16
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU Beograd, 2017. Profesor: dr Marija Najdid Godina: III Semestar: letnji Časova nedeljno: 2+1 ESPB: 6

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

  • Upload
    hadat

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU

Beograd, 2017.

Profesor:

dr Marija Najdid

Godina: IIISemestar: letnjiČasova nedeljno: 2+1ESPB: 6

Page 2: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

1. Napuštanje organizacije2. Radni odnosi i kolektivno

pregovaranje3. Zdravlje i bezbednost na radu

(Str.: 232-243,250-258)

Page 3: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

Napuštanje organizacijeDefinicije:

Napuštanje organizacije može se definisati kao prestanak članstvazaposlenog u organizaciji (Bogidevid-Milikid, 2004).

Nevoljno napuštanje (na inicijativu poslodavca):

•Otkaz zbog nezadovoljstva radom zaposlenog, rezultatima rada ili(ne)discipline;

•Otpuštanje zaposlenih koji su tehnološki višak.

Voljno napuštanje (na inicijativu zaposlenog):

•Raskid radnog odnosa od strane zaposlenog;

•Penzionisanje.

Page 4: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

Nevoljno napuštanje organizacije - Višak zaposlenih

Naročito zastupljeno od početka svetske ekonomske krize 2008.godine.

Pre otpuštanja viška zaposlenih treba razmotriti slededestrategije:

•Stimulacije za prevremeno penzionisanje;

•Ostanak zaposlenih sa pola radnog vremena;

•Smanjenje osnovnih plata;

•Smanjenje broja radnih časova.

Page 5: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

Voljno napuštanje organizacije

Zaposleni najčešde napuštaju organizaciju u slučaju da žele dapromene posao i/ili da su našli novi posao.

Stopa fluktuacije zaposlenih u ovom slučaju mora da se održavana najnižem mogudem nivou, jer su najčešde u pitanju kvalitetnizaposleni.

Faktori:

•Eksterni (uslovi na tržištu rada);

•Faktori vezani za posao (zadovoljstvo poslom);

•Lični faktori (godine starosti, obrazovanje, porodična situacija).

Page 6: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

Radno pravoOblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudom zakonskomregulativom.

Osnovni akt je Zakon o radu (2014).

Zakon o radu se primenjuje na sve zaposlene u Republici Srbiji.

Pored Zakona o radu, prava, obaveze i odgovornosti po osnovurada se utvrđuju i podzakonskim aktima kao što su: Pravilnik oradu, Kolektivni ugovor (Opšti akti) i Ugovor o radu.

Prema opštim aktima zaposleni ne sme imati manja prava negošto su predviđena Zakonom o radu.

Pri zasnivanju radnog odnosa, zaposleni sa poslodavcemzaključuje Ugovor o radu.

Page 7: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

Zakon o radu

Zakon o radu definiše osnovne pojmove: zaposleni, poslodavac,

sindikat, udruženje poslodavaca.

Zakon o radu definiše međusobni odnos zakona, kolektivnogugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu.

Zakon o radu definiše osnovna prava i obaveze:

1. Prava zaposlenih;

2. Obaveze zaposlenih;

3. Obaveze poslodavca;

4. Zabranu diskriminacije.

Page 8: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

Zakon o radu•Zasnivanje radnog odnosa

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa; ugovor o radu; stupanje na rad; probni rad; radni odnos na određeno vreme; radni odnos sa nepunim radnim vremenom; radni odnos za obavljanje posla van prostorija poslodavca; radni odnos sa kudnim pomodnim osobljem; pripravnici.

•Prava i obaveze direktora

•Osnove stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

•Radno vreme

Puno, nepuno, skradeno, prekovremeni rad, raspored radnog vremena, preraspodela radnog vremena, nodni rad i rad u smenama.

•Odmore i odsustva

Odmori u toku dnevnog rada, dnevni odmor, nedeljni odmor, godišnji odmor, pladeno i nepladeno odsustvo, mirovanje radnog odnosa.

