Click here to load reader

XXXIX.pdf · PDF file 2015-09-30 · Centrul de Informare şi Documentare Economică Bucureşti, România Editor: Valeriu IOAN-FRANC Redactori: Adelina BIGICĂ, Haritina BUŞTIUC,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of XXXIX.pdf · PDF file 2015-09-30 · Centrul de Informare şi Documentare...

 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE “COSTIN C. KIRIŢESCU”

  TEZAUR 1995

  vol. XXXIX

 • Centrul de Informare

  şi Documentare Economică Bucureşti, România

  Editor: Valeriu IOAN-FRANC

  Redactori: Adelina BIGICĂ, Haritina BUŞTIUC, Ortansa CIUTACU, Mircea FÂŢĂ, Dorina GHEORGHE, Paula NEACŞU, Mihaela PINTICĂ, Aida SARCHIZIAN, Ovidiu SÎRBU Culegere text: Mirela AGAPI, Carmen DIŢULESCU

  Prezentare grafică, machetare şi tehnoredactare: Luminiţa LOGIN, Nicolae LOGIN, Mihaela PINTICĂ, Victor PREDA

  Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin Institutului Naţional de Cercetări Economice

  “Costin C. Kiriţescu”. Reproducerea, fie şi parţială şi pe orice suport, este interzisă fără acordul prealabil al editorului, fiind supusă prevederilor legii drepturilor de autor.

  ISBN 978-973-159-185-8 Apărut 2015

 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE “COSTIN C. KIRIŢESCU”

  TEZAUR 1995

  vol. XXXIX

  ACADEMIA ROMÂNĂ

  CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ

 • SUMAR volumul XXXIX

  PROBLEME ECONOMICE NR. 37-38/1995 _____________________________ 1

  UNIUNEA EUROPEANĂ: GENEZA ŞI INSTITUŢIILE SALE...................................3

  1. Preliminarii necesare ............................................................................................7

  2. Statele Unite ale Europei - Ascendenţă ideatică a Uniunii Europene? ................8

  3. Integrarea europeană: origini şi evoluţii ..............................................................13

  4. Tratatul de la Roma. Dispoziţiile sale generale ..................................................18 4.1. Obiective generale ......................................................................................18 4.2. Premise şi condiţii necesare integrării ........................................................19

  5. Realizarea pieţei comune şi transformarea ei în piaţă unică.............................21 5.1. Crearea Pieţei Comune ..............................................................................21 5.2. Crearea Pieţei Unice Europene..................................................................30

  6. Instituţiile Uniunii Europene ................................................................................36 6.1. Parlamentul European - organ deliberativ şi de control .............................36 6.2. Consiliul European - autoritate supremă a UE ...........................................38 6.3. Consiliul de Miniştri - organ decizional .......................................................39 6.4. Comisia Europeană - organ de iniţiativă şi execuţie...................................41 6.5. Curtea de Justiţie Europeană .....................................................................49 6.6. Curtea de Conturi.......................................................................................50 6.7. Comitetul Economic şi Social (CES)...........................................................50 6.8. Comitetul Regiunilor (CR)...........................................................................51 6.9. Consiliul de Asociere (CA)..........................................................................51 6.10. Comitetul Parlamentar Mixt şi de Asociere (CPMA).................................51

  7. Mecanismul luării deciziilor .................................................................................53

  8. Mecanismul de finanţare a Uniunii Europene.....................................................55 8.1. Formarea veniturilor....................................................................................55 8.2. Evoluţia cheltuielilor comunitare .................................................................59

  Bibliografie ..............................................................................................................68

 • VI

  PROBLEME ECONOMICE NR. 39/1995 ______________________________ 71

  EXPORTURILE ŞI DECLARAŢIILE DE ÎNCASARE VALUTARĂ ..........................73

  A. PIAŢA EXPORTURILOR ŞI RISCUL DE NEPLATĂ........................................77

  B. DECLARAŢIILE DE ÎNCASARE VALUTARĂ ...................................................82

  C. CERINŢE LEGISLATIVE....................................................................................85

  D. PROCESUL DE URMĂRIRE A EXPORTURILOR ..........................................102

  ANEXA ..................................................................................................................104

