of 5 /5

upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20170105145510_03.pdf · Viêt Nam, Phuong pháp huân luyên Futsal, I-Iuân luyên súc manh trong tâm, Các bài tap chuyên môn trong

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20170105145510_03.pdf · Viêt Nam, Phuong pháp huân...

Page 1: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20170105145510_03.pdf · Viêt Nam, Phuong pháp huân luyên Futsal, I-Iuân luyên súc manh trong tâm, Các bài tap chuyên môn trong
Page 2: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20170105145510_03.pdf · Viêt Nam, Phuong pháp huân luyên Futsal, I-Iuân luyên súc manh trong tâm, Các bài tap chuyên môn trong
Page 3: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20170105145510_03.pdf · Viêt Nam, Phuong pháp huân luyên Futsal, I-Iuân luyên súc manh trong tâm, Các bài tap chuyên môn trong
Page 4: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20170105145510_03.pdf · Viêt Nam, Phuong pháp huân luyên Futsal, I-Iuân luyên súc manh trong tâm, Các bài tap chuyên môn trong
Page 5: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20170105145510_03.pdf · Viêt Nam, Phuong pháp huân luyên Futsal, I-Iuân luyên súc manh trong tâm, Các bài tap chuyên môn trong