24
Jadranka Ivanković - Dobre vibracije, pozitivna energija i požrtvovnost - za uspjeh cijelog tima 4 i 5 6 7 11 Vegeta asortiman dobio Košer Provjerite zdravlje uz Belupo Hrskavo zadovoljstvo na gablecu Broj 1983 GODINA LI Petak 13. travnja 2012. List dioničkog društva “PODRAVKA” KOPRIVNICA Vegeta asortiman dobio Košer

Vegeta asortiman dobio Košer - Podravka.com...oglasni prostor stranice 210x150 mm 2.000 kn 1/4 oglasni prostor stranice 105x150 mm 1.000 kn 1/8 oglasni prostor stranice 105x75 mm

 • Upload
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Jadranka Ivanković - Dobre vibracije, pozitivna energija i požrtvovnost - za uspjeh cijelog tima

  4 i 5 6 7 11Vegeta asortiman dobio Košer

  Provjerite zdravlje uz Belupo

  Hrskavo zadovoljstvo na gablecu

  Broj 1983GODINA LI

  Petak 13. travnja 2012.List dioničkog društva

  “PODRAVKA” KOPRIVNICA

  Vegeta asortiman dobio Košer

 • CJENIK OGLASNOG PROSTORAU LISTU PODRAVKA

  1/1oglasni prostor stranice

  210x300 mm4.000 kn

  1/2oglasni prostor stranice

  210x150 mm2.000 kn

  1/4oglasni prostor stranice

  105x150 mm1.000 kn

  1/8oglasni prostor stranice

  105x75 mm500 kn

  Impressum

  Drage Podravkašice i Podravkaši, Biti dio velike Podravke s jedne je strane iznimna odgovornost, a s druge pak, važnost i čast. Ta velika Podravka dio koje je svatko od vas, jednako značajan i važan i jednako tako odgovoran, opipljivo je „tkivo“ koje se stalno treba razvijati, usavršavati, u koje ulaganje nikada ne prestaje, dobre ideje nikada ne smiju izostati, a koje živi od zalaganja svih nas. Nisu puste riječi da kompaniju prije i iznad svega čine ljudi, tek onda njihovih ruku djelo - naši poznati brandovi. Zaposlenici su ti koji svakoga dana iznova potvrđuju kako je njihov angažman ključan da bi kompanija funkcionirala, koliko je jednako važan posao čovjeka u primjerice Nabavi koji će nam omogućiti da imamo sušeno povrće iz kojega će nastati Vegeta, onoga u Proizvodnji koji će Vegeti dati oblik koji prepoznajemo na našem stolu, Logistici koja će sve napraviti da ta ista Vegeta stigne i do najudaljenije države, najmanjeg zaseoka. Važna je i Prodaja čija je dužnost pak, da Vegeta bude adekvatno istaknuta na policama trgovina i dostupna za potrošača i za zajednički magični trenutak – trenutak kupnje kada se cijeli krug zatvori i kreće opet ispočetka za sve naše proizvode.

  NOVINE DIONIČKOGDRUŠTVA PODRAVKAPodravka, prehrambenaindustrija, d.d. Koprivnica

  Za izdavača: Korporativne komunikacije

  Urednica, v.d.: Dijana Jendrašinkin

  Redakcija lista: Boris Fabijanec, Berislav Godek, Vjekoslav Indir, Jadranka Lakuš, Ines Lukač, Mladen Pavković

  Lektura: Ivana Korošec Vujica

  Grafička priprema i dizajn:Studio za dizajn, Podravka

  Naklada: 8.000 primjeraka

  Adresa: Ante Starčevića 32,48000 Koprivnica

  Telefoni: 048/651-505

  e-mail: [email protected]

  List “Podravka“ čitajte i nawww.podravka.com

  Tisak: Koprivnička tiskarnica

  Nema više ili manje važnijega radnog mjesta, veće ili manje odgovornosti, svako radno mjesto u Grupi Podravka jednako je važno i svaki je zaposlenik jednako odgovoran i cijenjen za posao koji radi. Od Belupovih stručnih suradnika koji će na najbolji način predstaviti lijekove, do Podravkinih koji će na terenu svakodnevno obilaziti kupce. Odgovornost je i lojalnost kompaniji, odluka da se čini i radi sve kako bi se pomoglo, dalo za Podravku, ne gledajući u cijeloj priči samo osobni interes. Tako je bilo u povijesti i zbog toga je Podravka opstala i ostala jaka, a tako mora biti i sada. Podravka je danas prepoznatljivija od ostalih, kompanija s lojalnim zaposlenicima, ali i kompanija koja se mora moći oduprijeti izazovima okruženja brzom i kvalitetnom transformacijom koja će donijeti bolju efikasnost i snagu potrebnu u borbi za najbolju tržišnu poziciju koja Podravki pripada. Mislim da svaki Podravkaš dijeli jednak osjećaj zadovoljstva kad vidi da je u dućanu neki potrošač stavio u košaricu Vegetu, Fant, Dolcela puding ili bilo koji naš proizvod, kada u ljekarni vidimo da je ljekarnik ili liječnik nekome za prehladu preporučio Lupocel flu, da je za ublažavanje boli dao Neofen… kojima smo svoj doprinos da uopće i dođu na tu policu, u ljekarnu, dali na neki način svi mi. I...opet se vraćamo na početak, na ljude, jer kvalitetna promjena je moguća samo ako je želimo, a želimo je jer smo svjesni da će ona donijeti nešto bolje, bolje rezultate, dodatnu snagu i kvalitetu u svakodnevnim aktivnostima svakog od nas, a koje direktno utječu na ukupni rezultat Podravke. Zbog nas i naše Podravke, ali i zbog naših potrošača koji nam sve ove godine poklanjaju svoje povjerenje i biraju naše proizvode, moramo se svaki dan truditi biti bolji i to je naš posao koji nikad ne prestaje. Od srca, Vaša Olivija

 • 4 RAZGOVOR

  Jadranka Ivanković, članica UpraveDobre vibracije, pozitivna energija i požrtvovnost – za uspjeh cijelog timaRazgovarala: Dijana Jendrašinkin, Foto: Berislav Godek

  Preuzeli ste odgovornu funkciju koja uključuje mjerodavnost za mar-keting te istraživanje i razvoj Po-dravke, a prvi vaši potezi već su vidljivi. Drugim riječima, stječe se dojam kako će sektori za koje ste odgovorni biti glavna kompanijska poluga.Za početak, dozvolite nekoliko uvodnih napomena. Osnovno pitanje koje si treba-mo postaviti jest; jesmo li zadovoljni s da-našnjim položajem Podravke, naših mar-ki i proizvoda na tržištu? Ispunjavamo li očekivanja naših kupaca i potrošača brže, povoljnije ili uspješnije od konkurencije? Koristimo li vlastite potencijale na pravi način? Jesmo li uspješni u prepoznavanju i iskorištavanju prilika u okruženju ili stva-ranju novih poslovnih prilika? Ili kakvu mi to Podravku želimo u budućnosti? Može-mo svaki za sebe tražiti odgovore na ova i slična pitanja, i naši odgovori mogu se razlikovati, ali mislim da će se velik broj Podravkaša složiti s ocjenom da može-

  mo i moramo bolje od ovog što se po-stiže danas. Ako se tome dodaju još dva neophodna sastojka; želja i znanje kako to postići, rezultati sigurno neće izostati. Iz navedenog, može se prepoznati uloga marketinga i istraživanja i razvoja za cje-lokupni poslovni sustav. Marketing i istra-živanje i razvoj trebaju činiti jezgru, biti u srži svih poslovnih operacija. Ili, da se sli-kovitije izrazim, oni predstavljaju srce koje daje ritam cijelom poslovnom krvotoku. Pri tome, govorimo o poznatim činjeni-cama iz teorije i prakse koje se odnose na sva poduzeća, a ne o posebnosti Podrav-ke. Međutim, Podravkina posebnost treba proizaći iz modernog i kompetentnog marketinga i istraživanja i razvoja koji će stvarati za potrošače i korisnike jedin-stvene, prepoznatljive, zanimljive i vrijed-ne sadržaje. Sadržaje u obliku proizvoda, preparata i usluga koji će zbog ponuđe-nih svojstava (koristi) ili rješenja problema postati nezaobilazni, sastavni dio života sadašnjih, ali i budućih generacija. Želim napomenuti da je u tom pravcu cijela Uprava poslala jasnu poruku o očekivanji-ma i izazovima koji su ispred marketinga i istraživanja i razvoja. Već u prvim danima održani su skupovi s djelatnicima iz mar-ketinga te istraživanja i razvoja, na kojima je uspostavljena otvorena dvosmjerna ko-munikacija u pozitivnom ozračju, a zdrav dijalog te uzajamno povjerenje i poštova-nje osnovni su preduvjeti za dobru radnu atmosferu i uspješno funkcioniranje, kako pojedinih dijelova, tako i sustava u cjelini.Novost je Istraživanje i razvoj, a nedavno je raspisan i natječaj za direktora koji će rukovoditi tim značajnim dijelom kom-panije. Vraća li se Podravka vremenima kad je u pravom smislu riječi bila inova-tivna?Umjesto novosti, prije bih rekla da se Po-dravka vraća temeljnim poslovnim i vla-stitim vrijednostima na kojima je izrasla i zbog kojih je bila neprikosnovena i prepo-znatljiva. U Podravkinoj povijesti možete točno uočiti razdoblja lutanja i stagnaci-je, od razdoblja rasta i razvoja. U osnovi, za rast i razvoj potrebna je povezanost i usklađenost nekoliko bitnih faktora: po-stojanje jasne vizije i misije (što se i kako želi postići?), definiranih prioriteta, odgo-varajuće organizacijske strukture i struč-

  nih, sposobnih i motiviranih kadrova. Kako je istraživanje i razvoj prilično dugo bilo fragmentirano i razjedinjeno, uz tihi odljev kadrova, te uzimajući u obzir ozbilj-nost izazova s kojima se Podravka suoča-va, smatram ulogu direktora istraživanja i razvoja jednom od značajnijih za uspješno funkcioniranje Podravke u budućnosti. Na primjer, moderan način života utječe na zdravlje, ali i način prehrane te stvara-nje novih životnih navika, a sve je to vrije-dan izvor informacija i inspiracija za nove prehrambene proizvode, ali i farmaceut-ske pripravke. Isto tako, nova znanstvena otkrića, metode ili postupci mogu koristiti unaprjeđenju postojećih ili stvaranju pot-puno novih generacija, kako prehrambe-nih, tako i farmaceutskih proizvoda. Stoga, iako postoje specifičnosti i posebnosti prehrambene, odnosno farmaceutske branše vjerujem da razmjena znanja uz poticaj na kreativan način razmišljanja te veća suradnja i povezanost Podravkinih i Belupovih stručnjaka može rezultirati po-zitivnim sinergijskim učincima i generirati nove vrijednosti za Podravka Grupu.Istraživanje i razvoj pobudilo je veći in-teres javnosti, ima li Podravka danas do-voljno resursa i kapaciteta za sve ono što se namjerava ostvariti unutar tog dijela kompanije?Uz već spomenute izazove, prostora za poboljšanje ima u sustavu razvoja ljudskih potencijala te u korištenju i prijenosu bo-gatog znanja i iskustva starijih kolega, koji je zanemaren i zapostavljen, kako unutar istraživanja i razvoja, tako i u drugim cje-linama. Uprava Podravke svakako računa na postojeće kadrove, a posebna pažnja bit će posvećena potrebnom stručnom i znanstvenom usavršavanju, usklađivanju zahtjeva i odgovornosti pojedinih pozicija s kompetencijama zaposlenika, ali i novim kadrovskim pojačanjima tamo gdje će to biti potrebno. Ujedno željela bih pozvati sve zainteresirane u Grupi Podravka, ili one izvan nje, da se jave na otvoreni na-tječaj; iskoriste priliku za ispunjenjem vla-stitog sna i ujedno sudjeluju u stvaranju Podravkine budućnosti.Kakve su vam odrednice na marketinškom planu? Hoće li biti većih ulaganja? U svakom slučaju potrebne su promjene

  Jadranka Ivanković iza sebe ima bogato poslovno iskustvo koje je gradila uglavnom u Podravki, a kraći period svoja znanja i iskustvo prenosila je studentima na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Ima diplomu MBA-a, doktorat iz područja marketinga, i niz stručnih edukacija. Danas je članica Up-rave Podravke za marketing, istraživanje i razvoj i upravo se pod njezinim vodstvom i inicijativom od tog dijela kompanije mnogo očekuje, ali i pokreće.

