of 12 /12
tÉäÅçãÉ qç éçëëáÄäó íÜÉ ãçëí ìëÉÑìä Å~ê êÉéçêí çå íÜÉ éä~åÉíK fÑ óçìÛîÉ ìëÉÇ m~êâÉêë éêáÅáåÖI íÜÉå óçìÛää ~äêÉ~Çó âåçï ïÜ~í ïÉ ~êÉ ~ÄçìíX É~ëáäó ÇáÖÉëíÉÇ áåÑçêã~íáçå íÜ~í óçì Å~å íêìëíK qÜáë áëåÛí ~ êÉéçêí ~Äçìí óçìê Å~êÛë ëÜ~Çó ÜáëíçêóI çê ïÜáÅÜ é~êí çÑ íÜÉ ÉåÖáåÉ íç í~é ÄÉÑçêÉ ÄìóáåÖK o~íÜÉê íÜ~å ~ äáííäÉ áåÑçêã~íáçå çå ~ äçí çÑ Å~êëI íÜáë êÉéçêí Åçåí~áåë ~ÄëçäìíÉäó ÉîÉêóíÜáåÖ ïÉ âåçï ~Äçìí çåÉ Éñ~Åí Å~êX ëçãÉ ~ëéÉÅíëI ëìÅÜ ~ë çìê êÉîáÉï ~åÇ íÜÉ áã~ÖÉëI ÅçîÉê ~ää çÑ íÜÉ ÉåÖáåÉë áå íÜÉ ê~åÖÉK qÜÉ ìëÉÑìäJ åÉëë çÑ íÜáë éêçÑáäÉ áë íç ÄÉ ÑçìåÇ áå íÜÉ ëéÉÅáÑáÅ Ç~í~I Ñçê íÜÉ Éñ~Åí ÉåÖáåÉLíêáã ÅçãÄáå~íáçå íÜ~í óçì ~êÉ áåíÉêJ ÉëíÉÇ áåK tÉ ÜçéÉ íÜ~í óçì ÑáåÇ ÉîÉêóíÜáåÖ óçì åÉÉÇKKKK fã~ÖÉë ëÜçïå ïáíÜáå íÜáë é~Åâ ~êÉ ÖÉåÉêáÅ íç íÜÉ ãçÇÉä ê~åÖÉ ~åÇ ã~ó åçí ÄÉ çÑ íÜÉ áåÇáîáÇì~ä Å~ê ÅÜçëÉåI ~äíÜçìÖÜ ~ää Ç~í~ êÉÑÉêë íç íÜÉ ëéÉÅáÑáÅ ÇÉêáî~íáîÉK slihpt^dbk pe^o^k NKV qaf pb ENNRmpF Ra gìäó OMNP PARKERS CAR INFO PACK qÜÉ pÜ~ê~å áë sçäâëï~ÖÉåDë ÑìääJëáòÉÇ éÉçéäÉ Å~êêáÉê íÜ~í çÑÑÉêë áãéêÉëëáîÉ Å~Äáå ëé~ÅÉ Ñçê ìé íç ëÉîÉå ~Çìäíë ~äçåÖ ïáíÜ ~ ÅçãÑçêí~ÄäÉ êáÇÉ ~åÇ ÇÉÅÉåí êÉÑáåÉãÉåíK fÑ áí äççâë Ñ~ãáäá~êI íÜ~íDë ÄÉÅ~ìëÉ áíDë íÜÉ ëáëíÉê Å~ê íç ÄçíÜ íÜÉ pb^q ^äÜ~ãÄê~ ~åÇ íÜÉ OMMM cçêÇ d~ä~ñóI Äìí ïÜáäÉ íÜÉ d~ä~ñó ï~ë êÉéä~ÅÉÇ Äó ~ ãçêÉ ëíóäáëÜ ãçÇÉä áå OMMSI íÜÉ pÜ~ê~å E~åÇ íÜÉ ^äÜ~ãÄê~ Ñçê íÜ~í ã~ííÉêF ÅçåíáåìÉK ^ë ~ êÉëìäíI áí áë ëí~êíáåÖ íç äççâ ~ äáííäÉ Ç~íÉÇI åçí ÜÉäéÉÇ Äó ~ Äçñó ëÜ~éÉ ~åÇ ~ ê~íÜÉê Ää~åÇ áåíÉêáçêK fíDë éêçîÉÇ îÉêó êÉäá~ÄäÉ ~åÇ Çìê~ÄäÉ íÜçìÖÜI ïÜáäÉ íÜÉêÉDë ~äëç ~ _äìÉãçíáçå äçïJÉãáëëáçåë ãçÇÉä ~î~áä~ÄäÉK eçïÉîÉêI íÜÉ pb^q ^äÜ~ãÄê~ êÉéêÉëÉåíë ÄÉííÉê î~äìÉ Ñçê ãçåÉóI ÄçíÜ åÉï ~åÇ ìëÉÇK ^ Ñ~ÅÉäáÑí áå OMMQ Ö~îÉ áí ~ ëäáÖÜíäó íïÉ~âÉÇ äççâ ~åÇ ÄÉííÉê ëí~åÇ~êÇ ÉèìáéãÉåíK ZpíêçåÖ ÄìáäÇ èì~äáíóI éäÉåíó çÑ áåíÉêáçê êççãI Å~å Å~êêó ëÉîÉå ~ÇìäíëI _äìÉãçíáçå îÉêëáçå ~î~áä~ÄäÉ ö_çñó ëíóäáåÖI ëí~êíáåÖ íç äççâ Ç~íÉÇ áåëáÇÉI êÉ~ê ëÉ~íë ÇçåDí ÑçäÇ Ñä~í prjj^ov YYY\[

Volkswagen Sharan (00 10) 1.9 Tdi Se (115ps) 5d

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Volkswagen Sharan (00 10) 1.9 Tdi Se (115ps) 5d

Citation preview

Page 1: Volkswagen Sharan (00 10) 1.9 Tdi Se (115ps) 5d

tÉäÅçãÉ

qç=éçëëáÄäó=íÜÉ=ãçëí=ìëÉÑìä=Å~ê=êÉéçêí=çå=íÜÉ=éä~åÉíK=fÑ=óçìÛîÉ=ìëÉÇ=m~êâÉêë=éêáÅáåÖI=íÜÉå=óçìÛää=~äêÉ~Çó=âåçï=ïÜ~í=ïÉ=~êÉ=~ÄçìíX=É~ëáäó=ÇáÖÉëíÉÇ=áåÑçêã~íáçå=íÜ~í=óçì=Å~å=íêìëíK=qÜáë=áëåÛí=~=êÉéçêí=~Äçìí=óçìê=Å~êÛë=ëÜ~ÇóÜáëíçêóI=çê=ïÜáÅÜ=é~êí=çÑ=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=íç=í~é=ÄÉÑçêÉ=ÄìóáåÖK

o~íÜÉê=íÜ~å=~=äáííäÉ=áåÑçêã~íáçå=çå=~=äçí=çÑ=Å~êëI=íÜáëêÉéçêí=Åçåí~áåë=~ÄëçäìíÉäó=ÉîÉêóíÜáåÖ=ïÉ=âåçï=~Äçìí=çåÉ=Éñ~Åí=Å~êX=ëçãÉ=~ëéÉÅíëI=ëìÅÜ=~ë=çìê=êÉîáÉï=~åÇ=íÜÉ=áã~ÖÉëI=ÅçîÉê=~ää=çÑ=íÜÉ=ÉåÖáåÉë=áå=íÜÉ=ê~åÖÉK=qÜÉ=ìëÉÑìäJåÉëë=çÑ=íÜáë=éêçÑáäÉ=áë=íç=ÄÉ=ÑçìåÇ=áå=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ=Ç~í~I=Ñçê=íÜÉ=Éñ~Åí=ÉåÖáåÉLíêáã=ÅçãÄáå~íáçå=íÜ~í=óçì=~êÉ=áåíÉêJÉëíÉÇ=áåK=tÉ=ÜçéÉ=íÜ~í=óçì=ÑáåÇ=ÉîÉêóíÜáåÖ=óçì=åÉÉÇKKKK

fã~ÖÉë=ëÜçïå=ïáíÜáå=íÜáë=é~Åâ=~êÉ=ÖÉåÉêáÅ=íç=íÜÉ=ãçÇÉä=ê~åÖÉ=~åÇ=ã~ó=åçí=ÄÉ=çÑíÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=Å~ê=ÅÜçëÉåI=~äíÜçìÖÜ=~ää=Ç~í~=êÉÑÉêë=íç=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ=ÇÉêáî~íáîÉK

slihpt^dbk=pe^o^kNKV=qaf=pb=ENNRmpF=Ra

PARKERS CAR INFO PACK

gìäó=OMNP

=

=

qÜÉ= pÜ~ê~å= áë= sçäâëï~ÖÉåDë= ÑìääJëáòÉÇ= éÉçéäÉ= Å~êêáÉê= íÜ~í= çÑÑÉêëáãéêÉëëáîÉ=Å~Äáå=ëé~ÅÉ=Ñçê=ìé=íç=ëÉîÉå=~Çìäíë=~äçåÖ=ïáíÜ=~=ÅçãÑçêí~ÄäÉêáÇÉ=~åÇ=ÇÉÅÉåí=êÉÑáåÉãÉåíK=fÑ= áí= äççâë=Ñ~ãáäá~êI=íÜ~íDë=ÄÉÅ~ìëÉ=áíDë=íÜÉëáëíÉê= Å~ê= íç= ÄçíÜ= íÜÉ= pb^q= ^äÜ~ãÄê~= ~åÇ= íÜÉ= OMMM= cçêÇ= d~ä~ñóI= ÄìíïÜáäÉ= íÜÉ= d~ä~ñó= ï~ë= êÉéä~ÅÉÇ= Äó= ~= ãçêÉ= ëíóäáëÜ= ãçÇÉä= áå= OMMSI= íÜÉpÜ~ê~å= E~åÇ=íÜÉ=^äÜ~ãÄê~= Ñçê= íÜ~í=ã~ííÉêF=ÅçåíáåìÉK=^ë=~=êÉëìäíI= áí= áëëí~êíáåÖ=íç=äççâ=~=äáííäÉ=Ç~íÉÇI=åçí=ÜÉäéÉÇ=Äó=~=Äçñó=ëÜ~éÉ=~åÇ=~=ê~íÜÉêÄä~åÇ=áåíÉêáçêK=fíDë=éêçîÉÇ=îÉêó=êÉäá~ÄäÉ=~åÇ=Çìê~ÄäÉ=íÜçìÖÜI=ïÜáäÉ=íÜÉêÉDë~äëç= ~= _äìÉãçíáçå= äçïJÉãáëëáçåë= ãçÇÉä= ~î~áä~ÄäÉK= eçïÉîÉêI= íÜÉ= pb q̂^äÜ~ãÄê~= êÉéêÉëÉåíë= ÄÉííÉê= î~äìÉ= Ñçê= ãçåÉóI= ÄçíÜ= åÉï= ~åÇ= ìëÉÇK= ^Ñ~ÅÉäáÑí= áå= OMMQ= Ö~îÉ= áí= ~= ëäáÖÜíäó= íïÉ~âÉÇ= äççâ= ~åÇ= ÄÉííÉê= ëí~åÇ~êÇÉèìáéãÉåíK

=

ZpíêçåÖ=ÄìáäÇ=èì~äáíóI=éäÉåíó=çÑ=áåíÉêáçê=êççãI=Å~å=Å~êêó=ëÉîÉå=~ÇìäíëI=_äìÉãçíáçå=îÉêëáçå=~î~áä~ÄäÉ

ö_çñó=ëíóäáåÖI=ëí~êíáåÖ=íç=äççâ=Ç~íÉÇ=áåëáÇÉI=êÉ~ê=ëÉ~íë=ÇçåDí=ÑçäÇ=Ñä~í

prjj^ov YYY\[

Page 2: Volkswagen Sharan (00 10) 1.9 Tdi Se (115ps) 5d

slihpt^dbk=pe^o^k=NKV=qaf=pb=ENNRmpF=Ra

m~êâÉêë=áåÇÉéÉåÇÉåí=ÉñéÉêíë=~å~äóëÉ=QNMM=Å~ê=ë~äÉë=ÉîÉêó=ëáåÖäÉ=Ç~óK==qÜ~íDë=NKR=ãáääáçå=íê~åë~Åíáçåë=~=óÉ~êK=tÉ=î~äìÉ=ãçêÉ=Å~êëI=ïáíÜ=ÖêÉ~íÉê=~ÅÅìê~Åó=~åÇ=~êÉ=íêìëíÉÇ=Äó=ãçêÉ=éÉçéäÉ=íÜ~å=~åó=çíÜÉê=`~ê=mêáÅÉ=dìáÇÉ=óçì=Å~å=ÄìóK

PARKERS CAR INFO PACK 2

=

=

=

=

=

qÜÉ=áåíÉêáçê=éêçàÉÅíë=~=ÖççÇ=èì~äáíó=~ãÄáÉåÅÉ=ïáíÜ=ëíêçåÖ=ã~íÉêá~äë=~åÇ=~å=É~ëó=íçìëÉ=ä~óçìí=íÜ~í=áë=ïÉää=ÑáåáëÜÉÇK=_ìí=ïÉDîÉ=ëÉÉå=ëÉîÉê~ä=Å~êë=íÜ~í=Ü~îÉåDí=ÇÉ~äí=ïÉääïáíÜ= Ñ~ãáäó= äáÑÉ= ~åÇ= íÜÉ= íêáã=Å~å= äççâ= íáêÉÇ= ~åÇ= äççëÉ= ~ÑíÉê= ~= ÑÉï= óÉ~êëK= fíDë= åçíÉëéÉÅá~ääó=ëíóäáëÜ=~åÇ=äççâë=~=äáííäÉ=Çê~ÄI=Äìí=íÜÉ=Åçåíêçäë=~êÉ=ïÉää=ä~áÇ=çìí=~åÇ=íÜÉáåëíêìãÉåí=Çá~äë=É~ëó=íç=êÉ~ÇK=fí=çÑÑÉêë=ÖççÇ=~ääJêçìåÇ=îáëáÄáäáíó=íççI=~äíÜçìÖÜ=êÉ~êÜÉ~ÇêÉëíë=éêçîáÇÉ=ëçãÉïÜ~í=çÑ=~å=çÄëíêìÅíáçå=ïÜÉå=êÉîÉêëáåÖK=qÜÉ=ÇêáîáåÖ=éçëáíáçåáë= Ñ~áêäó=ÖççÇ=~åÇ=íÜÉ=ëíÉÉêáåÖ=Åçäìãå=íÜ~í=~Çàìëíë= Ñçê= êÉ~ÅÜ=~åÇ=ÜÉáÖÜíI=Äìí= íÜÉëÉ~íë=ä~Åâ=ëìééçêí=Ñçê=äçåÖÉê=àçìêåÉóëK

