Uzorkovanje šum

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  1/65

  Prijenos zvuka

  Digitalizacija audio signala

  (Nyquistovi i sigma-delta pretvarači)

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  2/65

  Sadržaj:osobine analognog (kontinuiranog) i uzorkovanogsignala u vremenskoj i frekvencijskoj domeni;A-D pretvorba s Nyquistovom frekvencijomuzorkovanja (PCM, ‘pulse-coded modulation’);

  ,sigma-delta modulator i sigma-delta pretvara č;programi i modeli u MATLAB-u (m.file i Simulinkmodeli);literatura.

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  3/65

  Prijenos digitalnog signaladigitalni modulacijski postupci (diskretna

  modulacija amplitude, faze ili frekvencije)digitalni signal prema odre đenom pravilumijenja amplitudu, frekvenciju ili fazu signala

  nos oca o se na az na puno ve ofrekvenciji nego je širina osnovnog pojasasignala informacije;

  tok bitova se prenosi s jedne lokacije nadrugu (beži čno, koaksijalnim kablovima,optičkim kablovima).

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  4/65

  Analogni i digitalni signalAnalogni signal:ve ćina pojava u prirodi je

  kontinuirana ;beskona čni broj razina ;definiran u svakom vremenskom trenutku .

  Digitalni signal (uzorkovanje, kvantiziranje, kodiranje):prikazan je kao pravokutni signal s dvije razine: ‘0’ ili‘1’;ve ća otpornost na smetnje (zaštitni kodovi);lakše se pohranjuje u memoriju ;ve će mogu ćnosti obrade signala (DSP): kompresijaprotoka podataka.

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  5/65

  Periodič ki analogni signal u vremenskoj ifrekvencijskoj domeni (sig1.m)

  u (t ) = 0,25 ·cos( ω0 ·t ) + 0,3 ·cos(2 ·ω0 ·t ) + 0,25 ·cos(4 ·ω0 ·t ) + 0,3 ·cos(5 ·ω0 ·t ) + 0,4 ·cos(10 ·ω0 ·t )ω0 = 2 ·π ·100 s -1

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  6/65

  Aperiodič ki analogni signal u vremenskoj

  i frekvencijskoj domeni (sig2.m)

  f c =4 kHZ, centralna frekvencija Gaussovog impulsa.

  • princip neodre đ enosti : bolja lokalizacija signala u vremenu zna č i lošijulokalizaciju u frekvencijskoj domeni i obratno.

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  7/65

  Diskretni signal u vremenskoji frekvencijskoj domeni

  diskretni periodi čki signal , dobiva seuzorkovanjem periodi čkog kontinuiranogsignala;

  diskretan aperiodi čki signal , dobiva seuzorkovanjem aperiodi čkog kontinuiranog

  signala;spektar je kontinuiran i periodi čki;

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  8/65

  Periodič ki diskretni signal

  0.085 0.09 0.095 0.1

  -0.5

  0

  0.5

  1

  1.5

  x ( t ) sig1.m

  s

  |X(f)|

  f[Hz]100 200 400 500 1k 5k-200

  5k-100

  5k5k-400

  5k-500

  5k-1k

  5k+100

  5k+200

  5k+400

  5k+500 5k+1k

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  9/65

  Aperiodič ki diskretni signal

  -0.5

  0

  0.5

  x ( t )

  1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6x 10-3t[s]

  f[Hz]

  |X(f)|

  6k fs=50k50k-6k 50k+6k

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  10/65

  Zadatak 1. (spektar analognog idiskretnog signala )

  Zadan je periodi čki signal :

  u(t) = 0,2 ·cos( ω0 ·t) + 0.3 ·cos(2 ·ω0 ·t ) + 1 ·cos(4 ·ω0 ·t ) + 0,3 ·cos(5 ·ω0 ·t )F 0 = 200 Hz.

  a) Odrediti maksimalnu frekvenciju signala.

  c rat e nostran vostran amp tu n spe tarsignala ako se on uzorkuje frekvencijom f s =1500Hz if s =3kHz.

  c) Pojavljuje li se u zadanim slu čajevima preklapanjespektra? Ako da, nazna čiti gdje.

  d) Kako se riješava pojava preklapanja spektra u praksi?

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  11/65

  Rješenje:a) f max =1000Hzb) skicirano na predavanjuc) pojavljuje se u slu čaju kada f s nije ve ća od

  maxd) problem se riješava tako da se signal kojise uzorkoje ograni či u frekvencijskoj domenida ne propušta komponentu ve ću od f s /2.