 • 5RAZGOVOR

  i osvježenja, marketing je mjesto gdje se nikada ne miruje, niti se može biti zado-voljan s postignutim ili spavati na lovo-rikama. Podravka je prisutna na brojnim tržištima i nastoji njegovati veći broj marki proizvoda, a za to nikada nemate na ras-polaganju resursa koliko smatrate da je potrebno. Stoga je potrebna analiza Po-dravkinog portfelja marki, proizvoda i trži-šta te efikasnosti postojećih marketinških ulaganja kako bi se odredili prioriteti za buduće razdoblje. Pri tome, osim iznosa za komuniciranje s tržištem, bitno je u koje oblike komuniciranja se ulaže; koliko na prodajno mjesto gdje se u većini slu-čajeva donosi konačna odluka o izboru proizvoda i kupnji, a koliko na prisutnost u medijima bez koje nema izgradnje pozna-tosti i ugleda marke. Osim toga, sve veću pažnju treba posvetiti i novim medijima, internetu i društvenim mrežama gdje se sve više informiraju, stvaraju i razmjenjuju mišljenja mlađe generacije.Vjerujem kako je nezahvalno isticati pojedine kategorije, no sigurno možete izdvojiti neke od Podravkinih brandova od kojih će se očekivati više u odnosu na dosad.Od cijelog postojećeg portfelja Podravki-nih marki i proizvoda očekuje se značajno više, u protivnom slijedi probir. Iako su tržišta u većoj ili manjoj mjeri pogođe-na recesijom, isti uvjeti vrijede i za naše konkurente, i ta situacija ne može biti opravdanje, već poticaj za primjenu novih pristupa, prilagodbu i inovacije u skladu s tržišnim potrebama. Nadalje, kriza je vri-jeme kada se radi na učvršćivanju posto-jećih pozicija, ali i na pripremi za vrijeme koje iza toga dolazi. Koje brandove vidite kao posebno važne za Podravku, naravno osim Vegete? Odnosno gdje će se Podravka posebno razvijati, u kojim kategorijama?Detaljniji odgovor vezan je uz definiranje Podravkine strategije koje tek treba usli-jediti, a dijelom je poslovna tajna. Ipak, mogu reći da velika većina Podravkinih marki pokazuje iznimnu izdržljivost, tj. „žilavost“ jer preživljavaju uz minimalnu marketinšku podršku i uz široki spektar konkurencije od privatnih marki, jeftinijih uvoznih proizvoda, pa do svjetski etabli-ranih marki. U području prehrane i pića, uz Vegetu i proizvode pod markom Po-dravka, svakako treba spomenuti i ostale marke koje je Podravka sama stvarala i razvijala, kao što su: Lino, Dolcela, Fant, Fini-Mini, Talianetta, Kviki, Studenac i Stu-dena, a od akviriranih marki to je Eva. U području farmaceutike Belupo uspješno razvija odabrani portfelj lijekova na recept, a sve je dinamičniji razvoj i raste značaj bezreceptnih preparata. Primjerice be-

  zreceptni preparati (OTC) pod imenom Lupocet, Neofen, Ginko, Urosal, Silymarin, Maxi Omega, Herplex i drugi postali su ne-izostavni sastojak svake bolje opremljene kućne apoteke, o čijoj kvaliteti i učinkovi-tosti govore iskustva brojnih zadovoljnih korisnika, a dobro su prihvaćeni i cijenje-ni u medicinskoj i farmaceutskoj stručnoj javnosti.Kakav marketing Podravke priželjkujete, odnosno što očekujete od zaposlenika koji će ga činiti? Na čemu će biti poseban naglasak?Prije svega, računam na potpunu posve-ćenost branši; prehrani, odnosno farma-ceutici, spremnost na stalno promišljanje što još učiniti za naše korisnike, kako im učiniti život ugodnijim ili sretnijim te na brzo prihvaćanje i primjenu novih znanja. Očekujem korištenje odgovarajućih me-toda istraživanja tržišta i praćenja učinko-vitosti komuniciranja s tržištem. Također,

  Marketing se danas provlači kroz sve pore poslovnog sustava, što znači da se osim komunikacijom i odnosima s vanjskim skupinama, bavi i internom komunika-cijom unutar i između pojedinih cjelina u poduzeću. Poduzeća su uspješnija ako umjesto marketinga samog, svi dijelovi poduzeća dijele i koriste znanje o potro-šačima i njihovim očekivanjima, a mo-žemo reći da je i Uskršnja akcija na tom tragu. Kroz ovu akciju Uprava je nastupila kao jedinstven marketinški tim i poslala jasnu poruku da potrošač treba biti u fo-kusu Podravkinih aktivnosti. Izuzev toga, priličan kuriozitet na našim prostorima je da su potrošači mogli kupiti Podravkine proizvode iz ruku predsjednika Uprave ili ih pokupiti s netom napunjene police od strane člana Uprave zaduženog za finan-cije! Iako se utisci i efekti Uskršnje akcije još zbrajaju, ostvareni su značajni efekti

  ne treba zanemariti niti strpljenje i empa-tiju da bismo saslušali što nam potrošači, kupci i korisnici poručuju. Naravno, treba nam i mješavina mladosti i iskustva, krea-tivnosti i analitičnosti, ustrajnosti, ali i ra-zumne procjene kad je vrijeme za izlazak. Treba nam doza ludosti i hrabrosti da se pokuša nešto potpuno drugačije. Treba nam dobrih vibracija, pozitivne energije, humora i požrtvovnosti za uspjeh cijelog tima, a to je Podravka Grupa. Protekla uskršnja akcija već je dala nagovijestiti kako će se marketing voditi na jedan drugačiji način nego dosad. Jeste li zadovoljni akcijom koja je „pokrenula“ stotine Podravkaša i to ne samo iz marketinga?

  u internoj i eksternoj komunikaciji. Neki od internih ciljeva jesu: stvaranje timskog duha, otvorene komunikacije, motivira-nja zaposlenika, fokusiranja na direktni kontakt s potrošačima, stjecanje iskustva zaposlenika na i o prodajnom mjestu i dr. Eksterni efekti ove aktivnosti ostvareni su kroz: poboljšanje odnosa s trgovcima, punjenje i slaganje te bolju dostupnost Podravkine robe na prodajnim mjestima, informiranje i nagrađivanje potrošača u kontaktu s Podravkinim zaposlenicima, odnosno pospješivanje kupnje što sve za-jedno treba rezultirati i boljim prodajnim rezultatima. I naravno, ne manje važni su i publicitet i pozitivno javno mnijenje koje je ova aktivnost izazvala u javnosti.

  Računam na potpunu posvećenost branši; prehrani, odnosno farmaceutici, spremnost na stalno promišljanje što još učiniti za naše korisnike, kako im učiniti život ugodnijim ili sretnijim te na brzo prihvaćanje i primjenu novih znanja.

 • 6 NOVOSTI

  Predsjednik Uprave Podravke Zvonimir Mršić pomogao je sinu da upeca šarana

  Iza nas su u svakom pogledu uspješno odrađene preduskršnje akcije prodaje uz prim i placiranja u najpoznatijim trgovačkim lancima sjeverozapadne, središnje Hrvatske te Slavonije. Cilj koji je Uprava Podravke akcijama željela postići, da se u neposrednoj komunika-ciji s potrošačima na terenu, vraća duh zajedništva u kompaniju uz izgradnju pobjedničkog mentaliteta za bolje i još uspješnije poslovanje, postignut je. Ni-kome od Podravkaša nije bilo ništa teš-ko, pa i zamijeniti dosadašnji posao te vidjeti kako proizvod „živi“na polici, kako

  Podravki je Židovska zajednica Bet Izrael u Hrvatskoj dodijeli-la certifikat Košer za asortiman Vegete. Riječ je o raznim Vegeta proizvodima koji se već nalaze na tržištu, a čime se proširuje asortiman koji Podravka nudi proizveden pod Košer pravilima jer prošle je godine već dodijeljen i tvornici Kalnik za proizvodnju senfova te pasterizira-nog i steriliziranog povrća. Inače, potražnja za Košer proizvodima u svijetu raste 15% godišnje i to ne samo zbog vjerskih uvjerenja. Uz poštivanje međunarodnih standarda za proizvodnju sigurne hrane, Košer proizvodi još su dodatno kontrolirani prema židovskim propisima za Košer ishranu pri čemu se naglasak stavlja na uvjete proizvodnje i strogu kon-trolu sirovina što potrošačima daje još jednu dodatnu garanciju da je proizvod kvalitetan i siguran za kon-zumaciju. “Podravka posjeduje sve certifikate za sve naše tvornice te posluje na načelima dobre proizvo-đačke prakse. Kako će odsad i Vegeta proizvodi udovoljavati proizvodnji po Košer zahtjevima, nesumnjivo je da će to doprinijeti daljnjem iskoraku osvajanja novih potrošača – istaknuo je predsjednik Uprave Podravke Zvo-nimir Mršić. Kao jedna od vodećih prehrambenih kompanija u ovom dijelu Europe, Podravka će certifikat Košer nastojati osigurati za što širi dio svog asortimana. Hebrejska riječ “Ko-šer” doslovno znači “pripremljeno’’. Predstavlja hranu koju dopušta Tora i koja je pripremljena u skladu sa stro-gim židovskim propisima i običajima. (D.J.)

  Ministar rada i mirovinskog osi-guranja Mirando Mrsić posje-tio je sa suradnicima Podrav-ku u kojoj su mu domaćini bili Uprava kompanije predvođena predsjednikom Zvonimirom Mršićem, a na sastanku su bili i predstavnici grada Koprivnice s obnašateljicom dužnosti gradonačel-nika Vesnom Želježnjak. Čelni čovjek Podravke Zvonimir Mršić upoznao je

  Sve je lako kad to radiš sa srcem

  Vegeta asortiman dobio Košer

  Ministar Mrsić u Podravki

  ga doživljavaju potrošači itd. Placirajući odnosno stavljajući našu Vegetu, Čokoli-no, Dolcelu, Evu ili juhe na police vidjelo se i kako brzo ti proizvodi odlaze s njih. Sve to začinio je i ponos Podravkaša s terena koji su se osjećali puno važnijima jer su im se, u inače rutinskom poslu, pri-družili kolege koji su na licu mjesta isku-šali navike i sklonosti potrošača. Ocjena svih Podravkaša sudionika bila je da su akcije pogođene te kako je i na ovaj na-čin Podravka pokazala da je kompanija sa srcem, a svaki posao s voljom je lako raditi. (V.I.)

  ministra s jednom od najvećih pre-hrambenih kompanija u ovom dijelu Europe te sa zadovoljstvom istaknuo smjer u kojem će se dalje tvrtka razvi-jati. Ministru Mrsiću predstavljen je i model koji Grupa Podravka ima kad je o zapošljavanju riječ. Posebno je to bilo zanimljivo iz aspekta aktualnih mjera koje provodi ministarstvo, a kojima je cilj povećanje zaposlenosti. (D.J.)

  ŽIDOVSKA VJERSKA ZAJEDNICA BET ISRAEL U HRVATSKOJ הקהילה היהודית בית ישראל בקרואטיה

  THE BET ISRAEL JEWISH COMMUNITY OF CROATIA

  Glavni Rabin éùàøä áøä Chief Rabbi ñá"ã

  Bogovićeva 5. 10 000 Zagreb, CROATIA; Tel/Fax: +385 1 4828599; Mobil: +385 91 345 1 345

  [email protected] ; www.bet-israel.com

  2. :Page 1 of February 7, 2012

  KOSHER CERTIFICATE - úåøùë úãåòú

  תהליך הייצור והאריזה של המוצרים , הריני מאשר בזאת כי בדקתי את הרכיביםּפוְֹּדַרְבָקה י חברת "המיוצרים ע. תערובות תבלינים שונים שהינם, 2מפורטים בעמוד הבאים במגע עם שום חומר לא כשר בעת הייצור והם אינם מכילים ואינם, קרואטיהב

  .ימי חג הפסחלמעט כשרים פרווה לכל ימות השנה : ל"לפיכך המוצרים הנ. והאריזה

  *********************** I hereby certify that the following products Manufactured by:

  PODRAVKA d.d.

  A. Starčevića 32. HR - 48000 Koprivnica In the following plant located in:

  Podravka d.d. - Tvornica Juha i Vegeta A. Starčevića 32. HR - 48000 Koprivnica

  are manufactured under our supervision and are certified: KOSHER and PAREVE for all year round use excluding Passover.

  ******************************

  LIST OF PRODUCTS IS ON PAGE 2. ******************************

  This certificate is valid from February 7th 2012 until January 19th 2013, and is subject to renewal at that time.