=

_befka=qeb=tebbi YYY\[

qÜÉ=Å~Äáå=áë=ïÉää=áåëìä~íÉÇ=~Ö~áåëí=ïáåÇ=~åÇ=êç~Ç=åçáëÉI=Äìí=íÜÉ=ÇáÉëÉä=ÉåÖáåÉë=~êÉ=~äáííäÉ=Åä~ííÉêó=çå=ëí~êíJìé=~åÇ=íÜÉêÉ=Å~å=ÄÉ=~=Ñ~áê=~ãçìåí=çÑ=îáÄê~íáçå=áå=íÜÉ=Å~ÄáåIÉëéÉÅá~ääó= ~í= ÜáÖÜÉê= êÉîëK= _ìí= íÜÉ= Å~Äáå= Ü~ë= ~å= ~áêó= ~åÇ= ëé~Åáçìë= ÑÉÉä= ïáíÜ= ïÉääé~ÇÇÉÇ= ëÉ~íë= Ñçê= ~ää= ëÉîÉå=çå=Äç~êÇK= qÜçëÉ= áå= íÜÉ= îÉêó=Ä~Åâ= ëìÑÑÉê= íÜÉ= äÉ~ëí= äÉÖêççãI=Äìí=áí=áë=ëíáää=ÄÉííÉê=íÜ~å=ã~åó=åÉïÉê=éÉçéäÉ=Å~êêáÉêë=~åÇ=íÜÉ=ëèì~êÉ=ëÜ~éÉ=çÑíÜÉ=pÜ~ê~å=ãÉ~åë=ÖççÇ=ÜÉ~ÇêççãK=`çåëÉèìÉåíäóI=ÉîÉå=ëáñJÑççíÉêë=Å~å=ëáí= íÜÉêÉ=J~äíÜçìÖÜ=áíDë=çåäó=êÉ~ääó=ÅçãÑçêí~ÄäÉ=Ñçê=ëÜçêíÉê=àçìêåÉóëK=qÜÉóDêÉ=áÇÉ~ä=Ñçê=ÅÜáäÇêÉåíÜçìÖÜK=qïç=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇ=ëÉ~íë=ÅçãÉ=çå=pb=ãçÇÉäë=E~å=íÜÉ=piF=~åÇ=~=ÑìêíÜÉê=íïçÅ~å=ÄÉ=ÅÜçëÉå=~ë=çéíáçå~ä=Éñíê~ëK=qÜÉëÉ=äççâ=~åÇ=ÑìåÅíáçå=äáâÉ=~=åçêã~ä=ëÉ~íI=ÄìíÅ~å=ÄÉ=ìëÉÇ=íç=Å~êêó=îÉêó=ëã~ää=ÅÜáäÇêÉå=çê=~Åí=~ë=~=ÄççëíÉêK=qÜÉ=êáÇÉ=áë=êÉ~ëçå~ÄäóÅçãÑçêí~ÄäÉI=~äíÜçìÖÜ=áí=Å~å=ÑáÇÖÉí=çîÉê=Äìãéó=çê=éçíÜçäÉÇ=êç~ÇëK

iÉåÖíÜW QSPQ=ããtáÇíÜW ONQO=ããeÉáÖÜíW NTPO=ããtÉáÖÜíW NVOU=hÖkçáëÉW TQ=Ç_

=

`ljcloq YYYY[

qÜÉ=ÉåÖáåÉ=äáåÉJìé=çêáÖáå~ääó=Ü~Ç=íÜêÉÉ=éÉíêçä=~åÇ=íïç=ÇáÉëÉäë=ëí~êíáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=OKMJäáíêÉ=éÉíêçä=ïáíÜ=NNRÄÜé=~åÇ=íÜÉ=áãéêÉëëáîÉ=íìêÄçÅÜ~êÖÉÇ=NKUq=ïáíÜ=NRMÄÜéK=qÜÉ=OKMJäáíêÉ= áë=ëãççíÜ=Äìí= ä~Åâë=éìåÅÜI=í~âáåÖ=NRKO=ëÉÅçåÇë=íç=~ÅÅÉäÉê~íÉ=Ñêçã=MJSOãéÜKbÅçåçãó=áëåDí=íÜ~í=ÖççÇ=ÉáíÜÉêI=ïáíÜ=çåäó=PMãéÖ=çå=~îÉê~ÖÉK=qÜÉ=NKUq=áë=Ñ~ê=ÄÉííÉê~åÇ= ÖáîÉë= íÜÉ= pÜ~ê~å= êÉ~ä= ìêÖÉåÅó= ~åÇ= áë= ~î~áä~ÄäÉ= ïáíÜ= ~= ÑáîÉJëéÉÉÇ= qáéíêçåáÅ~ìíçã~íáÅ= ÖÉ~êÄçñK= qÜÉ= íçé= éÉíêçä= áë= íÜÉ= OKUJäáíêÉ= sS= ïÜáÅÜ= ëçìåÇë= äçîÉäó= ~åÇéêçÇìÅÉë=OMQÄÜé=ÖáîáåÖ=áí=~=MJSOãéÜ=íáãÉ=çÑ=VKV=ëÉÅçåÇëI=ÜçïÉîÉê=áíDë=~äëç=íÜáêëíó~åÇ=ã~å~ÖÉë=àìëí=OSãéÖ=çå=~îÉê~ÖÉK=qÜÉ=ÇáÉëÉäë=~êÉ=îÉêó=éçéìä~êI=ÉëéÉÅá~ääó=~ãçåÖÜáÖÜ=ãáäÉ~ÖÉ=ÇêáîÉêëI=~åÇ=íÜÉ=ê~åÖÉ=ëí~êíë=ïáíÜ=~=NKV=qaf=ïáíÜ=VMÄÜé=Äìí=áíDë=ëäìÖÖáëÜ~åÇ=ï~ë=ÇáëÅçåíáåìÉÇ=áå=OMMOK=^=ãçÇÉä=ïáíÜ=NNRÄÜé=áë=~äëç=~î~áä~ÄäÉ=~åÇ=~äíÜçìÖÜáíDë=~=Ñ~áêäó=åçáëó=~åÇ=Åç~êëÉ=ÉåÖáåÉI=íÜÉêÉDë=åç=~êÖìáåÖ=ïáíÜ=áíë=ÑìÉä=ÉÑÑáÅáÉåÅó=J=áíÅ~å= êÉíìêå= QQãéÖK= få= OMMP= ~= NKV= qaf= ïáíÜ= NPMÄÜé=ï~ë= ~ÇÇÉÇ= íç= íÜÉ= ê~åÖÉK= _çíÜéÉêÑçêã~åÅÉ=~åÇ=ÉÅçåçãó=áãéêçîÉ=Åçãé~êÉÇ=íç=íÜÉ=äçïÉê=éçïÉêÉÇ=NKVJäáíêÉ=ÇáÉëÉä~åÇ=íÜáë=îÉêëáçå=Å~å=êÉíìêå=QQãéÖK=eçïÉîÉê=~í=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=OMMR=íÜáë=ï~ë=êÉéä~ÅÉÇÄó=~=ÄÉííÉê=OKM=qaf=ïáíÜ=NQMÄÜéK=qÜÉ=íçé=ÇáÉëÉä=ëéêáåíë=Ñêçã=MJSOãéÜ=áå=NOKO=ëÉÅçåÇëÄìí=áí=áë=íÜÉ=áåJÖÉ~ê=éìääáåÖ=éçïÉê=íÜ~í=áãéêÉëëÉë=ãçëíI=ã~âáåÖ=áí=áÇÉ~ä=Ñçê=ãçíçêï~óÇêáîáåÖK= bÅçåçãó= áë= ÖççÇ= íçç= ~í= QOãéÖK= qÜÉ= äçïJÉãáëëáçåë= _äìÉãçíáçå= îÉêëáçåEä~íÉê=êÉå~ãÉÇ=_äìÉãçíáçå=qÉÅÜåçäçÖóF=ï~ë= áåíêçÇìÅÉÇ=áå=ãáÇJOMMU=~åÇ=ìëÉë=íÜÉOKM=qaf=ÉåÖáåÉI=Äìí=ïáíÜ=äçåÖÉê=ÖÉ~ê=ê~íáçëI=~=äçïÉê=êáÇÉ=ÜÉáÖÜí=~åÇ=êÉÇìÅÉÇ=ïÉáÖÜíK^ë=~= êÉëìäí=Éãáëëáçåë=~êÉ= NRVÖLâã=çÑ=`lO= EÅçãé~êÉÇ= íç= NTTÖLâãF=ïÜáäÉ=ÉÅçåçãóêáëÉë=íç=QSãéÖK

_emW NNPbåÖáåÉ=Å~é~ÅáíóW NUVS=ÅÅ`óäáåÇÉêëW QcìÉä=ÇÉäáîÉêóW qìêÄç=ÇáêÉÅí=áåàÉÅíáçådÉ~êëW S=péÉÉÇqçé=ëéÉÉÇW NNO=ãéÜqçêèìÉW OOV=äÄLÑíqçêèìÉW PNM=kãqê~åëãáëëáçåW j~åì~äs~äîÉëW UwÉêç=íç=ëáñíóW NPKP=ëÉÅçåÇë

=

mbocloj^k`b YYY\[

Page 3: Volkswagen Sharan (00 10) 1.9 Tdi Se (115ps) 5d

slihpt^dbk=pe^o^k=NKV=qaf=pb=ENNRmpF=Ra

m~êâÉêë=áåÇÉéÉåÇÉåí=ÉñéÉêíë=~å~äóëÉ=QNMM=Å~ê=ë~äÉë=ÉîÉêó=ëáåÖäÉ=Ç~óK==qÜ~íDë=NKR=ãáääáçå=íê~åë~Åíáçåë=~=óÉ~êK=tÉ=î~äìÉ=ãçêÉ=Å~êëI=ïáíÜ=ÖêÉ~íÉê=~ÅÅìê~Åó=~åÇ=~êÉ=íêìëíÉÇ=Äó=ãçêÉ=éÉçéäÉ=íÜ~å=~åó=çíÜÉê=`~ê=mêáÅÉ=dìáÇÉ=óçì=Å~å=ÄìóK

PARKERS CAR INFO PACK 3

=

=

=

=

=

=

tÜáäÉ= áíDë= ~= Ñ~áêäó= Äçñó= ëÜ~éÉI= íÜÉ= pÜ~ê~å= Ü~åÇäÉë= ëìêéêáëáåÖäó= ïÉää= Ñçê= ~= éÉçéäÉÅ~êêáÉêI= Äìí= áíDë= ÇÉëáÖåÉÇ= Ñçê= ÅçãÑçêí= ê~íÜÉê= íÜ~å= ÅçêåÉêëK=lå= íÜÉ=ãçíçêï~ó= áí= áëëãççíÜ=~åÇ=ã~âÉë=~= êÉ~ëçå~Ääó=ÅçãÑçêí~ÄäÉ= äçåÖ=Çáëí~åÅÉ=Å~ê=ïÜáäÉ= áå= íçïå= íÜÉëíÉÉêáåÖ=áë=äáÖÜí=ÉåçìÖÜ=íç=ã~âÉ=é~êâáåÖ=~åÇ=íÜêÉÉJéçáåí=íìêåë=ëíê~áÖÜíÑçêï~êÇK=låíÜÉ=çéÉå=êç~ÇI=íÜÉ=pÜ~ê~å=ÇçÉëåDí=ÑÉÉä=~ë=~ÖáäÉ=~ë=åÉïÉê=éÉçéäÉ=Å~êêáÉêë=ëìÅÜ=~ë=íÜÉcçêÇ= d~ä~ñóI= Äìí= áí= áë= ÅçãéçëÉÇ= ~åÇ= êÉ~ëëìêáåÖ= åçåÉíÜÉäÉëëK= péçêí=ãçÇÉäë= ÅçãÉïáíÜ=ëíáÑÑÉê=ëìëéÉåëáçå=ëç= íÜÉó=~êÉ=ÄÉííÉê= áå=ÅçêåÉêëI=Äìí=Ü~îÉ=~= ÑáêãÉê=êáÇÉ= íççKpçãÉ= ãçÇÉäë= ~êÉ= ~î~áä~ÄäÉ= ïáíÜ= Qjçíáçå= ÑçìêJïÜÉÉä= ÇêáîÉ= ïÜáÅÜ= ÖáîÉë= ~ÇÇÉÇíê~Åíáçå=~åÇ=áë=ìëÉÑìä=áå=ëäáééÉêó=çê=áÅó=ÅçåÇáíáçåëK

tÜÉÉäÄ~ëÉW OUPR=ãã=

e^kaifkd YYY[[

qÜÉ= pÜ~ê~å= ÅçãÉë= ïáíÜ= ÑáîÉ= áåÇáîáÇì~ä= ëÉ~íë= áå= íÜÉ= Ä~ÅâI= ëç= íÜÉêÉDë= éäÉåíó= çÑÑäÉñáÄáäáíó= ÄÉíïÉÉå=Å~êêóáåÖ=é~ëëÉåÖÉêë= ~åÇ= äìÖÖ~ÖÉK= b~ÅÜ= ëÉ~í= Å~å= ÑçäÇ= Ççïå= íç~ääçï=ä~êÖÉê=áíÉãë=íç=ÄÉ=Å~êêáÉÇI=Äìí=ìåäáâÉ=ã~åó=åÉïÉê=éÉçéäÉ=Å~êêáÉêëI=íÜÉó=ÇçåDíÑçäÇ=Ñä~í=áåíç=íÜÉ=ÑäççêK=qÜÉ=çåäó=ï~ó=íç=êÉ~ääó=Äççëí=Äççí=ëé~ÅÉ=áë=íç=êÉãçîÉ=íÜÉãïÜáÅÜ=áëåDí=é~êíáÅìä~êäó=É~ëó=J=~åÇ=óçì=Ü~îÉ=íç=ëíçêÉ=íÜÉã=ëçãÉïÜÉêÉK=lå=íÜÉ=éäìëëáÇÉI=ïáíÜ=~ää=íÜÉ=ëÉ~íë=çìíI=íÜÉêÉ=áë=~=ÜìÖÉ=OISNMJäáíêÉ=äç~Ç=~êÉ~=J=íÜ~íDë=~äãçëí=RMéÉê=ÅÉåí=ãçêÉ= íÜ~å=~=s~ìñÜ~ää=w~Ñáê~K=^ää= íÜêÉÉ=çÑ= íÜÉ=ãáÇÇäÉ= êçï=çÑ= ëÉ~íë= ëäáÇÉëáåÇáîáÇì~ääóI=Äìí=ÖÉííáåÖ=íç=íÜÉ=êÉ~êãçëí=ëÉ~íë=áëåDí=é~êíáÅìä~êäó=É~ëóK

_ê~âÉÇ=íçïáåÖ=ïÉáÖÜíW OMMM=âÖiìÖÖ~ÖÉ=Å~é~Åáíó=EëÉ~íë=ìéFW ORS=äáíêÉëqìêåáåÖ=ÅáêÅäÉW NN=ãråÄê~âÉÇ=íçïáåÖ=ïÉáÖÜíW TMM=hÖ

=

mo^`qf`^ifqv YYY\[

iáâÉ=~ää=sçäâëï~ÖÉåDë=íÜáë=áë=ïÉää=Äìáäí=~åÇ=Çìê~ÄäÉI=Äìí=íÜÉêÉ=Ü~îÉ=ÄÉÉå=êÉÅìêêáåÖêÉéçêíë= Ñêçã= çïåÉêë= çÑ= áëëìÉë= áåÅäìÇáåÖ= éêçÄäÉãë= ïáíÜ= íÜÉ= ~áê= ÅçåÇáíáçåáåÖ= ~åÇÉäÉÅíêáÅëI=áå=é~êíáÅìä~ê=íÜÉ=ïáåÇçïëK

`~ê=ÅÜÉÅâ=ÄçÇóW kç=éêçÄäÉãë=êÉéçêíÉÇK`~ê=ÅÜÉÅâ=ÉåÖáåÉW ^=êÉÅ~ää=áå=OMMR=ïÜÉêÉ=íÜÉ=Äçäíë=çÑ=íÜÉ=ÑìÉä=éìãé=ÅçîÉê=ã~ó=

ÄêÉ~â=Eçå=qaf=ãçÇÉäë=çåäóFK=^=ÑìêíÜÉê=êÉÅ~ää=áå=OMMS=Ñçê=NKV=qaf=ãçÇÉäë=ïÜÉêÉ=íÜÉ=ÑäóïÜÉÉä=ã~ó=Ñ~áä=~åÇ=ÅçìäÇ=êÉëìäí=áå=~=ÑáêÉK

`~ê=ÅÜÉÅâ=çíÜÉêW ^=êÉÅ~ää=áå=OMMO=ïÜÉêÉ=íÜÉ=ïáåÇëÅêÉÉå=ïáéÉê=ãçíçê=ã~ó=Ñ~áäK=`ÜÉÅâ=Ñçê=ÉäÉÅíêáÅ=éêçÄäÉãë=ïáíÜ=ïáåÇçïëK

=

obif^_fifqv YYY[[

Page 4: Volkswagen Sharan (00 10) 1.9 Tdi Se (115ps) 5d

slihpt^dbk=pe^o^k=NKV=qaf=pb=ENNRmpF=Ra

m~êâÉêë=áåÇÉéÉåÇÉåí=ÉñéÉêíë=~å~äóëÉ=QNMM=Å~ê=ë~äÉë=ÉîÉêó=ëáåÖäÉ=Ç~óK==qÜ~íDë=NKR=ãáääáçå=íê~åë~Åíáçåë=~=óÉ~êK=tÉ=î~äìÉ=ãçêÉ=Å~êëI=ïáíÜ=ÖêÉ~íÉê=~ÅÅìê~Åó=~åÇ=~êÉ=íêìëíÉÇ=Äó=ãçêÉ=éÉçéäÉ=íÜ~å=~åó=çíÜÉê=`~ê=mêáÅÉ=dìáÇÉ=óçì=Å~å=ÄìóK

PARKERS CAR INFO PACK 4

= =

==

qÜáë=pÜ~ê~å=ï~ë=åÉîÉê=Åê~ëÜ=íÉëíÉÇ=Äó=bìêç=k`^m=Äìí=íÜÉ=éêÉîáçìë=E~åÇ=îÉêó=ëáãáä~êFãçÇÉä=ï~ëI= êÉÅÉáîáåÖ=~= íÜêÉÉJçìíJçÑJÑáîÉJëí~ê=bìêç=k`^m= ê~íáåÖ=ïÜáÅÜ= áë=åçï=ïÉääÄÉäçï= ~îÉê~ÖÉK= qÜÉ= ë~ÑÉíó= çêÖ~åáë~íáçå= éçáåíÉÇ= çìí= íÜ~í= íÜÉ= Å~Äáå= ï~ë= Ä~ÇäóÇ~ã~ÖÉÇ=áå=íÜÉ=Ñêçåí~ä=áãé~Åí=íÉëí=~åÇ=ÄÉÅ~ãÉ=ëíêìÅíìê~ääó=ìåëí~ÄäÉI=ïÜáäÉ=íÜÉ=~êÉ~~êçìåÇ= íÜÉ= ÇêáîÉê= ï~ë= ëÉîÉêÉäó= êÉÇìÅÉÇK= qÜÉêÉ= ~êÉ= ëáñ= ~áêÄ~Öë= ~åÇ= bpm= ëí~ÄáäáíóÅçåíêçä=áë=çéíáçå~ä=çå=íÜçëÉ=ãçÇÉäë=ïÜÉêÉ=áíDë=åçí=ëí~åÇ~êÇK=pçãÉ=Ü~îÉ=ÄìáäíJáå=ÅÜáäÇëÉ~íë= áå= íÜÉ= êÉ~êI= ïÜáÅÜ= Å~å= ~äëç= ÄÉ= ìëÉÇ= ~ë= ~= ÄççëíÉê= ëÉ~í= Ñçê= óçìåÖëíÉêëKaÉ~ÇäçÅâë=ïáíÜ=êÉãçíÉ=ÅÉåíê~ä=äçÅâáåÖ=~åÇ=~å=~ä~êã=~åÇ=áããçÄáäáëÉê=~êÉ=ëí~åÇ~êÇJÑáí=ëÉÅìêáíó=ãÉ~ëìêÉëK

bìêç=k`^m^Çìäí=çÅÅìé~åí=ê~íáåÖW YYY[[`ÜáäÇ=éêçíÉÅíáçå=ê~íáåÖW åL~mÉÇÉëíêá~å=ê~íáåÖW YY[[

=

p^cbqv YYY\[

^ë=ïáíÜ=ãçëí=sçäâëï~ÖÉå=ãçÇÉäëI=íÜÉêÉ=áë=~=_äìÉãçíáçå=ãçÇÉä=~î~áä~ÄäÉ=J=~äíÜçìÖÜáí=ÇáÇåDí=~êêáîÉ=ìåíáä=j~ó=OMMUK=qÜáë=ìëÉë=íÜÉ=OKM=qaf=ÉåÖáåÉ=~åÇ=Éãáíë=NRVÖLâã=çÑ`lO=ïÜáäÉ=êÉíìêåáåÖ=QSãéÖK

=

dobbk YYYY[

fÑ=óçì=Öç=Ñçê=~=qaf=ãçÇÉäI=íÜÉ=pÜ~ê~å=çÑÑÉêë=äçï=êìååáåÖ=ÅçëíëI=Äìí=íÜÉ=éÉíêçä=ãçÇÉäë~êÉ=çå=íÜÉ=íÜáêëíó=ëáÇÉ=~åÇ=Ü~îÉ=èìáíÉ=ÜáÖÜ=ÉãáëëáçåëK=sçäâëï~ÖÉå=ÇÉ~äÉê=ëÉêîáÅáåÖáë=ìëì~ääó=ãçêÉ=ÉñéÉåëáîÉ=íÜ~å=Éèìáî~äÉåíë=äáâÉ=cçêÇ=çê=s~ìñÜ~ääI=Äìí=íÜÉ=ÅìëíçãÉêÅ~êÉ=ëáÇÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ÖççÇK

fåëìê~åÅÉ=ÖêçìéW ORjáäÉë=éÉê=Ö~ääçåW QPcìÉä=Å~é~ÅáíóW TM=äáíêÉëbìêç=Éãáëëáçåë=ëí~åÇ~êÇW Qm~êíáÅäÉëW MKMPR`lO=ÉãáëëáçåëW NTO=ÖLâã

sÉÜáÅäÉ=ÉñÅáëÉ=Çìíó=Ñçê=Å~êë=êÉÖáëíÉêÉÇ=çå=çê=~ÑíÉê=Nëí=j~êÅÜ=OMMNI=áë=åçï=Ä~ëÉÇ=çåíÜÉ=ÑìÉä=íóéÉ=~åÇ=Å~êÄçå=ÇáçñáÇÉ=E`lOF=Éãáëëáçåë=äÉîÉäë=çÑ=áåÇáîáÇì~ä=îÉÜáÅäÉëK

a~íÉ=çÑ=oÉÖáëíê~íáçå _~åÇ SãíÜ NOãíÜMN=cÉÄ=MP=íç=MN=kçî=MR f ¡NONKMM ¡OOMKMMMN=kçî=MR=íç=MN=g~å=MT f ¡NONKMM ¡OOMKMMMN=g~å=MT=íç=OU=cÉÄ=NM e ¡NNMKMM ¡OMMKMM

`çãé~åó=Å~ê=í~ñ=Ñçê=íÜÉ=óÉ~ê=OMMTLOMMUX= Ñçê=í~ñ=éìêéçëÉë=íÜÉ= äáëí=éêáÅÉ=çÑ=~=Å~êáåÅäìÇÉë=ÇÉäáîÉêó=ÅÜ~êÖÉë=Äìí=åçí=êç~Ç=í~ñ=~åÇ=åÉï=Å~ê=êÉÖáëíê~íáçå=ÑÉÉK

^ååì~ä=í~ñ=~í=OOBW ¡NPTU^ååì~ä=í~ñ=~í=QMBW ¡OTRS

=

orkkfkd=`lpqp YYY\[

qÜÉêÉ=~êÉ=éäÉåíó=çÑ=ãçÇÉäë=çå=íÜÉ=ëÉÅçåÇ=Ü~åÇ=ã~êâÉí=ïáíÜ=íÜÉ=ÇáÉëÉäë=íÜÉ=ãçëíéçéìä~êK= qÜÉ= ìåìëì~ääó= å~ãÉÇ=`~ê~í=ï~ë= çêáÖáå~ääó= íÜÉ= íçé= íêáãI= Äìí= íÜÉ=péçêí= áëãçêÉ=Åçããçå=~åÇ=ÅçãÉë=ïÉää=âáííÉÇ=çìíK=^îçáÇ= íÜÉ= íÜáêëíó=OKUJäáíêÉ=éÉíêçä= EáíDë=~ê~êÉ=ëáÖÜí=~åóï~óF=~åÇ=ÅÜÉÅâ=Ñçê=ëáÖåë=çÑ= áåíÉêáçê=ïÉ~ê=~åÇ=íÉ~êK=qÜÉ=pÜ~ê~å= áë=~Ñ~îçìêáíÉ=~ãçåÖ=í~ñá=~åÇ=éêáî~íÉ=ÜáêÉ=ÑáêãëI=Äìí=íÜÉëÉ=Éñ~ãéäÉë=~êÉåDí=~äï~óë=íÜÉãçëí=Å~êÉÇ=ÑçêK=qÜÉêÉ=Ü~îÉ=ÄÉÉå=éêçÄäÉãë=ïáíÜ=ÉäÉÅíêáÅë=Eáå=é~êíáÅìä~ê=íÜÉ=ïáåÇçïëF~åÇ=~áê=ÅçåÇáíáçåáåÖ=ìåáíë=ëç=ÅÜÉÅâ=íÜ~í=ÉîÉêóíÜáåÖ=ïçêâë=éêçéÉêäóK

=

_rvfkd=rpba YYYY[

Page 5: Volkswagen Sharan (00 10) 1.9 Tdi Se (115ps) 5d

slihpt^dbk=pe^o^k=NKV=qaf=pb=ENNRmpF=Ra

m~êâÉêë=áåÇÉéÉåÇÉåí=ÉñéÉêíë=~å~äóëÉ=QNMM=Å~ê=ë~äÉë=ÉîÉêó=ëáåÖäÉ=Ç~óK==qÜ~íDë=NKR=ãáääáçå=íê~åë~Åíáçåë=~=óÉ~êK=tÉ=î~äìÉ=ãçêÉ=Å~êëI=ïáíÜ=ÖêÉ~íÉê=~ÅÅìê~Åó=~åÇ=~êÉ=íêìëíÉÇ=Äó=ãçêÉ=éÉçéäÉ=íÜ~å=~åó=çíÜÉê=`~ê=mêáÅÉ=dìáÇÉ=óçì=Å~å=ÄìóK

PARKERS CAR INFO PACK 5

=

=

jáäÉ~ÖÉW=qÜÉ=ëí~åÇ~êÇ=~îÉê~ÖÉ=ãáäÉ~ÖÉ=áå=IMMM=ãáäÉë=Ñçê=íÜÉ=óÉ~êK=pÉÉ=íÜÉ=ãáäÉ~ÖÉ=~ÇàìëíãÉåíí~ÄäÉë=Ñçê=ÜáÖÜÉê=çê=äçïÉê=î~äìÉëK

cê~åÅÜáëÉW=qÜÉ=íóéáÅ~ä=éêáÅÉ=é~áÇ=~í=~=Ñê~åÅÜáëÉÇ=ÇÉ~äÉê=Ñçê=~=Å~ê=áå=~=DrëÉÇ=^ééêçîÉÇD=ëÅÜÉãÉKiçïÉê=íÜ~å=íÜÉ=DëíáÅâÉê=éêáÅÉD=çå=íÜÉ=ëÅêÉÉå=ÄÉÅ~ìëÉ=ïÉDîÉ=~ääçïÉÇ=Ñçê=ëÉåëáÄäÉ=Ü~ÖÖäáåÖK

fåÇÉéÉåÇÉåíW= qóéáÅ~ä= éêáÅÉ= é~áÇ= Ñçê= íÜÉ= Å~ê= ~í= ~å= áåÇÉéÉåÇÉåí= ÇÉ~äÉê= çê= Å~ê= ëìéÉêã~êâÉíKmêáÅÉë= ~êÉ= ëäáÖÜíäó= äçïÉê= íÜ~å=ã~áå= ÇÉ~äÉêë= ÄÉÅ~ìëÉ= óçì=ÇçåDí= ÖÉí= ~ää= çÑ= íÜÉ= DrëÉÇ= ^ééêçîÉÇDÄÉåÉÑáíëK

mêáî~íÉW=qóéáÅ~ä=éêáî~íÉ=ë~äÉ=î~äìÉ=çÑ=~=Å~ê=áå=ÖççÇ=ÅçåÇáíáçå=ïáíÜ=Ñìää=jçq=~åÇ=ëÉêîáÅÉ=ÜáëíçêóIåÉÉÇáåÖ=åç=ïçêâK

m~êí= bñÅÜ~åÖÉW= qÜÉ= íóéáÅ~ä= DÄçííçãJÄççâD= éêáÅÉ= íÜ~í= ~= ÇÉ~äÉê= çÑÑÉêë= Ñçê= óçìê= Å~ê= áå= é~êíJÉñÅÜ~åÖÉK=qÜÉ=~Åíì~ä=î~äìÉ=Å~å=î~êó=Ñêçã=ÇÉ~ä=íç=ÇÉ~äI=ÇÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=éêáÅÉ=~åÇ=ÇÉëáê~Äáäáíó=çÑóçìê=Å~êI=Äìí=íÜáë=áë=~=ÖççÇ=áåÇáÅ~íáçå=çÑ=ïÜ~í=íç=ÉñéÉÅíK

=

=

=

=

=

=

m~êâÉêDë= áåÇÉéÉåÇÉåí=ÉñéÉêíë= ~å~äóëÉ=QNMM=Å~ê= ë~äÉë=ÉîÉêó= ëáåÖäÉ=Ç~óK= qÜ~íDë= NKRãáääáçå=ë~äÉë=~=óÉ~êK=tÉ=î~äìÉ=ãçêÉ=Å~êëI=ïáíÜ=ÖêÉ~íÉê=~ÅÅìê~Åó=~åÇ=~êÉ=íêìëíÉÇ=ÄóãçêÉ=éÉçéäÉ=íÜ~å=~åó=çíÜÉê=`~ê=mêáÅÉ=dìáÇÉ=óçì=Å~å=ÄìóK

=

==

oÉÖáëíê~íáçå=vÉ~êLmä~íÉ

^îÉê~ÖÉ=jáäÉ~ÖÉ

kÉï=iáëí=mêáÅÉ

cê~åÅÜáëÉ fåÇÉéÉåÇÉåí mêáî~íÉ m~êí=bñÅÜ~åÖÉ

OMMOLMO NNM NVTPR POMR OVRM OQPR NUPMOMMOLRO NNM NVTPR PORR OVUR ORNM NVPROMMPLRO NMM NVTPR PQMR PNPM OTNR ONVROMMPLMP NMM NVTQM PSMM PPMR OUSR OPNROMMPLRP NMM NVVQM PUNR PRMR PMQM OQSMOMMQLRP VM NVVSM PUUM PSQM POUM OUUROMMQLMQ VM NVVSM QNMM PURM PQTM PMQROMMQLRQ VM NVVSM QPQR QMTR PSTR POPMOMMRLRQ UM OMOMR QQRM QOTM PVNM PRMROMMRLMR UM OMOMR QTMM QRNM QNPM PTMMOMMRLRR UM OMOMR QVUM QTUM QPTR PVOROMMSLRR TM OMSOR RPMM RMVM QTUM QQNROMMSLMS TM OMSOR RSNR RPVR RMSR QSUMOMMSLRS TM OMSOR SMOR RTTM RPVR QVRROMMTLRS SM OMURR SQUM SOOM RUVR RRNMOMMTLMT SM OMUST SUTM SRVR SORR RUQROMMTLRT SM OMUST TOVR SVUR SRVR SNPMOMMULRT RM ONMVM TUPR TRNR TNVR STVROMMULMU RM ONMVM UPNR TVUM TSQM TONROMMULRU RM ONNNR UTTR UQNR UMSM TSNMOMMVLRU QM ONMVS VRQR VNUM UUNR UQQROMMVLMV QM OOOMR NMNOM VTPM VPQM UVRMOMMVLRV QM OOVMR NMUMM NMPRR VVNR VQTROMNMLRV PM OQMSM NNSNR NNNSM NMVPM NMQUMOMNMLNM PM OQMSM NOOVM NNUNM NNRTM NNMVM

rpba=mof`bp

aêáîÉêDë=ëáÇÉ=ÉäÉÅíêáÅ=êÉ~ê=îÉåí=ïáåÇçï pí~åÇ~êÇ kçî=OMMQ åçïbäÉÅíêáÅ=Ñêçåí=ïáåÇçïë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïbäÉÅíêáÅ=ãáÇÇäÉ=ïáåÇçïë pí~åÇ~êÇ j~ó=OMMU åçïbäÉÅíêáÅ=êÉ~ê=ïáåÇçï=îÉåíë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ gìä=OMMQbäÉÅíêáÅ=êÉ~ê=ïáåÇçï=îÉåíë wÉêç=`çëí gìä=OMMQ kçî=OMMQeÉ~í=áåëìä~íáåÖLPRB=íáåíÉÇ=Ñêçã=_=éáää~ê=Öä~ëë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçï

=

qÜÉ=ìëÉÇ=éêáÅÉë=ëÜçïå=~ÄçîÉ=~êÉ=î~äìÉÇ=~í=~=ëí~åÇ~êÇ=ãáäÉ~ÖÉ=çÑ=NMIMMM=ãáäÉë=éÉêóÉ~êK=qÜáë=í~ÄäÉ=~ääçïë=óçì=íç=~ÇÇ=çê=ÇÉÇìÅí=~å=~ãçìåí=Ñçê=ãáäÉ~ÖÉë=íÜ~í=~êÉ=äÉëëÉêçê=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=íÜáë=ëí~åÇ~êÇ=ãáäÉ~ÖÉK

=

==

vÉ~êLmä~íÉ NMâ OMâ PMâ QMâ RMâ SMâ UMâ NMMâ NOMâ NRMâOMMOLMO OPMM OMQM NTVM NRPM NOUM NMOM RMM NRM JNRM JQNMOMMOLRO OQQM ONSM NUVM NSNM NPQM NMSM RNM NSM JNSM JQQMOMMPLRO OOUM NVVM NTNM NQPM NNRM VMM QMM J JPPM JSOMOMMPLMP OQPM ONPM NUQM NRQM NORM VUM QPM J JPPM JSPMOMMPLRP ORTM OORM NVPM NSOM NPMM NMOM QRM J JPUM JTMMOMMQLRP OPQM OMNM NSVM NPTM NMRM TUM OPM JOPM JSRM JVUMOMMQLMQ ORMM ONSM NUOM NQUM NNQM UQM OQM JOQM JSSM JNMOMOMMQLRQ OSOM OOSM NVMM NRQM NNUM UTM ORM JORM JTPM JNNMMOMMRLRQ OROM ONPM NTQM NPQM VRM SPM J JRMM JNMMM JNPSMOMMRLMR OSVM OOTM NURM NQOM NMMM STM J JRMM JNMRM JNQPMOMMRLRR OUPM OPUM NVQM NQVM NMRM TMM J JRRM JNNMM JNRRMOMMSLRR ORTM ONNM NSRM NNVM TPM PTM JPTM JVOM JNPTM JNUTMOMMSLMS OTPM OOQM NTRM NOSM TTM PUM JPUM JVUM JNQSM JNVVMOMMSLRS OURM OPOM NTVM NOSM UQM QOM JQOM JNMQM JNRQM JONSMOMMTLRS OQVM NVRM NQNM UUM QQM J JUUM JNQPM JOMMM JOSPMOMMTLMT OSQM OMTM NQVM VNM QSM J JVNM JNRNM JONNM JOTUMOMMTLRT OUOM ONUM NRQM NMMM QTM J JVPM JNRSM JONNM JOVPMOMMULRT OPUM NTRM NNPM RSM J JQSM JNPUM JOMUM JOSSM JPRQMOMMULMU ORMM NUQM NNUM RVM J JQVM JNQUM JOOPM JOUQM JPTTMOMMULRU OSSM NVSM NORM SPM J JROM JNRRM JOPPM JPMOM JQMSMOMMVLRU ONMM NPTM SQM J JSQM JNOMM JOPNM JPNNM JPTQM JQSUMOMMVLMV OONM NQQM SUM J JSUM JNOTM JOQRM JPPMM JPVSM JQVSMOMMVLRV OPNM NQTM TPM J JTPM JNQRM JOSNM JPQRM JQOPM JRQNMOMNMLRV NSMM TSM J JTSM JNROM JOORM JPQRM JQPOM JRNOM JSPOMOMNMLNM NTNM TVM J JTVM JNRUM JOPTM JPSRM JQRSM JRQNM JSSUM

jfib^db=^agrpqjbkq

qÜÉ= èì~äáíó= Ä~ÇÖÉ= ~åÇ= ~= ïáÇÉ= ëÉäÉÅíáçå= çÑ= ÉåÖáåÉë= ã~âÉë= íÜÉ= pÜ~ê~å= ~= éçéìä~êÅÜçáÅÉK=låäó=Å~êë=ïáíÜ=ãáëëÉÇ=ëÉêîáÅÉë=çê=ëÅêìÑÑó=áåíÉêáçêë=ïáää=ÑáåÇ=áí=íêáÅâó=íç=ÑáåÇåÉï=ÜçãÉëK

t~êê~åíóW=qÜêÉÉ=óÉ~êëLSMIMMM=ãáäÉëKpÉêîáÅáåÖW=bîÉêó=NMIMMM=ãáäÉëK

=

pbiifkd YYY\[

tÜÉå= íÜÉ=ãçÇÉä=ï~ë= ä~ìåÅÜÉÇ= íÜÉêÉ=ïÉêÉ= Ñçìê= íêáãë= J= pI= pbI= péçêí= ~åÇ= `~ê~íK= pãçÇÉäë=ÅçãÉ=ïáíÜ=~áê=ÅçåÇáíáçåáåÖI=^_pI=ÉäÉÅíêáÅ=Ñêçåí=ïáåÇçïëI=ÅÉåíê~ä=äçÅâáåÖ=~åÇíïáå=Ñêçåí=~åÇ=ëáÇÉ=~áêÄ~ÖëK=qÜÉ=pb=~ÇÇë=êÉãçíÉ=ÅÉåíê~ä=äçÅâáåÖI=~å=~ä~êãI=Ñêçåí=ëÉ~íÜÉáÖÜí=~åÇ= äìãÄ~ê=~ÇàìëíãÉåíI= êÉ~ê=ÉäÉÅíêáÅ=ïáåÇçïëI=~= äìÖÖ~ÖÉ=ÅçîÉêI= êççÑ= ê~áäëIîÉäçìê=ìéÜçäëíÉêó=~åÇ=~=ëíçê~ÖÉ=é~ÅâK=qÜÉ=péçêí=ÅçãÉë=ïáíÜ=NSJáåÅÜ=~ääçóëI=Ñêçåí=ÑçÖäáÖÜíëI=ëéçêíë=ëÉ~íëI=äÉ~íÜÉê=íêáã=~åÇ=ÅäçíÜ=ìéÜçäëíÉêó=~åÇ=ëéçêíë=ëìëéÉåëáçå=ïÜáäÉíÜÉ=íçé=`~ê~í=íêáã=ÖÉíë=ÉäÉÅíêçåáÅ=Åäáã~íÉ=ÅçåíêçäI=^äÅ~åí~ê~=~åÇ=äÉ~íÜÉê=ìéÜçäëíÉêóIÜÉ~íÉÇ= Ñêçåí= ëÉ~íë= ~åÇ= ï~äåìí= íêáãK= ^å= pi= ëéÉÅá~ä= ÉÇáíáçå= ï~ë= ~î~áä~ÄäÉ= áå= OMMNïÜáÅÜ=áë=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=p=Äìí=~ÇÇë=NSJáåÅÜ=~ääçóëI=êççÑ=ê~áäë=~åÇ=íïç=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇëÉ~íëK=qÜÉ=`~ê~í=ï~ë=ÇêçééÉÇ= Ñêçã=íÜÉ= äáåÉJìé= áå=OMMRK=qÜÉ=_äìÉãçíáçå=ãçÇÉä= áëÄ~ëÉÇ=çå=íÜÉ=p=íêáãK

=

bnrfmjbkq YYY[[

_çÇó=dä~ëë `çëí cêçã qç

Page 6: Volkswagen Sharan (00 10) 1.9 Tdi Se (115ps) 5d

slihpt^dbk=pe^o^k=NKV=qaf=pb=ENNRmpF=Ra

m~êâÉêë=áåÇÉéÉåÇÉåí=ÉñéÉêíë=~å~äóëÉ=QNMM=Å~ê=ë~äÉë=ÉîÉêó=ëáåÖäÉ=Ç~óK==qÜ~íDë=NKR=ãáääáçå=íê~åë~Åíáçåë=~=óÉ~êK=tÉ=î~äìÉ=ãçêÉ=Å~êëI=ïáíÜ=ÖêÉ~íÉê=~ÅÅìê~Åó=~åÇ=~êÉ=íêìëíÉÇ=Äó=ãçêÉ=éÉçéäÉ=íÜ~å=~åó=çíÜÉê=`~ê=mêáÅÉ=dìáÇÉ=óçì=Å~å=ÄìóK

PARKERS CAR INFO PACK 6

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

eÉ~íÉÇ=êÉ~ê=ïáåÇçï pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïeÉ~íÉÇ=ï~ëÜÉê=àÉíë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ j~ó=OMMPfåíÉêãáííÉåí=Ñêçåí=ïáéÉ=ïáíÜ=~Çàìëí~ÄäÉ=ÇÉä~ó pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïoÉ~ê=ïáéÉê=ïáíÜ=áåíÉêî~ä=ÇÉä~ó pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïoÉãçíÉ=ïáåÇçï=ÅäçëáåÖ pí~åÇ~êÇ ^éê=OMMR åçï

^_p pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïbäÉÅíêçåáÅ=Äê~âÉ=ÑçêÅÉ=ÇáëíêáÄìíáçå pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïbpm ¡STM ä~ìåÅÜ kçî=OMMPbpm ¡SUR kçî=OMMP g~å=OMMTbpm ¡TOM g~å=OMMT kçî=OMMUbpm ¡TPR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUbpm ¡TNV aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVbpm ¡TRR cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVbpm ¡TUM pÉé=OMMV g~å=OMNMbpm ¡UOM g~å=OMNM åçï

`êìáëÉ=Åçåíêçä ¡PNR ä~ìåÅÜ kçî=OMMP`êìáëÉ=Åçåíêçä ¡POR kçî=OMMP g~å=OMMT`êìáëÉ=Åçåíêçä ¡PQR g~å=OMMT kçî=OMMU`êìáëÉ=Åçåíêçä ¡PRR kçî=OMMU aÉÅ=OMMU`êìáëÉ=Åçåíêçä ¡PQT aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMV`êìáëÉ=Åçåíêçä ¡PSR cÉÄ=OMMV pÉé=OMMV`êìáëÉ=Åçåíêçä ¡PUM pÉé=OMMV g~å=OMNM`êìáëÉ=Åçåíêçä ¡PVR g~å=OMNM åçïm~êâáåÖ=Çáëí~åÅÉ=ëÉåëçêë=Ñêçåí=~åÇ=êÉ~ê pí~åÇ~êÇ kçî=OMMP åçïm~êâáåÖ=ëÉåëçê ¡OVR ä~ìåÅÜ ^éê=OMMPm~êâáåÖ=ëÉåëçê ¡ORR ^éê=OMMP kçî=OMMPm^p pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçï

aççêLÄççí=çéÉå=ï~êåáåÖ=äáÖÜí pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïjìäíá=ÑìåÅíáçå=ÅçãéìíÉê pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïpÉêîáÅÉ=áåíÉêî~ä=áåÇáÅ~íçê pí~åÇ~êÇ gìå=OMMQ åçï

^ìíç=ÇáããáåÖ=êÉ~ê=îáÉï=ãáêêçê ¡VR ä~ìåÅÜ kçî=OMMP^ìíç=ÇáããáåÖ=êÉ~ê=îáÉï=ãáêêçê ¡NMM kçî=OMMP g~å=OMMT^ìíç=ÇáããáåÖ=êÉ~ê=îáÉï=ãáêêçê ¡NNM g~å=OMMT kçî=OMMU^ìíç=ÇáããáåÖ=êÉ~ê=îáÉï=ãáêêçê ¡NOM kçî=OMMU pÉé=OMMV^ìíç=ÇáããáåÖ=êÉ~ê=îáÉï=ãáêêçê ¡NNT aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMV^ìíç=ÇáããáåÖ=êÉ~ê=îáÉï=ãáêêçê ¡NOR pÉé=OMMV g~å=OMNM^ìíç=ÇáããáåÖ=êÉ~ê=îáÉï=ãáêêçê ¡NPR g~å=OMNM åçï_ä~Åâ=Çççê=ãáêêçêë pí~åÇ~êÇ kçî=OMMP cÉÄ=OMMQ_çÇó=Åçäçìê=Çççê=ãáêêçêë pí~åÇ~êÇ cÉÄ=OMMQ åçïaççê=ãáêêçê=áåíÉÖê~íÉÇ=áåÇáÅ~íçêë pí~åÇ~êÇ kçî=OMMP åçïbäÉÅ=ÜÉ~íÉÇ=H=~Çàìëí=Çççê=ãáêêçêë pí~åÇ~êÇ cÉÄ=OMMQ åçïbäÉÅíêáÅ=ÑçäÇáåÖ=~åÇ=ÜÉ~íÉÇ=Çççê=ãáêêçêë ¡PQM ä~ìåÅÜ kçî=OMMPbäÉÅíêáÅ=ÑçäÇáåÖ=~åÇ=ÜÉ~íÉÇ=Çççê=ãáêêçêë ¡PRM kçî=OMMP cÉÄ=OMMQbäÉÅíêáÅ=ÑçäÇáåÖ=Çççê=ãáêêçêë ¡NOM cÉÄ=OMMQ g~å=OMMTbäÉÅíêáÅ=ÑçäÇáåÖ=Çççê=ãáêêçêë ¡NPM g~å=OMMT kçî=OMMUbäÉÅíêáÅ=ÑçäÇáåÖ=Çççê=ãáêêçêë ¡NQM kçî=OMMU aÉÅ=OMMUbäÉÅíêáÅ=ÑçäÇáåÖ=Çççê=ãáêêçêë ¡NPT aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVbäÉÅíêáÅ=ÑçäÇáåÖ=Çççê=ãáêêçêë ¡NQR cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVbäÉÅíêáÅ=ÑçäÇáåÖ=Çççê=ãáêêçêë ¡NRM pÉé=OMMV g~å=OMNMbäÉÅíêáÅ=ÑçäÇáåÖ=Çççê=ãáêêçêë ¡NSM g~å=OMNM åçïbäÉÅíêáÅ~ääó=ÜÉ~íÉÇ=H=çéÉê~íÉÇ=Çççê=ãáêêçêë ¡OOR ä~ìåÅÜ kçî=OMMPbäÉÅíêáÅ~ääó=ÜÉ~íÉÇ=H=çéÉê~íÉÇ=Çççê=ãáêêçêë ¡OPR kçî=OMMP cÉÄ=OMMQ

NM=ëéÉ~âÉêë pí~åÇ~êÇ kçî=OMMR åçïS=`a=^ìíçÅÜ~åÖÉê=jçìåíÉÇ=çå=a~ëÜÄç~êÇ ¡PVR ä~ìåÅÜ kçî=OMMPS=`a=^ìíçÅÜ~åÖÉê=jçìåíÉÇ=çå=a~ëÜÄç~êÇ ¡QMR kçî=OMMP kçî=OMMRS=ÇáëÅ=`a=~ìíçÅÜ~åÖÉê=áå=Äççí ¡QMR kçî=OMMR g~å=OMMT

_ê~âÉë `çëí cêçã qç

aêáîÉê=^áÇë `çëí cêçã qç

aêáîÉê=fåÑçêã~íáçå `çëí cêçã qç

aêáîáåÖ=jáêêçêë `çëí cêçã qç

båíÉêí~áåãÉåí `çëí cêçã qç

S=ÇáëÅ=`a=~ìíçÅÜ~åÖÉê=áå=Äççí ¡QOR g~å=OMMT kçî=OMMUS=ÇáëÅ=`a=~ìíçÅÜ~åÖÉê=áå=Äççí ¡QPR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUS=ÇáëÅ=`a=~ìíçÅÜ~åÖÉê=áå=Äççí ¡QOS aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVS=ÇáëÅ=`a=~ìíçÅÜ~åÖÉê=áå=Äççí ¡QRM cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVS=ÇáëÅ=`a=~ìíçÅÜ~åÖÉê=áå=Äççí ¡QSR pÉé=OMMV g~å=OMNMS=ÇáëÅ=`a=~ìíçÅÜ~åÖÉê=áå=Äççí ¡QVM g~å=OMNM åçïU=ëéÉ~âÉêë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ kçî=OMMR_Éí~=ê~ÇáçLÅ~ëëÉííÉ=ïáíÜ=oap pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ ^ìÖ=OMMP_Éí~=ê~ÇáçLÅ~ëëÉííÉ=ïáíÜ=oap wÉêç=`çëí ^ìÖ=OMMP kçî=OMMRaÉäí~=o~ÇáçLëáåÖäÉ=`a ¡QNR gìå=OMMQ g~å=OMMTaÉäí~=o~ÇáçLëáåÖäÉ=`a ¡QPR g~å=OMMT kçî=OMMUaÉäí~=o~ÇáçLëáåÖäÉ=`a ¡QQR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUaÉäí~=o~ÇáçLëáåÖäÉ=`a ¡QPS aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVaÉäí~=o~ÇáçLëáåÖäÉ=`a ¡QSM cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVaÉäí~=o~ÇáçLëáåÖäÉ=`a ¡QTR pÉé=OMMV g~å=OMNMaÉäí~=o~ÇáçLëáåÖäÉ=`a ¡QVR g~å=OMNM åçïd~ãã~=oap=ê~ÇáçLÅ~ëëÉííÉ ¡NTR ä~ìåÅÜ kçî=OMMPd~ãã~=oap=ê~ÇáçLÅ~ëëÉííÉ ¡NUM kçî=OMMP kçî=OMMRjmP=Åçãé~íáÄäÉ=ê~ÇáçLëáåÖäÉ=`a=éä~óÉê wÉêç=`çëí g~å=OMMU åçïjìäíáãÉÇá~=asa=póëíÉã ¡NRMM ^éê=OMMQ gìä=OMMQo~ÇáçLëáåÖäÉ=`a=éä~óÉê wÉêç=`çëí kçî=OMMR g~å=OMMUpáåÖäÉ=`a=éä~óÉê ¡NTR pÉé=OMMQ kçî=OMMRpáåÖäÉ=ëäçí=`a ¡NTM ä~ìåÅÜ kçî=OMMPpáåÖäÉ=ëäçí=`a ¡NTR kçî=OMMP pÉé=OMMQ

_ä~Åâ=êççÑ=ê~áäë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçï_çÇó=Åçäçìê=ÄìãéÉêëLÄä~Åâ=Äìãé=ëíêáéë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïbäÉÅíêáÅ=Öä~ëë=ëìåêççÑ ¡STM ä~ìåÅÜ kçî=OMMPbäÉÅíêáÅ=Öä~ëë=ëìåêççÑ ¡SUR kçî=OMMP kçî=OMMQjÉí~ääáÅ=é~áåí ¡POM g~å=OMMQ gìå=OMMQjÉí~ääáÅ=é~áåí ¡PPR gìå=OMMQ aÉÅ=OMMSjÉí~ääáÅ=é~áåí ¡PSR aÉÅ=OMMS kçî=OMMUjÉí~ääáÅ=é~áåí ¡PTR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUjÉí~ääáÅ=é~áåí ¡PST aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVjÉí~ääáÅ=é~áåí ¡PVR cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVjÉí~ääáÅ=é~áåí ¡QNM pÉé=OMMV g~å=OMNMjÉí~ääáÅ=é~áåí ¡QPM g~å=OMNM åçïjÉí~ääáÅLmÉ~êäÉëÅÉåí=é~áåí ¡OQR ä~ìåÅÜ ^éê=OMMPjÉí~ääáÅLmÉ~êäÉëÅÉåí=é~áåí ¡OTR ^éê=OMMP ^ìÖ=OMMPjÉí~ääáÅLmÉ~êäÉëÅÉåí=é~áåí ¡PNM ^ìÖ=OMMP kçî=OMMPjÉí~ääáÅLmÉ~êäÉëÅÉåí=é~áåí ¡POM kçî=OMMP g~å=OMMQmÉ~êäÉëÅÉåí=é~áåí ¡POM g~å=OMMQ gìå=OMMQmÉ~êäÉëÅÉåí=é~áåí ¡PPR gìå=OMMQ aÉÅ=OMMSmÉ~êäÉëÅÉåí=é~áåí ¡PSR aÉÅ=OMMS kçî=OMMUmÉ~êäÉëÅÉåí=é~áåí ¡PTR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUmÉ~êäÉëÅÉåí=é~áåí ¡PST aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVmÉ~êäÉëÅÉåí=é~áåí ¡PVR cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVmÉ~êäÉëÅÉåí=é~áåí ¡QNM pÉé=OMMV g~å=OMNMmÉ~êäÉëÅÉåí=é~áåí ¡QPM g~å=OMNM åçïo~Çá~íçê=ÖêáääÉ=ïáíÜ=ÅÜêçãÉ=ëìêêçìåÇ pí~åÇ~êÇ kçî=OMMP åçïoÉ~ê=ëáÇÉ=ïáåÇçï=~Éêá~ä pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïpçäáÇ=é~áåí wÉêç=`çëí ä~ìåÅÜ ^ìÖ=OMMP

DdìáÇÉ=ãÉ=ÜçãÉD=ÜÉ~Çä~ãéë pí~åÇ~êÇ kçî=OMMP åçïbäÉÅíêáÅ=ÜÉ~ÇäáÖÜí=~ÇàìëíãÉåí pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ gìå=OMMQbäÉÅíêáÅ=ÜÉ~ÇäáÖÜí=~ÇàìëíãÉåí wÉêç=`çëí gìå=OMMQ åçïcêçåí=ÑçÖ=äáÖÜíë ¡NRM ä~ìåÅÜ kçî=OMMPcêçåí=ÑçÖ=äáÖÜíë ¡NSR kçî=OMMP g~å=OMMTcêçåí=ÑçÖ=äáÖÜíë ¡NTR g~å=OMMT kçî=OMMUcêçåí=ÑçÖ=äáÖÜíë ¡NUR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUcêçåí=ÑçÖ=äáÖÜíë ¡NUN aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVcêçåí=ÑçÖ=äáÖÜíë ¡NVM cÉÄ=OMMV pÉé=OMMV

bñíÉêáçê=_çÇó=cÉ~íìêÉë `çëí cêçã qç

bñíÉêáçê=iáÖÜíë `çëí cêçã qç

Page 7: Volkswagen Sharan (00 10) 1.9 Tdi Se (115ps) 5d

slihpt^dbk=pe^o^k=NKV=qaf=pb=ENNRmpF=Ra

m~êâÉêë=áåÇÉéÉåÇÉåí=ÉñéÉêíë=~å~äóëÉ=QNMM=Å~ê=ë~äÉë=ÉîÉêó=ëáåÖäÉ=Ç~óK==qÜ~íDë=NKR=ãáääáçå=íê~åë~Åíáçåë=~=óÉ~êK=tÉ=î~äìÉ=ãçêÉ=Å~êëI=ïáíÜ=ÖêÉ~íÉê=~ÅÅìê~Åó=~åÇ=~êÉ=íêìëíÉÇ=Äó=ãçêÉ=éÉçéäÉ=íÜ~å=~åó=çíÜÉê=`~ê=mêáÅÉ=dìáÇÉ=óçì=Å~å=ÄìóK

