15
Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske VODIČ KROZ PREDSTEČAJNI POSTUPAK Listopad 2015. Uvod Novim Stečajnim zakonom 1 , koji je stupio na snagu 1. rujna 2015., prestale su važiti odredbe o predstečajnoj nagodbi iz Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2 . Slijedom navedenoga, umjesto predstečajne nagodbe koja se u najvećem dijelu provodila mimo suda, novi Stečajni zakon je postupak radi restrukturiranja, kojemu je cilj održati dužnikovu djelatnosti, u potpunosti stavio u nadležnost trgovačkoga suda. Cilj ovoga vodiča je dati pregled osnovnih „pravila igre“ koja su propisana novim Stečajnim zakonom, odnosno, osnovne informacije o predstečajnom postupku, subjektima koji sudjeluju u njemu i radnjama koje se poduzimaju od pokretanja do okončanja postupka. Ovaj vodič ne daje potpunu informaciju o svakom od postupovnih instituta koji su u njemu navedeni niti upućuje na sve moguće institute i situacije koji se mogu pojaviti u konkretnom sudskom postupku. Za razumijevanje pojedinih instituta koji su propisani novim Stečajnim zakonom, kao i za pravni savjet koji je potreban u konkretnom sudskom postupku, potrebno je zatražiti stručnu pravnu pomoć od osoba koje su za to ovlaštene. 1 Stečajni zakon (Narodne novine, broj 71/15.) 2 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.)

Vodič kroz predstečajni postupak

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vodič kroz predstečajni postupak

Ministarstvo pravosuđa

Republike Hrvatske

VODIČ

KROZ PREDSTEČAJNI POSTUPAK

Listopad 2015.

Uvod

Novim Stečajnim zakonom1, koji je stupio na snagu 1. rujna 2015., prestale su važiti odredbe o predstečajnoj nagodbi iz Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi2. Slijedom navedenoga, umjesto predstečajne nagodbe koja se u najvećem dijelu provodila mimo suda, novi Stečajni zakon je postupak radi restrukturiranja, kojemu je cilj održati dužnikovu djelatnosti, u potpunosti stavio u nadležnost trgovačkoga suda.

Cilj ovoga vodiča je dati pregled osnovnih „pravila igre“ koja su propisana novim Stečajnim zakonom, odnosno, osnovne informacije o predstečajnom postupku, subjektima koji sudjeluju u njemu i radnjama koje se poduzimaju od pokretanja do okončanja postupka.

Ovaj vodič ne daje potpunu informaciju o svakom od postupovnih instituta koji su u njemu navedeni niti upućuje na sve moguće institute i situacije koji se mogu pojaviti u konkretnom sudskom postupku. Za razumijevanje pojedinih instituta koji su propisani novim Stečajnim zakonom, kao i za pravni savjet koji je potreban u konkretnom sudskom postupku, potrebno je zatražiti stručnu pravnu pomoć od osoba koje su za to ovlaštene.

1 Stečajni zakon (Narodne novine, broj 71/15.) 2 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.)

Page 2: Vodič kroz predstečajni postupak

Vodič kroz predstečajni postupak

SADRŽAJ

I. Što je predstečajni

postupak i zašto se

provodi?

II. Tko je tko u predstečajnom

postupku?

III. Tko i kako može biti

imenovan za povjerenika?

IV. Kako vjerovnici donosi

odluke?

V. Iz kojeg razloga se može

pokrenuti predstečajni

postupak?

VI. Tko je nadležan i tko

odlučuje o pokretanju

predstečajnoga postupka?

VII. Koliko može trajati

predstečajni postupak?

VIII. Kako saznati što se događa

u predstečajnom postupku?

IX. Koja ročišta će sud odrediti

u predstečajnom postupku?

X. Kako podnijeti prijedlog za

otvaranje predstečajnoga

postupka ili prijavu

tražbine u predstečajnom

postupku?

XI. Tko snosi troškove

postupka i plaća li se

predujam za otvaranje

predstečajnoga postupka?

XII. Tko može podnijeti

prijedlog za otvaranje

predstečajnoga postupka i

kome se podnosi?

XIII. Može li dužnik nastaviti

poslovati na jednak način

nakon podnošenja

prijedloga za otvaranje

predstečajnoga postupka?

XIV. Kada i kako će sud odlučiti

po prijedlogu za otvaranje

predstečajnoga postupka?

XV. Kako i kome se prijavljuju

tražbine u predstečajnom

postupku?

XVI. Prijavljuju li razlučni i

izlučni vjerovnici svoje

tražbine?

XVII. Kako se prijavljuju tražbine

koje nisu dospjele?

XVIII. Koje su posljedice

propuštanja podnošenja

prijave tražbine?

XIX. Što čini Financijska agencija

sa zaprimljenim prijavama?

XX. Jesu li svi vjerovnici u istom

pravom položaju?

XXI. Mogu li se prijavljene

tražbine osporavati?

XXII. Kada nastupaju i koje su

posljedice otvaranja

predstečajnoga postupka?

XXIII. Kada će sud donijeti

rješenje o obustavi

predstečajnoga postupka?

Page 3: Vodič kroz predstečajni postupak

Vodič kroz predstečajni postupak

XXIV. Koji su učinci potvrđenoga

predstečajnoga sporazuma?

XXV. Utječe li predstečajni

sporazum na sve tražbine?

XXVI. Kako se nadzore ispunjenje

potvrđenoga

predstečajnoga sporazuma?

I. Što je predstečajni postupak i zašto se provodi?

Predstečajni postupak je posebna vrsta izvanparničnoga postupka koji se provodi radi uređivanja pravnoga položaja dužnika i njegova odnosa prema vjerovnicima i održavanja njegove djelatnosti.

II. Tko je tko u predstečajnom postupku?

dužnik

može biti: - svaka pravna osoba

(osim onih pravnih osoba za koje je zakonom propisano da se nad njima stečajni postupak ne može provesti)

- dužnik pojedinac (fizička osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama Zakona o porezu na dohodak i fizička osoba obveznik poreza na dobit prema odredbama Zakona o porezu na dobit).

ne može biti: - Republika Hrvatska i

fondovi koji se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske

- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Page 4: Vodič kroz predstečajni postupak

Vodič kroz predstečajni postupak

- jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- financijska institucija, kreditna unija, investicijsko društvo i društvom za upravljanje investicijskim fondovima, kreditna institucija, društvo za osiguranje i reosiguranje, leasing-društvo, institucija za platni promet i institucijom za elektronički novac.

vjerovnik

osobe koje u vrijeme otvaranja predstečajnoga postupka imaju imovinskopravnu tražbinu prema dužniku.

izlučni vjerovnik

osoba koja na temelju kojega svojega stvarnoga ili osobnoga prava može dokazati da neki predmet nije dio dužnikove imovine.

razlučni vjerovnik

osoba koja u odnosu na stvar ili pravo iz dužnikove imovine ima:

- pravo odvojenoga namirenja iz stvari i prava upisanih u javne knjige

- sudsko ili javnobilježničko osiguranje tražbine prijenosom vlasništva na stvari ili prijenosom prava

- na nekom predmetu ima kakvo založno pravo koje nije upisano u javnu knjigu

- posjeduje neku pokretnu stvar ili joj je preneseno neko pravo radi osiguranja tražbine

- pravo zadržanja nekoga predmeta jer je nešto upotrijebio u korist toga predmeta u mjeri u kojoj njegova tražbina po toj osnovi ne prelazi još postojeću korist

- pravo zadržanja na temelju zakona.

Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge javne pravne osobe mogu biti razlučni vjerovnik, ako predmet za koji postoji obveza plaćanja carine ili poreza prema zakonu služi osiguranju javnih davanja.

sud

tijelo predstečajnoga postupka koje:

- odlučuje o otvaranju predstečajnoga postupka

- imenuje i razrješava povjerenika i nadzire njegov rad

- nadzire rad Financijske agencije

- odlučuje o utvrđenim i osporenim tražbinama

- odlučuje o obustavi predstečajnoga postupka

- odlučuje o svim drugim pitanjima predstečajnoga postupka, ako zakonu nije drukčije određeno.

povjerenik tijelo predstečajnoga

Page 5: Vodič kroz predstečajni postupak

Vodič kroz predstečajni postupak

postupka (fizička osoba) koje će sud imenovati ako imenovanje povjerenika smatra potrebnim. Zadaci povjerenika su:

- ispitati poslovanje dužnika

- ispitati popis imovine i obveza dužnika

- ispitati vjerodostojnost prijavljenih tražbina

- osporiti tražbine ako na temelju priopćenja vjerovnika ili iz nekoga drugog razloga posumnja u njihovo postojanje

- nadzirati poslovanje dužnika, osobito financijsko poslovanje dužnika, stvaranje obveza prema trećim osobama, izdavanje sredstava osiguranja plaćanja, te poslovanje u prodaji robe odnosno usluga, pazeći pritom da se ne oštećuje imovina dužnika

- podnijeti prijavu sudu ako dužnik postupa protivno odredbama Stečajnoga zakona

- izdavati naloge i potvrde prema zakonu

- nadzirati pravodobnost i potpunost namirenja troškova predstečajnoga postupka

- obavljati druge poslove u skladu sa zakonom.

III. Tko i kako može biti imenovan za povjerenika?

Pretpostavke za imenovanje povjerenika iste su kao i pretpostavke za imenovanje stečajnoga upravitelja, a povjerenik prestaje obavljati dužnost na dan donošenja rješenja o potvrdi predstečajnoga sporazuma, na dan otvaranja stečajnoga postupka ili odlukom vjerovnika.

Dakle, za povjerenika može se imenovati osoba upisana na listi stečajnih upravitelja za područje nadležnoga suda. Izbor povjerenika obavlja se metodom slučajnoga odabira s liste A stečajnih upravitelja za područje nadležnoga suda.

IV. Iz kojeg razloga se može pokrenuti predstečajni postupak?

Predstečajni postupak može se otvoriti ako sud utvrdi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje.

Prijeteća nesposobnost za plaćanje postoji ako sud stekne uvjerenje da dužnik svoje postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću.

Smatrat će se da postoji prijeteća nesposobnost za plaćanje ako nisu nastale okolnosti zbog kojih se smatra da je dužnik postao nesposoban za plaćanje i ako:

- dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa ili

Page 6: Vodič kroz predstečajni postupak

Vodič kroz predstečajni postupak

(dokaz: - potvrda Financijske agencije)

- duže od 30 dana kasni s isplatom plaće koja radniku pripada prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu odnosno prema drugom aktu kojim se uređuju obveze poslodavca prema radniku ili

(dokaz: - obračun neisplaćene plaće koji je sastavljen u skladu s propisima i

- potvrda Ministarstva financija − Porezne uprave kojom se potvrđuje da je dostavljeni obračun o neisplati plaće sastavljen u skladu s propisima)

- u roku od 30 dana ne uplati

doprinose i poreze prema plaći koja radniku pripada prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu odnosno prema drugom aktu kojim se uređuju obveze poslodavca prema radniku, računajući od dana kada je radniku bio dužan isplatiti plaću

(dokaz: - obračun neisplaćene plaće koji je sastavljen u skladu s propisima i

- potvrda Ministarstva financija − Porezne uprave kojom se potvrđuje da je dostavljeni obračun o neisplati plaće sastavljen u skladu s propisima).

V. Tko je nadležan i tko odlučuje o pokretanju predstečajnoga postupka?

U predstečajnom postupku isključivo je stvarno i mjesno nadležan trgovački sud na čijem se području nalazi sjedište dužnika.

U predstečajnom postupku prvostupanjski postupak provodi sudac pojedinac, a drugostupanjski sud odlučuje o žalbi u vijeću koje čine tri suca.

VI. Koliko može trajati predstečajni postupak?

Predstečajni postupak je hitan. Zakonom je određeno da se predstečajni postupak mora završiti u roku od 120 dana od dana podnošenja prijedloga. Iznimno, sud može na prijedlog dužnika dopustiti produženje roka za daljnjih 90 dana ako smatra da bi to bilo svrsishodno za sklapanje predstečajnoga sporazuma.

VII. Kako saznati što se događa u predstečajnom postupku?

Sva sudska pismena (uključujući sudske odluke, pozive i slično) dostavljaju se objavom pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, ako zakonom nije drukčije određeno.

Mrežna stranica e-Oglasna ploča sudova dostupna je na adresi: https://e-oglasna.pravosudje.hr.

Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Page 7: Vodič kroz predstečajni postupak

Vodič kroz predstečajni postupak

Na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova moguće je saznati da je podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka s obzirom na to da je sud obvezan u roku od tri dana od dana podnošenja potpunoga prijedloga objaviti ga na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

VIII. Može li dužnik nastaviti poslovati na jednak način nakon podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka?

Od dana podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka do donošenja rješenja o otvaranju predstečajnoga postupka dužnik može obavljati samo plaćanja nužna za redovno poslovanje.

Smatra se da su za redovno poslovanje nužna plaćanja iz radnoga odnosa u bruto iznosu za radnike i prijašnje dužnikove radnike čije su tražbine dospjele do dana otvaranja predstečajnoga postupka, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom i kolektivnim ugovorom, tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, odnosno plaće radnika uvećane za iznos doprinosa na osnovicu i druga materijalna prava radnika u skladu s ugovorima o radu i kolektivnim ugovorima dospjela nakon podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka, plaćanja za troškove predstečajnoga postupka i druga plaćanja nužna za redovno poslovanje propisana posebnim zakonom.

IX. Može li dužnik opteretiti svoju imovinu nakon podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka?

Dužnik ne može otuđiti ni opterećivati svoju imovinu, međutim, u rješenju o potvrdi predstečajnoga sporazuma može se predvidjeti da će vjerovnici biti u isplatnom redu iza vjerovnika s tražbinama po osnovi kredita ili zajmova koje će dužnik ili društvo preuzimatelj preuzeti. U tom će slučaju biti potrebno utvrditi ukupni iznos za kredite te vrste (kreditni okvir). Taj iznos ne smije prelaziti vrijednost predmeta imovine navedenih u pregledu imovine.

X. Koja ročišta će sud odrediti u predstečajnom postupku?

U predstečajnom postupku sud će odrediti:

- ispitno ročište - ročište za glasovanje o planu

restrukturiranja.

Na ročištu radi ispitivanja tražbine sud ispituje prijavljene tražbine. Izlučna i razlučna prava nisu predmet ispitivanja. Ročište radi ispitivanja tražbine održat će se i ako nisu nazočni vjerovnici koji su prijavili tražbine. Na ročištu radi ispitivanja tražbina sud sastavlja tablicu ispitanih tražbina i tablicu razlučnih prava. Vrijeme između posljednjega dana roka za osporavanje tražbina i ročišta radi ispitivanja tražbina ne smije biti kraće od osam dana ni duže od 15 dana.

Na ročištu za glasovanje dužnik izlaže plan restrukturiranja. Nakon izlaganja dužnika o planu restrukturiranja očituje se povjerenik ako je imenovan. O prijedlozima dužnika otvara se rasprava u kojoj imaju pravo sudjelovati

Page 8: Vodič kroz predstečajni postupak

Vodič kroz predstečajni postupak

vjerovnici, dužnik i povjerenik ako je imenovan. O prijedlozima vjerovnika iznesenim na ročištu u svezi s izmjenama predloženoga plana restrukturiranja očituje se dužnik. Ročište za glasovanje mora se održati najkasnije 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama.

XI. Kako podnijeti prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka i/ili prijavu tražbine u predstečajnom postupku?

Prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka i prijava tražbine u predstečajnom postupku su posebne vrste podnesaka koji se prema zakonu moraju podnijeti na propisanom obrascu.

Podnesci koji se u predstečajnom postupku moraju podnijeti na propisanim obrascima dostupni su na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova (https://e-oglasna.pravosudje.hr/?q=popisi-obrasci/8999).

Podnesci za koje zakonom nije određeno da se moraju podnijeti na propisanom obrascu mogu se podnijeti u skladu sa Stečajnim zakonom i pravilima parničnoga postupka u postupku pred trgovačkim sudovima koji se na odgovarajući način primjenjuju u predstečajnom postupku.

XII. Tko snosi troškove postupka i plaća li se predujam za otvaranje predstečajnoga postupka?

U predstečajnom postupku svaki vjerovnik snosi svoje troškove postupka dok će se troškovi suda i drugih tijela u

postupku odnosno sudionika u postupku namiriti iz izvora propisanih zakonom.

Podnositelj prijedloga dužan je uplatiti predujam za troškove predstečajnoga postupka u iznosu od 5.000,00 kuna. Ako su podnesena dva ili više prijedloga, svaki od podnositelja prijedloga dužan je uplatiti predujam za troškove predstečajnoga postupka u jednakom iznosu. Ako podnositelj prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka nije uplatio predujam za troškove predstečajnoga postupka, sud će prijedlog odbaciti kao nedopušten.

Ako je pojedina prijavljena tražbina navedena u prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka i bude osporena, podnositelj prijave dužan je za prijavu svake pojedine tražbine platiti naknadu Financijskoj agenciji u iznosu od 2 % od iznosa tražbine, ali ne više od 200,00 kuna.

Ako pojedina prijavljena tražbina nije navedena u prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka i nije osporena, naknadu je dužan platiti dužnik.

Od plaćanja naknade za prijavu tražbine oslobođeni su Republika Hrvatska i tijela državne vlasti.

XIII. Tko može podnijeti prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka i kome se podnosi?

Prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka ovlašten je podnijeti dužnik ili vjerovnik, ako se dužnik suglasi s tim prijedlogom. Suglasnost dužnika vjerovnik je dužan dostaviti uz prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka.

Prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka podnosi se sudu na propisanom obrascu te sadržava

Page 9: Vodič kroz predstečajni postupak

Vodič kroz predstečajni postupak

podatke za identifikaciju dužnika i podnositelja prijedloga te popis imovine i obveza dužnika.

Podnositelj prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka dužan je uz prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka dostaviti:

- financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka, s time da se usporedni podaci u financijskim izvještajima iskazuju sa stanjem na dan godišnjih financijskih izvještaja prethodne godine, odnosno evidencije koje vode u skladu s poreznim propisima ako je dužnik obveznik poreza na dohodak

- opis pregovora s vjerovnicima, ako su prethodili prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka, uključujući i potrebne obavijesti dostavljene vjerovnicima koji sudjeluju u postupku

- dokaz o ukupnoj aktivi i dokaz o ukupnom prihodu za prethodnu godinu i broju zaposlenih na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga

- plan restrukturiranja.

Prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka ne može se povući.

Prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka objavit će se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova u roku od tri dana od dana podnošenja potpunoga prijedloga.

Ako su podnesena dva ili više prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka, sud će za sve prijedloge provesti jedinstveni postupak i donijeti zajedničku odluku.

XIV. Kada i kako će sud odlučiti po prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka?

Sud je dužan odlučiti o prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka u roku od osam dana od dana podnošenja potpunoga prijedloga. Ako prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka nije potpun, sud će u roku od osam dana od dana podnošenja potpunoga prijedloga članka naložiti podnositelju prijedloga da prijedlog dopuni u skladu s uputom u roku od osam dana. Rok za dopunu prijedloga ne može se produžiti. Ako podnositelj prijedloga ne dopuni prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka u skladu s uputom suda, sud će u roku od osam dana nakon isteka toga roka odbaciti prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka.

Sud će odbaciti prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka:

- ako se vodi predstečajni postupak na temelju prije podnesenoga prijedloga

- ako nije istekao rok od dvije godine od ispunjenja obveza iz prije potvrđenoga predstečajnoga sporazuma

- ako prijedlog nije podnesen od ovlaštenog podnositelja prijedloga

- ako se pred sudom ili javnopravnim tijelom vodi postupak u kojem je dužnik stranka, a koji postupak dužnik nije naveo u popisu imovine i obveza dužnika iako je znao ili morao znati za njegovo postojanje

- u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Ako sud utvrdi da su ispunjene pretpostavke za otvaranje stečajnoga postupka, nastavit će postupak kao da je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka.

Page 10: Vodič kroz predstečajni postupak

Vodič kroz predstečajni postupak

XV. Kako i kome se prijavljuju tražbine u predstečajnom postupku?

Prijava tražbine podnosi se na propisanom obrascu nadležnoj jedinici Financijske agencije u roku od 15 dana od dana objave rješenja o otvaranju predstečajnoga postupka na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Radnici i prijašnji dužnikovi radnici u predstečajnom postupku te Ministarstvo financija – Porezna uprava ne podnose prijavu tražbine iz radnoga odnosa, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, ali mogu prigovoriti ako njihove tražbine podnositelj prijedloga nije naveo u prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka ili ih je pogrešno naveo.

Prijava tražbine podnosi se na propisanom obrascu, a uz prijavu se prilažu isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje.

Vjerovnici dužnika pojedinca prijavljuju samo tražbine proizašle iz obavljanja djelatnosti ili vezane uz obavljanje djelatnosti toga dužnika.

Prijavi tražbine može se priložiti popunjeni obrazac za glasovanje o planu restrukturiranja.

Ako vjerovnik nije podnio prijavu tražbine, a tražbina je navedena u prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka, tražbina navedena u prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka smatra se prijavljenom tražbinom.

XVI. Prijavljuju li razlučni i izlučni vjerovnici svoje tražbine?

Razlučni vjerovnici dužni su u prijavi koju podnose na propisanom obrascu navesti podatke o svojim pravima, pravnoj osnovi razlučnoga prava i dijelu imovine dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo te dati izjavu odriču li se ili ne odriču prava na odvojeno namirenje.

Izlučni vjerovnici dužni su u prijavi koju podnose na propisanom obrascu navesti podatke o svojim pravima, pravnoj osnovi izlučnoga prava i dijelu imovine dužnika na koji se odnosi njihovo izlučno pravo.

Razlučni i izlučni vjerovnici dužni su u prijavi dati izjavu o pristanku ili uskrati pristanka odgode namirenja iz predmeta na koji se odnosi njihovo razlučno pravo, odnosno izdvajanja predmeta na koje se odnosi njihovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja.

XVII. Kako se prijavljuju tražbine koje nisu dospjele?

Zakonom je propisano da je u prijavi tražbine, između ostaloga, uz pravnu osnovu tražbine, vjerovnik dužan navesti iznos dospjele tražbine i iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnoga postupka u kunama.

XVIII. Koje su posljedice propuštanja podnošenja prijave tražbine?

Od dana primitka rješenja o otvaranju predstečajnoga postupka Financijska agencija prestaje izvršavati sve osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret

Page 11: Vodič kroz predstečajni postupak

Vodič kroz predstečajni postupak

dužnika, osim obračuna neisplaćene plaće, naknade plaće i otpremnine i osnova za plaćanje koje se odnose na mjere osiguranja u kaznenom postupku.

Osnovu za plaćanje donesenu odnosno izdanu prije otvaranja predstečajnoga postupka, a primljenu nakon potvrde predstečajnoga sporazuma, Financijska agencija neće evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje, osim:

- obračuna neisplaćene plaće, naknade plaće i otpremnine

- osnova za plaćanje koje se odnose na mjere osiguranja u kaznenom postupku

- osnova za plaćanje za koje je povjerenik ili sud ako povjerenik nije imenovan potvrdio da se ovrha treba provesti jer se radi o tražbini na koju predstečajni postupak ne utječe.

Osnovu za plaćanje donesenu odnosno izdanu nakon otvaranja predstečajnoga postupka, a primljenu nakon potvrde predstečajnoga sporazuma, Financijska agencija će evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje sukladno zakonu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima. Ako se na temelju te osnove za plaćanje naplati tražbina vjerovnika koja je nastala prije otvaranja predstečajnoga postupka i na koju predstečajni postupak utječe, dužnik može tražiti proglašenje ovrhe nedopuštenom i povrat prenesenih novčanih sredstava u posebnoj parnici.

Od dana otvaranja predstečajnoga postupka do njegova završetka nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja protiv dužnika, a navedeni postupci koji su u tijeku prekidaju se danom otvaranja predstečajnoga postupka. Prekinuti postupci iz nastavit će se na prijedlog vjerovnika:

- nakon sklopljenog predstečajnoga sporazuma – u odnosu na tražbine ili dio tražbina koje su u predstečajnom postupku osporene

- nakon pravomoćnosti rješenja o obustavi predstečajnoga postupka.

U postupcima pred sudom u kojima je utvrđen prekid postupka zbog otvaranja predstečajnoga postupka i u kojima je, nakon toga, doneseno pravomoćno rješenje o potvrdi predstečajnoga sporazuma kojim je obuhvaćena tražbina vjerovnika sud će postupak nastaviti i odbaciti tužbu odnosno obustaviti ovrhu ili postupak osiguranja, osim u odnosu na tražbine ili dio tražbina koje su u predstečajnom postupku osporene.

XIX. Što čini Financijska agencija sa zaprimljenim prijavama?

Financijska agencija dužna je na propisanom obrascu sastaviti tablicu prijavljenih tražbina i tablicu osporenih tražbina.

Financijska agencija dužna je objaviti na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova u roku od tri dana:

- od dana isteka roka za prijavu tražbine, tablicu prijavljenih tražbina zajedno s prijavama tražbina i ispravama

- od dana isteka roka za očitovanje dužnika i povjerenika ako je imenovan o prijavljenim tražbinama, očitovanje o prijavljenim tražbinama, odnosno podatak da očitovanje nije dostavljeno

- od dana isteka roka za osporavanje tražbina, tablicu osporenih tražbina.

Ako je prijava tražbine, očitovanje o prijavljenim tražbinama ili osporavanje tražbine primljeno nakon objave na

Page 12: Vodič kroz predstečajni postupak

Vodič kroz predstečajni postupak

mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, Financijska agencija dužna je sastaviti dopunu tablica i zajedno s prijavom tražbine, očitovanjem o prijavljenim tražbinama ili osporavanjem tražbine i ispravama objaviti na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova najkasnije prvoga dana nakon primitka.

Financijska agencija dužna je dostaviti sudu cjelokupnu primljenu dokumentaciju u papirnatom obliku u roku od tri dana od isteka roka za osporavanje tražbina, a naknadno primljenu najkasnije prvoga dana nakon primitka.

Financijska agencija dužna je omogućiti dužniku i vjerovniku uvid u cjelokupnu primljenu dokumentaciju sve dok je ne dostavi sudu.

XX. Jesu li svi vjerovnici u istom pravom položaju?

Vjerovnici se prema svojim tražbinama razvrstavaju u skupine. Svaka skupina vjerovnika s pravom glasa odvojeno glasuje o planu restrukturiranja. Pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu na odgovarajući način se primjenjuju na razvrstavanje vjerovnika u predstečajnom postupku.

Smatrat će se da su vjerovnici prihvatili plan restrukturiranja ako je za njega glasovala većina svih vjerovnika i ako u svakoj skupini zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali za plan dvostruko prelazi zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali protiv prihvaćanja plana.

Vjerovnici koji imaju neko zajedničko pravo ili čija su prava do nastanka predstečajnoga razloga činila jedinstveno pravo računaju se pri glasovanju kao jedan vjerovnik. Na odgovarajući način postupit će se i s

nositeljima razlučnih prava ili prava plodouživanja.

XXI. Kako vjerovnici donose odluke?

Pravo glasa imaju vjerovnici čije su tražbine utvrđene, vjerovnici koji postojanje svoje tražbine dokazuju ovršnom ispravom, osim ako se javnom ili javno ovjerovljenom ispravom ne dokaže prestanak postojanja tražbine, razlučni vjerovnik za dio svoje tražbine osigurane razlučnim pravom koju je prijavio kao vjerovnik, ako je osigurana razlučnim pravom upisanim u javnoj knjizi, osim ako dužnik javnom ili javno ovjerovljenom ispravom ne dokaže prestanak postojanja tražbine i vjerovnici osporenih tražbina kojima je sporazumno priznato pravo glasa.

Sud će sastaviti popis vjerovnika i prava glasa koja im pripadaju.

Vjerovnici glasuju pisanim putem na propisanom obrascu za glasovanje. Obrazac za glasovanje mora biti dostavljen sudu najkasnije do početka ročišta za glasovanje te ga mora potpisati i ovjeriti ovlaštena osoba. Ako je vjerovnik pravna osoba, uz obrazac mora biti priložen dokaz da ga je potpisala ovlaštena osoba. Ako vjerovnici do početka ročišta za glasovanje ne dostave obrazac za glasovanje ili dostave obrazac iz kojeg se ne može nedvojbeno utvrditi kako su glasovali, smatrat će se da su glasovali protiv plana restrukturiranja.

Vjerovnici nazočni na ročištu glasuju na propisanom obrascu za glasovanje. Ako vjerovnici s pravom glasa ne glasuju ni na tom ročištu, smatrat će se da su glasovali protiv plana restrukturiranja.

Svaka skupina vjerovnika s pravom glasa odvojeno glasuje o planu restrukturiranja.

Page 13: Vodič kroz predstečajni postupak

Vodič kroz predstečajni postupak

Smatrat će se da su vjerovnici prihvatili plan restrukturiranja ako je za njega glasovala većina svih vjerovnika i ako u svakoj skupini zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali za plan dvostruko prelazi zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali protiv prihvaćanja plana.

Vjerovnici koji imaju neko zajedničko pravo ili čija su prava do nastanka predstečajnoga razloga činila jedinstveno pravo računaju se pri glasovanju kao jedan vjerovnik. Na odgovarajući način postupit će se i s nositeljima razlučnih prava ili prava plodouživanja.

XXII. Mogu li se prijavljene tražbine osporavati?

Dužnik i povjerenik ako je imenovan dužni su očitovati se o prijavljenim tražbinama vjerovnika. Očitovanje o prijavljenim tražbinama podnosi se nadležnoj jedinici Financijske agencije na propisanom obrascu.

Vjerovnik može osporiti prijavljenu tražbinu drugog vjerovnika. Osporavanje tražbine vjerovnik podnosi nadležnoj jedinici Financijske agencije na propisanom obrascu.

Tražbine prijavljene u propisanom roku smatraju se utvrđenim ako ih nije osporio dužnik, povjerenik ako je imenovan ili vjerovnik.

Ako je dužnik osporio tražbinu, sud će vjerovnika osporene tražbine uputiti na parnicu protiv dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine.

Ako je povjerenik osporio tražbinu koju je priznao dužnik, sud će vjerovnika osporene tražbine uputiti na parnicu protiv dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine. Povjerenik u takvom postupku nastupa u ime i za račun te na trošak dužnika.

Ako je vjerovnik osporio tražbinu koju su priznali dužnik i povjerenik ako je imenovan, sud će osporavatelja uputiti na parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine. Osporavatelj u takvom postupku nastupa u ime i za račun dužnika. Vjerovnik koji je uspio u parnici ima pravo na dosuđene troškove postupka od protivne stranke i dužnika, a ako ne uspije u parnici, dužan je protivnoj stranci naknaditi troškove.

XXIII. Kada nastupaju i koje su posljedice otvaranja predstečajnoga postupka?

Pravne posljedice otvaranja predstečajnoga postupka nastupaju u trenutku kad je rješenje o otvaranju predstečajnoga postupka objavljeno na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Ako rješenje o otvaranju predstečajnoga postupka u povodu žalbe bude ukinuto, a u ponovnom postupku predstečajni postupak bude opet otvoren, smatrat će se da su pravne posljedice otvaranja predstečajnoga postupka nastupile u trenutku objave prvoga rješenja o otvaranju predstečajnoga postupka.

Prijavom tražbina, osim onih na koje predstečajni postupak ne utječe, u predstečajnom postupku prekida se zastara od dana podnošenja prijave do isteka roka za isplatu koji je određen u predstečajnom sporazumu, a ako se predstečajni sporazum ne potvrdi, do pravomoćnosti rješenja o obustavi predstečajnoga postupka.

Od dana otvaranja predstečajnoga postupka do njegova završetka kamate ne teku, osim na tražbine na koje predstečajni postupak ne utječe, što se neće primijeniti ako predstečajni postupak bude obustavljen, osim ako je postupak obustavljen jer je dužnik ispunio sve obveze prema vjerovnicima.

Page 14: Vodič kroz predstečajni postupak

Vodič kroz predstečajni postupak

XXIV. Kada će sud donijeti rješenje o obustavi predstečajnoga postupka?

Sud će rješenjem obustaviti predstečajni postupak:

- ako utvrdi da ne postoji predstečajni razlog

- ako je iznos utvrđenih tražbina za 10 % veći od iznosa obveza prema vjerovnicima koje je dužnik naveo u prijedlogu

- ako iznos osporenih tražbina, radi čijeg je utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja vjerovnik protiv dužnika poduzeo radnju pred sudom ili drugim nadležnim tijelom prije podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka, prelazi 25 % iznosa prijavljenih tražbina

- ako je iznos tražbina radnika i prijašnjih dužnikovih radnika koju je prijavio dužnik za 10 % manja od iznosa tražbina radnika i prijašnjih dužnikovih radnika koje je utvrdio sud na temelju prigovora radnika

- ako dužnik u tijeku predstečajnoga postupka postupa protivno odredbama Stečajnoga zakona

- ako dužnik u tijeku predstečajnoga postupka više od 30 dana kasni s isplatom plaće koja radniku pripada prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu odnosno prema drugom aktu kojim se uređuju obveze poslodavca prema radniku dospjelim nakon otvaranja predstečajnoga postupka ili ako u tom roku ne uplati doprinose i poreze prema plaći, računajući od dana kada je radniku bio dužan isplatiti plaću

- ako dužnik ispuni sve obveze prema vjerovnicima do ročišta za glasovanje

- ako Hrvatska narodna banka ne izda prethodnu suglasnost za pretvaranje tražbine kreditne institucije u temeljni kapital dužnika

- u drugim slučajevima propisanim ovim Zakonom.

XXV. Koji su učinci potvrđenoga predstečajnoga sporazuma?

Potvrđeni predstečajni sporazum ima pravni učinak i prema vjerovnicima koji nisu sudjelovali u postupku i prema vjerovnicima koji su sudjelovali u postupku, a njihove se osporene tražbine naknadno utvrde.

Dužnik kojem su na temelju potvrđenoga predstečajnoga sporazuma otpisane obveze po osnovi kojih je ostvario dobit, dužan je tako nastalu dobit zadržati do isteka roka za ispunjenje svih obveza koje proizlaze iz predstečajnoga sporazuma.

Vjerovniku koji u skladu s potvrđenim predstečajnim sporazumom otpisuje tražbinu od dužnika iznos otpisane tražbine utvrđuje se kao porezno priznati rashod.

XXVI. Utječe li predstečajni sporazum na sve tražbine?

Predstečajni postupak ne utječe na:

- pravo odvojenoga namirenja razlučnih i izlučnih vjerovnika

- tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete

Page 15: Vodič kroz predstečajni postupak

Vodič kroz predstečajni postupak

pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

- mjere osiguranja u kaznenom postupku

- porezne postupke utvrđivanja zlouporabe prava.

XXVII. Kako se nadzire ispunjenje potvrđenoga predstečajnoga sporazuma?

Na nadzor nad njegovim ispunjenjem predstečajnoga sporazuma na odgovarajući način primjenjuju se odredbe glave VII. Stečajnog zakona o učincima potvrđenoga stečajnog plana.