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  12/65

  A/D pretvorba- obrada iliprijenos signala-D/A pretvorba

  niskopropusnifiltar uzorkovanje KvantizacijaI kodiranje

  obrada,prijenos D/A

  niskopropusnifiltar

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  13/65

  Odašiljanje i prijam digitalnogsignala

  Bitovi

  KoderPAM, QAM,

  QPSK

  Kompleksnisimboli

  Izlaznifiltar

  e j·ωc·t

  Kompleksnisignal oko

  nosiocaRe{ }

  Realni signal ufrekvencijskom

  Kompleksnisignal u osnovnom

  pojasu

  podru č ju oko

  nosioca

  Kompleksnisignal okonosioca

  e -j·ωc·t

  Niskopropusnifiltar

  Kompleksnisignal 'baseband'

  Poduzorkovanje Detektor Dekoder

  Kompleksniuzorci

  Kompleksnisimboli

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  14/65

  Postupak A/D pretvorbeTri faze pretvorbe:

  Uzorkovanje (diskretiziranje po vremenu sa f s=1/T s)Kvantiziranje (diskretiziranje po amplitudi)Kodiranje (pridruživanje koda diskretnim vrijednostima u

  vremenu i amp itu i

  Uzorkovanjefs↔tsKvantiziranje Kodiranje

  kontinuiran

  signalu(t)

  uS(n·ts) uQ(n·ts)Digitalnisignal(0101...)

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  15/65

  Uzorkovanjemnoženje funkcije x(t) s nizom Diracovih impulsa ( δ ) perioda ∆t odnosnofrekvencije ponavljanja f s = 1/ ∆t .

  t

  x(t )

  t

  xS (t ) )()()( t nt t xt xs ∆⋅−⋅= ∑+∞

  ∞−

  δ

  Množenje

  Generatorimpulsa

  t

  g(t)

  ∆t

  )()( t nt t g ∆⋅−= ∑+∞

  ∞−

  δ 1

  1. Da li se uzorkovanjem uz povoljno odabranu frekvenciju uzorkovanja f s možesa čuvati cjelovita informacija sadržana u signalu?

  2. Čime je odre đena frekvencija uzorkovanja koja jam či cjelovitost informacije?

  Odgovori na pitanja se nalaze u prikazu uzorkovanog signala u frekvencijskojdomeni .

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  16/65

  Prikaz uzorkovanog signala ufrekvencijskoj domeni- konvolucija

  X(f)1/ ∆t

  G( f )

  • svim realnim signalima je magnituda (prikaz u frekvencijskoj domeni)zanemariva iznad neke grani čne frekvencije f c ;

  • spektralni sadržaj uzorkovanog signala X s (f ) predstavlja periodi čnoponavljanje spektralnog sadržaja kontinuiranog signala X (f ) s periodom f

  s .

  f f c-f c f s

  f

  X S ( f )

  f c-f c f s 2f s

  X (0) / ∆t

  -f s f s-f c

  -2f s f s+f c f

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  17/65

  Preklapanje spektra (‘aliasing’)ako je f c >f s -f c u osnovnom pojasu (‘baseband’) pojavljuju sefrekvencijske komponente iz gornjeg pojasa;ulazni signal se propušta kroz niskopropusni (‘antialiasing’)filtar koji ograni čava maksimalnu frekvenciju signala na f s /2.

  X(f)1/ ∆t

  G(f)

  f f c-f c

  Konvolucija

  f s

  f

  X(f)

  f c-f c f s 2f s-f s f s-f c-2f s f s+f c f

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  18/65

  Rekonstrukcija uzorkovanog signalauzorkovani signal propušta se kroz idealni niskopropusni(NF) filtar grani čne frekvencije f g = f s / 2 ;

  xS (t)|H(f)|

  x(t)

  Uvjet pravilne rekonstrukcije ( teorem uzorkovanja ):• frekvencija uzorkovanja f s treba biti barem dvostruko ve ća od

  grani čne frekvencije kontinuiranog signala f c .

  t f f s /2-f s /2 t

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  19/65

  Primjer pravilnog i nepravilnoguzorkovanja (sig3.m)generiran je signal oblika: )60002cos(5,0)( t t u ⋅⋅⋅⋅=

  • signal je uzorkovan frekvencijama 8,192 kHz i 16 kHz ireproducira se preko zvu čne kartice na zvu čnik;

  • uo čiti komponentu na 2192 Hz kada frekvencija

  uzorkovanja nije dovoljno visoka.|U(f)|

  f [kHz]6k f s =16k

  |U(f)|

  f [kHz]6k

  f s =8,192k

  f s /2=8k

  2,192k 14,192k

  0,5 0,5 0,50,5 0,5 0,5

  f s /2=4,096k

  10k 16k

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  20/65

  Vrste uzorkovanjauzorkovanje s pravokutnim impulsima (‘PAM’ postupak);uzorkovanje principom zadržavanja (‘Sample and hold’).

