Click here to load reader

uron|onco|metria, ae, f · PDF fileUrosulfone® – antibaktériový sulfónamid; sulfacetamid. Uro-Tablinen® (Sanorama) – antibaktériové chemoterapeutikum; nitrofurantoín. urotel

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of uron|onco|metria, ae, f · PDF fileUrosulfone® – antibaktériový...

urononcometria, ae, f. [uron- + g. onkos ndor + g. metron miera, meradlo] urononkometria,

meranie objemu mou vylenho za 24 h (diurzy).

Uronorm (Alfa) chinolnov antibiotikum; cinoxacn.

Uropac rtg kontrastn ltka; jodometant sodn.

Uropan (Tiber) antibaktriov chemoterapeutikum; kyselina nalidixov.

uropathia, ae, f. [uro- + g. pathos choroba] nepecifikovan choroba moovho systmu.

Uropathia obstructiva obtrukn uropatia, patol. zmeny v moovch cestch vyvolan obtruk-

ciou.

uropathogenum, i, n. [uro- + g. pathos choroba + g. gennan plodi] uropatogn, mikroorganizmus,

kt. vyvolva chorobu moovch ciest.

Uropen (Bristol) antibiotikum; hetaciln.

uropenia, ae, f. [uro- + g. peni chudoba] uropnia, vyluovanie malho objemu mou, oligria.

uropepsinogn pepsinogn, kt. sa nachdza v moi.

urophanicus, a, um [uro- + g. phainein ukazova] nachdzajci sa v moi.

urophein [uro- + g. phaios siv] urofen.

Urophenyl (Sanwa) antibiotikum; tiamfenikol.

urophobia, ae, f. [uro- + g. fobos strach] urofbia, patol. strach pred nutnosnou moi

v nevhodnom ase.

urophthisis, is, f. [uro- + g. phthisis suchoty] uroftza, tbc moovch strojov.

Uropimid (CT Lab. Farma) antibiotikum; kyselina pimedov.

Uropire (Sarm) antibiotikum; kyselina piromidov.

uroplacentaris, e [uro- + g. placenta plodov lko] uro- placentov, tkajci sa moov-ho

mechra a placenty.

uroplania, ae, f. [uro- + g. plan cestovanie] uroplnia, prtomnos mou mimo moovho systmu.

Uroplus antibaktriov sulfnamid; sulfametoxazol.

uropo(i)esis, is, f. [uro- + g. poiseis tvorenie] uropoza, tvorba mou.

uropo(i)eticus, a, um [uro- + g. poiseis tvorenie] uropoetick, moov, mootvorn.

uroporfyrn-dekarboxylza URO-D, enzm, kt. sa zastuje na metabolizme porfyrnov. Pri

chron. peeovej porfrii a porphyria cutanea tarda je aktivita URO-D v peeni znen. Znen

aktivita URO-D v erytrocytoch sa zisuje aj pri familirnej chron. peeovej porfrii, najm pri

paraneoplastickej porphyria cutanea tarda. pri chron. hepatopatich (cirhza peene, chron.

hepatitda, alkoholick a liekov pokodenie peene) pri karcinme prostaty a peene, ako aj pri th.

estrognmi.

uroporfyrinogn-I-syntza URO-S, enzm, kt. sa zastuje na metabolizme porfyrnov. Pri

akt. intermitentnej porfrii je jeho aktivita znen. Porucha metabolizmu porfobili-nognu sa tu

poklad za prinu choroby. Je prtomn u vetkch nositeov gnov, a to nez-visle od vyluovania

porfyrnov a ich prekurzorov moom. Stanovenie URO-S je dleit pre odhalenie nositeov gnov v

rodinch. V rodinch s akt. intermitentnou porfriou sa aktivita URO-S ded autozmovo

-aminolevulovej kodominantne. Pri chron. peeovej

porfrii vrtane porphyria cutanea tarda je aktivita URO-S v erytrocytoch kompenzne zven.

uroporphyrinum uroporfyrn.

uropsammus, i, m. [uro- + g. psammos piesok] uropsamus, ,,piesok v moi.

uroptern farbivo identick s xantopternom, izolovan z udskho mou.

