Click here to load reader

VINCENT VAN GOGH 1606-1669 - dirim. : Vincent Van Gogh.pdf · PDF fileRESİM - Van Gogh VINCENT VAN GOGH 1606-1669 Van Gogh, 30 Mart 1853'te Hollanda. Brabant'ta Groot-Zundert kasabasında

 • View
  243

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of VINCENT VAN GOGH 1606-1669 - dirim. : Vincent Van Gogh.pdf · PDF fileRESİM - Van Gogh...

 • RESM - Van Gogh

  VINCENT VAN G O G H

  1606-1669

  Van Gogh, 30 Mart 1853'te Hollanda. Brabant'ta

  Groot-Zundert kasabasnda dodu. Lutherei bir

  rahip olan babas olunun sanat ticareti ile ura

  masn istiyordu, bundan dolay, onalt yanda

  Goupil Galerilerinde almaya balad. Bu kuru

  lusun Lahey ubesinde yl (1870-1873) alt.

  bundan sonra daha nemli olan Londra'da iki yl

  kalarak, sonunda 1875'te, Paris'teki merkeze ter

  fi edildi. Byk sanatlarn eserlerini inceleyerek

  mzelerde ve sanat galerilerinde vaktinin ounu

  geirdii halde, sanat tccar olarak bu grevi ile

  ilgilendii sylenemez.

  Ne yapacan bilmedii halde, ani bir karar ve

  rerek 1876'da galeriyi terk etti ve evine dnd.

  Orada ok okudu, ok sayda skeler yazd ve

  kendisini dine adad uzun dnemler geirdi.

  1879'da Belika'da bulunan Borinage maden

  oca blgesine misyoner olarak atand. Orada

  kald zaman iinde, kendi deyimiyle aresizli

  in ne olduunu buldu. Maden iilerinin tm

  glklerini ve fakirliklerini paylamakta srarly

  d, ou zaman elinde ne varsa onlara veriyordu.

  Bu, sanatnn kendini bedensel ve zihinsel ola

  rak ok yorduu bir dnemdir, bundan sonra

  salna hibir zaman kavuamamtr.

  1880 yaznda. Borinage'daki almalarn srd

  rrken, yaantsn resme adamann yapaca en

  iyi i olduu kararna vard. Kendisine, elinden

  gelen her yardm hi esirgemeyen aabeyi

  Theo'ya bu dncesini aklad. Maden iileri

  ve yaantlarnn izimleriyle doldurduu resim

  defterini alarak. Borinage'i terkettikten sonra, n

  ce 1880de Brksel'e anatomi ve perspektif al

  mak iin. sonra da ailesinin ksa bir zaman nce

  yerletii Etten'e gitti. Ailesinin sanat eilimlerine

  iddetle kars ktn grd ve orada kalan dul

  kuzeniyle mutsuz biten bir ak maceras yaad.

  1881 kn kuzeni Anton Mauve'un denetimi al

  tnda, ilk defa yalboyaya balad Lahey'de ge

  irdi. Elindeki ok az paray, o zamanlar Nu-

  enen'da bulunan ailesinin yanna maddi imkan

  szlklar nedeniyle dnd iin brakt. Chris

  tine adl bir fahie ile paylamaktayd. Nu-

  enen'daki iki yln ok alarak geirdi. Bu sra

  da, ailesinin kendisiyle evlenmesini reddettii

  komusu Margot Begemann'n intihar teebbs

  nn kuvvetli etkisinde kald.

  Babasnn ani lmnden sonra 1885 k An-

  vers'e oradan da sonraki iki yln geirdii

  Theo'nun yanna Paris'e gitti. Bu zaman zarfnda

  ve daha sonraki yllarda, byk sanat eserlerinin

  temelini oluturan tekniini ilerletti. Cormon'un

  ynettii bir sanat okuluna devam ederek orada

  Toulouse-Lautrec. Bernard ve dier gene ressam

  larla tant. Empresyonist sanatn geliimi zerin

  de Pissarro, Seurat, Signac ve Gauguin'le dostlu-

  DRM/Kasm-Arahk 2004

 • Kltr ve Sanat

  unu ilerletti. Van Gogh dinlenmek iin Arles'a

  gittiinde. Gauguin'i oraya ard. Gauguin.

