of 237 /237
REPUBLIKA CRNA GORA Vlada Republike Crne Gore Uprava za kadrove Zakon o državnim službenicima i namještenicima I Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika (sa pratećim podzakonskim propisima) Podgorica, novembar 2005

Zakon o DSiN i Zakon o platama.pdf

Embed Size (px)

Text of Zakon o DSiN i Zakon o platama.pdf

 • REPUBLIKA CRNA GORAVlada Republike Crne Gore

  Uprava za kadrove

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima

  I Zakon o zaradama dravnih slubenika i namjetenika

  (sa prateim podzakonskim propisima)

  Podgorica, novembar 2005

 • 2 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  ZAKON O DRAVNIM SLUBENICIMA I NAMJETENICIMA I ZAKON O ZARADAMA DRAVNIH SLUBENIKA I NAMJETENIKA (sa prateim podzakonskim propisima)

  Izdava: UPRAVA ZA KADROVE

  Urednik: Doc. dr Slobodan Duji

  lanovi urednikog odbora: Svetlana Vukovi, Jadranka urkovi, mr Jadranka VojinoviTehnika obrada: Indira Vujovi

  Priprema: Studio Mouse

  tampa: Studio Mouse - Podgorica

  Tira: 500

  Podgorica, novembar 2005

  tampanje ove publikacije finansijski je podrao projekat Podrka reformi dravne uprave u Crnoj Gori / PARiM-2, koji finansira Evropska Unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju.

 • 3PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  SADRAJ

  1.1. UVODNA RIJE UREDNIKA .............................................................5

  1.2. UVODNE NAPOMENE DOC. DR. SLOBODANA DUJIA - ZAKON O DRAVNIM SLUBENICIMA I NAMJETENICIMA ............................................................................7

  1.3. ZAKON O DRAVNIM SLUBENICIMA I NAMJETENICIMA ..........................................................................17- Uredba o o uslovima i postupku sprovoenja internog oglasa

  za popunu radnih mjesta u dravnim organima .................................. 63- Uredba o nainu i postupku ocjenjivanja probnog rada

  u dravnim organima ............................................................................... 67- Uredba o vrsti priznanja i postupku njihovog dodjeljivanja

  dravnom slubeniku i namjeteniku .................................................... 73- Uredba o kriterijumima za ocjenjivanje rada rukovodeeg

  lica u dravnom organu ........................................................................... 79- Uredba o programu i nainu polaganja strunog ispita

  za rad u dravnim organima ................................................................... 83 - Uredba o postupku provjere sposobnosti za vrenje

  poslova dravnog slubenika i namjetenika ..................................... 186

  1.4. UVODNE NAPOMENE DOC. DR SLOBODANA D UJIA - ZAKON O ZARADAMA DRAVNIH SLUBENIKA I NAMJETENIKA .................................................193

  1.5. ZAKON O ZARADAMA DRAVNIH SLUBENIKA I NAMJETENIKA ...............................................................................209- Uredba o dodacima na zaradu dravnih

  slubenika i namjetenika ...................................................................... 213- Uredba o naknadama i drugim primanjima

  dravnih slubenika i namjetenika ..................................................... 219

 • 5PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  UVODNA RIJE UREDNIKA

  Ova zbirka zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti dravne uprave namijenjena je dravnim slubenicima i namjetenicima crnogorske dravne uprave, koji u svom radu postupaju u skladu sa odredbama Zakona o dravnim slubenicima i namjetenicima i Zakona o zaradama dravnih slubenika i namjetenika, kao i relevantnim podzakonskim propisima koji su usvojeni na osnovu ova dva zakonska akta.