Uropurgol moov antiseptikum; metnamn anhydrometylncitrt.

uropyonephrosis, is, f. [uro- + g. pon hnis + g. nefros oblika] uropyonefroza, prtomnos mou a

hnisu v dutom systme obliky.

uropyoureter, eris, m. [uro- + g. pon hnis + g. oureter moovod] hromadenie mou a hnisu v

moovode.

uroradiologia, ae, f. [uro- + radiologia] rdiolgia moovch ciest.

urorectalis, e [uro- + l. rectum konenk] urorektlny, vzahujci sa na moov orgny a konenk.

urorhodinum, i, n. [uro- + g. rhodon rua] urorodn.

urorhythmographia, ae, f. [uro- + g. rhytmos rytmus + g. grafein psa] urorytmografia, grafick

registrcia ejakulcie mou z st moovodov.

Uro-Ripirin antispazmodikum; emeprniumbromid.

urorodn [urrhodinum] ruov farbivo v moi opri brunom tfe, nefritde, pcnej tbc a i. chorobch.

urorodinogn [urorhodinum + g. gennn plodi] chromogn v moi, z kt. po rozloen vznik

urorodn.

uroroseinum urorozen, urorodn.

uroroseinogenum, i, n. urorozeinogn, urorodinogn.

urorozen urorodn.

urorozeinogn urorodinogn.

urorrhagia, ae, f. [uro- + g. rhagi od rhgnymi vron] urorgia, nadmern vyluovanie mou.

urorrhoea, ae, f. [uro- + g. rhoi tok] urorea, nadmern vyluovanie mou.

urorubn [uro- + l. ruber erven] erven farbivo, kt. sa d zska z mou psobenm HCl.

urorubinogn chromogn, od kt. sa odvodzuje urorubn.

urosaccharometria, ae, f. [uro- + g. sakcharon cukor + g. metron miera, meradlo]

urosacharometria, stanovenie cukru v moi.

urosacn urorodn.

uroscopia, ae, f. [uro- + g. skopein pozorova] uroskopia, dg. vyetrovanie mou.

Uroscreen (Pfizer) trifenyltetrazliumchlorid

Uroselectan B (Schering AG) rtg kontrastn ltka; jodometant sodn.

Urosemide diuretikum, antihypertenzvum; furosemid.

urosemiologia, ae, f. [uro- + g. smeion prznak + g. logos nuka] urosemiolgia, dg. tdium

mou.

urosepsis, is, f. [uro- + g. spsis hnitie] urosepsa, sepsa komplikujca infekciu moovch strojov

(uroinfekcia). Vyvolva ju preniknutie moovch patognov al. ich toxnov do krvnho obehu.

Najastejm pvodcom je E. coli. Prinou s vinou prekky odtoku mou (stza mou) so sek.

infekciou moovch ciest, urognna al. hematognna baktriov infekcia oblikovho parenchmu

(napr. pyelonefritda, pyonefrza). Komplikciou me by okov oblika (anria), urmia,

tromboflebitda z panvovch l.

Septick ok je urgentn stav, kt. vyaduje intenzvnu starostlivos. Je vsledkom neadekvtnou

tkanivovou perfziou v ivotne dleitch orgnoch. Me vznikn ako sprievodn jav kadej

sepsy. Baktrimia je vinou krtkodob prtomnos malho mnostva baktri v krvi, kt.

nevyvolva odozvu. Aj za normlnych okolnost sa baktrie dostvaj do krvnho obehu.

Septikmia je vy a vvanej stupe bakterimie. Poet a virulencia baktri a znen

obranyschopnos organizmu podmieuj celkov reakciu organizmu, kt. sa prejavuje vysokmi

teplotami a jeho alterciou. Mu vyvola najzvanejiu komplikciu, septick ok. Asi 1/5 chir.

septikmi vychdza z moovch strojov.

