viewPoznmku pod čiarou 10) navrhujeme nahradiť textom: „zaveden ako STN EN ISO 9001: ... Požiadavky (ISO 9001: 2015) (01 0320)“. Spoločn odvodnenie:

  • Published on
    26-May-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

vznesen Pripomienky vrmci medzirezortnho pripomienkovho konania

Vyhlka Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o rozsahu, podmienkach a spsobe poskytovania dotcie na zhotoven dreven rodinn dom s nzkou potrebou energie

Poet vznesench pripomienok, ztoho zsadnch

97 / 25

Subjekt

Pripomienka

Typ

APZ

k 1, ods. 3, psm. c) bod 4 Bod 4 iadame nahradi novm psm. d), ktorho bude znie: d) ktor je zhotoven z vrobkov vrobcu s certifikovanm systmom manarstva kvality poda ISO 9001 a/alebo zhotovite m certifikovan systm manarstva kvality poda ISO 9001. Poznmku pod iarou 10) navrhujeme nahradi textom: zaveden ako STN EN ISO 9001: 2016 Systmy manarstva kvality. Poiadavky (ISO 9001: 2015) (01 0320). Spolon odvodnenie: legislatvna zrozumitenos podmieujca efektivitu uplatnenia a aplikovatenos vyhlky v praxi.

Z

APZ

k 1, ods.1 Navrhujeme nahradi slov "s nzkou potrebou energie" slovami "s nzkou potrebou tepla na vykurovanie". Odvodnenie: Potreba energie zaha rad technickch systmov (vykurovanie a prprava teplej vody), km rodinn dom na bze dreva je charakteristick tm, e ovplyvuje potrebu tepla na vykurovanie, ktor sa preukazuje poda STN 73 05340-2: 2012/Z1: 2016. V prvom rade mus preukza drevodom splnenie energetickho kritria poda STN; poiadavka na A1 a 0 by mala nasledova ako druh podmienka na poskytnutie dotcie.

Z

APZ

k 2 ods. 1Odporame vypusti slov "Slovenskej republiky" Odvodnenie: z najvou pravdepodobnosou ide o diskriminciu obanov inch lenskch ttov E, ktor maj trval pobyt na zem Slovenska, ako aj o obmedzenie obchodnho priestoru pre zhotoviteov stavieb.

O

APZ

k celmu materiluS proklamovanm cieom nvrhu vyhlky, ktorm je zvenie domceho dopytu po vrobkoch z dreva ako dleitho predpokladu zvenia miery domceho spracovania a vyuitia surovho dreva, a tm aj zamestnanosti v tomto sektore, ako aj s cieom podpori bvanie obanov Slovenskej republiky najm na vidieku a zni energetick nronos bvania mono samozrejme shlasi. Nvrh vyhlky vak, a to od dvodovej sprvy a po vlastn nvrh vykazuje vea nepresnost, zbytonho vysvetovania, nesprvnych odkazov, nedvodn zniovanie (v prpade hlavnho mesta SR Bratislavy) i zvyovanie podpory priom z nvrhu ani nevyplva, e zhotoviteom me by len podnikatesk subjekt, ktor vyuva vrobky z dreva aenho na Slovensku ...! iadame stiahnutie nvrhu vyhlky z legislatvneho konania a jej zsadn prepracovanie.

Z

APZ

k 1, ods. 3, psm. c) iadame nahradi navrhnut znenie 1 ods. 3 psm. c) nasledovne: c) ktor je zhotoven zo stavebnch vrobkov spajcich poiadavky prvnych predpisov upravujcich sprstupovanie a uvdzanie stavebnch vrobkov na trh x). S tm, e Poznmka pod iarou x) bude znie: X) zkon . 133/2013 Z. z. o stavebnch vrobkoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 91/2016 Z. z., vyhlka Ministerstva dopravy, vstavby a regionlneho rozvoja SR . 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupn stavebnch vrobkov a systmy posudzovania parametrov v znen vyhlky . 177/2016 Z. z. a nariadenie Eurpskeho parlamentu a Rady (E) . 305/2011 z 9. marca 2011, ktorm sa ustanovuj harmonizovan podmienky uvdzania stavebnch vrobkov na trh a ktorm sa zruuje smernica Rady 89/106/EHS (. V. E L 088, 4. 4. 2011) v platnom znen.