  Pristupajui pripremi ove publikacije rukovodili smo se potrebom po-menutih slubenika i namjetenika da na to bri nain dobiju pristup relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima tokom njihovog rada. U tom cilju pristupili smo objedinjavanju navedenih zakonskih propisa u jednoj publikaciji koja e svojim sadrajem i formatom zadovoljiti njihove potrebe i omoguiti im bri pristup vaeim zakonskim odredbama kako u radu u kancelariji tako i na terenu. Takoe, pored tekstova relevantnih propisa u uvodnim napomenama glavnog urednika dati su i kratki prikazi postupaka i instituta koje propisi reguliu sa akcentima na novinama koje navedeni propisi uvode u sistem dravne uprave Crne Gore.

  Projektni tim projekta Podrka reformi dravne uprave u Crnoj Gori / PARiM-2, koji finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju, i predstavnici Uprave za kadrove Crne Gore, plani-rali su pripremu i izdavanje 3 zbirke zakonsih i podzakonskih propisa, grupisanih po odreenim irim upravnim oblastima i to: 1. Zakon o dravnoj upravi i Zakon o inspekcijskom nadzoru (sa odgovarajuim relevantnim podzakonskim propisima) - objavljena u julu 2005.god.; 2. Zakon o optem upravnom postupku i Zakon o upravnom sporu (sa odgovarajuim relevantnim podzakonskim propisima i zbirkom obrazaca koji se upotrebljavaju u upravnom postupku); kao i 3. Zakon o dravnim

 • 6 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  slubenicima i namjetenicima i Zakon o zaradama dravnih slubenika i namjetenika (sa odgovarajuim relevantnim podzakonskim propisima i nekim vanijim upravnim metodologijama koje se razvijaju na osnovi ovih propisa). Preduslov za pripremu i tampu navedenih zbirki je svakako blagovremeno usvajanje podzakonskih propisa u periodu do kraja real-izacije PARiM-2 projekta.

  Ovom prilikom elim da se zahvalim svim ekspertima koji su uestvovali u izradi ovih vanih propisa. Ovim propisima se polako zaokruuje pravno ureenje crnogorskog upravnog sistema. Posebnu zahvalnost elim izraziti starjeinama Ministarstva pravde i Uprave za kadrove, g-dinu ministru eljku turanoviu i g-dji Svetlani Vukovi, direktorici Uprave za kadrove, kao i njihovim slubenicima i namjetenicima sa kojima projektni tim ostvaruje veoma dobru saradnju.

  Podgorica, novembar 2005

  dr Slobodan DujiRukovodilac PARiM-2 projektnog tima

 • Uvodne napomene

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima

 • 9PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Uvodne napomene

  1. Novi Zakon o dravnim slubenicim i namjetenicima1

  Doc. dr Slobodan Duji2

  Novi Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima (Slubeni list RCG, br. 27/04) je usvojila Skuptina Republike Crne Gore u aprilu 2004. godine, a tokom 2005. godine dolo je i do odreenih promjena odnosno dopuna ovog zakona (u lanu 107, stav 2, a dodat je novi lan 128 a - vidi Slubeni list RCG, br. 31/05 od 18.05.2005). Stupanjem na snagu ovog zakona je prestao da vai Zakon o dravnim slubenicima (Slubeni list RCG, br. 45/91), kojim je do sada bila ureena ova oblast.

  Cilj usvajanja novog Zakona o dravnim slubenicima i namjetenicima je bio na savremen nain urediti ovu oblast sistema dravne uprave, te u zakon ukljuiti sve odredbe i institute koji e omoguiti zakonit, kvalitetan, politiki neutralan i profesionalan rad zaposlenih lica u dravnoj upravi i u drugim institucijama sistema javne uprave u Crnoj Gori.

  U poreenju sa sadrinom Zakona o dravnim slubenicima novi zakon donosi itav niz novosti, koje ukratko predstavljamo u nastavku.

  Novi zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima na cjelovit nain ureuje sistem dravnih slubenika i namjetenika, i zajedno sa Zakonom o zaradama dravnih slubenika i namjetenika (Slubeni list RCG, br. 27/04), i drugim propisima iz ove oblasti, predstavlja jednog od novih pravnih temelja za djelovanje sistema uprave u Crnoj Gori. Zakonom je, na

  1 U vezi sa ovim pitanjima vidi neposredno tekst novog zakona, a osim toga i lanak Prof. dr Milana Markovia i Prof. dr Gorazda Trpina koji je objavljen u Zborniku druge konferencije o upravnoj reformi u Crnoj Gori, Podgorica, oktobar 2003, str. 53-68.

