Velkommen til B£¦rum Vi lager forslag til vurderingssp£¸rsm£¥l som hjelp til vurderingsarbeidet i barnehagene

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Velkommen til B£¦rum Vi lager forslag til vurderingssp£¸rsm£¥l...

 • Styrermøte 06.04.2017

 • Agenda Kl.08.30 – 09.15: Informasjon fra barnehagekontoret Kl.09.15 – 09.30: Informasjon om Tidlig innsatsteam,

  v koordinator Kristine Ruud Kl.09.30 – 10.30: Kvalitet i barnehagen-voksnes interaksjon med barn

  Anne Kristoffersen Kostøl, Førstelektor ,Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU), Høgskolen i Innlandet

  Kl.10.30 Pause Kl.11.10 – 12.00: Anne K.Kostøl fortsetter

 • Videre arbeid med ståstedsanalysen

  Våren 2017 Evaluere tiltakene med foreldrene Innhente barnas synspunkter (ved hjelp av f.eks barnesamtaler, praksisfortellinger, pedagogisk dokumentasjon) http://www.barnehagetrivsel.no/

  Høsten 2017 Ny ståstedsanalyse av arbeidet med lek, mobbing og realfag

  http://www.barnehagetrivsel.no/

 • Evaluering av våre 3 satsingsområder etter det første året med felles barnehagemelding (ståstedsanalysen)

  Hvordan skal foreldrene være med å vurdere?

  Vi lager forslag til vurderingsspørsmål som hjelp til vurderingsarbeidet i barnehagene. Spørsmål til refleksjon.

  Eksempler på metoder for foreldrevurdering:

  Foreldremøte Foreldreundersøkelsen Utviklingssamtalene Samarbeidsutvalget Forløpende tilbakemeldinger gjennom året

  Høsten 2017 ny ståstedsanalyse (de 3 satsningsområdene)

 • Foreldrenes vurdering Spørsmål som kan brukes i vurderingsarbeidet med foreldrene

  På hvilken måte opplever dere at leken har en viktig plass i barnehagen? På hvilke måter har dere inntrykk av at barnehagen bidrar til å utvikle barnas sosiale ferdigheter? På hvilke måter opplever dere at barnehagen legger til rette for at barna skal være inkludert og delta i samspill med andre? På hvilke måter opplever dere at barnehagen arbeider aktivt med å stanse negative handlinger, slik at ingen opplever å bli ertet, plaget eller utstengt? Kjenner dere til (barnehagens) Handlingsplan mot mobbing? På hvilke måter opplever dere at barnehagen fletter realfag (naturfag og matematikk) inn i lek og hverdagsaktiviteter? På hvilke måter opplever dere at barnehagene legger til rette for at barna skal oppleve matematikkglede og glede ved å ferdes i naturen?

 • Videre satsinger i arbeidet med barnehagemeldingen 2015-2018

  • Barn fra språklige minoriteter - språkarbeid • Foreldresamarbeid • Barn med særlige behov • Kosthold og fysisk aktivitet • Overgangen mellom barnehage og skole

 • Arbeidsgrupper Foreldresamarbeid

  Vi skal Implementere enhetlige rutiner for foreldresamarbeid i alle barnehager Sørge for systematisk observasjon av barna før foreldresamtaler Implementere «Veileder i foreldresamtale» i alle barnehager Arbeidsgruppe Terje Viggen leder, Karin fra Ås bhg, Jenny fra Grindaberget Liv Tone, Jar fus, Jen ny, fraGrindaberget, Charlotte fra PPT og helsesøster

 • Barnehagen som helsefremmende og forebyggende arena

  Vi skal: Implementere overordnede retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet i barnehagene

  Arbeidsgruppe: Monica Andersen, Ingvild fra Øverland og Birte fra Glitre.

 • Språkmiljø og språkstimulering i barnehagene Vi skal:

  Foreta en regelmessig vurdering av språkmiljøet i egen barnehage, og nedfelle resultatene i konkrete tiltak i barnehagenes årsplan Tilby språkkartlegging til alle barn som vurderes å ha særskilt behov for språkinnsats og anvende de verktøy som vi gjennom erfaring og forskning vet er best Sette tidlig inn gode språkstimuleringstiltak for barn med behov for ekstra språkinnsats, og jevnlig evaluere virkningen av de tiltakene som er iverksatt Styrke språkopplæring hos barn med svake norskferdigheter og involvere flerspråklige foreldre i barnas språkstimulering Styrke personalets kompetanse om barns språkutvikling og språkstimulering Styrke personalets norskkompetanse (for de med annet morsmål enn norsk)- tilby (evt. obligatorisk) norskopplæring for ansatte uten norskprøve 3, knyttet til barnehagefaglige tema Utnytte den kompetanse flerspråklig personale innehar på andre språk enn norsk Utarbeide nye rutiner for å sikre mer aktivt arbeid når det gjelder informasjon og rekruttering av flerkulturelle barn i barnehagen

  Arbeidsgruppe:

  Lisbeth, Tone fra Språksenteret, Birgit, Gommerud Anne Lise Schie, Belset, Vera fra Kolsås, Kari Kolbjørnsen Bjerke,fra skole og en helsesøster.

 • Lage IKT-strategi for Bærumsbarnehagene: Arbeidsgruppe:

  Erik Førland, Birgit fra Gommerud, Axel fra Søråsen

 • Barn med spesielle behov

  Ledige pedagogressurser?

