37
TUỆ NGỮ CỦA ĐẠT LAI LẠT MA THỨ 14 WORDS OF WISDOM FROM THE FOURTEENTH DALAI LAMA

Words of wisdom dalai latma

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Words of wisdom dalai latma

TUỆ NGỮ CỦA ĐẠT LAI LẠT MA THỨ 14

WORDS OF WISDOM FROM THE FOURTEENTH DALAI LAMA

Page 2: Words of wisdom dalai latma

HIS HOLINESS

THE FOURTEENTH DALAI LAMA.Tenzin Gyatso, was born in 1935 to a

peasant family in northeastern Tibet, and

was recognized at the age of two as the

reincarnation of his predecessor, the

thirteenth Dalai Lama. The world’s foremost

Buddhist leader, he travels

extensively, speaking eloquently in favor of

ecumenical understanding, kindness and

compassion, respect for the

environment, and above all, world peace.

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA thứ 14

Tenzin Gyatso, sinh năm 1935 trong một gia

đình nông dân miền đông bắc Tây Tạng.

Năm 2 tuổi được công nhận là tái sinh của

người tiền nhiệm, Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Là

lãnh đạo Phật giáo hàng đầu trên thế

giới, Ông đi khắp nơi, giảng thuyết hùng

hồn về am hiểu giữa các tôn giáo, nhân ái

, từ bi, tôn trọng môi trường, và trên hết

là, hòa bình thế giới.

Page 3: Words of wisdom dalai latma

As long as you are a member

of the human family, you need

warm human feeling,

warmhearted feeling.

The question of world peace,

the question of family peace,

the question of peace between

wife and husband, or peace

between parents and children,

everything is dependent on

that feeling of love and

warmheartedness.

Nếu bạn ở trong gia đình nhân

loại, bạn cần có tình người ấm

áp, trái tim ấm áp. Những vấn

đề về hòa bình thế giới, an

bình gia đình, hòa ái chồng vợ,

hay yên lành giữa cha mẹ và

con cái, tất cả đều tùy thuộc

vào cảm giác yêu thương và

trái tim ấm áp đó.

Page 4: Words of wisdom dalai latma

When you lose, don’t

lose the lesson.

Khi thua, đừng mất

bài học.

Page 5: Words of wisdom dalai latma

Follow the three R’s:– respect for self

– respect for others, and

– responsibility for all your

actions.

Theo luật 3 T:- Tự trọng

- Tôn trọng người khác

-Trách nhiệm về mọi hành

động của mình

Page 6: Words of wisdom dalai latma

Not getting what

you want is

sometimes a

wonderful stroke

of luck.

Không được điều

mình muốn

đôi khi lại là điều

may mắn.

Page 7: Words of wisdom dalai latma

Learn the rules,

so you know how to

break them properly.

Học quy tắc

để biết phá bỏ

quy tắc đúng cách.

Page 8: Words of wisdom dalai latma

Don’t let a little

dispute injure

a great relationship.

Đừng để một

tranh chấp nhỏ

làm tổn thương

một thâm tình lớn.

Page 9: Words of wisdom dalai latma

When you realize you’ve made a mistake,

take immediate steps to correct it.

Khi nhận ra mình vừa làm lỗi, sửa lỗi ngay lập tức.

Page 10: Words of wisdom dalai latma

Spend some time

alone every day.

Nên có

thời gian một mình

mỗi ngày.

Page 11: Words of wisdom dalai latma

Open your arms

to change, but

don’t let go

of your values.

Mở rộng vòng tay

chào đón thay đổi,

nhưng đừng bỏ đi

đức hạnh của mình.

Page 12: Words of wisdom dalai latma

Silence is sometimes the best answer.

Đôi khi im lặng là câu trả lời hay nhất.

Page 13: Words of wisdom dalai latma

Live a good,

honorable life.

Then when you

get older, and

think back, you’ll

be able to enjoy

it a second time.

Sống cuộc đời tử tế và

phẩm hạnh. Rồi khi về

già, hồi tưởng lại, bạn

có thể thưởng thức

cuộc đời bạn thêm một

lần nữa.

