovat irokou klu stylistickch prostedk mluvenho i psanho jazyka na rznch stupnch formlnosti. Uvdomuj si rzn posuny mezi funknmi styly a regionln rozdly vhovorovm jazyce pokud jde o vslovnost, gramatickou a lexikln strnku jazyka.

Produktivn dovednosti

Z hlediska produktivnch dovednost umj jazyka uvat prun a efektivn pro spoleensk, akademick a spoleensk ely. Umj se plynule a pohotov vyjadovat bez zjevnho hledn vrazu, i kdy se jedn o sloit nebo mn znm tmata. Dok se snadno astnit sloit interakce probhajc mezi astnky diskuse a umj pesn vyjdit sv mylenky a nzory a sloitji a pesvdiv argumentovat. Dok spn zvldnout i nronou situaci konkursnho zen (i vroli dotazovatele). Dok jasn a srozumiteln pronet dobe uspodan monologick projevy, pipraven i nepipraven. Dok se prun pizpsobit ve vech aspektech potebm poslucha (jak pokud jde o tempo ei a vslovnost, tak o pirozenou komunikaci snimi) a dok vhodn argumentovat i vppad velmi kritickch reakc poslucha.

Dok napsat srozumiteln, podrobn, syntakticky a logicky sprvn uspodan texty rznho typu a dlky vpesvdivm, osobitm a pirozenm stylu sohledem na tene, ktermu jsou ureny. Dok adekvtn uvat kohezn a spojovac prostedky a slovotvorn postupy sohledem na dan stylistick tvar. Dok dostaten podrobn rozvst sv nzory a podpoit je dalmi argumenty a vhodnmi pklady a srovnvat a syntetizovat kontroverzn nzory rznch autor na dan tma, a to zvlt v oblasti odbornho stylu. Dle zadn dok texty poadovanm zpsobem zpracovat (nap. anotace).

Voblastech produktivnch a receptivnch jazykovch dovednost dok prun a eln pouvat jazyk ke spoleenskm elm, vetn emotivnho vyjden a ertovn. Zhlediska sociolingvistick kompetence jsou schopni adekvtn interpretovat a sami pouvat jazykov (i nejazykov) prostedky odpovdajc zdvoilostnm normm spoleenskho styku.

Produktivn uvn jazykovch prostedk

Pokud se tk produktivnho uvn jazykovch prostedk, dobe ovldaj irok rozsah jazyka, kter jim umouje vybrat si formulace tak, aby se vyjdili jasn a na odpovdajc stylov rovin kirok kle tmatickch okruh, zvlt akademickch, ani by museli jazykov redukovat to, co chtj vyjdit. Dodruj dsledn relativn vysok stupe gramatick, lexikln, ortoepick a ortografick sprvnosti. Vtinou se nedopoutj systmovch chyb. Pokud ktmto chybm dojde a zpsob nedorozumn, jsou je schopni opravit.

Proven vstupnch kompetenc absolventa bakalskho studia anglickho jazyka

Vstupn kompetence absolventa anglickho jazyka jsou provovny nkolika zpsoby:

stn a psemnou souhrnnou jazykovou zkoukou po ukonen ptho semestru studia,

sttn zvrenou bakalskou zkoukou (z literatury a reli a lingvistiky) po ukonen estho semestru studia,

obhajobou zvren bakalsk prce po ukonen estho semestru studia. (Tk se jen tch absolvent, kte si zvol zvrenou bakalskou prci zanglickho jazyka.)

Kvalifikan pipravenost absolventa oboru:

Po spnm zakonen bakalskho studia anglickho jazyka jsou absolventi pipraveni ke vstupu do magisterskho stupn studijnho programu zamenho na uitelstv.