Z

APZ

k 4 iadame vypusti bez nhrady v ods. 1 psmen c) a d). Odvodnenie: ide o nedvodn obmedzenie obchodnho priestoru pre zhotoviteov stavieb a v konenom dsledku o znenie pozitv, ktor by mala tto vyhlka prinies v zujme proklamovanho ciea: zvi mieru domceho spracovania a vyuitia surovho dreva.

Z

APZ

k 2 ods. 5iadame vypusti ods. 5 bez nhrady. Odvodnenie: vznik oprvnen otzka, ako me iadate vedie, i "zhotovite domu uzatvoril zmluvu o zhotoven domu s viac ako desiatimi iadatemi, ktor podali iados v roku, v ktorom sa poskytuje dotcia" ?!.

O

AZZZ SR

celmu materiluAZZZ SR nem pripomienky

O

GPSR

VeobecneUpozorujeme, e nvrh vyhlky v predloenom znen ide nad rmec splnomocovacieho ustanovenia 1 ods. 2 zkona . 543/2007 Z. z. o psobnosti orgnov ttnej sprvy pri poskytovan podpory v pdohospodrstve a rozvoji vidieka v znen neskorch predpisov uvedenho v vodnej vete nvrhu vyhlky.

O

MDaVSR

10. V 1 ods. 3 odporame doplni psmeno d), ktor znie: d) ktor je zhotoven z vrobkov vrobcu s certifikovanm systmom manarstva kvality poda ISO 9001 alebo zhotovite m certifikovan systm manarstva kvality poda ISO 9001.8). Poznmka pod iarou k odkazu 8) znie: Zaveden ako STN EN ISO 9001: 2016 Systmy manarstva kvality. Poiadavky (ISO 9001: 2015) (01 0320).. Odvodnenie: certifikcia systmu manarstva kvality neme by alternatvou k postupom certifikcie poda zkona, vyhlky alebo nariadenia. Systm manarstva kvality me ma vrobca alebo zhotovite.

O

MDaVSR

11. V poznmke pod iarou k odkazu 13 odporame na konci doplni slov v znen zkona . 69/2012 Z. z..

O

MDaVSR

12. V 2 ods. 1 odporame vypusti slov ktorm je oban Slovenskej republiky. Odvodnenie: Upozorujeme predkladatea na skutonos, e viaza poskytnutie dotcie len na obana Slovenskej republiky me by diskriminan voi obanom inho lenskho ttu Eurpskej nie, Eurpskeho hospodrskeho priestoru alebo vajiarskej konfedercie, ktor maj trval pobyt na zem Slovenska. Vstupom Slovenskej republiky do Eurpskej nie sa primrne prvo Eurpskej nie stalo sasou nho prvneho poriadku. Vzhadom na to umoni poskytnutie dotcie iba obanom Slovenskej republiky s trvalm pobytom na zem Slovenska me by diskriminan voi obanom inho lenskho ttu Eurpskej nie, Eurpskeho hospodrskeho priestoru alebo vajiarskej konfedercie, ktor maj trval pobyt na zem Slovenska a v rozpore napr. s l. 20 a 21 Charty zkladnch prv Eurpskej nie.