  1888 Ekim'inde oraya gitti ve bunu izleyen iki ay

  boyunca iki ressam da ok iyi altlar. Gerekte

  her ikisi de deiik karakterlerdeydi ve bitip t

  kenmek bilmeyen mnakaalar sonucu Van

  Gogh. 1-i Kasm gecesi, gene bir delilik krizine

  tutularak Gauguin'e en azndan iki kere jilet b

  ayla saldrd ve sonucunda kendini cezalandr

  mak iin kulann ucunu kesti. Bu. lmne ne

  den olan ruhsal krizlerin ilkiydi.

  1889 Maysnda Saint-Remy'de Provence'daki

  akl hastanesine sk bir denetim altna girebilme

  si iin yatrld. Bundan bir yl sonra Empresy >-

  nist eserlerin koruyucusu ve toplaycs olan

  Doktor Gachet'nin kendisine bakmay kabul et

  mesi zerine Auvers-Sur-Oise'a gitti. Orava gider

  ken yolunun stndeki Paris'e urayarak aabe

  yi Theo ile ksa bir sre kalma olanan buldu.

  Bir ara iyiletiyse de Auvers'e gittikten iki ay son

  ra yine bir delilik krizi srasnda kendini vurdu.

  ki gn sonra. 29 Temmuz 1890da ldnde

  yannda aabeyi Theo ve arkada Gachet bulun

  maktayd.

  Modern ressamlar arasnda en ok beendii ve

  kendisinin de belirttiine gre. ressama "yeni g

  rler" getiren Millettir. Eski ustalardan Rembrant

  ve Hals' seviyordu. Onu ilgilendiren resimdeki

  insan unsurudur, resmin slubundan ok duygu

  sal ierii zerinde durmaktadr.

  Van Gogh, 1882'de Lahey'de kal srasnda ya

  lboyalarn yapmaya balad. Erken yalboyalar

  Hollanda Okulunun gerekiliinden kaynaklan

  mtr. Belirgin bir k-glge oyunu, koyu renk

  lekeleri gsterirler, boya bu eserlerde ok kaln

  kullanlmtr. Henz yalboya tekniine hakim

  deildir. Gvenle tamamlanm manzaralarna

  karn, kompleks bir boluk etkisi brakan sulu

  boyalarnda daha serbest daha ok anlatmcdr.

  Konularn Neunen'da geirdii yllarda (1883-85)

  doa izlenimlerinden almaya devan ediyordu.

  evre kyllerinin ve isizlerin g ve acl ya

  amlarn olduu gibi canlandrmak amacyla ka

  ba izgiler, kaln ve kmrl boya. gvenli ve

  belirgin fra darbeleri ve temel k-glge oyun

  larna bavurduu grlmektedir. Bu deneyimin

  son safhasn Patates Yiyenler oluturmaktadr.

  Van Goghun yalboyalanndaki toplumsal ve

  moral amaca, g islerin ekilsizletirdii ellere,

  kemikli ve izgili yzlere vurulan kuvvetli fra

  darbeleriyle ulamtr. Yalboyalar ayn zaman

  da slubunun btn olanaklarn da gstermek

  tedir. Amac Rembrant ve Hals' taklit etmek, ta-

  mamiyle Hollanda ustalar gibi almak ve Pa

  ris'teki son gelimeleri reddetmektir. Ancak, b

  tn umutlarn balad bir eserini tamamladn

  da sonu olmayan bir yola geldiini ve almala

  rna btnyle deiik bir adan bakmas gerek

  tiini hissetmektedir.

  1885 Ekim'inde yazd mektuplarda Van Gogh.

  renklerin ne kadar anlatmc bir ara olduuna

  sk sk deinmiti. O zamana kadar rengi. k ve

  glge oyunlarn, kaln boya tabakalar iin ter-

  ketmiti. Renge kar ilgisi. 1885 knda An-

  vers'te kald srece estamplarn kefetmesiyle

  artmtr. Paris'e gitmeye karar verdi ve 1886 u

  batnda oraya vard.