  PAM S and HPAM Sample and Hold

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  21/65

  Sklop za uzorkovanje izadržavanje

  - važno je definirati to čno vrijeme uzorkovanja(pogreška podrhtavanja takta ‘ jitter ’);

  - punjenje i pražnjenje kapaciteta odre đuje vrijemeprikupljanja podataka i zadržavanja.

  +

  _

  JFETsklopka

  ‘anti-aliasing’

  filtar

  x(kT s)

  x(t )

  1/ ∆t=f s

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  22/65

  Valni oblici sklopa zauzorkovanje i zadržavanjeuC(t)

  Pad

  tzadržavanje uzorkovanje zadržavanje

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  23/65

  Uzorkovanje realnim pravokutnim

  impulsima-frekvencijska domena

  1/tau

  X(f)

  f c-f c f s 2f s-f s f s-f c-2f s f s+f c f

  -smanjivanje magnitude pravokutnog signala na višim frekvencijama uzrokujesmanjivanje magnitude signala koji se ponavlja oko višekratnika frekvencije

  uzorkovanja

  - kada su impulsi kojima se izvodi uzorkovanje Diracovi onda kod njih nemasmanjivanja magnitude uzorkovanog signala s pove ćanjem frekvencije;

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  24/65

  Frekvencije uzorkovanja uaudiosustavimaspektralni sadržaj audiosignala je odre đenčujnoš ću ljudskog uha od 20 Hz-20 000 Hz;CD kvaliteta zahtijeva prenošenje

  odgovaraju ća frekvencija uzorkovanja za CDkvalitetu je 44,1kHz;

  frekvencija uzorkovanja za profesionalnetonfrekvencijske ure đaje je 96 kHz, 128 kHz.

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  25/65

  Odabir frekvencije uzorkovanja8,000 Hztelefon, mobilne mreže

  11,025 HzPCM niske kvalitete, MPEG audio22,050 HzPCM niže i srednje kvalitete, MPEG audio i audio analizaniskofrekvencijskog podru č ja. Dovoljno za digitalizaciju starih audio zapisa (npr fram.ploče na 78 okr/min)32,000 HzMini DV digitalni video, video zapis s dodatnim audio kanalima(nprDVCAM), DAT (LP mode), DSR, NICAM digital audio,44,056 HzPCM adapter za NTSC video sustav

  , z u o , au o zap s eme en na v eo sus avu, na e e or en47,250 Hzprvi komercijalni digitalni audio snima č tvrtke Denon48,000 Hznajniža frekv. uzorkovanja za profesionalnu primjenu digitalnog audiosignala (DAT, DASH, digitalni audio mikseri, efekti,...)50,000 Hzidealna frekvencija uzorkovanja za audio signal, nije široko prihva ćena50,400 Hzkorištena jedino u Mitsubishi-evom X-80 digital audio magnetofonu88,200 Hzu profesionalnoj primjeni kod masteringa CD-a.96,000 HzDVD-Audio, kvalitetno poluprofesionalno i profesionalno snimanje

  176,400 Hzu profesionalnoj primjeni kod masteringa CD-a.192,000 HzDVD-Audio, visoko-kvalitetno profesionalno snimanje i ure đivanje audio

  zapisa2,822,400 HzSACD, 1-bit sigma-delta modulacija u postupku Direct Stream Digital,

  patentiranom od strane SONY-a i Philips-a

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  26/65

  Kvantiziranjecijelo dinami čko podru č je U vv se dijeli na N nepreklapaju ćihsegmenata ;

  • ako je broj bitova b tada je broj razina : N =2 b -1;• interval kvantizacije q =U vv / N ;• svakom uzorku čija vrijednost x s upada u i -ti

  interval, dodjeljuje se vrijednost x Qi koja zastupa tajinterval

  xQi

  xQ

  q /2

  U vv

  U vv /2= U

  • svaka od referentnih razina ima svoj digitalni kod (kodiranje) ;• b =16, N=2 b -1=65535, U

  vv =2V, q =30 µV, mala razlika razina.