U. nie je samostatnou klin. jednotkou. Jej pvodcom je endotoxn, kt. sa vyskytuje v gramnegat.

,,urobaktrich. Najvm nebezpem s nozokomilne kmene zavleen do moovch strojov

pri intrumentlnych vkonoch, v spojen so stzou mou. Predisponujcim faktorom je vy vek,

diabetes mellitus, chron. renlna insuficiencia, kardilna insufi-ciencia, kachexia, chemoterapia

a imunosupresvne lieky.

Klin. obraz u. vznik nhle triakou a zimnicou, po kt. nasleduje vysok teplota. Zaiaton

anxiozitu strieda sopor a kma. V prvom hyperdynamickom tdiu u. m pacient normlny TK,

dostatone prekrven perifrne rieisko, pulz mern teplote a zodpovedajcu diurzu. Men sa

vak jeho sprvanie, zjavuje sa nepokoj, dezorientcia a nespoluprca. Varovnm signlom poruchy

vmeny plynov v alveoloch je tachypnoe. V druhom hypodynamickom tdiu nastva porucha

kapilrnej perfzie, pacient strca vedomie, napriek centralizcii obehu nastva pokles TK,

tachykardia, akrlna cyanza, tachypnoe, oligria a anria a krvcav prejavy. Exitus nastva

v dsledku rozvratu vntornho prostredia s nslednm zlyhanm vitlnych funkci.

Dfdg. treba vyli hemoragick ok a rozvjajci sa transuretrov sy. (TUR) s hypoosmolalitou

sra a hyponatrimiou z vraznej resorpcie iriganej tekutiny (TUR hypervolemicko-hypotonick sy.;

syndrmy).

urosepticus, a, um [uro- + g. spsis hnitie] uroseptick, vzahujci sa na urosepsu.

Uro-Septra (Wellcome) antibaktriov sulfnamid inn proti pneumocyste; sulfameto-xazol.

uroscheocele, es, f. [ur- + g. oscheon mieok + g. kl prietr] uroscheokla, urokla.

uroschesis, is, f. [uro- + g. schesis zastavenie] uroschzia, zadranie mou; retencia mou.

Urosin (Boehringer, Mann.) antiurolitikum; alopurinol.

urosis, is, f. [uro- + -osis stav] urza, nepecifikovan choroba moovch strojov.

urospektrn jedno z farbv normlneho mou, prbuzn hematoporfyrnom.

urostalagmometria, ae, f. [uro- + g. stalagma kvapka + g. metron miera, meradlo] vyuitie

stalagmometrie pri analze mou.

urosteatolithos, i, m. [uro- + g. stear loj, tuk + g. lithos konkrement] urosteatolit, moov

konkrement obsahujci tukov ltky.

Urosten (Bonomelli) antibiotikum; kys. pipemidov.

Urosulfan antibaktriov sulfnamid; sulfanilylmoovina.

Urosulfone antibaktriov sulfnamid; sulfacetamid.

Uro-Tablinen (Sanorama) antibaktriov chemoterapeutikum; nitrofuranton.

urotel [urothel] vrstva prechodnho epitel, kt. vystiela vetky odvodn moov cesty medzi

panvikami a vonkajm stm moovej rry. Nasad na lamina propria.

urothel [uro- + g. thelein necha rs, kvitn] urotel.

urotin urothion; 2-amino-7-(1,2-dihydroxyetyl)-6-(metyltio)tieno[3,2-g]pteridin-4(3H)-n,

C11H11N5O3S2, Mr 325,37; zloka normlne udskho mou. S to

oranov zhluky krytlikov, rozp. vo vode pri pH 6,6 1:10 000,

rozpustnejie v zsadch a kys., prakticky nerozp. v org.

rozpadlch.

Urotin

urotoxia, ae, f. [uro- + g. toxikon jed] urotoxia, celkov otrava organizmu, vyvolan splodinami

prtomnmi v moi.

urotoxicitas, atis, f. [uro- + g. toxikon jed] urotoxickos, jednovatos mou.

urotoxinum, i, n. [uro- + g. toxikon jed] urotoxn, toxick ltka odstraovan z tela moom, v kt. sa

koncentruje.

Urotractan moov antiseptikum; metnamnmandelt.

Urotrate antagonista srotonnu a histamnu, antimigrenzum;

Search related