  ב"עתש'ה שבט ד"שלישי י יום, מ"כ באעהח"וע

  _________________________________________á ìúåë"àã äîìù ø-ïåã ,÷ã áø"úéá ÷ òé ìàøùé"áøâàæ à

  Chief Rabbi Dr. Kotel Da-Don

  Akcija u Osijeku

  Vesna Želježnjak, Zvonimir Mršić i Mirando Mrsić

 • 7DOGAĐANJA

  Ribolovci svome graduPodravka je već tradicionalno po-držala manifestaciju “Ribolovci svome gradu” koja je na koprivnič-kom Zrinskom trgu okupila mnogobroj-ne građane. Pecanje ribe s asfalta bila je

  Predsjednik Uprave Podravke Zvonimir Mršić pomogao je sinu da upeca šarana

  Belupo će i ove godine, u travnju mjesecu zdravlja, Koprivničancima mjeriti zdravlje i to iduće subote, 21. travnja na Zrinskom trgu. Bit će to prigo-da za saznati tko je Zdravko Dren te što valja učiniti kako bismo unaprijedili zdrav-

  Podravka je u Makedoniji za humanitarno djelovanje do-bila zahvalnicu, odnosno Bla-godarnicu. Uručena joj je od strane Lige za borbu protiv rata iz Bitole. Naime, prošle godine Podravka se uključila u humanitarnu akciju ko-joj je cilj bio pomoći Ligi za borbu protiv raka. Inicijativa za pomoć ligi došla je s Coolinarike. (D.J.)

  Podravkina sposobnost da u kuli-narstvu spaja tradiciju i suvremene trendove do posebnog će izražaja doći u ovogodišnjim partnerskim projek-tima s Turističkom zajednicom grada Ko-privnice. Na predstavljanjima Podravskih motiva i Renesansnog festivala koje su predviđene u brojnim hrvatskim grado-vima, Podravkini promotori kulinarstva predstavljat će mogućnosti pripreme ra-znih delicija s brandovima kompanije, bit će održane degustacije novih proizvoda, te promotivne prodaje. Prva ovogodišnja akcija predviđena je za naredni vikend u Trogiru gdje će se u organizaciji Turističke zajednice grada Koprivnice i grada Trogi-ra održati prvi srednjevjekovni sajam. Uz brojne stare zanate, koprivničke mušketi-re i haramije, te zabavne atrakcije kopriv-ničkog Renesansnog festivala na sajmu će sudjelovati i Podravkini kraljevski ku-hari. Zlatko Sedlanić koji je nositelj služ-

  Zahvala za humanitarno djelovanje

  Vegeta mediteran u renesanoj kuhinji

  Provjerite zdravlje uz Belupo

  jedna od atrakcija, a posjetitelji su uživali i u fiš-paprikašu spravljenom u velikom kotlu od 600 litara, šaranima pečenima na rašljama ili pak ribi pripremljenoj na kotlovini. Organizirana su i natjecanja u pripremi fiš-paprikaša, a uz gastronom-ski užitak manifestacija ‘Ribolovci svo-me gradu’ nudila je i dobru zabavu. Na Zrinskom i ostalim trgovima u središtu Koprivnice upriličen je bio sajam starih zanata vezanih uz vodu te prateći kul-turno-umjetnički program. (D.J.)

  bene titule kraljevskog kuhara stečene na međunarodnom natjecanju u Mađarskoj i njegov pomoćnik Marko Peras pripremit će kraljevsku gozbu tijekom koje će gosti moći isprobati jela pripremljena po sred-njovjekovnim receptima kao što su Gulaš od divljači s mediteranskim biljem, divlja

  patka u soku od aromatičnog bilja, divljih naranči i meda, kraljevski odrezak,kopun s nadjevom od kestena u čijoj pripremi se koristi Vegeta mediteran. Usto će biti priređena i promotivna prodaje Vegete uz nagradu knjigu Renesansna kuharica. (J.L.)

  lje i kvalitetu svakodnevnog življenja. U pet mini liječničkih ordinacija Belupovi će suradnici od 9 do 12 sati na središ-njem gradskom trgu mjeriti tlak, razinu šećera i masnoće u krvi, testirati na hepa-titis C te procijeniti rizik na osteoporozu. U ljekarničkom savjetovalištu magistra farmacije pregledava kožu lica te vlasi-šta mikrokamerom i savjetuje o pravil-noj njezi. Podravkini će, pak, promotori kulinarstva, kao i svake godine dosad, u zdravom baru spravljati voćne koktele, a posjetitelji će moći uživati u bogatstvu okusa muffina te rolade od aronije. Bit će prigode iokušati se u najvažnijoj spo-rednoj stvari na svijetu – nogometu! (D.J.)

 • 8 AKTUALNO

  Grupa Podravka na Sajmu poslova

  Studenti ZŠEM-a pokazuju sve veći interes za internacionalnom karijerom u Podravki I ove godine Podravka je sudjelova-la na 7. sajmu karijera poznatom kao Student future day u organi-zaciji Zagrebačke škole ekonomije i managementa. Ovaj sajam karijera pruža priliku poslodavcima da pred-stave svoje poslovanje studentima, ali i mogućnosti koje im kompanija nudi po pitanju obavljanja stručne studentske prakse, pripravničkog staža te kasnijim mogućim zapo-šljavanjima. Ljudski potencijali Po-dravke i ove godine su, među 20-ak vodećih hrvatskih kompanija koje su sudjelovale na sajmu, po peti puta predstavili Podravku kao poželjnog poslodavca za studente ekonomskih usmjerenja. Osim predstavljanja Po-dravke reprezentativnim štandom s Podravkinim proizvodima, Podravki-ne predstavnice iz Ljudskih potenci-jala prikupljale su otvorene ponude studenata te odgovarale na njihove mnogobrojne upite o mogućnosti-ma zapošljavanja u Podravki. Priku-pljeno je 80-ak životopisa diploma-nata i studenata. Studenti su iskazali i interes za razvojem karijere u inter-nacionalnim poduzećima Podravka

  Već tradicionalno Grupa Podravka predstavila se na Sajmu poslova koji se ove godine održavao u Đurđevcu u organizaciji Hrvatskog za-voda za zapošljavanje. Više od 40 po-slodavaca i institucija koje se bave za-pošljavanjem iz Koprivničko-križevačke županije omogućilo je posloprimcima izravan kontakt te detaljnije informacije o tvrtkama. Direktorica Razvoja ljudskih potencijala Jasenka Maltarić Dujnić odr-žala je, u sklopu Okruglog stola prezen-taciju o pozitivnim primjerima iz prakse zapošljavanja unutar Grupe Podravka. Valja naglasiti kako su sudionici sajma pokazali izniman interes za rad u Grupi Podravka, postavljali mnogobrojna pi-tanja te ostavili više od 200 ponuda za zapošljavanjem od čega je 40% visoke i

  više stručne spreme. Inače, cilj sajma bio je posloprimcima dati konkretniju sliku o ponudi na tržištu rada na području Koprivničko-križevačke županije te do-bijanje povratne informacije o kvaliteti zamolbi i životopisa uz savjete kako se pripremiti za selekcijski postupak. Okruglim stolom na temu ˝Postupak izbora budućih zaposlenika i važnost pripreme za razgovor s potencijalnim poslodavcem˝nezaposlenima je pribli-žena važnost pripreme za razgovor za posao kroz predavanje i predstavljanje pozitivnih primjera iz prakse. Uz promo-tivne materijale i izvješća, izloženi su bili neki od proizvoda Grupe Podravka. Sa-jam je bio još jedna prigoda za upotpu-njavanje baze potencijalnih kandidata te će se u slučaju konkretne potrebe za realizacijom novih zapošljavanja moći pravovremeno reagirati i ponuditi kan-didate cjelinama unutar kompanije. (D.J.)

  Grupe. U sklopu sajma organiziran je okrugli stol na temu: “Prakse ljudskih potencijala i očekivanja od poten-cijalnih kandidata”. Uz Podravku, na okruglom stolu sudjelovali su pred-stavnici ljudskih potencijala Bille, KMPG Croatie, Coca Cole Hellenica, Philip Morris Internationala, INA-e.,

  L’Oreal-a, Styrie te portala MojPosao.

  Na okruglom stolu raspravljalo se o

  temama selekcije i regrutacije stude-

  nata, metodama utvrđivanja kompe-

  tencija za radna mjesta, prilagodbi

  poslodavaca novoj y - generaciji te

  očekivanjima od posloprimaca. (D.J.)

  Djelatnice Podravke i Belupa zain-teresiranima su davale informacije o zapošljavanju u Podravki

  Tihana Hubicki i Anamarija Ćatipović

 • 9DOGAĐANJA

  Izbori u podružnicama Sindikata PPDIV Grupe PodravkaSindikalne podružnice Sindikata PPDIV-a koje djeluju u Grupi Po-dravka izabrale su vodstvo za če-tverogodišnje mandatno razdoblje. Na najznačajnijem izbornom skupu i to za glavnog sindikalnog povjerenika sin-dikalne podružnice Podravka ponov-no je pobijedila Ksenija Horvat kojoj je protukandidat bio Valentin Knapić. U sindikalno povjereništvo Podravke po organizacijskim cjelinama izabra-ni su još i Marija Betlehem, Darinka Cmrk i Slavko Đurđina iz Tvornice juha i Vegete, Zlatko Blažek iz Održavanja, Energetike i Ekologije, Đurđica Bratko-vić iz Nabave, Financija, Kontrolinga i Ureda Uprave, Željka Javrić i Miroslav Lukčin iz Tvornice koktel peciva, Vesna Ketterer i Tomislav Rogelj za Tržište RH i Sektor Pića, Ines Kukec i Darko Mikul-čić za Logistiku, Nikolina Notersberg za Korporativne komunikacije, PP Po-dravka hranu i Pogon dorade, Dražen

  Kraljić za Korporativnu administraciju, Alen Novak za proizvodnju i održava-nje Pekare, Davor Vrbek za proizvodnju i održavanje Mlina, Slavko Prosenjak za Tvornicu dječje hrane, Dubravka Švajcer za Kontrolu kvalitete i Tvornicu voća, te Marija Vukres za informatiku, Ljudske potencijale i Inženjering. Da-rinka Cmrk i Darko Šokec imenovani su članovima povjereništva kao sindikalni povjerenici sa posebnim područjem rada i to za Blagajnu uzajamne pomoći, te Fond za potporu teško oboljelih. Iz-borni sindikalni skup u Belupu također je i dalje dao povjerenje Željku Drage-cu, a uz njega su još po organizacij-skim cjelinama za povjerenike izabrani i Karolina Habijanec iz Tvornice krutih lijekova, Zlatko Jakrlin iz Tvornice polu-krutih lijekova, Biljana Bošnjak i Daniela Husanović iz Kontrole i razvoja, Goran Krapinec za Održavanje, Nadzor i Pro-čišćenu vodu, Romano Jazvec za Pro-

  daju, Logistiku, Marketing i Administra-tivni sektor, te Ivančica Jagić iz Tvornica u Ludbregu. U mesnoj industriji Danica ponovno je za glavnog povjerenika iza-bran Darko Tetec, a uz njega i sedam povjerenika po tehnološkim cjelinama, i to za Klaonicu Krešimir Brljak, Mesne konzerve Krešo Hegedušić i Marija Mar-tan, za Kobasičarnu Andreja Perić i Zlat-ko Talan, te za Centralne funkcije Dra-žen Ledinski i Sanja Lugarov. Stanko Pintarić će i dalje biti glavni povjerenik PPDIV-a u tvornici Kalnik u Varaždinu, a uz njega u povjerenstvu će ispred Tran-sporta i logistike biti i Franc Kelc, Damir Kolarek iz Tehničkih usluga, te Dražen Pavličević i Jasna Bešenić iz Proizvod-nje i laboratorija. Dragutin Bužić ostaje i dalje povjerenikom u Tvornici Povrća u Umagu, a u tvornici Studenac u Li-piku članovi ovog sindikata izabrali su novog sindikalnog povjerenika Jagora Opića. (V.I.)

  Fond za potporu teško oboljelih godišnje rješava 100-tinjak zahtjeva

  Već duže vremena nismo pisali o djelovanju našega Fonda za pot-poru teško oboljelih. Činjenica je da ljudi koji vode taj Fond rade prilič-no samozatajno i vrlo učinkovito. Na-ime, Fond za potporu teško oboljelih osnovao je Sindikat PPDIV-a, Sindikal-na podružnica Podravke 1994. godine. Danas Fond ima više od 5.100 članova, a osnova djelovanja Fonda je pomoć članovima u kupnji i nabavci lijekova koji nisu na listi HZZO-a ili su na listi pod određenim kriterijima, plaćanje troškova složenih i skupih operativnih zahvata i lijekova za koje HZZO prema svojim smjernicama osiguranicima u hrvatskom zdravstvenom sustavu nije u mogućnosti odobriti potrebna sredstva te nabavci i kupnji kvalitetnijih orto-pedskih, slušnih, očnih i drugih poma-gala od onih za koje nadležni fondovi, odnosno propisi, osiguranicima pri-

  znaju pravo na sredstva za tu namjenu. Najniži iznos za pružanje pomoći članu Fonda iznosi 2.500 kuna (ili kontinuira-na potreba za lijekom mjesečni trošak od 400 kuna), a maksimalni iznos pru-žene pomoći članu Fonda u jednoj ka-lendarskoj godini ne može biti viši od 50.000 kuna. Fond za potporu teško oboljelima djeluje za potrebe radnika, bračnih partnera i djecu bez obzira na starosnu dob Podravkaša, za potrebe naših umirovljenika te radnike drugih poduzeća, ustanova, udruga i preosta-lih organizacija te fizičkih osoba s po-dručja Koprivničko-križevačke županije. Naime, osim Podravkaša, članovi Fonda su i djelatnici Calsberga, Grada Kopriv-nice, Hrvatskih šuma, Gimnazije Fran Galović, Podravske banke, Komunalca itd. Fondom upravlja Odbor od sedam članova koji je u razdoblju od 2004. do kraja 2011. godine odobrio više od 780 zahtjeva. Primjerice, financijski gledano, u 2008. godini odobreno je pomoći u visini od 920.000 kuna, 2009. godine 563.000 kuna, 2010. godine 420.000, a prošle godine 554.000 kuna. Prosječno se godišnje za pomoć obrati oko 100-njak članova Fonda. U prva tri mjeseca ove godine odobrili smo pomoći čla-

  novima Fonda u iznosu od 178.283,62 kune. Na žalost opća gospodarska, a i društvena situacija rezultirala je pove-ćanjem oboljelih, pa sve više naših čla-nova zahtijeva određene oblike pomo-ći. Posebice kod žena je sve prisutniji karcinom dojke koji zahtijeva i specifič-ne oblike liječenja i lijekove koji su pod određenim kriterijima na listi HZZO-a. Ovdje bih htio naglasiti kako je Fond uspostavio izuzetno dobru, korektnu i uspješnu suradnju s našim Belupom preko Deltis Pharm ljekarne koja je re-gistrirani uvoznik za niz lijekova koje Fond dobavlja za svoje korisnike – ističe voditelj Fonda Darko Šokec. Važno je naglasiti kako članom Fonda može biti svaki građanin Koprivničko-križevačke županije, uplatom novčanih sredstava na račun Fonda. Najniži iznos članarine je 10 kuna mjesečno, odnosno u izno-su od 1,5 euro prema tečaju NBH, kod čega se zadržava pravo revalorizacije u slučaju inflatornog djelovanja, na pri-jedlog Upravnog odbora Fonda. S obzi-rom na to da Fond ima značajke huma-nitarne fondacije s osnovnom zadaćom da teško oboljelim članovima omogući pomoć, ne čudi što i odlaskom naših radnika iz kompanije broj članova Fon-da se ne smanjuje jer većina njih, nakon odlaska u mirovinu i dalje ostaju člano-vi Fonda. Uostalom, nema Podravka bez razloga za svoj simbol – srce. (B.F.)

 • 10 LJUDSKI POTENCIJALI - RAZVOJ KARIJERE

  Retorika je umijece pronalaženja uvjerljivog u svakom datom trenutku -Aristotel

  Retorika se često spominje kao jed-na od najvažnijih komunikacijskih vještina. Umijeće je to govora i utje-cajnog prijenosa informacija slušatelju. Komunikacijske vještine i komunikologija kao znanost, sve se više izučavaju i razvi-jaju, posebno s obzirom na razvoj infor-macijskih tehnologija koje omogućavaju široki spektar komunikacijskih kanala. Prvi zahtjev koji komunikolozi postavljaju za ostvarivanje kvalitetne komunikacije je upravo učenje govora kao temelja sva-ke komunikacije, kao najvažnijeg i naju-spješnijeg načina komuniciranja među ljudima. Komunikacijska znanost je usko vezana uz potrebe modernog komuni-ciranja; glasnogovorništva, pregovara-nja, lobiranja, novinarstva, oglašavanja, radija i televizije. Iz tog razloga, umijeće govora odnosno retorika izuzetno je vrijedna vještina i u poslovnom svijetu. Prema poznatom teoretičaru i praktiča-ru govorništva, D. Carnegieu, poslovni, društveni i osobni uspjeh znatno ovisi o čovjekovoj sposobnosti da ljudima u svojoj okolini jasno priopći tko je, što je, što želi i u što vjeruje. Vrlo je važno, nai-me, biti svjestan svojih prednosti i ogra-ničenja glede govorničkog umijeća, jer je upravo ono jedan od ključeva uspjeha u svakom poslu. Presudno je znati izabrati prave riječi, izreći ih na najupečatljiviji na-čin – pravim tonom, u pravo vrijeme i pri tome ne biti ni preopširan ni prekratak - tj.najučinkovitije verbalno komunicirati i prezentirati poruku koju želimo.Govor je svjesno, kontrolirano komuniciranje koje čini tek manji, ali utoliko kritičniji dio komunikacije. Nadopunjuju ga glas i glasovne ekspresije - tempo, ton, izgo-vor... ali i neverbalna komunikacija, o ko-joj možete više pročitati u prethodnom izdanju biltena. Imati vještinu komunici-ranja govorom relevantno, jednostavno i određeno znači biti u stanju učinkovito prezentirati, tj. prenositi svoje ideje i mi-šljenje drugim ljudima, a svi znamo ko-liko nam je to važno u svim poslovnim situacijama. Korijeni i temelji retorike sežu još u antičko doba. Podučavanje re-torike u to je vrijeme bilo iznimno važno i predstavljalo je osnovnu vještinu koju svaki obrazovan čovjek mora posjedo-vati. Antička retorika i njeni glavni pred-stavnici, Aristotel, Ciceron i Kvintilijan naglašavali su, uz kvalitetne argumente i karakter govornika (etos). Suvremena je znanost utvrdila i masovno promovirala

  RETORIKAjednu važnu činjenicu o ponašanju, po-kretanju i uvjeravanju čovjeka, tj. da to u velikoj mjeri ovisi o osjećajima. Zato je u svakom obliku komunikacije, pa tako i u govoru, važno ostvariti emocionalnu vezu s publikom, odnosno u poslovnom svijetu, s potrošačem, poslovnom zajed-nicom, potencijalnim zaposlenikom ili poslovnim partnerom. Suvremena po-slovna retorika je, u odnosu na klasičnu, manje formalna komunikacija kojoj je cilj tečno i jednostavno – ciljano izražava-nje. To podrazumijeva kratke rečenice, književni jezik i jednostavna tumačenja. Ona je neposredna i podrazumijeva obraćanje konkretnoj, a ne imaginarnoj osobi. Za razliku od klasične retorike koja je smatrana kraljicom svih umjetnosti, suvremena retorika je vještina koju može razviti svaka prosječna osoba. Koristeći nove tehnike i metode kao npr.neuro-lingvističko programiranje (NLP) kreiraju se modeli verbalnog i neverbalnog izra-žavanja koji su usmjereni prepoznavanju i prilagođavanju komunikacije sugovor-nikovoj dominantnoj komunikacijskoj osnovi. To konkretno znači da aktivnim slušanjem i gledanjem sugovornika mo-žemo procijeniti njegov dominantni tip – tj.da li prevladava vizualni, auditivni, ki-nestetički doživljaj svijeta. Prema toj pro-cjeni možemo prilagoditi i komunikaciju. Jedan od trendova u suvremenoj retorici je direktno vezan uz masovne medije koji su u suvremenu retoriku unijeli no-vinarski stil izražavanja – kratko i jasno po formuli odgovora na šest bitnih pitanja tko, što, gdje, kada, zašto i kako (eng. 5W + 1H – who, what, where, when, why + how). Riječ je o brzom i jezgrovitom na-činu izražavanja koji izabire kratke i jasne forme. To se odražava i na razgovore, pre-govore i druge sastanke kao najčešće for-me poslovnog komuniciranja. Jedan od trendova je vođenje poslovnih razgovora i sastanaka po tzv. BEST mode-lu koji se svodi na preporuke: 1. recite u kratkim crtama/eng. Bottom line 2. dokažite, argumentirajte/eng. Evidence 3. sažmite, sumirajte/eng. Summary 4. prijeđite na drugu temu/ TransitionMediji su utjecali na ponovo vraćanje osobnom stilu izražavanja. Danas želimo ne masovni i masivni doseg već ciljani doseg – informaciju upućenupravom, ci-ljanom tržišnom segmentu – a ne svima. To je ideja vodilja direktnog marketinga koji cilja svoje tržište i koristi direkte me-tode komunikacije. Stoga je «krojenje» poruke «po mjeri» klijenta novi način komuniciranja s klijentom. Takve poruke (bilo upućene jednoj osobi ili većoj pu-blici) omogućavaju uspostavljanje emo-

  cionalne veze. Iz tog razloga, iznimno je važna i pripre-ma govora, koja će vam omogućiti sigur-niji i kvalitetniji govor.FAZE PRIPREME GOVORA:1. PRIKUPLJANJE (podataka, informacija, argumenata)2. RASPOREĐIVANJE (prikupljene podat-ke i informacije važno je rasporediti u lo-gične cjeline)3. SASTAVLJANJE GOVORA4. UČENJE GOVORA5. GOVORNA IZVEDBAPriprema govorne izvedbe/prezentaci-je iznimno je važna za uspješnost svake prezentacije ili javnog govora. Priprema za prezentaciju i prezentacijske vještine također je vještina koja se može naučiti, a o konkretnim metodama i tehnikama moći ćete pročitati u slijedećem bilte-nu. Ono što je sada važno spomenuti je da svaki, pa i najmanji govor mora imati osnovne elemente: uvod, jezgru (sadr-žaj) i zaključak. Nekoliko savjeta za kvalitetan govor:• Dobar govornik mora savršeno vladati sadržajem svog govora!• Također, govor je potrebno vježbati; vježbati čitanje, vježbati izgovor, vježba-ti i neverbalnu komunikaciju! Pri tome vam može pomoći snimanje svog glasa ili snimanje cijele probne izvedbe kako biste uočili nedostatke ili greške koje činite.• Prilikom pripreme i vježbe svog govora, razmišljajte o osobi ili publici kojoj sadr-žaj prezentirate! Svoj govor prilagodite strukturi publike i interesima i znanjima koje vaša publika ima. I ne treba zabo-raviti, bez obzira što se uloga retorike u suvremenom društvu promijenila, etos je i dalje važan sastojak za uspješan go-vor. Michael Osborn, autor knjige Public Speaking (Javni govor) ističe slijedeće karakteristike uspješnog govornika:• Stručnost, kompetentnost – govornik koji je informiran, inteligentan i dobro pripremljen. Ljudi radije slušaju osobu koja pokazuje znanje i iskustvo.• Integritet, poštenje – podrazumijeva etičnost govornika, iskrenost i pouzda-nost. Publika bolje reagira na riječi go-vornika koji pokazuje odgovornost, od-lučnost i preuzimanje odgovornosti za svoje postupke.• Simpatičnost – važno je svidjeti se pu-blici, a to postižu oni koji zaista brinu o publici, o tomu da govore jasno i da se svojim govorom prilagode potrebama i zahtjevima publike.• Snaga – očituje se u samopouzdanju, odlučnosti. Ljudi više i lakše vjeruju sa-mopouzdanim osobama.