  2 Rukovodilac PARiM II projektnog tima. Projekat Podrka reformi dravne uprave u Crnoj Gori PARiM II finansira Evropska unija,a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju. Ove napomene su objavljene i u publikaciji Zbirka novih upravnih propisa Republike Crne Gore, Podgorica, jun 2004.

  doc. dr Slobodan Dujic - Uvodne napomene - Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima

 • 10 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  samom poetku (u optim odredbama, lan 2), odreen krug lica na koja se odnosi cjelokupna regulacija ovog podruja. To je upravo i prvo znaajno pitanje novog slubenikog sistema. Poslije iscrpnih rasprava u okviru radne grupe za pripremu zakona, preovladao je stav da ovim zakonom ne treba obuhvatiti i zaposlena lica u organima lokalne samouprave, kao ni zaposlene u drugim djelovima javnog sektora, nego samo lica zaposlena u organima dravne uprave, u drugim dravnim organima, kao i u slubama predsjednika Republike Crne Gore, Skuptine Republike Crne Gore, Vlade Republike Crne Gore i Ustavnog suda Republike Crne Gore.

  U skladu sa sadrinom Zakona o dravnoj upravi (Slubeni list RCG, br. 38/03), sledeu vanu novost u ovom zakonu predstavlja podjela zaposlenih lica na dravne slubenike i namjetenike (lan 2). Dravni slubenik je lice koje obavlja preteno upravne i sa njima povezane strune i druge poslove za dravni organ kojima se ostvaruju ustavom, zakonom i drugim propisom utvrene nadlenosti dravnog organa. Na drugoj strani namjetenik vri administrativne, raunovodsko-finansijske i pomono-tehnike poslove ije je obavljanje potrebno za blagovremeno i kvalitetno vrenje poslova iz djelokruga dravnog organa (lan 3). Vidimo dakle da zakon postavlja ne samo formalne, nego i sadrinske kriterijume razlikovanja ova dva profila zaposlenih lica u dravnim organima. To e omoguiti kasnije statusno razlikovanje ova dva profila i u drugim propisima (naroito u propisu koji regulie zarade). Inae, za sva ona pitanja koja nijesu ureena Zakonom o dravnim slubenicima i namjetenicima, primjenjuju se odredbe i instituti optih propisa o radu (lan 4).

  U osnovnim odredbama, zakon je uveo vane savremene principe sistema dravnih slubenika koji se zasnivaju na evropskim standardima pravnog ureivanja ove oblasti. U tom smislu, zakon je prije svega uredio opti princip zakonitosti rada javnih slubenika (lan 7), a osim toga i njihovu politiku neutralnost i nepristrasnost (lan 5) koja mora biti utemeljena i u posebnoj slubenikoj etici (lan 6). Zakon dalje uvodi i princip jednake dostupnosti slubi u dravnim organima (lan 8), kao i neke druge, im-plicitno inkorporisane principe savremenog upravnog prava (npr. zabranu vrenja politikog ili drugog pritiska na dravne slubenike i namjetenike, pravo na sindikalno organizovanje, itd.).Usvojeni zakon, u poreenju sa prijanjim, na novi nain ureuje sistem

  doc. dr Slobodan Dujic - Uvodne napomene - Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima

 • 11PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  zapoljavanja dravnih slubenika. Ovo se naroito odnosi na predvienu upotrebu javnog oglasa odnosno javnog konkursa u postupku zapoljavanja slubenika i namjetenika. Svako novo zapoljavanje dravnog slubenika bie sprovedeno u skladu sa naelom jednake dostupnosti (lan 8) - u skladu sa postupkom javnog oglasa (lan 19 do 26) i optim propisima o radu, dok e se za zapoljavanje rukovodeih lica upotrebljavati postupak javnog konkursa (lan 33 34). Ove postupke e centralizovano vriti organ za upravljanje kadrovima u dravnoj upravi (lan 19). Time se dakle realizuje opti princip jednake dostupnosti slubi u dravnim organima. Istovremeno je to i osnov za realizaciju opteg principa politike neutral-nosti i nepristasnosti rada dravnih slubenika.