Page 14: Words of wisdom dalai latma

A loving atmosphere

in your home is the

foundation for your

life.

Bầu không khí yêu

thương trong nhà

bạn là nền tảng cho

đời sống của bạn.

Page 15: Words of wisdom dalai latma

In disagreements with

loved ones, deal only with

the current situation.

Don’t bring up the past.

Khi bất đồng với

người thân, nói về

chuyện hiện tại mà

thôi. Đừng nhắc đến

chuyện cũ.

Page 16: Words of wisdom dalai latma

Share your knowledge.

It is a way to achieve

immortality.

Chia sẻ kiến thức của bạn.

Đó là cách để thành bất tử.

Page 17: Words of wisdom dalai latma

Be gentle with the Earth.

Hãy dịu dàng với Mẹ Đất.

Page 18: Words of wisdom dalai latma

Once a year, go

someplace you’ve

never been before.

Mỗi năm một lần,

hãy tới một nơi bạn

chưa bao giờ tới.

Page 19: Words of wisdom dalai latma

Judge your success

by what you had to

give up in order to

get it.

Đo lường thành công

của bạn bằng những

gì bạn phải mất đi

để có nó.

Page 20: Words of wisdom dalai latma

Approach love and

cooking with

reckless abandon.

Hãy yêu và nấu

ăn với đam mê

cuồng nhiệt.

Page 21: Words of wisdom dalai latma

Old friends pass away,

new friends appear.

It is just like the days.

An old day passes,

a new day arrives.

The important thing is

to make it meaningful:

a meaningful friend –

or a meaningful day.

Bạn cũ mất đi,

bạn mới đến.

Cũng như ngày tháng.

Ngày cũ qua đi,

ngày mới đến.

Điều quan trọng là

làm nên ý nghĩa:

một tình bạn có ý nghĩa –

hay một ngày có ý nghĩa.

Page 22: Words of wisdom dalai latma

In the practice

of tolerance,

one's enemy is

the best teacher.

Trong thực hành

đức nhẫn nhục,

kẻ thù của ta là thầy

hay nhất của ta.

Page 23: Words of wisdom dalai latma

I am open

to the guidance

of synchronicity,

and do not let

expectations

hinder my path.

Tôi chấp nhận

hướng đến hài hòa,

nhưng không để

mong ước đó

cản đường tôi.

Page 24: Words of wisdom dalai latma

Human beings are

of such nature that

they should have not

only material facilities

but spiritual sustenance

as well. Without

spiritual sustenance,

it is difficult to get

and maintain peace of mind.

Bản chất của con người là

không chỉ có vật chất

mà còn cần đời sống tâm linh.

Nếu không có đời sống tâm linh,

rất khó để đạt an bình và

giữ được an bình trong tâm hồn.

Page 25: Words of wisdom dalai latma

Love and

compassion

are necessities,

not luxuries.

Without them,

humanity cannot

survive.

Tình yêu và từ

tâm là nhu cầu,

không phải xa xỉ

phẩm.

Không có tình

yêu và từ tâm,

nhân loại không

thể tồn tại.

Page 26: Words of wisdom dalai latma

If in day to day life you

lead a good life, honesty,

with love, with

compassion, with less

selfishness, then

automatically it will lead

to Nirvana.

Nếu bạn sống tử tế

hàng ngày, thành thật,

với tình yêu, với từ

tâm, giảm ích kỷ,

tự nhiên bạn sẽ đến

Niết Bàn.

Page 27: Words of wisdom dalai latma

If you want

others to be

happy, practice

compassion.

If you want to be

happy, practice

compassion.

Nếu bạn

muốn người

khác hạnh

phúc, hãy

thực hành từ

tâm. Nếu bạn

muốn bạn

hạnh phúc,

hãy thực

hành từ tâm.

Page 28: Words of wisdom dalai latma

True compassion

is not just an

emotional response

but a firm

commitment

founded on reason.

Từ tâm thực sự

không chỉ là một

phản ứng tình

cảm, mà là một

tâm nguyện của

lý trí.