 • 11NOVOSTI

  Hrskavo zadovoljstvo na gablecu

  Fant HRSKAVCI zanimljiv su novitet koji će zasigurno naći svoje mjesto u brojnim hrvatskim kuhinjama,a svakako će se redovito nalaziti na jelov-nicima zaposlenika Podravke. To proizla-zi iz pozitivnih reakcija Podravkaša koji su u srijedu, 11. travnja imali priliku na ga-blecu isprobati novi proizvod. Veliki plus dodijeljen je i ovakvom načinu predstav-ljanja novih proizvoda Podravke, koji bi prema mišljenju većine trebao postati stalnom praksom.Prezentaciju je osmislio marketing tim jela i dodataka jelima čiji direktor Marcel Janeković ističe: Pred Fantom je uistinu uzbudljivo razdoblje. Na tržišta smo lan-sirali čak 8 novih proizvoda za pripremu jela u pećnici: Fant HRSKAVCE, Fant eci-Peci i Fant zapečene tjestenine, koji će dati novi tržišni zamah ovoj vrlo popular-noj marki proizvoda. Dio tog uzbuđenja željeli smo podijeliti i s našim prijateljima, suradnicima - zapo-slenicima Podravke i dati im prilike da ku-šaju gablec pripremljen s Fant HRSKAV-CIMA. Uistinu se nadam da im se gablec svidio, te da će isprobati i ostale proi-zvode iz nove palete Fanta i preporučiti ih prijateljima, susjedima i rođacima. A zaposlenici Podravke koji su ovaj put pretvoreni u degustatore doista su se ozbiljno uživjeli u svoju novu ulogu. Više od 2200 Podravkaša, među kojima su bili i članovi Uprave, isprobalo je pripremlje-

  Piše: Jadranka Lakuš, Foto: Berislav Godek

  ni gablec, živo komentirajući akciju, oku-se jela, opredjeljujući se za crveni ili bijeli umak. Neki od njih dali su i izjave za naše novine:Marijan Cikač, Održavanje Tvornice voće: Kao radnik s 25 godina staža u Podrav-ki doista iskreno pozdravljam ideju da radnici među prvima isprobaju neki novi proizvod naše kompanije. Mislim da bi to trebala biti stalna praksa. Meso pohano s Fant HRSKAVCIMA je odlično, umaci su dobri, iako bi meni više pasali topli, ali to doma mogu lako riješiti. Uvjeren sam da ćemo ubuduće ove proizvode doma često koristiti. Pa čudno bi bilo da trošim nešto drugo jer sam prije svega Podrav-kaš.Nada Horvat, Mlin: Moji doma vole pi-kantnu hranu, pa ću im sada to moći spremati s novim Fant proizvodima. Super je što smo dobili uzorke proizvoda koje možemo isprobati kod kuće. Vjeru-jem da će se baš kao i meni mojoj obitelji dopasti i mogućnost pripreme pohanog mesa bez masti, jer je to puno zdravije. Inače ja puno koristim Fant, najdraži su mi Fant za grah i gulaš.Vesna Kolonjak, Kokteli: Probala sam umak gril i češnjak, sviđaju mi se jer su pikantni. Ove nove proizvode svakako ću koristiti kod kuće. Mislim da je baš do-bro da su nama zaposlenicima Podravke predstavljeni ovako na gablecu. Ja sam u Podravki već 28 godina, sjećam se da

  smo nekada imali priliku isprobati nove proizvode, posebno mi se u pamćenje urezala degustacija kolača i slastica s Podravka marmeladama i džemovima priređena u restoranu jer smo dobili mnogo ideja za korištenje proizvoda. Ovako mi trebalo promovirati svaki novi proizvod, jer ako ga dobro prihvatimo mi koji radimo u Podravki to je znak da je to dobar proizvod,a mi ćemo onda to pre-nijeti našim prijateljima, rođacima...Maja Sajdl, razvoj dječje hrane, kremnih namaza i žitarica: mmmm! To je moj ko-mentar. Inače Fant HRSKAVCE već sam isprobala i ranije, tako su me oduševili da sam na preduskrsnim promocijama koje sam radila u Osijeku i Koprivnici svim po-trošačima nudila upravo taj novitet. Vje-rujte mnogi su ga kupovali. A uzorke koje sam dobila na gablecu odnijet ću svekrvi koja je uglavnom zadužena za kuhanje u našoj kući i sigurna sam da će joj se svi-djeti. Danijel Baruškin, voditelj kuhinje: u vanj-ske restorane otpremili smo 865 porcija, za popodnevnu smjenu planirano je još 183, a u restoranu je „otišlo“ čak 1200. To je otprilike za 400 gableca više nego kada se ja jelovniku nalazi uobičajeno pohano meso. Svih 16 zaposlenih u društvenoj prehrani uložilo je dodatni napor da se pripremi i provede ovaj posebni gablec. Svaki umak kojeg smo prezentirali za-htijeva drugačiji postupak pripreme, no ništa nam nije bilo teško jer smo željeli da akcija uspije kako je i zamišljena. Svi smo se složili u tome da je ovakav na-čin predstavljanja novosti u asortimanu Podravke jako dobar, a čuli smo i brojne pozitivne komentare zaposlenika. Kao kuhar uvjeren sam da će Fant HRSKAVCI olakšati pripremu pohanih mesnih jela u domaćinstvima. Kao potrošač kažem ovo je vrlo ukusno. Osim što su u novim i zanimljivim oku-sima zaposlenici Podravke mogli uživati na gablecu, dobili su priliku da i kod kuće isprobaju neke Fant novitete. Svima su podijeljeni Fant za zapečenu tjesteninu bolognese, Fant HRSKAVCI s grill uma-kom i Fant eci-Peci za pečenu piletinu, te usto upitnik na kojemu mogu izraziti svoje mišljenje o ovim proizvodima. Is-punjeni upitnici moći će se ubaciti u po-sebne Fant kutije koji će biti postavljene u svim restoranima u kojima je poslužen i gablec.

 • 12 NOVA UPRAVA12 SNAGA BRANDA

  zvijezda među slasticama

  Brand Dolcela star je svega 14 godina, no tradicija proizvodnje slastica u Podravki duga je 45 godina. Još 1967. godine sastavu Po-dravke pridružena je tvornica „Sana“ iz Hoča u Sloveniji. Tada je tvornica pro-izvodila pudinge, šlag pjene, prašak za pecivo, vanilin šećer, vafle, kekse, a nakon udruženju s Podravkom, asor-timan se širi na mješavine za kreme i kolače. Ubrzo nakon preuzimanja tvor-nice Sana, puštena je u rad nova linija za vafle, te hala za proizvodnju praška-stih proizvoda, a potpisan je i ugovor o licencnoj suradnji s tvrtkom Dr. Oetker.

  U istom se razdoblju u Podravki razvi-jao marketing, tadašnja ekonomska propaganda, dizajn ambalaže, istraži-

  Piše: Dijana Jendrašinkin i Maja Marković vanje tržišta, te su zaposleni product manageri koji će plasirati proizvode na tržište i pratiti njihov rast i napre-dak. Novi marketinški koncept pose-ban uspjeh ostvario je na plasmanu Podravka slastica 1968. godine. Uvo-đenje ovih proizvoda na tržište do-maćicama je ponudilo široku lepezu novih deserata i pripremu u kraćem vremenu. Izvrsnost i prihvaćenost Po-dravkinih slastica i pripomoći za peče-nje kolača dokazuju brojne nagrade na Zagrebačkom velesajmu u razdoblju 1970. do 1980. godine: zlatne, srebrne i brončane medalje dobili su pudinzi (čokolada, vanilija, mocca), kremfix, preljev za torte, biskvitne podloge za torte, šlag pjene, šlag kreme, ledeni deserti, princes uštipci...

  Zvijezda je rođena – DolcelaGodine 1998. zvijezda je rođena, Dol-cela zvijezda među slasticama. Atrak-tivnom promocijom brand Dolcela lansiran je paralelno na tržišta Hrvatske i Mađarske kao marka Podravka slasti-ca koja će ženama olakšati pripremu izvrsnih deserata. Dolcela predstavlja lagane deserte koji se brzo i jednostav-no pripremaju, te se mogu kombinirati s mnogim klasičnim i tradicionalnim

  receptima. Prilikom lansiranja Dolcela brenda na tržište, ambalaža proizvoda slijedila je liniju ženskog tijela. Takvom je ambalažom Podravka poručila da je Dolcela marka okrenuta mladoj, am-bicioznoj, modernoj ženi i pruža joj mogućnost da zahvaljujući jednostav-nosti i brzini pripreme ima vremena za sebe i svoju obitelj i da jednostavno uživa u životu. Proizvodi pod okriljem marke Dolcela, osim na tržitu Hrvatske prodaju se i na tržištima BiH, Slovenije, Makedonije, Srbije, Crne Gore, Kosova i nešto ma-nje u SAD, Kanadi, Australiji, Švedskoj i Švicarskoj. Tijekom 2011. i početkom 2012. godine Dolcela proizvodi lansira-ni su na tržišta Slovačke i Mađarske.

  U Dolcelinim proizvodima se može uživati u svakoj prilici u slatkom za-logaju ili raskošnoj slastici. Dolcela je osmijeh i dodir fantazije u svakom obroku. Izvrsnu slasticu možete pripre-miti od osnovnog recepta koji se nalazi na ambalaži do regionalnih specijalite-ta ovisno o mašti i želji kuhara. U slatku Dolcela obitelj ubrajamo pudinge, šlag pjene, šlag kreme, sladoledne deserte, dodatke za pripremu slastica te mješa-vine i kreme za kolače.

 • 13NOVA UPRAVASNAGA BRANDA 13

  PudinziKulinarska povijest bilježi pojavu pu-dinga još u srednjem vijeku kad su bili povezani sa mesnim sastojcima, a od 18. stoljeća pripremaju se slatke vari-jante pudinga. Francuzi su pudingom nazivali sve kuhano dok su Englezi ime “pudding” rezervirali samo za fine sla-stice kuhane na pari. Tek sredinom 20. stoljeća priprema pudinga postaje vr-hunski jednostavna, a puding jednom od najomiljenijih slastica na svijetu.Čaroliju jednostavnosti pripreme i vr-hunskog okusa Dolcela nudi u pudin-zima raznih okusa: vanilije, čokolade, lješnjaka, jagode, maline i kakaa. Pri-prema je brza i laka pomoću mlijeka, a za bogatiji okus može se pripremiti i sa slatkim vrhnjem. Sve istinske ljubitelje vrhunskog deserta oduševit će novi Dolcela premium pudinzi, neodoljive

  kremaste poslastice u tri različita oku-sa: Čokolada, Bourbon Vanilija i novi, omiljeni okus među slasticama Nou-gat – savršeni spoj najfinijih lješnjaka i omiljene čokolade.

  Šlag pjeneŠlag na torti dobro je poznata izreka za onaj zadnji detalj, “finiš”, ukras kojem nećete moći odoljeti, osobito ako je na torti Dolcela šlag pjena. Pripremaju se lako s vodom ili mlijekom, a mogu se poslužiti kao samostalna slastica, ukra-siti torte, voćne salate, obogatiti okus kave. Šlag kreme izdašne i lagane u omilje-nim okusima vanilije i čokolade za tren mogu postati gotova slastica ili kremu za kolače i torte.Dodaci za kolače - prašak za pecivo, vanilin šećer, gussnel, želatina, preljev

  za torte, šlag fix i želin mali su poma-gači kod priprme izvrsnih biskvita, torti, ali i zimnica i različitih jela. Odnedavno ovaj asortiman obogaćuju i Rum šećer te Limun šećer koji slasticama daju ugodan, nenametljiv miris ruma, od-nosno limuna. Mješavine za kreme i kolačeKako priprema torte, kremšnita ili prin-ces uštipaka ne bi završila neuspje-hom, tu je mala tajna - dodir fantazije svake domaćice – Dolcela mješavine i kreme za kolače. Dolcela Muffini, Parfe krema, Krema za kremšnite, Tiramisu, Princess uštipci tajna su savršenog de-serta.Gospodo iznenadite danas svoju njež-niju polovicu pravim talijanskim Tira-misuom – vjerujte uspjet će, jer uz Dol celu sve je jednostavno, ukusno i brzo.

 • 14 DOGAĐANJADOGAĐANJA

  Lino višebojac u OŠ Sračinec

  Lino i u nagradnoj križaljci

  Školski časopis Duga koji donosi pregled svih aktivnosti OŠ Srači-nec ove je godine imao posebni dodatak- nagradnu križaljku. Rješenje je glasilo Lino višebojac, a na šarene ku-pone s likom medvjedića Lina upisalo ga je nekoliko stotina učenika. Ubaci-li su ih u veliku kutiju s Linovim likom koji se tako danima prije Lino višebojca zapravo počeo udomaćivati u njihovoj školi. Medvjedić je uskoro virio s brojnih crteža, okružen crveno-bijelim srcima smiješio se s velikih plakata, zaigrao se na šarenim transparentima, a pronašao je svoje mjesto i na majicama i kapama navijača. No najvažnije je da se smjestio u svaku dječju dušu i obogatio dječje snove i nadanja. Mnogi su se nadali da će baš njihov kupon osvojiti nagradu, ili pak da će njihov razredni kolega biti najbolji, neki su sanjali da će stati na po-bjedničko postolje, a neki da će svojim nastupom zadiviti cijelu dvoranu. Neki su svoje želje i ostvarili. Primjerice učenica petog razreda Marija Paljak, iako gotovo najsitnija višebojka, od po-