  Starjeina dravnog organa e moi donijeti odluku o zasnivanju radnog odnosa u dravnim organima kada konkretno radno mjesto bude utvreno aktom o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Ali, pored toga moraju biti ispunjena i dva dodatna uslova: prvo, da postoji slobodno radno mjesto u organu, te drugo, da dravni organ ima obezbijeena potrebna finansijska sredstva (lan 17). No prije svakog novog zapoljavanja zakon zahtijeva od starjeine dravnog organa da upranjeno radno mjesto pokua popuniti internim resursima a to znai rasporedom dravnog slubenika odnosno namjetenika koji ve radi u tom organu. Ako radno mjesto nije mogue popuniti upotrebom internih resursa, organ e prije poetka postupka novog zapoljavanja morati provjeriti da li je mogue upranjeno radno mjesto popuniti preuzimanjem dravnog slubenika odnosno namjetenika iz drugog dravnog organa (preko internog oglasa lan 18). Ovdje e veoma znaajna biti funkcija organa za upravljanje kadrovima u upravi, koji e od svih organa skupljati informacije o potrebnim zapoljavanjima i vikovima. To e omoguiti poetak djelovanja internog trita rada u dravnim organima. Tek ako radno mjesto nije mogue popuniti na naine koje smo opisali, organ e pristupiti postupku javnog oglasa. U tom postupku e organ za upravljanje kadrovima, na osnovu pristiglih prijava, sainjavati liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa (lan 22).

  Lica, koja budu uvrtena na listu organa za upravljanje kadrovima, morae proi kroz postupak obavezne provjere sposobnosti za vrenje poslova na radnom mjestu, koje treba popuniti. Ova provjera e se odnositi na

  doc. dr Slobodan Dujic - Uvodne napomene - Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima

 • 12 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  provjeravanje osposobljenosti, a obavljae se u pismenom obliku, us-menim intervjuom i na druge naine koji budu utvreni aktom organa za upravljanje kadrovima (lan 23). Posebnost kod rukovodeih lica je da se provjera sposobnosti vri putem usmenog intervjua, kojem obavezno prisustvuje starjeina dravnog organa u kome se zasniva radni odnos (lan 33). Na osnovu rezultata izbornog postupka organ za upravljanje kadrovima e utvrditi listu za izbor lica koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su, u postupku izbora, pokazali potrebni nivo strune osposobljenosti (lan 24). Lista se tada dostavlja starjeini dravnog organa u kojem treba popuniti upranjeno radno mjesto. Ako se starjeina organa ne odlui ni za jednog od predloenih kandidata sa liste za izbor, duan je da organ za upravljanje kadrovima obavijesti o razlozima za svoju takvu odluku. U tom sluaju e se postupak javnog oglasa ponoviti na potpuno isti nain (lan 25). Analogno e se ovaj postupak primjenjivati i za zapoljavanje rukovodeih lica u okviru postupka javnog konkursa (lan 33). Osim odreenog dizanja nivoa objektivnosti zapoljavanja ukljuivanjem or-gana za upravljanje kadrovima u postupak zapoljavanja, kandidati koji su se prijavili na javni oglas, imaju pravo uvida u dokumentaciju javnog oglasa (lan 27). Dravni slubenici i namjetenici radni odnos zasnivaju rjeenjem o zapoljavanju (lan 26).