  -više vrsta kvantizatora: unipolarni, bipolarni (simetri čnioko 0 ili asimetri čni oko 0)

  x 1=

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  27/65

  Pogreška kvantizacije

  xQ[ k]

  xS[ k]korak kvantizacijeq7

  65

  4321

  u

  t

  e[k ] t Pogreškakvantizacije

  e [k ] = x S [k ] - x Q [k ]

  • kada je q /2

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  28/65

  Snaga šuma kvantizacije

  e

  p(e )

  +q /2-q /2

  1/ q

  p (e )- funkcija gusto će vjerojatnosti kontinuirane slu čajne varijable e.

  ∫ ∫+∞

  ∞−

  +

  =⋅=⋅

  2 /

  2 /

  1)()(

  q

  q

  dee pdee p

  disperzija greške kvantizacije (varijanca) ili snaga šuma kvantizacije :

  ∫∫ −− =⋅⋅=⋅⋅=== 22

  222

  2

  22212

  1)(][

  q

  q

  q

  qeq

  deeq

  dee pee E N σ

  2 / 1)()02 / (0

  2 /

  =⋅=

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  29/65

  Odnos signala i šumatrenutna snaga signala: p (t )=u (t )· i (t );srednja snaga signala oblika u (t)=A·cos( ω· t ) na otporu R =1Ω:

  [ ]2

  )(1)(

  1 2

  0

  2

  0

  Adt R

  t uT dt t pT P

  T T

  S === ∫∫• odnos snage signala prema šumu (SNR, S/N):

  2

  2

  2

  10 10 10 2

  2

  2( )[ ] 10 log 10 log 10 log 7.78 6.02

  12(2 1)

  2 1

  S vv vvb

  b

  S P AdB bU N N U

  = ⋅ = ⋅ ≈ ⋅ + + ⋅

  >>

  • odnos signal šum uz maksimalnu dozvoljenu pobudusinusnim signalom:

  ( ) dBb N S b

  MAX )76.102.6(23log10)( 1

  10 +⋅=⋅⋅≈ −

  Pitanje:Kolika je snaga ako je signal trokutasti?

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  30/65

  Zadatak 2.(Nyquistov pretvarač ,

  snaga signala i šuma)Nyquistov A/D pretvara č radi sa 8 bitovnomkvantizacijom i dinami čko podru č je kvantizatora je od -2do 2V.

  a) odrediti ukupan broj razina kvantizatora i intervalkvantizacije.

  c) Kolika je snaga šuma kvantizacije (mjerena na R=1 Ω)d) Kolika je snaga signala (sinusni) koji pobu đuju cijelo

  podru č je kvantizatora?

  e) Odrediti odnos signal šum uz sinusni signal kojipobu đuje cijelo i pola podru č ja kvantizatora.f) Koliki je tok podataka ako se uzorkovanje izvodi sa 44,1

  kHz?

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  31/65

  Rješenje:

  a) b=8, N=2 b-1, U vv=4V, q=U vv /N=15.7mV;

  b) Max. pogreška kvantizacije je q/2;c) N=q 2 /(12*R)=2.0505*10 -5W;

  2 * 2 *1 , 1/2 . ,A=2V maksimalna amplituda sinusa

  e) S/N[dB]=10*log 10 (S/N);

  f) R=44100s-1

  *8bit=352,8kbits/s

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  32/65

  - pri linearnoj kvantizaciji apsolutna greška kvantizacije jekonstantna (velika relativna greška kod malog signala!).

  -kod realnih signala (npr. govora) prevladavaju niske razinesignala, stoga su bolji rezultati nejednolikom kvantizacijom :

  - manji koraci kod nižih razina- veći koraci kod viših razina

  Nelinearna kvantizacija

  gruba kvantizacija∆ U 2

  ∆ U 2 >∆ U 1

  fina kvantizacija∆

  U 1

  y[k ]

  x[k ]

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  33/65

  Odnos signal šumS/N [dB]

  b=7 b=6

  dobitak 6dB

  Linearna kvantizacija

  P S , dB(S/N ), dB

  P S , dB

  linearna

  nelinearna

  Usporedba linearne i nelinearneKvantizacije u odnosu S/N sa porastomsnage ulaznog signala

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  34/65

  Kodiranjepretvorba kvantiziranog signala u binarnu kodnu grupu ;diskretna vrijednost signala se pretvara u binarni broj ;

  Skupudisretnihveli čina

  pridružuje se

  A B C

  imm

  i

  ik b x −

  =

  ⋅= ∑ 21

  b i={0,1}

  -kod 8421 naj češ ći, Grayev kod-uz x k=12 vrijedi da x k≤2m:m-broj bita

  Za primjer:m=4Kodna grupa (1100)