  četka je vjerovala u svoje mogućnosti. Pouzdavala se u svoju borbenost, te kondiciju i spretnost koju stječe treni-rajući tenis i sa 110 osvojenih bodova osvojila je prvo mjesto. Pobjedničkom peharu nadao se i učenik šestog razreda Dino Kuhar i kada je na put ostvarenja njegovog sna stao godinu dana stariji Luka Lukčić koji je kao i on osvojio 130 bodova, Dino je bez puno razmišljanja

  za pripetavanje izabrao nogomet. Bio je uvjeren da će mu redovni treninzi u lokalnom nogometnom klubu pomoći i to se i dogodilo. Želja za pobjedom izvukla je Marina Ciglara iz navijačkog osmog razreda na parket sportske dvo-rane gdje ga je za dvoboj pod koševima čekao nogometaš Slaven Belupa Bojan Vručina i donijela mu nagradu- poklon paket Podravke. Nastojanje da pokaže da i cure znaju igrati nogomet motivi-ralo je osmašicu Nikolinu Šokman za natjecanje protiv golmana Mrmića. I to dvojice-starijeg Marijana koji se kiti medaljom sa svjetskog nogometnog prvenstva i mlađeg Ante koji u NK Va-raždin gradi karijeru nastojeći doseći „vatrenog“ tatu. I bila je uspješna šaljući neobranjivi udarac u kut gola.Zvjezdane trenutke doživjela je i učeni-ca četvrtog razreda Mia Šokman koja je nagrađena za tople stihove o značenju boja u njenom dječjem svijetu, mala Mia Habek koja je uz odličnu masku nosila i transparent na kojem je pisalo Volimo sport, volimo Čokolino u svemu pobjeđujemo i baš nam je fino, te odlič-ne gimnastičarke koje su za svoj nastup uz grickalice Lino višebojac osvojile i pozivnicu za nastup u finalu. Antonio Ivek, Domagoj Ladić i Ivan Miko bili su pak najsretniji u izvlačenju nagrada za vrijedne rješavače nagradne križaljke. No najvažnije je da nitko nije bio razo-čaran ili tužan, svi su iz dvorane otišli s najvećim osmijehom na licu i pitanjem: Kad će opet Lino višebojac?Ponosni pobjednici sa svojim odličjima

 • 15OBAVIJESTI, OGLASI

  PODRAVKINRESTORAN

  JELOVNIK ZA TRAVANJ

  16.04.2012. ponedjeljakVojnički grah, salata

  17.04.2012. utorakPileći paprikaš, tijesto, salata

  18.04.2012. srijedaKuhana junetina, umak hren, pire krumpir

  19.04.2012. četvrtakFrankfurtsko pečenje, restani grah, salata

  20.04.2012. petakVarivo kupus u rajčici, kobasica, kolač

  23.04.2012. ponedjeljakVarivo grah s tijestom, hamburger, salata

  24.04.2012. utorakJunetina u saftu, kukuruzni žganci, salata

  25.04.2012. srijedaKotlet na žaru, krumpir seljački, salata

  26.04.2012. četvrtakĐuveđ, rizi-bizi, salata

  27.04.2012. petakŠpek fileki, pire krumpir, salata

  Obavijest o prodaji rashodovanih vozila

  Ponude se primaju svakog dana od 16.04.2012. do 02.05.2012.g. u prostorijama Ital-Ice d.o.o. Poreču do 12.00 sati, a mogu se poslati i poštom na adresu Ital-Ice d.o.o. M. Vlašića 47, 52440 Poreč sa naznakom “JAVNA PRODAJA”

  Navedena vozila mogu se razgledati svakog radnog dana u dvorištu Ital-Ice d.o.o. Poreč, M. Vlašića 47 od 8.00-11.00 sati.Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu 10% početne cijene.Vozila se prodaju po načelu bez prava na naknadne reklamacije.Porez i sve troškove prijenosa snosi kupac ( 25% ). Kupac koji je u nadmetanju kupio vozilo,dužan je isto platiti i preuzeti u roku tri dana od održanog nadmetanja. Nakon toga roka, a u slučaju da kupac odustane od kupnje, gubi pravo na povrat jamčevine.

  MJESEC KOPRIVA U PODRAVSKOJ KLETI

  NAZIV JELA CIJENA

  Juha od kopriva obrok 13,00 kn

  Pileća prsa s koprivom u umaku od kestena obrok 55,00 kn

  Pureći sote s koprivom obrok 36,00 kn

  Štrukli s koprivom i sirom obrok 21,00 kn

 • 16

  Javlja se početkom proljeća, a stanje je obilježeno iscrpljenošću, gubitkom snage i depresijom.

  U proljeće ljudi osjećaju pojačan umor. Pojava proljetnog umora nije rijetka. Od proljetnog umo-ra pati jedan od desetoro ljudi. Javlja se početkom proljeća, a stanje je obilježe-no iscrpljenošću, gubitkom snage i de-presijom. Smatra se da značajnu ulogu ima smanjena sekrecija beta-endorfina koji djeluju na poboljšanje raspolože-nja.Tijekom zimskih mjeseci smanjena je fizička aktivnost, drugačiji je način pre-hrane, manje se konzumira hrana bo-gata vitaminima, manje je sunca, a sve se to ubraja u čimbenike odgovorne za lošije osjećanje. S početkom proljeća češća je i pojava alergija koje također djeluju na imunološki sustav, a tako i na opće stanje organizma.Prehrana tijekom zimskih mjeseci razli-kuje se od one tijekom ljetnih mjeseci. Više je masnoća i ugljikohidrata u hrani, nedovoljno se konzumira voća i povrća. Posljedica može biti nedostatak važnih vitamina i minerala, primjer je manjak željeza.

  Proljetni umor Simptomi proljetnog umora nisu spe-cifični te treba također razmišljati i o organskim bolestima i isključiti ih kada postoji opravdana sumnja. U simptome proljetnog umora se ubraja: psihička preosjetljivost, smanjenje apetita, sma-njenje pamćenja i melankolija, sniženje krvnog tlaka, glavobolja, slabost, simp-tomi upale konjunktiva, nelagoda u mi-šićima, nekada i pojačana depresija.Možemo razlikovati dva tipa proljetnog umora: onaj obilježen primarno simp-tomima fizičkog umora i slabosti te pro-ljetni umor primarno obilježen simpto-mima koji se manifestiraju promjenama raspoloženja i depresijom. Smanjiti se proljetni umor može s do-voljno sna, redovitom tjelesnom aktiv-nosti, boravkom na suncu. Vrlo je važna odgovarajuća prehrana, konzumiranje više voća, povrća i tekućine. Važno je uzimati namirnice bogate vitaminom C i B. Proljetni umor se može smanjiti s dovoljno sna, redovitom tjelesnom ak-tivnosti, boravkom na suncu.Vitamin B djeluje na poboljšanje ak-tivnosti živčanog sustava i pamćenje (vitamin B1 i B9), smanjuje umor i ima učinak na depresiju (vitamin B6). Vita-

  min B1 nalazi se u leći, jogurtu, voću, povrću, kruhu od punog zrna. Vitamin B6 nalazi se u riži, krumpiru, ribi, a vita-min B9 u špinatu, avokadu, dinji, oraša-stim plodovima, mrkvi. Šaka badema, lješnjaka ili oraha djelovat će i na fizički umor i na intelektualne funkcije.

  Wake up- voćno-začinska kombinacija Obiluje ljekovitim i nutritivnim svoj-stvima koja će vam napuniti baterije za svakodnevne napore. Stoga “Probudite se” uz ovaj razbuđujući koktel.SastojciZa 2 osobe * 1 žličica naribanog korijena đumbira * 1 žlica smeđeg šećera * pola limuna * 400 ml Lero Ananas juiceaPripremaVrijeme pripreme: 15 minU zdjelicu stavite naribani korijen đumbira, dodajte šećer i limunov sok. Dobro promiješajte (oko 1 minutu) da se okusi prožmu.Ulijte sok od ananasa, dobro pro-miješajte i pustite 5 minuta da se sastojci slegnu.Sok procijedite.Po želji, dodajte malo leda i popijte odmah.

 • 17KUHAR I RECEPT

  Mirjana Kozlina

  Mirjana Kozlina može se pohvaliti kako je tijekom dosadašnje karijere ostvarila vrhunske rezultate u sla-stičarstvu. Između ostalog, čak je trostruka državna prvakinja Hrvatske i to 2009., 2010. i 2011. godine. Osim toga osvojila je i prvo mjesto na Zagrebačkom festivalu slastica, te u izradi Hrvatskih autohtonih deserata. Slastičarstvo je specijalizirala u Berlinu u re-storanu s 2 Michelinove zvjezdice, a danas ima licencu za mentora te internog trenera slastičarstva za cijelu Regent korporaciju. Što se iskustva tiče, rado ističe kako je pre-zentirala paletu hrvatskih slastica u zemlji i inozemstvu i to za potrebe hrvatskog vele-poslanstva u Mađarskoj, za potrebe turistič-ke zajednice i udruge ugostitelja Njemačke, te Hrvatske turističke zajednice u Japanu. Popis osoba pak, kojima je spravljala svoje slastice također je impresivan, pa su u njezi-nim desertima uživali španjolska princeza, tajlandska princeza, premijeri Republike Hr-vatske, britanska princeza Ann, pjevač Chris Rea, Sting, Depeche Mode, glumac Orlan-do Blum, Bob Dilan, Brian Ferry, engleska i bugarska nogometna reprezentacija, Gary Kasparov, Juan Antonio Samaranch, nje-mački predsjednik Hans Dietrich Gencher, Saudijski princ s obitelji te mnogi drugi.Kada ste dobili posao i kako je teklo dalje?Iz školskih klupa sa 16 godina sam počela raditi kao slastičar. Imala sam najbolji mo-gući put. Počela sam kao pomoćni slastičar i nakon nekoliko godina zaustavila sam se na radnom mjestu slastičar I. Moja želja je oduvijek bila šef slastičarne no mogućnost da to postanem u tom trenutku u tako velikom hotelu bila je jako mala iz razloga što su već postojali šef slastičarne i njegov zamjenik od kojih sam i učila. No za mene vrijedi jedno pravilo «ako nešto jako želiš svim srcem onda će ti se želja i ostvariti». Renovacijom hotela i dolaskom stranog

  Manchmalow s kupinama,jelly borovnice, maline gateau

  Manchmalow120 g šecera20 g pirea od kupina150 g želatine DolcelaDolcela želatinu namočimo u 2 dcl hladne vode, šećer kuhamo s 1,5 dcl vode i pireom od kupina. Kada zakipi spojimo smjese i miješamo mikserom dok se smjesa ne udvostruči i postane pjenasta te ohladimo.

  Jelly borovnice100 g borovnica

  Slatki dodir fantazije

  Šefica slastičarnice Regent Esplanadešefa kuhinje dodijeljena mi je titula Šefa slastičarne, na kojoj poziciji se i trenutno nalazim. Postoje li ljudi u struci koji su značajnije utjecali na Vaš rad? Tko su oni?Tijekom godina usvojila sam puno stilova od različitih šefova s kojima sam radila, te od šefova koji su gostovali u hotelu Espla-nade. Od svakog od njih sam nešto naučila. Svatko od njih ima svoj stil rada, kuhanja, izrade slastica te komunikacije sa suradni-cima tj. slastičarskom ekipom. Imala sam sreću što su htjeli podijeliti svoje znanje i iskustvo sa mnom. Trenutačno radim sa sa-dašnjim šefom kuhinje gosp. J.J Velom koji je izuzetno kreativan i uči me modernoj izradi slastica te spajanju raznih sastojaka koji naizgled izgledaju nespojivi. Kroz Vaše dosadašnje iskustvo ste vjerojatno imali određenih poteškoća i stresnih situacija tijekom kojih ste morali improvizirati, snalaziti se. Koja od njih su Vam ipak ostala u dobrom sjećanju?Naravno da u svakom poslu ima manje ili više stresnih situacija, pa tako i u mojem.

  Jedna od najgorih je bila kada je protokol jednog veleposlanstva zaboravio naruči-ti kompletnu večeru za 50 osoba gdje su gosti bili visoki hrvatski političari s temom potpisivanja važnog ugovora. Kada je pred-stavnik stigao u hotel sat ranije da provjeri da li je sve spremno i vidio restoran takoreći zatvoren, umalo nije dobio srčani udar. Na-ravno da je uz VIP večeru trebao i VIP desert. Ukratko morala sam izmisliti desert, napra-viti ga i servirati, a da nitko ne primijeti da je narudžba zaboravljena. Zadovoljni gosti te njihova pohvala deserta je ono što ostane u sjećanju i daje motivaciju za daljnji rad.Gdje se vidite u skorijoj budućnosti? Im-ate li namjeru nakon iznimnog domaćeg, internacionalizirati Vaš uspjeh?Moram priznati da upravo ovih dana sa svo-jom boljom polovicom razgovaram o pla-novima za budućnost. Dosta je teško od-lučiti kuda dalje budući da su mogućnosti za slastičare prilično sužene. Bilo bi idealno kada bi bila u mogućnosti svoje znanje pre-nositi dalje novim generacijama budućih slastičara, ali i kolegama kako bi hrvatsko slastičarstvo podigli na još veći nivo. Jed-na od opcija je u svakom slučaju i odlazak u inozemstvo te nastavak karijere u nekom od vrhunskih hotela u Hong-Kongu, Shang-hai-u ili Los Angelesu, a postoji mogućnost i otvaranja vlastite edukacijske kuće pa i slastičarne. U svakom slučaju čekam dobru ponudu o kojoj sam spremna razmisliti.