Page 9: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

Zakon o radu

•Zaštitu zaposlenih•Odsustva (trudnička, porodiljska, radi nege deteta).

•Osnove sistema zarada zaposlenih

•Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

•Prava kod promene poslodavca

•Osnove upravljanja viškom zaposlenih, tj. propisuje donošenjeprograma

•Zabranu konkurencije

•Naknadu štete

•Osnove udaljavanja zaposlenog sa rada

Page 10: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

Zakon o radu

•Izmene ugovora o radu

•Prestanak radnog odnosa•Sporazmni prestanak; otkaz od strane poslodavca; otkaz od strane zaposlenog.

•Ostvarivanje i zaštitu prava zaposlenih

•Zakon o radu definiše posebnim odredbama i neke specifičnesituacije u radnim odnosima.

•Organizacije zaposlenih i poslodavaca

•Kolektivni ugovor

•[inspekcijski] nadzor nad primenom zakona

•Kaznene odredbe.

Page 11: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

Pravilnik o radu

Ako prava i obaveze zaposlenih u nekoj organizaciji nisu uređenikolektivnim ugovorom, onda se uređuju Pravilnikom o radu, koji važiza konkretnu organizaciju.

Pravilnik o radu donosi upravni odbor, a kod poslodavca kod koganije obrazovan upravni odbor - direktor, odnosno lice koje vodiposlove u pravnom licu u skladu sa zakonom.

Unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta se utvrđujeopštim aktom u okviru organizacije - Pravilnikom o sistematizacijiradnih mesta.

Page 12: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

Ugovor o raduUgovorom o radu se definišu prava i obaveze zaposlenog i poslodavca.Obavezni elementi:

1. Naziv i sedište poslodavca;2. Ime i prezime zaposlenog;3. Prebivalište zaposlenog;4. Stručna sprema i zanimanje;5. Naziv pozicije;6. Opis posla;7. Mesto rada;8. Trajanje ugovora (ako je na određeno vreme);9. Dan početka rada;10. Zarada;11. Vreme trajanja radnog vremena;12. Ukoliko nema navedenog trajanja Ugovora, smatra se da je zaključen

na neodređeno vreme.

Page 13: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

Opasnosti na radu

Postoji širok dijapazon opasnosti na radu:• Neadekvatna oprema;• Neispravna oprema;• Neadekvatno skladištenje;• Loše osvetljenje;• Loša ventilacija;• Toksični materijali;• Brzina rada na mašinama;• Neadekvatno podizanje tereta;• Buka i vibracije.

Page 14: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

Zdravlje na radu

Potrebno je na osnovu Zakona bezbednosti i zdravlju na radudoneti pravila i procedure zaštite na radu kroz Pravilnik o zaštitina radu.

Uloga sektora za ULJR:• Organizovanje obuka o bezbednosti na radu.• Izgradnja organizacione kulture koja podrazumevabezbednost na radu.• Posvedenost menadžera i supervizora primeni pravila.

Page 15: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

Nasilje na poslu

Uloga HR sektora podrazumeva i sprečavanje nasilja na poslu.

Koraci u sprečavanju nasilja na poslu:• Pooštravanje mera bezbednosti;• Poboljšanje procesa selekcije kandidata;• Obuka zaposlenih;• Izgradnja kulture bazirane na nenasilju.

Page 16: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU · •Smanjenje broja radnih časova. ... Oblast radnih odnosa je regulisana odgovarajudomzakonskom ... OSNOVI MENADŽMENTA Author: HP

Mobing

• Sistematsko maltretiranje, vređanje,ponižavanje, zastrašivanje, seksualnouznemiravanje, namerno ugrožavanje zdravljapredstavljaju zlostavljanje na radu – mobing.

‒ Mobing je i podsticanje drugog nazlostavljanje;

‒ Zlostavljač može biti pojedinac (šef,direktor, kolega, grupa kolega), žrtva možeda bude pojedinac, ali i grupa;

‒ Zakon o sprečavanju zlostavljanja naradu.