  Kodni element

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  35/65

  Naduzorkovanje

  S (f )

  • spektralna gusto ća snage šuma kvantizacije ( S (f )) definirana je kao snaga šuma kvantizacije (N) po frekvencijskom pojasu;

  s f q

  f N

  f S ⋅=

  ∆=

  12)(

  2

  fs- frekvencija uzorkovanja;fc=(fs/2)

  kod naduzorkovanja se uzimanje uzoraka izvodi puno ve ćomfrekvencijom F s =2 r +1 · f c (Nyquistovi imaju f s =2 ·f c );

  OSR =2 r je ‘oversampling ratio’, faktor naduzorkovanja ;snaga šuma kvantizacije (uz isti broj bitova kvantizacije)raspore đena je na šire frekvencijsko podru č je ;podru č je interesa je unutar snaga unutar pojasa korisnogsignala (od - f c do + f c ako se gleda dvostrani spektar ).

  C - C S

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  36/65

  Šum kvantizacije kod naduzorkovanjaS(f) Nyquistovo uzorkovanje:

  f s =2· f c Četverostrukonaduzorkovanje:

  F s =8·f c Dvostruko

  naduzorkovanje:

  F s =4· f c

  poboljšanje odnosa signal šumuz naduzorkovanje :

  • spektralna gusto ć a snage šuma kvantizacije:sF

  q f S

  112

  )(2⋅=

  • snaga šuma kvantizacije u

  pojasu signala [- f c f c ]: OSRq

  F

  f qdf f S N

  s

  c f

  f

  c

  c

  1

  12

  2

  12)(

  22

  ⋅=⋅

  ⋅=⋅=

  ∫−

  br U

  AdB

  N S

  vv

  ⋅+⋅++⋅= 02.601.378.7log10])[(2

  2

  10

  • dvostruko pove ćavanje OSR odgovara pove ćanju rezolucije za pola bita .

  f C -f C f 2·f C -2·f C -4·f C 4·f C

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  37/65

  Zahtjevi za ulazni filtar kod Nyquistovih

  pretvara č a i pretvara č a s naduzorkovanjem

  f

  |H(f) |

  24k 48k 72k

  20k

  f s =48kHz

  f

  |H(f) |

  24k 48k 72k

  20k

  96ka) Prijenosna funkcija analognog filtra b) Spektar uzorkovanog signala

  (pretpostavka širokog pojasa) uz f s =48kHz( propušten kroz filtar pa uzorkovan)

  c) Spektar uzorkovanog signala uzf s =96kHz te dvostruko

  naduzorkovanje uz nazna čenupotrebnu karakteristikuanalognog filtra

  • mogu ća upotreba jednostavnog RC niskopropusnog filtra prije uzorkovanja.

  f

  |H(f) |

  48k 72k

  20k

  96k24k

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  38/65

  Ogranič enja pretvara č a sNyquistovom frekvencijom uzorkovanja

  rezolucija pretvara ča ograni čena tehnologijom ;ako je frekvencija uzorkovanja (f s ) blizudvostrukoj vrijednosti grani čne frekvencijesi nala f tada ‘anti-aliasin ’ filtar mora imati

  veliki red (strminu) ;- strogi zahtjev pri projektiranju analognih filtara-

  gušenje svih komponenti iznad frekvencije 24

  kHz treba biti reda veli čine odnosa S/N imoraju seuklopiti u šum kvantizacije (16 bitaS/N=96dB);

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  39/65

  Zadatak 3.(gusto ć a energije šumakvantizacije mijenjanjem broja bita)

  Zadan je linearni kvantizator s dinami čkim podru č jemU vv = 2V. Odrediti interval kvantizacije ako se koristi 1,2,4, 8-bitovna kvantizacija. Kolika je pogreška kvantizacijeu zadanim slu čajevima?

  a) Ako je frekvencija uzorkovanja f s = 16kHz odreditis ektralnu usto ću sna e kvantizaci sko šuma za

  sluč

  ajeve b=1 i b=8.b) Kolika je snaga šuma kvantizacije sadržana u osnovnompojasu signala koji ima maksimalnu frekvencijuf max =8kHz za slu čajeve b=1 i b=8?

  c) Kolika je spektralna gusto ća snage šuma kodNyquistovog pretvara ča, a kolika uz primjenunaduzorkovanja uz OSR =16 i broj bitova b =2?

  d) Koliki je odnos signal šum uz naduzorkovanje OSR=16 iOSR=64 ako je pobu đeno cijelo dinami čko podru č je(sinusni signal)?