  Iz gornjeg kratkog prikaza postupka zapoljavanja moe se uoiti znaajna uloga organa za upravljanje kadrovima u dravnoj upravi. U vezi s tim je veoma znaajno pitanje poloaja u sistemu dravne uprave ovog organa, kao i pitanje strune kvalifikovanosti lica zaposlenih u tom organu. Od navedenog e, u velikoj mjeri, zavisiti i uspjeh mnogih napora usmjerenih na upravnu reformu u Crnoj Gori, poto je oigledno da ovaj organ mora postati generator novih ideja i znanja u ovoj oblasti, kao i garant to vieg stepena objektivnosti selekcije kadrova za rad u upravi.

  Sljedei vaan element novog pravnog ureenja zapoljavanja dravnih slubenika i namjetenika je novi klasifikacioni sistem dravnih slubenika i namjetenika (lan 38 i lan 40). U ovom dijelu, zakon utvruje i nazive rukovodeih radnih mjesta (u ovaj sistem se, u ministarstvima svrstava sekretar ministarstva i pomonik ministra, u drugim organima dravne uprave - pomonik starjeine organa, te u vladinoj slubi - pomonik starjeine slube lan 31). Sistem zvanja treba da omogui kakrijerno

  doc. dr Slobodan Dujic - Uvodne napomene - Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima

 • 13PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  napredovanje, to predstavlja jedan od elemenata stimulacije dravnih slubenika za kvalitetniji rad u upravi.

  Prava i dunosti dravnih slubenika i namjetenika uvijek sainjavaju centralni dio slubenikog sistema (poglavlje IV). U tom dijelu zakona, regulisana su pitanja vrenja poslova, uputstva i naredbe, obaveza vrenja zadataka itd. Ovdje je takoe regulisano pitanje konflikta interesa. U vezi sa time je, izmeu ostalog, usvojeno rjeenje, da dravni slubenik odnosno namjetenik, u vrenju poslova ne smije primati poklone vee vrijednosti, shodno propisima o konfliktu interesa (lan 49).

  U dijelu zakona koji regulie pitanja odgovornosti dravnih slubenika i namjetenika (poglavlje V), ureuje se njihova disciplinska i materijalna odgovornost. Osim toga se ovdje regulie i privremeno udaljenje sa po-sla, odnosno suspenzija, kao i materijalna odgovornost za tetu. Vezano za pitanje disciplinske odgovornosti, u novom zakonu nema naroitih sutinskih promjena, ali je zato mnogo detaljnije ureena materijalna odgovornost (lan 69 do 75).

  Odredbe zakona koje se odnose na ocjenjivanje, napredovanje i utvrivanje sposobnosti dravnih slubenika i namjetenika (poglavlje VII), ine bitan integralni dio svakog slubenikog sistema, a pogotovo onih sistema koji se zasnivaju na tzv. karijernom modelu. Dravni slubenik moe, u okviru jednog razreda, napredovati u vie zvanje i/ili u vii platni razred (lan 84 do 88). Napredovanje je rezultat postupka ocjenjivanja radnih sposobnosti i rezultata rada dravnog slubenika odnosno namjetenika (lan 79 do 83). Smisao ovog postupka je zavisnost postupka napredovanja od utvrenih strunih i radnih kvaliteta koje je dravni slubenik pokazao u obavljanju svojih zadataka. Posmatrajui drugu stranu medalje ovih normi, njihov smisao se ogleda u spreavanju nepotizma i neobjektivnog kilentelizma napredovanja lica koja svojim strunim kvalitetima i rezultatima rada ne zavreuju napredovanje u slubi.

  U vezi sa pitanjem kvaliteta rada dravnih slubenika i namjetenika odnosno postizanjem postavljenih radnih zadataka, propisan je postupak utvrivanja sposobnosti dravnog slubenika za obavljanje radnih zadataka (lan 90 do 92). Svrha tog postupka je u odstranjivanju nesposobnih slubenika

  doc. dr Slobodan Dujic - Uvodne napomene - Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima

 • 14 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  sa odreenih radnih mjesta, kao i u njihovom rasporeivanju na radna mjesta koja su sposobni obavljati. Ako takvih mjesta nema, onda moe doi i do prestanka radnog odnosa, a sve to treba da se sprovodi u zakonom utvrenom postupku u kome su zatiena i prava slubenika.