  10 g glukoze90 g šecera1 mahuna vanilije500 ml soka od borovnice1 g agar-agar10 g želatine DolcelaSve sastojke lagano kuhamo do vrenja,skinemo sa vatre i dodamo Do-lcela želatinu i agar-agar,prokuhamo jos 1 min., izlijemo na ravnu podlogu i ohladimo.

  Maline gateau1 l slatkog vrhnja100 g smeđeg šećera20 g želatine Dolcela50 g pirea od malina100 g bijele čokolade

  Polovicu vrhnja kuhamo sa smeđim šećerom, kada zakuha maknemo s vatre i dodamo čokoladu i pire te Do-lcela želatinu. U prohlađenu smjesu umješamo preostalo vrhnje od kojeg smo napravili šlag, ohladimo.

 • 18 ZAPOSLENICI

  Vozač viličara u marketinškom skladištu Stjepan Škripač ima više od 23 godine radnog staža u Po-dravki. I otac i majka su bili Podravkaši, kao i njegov brat Darko koji je vozač kamiona u našoj tvrtki. Stjepan je po-čeo raditi kao radnik na zelenim povr-šinama te uz rad položio ispit za vozača viljuškara. Nakon toga, radi u Logistici u gotovo svim pogonima Podravke. Una-trag šest godina radi u skladištu Marke-tinga. O poslu u skladištu Stjepan kaže:- Rad u skladištu je zanimljiv, posebice zna biti intenzivan uoči blagdana, kao primjerice protekloga Uskrsa, kada se organiziraju brojne prodajne i marke-tinške akcije na prodajnim mjestima. Moja ekipa u skladištu ima prilično isku-stva sa tim i u skladu s tim jako dobro i kvalitetno odradimo zacrtane ciljeve. Moram naglasiti da moj posao nije samo voženje viljuškara, već i priprema robe za isporuku te uostalom i poma-ganje kolegama u pakiranju proizvoda itd. Naime, u marketinškom skladištu radi zaista dobra i homogena ekipa, atmosfera je vrlo pozitivna i uvijek se nađe vremena za neku zafrkanciju.Dakle, Stjepan je zadovoljan s pos-lom.- Naravno, zadovoljan sam s poslom, iako smatram da bi plaća mogla biti veća. Uostalom, ovakva razmišljanja imaju gotovo svi radnici Podravke. S druge pak strane, svjestan sam gospo-darske i općenito društvene situacije u Hrvatskoj, globalne krize, nelikvidnosti, svakodnevnih otkaza i stečajeva. Uo-stalom, pa naši donedavni susjedi, njih 150 radnika Bilokalnika je završilo na cesti. Sve to pokazuje da Podravka je i dalje tvrtka s ogromnim potencijalom, tvrtka u kojoj plaće ne kasne i u kojoj se radnik osjeća siguran. Drago mi je što je nova Uprava među svoje prioritete stavila i nas radnike te odmah po dola-sku su nam podigli plaće. Je da to nije puno, ali čovjeka veseli. Ovim putem apeliram na njih ako se nađe prostora

  Stjepan Škripač

  Podravka je i dalje tvrtka s ogromnim potencijalomPiše: Boris Fabijanec, Foto: Berislav Godek

  Samo zajedništvom, samo radom i ponašanjem kao pravi Podravkaši možemo pomoći tvrtki i u konačnici sami sebi

  za još neko povišenje plaća radnicima, bili bi im neizmjerno zahvalni.Smatrate da Podravka ima potencijala te da će i u budućnosti biti bolje u našoj tvrtki?-Činjenica je da živimo u teškim gos-podarskim vremenima, ljudi su ne-zadovoljni, imaju gomile problema i briga, povlače se u sebe, ali samo za-jedništvom, samo radom i ponašanjem kao pravi Podravkaši možemo pomoći tvrtki i u konačnici sami sebi. I dan da-nas Podravka ima puno sjajnih ljudi koji mogu povući kada je najteže. Ako smo se nekada znali ponašati kao pravi Po-dravkaši, onda je sada definitivno vrije-me da se toga podsjetimo i naučimo one koji su to zaboravili.Kako Stjepan inače živi?- Kao što sam rekao živimo u teškim vremenima. Supruga Jasminka radi u ludbreškom Varteksu, a ne moram vam govoriti kakva je situacija s tom tvrt-kom. Kćer Ivana ide u gimnaziju, a sin Robin završava osmi razred osnovne

  škole. Oni koji imaju takve školarce jako dobro znaju koliko sve to košta i koliko je potrebno odricanja da bi uspjeli koli-ko-toliko odškolovati djecu. Pa neka mi netko kaže da je školovanje u Hrvatskoj besplatno. No, ne volim se žaliti jer mi-slim da smo ipak skromna familija koja nije zahtjevna i da bez obzira na teška vremena u kojima živimo, možemo ne-kako „zglihati“.Čime se bavite u slobodno vrijeme?- Imam male gorice koje obrađujem i taj posao me zapravo relaksira. Uz to, član sam Uprave Nogometnog klu-ba Močile pa gotovo svake nedjelje sam na utakmicama, a jedna od mojih obaveza je i kuhanje gulaša ili graha za nogometaše i vodstvo kluba. Nešto u zadnje vrijeme nisu neki rezultati, ali za to sigurno nije kriv moj gulaš jer svi govore da je moj gulaš prvorazredan. Naravno, gulaš, roštilj ili kotlovina su prisutni i u mojim goricama kada se nađem s pajdašima, a kao što znate, uz dobro jelo ide i dobra kapljica. Do sada se moji prijatelji nisu žalili na moje vino, dakle nije „glavoboljček“ – rekao je na kraju razgovora Stjepan Škripač.

 • 19UMIROVLJENICI

  Rodom iz bosanske Posavine Pero Katić se 1979. godine zapošljava u koprivničkoj Podravki kao referent nabave. Nakon godinu dana postaje vo-ditelj tadašnjega Plana i analize, potom radi u Uslugama, Industriji hrane, Teh-ničke usluge, Trgovina. Zatim je direktor Tehnike plasmana, a nakon toga direktor Ekonomsko-financijsko-računovodstve-nog sektora. Devedesetih godina po-staje pomoćnik direktora FC Ekonomija i financije, a 1996. godine i direktor te cje-line. Nakon toga, kako Pero kaže, dogo-dio se ADL koji ih je na neki način raspr-šio, a to znači da 1998. godine dolazi do reorganizacije te Pero dobiva niže rangi-rano mjesto kao direktor službe Obve-za i tražbina gdje radi do 2001. godine. Unutar sektora Upravljanje materijalima postaje direktor Zajedničkih poslova, a reorganizacijom 2005. godine postaje pomoćnik direktora Radne organizacije Proizvodnja 2. Tu radi do 2007. godine, kada postaje direktor komercijale Mlin i pekara i tu radi do 31. siječnja 2009. godine, mjesec dana prije završetka 30 godina rada u Podravki. Nakon toga je bio još 8 mjeseci prijavljen u Zavodu za zapošljavanje te u rujnu 2009. godine

  Pero Katić

  Podravki je uvijek dobro išlo kada je postojao kontinuitetPiše i Foto: Boris Fabijanec

  odlazi u mirovinu.- Kao što vidite radio sam na brojnim mjestima u Podravki. U sedmerokatnici sam proveo oko 20 godina, a ostalo po raznim pogonima. Radio sam s raznim strukturama, od vodećih ljudi do mno-gobrojnih radnika te s ponosom mogu istaknuti kako poznajem puno Podrav-kaša. Smatram da je danas veliki pro-blem Podravke što su se na neki način odvojili ljudi iz sedmerokatnice i proi-zvodnje – naglašava Pero Katić.Hoćete reći da su se nekadašnji ruko-voditelji više družili s radnicima?- Ova situacija danas me pomalo čudi jer u moje vrijeme svi smo se dobro poznavali i kako se ono kaže, bili smo pravi Podravkaši. Taj pojam kao da je zamro i na neki način ga treba obnoviti, ne znam kako danas. Neka se time bave mlađi. Imali smo nekad svoje susrete, radničko-sportske igre, te smo se više družili i poznavali. Na posao se odlazilo s veseljem. Toga danas imam dojam da nedostaje i mislim da je takvom stanju puno doprinijela ova kompjuterizacija. Mladi su zatvoreni u svojim sobama s kompjutorima i više razgovaraju preko mailova nego direktnim druženjem. Pa

  čak i između katova nema druženja. Uz to, uvijek je u Podravki bio problem iz-među starijih i mlađih. Doduše, danas su se stariji znatno razrijedili. Smatram da i to nije dobro jer Podravki je uvijek dobro išlo kada je postojao kontinuitet. Kod mene je prekinut 1998. godine jer do tada je postojao neki razvojni poslovni put i svatko je mogao donekle znati gdje će završiti za pet, deset godina. To je spo-menute godine prekinuto. Smatram da kontinuitet u Podravki mora postojati, a ovako ga naprasno prekinuti i ne poku-šati obnoviti, mislim da to nije dobro za Podravku.Gdje vidite budućnost Podravke?- Prije svega, jako mi je žao što smo se mi u povijesti rješavali i dezinvestirali odre-đene segmente Podravke poput poljo-privrede tzv. zelene Podravke. Podravka se mora okrenuti domaćoj poljoprivredi i pomoći hrvatskom selu. Bez proizvodnje i ulaganja u nju nema izlaza iz recesije i općenitog gospodarskog oporavka Hr-vatske jer ako je nama budućnost da sve samo uvozimo, mi ćemo ubrzo nestati. Naime, htio bih pitati, posebice zbog mlađih naraštaja u Podravki, jeste li još uvijek aktivni u Hrvatskom društvu političkih zatvorenika?- Ovo pitanje je zapravo podsjetnik da ljudima kažem kako su u našem druš-tvu bili i neki istaknuti Podravkaši, poput profesorice Zlate Bartl, Josipa Pavlovića i Darivoja Medeka. Što se pak tiče mene, ja sam upravo 71. godine morao otići iz bo-sanske Posavine i drugi dom našao u Po-dravki i Koprivnici jer sam tamo osuđen na 2 godine i 4 mjeseca zbog neprija-teljske propagande i hrvatskog naciona-lizma. Devedesetih godina je osnovano društvo Hrvatskih političkih zatvorenika i sada sam predsjednik županijske organi-zacije i član Izvršnog odbora u središnjici društva. Na žalost, svakim danom nas je sve manje jer prirodna selekcija čini svo-je.Čime se Pero bavi u slobodno vrijeme?- Često puta se nađem s brojnim Podrav-kašima u gradu, pred pivnicom pa malo s društvom zaigram belu, remi, pročakula-mo itd. Također, od 84. godine imam go-rice pa se u njima relaksiram, a nedavno sam posadio i dosta šljiva jer ipak sam ja Bosanac. U sklopu kuće imam vrt pa i tu pomažem supruzi.

 • 20

  RazniZašto plačeš sine?Tata se udario u prst čekićem.Pa zašto ti plačeš?Prvo sam se smijao!

  Kakva je sličnost između muškarca i hrastovog parketa?Ako ga dobro složiš možeš ga gazit i 40 godina.

  Kako se zove muškarac koji izgubi pamet?Udovac.

  Zašto muškarci ne primjenjuju kontakt očima?Zato sto sise nemaju oči.

  Zašto se plavuši sve želje ispunjavaju?Zato sto ima zlatnu ribicu.

  Je li istina da si dobio sina?Da, i presretan sam. -A supruga?Ona još ništa ne zna.

  ...i onda se ja bacim na lava i odrežem mu rep - hvali se lovac među prijateljima.Rep? Valjda glavu?-upita netko.Ma ne, glavu je već netko bio odnio.

  Čujem , Mujo, da si se zaručio?Jesam.Oprosti, a jeli ti zaručnica nevina?Ne znam ti ja to, pola sela kaže da je, a druga polovica da nije.

  Prije sata vjeronauka sin ispituje oca: -Tata, kako se zvala Adamova punica?Otac: “Pa Adam nije imao punicu. To je bio raj, sine moj.”

  Ulazi škot u dućan:Molim, dajte mi četvrt kg crnog kruha ... I ako vam nije teško, zamotajte ga u današnje novine.

  Mujo veli Hasi: Ima u Frankfurtu jedan restoran, jedeš i pi-ješ besplatno, a za seksanje još dobiješ 100 eura.Ma, tko ti je to rekao?Moja Fata.

  Na našem Jadranu davi se Englez turist i zapomaže: Help! Help!Na obali sjedi Dalmatinac i dovikne mu: Eto ti, bolje da si učio plivati, nego sto si učio engleski.

  Pitali Muju: “Što to radiš Mujo, sjediš i razmišljaš?”

  Karikatura: Ivan Haramija-Hans

  A Mujo odgovara: “Jok bolan, samo sjedim.”

  Koja je životinja novigracu najdraža? Žirafa, stoji u njego-vom vrtu, a jede iz tuđeg!