O

MDaVSR

13. V 2 ods. 4 odporame predkladateovi v psmene b) bliie pecifikova vecn bremen viaznuce na pozemku pod rodinnm domom, ktor bud dvodom pre neposkytnutie dotcie. Odvodnenie: Poda nvrhu vyhlky dotcia nebude poskytnut iadateovi, ak na pozemku, na ktorom je zhotoven rodinn dom, viazne vecn bremeno. Tto podmienka m svoje opodstatnenie v prpade vecnch bremien, ktor vznikli priinenm iadatea. Poukazujeme vak na skutonos, e vecn bremen na pozemku mu vznika aj zo zkona (napr. prvo na prstup k elektrickmu vedeniu pre dritea povolenia poda zkona . 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov) alebo na zklade rozhodnutia sdu (napr. prvo cesty pre vlastnka susediaceho pozemku poda 151o ods. 3 Obianskeho zkonnka). Pozemky, na ktorch viazne takto vecn bremeno s naalej spsobil uvania a je mon na nich v rmci monost zhotovi rodinn dom a neruene ho uva. Poda nvrhu vyhlky vak vlastnk takhoto pozemku vak bude vylen z monosti zska dotciu.

O

MDaVSR

14. V 2 iadame vypusti odsek 5. Odvodnenie: Navrhovan podmienka neposkytnutia dotcie zaklad nerovnos anc pre iadateov. iadate neme vedie, i v ase rozhodovania o poskytnut dotcie u bola poskytnut dotcia na rodinn domy, ktor zrealizoval ten ist zhotovite a teda i m ancu zska dotciu. Ak po vyhlsen vzvy na predkladanie iadost bude v krtkom ase doruench viac ako 10 iadost o poskytnutie dotcie na rodinn dom, ktor zrealizoval ten ist zhotovite, o spench iadateoch bude rozhodova rchlos, s akou Pdohospodrska platobn agentra tieto iadosti posudzova. Z pohadu zhotovitea tto podmienka taktie obmedzuje fungovanie podnikateskch subjektov na trhu nie len v Slovenskej republike, ale aj v Eurpskej nii. Taktie z nvrhu jednoznane nevyplva, e zhotoviteom me by len podnikatesk subjekt, ktor vyuva vrobky zo slovenskho dreva, o je cieom nvrhu. Tto pripomienku povaujeme za zsadn.

Z

MDaVSR

15. V 3 ods. 1 odporame zvi Pdohospodrsku platobn agentru ako subjekt oprvnen na zverejnenie vzvy. Odvodnenie: Zkon . 543/2007 Z. z. neobsahuje splnomocnenie pre Pdohospodrsku platobn agentru na vyhlsenie vzvy na podvanie iadost o dotciu. Poda 7 ods. 1 psm. q) tohto zkona me Pdohospodrska platobn agentra zverejni len vzvu tkajcu sa programu propagcie ponohospodrskych vrobkov na vntornom trhu. Poda 1 ods. 2 zkona . 543/2007 Z. z. stanovenie rozsahu, podmienok a spsobu poskytovania podpory je v psobnosti Ministerstva pdohospodrstva a rozvoja vidieka SR.

O

MDaVSR

16. V poznmke pod iarou k odkazu 17 odporame slov neskorch predpisov nahradi slovami zkona . 198/2007 Z. z..

O

MDaVSR

17. V 3 ods. 2 iadame psmeno g) upravi takto: g) overen kpia certifiktu ISO 9001,. Odvodnenie: SK certifikt o nemennosti parametrov podstatnch vlastnost vrobku a SK certifikt o zhode systmu riadenia vroby u vrobcu s dokumenty vo vlastnctve vrobcu, iadate nem monos ich zska. Distribtor alebo in odberate spolu s prvou dodvkou vrobku zskaj od vrobcu v psomnej forme SK vyhlsenie o parametroch poda 6 ods. 4 zkona. Pre harmonizovan oblas uvdza ustanovenia k poskytnutiu vyhlsenia o parametroch lnok 7 nariadenia. Tto pripomienku povaujeme za zsadn.

Z

MDaVSR

18. V poznmke pod iarou k odkazu 19 odporame na konci doplni slov v znen zkona . 479/2005 Z. z..

O

MDaVSR

19. V 4 odporame predkladateovi zvi vku podpory. Kee poda nho nzoru je vka podpory nesystmov a neprimerane vysok v porovnan s ostatnmi podpornmi nstrojmi vlastnckeho bvania. Taktie nevidme dvod pre znenie vky poskytovanej podpory na zem hlavnho mesta Slovenskej republiky, resp. zvenie podpory na dom, ktor sa nachdza na zem obce v najmenej rozvinutom okrese. Takto znenie , resp. zvenie vky podpory je diskriminan voi jednotlivm iadateom a nem priamu svislos s cieom nvrhu vyhlky.

O

MDaVSR

2. Poadujeme legislatvne upravi mechanizmus poskytovania informci o poskytnutej ttnej podpore na zhotoven dreven dom Ministerstvu dopravy a vstavby SR. Odvodnenie: Poda zkona . 575/2001 Z. z. o organizcii innosti vldy a organizcii strednej ttnej sprvy v znen neskorch predpisov MDV SR zodpoved za tvorbu a uskutoovanie ttnej bytovej politiky a povauje za dleit ma k dispozcii vetky relevantn informcie tkajce sa ttnej podpory do oblasti bvania. Informcie o poskytnutch dotcich na zhotoven dreven rodinn dom bud vyuvan nielen na nrodnej rovni pri nastavovan priort ttnej bytovej politiky, ale aj na medzinrodnej rovni. Za elom medzinrodnch porovnan o rznych aspektoch politiky bvania na Slovensku, ako aj alch analz je MDV SR oslovovan medzinrodnmi partnermi (OSN, OECD, World Bank a pod.). Z uvedenho dvodu povaujeme za dleit disponova aktulnymi a presnmi informciami o uvedenej forme podpory. Tto pripomienku povaujeme za zsadn.

Z

MDaVSR

20. Poda veobecnej asti dvodovej sprvy k nvrhu vyhlky je poskytovanie dotci na zhotoven dreven rodinn dom s nzkou potrebou energie v slade s Koncepciou ttnej bytovej politiky do roku 2020 a jej prioritami. Ministerstvo dopravy a vstavby Slovenskej republiky (alej len MDV SR) ako stredn orgn ttnej sprvy zodpovedn za tvorbu a uskutoovanie bytovej politiky zsadne neshlas s uvedenm tvrdenm. Odvodnenie: Snahou MDV SR v oblasti bytovej politiky je zvyova fyzick a cenov dostupnos bvania pri dosiahnut o najvej finannej a energetickej hospodrnosti. V tomto zmysle s prijat a v praxi uplatovan ekonomick nstroje v oblasti verovej a dotanej politiky, zameran najm na zniovanie finannch barir svisiacich s obstaranm a uvanm primeranho bvania tak, aby bolo pre obyvatestvo dostupn. Je potrebn zdrazni, e v sasnosti vyuvan nstroje sleduj konkrtny cie alebo podporu konkrtnej znevhodnenej skupiny na trhu s bvanm. Vlastncke bvanie sce na Slovensku predstavuje najrozrenejiu formu bvania, avak zrove aj jednu z barir mobility pracovnej sily a aj z tohto dvodu je draz kladen na rozvoj njomnho bvania (verejnho, ako aj skromnho), ktorho nedostupnos predstavuje vny problm a m vy potencil posilni mobilitu pracovnej sily a zniova tak regionlne disparity. Nvrhom vyhlky sa podporuje vlastncke bvanie, o nie je prioritou ani cieom Koncepcie ttnej bytovej politiky do roku 2020. Zrove podpora vlastnckeho bvania je aj v rozpore s odporaniami OECD, poda ktorch by mala SR u aj sasn podporu vlastnckeho bvania minimalizova. Navrhovan podpora je nesystmov a neprimerane vysok v porovnan s ostatnmi podpornmi nstrojmi vlastnckeho bvania (pre porovnanie: priemern prspevok ttu k hypotekrnemu veru rone predstavuje cca 400 eur, to znamen, e priemern celkov podpora dosahuje rove 2 000 eur/5 rokov). Je dleit zdrazni, e navrhovanej podpore chba akkovek socilny rozmer, o je op v rozpore s Koncepciou ttnej bytovej politiky do roku 2020, poda ktorej intervencie ttu maj by smerovan len na vytvranie podmienok pre bvanie znevhodnench skupn obyvatestva. Vzhadom na finann nronos projektov drevench rodinnch domov je mone usdi, e podpora tak bude smerovan vym prjmovm skupinm, ktor nie s predmetom intervenci zo strany ttu v oblasti bvania. Tto pripomienku povaujeme za zsadn.