Krom toho jsou absolventi schopni pouvat anglick jazyk na dosaen rovni (C1.2 a ve) tak, e dovedou:

efektivn pracovat stexty rznho charakteru, tj. vyhledvat a zpracovvat informace vdanm cizm jazyce vtitn i elektronick podob,

uplatnit zskan studijn dovednosti tak, aby si rozili podle poadavk zamstnavatele odborn a terminologick znalosti vanglitin a byli pak schopni zpracovvat texty a komunikovat vrznch oborech ve sfe podnikatelsk, kulturn apod.,

komunikovat srodilmi mluvmi anglickho jazyka i s nerodilmi mluvmi pouvajcmi anglitinu jako ciz jazyk,

neformln tlumoit a pekldat, tj. zprostedkovat interakci mezi dvma a vce partnery vkomunikaci, znich nkte neovldaj anglick jazyk; pedevm vyizovat bnou korespondenci a zpracovvat vanglitin agendu spojenou spodnm mezinrodnch semin a konferenc a granty vanglitin dle poteb zamstnavatele.

Absolvent tohoto studijnho oboru me uplatnit zskan vzdln v cestovnch kancelch, bankch, reklamnch a jazykovch agenturch, administrativ, jako asistent uitele na zkladn kole.

Cle studia

Studium oboru Anglick jazyk se zamenm na vzdlvn je realizovno vkombinaci sdalm studijnm oborem. Clem studia je, aby student zskal dostaten vdomosti zoblasti lingvistiky, anglick a americk literatury a reli, vpraktickm jazyce je clem dosaen rovn C 1.2 podle Spolenho evropskho referennho rmce pro jazyky, piem u dn zdovednost nesm rove klesnout pod C 1.1.

Vuka ve uvedench discipln probh formou pednek, semin a cvien. Plnn studijnch povinnost je hodnoceno zpoty, kolokvii a dlmi zkoukami. Spolen modul studijnho programu zajiuj kooperujc katedry. Standardn dlka studia oboru je 3 roky. koln rok je dn harmonogramem studia na Univerzit Palackho a je rozdlen do zimnho a letnho semestru. Kontrola studia je zabezpeena studijnm oddlenm Pedagogick UP vnvaznosti na kreditn systm studia a potaov zpracovn dat vsystmu STAG. Student tak mus prbn plnit sv povinnosti vyplvajc zkreditnho systmu, krom skldn zpot, kolokvi a zkouek je tak hodnocen dosaenm venm studijnm prmrem a potem zskanch kreditnch bod. Prbh studia se d pedpisem Univerzity Palackho Studijn a zkuebn d UP.

Po ukonen bakalskho studia me student jednak pokraovat ve studiu vnavazujcm magisterskm programu, jednak jt pmo do praxe a vyut sv jazykov a kulturn znalosti jako asistent uitele nebo mimo oblast kolstv ve sfe podnikatelsk, kulturn apod.

Nzev studijnho oboru

Profil absolventa studijnho oboru (studijnho programu) & cle studia

Prostorov zabezpeen studijnho programu

Budova ve vlastnictv V

ano

Budova vnjmu doba platnosti njmu

Informan zabezpeen studijnho programu

Knihovna Univerzity Palackho (zahrnuje studovny, seminrn mstnosti, potaov sly, xerografick sluby a prodejnu Vydavatelstv UP uebnice, skripta).

Oborov studovna na PdF UP (10 PC pro studenty, monost pipojen kinternetu).

Potaov mstnosti voln pstupn studentm vbudov PdF UP PM1 (poet mst 39), PM2 (poet mst 40).

Vprostorch fakulty existuje monost pipojen notebook pes wi-fi a voln dostupn informan kiosky.

Katedra anglickho jazyka odborn potaov jazykov laborato (poet mst 16); vechny uebny ve sprv katedry jsou vybaveny potaovou sestavou, dataprojektorem a audiovizuln technikou.

Katedra spravuje vlastn specializovanou studovnu, vn studenti najdou nejen potebnou literaturu, ale i odbornou pomoc len katedry. Tak zde maj monost pracovat spotaem (3 ks).

Studium je podpoeno vlastnmi webovmi strnkami katedry (http://kaj.upol.cz) - studenti si mohou vytisknout potebn materily, synopse nkterch pednek, najdou dleit odkazy pro studium. I vrmci prezennho studia maj studenti monost pracovat sdoplkovmi materily vLMS

Recommended

View more >