Click here to load reader

Yeni Taksonominin 11’inci Sınıf Dil ve Anlatım Dersi ... · PDF file1.1. Yeni Taksonomi 1990’lı yıllarda, orijinal taksonominin yazarlarından David Krathwohl ve Bloom’un

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Yeni Taksonominin 11’inci Sınıf Dil ve Anlatım Dersi ... · PDF file1.1. Yeni...

Hacettepe niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 1-13 [2013]

Yeni Taksonominin 11inci Snf Dil ve Anlatm Dersi renme

rnlerine Katks

The Effects of New Taxonomy on 11th Grade Language and Oral

Expression Course Learning Outcomes

Mustafa ALTINDA*, zcan DEMREL**

Z: Bu aratrmada yeni taksonominin 11nci snf Dil ve Anlatm dersi Szl Anlatm nitesinde

rencilerin eriilerine olan etkisi incelenmitir. Aratrma kontrol ve deney olmak zere iki grup zerinde

yrtlmtr. Her iki grupta aratrmac tarafndan hazrlanan n ve son teste tabi tutulmutur. Her iki grubun n ve

son testleri arasnda son test lehine anlaml farklar bulunmutur. Ancak n test puanlarna gre dzeltilmi son test

puanlar arasnda, ANCOVA sonucunda, yeni taksonomiye gre dzenlenen retim programyla renim gren

deney grubunun lehinde anlaml bir fark bulunmutur. Daha sonra aratrmann bulgularna dayal olarak nerilerde

bulunulmutur.

Anahtar szckler: Yeni Taksonomi, Yaratc Drama, ANCOVA.

ABSTRACT: The effects of adaptation of New Taxonomy on 11th grade Language and Oral Expression unit

on students achievement is examined in this study. There are one experimental and one control groups. Each group

has been given a pre and post test achievement test. In both groups there have been significant differences on the

part of the post test scores among the pre and post test scores. As examined by ANCOVA; between the post test

scores, those are corrected according to pre test scores; there has been significant difference on the part of

experimental group. Some recommendations were made in the light of these findings.

Keywords: New Taxonomy, Creative Drama, ANCOVA.

1. GR

rencilerin, eitimciler tarafndan oluturulan retim planlarna katlmlarnn

artrlmas gerektiini dnen aratrmaclar, alanyaznn snrlarn aarak yeni yollar

aratrmaya balamlardr. renci katlmn salamak iin derse katlm artrmak ve st dzey

renmeyi desteklemek gerekmektedir. retmenlere, st dzey renmeyi tevik edecek baz

aralar salamak gerekmektedir.

1.1. Yeni Taksonomi

1990l yllarda, orijinal taksonominin yazarlarndan David Krathwohl ve Bloomun

rencilerinden Lorin Anderson mevcut taksonomiyi 21nci yzyln renci ve retmenlerinin

ihtiyalarna cevap verecek ekilde yeniden dzenlemek iin harekete getiler. (1) Bilisel

psikologlar, (2) eitim program kuramclar ve retim aratrmaclar ve (3) test ve

deerlendirme uzmanlarn temsil eden grup almaya katlmtr. almalarn 6 ylda

sonulandrmlardr (Anderson, Krathwohl ve dierleri 2001; Forehand 2005).

alma grubu taksonomiyi bilisel sre ve bilgi boyutlarn birletirerek yeniden

dzenlemilerdir. Tek boyutlu olan taksonomi iki boyutlu hale gelmitir (Anderson, Krathwohl

ve dierleri 2001; Cruz 2003)

* Doktora rencisi, Hacettepe niversitesi, e-posta: [email protected] ** Prof. Dr. Hacettepe niversitesi, e-posta: [email protected]

Mustafa Altnda, zcan Demirel

2

Yeni taksonomi Tablo 1de sunulmutur. Tablo 1de yeni taksonomi olarak

adlandrdmz iki boyutlu tablo gsterilmektedir. Tablodaki satr ve stunlar, bilgi ve bilisel

srelerin dikkatle sralanm ve tanmlanm gruplarn iermektedir. Tablonun hcreleri, bilgi

ve bilisel sre boyutlarnn kesiimlerinden olumaktadr. Hedefler, aka ya da rtk olarak,

taksonomi ats altnda snflandrlabilecek bilgi ve bilisel sre boyutlarnn ikisini de

iermektedir.

Tablo 1: Yeni Taksonomi (Anderson, Krathwohl ve dierleri, 2001)

Bilgi Boyutu

Bilisel Sre Boyutu

1.

Hatirlama

2.

Kavrama

3.

Uygulama

4.

zmleme

5.

Deerlendirme

6.

Yaratma

A. Olgusal Bilgi

B. Kavramsal Bilgi

C. lemsel Bilgi

D. st-Bilisel Bilgi

Bu nedenle, tablonun hcrelerine yerletirilebilirler. Bilisel bir nemi olan her eitim

hedefini, tablonun bir ya da daha fazla hcresine yerletirmek mmkn olacaktr (Anderson,

Krathwohl ve dierleri, 2001).

Tablo 2: Bilisel Sre Boyutunun 6 Kategorisi ve likili Olduklar Bilisel Sreler

(Anderson, Krathwohl ve dierleri, 2001)

Sre Gruplari Bilisel Sreler ve rnekler

1. Hatirlama Ilikili bilgiyi uzun sreli bellekten geri getirme

1.1 Tanima

1.2 Animsama

Tarihteki nemli olaylarn tarihini tanma.

Tarihteki nemli olaylarn tarihini anmsama.

2. Kavrama (Anlama) - Szl, yazili ve grafik iletiimini ieren eitimle ilgili mesajlarin anlamini

oluturma.

2.1 Yorumlama

2.2 rneklendirme

2.3 Siniflama

2.4 zetleme

2.5 ikarimlama

2.6 Karilatirma

2.7 Aiklama

nemli konuma ve dokmanlar farkl cmlelerle aklama.

eitli resim yapma stillerine rnekler verme.

Akl hastalklarnn gzlenen ya da tanmlanan durumlarn snflama.

Videoda tasvir edilen olaylarn ksa bir zetini yazma.

Yabanc dil renirken, rneklerden gramer kurallarn karma.

Tarihi olaylar gncel durumlarla kyaslama.

Cumhuriyetin kurulu aamasndaki nemli olaylarn nedenini aklama.

3. Uygulama (Tatbik Etme) Verilen bir durumda bir ilemi yerine getirme ya da kullanma.

3.1 Yrtme

3.2 Uygulama

ok haneli bir tam sayy ok haneli baka bir tamsayya blme.

Hangi durumlarda Newtonun ikinci yasasnn uygun olduuna karar verme.

4. zmleme renme nitesini bileenlerine ayirip her birimin birbiriyle, btnle veya amala

ilikilerini ortaya koymadir.

4.1 Ayirt Etme

4.2 rgtleme

4.3 Atfetme (Gnderme

Yapma)

Bir matematik probleminde ilikili ve ilikisiz saylar ayrt etme.

Tarihi bir tanmlamann kantlarn, belirli bir tarihi aklamay destekleyen ya da

kar kan kant haline getirme.

Bir parann yazarnn bak asna, kendi siyasi grne gre karar verme.

5. Deerlendirme - lte ve/veya standartlara gre yargida bulunma.

5.1 Kontrol Etme

5.2 Eletirme

Bilim adamnn kararlarnn gzlenen veriye uyup uymadna karar verme.

ki yntemden hangisinin bir problemi zmede en iyi olduunu yarglama.

6. Yaratma Badaik ya da ilevsel bir btn oluturmak iin paralari birletirme; paralari yeni bir desen ya da

yapi oluturmak iin bir araya getirme.

6.1 OLUTURMA

6.2 PLANLAMA

6.3 RETME

Gzlenen bir olguyu aklamak iin hipotezler oluturma.

Verilen tarihi bir konuda aratrma nerisi planlama.

Belirli amalar iin belirli biyolojik trlere doal ortam oluturma.

Yeni Taksonominin 11inci Snf Dil ve Anlatm Dersi renme rnlerine Katks 3

Bilisel sre boyutu orijinal taksonomiden farkl olarak yeniden dzenlenmitir. En

nemli fark sentez yerine yaratma boyutunun eklenmesi ve en son boyut olarak tabloya

yerletirilmesidir. Bilisel sre boyutunun 6 kategorisi ve ilikili olduklar bilisel sreler

Tablo 2de sunulmutur.

Asl nemli deiim bilgi boyutunda gerekletirilmitir. Bu boyutlar orijinal taksonomide

de verilmiti ancak retmenlerin her ynyle anlayabilecekleri kadar ak deillerdi. Yeni

taksonomide bilgi boyutu etraflca aklanm olup retmenlerin yararl olarak kullanabilecei

bir hal almtr. Ayrca orijinal taksonomiye ek olarak st-bilisel bilgi de eklenmitir. Tm bilgi

trlerinin balangta bir liste halinde sralanmasndan ziyade her bilisel sre srasnda bilgi

trlerinin hepsinden var olabilecei dnlmtr. Bu nedenle yeni tablo iki boyutlu olarak

dzenlenmitir (Wilson, 2006). Bilgi boyutunun ana ve alt balklar Tablo 3te sunulmutur.

Tablo 3: Bilgi Boyutunun Ana ve Alt Balklar (Anderson, Krathwohl ve Dierleri, 2001)

Ana ve Alt Baliklar rnekler

A. Olgusal Bilgi Bir disiplin hakknda bilgi sahibi olmak ya da onunla ilgili bir problemi zmek

iin rencilerin bilmesi gereken temel eler.

AA. Terimler bilgisi

AB. zel ayrnt ve eler bilgisi

Teknik kelimeler, mzik sembolleri.

Balca doal kaynaklar, gvenilir bilgi kaynaklar.

B. Kavramsal Bilgi Byk bir yapdaki temel elerin birlikte ilemelerini salayan aralarndaki

i ilikiler.

BA. Snflama ve gruplamalar bilgisi

BB. lke ve genellemeler bilgisi

BC. Kuram, model ve yaplar bilgisi

Jeolojik an dnemleri, ticari mlkiyet eitleri

Pisagor teoremi, arz ve talep erisi

Evrim kuram, Millet Meclisinin yaps

C. Ilemsel Bilgi Bir iin nasl yaplaca; aratrma yntemleri; beceri, algoritma, teknik ve

yntemleri kullanma ltleri

CA. Konuya zel beceri ve

algoritmalar bilgisi

CB. Konuya zel yntem ve

teknikler bilgisi

CC. Uygun ilemleri ne zaman

kullanacana karar vermenin

ltler bilgisi

Suluboya yapmada kullanlan beceriler, tamsay blme

algoritmas

Grme teknii, bilimsel yntem.

Newtonun ikinci yasasn ieren bir ilemi ne zaman

kullanacana karar vermede kullanlan ltler, ticari

maliyetlerin tahmininde kullanlan belirli bir yntemin

uygulanabilirliini deerlendirme ltleri.

D. st-Bilisel Bilgi Bireyin kendi biliinin farknda olmas ve bilii hakkndaki bilgisi

Search related