Page 29: Words of wisdom dalai latma

If the love within

your mind is lost

and you see other

beings

as enemies, then

no matter how

much knowledge

or education or

material comfort

you have, only

suffering and

confusion will

ensue.

Nếu tình yêu trong tâm của bạn mất đi,

và bạn thấy mọi người khác đều là kẻ

thù, thì dù bạn có kiến thức, giáo

dục, hay tiện nghi vật chất nhiều

đến mức nào, bạn cũng chỉ có khổ

đau và rối rắm.

Page 30: Words of wisdom dalai latma

Only the development

of compassion and

understanding for others

can bring us the

tranquility and happiness

we all seek.

Chỉ có phát triển từ tâm

và thấu hiểu người khác

mới có thể mang lại cho

chúng ta tĩnh lặng và hạnh

phúc mà tất cả chúng ta

đều tìm kiếm.

Page 31: Words of wisdom dalai latma

The more we care for the

happiness of others, the greater

is our own sense of well-being.

Cultivating a close, warm-hearted

feeling for others automatically

puts the mind at ease. It is the

ultimate source of success in life.

Càng quan tâm đến hạnh phúc

của người khác, chúng ta

càng thấy an lạc.

Nuôi dưỡng cảm giác thân thiết

ấm áp đối với người khác

tự nhiên làm ta thoải mái trong tâm.

Đó là nguồn gốc tối hậu

của thành công trong đời.

Page 32: Words of wisdom dalai latma

True compassion is

universal in scope.

It is accompanied

by a feeling of

responsibility.

Từ tâm thực sự

có tính cách

hoàn vũ. Từ tâm

luôn luôn có ý

thức trách

nhiệm đi kèm.

Page 33: Words of wisdom dalai latma

We must recognize that the

suffering of one person or

one nation is the suffering

of humanity. That the

happiness of one person

or nation is the happiness

of humanity.

Chúng ta phải biết rằng

nỗi đau khổ của một người

hay một quốc gia

là nỗi đau khổ

của toàn thể loài người.

Niềm hạnh phúc

của một người

hay một quốc gia

là niềm hạnh phúc

của toàn thể loài người.

Page 34: Words of wisdom dalai latma

I believe all suffering is caused by

ignorance. People inflict pain on

others in the selfish pursuit of their

happiness or satisfaction. Yet true

happiness comes from a sense of

peace and contentment, which in

turn must be achieved through the

cultivation of altruism, of love and

compassion, and elimination of

ignorance, selfishness, and greed.

Tôi tin rằng mọi khổ đau đều sinh ra

từ ngu muội. Người ta gây đau đớn

cho người khác, khi ích kỷ theo đuổi

hạnh phúc hay thỏa mãn riêng mình.

Tuy nhiên, hạnh phúc thật sự đến từ

cảm giác an bình và hài lòng, tạo ra

bởi nuôi dưỡng lòng vị tha, tình yêu,

từ tâm, xóa bỏ ngu muội, ích kỷ, và

tham lam.

Page 35: Words of wisdom dalai latma
Page 36: Words of wisdom dalai latma

Take care of your Thoughts because they become Words.

Take care of your Words because they will become Actions.

Take care of your Actions because they will become Habits.

Take care of your Habits because they will form your Character.

Take care of your Character because it will form your Destiny,

and your Destiny will be your Life.

Cẩn thận với Tư Tưởng của bạn, vì chúng sẽ thành Lời Nói.

Cẩn thận với Lời Nói của bạn, vì chúng sẽ thành Hành Động.

Cẩn thận với Hành Động của bạn, vì chúng sẽ thành Thói Quen.

Cẩn thận với Thói Quen của bạn, vì chúng sẽ uốn nắn Nhân Cách bạn.

Cẩn thận với Nhân Cách của bạn, vì nó sẽ định Số Phận bạn,

và Số Phận của bạn sẽ là Cuộc Đời bạn.

Page 37: Words of wisdom dalai latma

CHÚC AN LẠC

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha!

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha!