5
พญ.งใจ เจญล กมงานโสต ศอ นาก รพ.สวรรประชาก นครสวรร Chapter VIII H60-H95 Ear and Mastoid 1 Vertigo vs Dizziness Vertigo เยนรษะอาการวเองหนหองแวดอมหน Dizziness “นรษะอาการนงง นเยนรษะแไหน 2 Vertigo Peripheral vertigo สาเหเดำกา vestibular nucleus อาการเยนรษะกจะนแรง โดยเฉพาะการเปยนาทาง ความดปกทางวมวย ตรวจางกายไพบความดปกทางระบบประสาทน ตากระกในแนวราบ (horizontal nystagmus) Central vertigo สาเหในานสมองหอสมองกบอย อาการเยนรษะไนแรง กเนเซโดยไมนบอาการเยนรษะ จะมไปางรอยโรค ตรวจางกายพบความดปกทางระบบประสาทน ตากระกในแนวง (vertical nystagmus) หอหนวน (rotatory nyst.) 3 BPPV / BPV Benign paroxysmal positional vertigo Benign paroxysmal vertigo เนสาเหของการเยนรษะพบอยด ความมนโดยตรงบาทาง สามารถระากระนอาการไ อาการคงแรกกนแรงมาก จะปบววยการหกเยงากระน อาการเนมากจะวงเวลาเนนแวนไเอง อาจอาการเน เพราะเดนจากนนลอยอใน semicircular canal และนนเหาไปรบกวนอ vestibular sensory receptor 4

Vertigo vs Dizziness · Vertigo vs Dizziness Summary Diagnosis ICD-10 Central vertigo H81.4 Peripheral vertigo Benign paroxymal positional vertigo Meniere’s disease Vestibular neuronits

  • Upload
    others

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vertigo vs Dizziness · Vertigo vs Dizziness Summary Diagnosis ICD-10 Central vertigo H81.4 Peripheral vertigo Benign paroxymal positional vertigo Meniere’s disease Vestibular neuronits

พญ.งใจ เจญล

กมงานโสต ศอ นาก รพ.สวรรประชาก นครสวรร

Chapter VIII H60-H95 Ear and Mastoid

1

Vertigo vs Dizziness

Vertigo “เยนรษะ”

อาการวเองหนหองแวดอมหน

!

!

Dizziness “นรษะ”

อาการนงง นเยนรษะแไหน

2

Vertigo

Peripheral vertigo สาเหเดำกา vestibular nucleus

อาการเยนรษะกจะนแรง โดยเฉพาะการเปยนาทาง

ความดปกทางวมวย

ตรวจางกายไพบความดปกทางระบบประสาทน

ตากระกในแนวราบ (horizontal nystagmus)

Central vertigo สาเหในานสมองหอสมองกบอย

อาการเยนรษะไนแรง

กเนเซโดยไมนบอาการเยนรษะ จะมไปางรอยโรค

ตรวจางกายพบความดปกทางระบบประสาทน

ตากระกในแนวง (vertical nystagmus) หอหนวน (rotatory nyst.)

3

BPPV / BPV

Benign paroxysmal positional vertigo

Benign paroxysmal vertigo

เนสาเหของการเยนรษะพบอยด

ความมนโดยตรงบาทาง สามารถระากระนอาการไ

อาการคงแรกกนแรงมาก จะปบววยการหกเยงากระน

อาการเนมากจะวงเวลาเนนแวนไเอง

อาจอาการเน เพราะเดนจากนนลอยอใน semicircular

canal และนนเหาไปรบกวนอ vestibular sensory receptor

4

Page 2: Vertigo vs Dizziness · Vertigo vs Dizziness Summary Diagnosis ICD-10 Central vertigo H81.4 Peripheral vertigo Benign paroxymal positional vertigo Meniere’s disease Vestibular neuronits

Meniere’s disease

Endolymph hydrops / Labyrinthine hydrops

อาการเยนรษะเนอางนแรง วมบการไนลดลงและเยงง

ใน (tinnitus) ความกปวดหอแนในางใดางหง

เนำไหลายคง และคงกไเน 1–2 น แวหายไปเน

ปดาหอเนเอน

เดจาการงของ endolymph แวการแตกของเอเอนระหาง endolymph

5

Vestibular Neuronitis

Vestibular Neuritis / Labyrinthitis

อาการเยนรษะวมบคนไอาเยนอางมาก

อาการอยๆ นในเวลา 1 ปดา หายเนปกใเวลา 1–3 เอน

กประการเอไวสำมาอน

Herpes zoster oticus อาการเยนรษะ การไนลดลง ปวด

บเวณ วมบมำใสนตามมา บางรายหาเยววมวย

6

Vertigo vs Dizziness

Summary Diagnosis ICD-10

Central vertigo H81.4

Peripheral vertigo

Benign paroxymal positional vertigo

Meniere’s disease

Vestibular neuronits

Herpes zoster oticus

H81.3

H81.1

H81.0

H81.2

B02.0 + H94.0

Dizziness R42

7

[Plastic] Repair of pinna

Suture of laceration of pinna

Laceration of Pinna [S0.13]

Summary Procedure ICD-9-CM

Repair of pinna

Suture of laceration of pinna

18.79

18.4

8

Page 3: Vertigo vs Dizziness · Vertigo vs Dizziness Summary Diagnosis ICD-10 Central vertigo H81.4 Peripheral vertigo Benign paroxymal positional vertigo Meniere’s disease Vestibular neuronits

Otitis Externa

เนการกเสบของใบและ

Acute diffuse otitis externa [Swimmer’s ear]

Acute localized otitis externa [Furunculosis]

Chronic otitis externa

Necrotizing otitis externa [Malignant otitis externa]

Otomycosis

Eczematous otitis externa: Atopic dermatitis, Psoriasis, SLE,

Eczema

9

Acute Otitis Externa

Infectious Otitis Externa

Bacterial Fungal Viral

Diffuse OE Otomycosis Herpes Zoster

Furunculosis Herpes Simplex

Malignant OE Bullous OE

Non infectious Otitis Externa

Atopic dermatitis Psoriasis

Malignant OE Contact dermatitis

10

Malignant Otitis Externa

เนนนอกกเสบเดจากเอ Pseudomonas aeruginosa

กพบในวยมนำเน งอาเนเบาหวาน ใยา

สเยรอย เคยไบการฉายงมาอน

อาการปวดมาก บวมมาก ตรวจพบ granulation tissue

กเดการกเสบกลามไปงอยวะางเยง เน นกลาง

อมำลายหา เอมสมอง

11

Otomycosis

การกเสบของวหงของเดจากเอรา

เดหงำเา การใยาหยอด การแคะน ำหนวกเอง

ประเคยาดใน ภาวะมนบกพอง

กรระชดเอราไ ในกเนำจย

Aspergillus niger

Candida

ขาวคายเนย (whitish cheesy material) สายใยและสปอำ (cottony matrix)

12

Page 4: Vertigo vs Dizziness · Vertigo vs Dizziness Summary Diagnosis ICD-10 Central vertigo H81.4 Peripheral vertigo Benign paroxymal positional vertigo Meniere’s disease Vestibular neuronits

Documentation for Otitis Externa

Noninfective otitis externa

Actinic otitis externa

Chemical otitis externa

Contact otitis externa

Eczematoid otitis externa

Infective otitis externa

Reactive otitis externa

Malignant otitis externa

13

Summary Diagnosis ICD-10

Cellulitis of pinna

Abscess of pinna

H60.1

H60.0

Acute otitis externa

Cellulitis of external ear canal

Abscess of external ear canal

Furunculosis of external ear canal

Swimmer’s ear

Malignant otitis externa

H60.5

H60.1

H60.0

H60.0

H60.3

H60.2

Chronic otitis externa H60.8

Otitis Externa

14

Summary Diagnosis ICD-10

Eczema of pinna

Erysipelas of pinna

Perichondritis of pinna

H60.5

A46+H62.0

H61.0

Otomycosis

Ramsay Hunt syndrome [Herpes zoster oticus]

Radiation-induced otitis externa

B36.9+H62.2

B20.8+H62.1

H61.8

Cholesteatoma of external ear H60.4

Otitis Externa

15

Summary Diagnosis ICD-10

Exostosis of external ear canal H61.8

Acquired deformity of pinna

Cauliflower ear

Acquired stenosis of external ear canal

H61.1

M95.1

H61.3

Otitis Externa

16

Page 5: Vertigo vs Dizziness · Vertigo vs Dizziness Summary Diagnosis ICD-10 Central vertigo H81.4 Peripheral vertigo Benign paroxymal positional vertigo Meniere’s disease Vestibular neuronits

Foreign Bodies in ENT

แนวทางการนกการจยและตถการ

: ระำแหงตรวจพบหอสงยางแปลกปลอมคาอ

: ระตถการใำเอางแปลกปลอมออก

17

Foreign Bodies in ENT

18

Foreign Bodies in ENT

Summary Diagnosis ICD-10

Foreign body in ear

Foreign body in nasal cavity

Foreign body in nasal sinus

Foreign body in pharynx

Foreign body in esophagus

Foreign body in trachea

Foreign body in bronchus

T16

T17.1

T17.0

T17.2

T18.1

T17.4

T17.5

19

Foreign Bodies in ENT

Summary Procedure ICD-9-CM

Otoscope to remove foreign body

Rhinoscope to remove foreign body

Sinusotomy to remove foreign body

Remove foreign body from pharynx

Esophagoscope to remove foreign body

Bronchoscope to remove foreign body

Bronchoscope to remove foreign body

98.11

98.12

22.50

98.14

98.02

98.15

98.15

# ไองใรสตถการของการองกองตรวจ

20