VARNOST STROJEV IN OCENA TVEGANJA - Zbornica strojev in ocenjevanje Koraki za doseganje

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VARNOST STROJEV IN OCENA TVEGANJA - Zbornica strojev in ocenjevanje Koraki za doseganje

 • VARNOST STROJEV IN OCENA TVEGANJA

  Mag. Milan SRNA, univ. dipl.ing str. Predsednik GZ VPD

  SIMPOZIJ ZDVIS 22.oktober 2015

 • VZOREC; pregledanih 10.000 strojev;

   47% strojev ; brez pomanjkljivosti

   (53% strojev ima neupravičeno znak CE )

   35% strojev ; potrebne bistvene spremembe oz. odprava pomanjkljivosti

   18% strojev; varnostni sistemi neustrezni

  Najpogostejši vzroki;

   Nepravilna integracija varnostnih senzorjev s krmilno enoto 28%,

   Varnostna oprema ni preprečila vseh nevarnih premikov 26%,

   Neustrezna – prekratka varnostna razdalja 12%

   Kljub varovanju je bil omogočen stranski dostop do nevarnega območja 23%,

   Dostop do stikala za izklop v sili je v nevarnem območju 11%

  EVROPSKA STATISTIKA – STROJI*

  * vir- SICK , www.sick.si

  http://www.sick.si/

 • Delovna oprema, ki se uporablja, mora biti na

  vidnem mestu označena v skladu s posebnimi

  predpisi.

  Delodajalec mora pridobiti in hraniti dokumentacijo,

  iz katere je razvidno, da delovna oprema ustreza

  predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam.

  SPLOŠNE OBVEZNOSTI DELODAJALCA V ZVEZI

  Z DELOVNO OPREMO

 • OBDOBNI PREGLEDI IN PREIZKUSI

  › Pregled dokumentacije,

  › Vizualni pregled,

  › Meritve posameznih veličin in preizkus delovne opreme

  Pregled dokumentacije delovne opreme in identifikacija

  delovne opreme:

  › ime in naslov proizvajalca, oznaka CE,oznaka serije ali

  tipa, tovarniška številka, leto izdelave, oznaka v primeru,

  da je stroj namenjen za uporabo v potencialno eksplozivni

  atmosferi, inventarna številka,

  › ocene tveganja

 • SPLOŠNO O OCENJEVANJU TVEGANJA ZA STROJE

  Proizvajalec strojev mora zagotoviti izvedbo ocene tveganja in določiti

  varnostne zahteve po katerih morajo biti, ob upoštevanju rezultatov ocene

  tveganja, stroji načrtovani in izdelani.

  S ponavljajočim postopkom ocenjevanja tveganja in zmanjšanja tveganja

  proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik:

  - določi omejitve strojev, vključno s predvideno uporabo in njihovo razumno

  predvidljivo napačno uporabo,

  - ugotovi nevarnosti, ki jih lahko povzročijo stroji, in z njimi povezane

  nevarne situacije,

  - oceni tveganje, pri čemer upošteva, kako hude bi bile morebitne poškodbe

  ali okvare zdravja in kolikšna je njihova verjetnost,

  - ovrednoti tveganje, da bi ugotovil, ali je treba zmanjšati tveganje,

  - odpravi nevarnosti ali zmanjša tveganje, povezano s temi nevarnostmi, z

  uporabo varovalnih ukrepov

 • POSTOPEK OCENJEVANJA IN ZMANJŠANJA TVEGANJA (SIST EN ISO 12100)

  določitev omejitev za stroje (tč. 5)

  Identifikacija nevarnosti, (tč. 6)

  Ocena tveganja (tč.7)

  Vrednotenje tveganja (tč.8)

  zmanjšanje tveganja

  ali je

  tveganje

  ustrezno

  zmanjšano?

  analiza

  tveganja

  ocenjevanje

  tveganja

  DA

  NE

  ZAČETEK

  KONEC

 • IZHODIŠČE NAMEN IN CILJI OCENJEVANJA TVEGANJA

  Cilj vseh izvedenih ukrepov je preprečiti nevarnosti za vse »življenske«

  faze stroja.

  Pri izbiri najprimernejše metode je potrebno upoštevati naslednja načela:

  – preprečiti ali zmanjšati nevarnosti v okviru možnosti,

  – zagotoviti varnost v zvezi z nevarnostmi, ki jih ni mogoče preprečiti,

  – seznaniti uporabnike o preostalih nevarnostih, ki lahko nastanejo, ker so

  uporabljeni varnostni ukrepi pomanjkljivi (potrebna specifična

  usposabljanja in potrebno osebno varovalno opremo).

 • Krivulja pogostosti odpovedi skozi življenjsko dobo --- krivulja kopalne kadi

  »ŽIVLJENSKE« FAZE STROJA

 • Možnost preprečitve ali zaobidenja varnostnih ukrepov

  Ocenjevanje tveganja upošteva možnost, da se varnostni ukrepi

  preprečijo ali zaobidejo.

  Ocenjevanje upošteva vse tisto, kar spodbuja preprečevanje ali

  zaobidenje varnostnih ukrepov, na primer:

  • varnostni ukrep upočasnjuje proizvodnjo ali pa ovira katerokoli drugo

  dejavnost oziroma želje uporabnika,

  • varnostni ukrep, ki se težko uporablja,

  • poleg upravljavca so vključene še druge osebe,

  • uporabnik ne priznava ali ne sprejema varnostnega ukrepa kot

  primernega za to funkcijo.

 • ZMANJŠANJE TVEGANJA

  Zmanjšanje tveganja se lahko doseže z odstranitvijo nevarnosti ali z

  ločenim ali hkratnim zmanjšanjem vsakega od dveh elementov, ki

  določata pripadajoče tveganje:

  • resnost škode, glede na obravnavano nevarnost in

  • verjetnost nastanka te škode.

 • ZMANJŠANJE TVEGANJA

  zmanjšanje tveganja z varno

  zasnovo stroja (načrtovanje)

  dopolnilni varnostni ukrepi,

  varovala, izklop v sili

  informacije o namembnostno določeni

  uporabi, varnostni znaki in piktogrami,

  opozorilne naprave, priročnik z navodili

  Preostalo

  tveganje

  Organizacija dela, delovni postopki, usposabljanje, dodatni

  varnostni ukrepi uporabnika – delodajalca, uporaba osebne

  varovalne opreme, ….

  Varnostni ukrepi,

  ki jih zagotavlja

  proizvajalec

  Varnostni ukrepi,

  ki jih zagotavlja in

  izvaja uporabnik-

  delodajalec

  1.Vgrajena varnost

  2.Varovanje in/ali dopolnilni

  varnostni ukrepi

  3 Navodila za

  uporabo

  KRITIČNO

  OBMOČJE

 • Vgrajena varnost

  Vgrajena varnost je prvi in najpomembnejši korak v procesu

  zmanjševanja tveganja, ker obstaja velika verjetnost, da

  bodo varovalni ukrepi, ki so po naravi povezani z

  značilnostmi stroja,

  • ostali učinkoviti,

  izkušnje pa kažejo

  • da lahko tudi dobro zasnovano varovanje odpove ali je

  nasilno odstranjeno in

  • da navodila za uporabo pogosto niso upoštevana.

 • Vgrajena varnost

  Konstruiranje – oblikovanje

  a) načrtovanje take oblike stroja, ki v največji možni meri poveča

  neposredno vidnost delovnih in nevarnih območij s krmilnega mesta,

  npr. z:

   zmanjšanjem mrtvih kotov, ter če je to potrebno,

   izbiro in namestitvijo sredstev za posredno opazovanje (npr.

  ogledala), tako, da se upoštevajo lastnosti človeškega vida, še

  posebej, če varno obratovanje zahteva stalen neposreden nadzor

  upravljavca, kot npr.:

  – transportno in delovno območje mobilnih strojev,

  – območje gibanja dvignjenih bremen ali nosilne ploščadi pri strojih

  za dvigovanje oseb,

  – območje stika orodja z obdelovancem pri ročnih ali ročno vodenih

  strojih.

 • Konstruiranje –

  oblikovanje strojev

  pravilno

  napačno

  Vgrajena varnost

 • Konstruiranje –

  oblikovanje strojev

  Vgrajena varnost

  Razmik e je lahko ≤ 6mm

 • Prekinjena vijačnica

  Zmanjšan premer

  vijačnice

  Roka

  Roka

  Vgrajena varnost

 • Ocena tveganja

  Načini zmanjšanje tveganja :

  Vgrajena varnost,

  Varnostni ukrepi - sistemi,

  Usposabljanje - informiranje

  Ali je varnostni ukrep

  odvisen od

  krmilnega sistema ?

  DADA

  SIST EN 62061:

  - Varnost strojev –

  Funkcijska varnost na

  varnost vezanih

  električnih, elektronskih

  in programirljivih

  elektronskih krmilnih

  sistemov

  SIST EN ISO 13849-1:-

  Varnost strojev –

  Z varnostjo povezani deli

  krmilnih sistemov - 1. del:

  Splošna načela za

  načrtovanje

  (sistemi ; električni,

  pnevmatski, mehanski,

  hidravlični)

  naslednik standarda

  SIST EN 954-1 Interaktivni postopek z

  varnostjo povezanih

  delov krmilnega

  sistema

 • Zanesljivost varnostnih funkcij

  Ocenjevanje tveganja naj upošteva zanesljivost komponent in

  sistemov.

  Treba je:

  - Ugotoviti okoliščine, ki lahko povzročijo škodo (na primer

  odpoved komponente, izpad energije, električne motnje),

  - uporabiti kvantitativne metode za primerjavo alternativnih

  varnostnih ukrepov,

  - podati informacije, ki bodo omogočile izbiro primernih varnostnih

  ukrepov, komponent in naprav.

 • Zanesljivost krmilnih sistemov – nivo varnostne funkcije

  Varnostna funkcija je funkcija stroja, katere odpoved lahko povzroči

  takojšnje povečanje tveganj(a).

  Za nepričakovan zagon ali nenameren zagon se šteje vsak zagon, ki

  zaradi povzroči tveganje za osebe.

  Vzroki z tak zagon so npr.:

  - ukaz za zagon, ki je posledica napake v krmilju stroja ali posledica

  zunanjega vpliva na krmilje stroja;

  - ukaz za zagon, povzročen z neprimernim delovanjem na stikalo za

  zagon ali na druge dele stroja, kot so zaznavala ali elementi za

  upravljanje energij;

  - povrnitev oskrbe z energijo po prekinitvi;

  - zunanji/n