Z

MDaVSR

21. Odporame predkladateovi prepracova veobecn as dvodovej sprvy, kee obsahuje mnostvo nepresnost, propagciu konkrtneho vpotovho programu, neprpustn propagciu vybranch obchodnch spolonost.

O

MDaVSR

22. V dvodovej sprve veobecnej asti odporame bod 8 upravi takto: 8. Kvalita podporovanch drevench domov a energetick hospodrnos Ku kvalite samotnho drevenho rodinnho domu me prispie aj sm oban tm, e bude vybera takho zhotovitea drevenho rodinnho domu, ktor ponkne kvalitn referencie o svojej doterajej innosti. Samotn kvalitn vrobca ponka niektor z modernch metd kontroly vslednej kvality. Na trhu existuj spolonosti, ktor s dritemi rznych typov certifiktov kvality.. Odvodnenie: V texte sa zbytone vysvetuje znenie zkona, nariadenia a vyhlky, uvdzaj sa nepresn informcie, naprklad: - uvdzanie v jednom celku informcie o prvnych predpisoch pre stavebn vrobky a certifikcii kvality, priom nie je jasn rozdiel medzi zkonnmi podmienkami a certifiktmi a znakami kvality, - opis vznamu CE oznaenia nie je v slade s lnkom 8 nariadenia, - uvdzanie informci z neplatnch prvnych predpisov (naprklad v 6. odseku: nrodn technick osvedenie, znaka zhody CSK, eurpske technick osvedenie), - certifikcia sa nedefinuje ako najvy stupe posudzovania a overovania nemennosti parametrov, je to sas predpsanho systmu posudzovania parametrov, je potrebn neodvolva sa na certifikciu, ale na posudzovanie parametrov, resp. vyhlsenie o parametroch.

O

MDaVSR

23. V dvodovej sprve veobecnej asti odporame prepracova bod 11 v slade s ustanoveniam zkona . 50/1976 Zb. o zemnom plnovan a stavebnom poriadku (alej len stavebn zkon), resp. ho zjednodui s odkazom, e pred zaatm vstavby rodinnho domu je potrebn zabezpei prslun povolenia poda stavebnho zkona a jeho vykonvacch vyhlok. Odvodnenie: Stavebn zkon upravuje procesy v jednotlivch konaniach (zemn, stavebn, kolaudan); podrobnosti s upraven vo vykonvacch vyhlkach . 453/2000 Z. z. a 532/2002 Z. z. V stavebnom zkone s zadefinovan pecifick prpady, kedy sa nevyaduje vydanie samostatnho zemnho rozhodnutia; v prpade, ak rodinn dom je jednoduchou stavbou ( 139b ods. 1 psm. a) stavebnho zkona) je mon spoji zemn konanie so stavebnm konanm a vyda jedno rozhodnutie; ak sa vyd zemn rozhodnutie, v prpade jednoduchej stavby me nasledova pre stavbu ohlsenie stavebnmu radu a nie stavebn konanie. S to nasledovn ustanovenia staveb...

Recommended

View more >