  Van Goghun Paris'te geirdii iki yl. tekniinin

  gelimesinde yeni bir dnemin iaretidir. Otuz

  yanda almalarna yeniden karalamalarla ba

  lad. Monticelli'den etkilenerek yapt birka ha

  reketsiz yasam rneinden sonra, yine kaln bo

  yalar kullanmaya balad ve sonunda btn ya

  lboya tekniini kknden sarst. Empresyonistler

  onu. doay kefetmeyi ve yeni alanlar fethetme

  yi, grntsnn dnda verebilmeyi amalayan

  ve deiik fikirleri olan sanatlar kadar ok etki

  lemediler. Bir tarafta Monet'in ve Renoir'in lirik,

  hazrlksz verilerini sistemletirmeye uraan Di-

  vizyonisder vard. Bunlar, uzaktan bakldnda

  tuali blmlere ayrd grlen kk renkli

  noktalar aracl ile hacim ve boluk etkileri ya

  ratmaya alyorlard. Dier tarafta ise Bernard

  ve Gauguin gibi anlatmc ve doal ilevi olma-

  VI

 • yan geni renk alanlar kullanarak eserlerini sem

  bolik ve edebi anlamlarla dolduran Sentetist'ler

  yard. Ancak Van Gogh bu hareketlerin hibirine

  katlmad. Her ikisi de doal yapsna ters d

  mekteydi. lki kat kurallara balyd, ikincisi ise

  gerekten kamann aydn bir yoluydu. Bununla

  beraber onlardan kendisine gerekeni ald. Sente-

  tist'lerden rengin dekoratif kullanm. Divizyo-

  nistlerdense kesin, aka tehis edilen fra dar

  belerini. Bunun dnda etkilere Anvers'te odas

  n ssledii Japon estamplarna kar duyduu

  hayranlk ve verdii nem de eklenmelidir. Bun

  lar Paris'teki almalarnda, hatta izdii portre

  lerin bazlarnda arka plan olarak kullanmtr.

  1887'de Van Gogh'un, Japon estamplarna kar

  duyduu ilgi. Divizyonist teknii daha ok uygu

  lamasna neden oldu. Kk renk noktalarnn

  yalboyalarnn parlakln artrmakta ne kadar

  yardmc olduunu farketmiti. Fakat hibir za

  man Seuranf nn ya da Signac'n izledii kat ku

  rallar benimsemedi. Her ikisinden. Van Gogh'un

  eserlerinin daha ok benzedii, zellikle fra

  darbelerinin grafik olarak kullanlmasnda belir

  ginleen sanat Signac'tr. Kendisini hibir za

  man Divizyonist'lerin grubuna katmad, aslnda

  onlar da sanatnn kendi yntemlerini ksmen

  anlad kansndaydlar. Gerekte renk noktalar

  n yalnz bana ok az kulland renklerini b

  tn kuvvetini sade izgilerle ve kendi enerjisini

  yanstan kuvvetli fra darbeleriyle vermeyi uy

  gun grd. 1887 yl sonunda, geliimindeki bu

  dnem tamamlanmtr. Artk hareketli, renk ve

  a dayal tmyle deiik bir teknik uygula

  maktadr. almalar zgrlk ve ivedilik temeli

  ne dayanp, bunu yanstmaktadr. Kvrlarak yk

  selen biimleri, vahi sevinlerden umutsuzluun

  derinliklerine kadar uzanan yce duygularnn

  tam anlatmdr.

  Paris'te gelien eitli sanat akmlar arasnda kar

  tlklar ve uyumsuzluk. Van Gogh'u yormaktadr

  ve 1888 ubat'nda dncelerini toplamak, al

  malarn rahatsz edilmeden srdrebilmek iin

  Provence'a Arles'm sessiz, sakin onanma yerle

  ir. nceleri almalarnda ok az deiiklik var

  dr, fakat yaz sresinde renkleri glenmitir, tu-

  allerinden renk alevleri fkrmaktadr. Bu geliim

  Pere Tanguy'un Portresinin ikinci yorumundan

  aylar nce balayan baarl bir almann sonu

  nu belirtmektedir, ayn zamanda iki yl sonraki

  lmne kadar sren youn bir yaant dnemi

  nin balangcn oluturur. Dekoratif renklen ve

  ekilleri bozulmu biimleri uygulamas resimle

  dii cisimler ve kiiler hakknda dncelerini ve

  en olaan eyler hakknda kefettii duygular

  btn ve canl olarak ortaya karmtr.

  Van Gogh'un bykl geree kars koyan bir

  savunmann iine girebilmesinde ve gerein g

  rntsn kendi i duygularn yanstt eserin

  de vermesinde aranmaldr. Gauguin kendisiyle

  bulumak iin Arles'a gittiinde Van Gogh

Search related