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  40/65

  Rješenjeq=U vv /(2 b-1), q 1=2V, q 2=0.667V, q 4=0.133V, q 8=7.8mV,

  Max. pogreška kvantizacije je :q 1 /2, q 2 /2, q 4 /2, q 8 /2a) S 1bit(f)=q 12 /(12*fs)=0.208 µW/Hz, S 8bit(f)=q 82 /(12*fs)=32.04nW/Hz

  b)

  W f f

  qdf f S N W f

  f q

  df f S N

  f

  f s

  bit

  f

  f s

  bit µ 126.5212)(,333.02

  12)(

  2 /

  2 /

  max

  28

  8

  2 /

  2 /

  max

  21

  1

  max

  max

  max

  max

  ∫∫−−

  =⋅⋅

  ===⋅⋅

  ==

  c) kod Nyquistovog je spektralna gusto ća snage šuma kvantizacije:S 2bit(f)=q22 /(12*fs)=2.315 µW/Hzkod pretvara ča sa naduzorkovanjem:F s=OSR*f s

  dBmW

  W dB N S

  dBmW W

  dB N S

  mW q

  N

  AW A

  S mW OSR

  q

  F

  f qdf f S N

  HzW f S f f f FsF

  q f S

  OSR

  OSR

  OSR

  s

  c f

  f OSR

  scss

  c

  c

  37.295787.0

  5.0log*10][ /

  06.221.3

  5.0log*10][ /

  5787.0641

  12

  1,5.02,1.31

  122

  12)(

  / 144.0)(,2,16,12

  )(

  1064

  1016

  22

  64

  222

  22

  16

  22

  ==

  ==

  =⋅=

  ====⋅=

  ⋅=⋅=

  ==⋅⋅=⋅

  =

  =

  =

  =

  −= ∫

  µ

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  41/65

  Delta modulator i demodulatortemelji se na kvantiziranju promjene signala od uzorka douzorka, a ne njegove apsolutne razine ;

  Delta modulator:

  Analognisignal x(t)

  ∑+

  F s )()( t xt x −

  1-bitni kvantizator

  y(t)

  -

  x(t) )(t x

  t

  s(t) ∆u

  ∫y(t)

  Niskopropusnifiltar

  )(t x x(t)

  ∫IntegratorDemodulator:

  y(t)

  takt

  t

  t T s

  1

  -1

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  42/65

  Pogreške kod delta modulatorapreoptere ćenje strminom ulaznog analognog signala(premali korak ∆u );promjena razine signala u vremenu uzorkovanja T s je ve ćaod kvantizacijske razine ∆u ;granulacijski šum (‘alterniranje’ oko razine signala zbogprevelikog koraka ∆u );nemogu će prenijeti istosmjernu komponentu signala.

  u (t )

  t

  ∆u

  x(t ) )(t x

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  43/65

  Sigma-delta modulatorrazvijeni iz delta modulatora premještanjem integratora sastrane demodulatora i korištenjem svojstva linearnosti integrala .

  ∑+ )()( t xt x −

  )(t x

  y(t)

  - ∫y(t)

  Niskopropusnifilter

  )(t x x(t)x(t)

  F s Delta modulator Delta demodulator

  ∑+ y(t)

  -x(t)∫

  F s

  ∑+

  )()( t xt x −

  )(t x

  y(t)

  -∫

  x(t)

  F s

  Prijelazna verzija:Konač na verzija sigma-delta

  modulatora :

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  44/65

  Osnovni na č in radaizlaz iz jednobitovnog sigma delta modulatora ,

  poprima samo dvije vrijednosti: ±1;ulaz u integrator kod Σ-∆ modulatora jednak jekvantizacijskoj pogrešci ;

  kvantizacijsku grešku;pogreška kvantizacije se integrira i kvantizira;pretvara č predstavlja niski propust za signal i

  visoki propust za šum;postignuto je oblikovanje karakteristike šuma(raspodjela energije šuma kvantizacije pofrekvenciji).