  Pita policajac vozača: “Što imate od zimske opreme?”. Vo-zač: “Duge gaće”.

  Kako je Crnogorac postao lijen? Rekao mu Bosanac: “Sjedi bolan, da ti nešto objasnim.”Koja je razlika između žene i države ?Državu treba čuvati od neprijatelja, a ženu od prijatelja !Optužili prezervativ da je kriv za neželjenu trudnoću.Pitaju ga na sudu što ima izjaviti u svoju obranu ?Rekao je: “Nisam kriv, navukli su me !”Žene su rođeni vozači: prvo te upale, zatim te vozaju, pa te zgaze, i na kraju zaobilaze.Mali Crnogorac se igra u pijesku, nađe malu žlicu, pa pita djedu što je to, a djeda odgovara: Brzo to baci, to ti je sje-me od lopate!

  Sjedi Crnogorac u kavani, kad mu zazvoni mobitel.“Alo, gdje me nađe i u ovoj kavani ...”

  ImenaMali Indijanac upita svoga oca, plemenskog poglavicu i vrača: “Tata, zašto mi imamo tako duga imena, a bijelci tako krat-ka, kao npr. Bill, Tex ili Sam?” Otac mu odgovori: “Vidiš sine, naša su imena simboli, znakovi, smisao, poka-zuju ljepotu naše kulture, a ne kao kod bijelaca, koje se prenose iz generacije u generaciju. Ujedno pokazuju, kako smo, bez obzira na progonstva, preživjeli. Na primjer, tvojoj je sestri ime - Mali Romantični Mjesec Iznad Jezera, jer je one noći, kada se rodila, upravo taj pre-krasni odsjaj bio u jezeru. Onda je tu tvoj brat, Veliki Bijeli Konj, koji galopira kroz preriju svijeta, koju vidiš iz našeg logora, što predstavlja našu sposobnost preživljavanja i životnu silu naših ljudi. Veoma je jednostavno i razumljivo. Imaš li još koje pitanje, Mali Puknuti Kondome Made In China?”

 • 21KULTURA

  Natječaj za najbolju neobjavljenu ljubavnu pjesmu “Zvonimir Golob”

  Gostuje Vera Čudina

  Udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke(UBIUDR), deseti put za redom raspisala je Natječaj za naj-ljepšu neobjavljenu ljubavnu pjesmu “Zvonimir Golob”. Na natječaju mogu sudjelovati autori s najviše tri dosad neobjavljene pjesme, koje treba do 1. svibnja poslati na adresu: Udruga bra-nitelja Podravke (UBIUDR), Koprivnica,

  Jelena Rozga, poznata splitska pje-vačica, otkrila nam je neke tajne o sebi. Naime, tijekom proteklih go-dina uspjela je postati ono što mnogim drugim pjevačima zabavne glazbe ne uspijeva, a to je da bude na samom vrhu.- Svi me pitaju, kako sam to uspjela? Formula je vrlo jednostavna. Treba mnogo raditi, znati što hoćete, ali i iza sebe imati tim vrhunskih stručnjaka-re-kla je.- Je li vam bilo žao kad ste odlučili otići, u nesigurne solističke vode?- Nije bilo lako. Ali, shvatila sam da je stiglo vrijeme da se okušam i u solo karijeri. U tome mi je naravno najviše pomogao Tonči Huljić. Danas sam pre-sretna što se moj trud isplatio.- Obično vas hvale, među ostalim, da imate i dobru liniju, da uvijek lijepo izgledate?- Jako mi je drago zbog toga. Ali, i za to treba mnogo truda i upornosti.- Jeste li dobra kuharica?- Volim dobro pojesti! No, šalu na stra-

  U koprivničkom klubu Nauti-lus, u ponedjeljak, 16. travnja u 19 sati, bit će održana tri-bina na kojoj će gostovati Vera Ču-dina, autorica nekoliko knjiga, sve popularnija kolumnistica, te jedna od najtraženijih vidovnjakinja. Orga-nizator susreta je Udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke (UBIUDR), a voditelj će biti Mladen Pavković. (M.P.)

  A. Starčevića 32. Proglašenje laureata Nagrade “Zvonimir Golob”, koja se sa-stoji od Velike zlatne plakete UBIUDR, bit će 1. lipnja u Zagrebu, na dan oblje-nice pjesnikove smrti. Sve pristigle ra-dove ocijenjivat će Prosudbeni sud sastavljen od književnika i hrvatskih branitelja. Ovim natječajem želi se po-taknuti, prije svega, mlade, na pisanje poezije, ali i podsjetiti na hrvatskog

  književnika i kritičara Zvonimira Golo-ba rođenog u Koprivnici 1927., a pre-minulog u Zagrebu 1997. godine. Na dosadašnjim natječajima je ukupno sudjelovalo više od pet tisuća autora, a nagradu “Zvonimir Golob” su primi-li: Enes Kišević, Željko Krznarić, Zlatko Tomičić, Duško Gruborović, Stanka Gjurić, Maja Gjerek, Kolinda Vukman, Alka Vuica i Božica Jelušić. (M.P.)

  Vegeta mi je uvijek pri rucinu. I sama znam ponekad pripremiti neko ukusno jelo. Ali, što god pripre-mam uvijek mi je Podravkina Vegeta pri ruci. Ne kažem to tek tako. Vjerujte.- Znači, znate i za ostale naše proizvode?- Kako ne bih znala? Tko ne zna za Po-dravkine juhe, primjerice. Ili za niz Be-lupovih preparata. Voljela bih jednom doći u Koprivnicu i razgledati pogone gdje se sve to proizvodi.- Znate li i da je Podravkino zaštitno lice za Studenu vrhunska atletičarka Blanka Vlašić...- Od Blanke sam mnogo naučila, iako nismo u istom poslu. Eto, i sama mi se jednom pohvalila kako je baš Podrav-ka u njezinim počecima dala joj “krila”, odnosno pomagala je na sve moguće načine. - Ima li nade da uskoro zapjevate i u Koprivnici?Nade uvijek ima. Doći ću. Već se sada radujem nastupu u vašem gradu- kaza-la nam dobro raspoložena Jelena Roz-ga. (M.P.)

 • 22 SPORT

  Odlična utakmica s Hajdukom i suspenzija Varaždinaca

  Posložena ekipa za Europu Počinje natjecanje u pikadu

  Podravka Vegeta brani kupU derbiju 24. prvoligaškog kola Slaven Belupo i Hajduk odigrali su bez pobjednika – 1:1. Iako

  su Slavenaši bili opasniji od gostiju, posebice u prvom poluvremenu kada su u vrlo izglednim prilikama bili Šaban i Vugrinec, ipak su Splićani poveli po-gotkom Lendrića. No, sjajan pogodak Josipa Brezovca u 80. minuti utakmice donio je toliko očekivani bod kopriv-ničkom prvoligašu i veliko zadovolj-stvo njegovim navijačima koji su imali prigode gledati najljepšu proljetnu utakmicu na Gradskom stadionu. Strijelac izjednačujućeg pogotka za Slaven Belupo Josip Brezovec progla-šen je igračem utakmice, što mu je pri-činilo posebno zadovoljstvo.- Sretan sam zbog pogotka, a još više zbog svoje igre. Bili smo zaista prava momčad, a posebno smo dobro igrali prvih pola sata kada je Hajduk bio po-

  Ekipa RK Podravka Vegeta bit će u novoj euro sezoni jača nego u prošlom razdoblju. Svoju vjernost klubu u narednih godinu dana potvrdile su Sanja Damnjano-vić, Lidija Horvat i Vesna Milanović Litre,a ovih dana to će. Kako se oče-kuje, učiniti i Anita gaće. Usto prvo-timkama se pridružila i Mađarica Ani-ta Bulath koja je već igrala u dresu Podravke , a kojs je potpisala ugovor na dvije godine.- Ekipu smo posložili u okviru finan-

  Sve aktivniji, Pikado klub UBIUDR Podravka organizira ekipno pr-venstvo Podravke u pikadu “Od srca srcu”. Prvenstvo će se održati od 5. do 16. svibnja u prostorijama Pika-do kluba na Šoderici (bivša vikendica Održavanja). Ekipa broji dva člana, a mogu se prijaviti svi zainteresirani za-poslenici naše tvrtke. Kotizacija po eki-pi iznosi 20 kuna. Prijave se primaju do 20. travnja kod tajnika kluba Klaudija Bebeka (mob. 098-983-7229), gdje se mogu dobiti i pobliže informacije. Or-ganizator osigurava prostor, opremu, osvježavajuće piće i nagrade za četiri najbolje ekipe. (M.P.)

  Rukometašice Podravka Vege-te prvi susret polufinala igrat će 21. travnja s Dalmatinkom. Utakmica u Srednjoškolskoj sport-skoj dvorani u Đurđevcu počinje u 17 sati. Podravka Vegeta brani kup osvojen prošle godine u Samoboru. (D.J.)

  SLAVEN BELUPO - HAJDUK 1:1 - VARAŽDIN - SLAVEN BELUPO 0:3

  dređen na našem travnjaku. Da smo poveli u 10. minuti siguran sam da bi na kraju sva tri boda ostala u Koprivnici. Vjerujem da ćemo do kraja prvenstva nastaviti u takvom ritmu i plasirati se u Europsku ligu. Pogodak Hajduku jedan mi je od najdražih u dosadašnjoj karije-ri – rekao je nakon utakmice Brezovec. U 25. kolo Prve HNL Slaven Belupo je trebao gostovati kod Varaždina, ali kako su Varaždinci zbog dvije neodi-grane proljetne utakmice suspendira-ni, odnosno isključeni iz daljnjeg na-tjecanja, farmaceuti su bili slobodni i upisali su pobjedu - 3:0 bez borbe, kao i svi ostali suparnici varaždinskog kluba do kraja prvenstva.- Odmah nakon suspenzije Varaždina znalo se da nećemo igrati u 25. kolu i počeli smo s pripremama za sljedeću utakmicu kada nam u goste dolazi Lo-komotiva. Za nas će to biti vrlo važan

  cijskih mogućnosti, ali računajući na dobre rezultate kojima težimo. Mislim da je ova ekipa bolja od proš-logodišnje, jer ima iskustvo stečeno igrama u Ligi prvakinja, te pojačanje u Aniti Bulath. Vjerujemo u dvostru-ku domaću krunu, kao i dobar pla-sman u Ligi prvakinja- ističe direkto-rica kluba Božica Palčić.Rukometašice Podravka-Vegete za sada „voze“ po planu, bez prave kon-kurencije u domaćim natjecanjima. (J.L.)

  susret u kojem ćemo tražiti tri nova boda s kojima bi zadržali europske ambicije - rekao je trener Slaven Be-lupa Roy Ferenčina. Osim utakmice s Lokomotivom koja se igra 14. travnja na koprivničkom Gradskom stadionu s početkom u 16 sati, Slaven Belupo će do kraja prvenstva kod kuće još igrati sa Zadrom i Istrom 1961, dok će u go-ste Šibeniku i Rijeci. (B.F.)

 • Lino Lada Duo 260 g u limited edition šalici - Skupi sve 4!

  Kako se Lino lada maže na kruh i jede poslužena uz šalicu mlijeka, za sve njene ljubitelje pripremili smo posebno pakiranje – Lino ladu duo 260g u limited edition šalici.Lino lada duo je lako maziv kremni namaz kojem raskošan i prepoznatljiv okus daju posebno birani visokokvali-tetni sastojci – punomasno mlijeko, ka-kao i najfiniji lješnjaci.Uz pravilan odabir kruha od cjelovitog zrna i dodatak omiljene voćke postaje dio zdravog i hranjivog doručka. Nakon konzumacije kreme svaka će šalica sigurno pronaći svoje mjesto za obiteljskim doručkom. Pripremili smo 4 različita dizajna šalice s omiljenim med-vjedićem Linom. Skupi sve 4 i napravi svoju kolekciju!

  Novo pakiranje ČokolinaSve prijatelje Lina i Čokolina ovih dana na policama trgovi-na očekuje super iznenađenje - limena kutija s razigranim likom medvjedića Lina. U unutrašnjosti kutije pronaći ćete dvije vrećice Čokolina 200g i paketić sličica Euro-mania 2012. Limena kutija je poklon svima onima koji kupe Čokolino, baš kao i sličice koje najavljuju ovo-godišnje europsko prvenstvo u no-gometu. Dizajn same kutije u duhu je velikog sportskog događanja te je i Lino postao nogometaš koji vješto barata nogometnom loptom.Limenka zadržava svježinu Čokolina i čuva ga od vlage, a dobro će doći i za čuvanje ostalih Lino proizvoda. Osim što je vrlo korisno, ovo promo pakiranje unijet će u vaš dom duh nogometnog prvenstva i djelić na-vijačke atmosfere.