  COMPLETAREA FORMULARELOR DIV.............................................................104

  PROBLEME ECONOMICE NR. 40/1995 _____________________________ 107

  POPULAŢIA RURALĂ ÎN TRANZIŢIE - SCHIMBARE ŞI CONTINUITATE.........109

  INTRODUCERE....................................................................................................113

  CARACTERISTICI DEMOSOCIALE ALE GOSPODĂRIEI RURALE...................114 Dimensiunea funciară a gospodăriei rurale................................................117 Şefii gospodăriilor rurale .............................................................................118

  ATITUDINI ŞI OPINII ............................................................................................122

  PERCEPEREA SCHIMBĂRII ...............................................................................127

  BIBLIOGRAFIE .....................................................................................................130

  PROBLEME ECONOMICE NR. 41/1995 _____________________________ 131

  REFORMELE ECONOMICE ÎN ŢĂRILE EUROPEI CENTRALE ŞI DE EST - PROBLEME ALE PROPRIETĂŢII ŞI PRIVATIZĂRII ÎN UNGARIA ...................133

  1. TRANZIŢIA ÎN ECONOMIA UNGARIEI. CADRUL LEGISLATIV .....................137 1.1. Dificultăţi şi perspective în economia Ungariei .........................................137 1.2. Măsuri legislative în procesul de tranziţie.................................................139 1.3. Experienţa Ungariei în privinţa procedurilor legii falimentului...................141

  2. EVOLUŢII ALE PRIVATIZĂRII ŞI EFECTE ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA TRANZIŢIEI.......................................................................................................146 2.1. Caracteristici şi abordări noi ale privatizării în Ungaria ............................148

 • VII 2.2. Concluzii ...................................................................................................153

  3. DEZVOLTAREA SECTORULUI PRIVAT ÎN INDUSTRIE ................................155 3.1. Cauze ale încetinirii procesului de privatizare ..........................................160 3.2. Mediul de afaceri. Aspecte favorabile şi nefavorabile ..............................163

  4. PRIVATIZAREA ÎN OPINIA PUBLICĂ DIN UNGARIA .....................................168

  Surse bibliografice.................................................................................................178

  PROBLEME ECONOMICE NR. 42/1995 _____________________________ 179

  POSIBILITĂŢI DE FINANŢARE A MODERNIZĂRII INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR ..........................................................................................181

  INTRODUCERE....................................................................................................185

  1. CARACTERISTICI ALE INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR .............186

  2. TRĂSĂTURI ALE INVESTIŢIILOR ...................................................................190

  3. RESURSE INTERNE DE FINANŢARE A MODERNIZĂRII REŢELEI DE TRANSPORT....................................................................................................193 3.1. Necesităţi ale alinierii reţelei naţionale de transport la cerinţele

  europene ...................................................................................................193 3.2. Acoperirea costurilor infrastructurii rutiere................................................196

  4. RESTRICŢII ÎN ATRAGEREA UNOR FONDURI EXTERNE...........................204

  5. CONCLUZII.......................................................................................................208

  PROBLEME ECONOMICE NR. 43/1995 _____________________________ 211

  TEORIA COSTURILOR COMPARATIVE ÎN GÂNDIREA ECONOMICĂ ROMÂNEASCĂ DE LA MIHAI EMINESCU LA MIHAIL MANOILESCU. GÂNDIREA ECONOMICA A LUI VIRGIL MADGEARU. GÂNDIREA ECONOMICĂ A OMULUI POLITIC NICOLAE TITULESCU ................................213

  TEORIA COSTURILOR COMPARATIVE ÎN GÂNDIREA ECONOMICĂ. ROMÂNEASCĂ DE LA MIHAI EMINESCU LA MIHAIL MANOILESCU ..............217

  GÂNDIREA ECONOMICĂ A LUI VIRGIL MADGEARU .......................................225

  GÂNDIREA ECONOMICĂ A OMULUI POLITIC NICOLAE TITULESCU ...........231

 • VIII

  PROBLEME ECONOMICE NR. 44/1995 _____________________________ 237

  REFORMELE ECONOMICE ÎN ŢĂRILE EUROPEI CENTRALE ŞI DE EST.

  PROBLEME ALE PROPRIETĂŢII ŞI PRIVATIZĂRII ÎN FEDERAŢIA RUSĂ ......239

  INTRODUCERE....................................................................................................243

  1. EVOLUŢIA PROGRAMELOR DE

Search related