PARKERS CAR INFO PACK 7

=

=

=

=

=

=

=

=

cêçåí=ÑçÖ=äáÖÜíë ¡NVR pÉé=OMMV g~å=OMNMcêçåí=ÑçÖ=äáÖÜíë ¡OMM g~å=OMNM åçïeÉ~ÇäáÖÜí=ï~ëÜÉêë ¡NSR g~å=OMMQ g~å=OMMTeÉ~ÇäáÖÜí=ï~ëÜÉêë ¡NTR g~å=OMMT kçî=OMMUeÉ~ÇäáÖÜí=ï~ëÜÉêë ¡NUR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUeÉ~ÇäáÖÜí=ï~ëÜÉêë ¡NUN aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVeÉ~ÇäáÖÜí=ï~ëÜÉêë ¡NVM cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVeÉ~ÇäáÖÜí=ï~ëÜÉêë ¡NVR pÉé=OMMV g~å=OMNMeÉ~ÇäáÖÜí=ï~ëÜÉêë ¡OMM g~å=OMNM åçïeÉ~ÇäáÖÜí=ï~ëÜÉêë=H=ï~íÉê=ÑáääáåÖ=Åçåíêçä ¡NSM ä~ìåÅÜ kçî=OMMPeÉ~ÇäáÖÜí=ï~ëÜÉêë=H=ï~íÉê=ÑáääáåÖ=Åçåíêçä ¡NSR kçî=OMMP g~å=OMMQeáÖÜ=äÉîÉä=íÜáêÇ=Äê~âÉ=äáÖÜí pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïuÉåçå=ÇáééÉÇ=ÄÉ~ã=ÜÉ~ÇäáÖÜíë ¡TPR ä~ìåÅÜ ^éê=OMMPuÉåçå=ÇáééÉÇ=ÄÉ~ã=ÜÉ~ÇäáÖÜíë ¡SRM ^éê=OMMP kçî=OMMPuÉåçå=ÇáééÉÇ=ÄÉ~ã=ÜÉ~ÇäáÖÜíë=áåÅäìÇáåÖ=ï~ëÜÉêë=H=~ìíç=ÜÉáÖÜí=~Çàìëí

¡SSR kçî=OMMP gìå=OMMQ

uÉåçå=ÇáééÉÇ=ÄÉ~ã=ÜÉ~ÇäáÖÜíë=ïáíÜ=~ìíçã~íáÅ=ÜÉáÖÜí=~ÇàìëíãÉåí

¡SSR gìå=OMMQ g~å=OMMT

uÉåçå=ÇáééÉÇ=ÄÉ~ã=ÜÉ~ÇäáÖÜíë=ïáíÜ=~ìíçã~íáÅ=ÜÉáÖÜí=~ÇàìëíãÉåí

¡TMM g~å=OMMT cÉÄ=OMMV

uÉåçå=ÇáééÉÇ=ÄÉ~ã=ÜÉ~ÇäáÖÜíë=ïáíÜ=~ìíçã~íáÅ=ÜÉáÖÜí=~ÇàìëíãÉåí

¡TNR kçî=OMMU aÉÅ=OMMU

uÉåçå=ÇáééÉÇ=ÄÉ~ã=ÜÉ~ÇäáÖÜíë=ïáíÜ=~ìíçã~íáÅ=ÜÉáÖÜí=~ÇàìëíãÉåí

¡TPR cÉÄ=OMMV pÉé=OMMV

uÉåçå=ÇáééÉÇ=ÄÉ~ã=ÜÉ~ÇäáÖÜíë=ïáíÜ=~ìíçã~íáÅ=ÜÉáÖÜí=~ÇàìëíãÉåí

¡TSM pÉé=OMMV g~å=OMNM

uÉåçå=ÇáééÉÇ=ÄÉ~ã=ÜÉ~ÇäáÖÜíë=ïáíÜ=~ìíçã~íáÅ=ÜÉáÖÜí=~ÇàìëíãÉåí

¡UMM g~å=OMNM åçï

^áê=ÅçåI=ÉäÉÅíêáÅ=Åäáã~íÉ=Åçåíêçä=J=Ñêçåí ¡PVR ä~ìåÅÜ kçî=OMMP^áê=ÅçåI=ÉäÉÅíêáÅ=Åäáã~íÉ=Åçåíêçä=J=Ñêçåí ¡QMR kçî=OMMP gìä=OMMQ^áê=ÅçåI=ÉäÉÅíêáÅ=Åäáã~íÉ=Åçåíêçä=J=ÑêçåíLêÉ~ê pí~åÇ~êÇ kçî=OMMQ åçïaìëíLéçääÉå=ÑáäíÉêë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïbäÉÅíêçåáÅ=Åäáã~íÉ=Åçåíêçä=~áê=ÅçåÇáíáçåáåÖ=J=Ñêçåí=ïáíÜ=êÉ~ê=ÜÉ~íÉê=Åçåíêçä

¡QMR gìä=OMMQ kçî=OMMQ

j~åì~ä=~áê=ÅçåÇáíáçåáåÖ pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ ^ìÖ=OMMPj~åì~ä=~áê=ÅçåÇáíáçåáåÖ wÉêç=`çëí ^ìÖ=OMMP kçî=OMMQoÉ~ê=é~ëëÉåÖÉê=ÜÉ~íÉêLáåÇÉéÉåÇÉåí=Åçåíêçäë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçï

NOs=éçïÉê=éçáåí=Ñçê=oçï=O pí~åÇ~êÇ ^éê=OMMR åçïNOs=ëçÅâÉí=áå=êÉ~ê=çÑ=îÉÜáÅäÉ pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïQ=ëéçâÉ=ëíÉÉêáåÖ=ïÜÉÉä pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ ^ìÖ=OMMPQ=ëéçâÉ=ëíÉÉêáåÖ=ïÜÉÉä wÉêç=`çëí ^ìÖ=OMMP åçï`äçíÜ=ìéÜçäëíÉêó=J=DqççäëD wÉêç=`çëí ä~ìåÅÜ ^ìÖ=OMMP`äçíÜ=ìéÜçäëíÉêó=J=DqççäëD pí~åÇ~êÇ ^ìÖ=OMMP kçî=OMMP`ççäÉÇ=ÖäçîÉÄçñ pí~åÇ~êÇ j~ó=OMMP åçïa~ëÜ=ãçìåíÉÇ=ëíçê~ÖÉ=Åçãé~êíãÉåíë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïcêçåí=~åÇ=êÉ~ê=Çççê=éçÅâÉíë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïcêçåí=ÅìéÜçäÇÉêë=ñ=O pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïcêçåí=ëÉ~í=~êãêÉëíë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïeÉáÖÜíLêÉ~ÅÜ=~Çàìëí=ëíÉÉêáåÖ=ïÜÉÉä pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïgÉí=ÅäçíÜ=ìéÜçäëíÉêó pí~åÇ~êÇ kçî=OMMP åçïiÉ~íÜÉê=ëíÉÉêáåÖ=ïÜÉÉäLÖÉ~ê=âåçÄLÖ~áíÉê ¡NRM ä~ìåÅÜ kçî=OMMPiÉ~íÜÉê=ëíÉÉêáåÖ=ïÜÉÉäLÖÉ~ê=âåçÄLÖ~áíÉê ¡NRR kçî=OMMP g~å=OMMQiÉ~íÜÉê=ëíÉÉêáåÖ=ïÜÉÉäLÖÉ~êâåçÄLÜ~åÇÄê~âÉ=Öêáé ¡NRR g~å=OMMQ g~å=OMMTiÉ~íÜÉê=ëíÉÉêáåÖ=ïÜÉÉäLÖÉ~êâåçÄLÜ~åÇÄê~âÉ=Öêáé ¡NSR g~å=OMMT kçî=OMMUiÉ~íÜÉê=ëíÉÉêáåÖ=ïÜÉÉäLÖÉ~êâåçÄLÜ~åÇÄê~âÉ=Öêáé ¡NTR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUiÉ~íÜÉê=ëíÉÉêáåÖ=ïÜÉÉäLÖÉ~êâåçÄLÜ~åÇÄê~âÉ=Öêáé ¡NTN aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMViÉ~íÜÉê=ëíÉÉêáåÖ=ïÜÉÉäLÖÉ~êâåçÄLÜ~åÇÄê~âÉ=Öêáé ¡NUM cÉÄ=OMMV pÉé=OMMViÉ~íÜÉê=ëíÉÉêáåÖ=ïÜÉÉäLÖÉ~êâåçÄLÜ~åÇÄê~âÉ=Öêáé ¡NUR pÉé=OMMV g~å=OMNMiÉ~íÜÉê=ëíÉÉêáåÖ=ïÜÉÉäLÖÉ~êâåçÄLÜ~åÇÄê~âÉ=Öêáé ¡NVM g~å=OMNM åçïiçÅâ~ÄäÉLáääìãáå~íÉÇ=ÖäçîÉÄçñ pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïiìÖÖ~ÖÉ=ÅçîÉê ¡UM ä~ìåÅÜ kçî=OMMP

eÉ~íáåÖL`ççäáåÖLsÉåíáä~íáçå `çëí cêçã qç

fåíÉêáçê=cÉ~íìêÉë `çëí cêçã qç

iìÖÖ~ÖÉ=ÅçîÉê ¡UR kçî=OMMP gìå=OMMQiìÖÖ~ÖÉ=åÉí ¡NSM ä~ìåÅÜ kçî=OMMPiìÖÖ~ÖÉ=åÉí ¡NSR kçî=OMMP g~å=OMMTiìÖÖ~ÖÉ=åÉí ¡NTR g~å=OMMT kçî=OMMUiìÖÖ~ÖÉ=åÉí ¡NUR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUiìÖÖ~ÖÉ=åÉí ¡NUN aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMViìÖÖ~ÖÉ=åÉí ¡NVM cÉÄ=OMMV pÉé=OMMViìÖÖ~ÖÉ=åÉí ¡NVR pÉé=OMMV g~å=OMNMiìÖÖ~ÖÉ=åÉí ¡OMM g~å=OMNM åçïoÉ~ê=Çççê=éçÅâÉíë=ïáíÜ=ÄçííäÉ=ÜçäÇÉêë pí~åÇ~êÇ ^éê=OMMR åçïoÉãçî~ÄäÉ=äìÖÖ~ÖÉ=ÅçîÉê ¡UR gìå=OMMQ g~å=OMMToÉãçî~ÄäÉ=äìÖÖ~ÖÉ=ÅçîÉê ¡VM g~å=OMMT kçî=OMMUoÉãçî~ÄäÉ=äìÖÖ~ÖÉ=ÅçîÉê ¡VR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUoÉãçî~ÄäÉ=äìÖÖ~ÖÉ=ÅçîÉê ¡VP aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVoÉãçî~ÄäÉ=äìÖÖ~ÖÉ=ÅçîÉê ¡NMM cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVoÉãçî~ÄäÉ=äìÖÖ~ÖÉ=ÅçîÉê ¡NMR pÉé=OMMV g~å=OMNMoÉãçî~ÄäÉ=äìÖÖ~ÖÉ=ÅçîÉê ¡NNR g~å=OMNM åçïpíçê~ÖÉ=~êÉ~=ïáíÜ=äáÇ=~ÄçîÉ=é~ëëÉåÖÉê=~áêÄ~Ö pí~åÇ~êÇ cÉÄ=OMMQ åçïpìåÖä~ëëÉë=ëíçê~ÖÉ pí~åÇ~êÇ kçî=OMMP åçï

_äìÉ=áåëíêìãÉåí=äáÖÜíáåÖ pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïfåíÉêáçê=äáÖÜí=ïáíÜ=ÇÉä~ó pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïiìÖÖ~ÖÉ=~êÉ~=ä~ãé pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïm~ëëÉåÖÉê=êÉ~ÇáåÖ=äáÖÜí pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçï

jÉí~ääáÅ=J=kçêÇáÅ=dêÉÉå ¡POM kçî=OMMP gìå=OMMQjÉí~ääáÅ=J=kçêÇáÅ=dêÉÉå ¡PPR gìå=OMMQ aÉÅ=OMMSjÉí~ääáÅ=J=kçêÇáÅ=dêÉÉå ¡PSR aÉÅ=OMMS j~ó=OMMTjÉí~ääáÅ=J=lé~ä=ëáäîÉê ¡PTR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUjÉí~ääáÅ=J=lé~ä=ëáäîÉê ¡PST aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVjÉí~ääáÅ=J=lé~ä=ëáäîÉê ¡PVR cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVjÉí~ääáÅ=J=lé~ä=ëáäîÉê ¡QNM pÉé=OMMV g~å=OMNMjÉí~ääáÅ=J=lé~ä=ëáäîÉê ¡QPM g~å=OMNM åçïjÉí~ääáÅ=J=mÉïíÉê=ÖêÉó ¡PSR j~ó=OMMU kçî=OMMUjÉí~ääáÅ=J=mÉïíÉê=ÖêÉó ¡PTR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUjÉí~ääáÅ=J=mÉïíÉê=ÖêÉó ¡PST aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVjÉí~ääáÅ=J=mÉïíÉê=ÖêÉó ¡PVR cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVjÉí~ääáÅ=J=mÉïíÉê=ÖêÉó ¡QNM pÉé=OMMV g~å=OMNMjÉí~ääáÅ=J=mÉïíÉê=ÖêÉó ¡QPM g~å=OMNM åçïjÉí~ääáÅ=J=oÉÑäÉñ=ëáäîÉê ¡POM kçî=OMMP gìå=OMMQjÉí~ääáÅ=J=oÉÑäÉñ=ëáäîÉê ¡PPR gìå=OMMQ aÉÅ=OMMSjÉí~ääáÅ=J=oÉÑäÉñ=ëáäîÉê ¡PSR aÉÅ=OMMS kçî=OMMUjÉí~ääáÅ=J=oÉÑäÉñ=ëáäîÉê ¡PTR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUjÉí~ääáÅ=J=oÉÑäÉñ=ëáäîÉê ¡PST aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVjÉí~ääáÅ=J=oÉÑäÉñ=ëáäîÉê ¡PVR cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVjÉí~ääáÅ=J=oÉÑäÉñ=ëáäîÉê ¡QNM pÉé=OMMV g~å=OMNMjÉí~ääáÅ=J=oÉÑäÉñ=ëáäîÉê ¡QPM g~å=OMNM åçïjÉí~ääáÅ=J=p~íáå=ëáäîÉê ¡OQR ä~ìåÅÜ ^éê=OMMPjÉí~ääáÅ=J=p~íáå=ëáäîÉê ¡OTR ^éê=OMMP ^ìÖ=OMMPjÉí~ääáÅ=J=p~íáå=ëáäîÉê ¡PNM ^ìÖ=OMMP kçî=OMMPjÉí~ääáÅ=J=pÜ~Ççï=ÄäìÉ ¡POM kçî=OMMP gìå=OMMQjÉí~ääáÅ=J=pÜ~Ççï=ÄäìÉ ¡PPR gìå=OMMQ aÉÅ=OMMSjÉí~ääáÅ=J=pÜ~Ççï=ÄäìÉ ¡PSR aÉÅ=OMMS kçî=OMMUjÉí~ääáÅ=J=pÜ~Ççï=ÄäìÉ ¡PTR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUjÉí~ääáÅ=J=pÜ~Ççï=ÄäìÉ ¡PST aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVjÉí~ääáÅ=J=pÜ~Ççï=ÄäìÉ ¡PVR cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVjÉí~ääáÅ=J=pÜ~Ççï=ÄäìÉ ¡QNM pÉé=OMMV g~å=OMNMjÉí~ääáÅ=J=pÜ~Ççï=ÄäìÉ ¡QPM g~å=OMNM åçïjÉí~ääáÅ=J=píçåÉÜÉåÖÉ=ÖêÉó ¡POM kçî=OMMP gìå=OMMQjÉí~ääáÅ=J=píçåÉÜÉåÖÉ=ÖêÉó ¡PPR gìå=OMMQ lÅí=OMMRjÉí~ääáÅ=J=rêÄ~å=ÖêÉó ¡POM kçî=OMMP gìå=OMMQjÉí~ääáÅ=J=rêÄ~å=ÖêÉó ¡PPR gìå=OMMQ lÅí=OMMR

fåíÉêáçê=iáÖÜíë `çëí cêçã qç

m~áåí=J=jÉí~ääáÅ `çëí cêçã qç

Page 8: Volkswagen Sharan (00 10) 1.9 Tdi Se (115ps) 5d

slihpt^dbk=pe^o^k=NKV=qaf=pb=ENNRmpF=Ra

m~êâÉêë=áåÇÉéÉåÇÉåí=ÉñéÉêíë=~å~äóëÉ=QNMM=Å~ê=ë~äÉë=ÉîÉêó=ëáåÖäÉ=Ç~óK==qÜ~íDë=NKR=ãáääáçå=íê~åë~Åíáçåë=~=óÉ~êK=tÉ=î~äìÉ=ãçêÉ=Å~êëI=ïáíÜ=ÖêÉ~íÉê=~ÅÅìê~Åó=~åÇ=~êÉ=íêìëíÉÇ=Äó=ãçêÉ=éÉçéäÉ=íÜ~å=~åó=çíÜÉê=`~ê=mêáÅÉ=dìáÇÉ=óçì=Å~å=ÄìóK

PARKERS CAR INFO PACK 8

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

jÉí~ääáÅ=J=tÜÉ~í=_ÉáÖÉ ¡PPR g~å=OMMS aÉÅ=OMMSjÉí~ääáÅ=J=tÜÉ~í=_ÉáÖÉ ¡PSR aÉÅ=OMMS g~å=OMMU

mÉ~êä=J=^íãçëéÜÉêÉ=ÄäìÉ ¡OQR ä~ìåÅÜ ^éê=OMMPmÉ~êä=J=^íãçëéÜÉêÉ=ÄäìÉ ¡OTR ^éê=OMMP ^ìÖ=OMMPmÉ~êä=J=^íãçëéÜÉêÉ=ÄäìÉ ¡PNM ^ìÖ=OMMP kçî=OMMPmÉ~êä=J=aÉÉé=Ää~Åâ ¡PPR lÅí=OMMR aÉÅ=OMMSmÉ~êä=J=aÉÉé=Ää~Åâ ¡PSR aÉÅ=OMMS kçî=OMMUmÉ~êä=J=aÉÉé=Ää~Åâ ¡PTR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUmÉ~êä=J=aÉÉé=Ää~Åâ ¡PST aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVmÉ~êä=J=aÉÉé=Ää~Åâ ¡PVR cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVmÉ~êä=J=aÉÉé=Ää~Åâ ¡QNM pÉé=OMMV g~å=OMNMmÉ~êä=J=aÉÉé=Ää~Åâ ¡QPM g~å=OMNM åçïmÉ~êä=J=aá~ãçåÇ=Ää~Åâ ¡POM kçî=OMMP gìå=OMMQmÉ~êä=J=aá~ãçåÇ=Ää~Åâ ¡PPR gìå=OMMQ lÅí=OMMRmÉ~êä=J=dêÉó=íÉÅÜ ¡POM kçî=OMMP gìå=OMMQmÉ~êä=J=dêÉó=íÉÅÜ ¡PPR gìå=OMMQ lÅí=OMMRmÉ~êä=J=fëä~åÇ=dêÉó ¡PPR lÅí=OMMR aÉÅ=OMMSmÉ~êä=J=fëä~åÇ=dêÉó ¡PSR aÉÅ=OMMS j~ó=OMMUmÉ~êä=J=p~ãç~=êÉÇ ¡PPR lÅí=OMMR aÉÅ=OMMSmÉ~êä=J=p~ãç~=êÉÇ ¡PSR aÉÅ=OMMS j~ó=OMMTmÉ~êä=J_êáÖÜí=ÖêÉÉå ¡OQR ä~ìåÅÜ ^éê=OMMPmÉ~êä=J_êáÖÜí=ÖêÉÉå ¡OTR ^éê=OMMP ^ìÖ=OMMPmÉ~êä=J_êáÖÜí=ÖêÉÉå ¡PNM ^ìÖ=OMMP kçî=OMMPmÉ~êä=JdêÉÉå=ÅçääÉÅíáçå ¡OQR ä~ìåÅÜ ^éê=OMMPmÉ~êä=JdêÉÉå=ÅçääÉÅíáçå ¡OTR ^éê=OMMP ^ìÖ=OMMPmÉ~êä=JdêÉÉå=ÅçääÉÅíáçå ¡PNM ^ìÖ=OMMP kçî=OMMPmÉ~êä=JfåÇáÖç=ÄäìÉ ¡OQR ä~ìåÅÜ ^éê=OMMPmÉ~êä=JfåÇáÖç=ÄäìÉ ¡OTR ^éê=OMMP ^ìÖ=OMMPmÉ~êä=JfåÇáÖç=ÄäìÉ ¡PNM ^ìÖ=OMMP kçî=OMMP

pçäáÇ=J=`ççä=ïÜáíÉ wÉêç=`çëí ä~ìåÅÜ kçî=OMMPpçäáÇ=J=fåâ=ÄäìÉ wÉêç=`çëí kçî=OMMP åçïpçäáÇ=J=m~éêáâ~=êÉÇ wÉêç=`çëí lÅí=OMMR j~ó=OMMUpçäáÇ=J=p~äë~=êÉÇ wÉêç=`çëí j~ó=OMMU åçïpçäáÇ=J=qçêå~Çç=êÉÇ wÉêç=`çëí ä~ìåÅÜ lÅí=OMMRpçäáÇ=J=st=_ä~Åâ wÉêç=`çëí ä~ìåÅÜ gìå=OMMS

P=éçáåí=ëÉ~íÄÉäíë=çå=~ää=ëÉ~íë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçï`ìêí~áå=~áêÄ~Öë pí~åÇ~êÇ kçî=OMMP åçïaççê=ëáÇÉ=áãé~Åí=éêçíÉÅíáçå pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïaêáîÉêLÑêçåí=é~ëëÉåÖÉê=~áêÄ~Ö pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïcêçåí=ëÉ~í=ëáÇÉ=áãé~Åí=~áêÄ~Öë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïeÉáÖÜí=~Çà=ëÉ~íÄÉäí=ãçìåíë=çå=çìíÉê=OåÇ=êçï=ëÉ~íë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïeÉáÖÜí=~Çàìëí~ÄäÉ=Ñêçåí=ëÉ~íÄÉäíë=H=éêÉíÉåëáçåÉêë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïm~ëëÉåÖÉê=~áêÄ~Ö=ÇÉ~Åíáî~íáçå=ëóëíÉã pí~åÇ~êÇ ^éê=OMMR åçïoáÖáÇ=ë~ÑÉíó=ÅÉääLÑêçåí=~åÇ=êÉ~ê=ÅêìãéäÉ=òçåÉë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçït~êåáåÖ=íêá~åÖäÉ=ãçìåíÉÇ=ïáíÜ=íççä=âáí pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ ^éê=OMMR

N=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇ=ëÉ~í=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää ¡NRM ä~ìåÅÜ kçî=OMMPN=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇ=ëÉ~í=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää ¡NRR kçî=OMMP g~å=OMMQN=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇë=ëÉ~í=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää=PêÇ=êçï=äÉÑí ¡NSR g~å=OMMU kçî=OMMUN=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇë=ëÉ~í=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää=PêÇ=êçï=äÉÑí ¡NTR kçî=OMMU pÉé=OMMVN=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇë=ëÉ~í=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää=PêÇ=êçï=äÉÑí ¡NSS aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVN=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇë=ëÉ~í=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää=PêÇ=êçï=äÉÑí ¡NUR pÉé=OMMV g~å=OMNMN=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇë=ëÉ~í=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää=PêÇ=êçï=äÉÑí ¡NVM g~å=OMNM åçïN=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇë=ëÉ~í=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää=PêÇ=êçï=äÉÑí=çê=êáÖÜí

¡NRR g~å=OMMQ g~å=OMMT

N=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇë=ëÉ~í=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää=PêÇ=êçï=äÉÑí=çê=êáÖÜí

¡NSR g~å=OMMT g~å=OMMU

O=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇ=ëÉ~íë=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää=PêÇ=êçï=äÉÑí=~åÇ=êáÖÜí

¡PMM ä~ìåÅÜ kçî=OMMP

m~áåí=J=mÉ~êäÉëÅÉåí `çëí cêçã qç

m~áåí=J=pçäáÇ `çëí cêçã qç

p~ÑÉíó `çëí cêçã qç

pÉ~íë `çëí cêçã qç

O=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇ=ëÉ~íë=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää=PêÇ=êçï=äÉÑí=~åÇ=êáÖÜí

¡PNM kçî=OMMP g~å=OMMT

O=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇ=ëÉ~íë=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää=PêÇ=êçï=äÉÑí=~åÇ=êáÖÜí

¡PPM g~å=OMMT kçî=OMMU

O=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇ=ëÉ~íë=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää=PêÇ=êçï=äÉÑí=~åÇ=êáÖÜí

¡PQM kçî=OMMU aÉÅ=OMMU

O=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇ=ëÉ~íë=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää=PêÇ=êçï=äÉÑí=~åÇ=êáÖÜí

¡PPO aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMV

O=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇ=ëÉ~íë=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää=PêÇ=êçï=äÉÑí=~åÇ=êáÖÜí

¡PRM cÉÄ=OMMV pÉé=OMMV

O=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇ=ëÉ~íë=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää=PêÇ=êçï=äÉÑí=~åÇ=êáÖÜí

¡PTM pÉé=OMMV g~å=OMNM

O=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇ=ëÉ~íë=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçää=PêÇ=êçï=äÉÑí=~åÇ=êáÖÜí

¡PUM g~å=OMNM åçï

O=áåíÉÖê~íÉÇ=ÅÜáäÇ=ëÉ~íë=ïáíÜ=ëäìãÄÉê=êçääë=çå=çìíÉê=OåÇ=êçï=ëÉ~íë

pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçï

R=êÉãçî~ÄäÉ=êÉ~ê=ëÉ~íë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïaêáîÉê=ëÉ~í=ÜÉáÖÜí=~Çàìëí pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïcêçåí=~åÇ=êÉ~ê=ÜÉ~Ç=êÉëíê~áåíë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïcêçåí=ëÉ~í=Ä~Åâ=ã~é=éçÅâÉíë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïcêçåí=ëÉ~íë=ïáíÜ=äìãÄ~ê=ëìééçêí ¡NNM ^éê=OMMQ g~å=OMMTcêçåí=ëÉ~íë=ïáíÜ=äìãÄ~ê=ëìééçêí ¡NOM g~å=OMMT kçî=OMMUcêçåí=ëÉ~íë=ïáíÜ=äìãÄ~ê=ëìééçêí ¡NPM kçî=OMMU aÉÅ=OMMUcêçåí=ëÉ~íë=ïáíÜ=äìãÄ~ê=ëìééçêí ¡NOT aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVcêçåí=ëÉ~íë=ïáíÜ=äìãÄ~ê=ëìééçêí ¡NPR cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVcêçåí=ëÉ~íë=ïáíÜ=äìãÄ~ê=ëìééçêí ¡NQM pÉé=OMMV g~å=OMNMcêçåí=ëÉ~íë=ïáíÜ=äìãÄ~ê=ëìééçêí ¡NRM g~å=OMNM åçïfëçÑáñ=ÅÜáäÇ=ëÉ~í=éêÉé~ê~íáçå=çå=OåÇ=~åÇ=PêÇ=êçï=ëÉ~íë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ gìä=OMMQfëçÑáñ=ÅÜáäÇ=ëÉ~í=éêÉé~ê~íáçå=çå=OåÇ=~åÇ=PêÇ=êçï=ëÉ~íë wÉêç=`çëí gìä=OMMQ g~å=OMMUfëçÑáñ=çå=PêÇ=êçï=ëÉ~íë wÉêç=`çëí g~å=OMMU åçïoçí~íáåÖ=Ñêçåí=ëÉ~íë ¡PUR ä~ìåÅÜ kçî=OMMPoçí~íáåÖ=Ñêçåí=ëÉ~íë ¡PVR kçî=OMMP g~å=OMMToçí~íáåÖ=Ñêçåí=ëÉ~íë ¡QNR g~å=OMMT kçî=OMMUoçí~íáåÖ=Ñêçåí=ëÉ~íë ¡QOR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUoçí~íáåÖ=Ñêçåí=ëÉ~íë ¡QNS aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVoçí~íáåÖ=Ñêçåí=ëÉ~íë ¡QPR cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVoçí~íáåÖ=Ñêçåí=ëÉ~íë ¡QRM pÉé=OMMV g~å=OMNMoçí~íáåÖ=Ñêçåí=ëÉ~íë ¡QTR g~å=OMNM åçï

^ä~êãLáåíÉêáçê=éêçíÉÅíáçåLêÉãçíÉ=ÅÉåíê~ä=äçÅâáåÖ pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïbäÉÅíêçåáÅ=ÉåÖáåÉ=áããçÄáäáëÉê pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçï

gÉí=ÅäçíÜ=J=^åíÜê~ÅáíÉ wÉêç=`çëí kçî=OMMP åçïgÉí=ÅäçíÜ=J=cä~ååÉä=ÖêÉó wÉêç=`çëí kçî=OMMP gìå=OMMSqççäë=ÅäçíÜ=J=^åíÜê~ÅáíÉ wÉêç=`çëí ä~ìåÅÜ kçî=OMMPqççäë=ÅäçíÜ=J=cä~ååÉä=ÖêÉó wÉêç=`çëí ä~ìåÅÜ kçî=OMMP

NS?=ëíÉÉä=ïÜÉÉäë pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ ^ìÖ=OMMPNS?=ëíÉÉä=ïÜÉÉäë wÉêç=`çëí ^ìÖ=OMMP kçî=OMMP

NS?=s~äÉåÅá~=~ääçó=ïÜÉÉäë=ïáíÜ=~åíáJíÜÉÑí=ïÜÉÉä=Äçäíë wÉêç=`çëí kçî=OMMP åçïNT?=bëíçêáä=~ääçó=ïÜÉÉäë=ïáíÜ=~åíáJíÜÉÑí=ïÜÉÉä=Äçäíë ¡QOR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUNT?=bëíçêáä=~ääçó=ïÜÉÉäë=ïáíÜ=~åíáJíÜÉÑí=ïÜÉÉä=Äçäíë ¡QNS aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVNT?=bëíçêáä=~ääçó=ïÜÉÉäë=ïáíÜ=~åíáJíÜÉÑí=ïÜÉÉä=Äçäíë ¡QQM cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVNT?=bëíçêáä=~ääçó=ïÜÉÉäë=ïáíÜ=~åíáJíÜÉÑí=ïÜÉÉä=Äçäíë ¡QRR pÉé=OMMV g~å=OMNMNT?=bëíçêáä=~ääçó=ïÜÉÉäë=ïáíÜ=~åíáJíÜÉÑí=ïÜÉÉä=Äçäíë ¡QUM g~å=OMNM åçïTg=ñ=NT?=qçêáåç=~ääçó=ïÜÉÉäë=ïáíÜ=~åíáJíÜÉÑí=ïÜÉÉä=Äçäíë

¡PVR kçî=OMMP g~å=OMMT

Tg=ñ=NT?=qçêáåç=~ääçó=ïÜÉÉäë=ïáíÜ=~åíáJíÜÉÑí=ïÜÉÉä=Äçäíë

¡QNR g~å=OMMT kçî=OMMU

TguNS=j~Öåó=`çìêë=~ääçó=ïÜÉÉäë ¡OVR ä~ìåÅÜ kçî=OMMPTgñNS?=pÉîáääÉ=~ääçó=ïÜÉÉäë=ïáíÜ=~åíáJíÜÉÑí=ïÜÉÉä=Äçäíë

¡NMM kçî=OMMP g~å=OMMT

pÉÅìêáíó `çëí cêçã qç

qêáã=J=`äçíÜ `çëí cêçã qç

tÜÉÉäë `çëí cêçã qç

tÜÉÉäë=J=^ääçó `çëí cêçã qç

Page 9: Volkswagen Sharan (00 10) 1.9 Tdi Se (115ps) 5d

slihpt^dbk=pe^o^k=NKV=qaf=pb=ENNRmpF=Ra

m~êâÉêë=áåÇÉéÉåÇÉåí=ÉñéÉêíë=~å~äóëÉ=QNMM=Å~ê=ë~äÉë=ÉîÉêó=ëáåÖäÉ=Ç~óK==qÜ~íDë=NKR=ãáääáçå=íê~åë~Åíáçåë=~=óÉ~êK=tÉ=î~äìÉ=ãçêÉ=Å~êëI=ïáíÜ=ÖêÉ~íÉê=~ÅÅìê~Åó=~åÇ=~êÉ=íêìëíÉÇ=Äó=ãçêÉ=éÉçéäÉ=íÜ~å=~åó=çíÜÉê=`~ê=mêáÅÉ=dìáÇÉ=óçì=Å~å=ÄìóK

PARKERS CAR INFO PACK 9

=

=

=

=

TgñNS?=pÉîáääÉ=~ääçó=ïÜÉÉäë=ïáíÜ=~åíáJíÜÉÑí=ïÜÉÉä=Äçäíë

¡NNM g~å=OMMT kçî=OMMU

TgñNS?=pÉîáääÉ=~ääçó=ïÜÉÉäë=ïáíÜ=~åíáJíÜÉÑí=ïÜÉÉä=Äçäíë

¡NOM kçî=OMMU pÉé=OMMV

TgñNS?=pÉîáääÉ=~ääçó=ïÜÉÉäë=ïáíÜ=~åíáJíÜÉÑí=ïÜÉÉä=Äçäíë

¡NNT aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMV

TgñNS?=pÉîáääÉ=~ääçó=ïÜÉÉäë=ïáíÜ=~åíáJíÜÉÑí=ïÜÉÉä=Äçäíë

¡NOR pÉé=OMMV g~å=OMNM

TgñNS?=pÉîáääÉ=~ääçó=ïÜÉÉäë=ïáíÜ=~åíáJíÜÉÑí=ïÜÉÉä=Äçäíë

¡NPR g~å=OMNM åçï

cìää=ëáòÉ=ëé~êÉ=ïÜÉÉä pí~åÇ~êÇ ä~ìåÅÜ åçïtÜÉÉäë=J=pé~êÉ `çëí cêçã qç

eÉ~íÉÇ=Ñêçåí=ëÉ~í ¡ONR ä~ìåÅÜ kçî=OMMPeÉ~íÉÇ=Ñêçåí=ëÉ~í ¡OOR kçî=OMMP g~å=OMMTeÉ~íÉÇ=Ñêçåí=ëÉ~í ¡OPR g~å=OMMT kçî=OMMUeÉ~íÉÇ=Ñêçåí=ëÉ~í ¡OQR kçî=OMMU aÉÅ=OMMUeÉ~íÉÇ=Ñêçåí=ëÉ~í ¡OQM aÉÅ=OMMU cÉÄ=OMMVeÉ~íÉÇ=Ñêçåí=ëÉ~í ¡ORM cÉÄ=OMMV pÉé=OMMVeÉ~íÉÇ=Ñêçåí=ëÉ~í ¡OSM pÉé=OMMV g~å=OMNMeÉ~íÉÇ=Ñêçåí=ëÉ~í ¡OTM g~å=OMNM åçï

táåíÉê=é~Åâ=J=pÜ~ê~å

Page 10: Volkswagen Sharan (00 10) 1.9 Tdi Se (115ps) 5d

PARKERS CAR INFO PACK 10

m~êâÉêë=áåÇÉéÉåÇÉåí=ÉñéÉêíë=~å~äóëÉ=QNMM=Å~ê=ë~äÉë=ÉîÉêó=ëáåÖäÉ=Ç~óK==qÜ~íDë=NKR=ãáääáçå=íê~åë~Åíáçåë=~=óÉ~êK=tÉ=î~äìÉ=ãçêÉ=Å~êëI=ïáíÜ=ÖêÉ~íÉê=~ÅÅìê~Åó=~åÇ=~êÉ=íêìëíÉÇ=Äó=ãçêÉ=éÉçéäÉ=íÜ~å=~åó=çíÜÉê=`~ê=mêáÅÉ=dìáÇÉ=óçì=Å~å=ÄìóK

Arm yourself with as many questions before you view the car, so you’re prepared when you arrive. Sit down and ask the dealer these questions:

=How much are servicing costs?Find out the servicing costs, so you don’t get a nasty shock in a few months. Read the Running Costs section in this pack, too.

=Does it have a full service history?If not, then find out why. A full service history is a good indication that the car has been looked after. Check the car’s handbook.

=What equipment does it come with?Match the car’s options with those listed in the Equipment section. Ask for a discount for any missing kit.

=Has it had many previous owners?Generally, the fewer, the better. But be aware that an ex-demo car may have had one owner, but hundreds of carefree drivers.

=How many miles does it do per gallon (mpg)?The fuel consumption figure is vital. A thirsty car may be cheap to buy, but costly to run. Find this in our Running Costs section to

------------.calculate your weekly bills.

=How much is it to insure?Find out how much your next car costs to insure before buying it. The lower the insurance group, the cheaper the insurance.

GET A BETTER DEALADVICE FROM PARKERS

PRINT AND GO

ASK KEY QUESTIONS

Print this guide and use it to your advantage. It’s packed with

useful car buying advice to help you get a better deal on your car.

Parkers tells you how to bag a bargain, what questions you should

ask the dealer and how to tell if they’re lying. It could save you £££.

CAR BUYING TIPS

You are in control. Not the dealer. Many will try anything for your

signature, but Parkers ensures that you dont get ripped off.

Follow our tips and get more car for your money...

Get clued upThe dealer knows car buying can be daunting. Use this information pack to show them you know your stuff. Don’t be afraid to ask tricky questions.

Know your valueAvoiding overpriced cars is easier than you think. Get a FREE Parkers valuation at www.parkers.co.uk before you visit the dealer. Adjust it for mileage and options for increased accuracy.

Be demandingThere’s always room for haggling, most dealers expect this. Don’t be afraid to ask for money off. Dealers that dismiss the Parkers price should be avoided as most are fully aware where we get our pricing data from.

Safety in numbersTake a freind with you. Some dealers may try to confuse and rush you into a deal. An intervening mate could prevent a costly mistake.

Walk awayIf you’re not entirely happy, then walk away. Avoid rash decisions and break off negotiations if you have any doubts. Never commit tosomething that you’ll regret afterwards. Remember, there’s usually always another model of the same car elsewhere.

SPOT SALES TRICKS

We want you to get the best deal for your car.

Be aware of these sales tricks so you don’t get ripped off.

Gold rushThe dealer may try to hurry you along in order to secure theircommission. “Someone is coming along later to look at the car” is a textbook trick and is frequently used to try to get you to sign right away. Don’t be fooled by this and take your time.

Finance fl eeceMany dealer fi nance deals are poor value, very often with infl ated APR rates. Dealers may be persistent, as a lucrative fi nace deal can secure them high bonuses. Never sign without fi rst reading the small print and checking the APR. More than often high street banks and even supermarkets can offer much better deals on loans. An online search at a price comparison site is a good place to start and will give you a good idea of the best current rates.

Jargon busterDealers may attempt to smooth over diffi cult questions with confusing and complicated answers in an attempt to distract you. If you’re not sure, ask the dealer to explain in detail anything that you don’t understand. At Parkers we have a comprehensive glossary of automotive terms.

Check out www.parkers.co.uk/glossary/default.aspx

Page 11: Volkswagen Sharan (00 10) 1.9 Tdi Se (115ps) 5d

PARKERS CAR INFO PACK 11

m~êâÉêë=áåÇÉéÉåÇÉåí=ÉñéÉêíë=~å~äóëÉ=QNMM=Å~ê=ë~äÉë=ÉîÉêó=ëáåÖäÉ=Ç~óK==qÜ~íDë=NKR=ãáääáçå=íê~åë~Åíáçåë=~=óÉ~êK=tÉ=î~äìÉ=ãçêÉ=Å~êëI=ïáíÜ=ÖêÉ~íÉê=~ÅÅìê~Åó=~åÇ=~êÉ=íêìëíÉÇ=Äó=ãçêÉ=éÉçéäÉ=íÜ~å=~åó=çíÜÉê=`~ê=mêáÅÉ=dìáÇÉ=óçì=Å~å=ÄìóK

YOU KNOW THELIST PRICE

IT COSTS TO RUN?HOW MUCHKNOW

BUT DO YOU

SEARCH PARKERSOR VISIT PARKERS.CO.UK

Find out with the FREE Parkers Cost of Motoring Tool. Compare

costs of different cars or compare the difference between buying

new or used. With over 40,000 reviews, new & used cars for

sale and over 40 years experience, when you’re looking to buy

your next car, you better check with Parkers.co.uk.

Page 12: Volkswagen Sharan (00 10) 1.9 Tdi Se (115ps) 5d

PARKERS CAR INFO PACK 12

m~êâÉêë=áåÇÉéÉåÇÉåí=ÉñéÉêíë=~å~äóëÉ=QNMM=Å~ê=ë~äÉë=ÉîÉêó=ëáåÖäÉ=Ç~óK==qÜ~íDë=NKR=ãáääáçå=íê~åë~Åíáçåë=~=óÉ~êK=tÉ=î~äìÉ=ãçêÉ=Å~êëI=ïáíÜ=ÖêÉ~íÉê=~ÅÅìê~Åó=~åÇ=~êÉ=íêìëíÉÇ=Äó=ãçêÉ=éÉçéäÉ=íÜ~å=~åó=çíÜÉê=`~ê=mêáÅÉ=dìáÇÉ=óçì=Å~å=ÄìóK

THEY LOOK GREATON PAPER

THE BEST ?TOOWN

BUT WHICH IS

SEARCH PARKERS CAR REVIEWSOR VISIT PARKERS.CO.UK

If you’re buying a car who better to ask for advice than

someone who already owns the model you’re considering?

At Parkers we have over 40,000 car reviews from both

real owners and our expert team of reviewers to help you

make the right choice. So before you buy your next car,

make sure you check with Parkers.co.uk.