  Oblik j k k i ik š

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  45/65

  Oblikovanje karakteristike šumapojednostavljena analiza Σ-∆ modulatora u frekvencijskojdomeni za signal i šum pomo ću prijenosne funkcije:

  x(t)∑

  + y(t)

  -∫

  Fs

  ∑+ Y(s )

  - s

  1

  X(s)∑

  N(s)

  +

  +

  Prijenosna funkcija signala(u Laplaceovoj domeni)

  [ ]

  11

  11

  1

  )()(

  )(

  0)(,1

  )()()(

  +=

  +

  ==

  =−=

  ss

  ss X sY

  s H

  s N ssY s X sY

  Prijenosna funkcija šuma

  111

  1)()(

  0)(,)(1

  )()(

  +=

  +

  =

  =+−=

  ss

  ss N sY

  s X s N s

  sY sY

  w

  H(jw)

  w

  H(jw)

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  46/65

  Rad sigma-delta modulatoraintegrira se razlika izme đu uzorkovanog iulaznog signala;niski propust za signal i visoki propust za

  pojasu gdje je signal);snaga kvantizacijskog šuma se raspršuje naširoko frekvencijsko podru č je tako da ga uosnovnom pojasu (‘’baseband’’) ima malo.

  Si d l d l MATLAB

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  47/65

  Sigma-delta modulator u MATLAB-u (sigmadeltamod.mdl)

  R l i i l ij (S 1)

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  48/65

  Rezultati simulacije (Scope1)

  analogniulaz

  pogreškakvant.

  integriranapogreška

  kvant.

  digitalniizlaz

  Frekvencijska analiza digitalnog

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  49/65

  j g g

  signala

  -40

  -20

  0

  B ]

  Amplitudni spektar digitalnog signala

  Ulazni signal

  0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5-120

  -100

  -80

  -60 Y

  ( f ) [

  d

  Normirana frekvencija (f/Fs) F s /2

  Rezultati simulacije (Scope2)

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  50/65

  Rezultati simulacije (Scope2)

  analogniulaz

  izlaz

  filtriranidigitalnisignal

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  51/65

  Sigma-delta pretvara č ifrekvenciju kojom se izvodi naduzorkovanje ( F s ) mogu će je vratiti na Nyquistovu frekvenciju ( f s );

  postupak usrednjavanja izlaza iz Σ-∆ modulatora seizvodi pomo ću digitalnog decimacijskog filtra;funkcije digitalnog filtra su:

  -

  usrednjavanja (decimacija);-usrednjavanje velike kvantizacijske pogreške(niskopropusno filtriranje kvantizacijskog šuma);

  -pove ćavanje rezolucije digitalnog signala ;Σ-∆ modulator s digitalnim filtrima za decimaciju čini Σ-∆A-D pretvara č.

  Zadatak 4. (tok podataka i

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  52/65

  ( pdecimiranje)

  Na ulaz digitalnog filtra za decimiranje dolazitok binarnih podataka iz sigma-delta

  modulatora (1 bitovni pretvara č):10110001100011001100 u ukupnomvremenu t=1 s. Koliki e tok odataka, a

  kolika frekvencija naduzorkovanja?ako se taj tok podataka dovodi na digitalnidecimacijski filtar (16:1) kolika je srednja

  vrijednost decimiranog uzorka?kolika je frekvencija uzorkovanja nakondecimiranja?

  Rj š j

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  53/65

  Rješenjetok podataka 20 bitova u 1 µs R=20/1*10 -6 bit/s1 bit traje T b=1 µs /20 i frekvencija naduzorkovanja

  je F s=1/T b;svakih 16 uzoraka se usrednjava:

  1011000110001100 →(1+0+1+1+0+0+0+1+1+0+0+0+1+1+0+0)/16=7/16frekvencija uzorkovanja nakon decimiranja je

  fs=F s /16.

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  54/65

  Model sigma-delta pretvara č a

  ∑-∆izlaz

  nakonusrednjavanja

  Rezultat usrednjavanja (Scope3)

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  55/65

  Rezultat usrednjavanja (Scope3)

  ∑-∆ mod.izlaz

  Max.

  izlaznakon

  digitalnogfiltra

  Max.

  Pogreška kvantizacije nakond j j (S 4)

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  56/65

  usrednjavanja (Scope4)

  analogni

  ulaz

  izlaznakon

  dig. filtraPCM

  pogreškakvant.

  Usporedba Nyquistovih pretvara č a i onih sanaduzorkovanjem (isti broj bita kvantizacije)

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  57/65

  naduzorkovanjem (isti broj bita kvantizacije)Spektralna

  gusto ć a snagešuma kvantizacije

  Nyquistov1-bitni pretvarač

  ∑-∆ pretvara č soblikovanjemkarakteristike

  oblikovanjekarakteristike

  višeg reda

  fs /2 F s /2 f

  Naduzorkovanje

  .

