18
Vodič kroz gradnju Info Grada Jastrebarskog

Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Vodič

kroz

gradnjuInfo Grada

Jastrebarskog

Page 2: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Nadležni ured za graditeljstvo na području Grada Jastrebarsko:

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Ispostava Jastrebarsko

V. Mačeka 2, Jastrebarsko

T. 01 6273 639

E. [email protected]

Obrasci zahtjeva u postupku građenja

Page 3: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

PGP Rješenje

UD ZahtjevZavršno izvješće

UO Tehnički pregled

Očitovanje inspekcije

LD zahtjevPPD

usklađenostUređenost parcele

PU pribavljanje

Uvid stranaka

Dozvole za građenje i uporabu

LD Rješenje PGP zahtjevLD

usklađenostUređenost

parcele

PU suglasnost

Doprinos vodni

komunalni

UD Rješenje

Lokacijska dozvola Potvrda glavnog projekta Uporabna dozvola

ZAKONODAVNI OKVIR IZ PODRUČJA GRAĐENJA PRIJE 1.1.2014.

LD – Lokacijska dozvolaPPD – Prostorno planska dokumentacijaPU – Posebni uvjeti

PGP – Potvrda glavnog projektaUD – Uporabna dozvolaGD – Građevinska dozvola

OBJAŠNJENJE POJMOVA:

Page 4: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

PPDusklađenost

Uređenostparcele

Uvidstranaka

GD Rješenje

ZAKONODAVNI OKVIR IZ PODRUČJA GRAĐENJA NAKON 1.1.2014

PU suglasnost

Lokacijska informacija GD zahjev

Doprinos vodni

komunalni

UD Zahtjev Završno izvješće

UD Rješenje

UD Tehnički pregled

Lokacijska informacija Građevinska informacija Uporabna dozvola

OBJAŠNJENJE POJMOVA: LD – Lokacijska dozvolaPPD – Prostorno planska dokumentacijaPU – Posebni uvjeti

PGP – Potvrda glavnog projektaUD – Uporabna dozvolaGD – Građevinska dozvola

Page 5: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Dozvole za građenje i uporabu

Dokaz pravnog interesa

Ukoliko je prema dokumentu prostornog uređenja moguća željenagradnja/rekonstrukcija, potrebno je pribaviti dokaz da imate pravo graditi

Dokaz pravnog interesa mogu biti sljedeći dokumenti:

izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj pravagrađenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi,

predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitorstekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja,

odluka nadležne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravograđenja,

ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje,

pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine.

Page 6: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Izrada glavnog projekta

Glavni projekt je dokument koji predstavlja skup međusobno usklađenih projekata

kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva

za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

Ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, glavni projekt sadrži:

arhitektonski projekt

građevinski projekt

elektrotehnički projekt

strojarski projekt.

Uz glavni projekt, zasebni dio glavnog projekta je geodetski projekt kojim se prikazuje

smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici te oblik i veličina građevne

čestice čije se formiranje određuje građevinskom dozvolom.

Page 7: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Lokacijska dozvola

Izdaje se za:

eksploatacijsko polje, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su ufunkciji izvođenja rudarskih radova, skladištenje ugljikovodika i trajnozbrinjavanje plinova u geološkim strukturama,

određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina,

zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnjune smatraju građenjem,

etapno i/ili fazno građenje građevine i

građenje na zemljištu, odnosno građevini za koje investitor nije riješioimovinskopravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupakizvlaštenja.

Page 8: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se:

tri primjerka idejnog projekta

izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom,

posebni uvjeti i/ili dokaz da je podnio zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta ako isti nisu utvrđeni u roku propisanom ovim Zakonom,

rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i

potvrda o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim

propisima.

Page 9: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Građevinska dozvola Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor nadležnom uredu za graditeljstvo i

prostorno uređenje u mjestu gdje se planira gradnja odnosno rekonstrukcija građevine.

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole prilažu se:

tri primjerka glavnog projekta,

izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugimpropisima u skladu s kojima mora biti izrađen,

pisano izvješće o kontroli glavnog projekta (ako je kontrola propisana),

potvrda o nostrifikaciji glavnog projekta (ako je projekt izrađen prema stranim propisima),

potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima,odnosno posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnio zahtjev za izdavanje tih potvrda,odnosno utvrđivanje tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom ovim Zakonom,

potvrdu javnopravnog tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenje o prihvatljivostizahvata za okoliš (ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisimaprovodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata zaekološku mrežu),

dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole i

dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom),ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor

plaćena upravna pristojba 70 kn

Page 10: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Prijava početka građenja,

iskolčenje i označavanje gradilišta

Početak građenja dužni ste pisano prijaviti nadležnom uredu za

graditeljstvo i prostorno uređenje najkasnije u roku od osam dana prije

početka građenja

U prijavi početka građenja nužno je navesti klasu, urudžbeni broj i datum

izdavanja građevinske dozvole, izvođača i nadzornog inženjera, te uz

prijavu priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se

gradi građevina za koju se određuje građevna čestica

Page 11: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Rok za dovršenje zgrade

Zakonom o gradnji ("Narodne novine" broj 153/2013) jasno je utvrđeno kako ovisno o skupini u koju je razvrstana, zgrada mora, u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice, biti dovršena u određenim rokovima.

zgrada 1. skupine (planirana Državnim prostornim planom) u roku od deset godina

zgrada 2. i 3. skupine ( za koju se posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, te ona za koju se utvrđuju posebni uvjeti) u roku od sedam godina

zgrada 4. skupine (za koju se utvrđuju uvjeti priključenja na infrastrukturu, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti) u roku od pet godina

zgrada 5. skupine ( koja nije razvrstana u 1., 2.,3. ili 4.skupinu) u roku od tri godine.

Page 12: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Energetski certifikat

Prije izdavanja uporabne dozvole ukoliko ste vlasnik zgrade dužni ste ishoditi

energetski certifikat zgrade. Izrađuju ga ovlaštene osobe za energetsko

certificiranje čiji popis možete pronaći ovdje

Energetski certifikat zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela izdaje se za

zgradu, odnosno njezin posebni dio za koju je potrebno koristiti energiju za

održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom

Nije ga potrebno ishoditi za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i

manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu

ukupne korisne površine manje od 50 m², te industrijske zgrade, radionice i

poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama

Energetski certifikat vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja.

Više informacija o energetskom certificiranju zgrada možete pronaći ovdje

Page 13: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Uporabna dozvola

Izgrađenu odnosno rekonstruiranu građevinu možete početi koristiti, staviti u

pogon te se za nju može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti prema

posebnom zakonu, tek nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik

građevine, nadležnom tijelu za upravne poslove graditeljstva

Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo dužno je u roku od trideset,

odnosno petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje

uporabne dozvole obaviti tehnički pregled građevine

Page 14: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, odnosno radove

izvedene na temelju građevinske dozvole izdaje se u roku od osam

dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda ako se utvrdi da:

je uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija,

je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, u pogledu

ispunjava temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih

uvjeta određenih građevinskom dozvolom,

je građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i

uređaje komunalne ili druge infrastrukture određene građevinskom

dozvolom i

su privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema

gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. uklonjeni, a

zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta dovedeno u uredno

stanje

Page 15: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Upis građevine u katastar

Nakon završetka gradnje i ishođenja uporabne dozvole, građevinu je

potrebno upisati u Katastar

Katastarski ured evidentira građevinu po službenoj dužnosti na temelju

geodetskog projekta (koji je sastavni dio glavnog projekta odnosno

građevinske dozvole) te izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je

građevina izgrađena u skladu s tim projektom, odnosno na temelju

geodetskog elaborata za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu

podataka o zgradama ili drugim građevinama, ako se radi o građevini za koju

se ne izrađuje geodetski projekt, bez izrade snimaka i elaborata te izdavanja

potvrda, propisanih posebnih propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar

Nakon što područni ured za katastar evidentira građevinu, nadležnom sudu

po službenoj dužnosti dostavlja obavijest da je za evidentiranje građevine u

katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je

dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja.

Page 16: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Upis građevine u zemljišne knjige

Nadležni sud prilikom upisa građevine u zemljišnu knjigu po službenoj

dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je za

evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola, navodi

tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i

datum izdavanja, odnosno neki drugi akt ili dokument iz odredbe čl.175.st.1.

Zakona o gradnji (potvrda o izvješću nadzornog inženjera, uvjerenje za

uporabu, pravomoćna dozvola odnosno drugi odgovarajući akt izdan do

19.lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije da nije u tijeku inspekcijski

postupak, dozvola za uporabu, rješenje i/ili potvrda o izvedenom stanju,

uvjerenje da je zgrada izgrađena do 15.veljače 1968., te odgovarajuća

rješenja za zgrade izgrađene/rekonstruirane u sklopu projekta obnove i

druga rješenja sukladno čl.332. Zakona o prostornom uređenju i gradnji)

Page 17: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Koraci kroz gradnju

Detaljan Vodič kroz gradnju dostupan je na web

stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog

uređenja

Page 18: Vodič kroz gradnju - Jastrebarsko

Informacije i uvid u prostorno plansku dokumentaciju Grada

Jastrebarskog, namjeni prostora i uvjetima zahvata u prostoru,

mogu se dobiti na sljedećem kontaktu:

Grad Jastrebarsko

Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo

Marijan Meštrić, dipl.ing.arh.

Trg J.J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko

tel: 01 6281 110, 01 6281 112

email: [email protected]

Jastrebarsko, travanj 2015.