 • Info fra Kunnskapsdepartementet: Flere pedagoger i barnehagen

  En pedagogisk leder per 7 barn under 3 år En pedagogisk leder per 14 barn over 3 år Nytt forslag om bemanningsnorm kommer Meld. St. 21 (2016–2017)

  Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen

 • 24.april Lansering av den nye rammeplanen

  I HUNDSUND BARNEHAGE I BÆRUM

 • Implementering av ny Rammeplan for barnehagen

 • Implementeringslogikk – lokalt arbeid med Rammeplanen

  Er det en rød tråd

  fra formålsparagrafen og Rammeplanen

  til nasjonale tiltak

  til lokale planer, planlegging, gjennomføring og vurdering

  til valg av innhold, arbeidsmåter og organisering

  til barnehagenes praksis

  slik at barn (og foreldre) får et tilbud i tråd med Rammeplanen?

  Brukernavn Presentasjonsnotater ALI

 • Hva er implementering av ny Rammeplan?

  Implementere = å iverksette og realisere ny Rammeplan En kontinuerlig og systematisk prosess

  Implementeringen av ny Rammeplan skjer først og fremst gjennom det lokale arbeidet med rammeplanen

 • Refleksjonsspørsmål som kan bidra til gode prosesser i hver barnehage Personalet må eie rammeplanen. Hvordan jobber man for å få ny rammeplan kjent for alle nivåer i barnehagen? Viktig at barnehagene stiller seg spørsmål på forhånd om hvordan får vi til endring. Hva slags kompetanse har man på huset, hvordan rekrutterer man kompetanse?

  Barnehagen må deretter legge plan. Helt nødvendig for vellykket implementering? Det må legges til rette for spørsmål rundt hvordan man diskuterer ny rammeplan i personalgruppen. Barnehagene må se på hvordan man organiserer barnehagen. Nødvendig å diskutere grunnleggende spørsmål på forhånd på ulike nivå, fra eiernivå til avdelingsnivå. Hva bør eier gjøre - hvilken innsats bør eier legge ned? Refleksjon på forhånd er god tilnærming, og deretter tilpasse til ulike grupper. Det er særlig viktig å løfte de nye områdene. Hvordan få rammeplanen ut til foreldrene? Refleksjon over ny rammeplan må være en forpliktende aktivitet ettersom barnehagehverdagen er så hektisk. Viktig å skape forståelse for hva implementering er. Det er veldig fint at de ulike rollene og ansvaret blir løftet.

 • Udir: Arbeidet med implementeringsplanen (2016-2019)

  Faser i implementeringsplanen

  Tidspunkt Hovedaktivitet/ tiltak Evaluering

  Oppdateringsfasen 01.03.2017 - 01.08.2017

  Veiledning lokalt arbeid med Rammeplan (Film, refleksjonsspørsmål) foreligger april 2017 Plan for implementering kommuniseres april 2017 Oppdatere støtte- og veiledningsmateriell 1.8.2017

  Gjennomføringsfasen år 1 01.08.2017 - 01.08.2018

  Lansering av «pakke»: Udir.no nye barnehagesider Oppdatert støtte-og veiledningsmateriell Udir. og de nasjonale sentrene Lokal implementering Revidert kompetansestrategi

  Evaluering av implementering av ny Rammeplan:

  Oppfølgingsfasen

  01.08.2018 - 30.12.2019

  Lokal implementering Hva er status, behov og utfordringer? Tilsyn som virkemiddel?

 • Hva gjør Udir med støtte og veiledningsmateriell til ny rammeplan?

  Gjennomgår alle ressurser og oppdaterer de til ny rammeplan Endrer nettsidene om rammeplanen – kapittel i rammeplanen knyttes tettere opp mot støtte og veiledningsmateriell Bistår fylkesmannen med presentasjon på fylkesvise samlinger om implementering av ny rammeplan Reviderer og utvikler støtte- og veiledningsressurser i tråd med høringsinnspill og kunnskapsgrunnlag som er innhentet Utvikler støtte og veiledningsmateriell knyttet til lokalt arbeid med rammeplanen Implementeringskonferanse på Gardermoen 28.april

  Noen som skal dit?

 • Dispensasjoner 2011 - 2016 Dispensasjon ansatte 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Antall styrere i alt 203 206 196 200 217 202

  Antall styrere midl.disp 0,8% 0,9% 1,9% 3% 2,8% 4%

  Andel styrere m varig disp 0,2% 0,2% 0,4% 1% 0,5% 1%

  Andel årsverk styrere m disp 1,1% 1,2% 3,5% 3,2% 3,5% 4,6%

  Antall ped.ledere i alt 656 674 643 636 626 610

  Andel ped.ledere m midl.disp 10,5% 14,9 %

  19% 29,9 %

  32,3% 31,8%

  Andel ped.ledere m varig disp 2,3% 2,1% 2,7% 2,8% 3% 3,3%

  Andel årsverk ped.ledere med disp 12,7% 17% 23,9% 31% 33,5% 32,5%

  Antall styrere og ped.ledere i alt 859 880 839 836 840 812

  Andel styrere og ped.ledere m midl.disp

  8,8% 12,4% 15% 23,4 %

  24,6% 24,9%

  Andel styrere og ped.ledere m varig d