Click here to load reader

· Web view LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012. energiei electrice şi a gazelor naturale. Actualizata. la data de . 01.08.2020. in baza urmatoarelor legi slegi si ordonante de urgenta:;

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of · Web view LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012. energiei electrice şi a gazelor naturale....

LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012

energiei electrice şi a gazelor naturale

Actualizata la data de 01.08.2020 in baza urmatoarelor legi slegi si ordonante de urgenta:

; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013

; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014

; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 iunie 2014

; LEGEA nr. 117 din 11 iulie 2014

; LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014

; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014

; LEGEA nr. 174 din 16 decembrie 2014

; LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015

; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 28 iunie 2016

; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 5 octombrie 2016

; HOTĂRÂREA nr. 778 din 26 octombrie 2016

; LEGEA nr. 203 din 7 noiembrie 2016

; HOTĂRÂREA nr. 925 din 20 decembrie 2017

; LEGEA nr. 167 din 10 iulie 2018

; LEGEA nr. 202 din 20 iulie 2018

; LEGEA nr. 155 din 2 iulie 2020

; LEGEA nr. 290 din 15 decembrie 2020

  Reproducem mai jos prevederile art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014:

  Art. 18

  (1) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc în mod corespunzător prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:

  a) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul mediului;

  b) Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în cazul prevederilor care reglementează domeniile ape, păduri şi piscicultură;

  c) Ministerul Economiei cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile economie şi comerţ;

  d) Inspecţia Muncii cu Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei muncii;

  e) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială cu Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul sistemului naţional de asistenţă socială;

  f) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi;

  g) Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, în cazul prevederilor care reglementează domeniul turismului;

  h) Departamentul pentru Energie şi, respectiv, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie cu Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile energetic şi resurselor energetice;

  i) Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism şi, respectiv, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism cu Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri;

  j) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor cu Departamentul pentru Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor;

  k) secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor cu secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor;

  l) viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

  m) viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, cu ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

  n) viceprim-ministrul, ministrul culturii, cu ministrul culturii.

TITLUL I

Energia electrică

  CAP. I

  Dispoziţii generale

  ART. 1

  Domeniul de reglementare

  (1) Prezentul titlu stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie şi a atingerii obiectivelor de securitate energetică, competitivitate şi dezvoltare durabilă în condiţii de accesibilitate, disponibilitate şi suportabilitate a preţurilor şi cu respectarea normelor de siguranţă, calitate şi protecţie a mediului. ; => Legea nr. 155 din 24 iulie 2020

  (2) Nu se supun dispoziţiilor prezentului titlu:

  a) acumulatoarele electrice, grupurile electrogene mobile, instalaţiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, cu excepţia unităţilor de tracţiune electrică constând în locomotive electrice, rame electrice tramvaie şi rame metrou; => Legea nr. 155 din 24 iulie 2020

   b) sursele staţionare de energie electrică în curent continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare la Sistemul electroenergetic naţional, denumit în continuare SEN.

  ART. 2

  Obiectivele activităţilor din domeniul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare

  Activităţile din domeniul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare trebuie să se desfăşoare pentru realizarea următoarelor obiective de bază:

  a) asigurarea dezvoltării durabile a economiei naţionale;

  b) diversificarea bazei de resurse energetice primare;

  c) crearea şi asigurarea funcţionării pieţelor concurenţiale de energie electrică;

  d) asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al tuturor participanţilor la piaţa de energie electrică şi la reţelele electrice de interes public;

  e) transparenţa tarifelor, preţurilor şi taxelor la energie electrică în cadrul unei politici de tarifare, urmărind creşterea eficienţei energetice pe ciclul de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice;

  f) constituirea stocurilor de siguranţă la combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice, precum şi a energiei termice produse în cogenerare;

  g) asigurarea funcţionării interconectate a SEN cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine şi cu sistemele electroenergetice din Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi Sistem de Energie Electrică - ENTSO-E, denumită în continuare ENTSO-E;

  h) îmbunătăţirea competitivităţii pieţei interne de energie electrică şi participarea activă la formarea atât a pieţei regionale, cât şi a pieţei interne de energie a Uniunii Europene şi la dezvoltarea schimburilor transfrontaliere;

  i) promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie;

  j) asigurarea protecţiei mediului la nivel local şi global, în concordanţă cu reglementările legale în vigoare;

  k) asigurarea măsurilor de securitate în vederea prevenirii şi combaterii actelor de terorism şi sabotaj asupra infrastructurii SEN;

  l) asigurarea siguranţei în funcţionare a SEN;

  m) asigurarea siguranţei în alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali;

  n) promovarea producţiei de energie electrică realizată în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă, asociată energiei termice livrate pentru acoperirea unui consum economic justificat.

o) promovarea cooperării regionale în vederea creşterii securităţii energetice;

p) respectarea drepturilor consumatorilor, privind, în principal: schimbarea efectivă şi cu uşurinţă a furnizorului, accesul la informaţii clare şi inteligibile, transparenţa condiţiilor contractuale, proceduri eficiente de gestionare a plângerilor

q) asigurarea dezvoltării serviciilor care folosesc resurse de energie descentralizate, precum consumul dispecerizabil şi stocarea energiei => Legea nr. 155 din 24 iulie 2020

  ART. 3

  Înţelesul unor termeni şi expresii

  În înţelesul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

  1. acces la reţeaua electrică de interes public - ansamblul de reguli prin care un terţ îşi exercită dreptul de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele electrice de transport şi distribuţie;

1^1. adecvanţa SEN - capacitatea sistemului electroenergetic naţional de a satisface în permanenţă cererile de putere şi energie ale consumatorilor, luând în considerare ieşirile din funcţiune ale elementelor sistemului, atât cele programate, cât şi cele rezonabil de aşteptat a se produce neprogramat; => Legea nr. 155 din 24 iulie 2020

  2. autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE;

  3. acces garantat la reţele electrice - ansamblul de reguli şi condiţii tehnice şi comerciale prin care unor categorii de producători

Search related