  -kod naduzorkovanja se pove ćava šum kvantizacije (jer sesmanjuje broj bita na jedan) ali se raspore đuje ufrekvencijsko podru č je gdje nema signala (puno više

  frekvencije od gornje grani čne frekvencije signala);

  Prednosti naduzorkovanja

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  58/65

  Prednosti naduzorkovanjamnogo više od smanjenih zahtjeva za‘’antialiasing’’ filtar

  u postupku D/A pretvorbe se radi decimacija(usrednjavanje sa nekim faktorom)

  dobije se bolja rezolucija nego sa 4 bitnimNyquistovim konvertorom (koji ima 16kvantizacijskih stanja);pogledati zadatak 5 koji uspore đuje rezolucijuNyquistovih i 1 bitnih sigma-delta pretvara ča;

  Pregled sigma-delta A/D

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  59/65

  Pregled sigma delta A/Dpretvorbe s naduzorkovanjem

  temelji se na naduzorkovanju, oblikovanju

  karakteristike šuma i decimiranju ;glavna prednost u odnosu na Nyquistove

  digitalnoj tehnologiji (cijena puno manja);kontrola velikog šuma kvantizacije koji seunosi u sustav;manje stroži zahtjevi na ulazni analogni fitar .

  Osnovni parametri i primjena

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  60/65

  p p jsigma-delta pretvara č a

  Pojas signala(f c )

  Frekvencijauzorkovanja( F s )

  OSRF s /(2· f c )

  PostignutaRezolucija(bitova)

  Primjena

  492 Hz 128 kHz 128 20

  rec znamjerenje

  4 kHz 1,024 MHz 128 13 Govor

  20 kHz 6,4 MHz 128 17 Audio(CD)

  Zadatak 5. (rezolucija jednobitovnih

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  61/65

  pretvara č a sa naduzorkovanjem idecimacijom i u sporedba sa Nyquistovimpretvara č ima)

  Usporediti rezoluciju A/D sustava koji radi naprincipu Nyquistovog pretvara ča sa

  kvantiziranjem apsolutne razine uz 4 bita i sigmadelta pretvara ča koji radi na principu 1 bitovnekvantizacije (razlike ulaznog i prije kvantiziranog

  signala) i uz filtar za decimiranje 16:1.

  Rješenje:

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  62/65

  Rješenje:pretpostavimo da je dinami čko podru č je istokod oba dva sustava U vv=1V,

  Interval kvantizacije (rezolucija) je kodNyquistovog sa 4 bitovnom kvantizacijom

  vv

  Kod pretvara ča sa naduzorkovanjem 16bitova se u filtru za decimiranje pretvara u 1uzorak, minimalna vrijednost tog uzorka ako

  je tok na ulazu u filtar 10000000000000001/16 i to predstavlja bolju rezoluciju od 1/15(dobivenu kod Nyquistovih pretvara ča)

  Z d k 6 ( bl k k ij l

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  63/65

  Zadatak 6. (problem rekonstrukcije analognogsignala iz digitalnog)

  U rekonstrukciji digitalnog signala (koji zauzima širokfrekvencijski pojas) koristi se propuštanje krozniskopropusni filtar sa zadanom gornjom grani čnomfrekvencijom. Odrediti maksimalnu brzinu toka podataka

  do interferencije me đu impulsima.Riješenje: ako se promatra impulsni odziv idealnogniskopropusnog filtra onda se vidi da Diracovi impulsi kojireprezentiraju digitalni signal (matematika) ne smiju dolazitiprebrzo jedan za drugim ve ć točno odre đenom brzinom kojaovisi o grani čnoj frekvenciji NF filtra za oblikovanje impulsa;ako dolaze prebrzo onda se javlja intersimbolna

  interferencija (ISI).

  Rješenje (Diracov impuls kroz NFfiltar)

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  64/65

  filtar)

  Korištena literatura:

 • 8/16/2019 Uzorkovanje šum

  65/65

  Korištena literatura:B. Modlic,I. Modlic: Modulacije i modulatori, knjiga, 8 poglavlje,(1992).Sagnil Park Motorola tutorial: Principles of sigma-delta modulationfor A-D Converters (2004).Joshua D. Reiss: Understanding sigma-delta modulation:Thesolved and unsolved issues, AES Journal,Vol 56, Jan/Feb 2008.

  R. Schreier, G.Temes: Understanding delta-sigma dataconvertors, knjiga, November 2004.Maxim Application Note 1870: Demystifying sigma-delta ADC-s,(2003).

  P. M. Aziz, H. V. Sorensen,J. V. Spiegel:An Overview of Sigma-Delta Converters:How a 1-bit ADC achieves more than16-bitresolution, University of Pennsylvania (1996).