  Bez obrazovanih i struno osposobljenih dravnih slubenika nema dobre dravne uprave. Tom cilju slui i sistem strunog usavravanja dravnih slubenika i namjetenika, to novi zakon regulie u posebnom poglavlju (VIII). U tom sistemu dravni slubenik ima pravo na struno usavravanje a, istovremeno, to je i njegova dunost, kada to zahtijevaju potrebe radnog procesa.

  Na kraju treba pomenuti i pitanje organizacije kadrovskog sistema. Cen-tralni dio organizacije kadrovskog sistema e predstavljati pomenuti organ za upravljanje kadrovima u upravi (lan 115), to predstavlja najvaniju novinu u ovom sistemu. Njegove glavne funkcije su:

  praenje sprovoenja ovog zakona i drugih propisa o dravnim slubenicima i namjetenicima;

  davanje miljenja o organizaciji i sistematizaciji dravnih or-gana;

  sprovoenje javnog i internog oglasa i javnog konkursa za dravne organe i slube;

  voenje evidencije i obavljanje drugih poslova za potrebe razvoja internog trita rada;

  obavljanje poslova u vezi sa reorganizacijom dravne uprave; pripremanje predloga odgovarajuih programa strunog

  usavravanja i drugih programa razvoja kadra; pruanje strune pomoi vladi vezane za pitanja upravljanja

  kadrovima; pomaganje dravnim organima u ralizaciji kadrovske politike,

  obuke i razvoja kadrova; obavljanje drugih poslova iz oblasti razvoja i upravljanja kadrovi-

  ma.

  doc. dr Slobodan Dujic - Uvodne napomene - Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima

 • 15PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Organ za upravljanje kadrovima, kao to se vidi iz njegovih zadataka, obavlja najvanije poslove iz oblasti kadrovskog upravljanja i, kao takav, predstavlja centralni organ novog sistema dravnih slubenika i namjetenika. Ovaj organ nije odgovoran samo za odravanje toga sistema, nego i za razvoj kadrovskog sistema u upravi. Njegova funkcija se protee horizontalno kroz itavu upravu, a, na isti nain, povratni tok informacija iz cijele uprave koncentriu se u tom organu. Rezultat tog toka e biti centralna kadrovska evidencija koju vodi ovaj organ i koja predstavlja osnov i za voenje evi-dencije internog trita. Istovremeno ova evidencija je i informaciona baza za sve postupke u vezi sa poloajem dravnih slubenika i namjetenika (lan 116 i 117). Zbog takvog poloaja je logino da je organ za upravljanje kadrovima, tj. Uprava za kadrove, postavljen u samom centru upravnog sistema drave .

  Na kraju treba napomenuti da je Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima jedan od najvanijih reformskih zakona. Dosljedno sprovoenje ovog zakona e zato predstavljati preduslov za stvarne prom-jene u upravnom sistemu drave.

  doc. dr Slobodan Dujic - Uvodne napomene - Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima

 • Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima

  (Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 19PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Na osnovu lana 88 take 2 Ustava Republike Crne Gore don-osim

  UKAZ

  O PROGLAENJU ZAKONA O DRAVNIM SLUBENICIMA I NAMJETENICIMA

  (Sl. list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

  Proglaava se Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima, koji je donijela Skuptina Republike Crne Gore, na drugoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2004. godini, dana 21. aprila 2004. godine.

  Broj: 01- 620/2

  Podgorica, 26. aprila 2004. godine

  Predsjednik Republike Crne Gore,

  Filip Vujanovi, s.r.

  ZAKON

  O DRAVNIM SLUBENICIMA I NAMJETENICIMA

  I OSNOVNE ODREDBE

  Predmet zakona

  lan 1Ovim zakonom ureuju se pitanja poloaja dravnih slubenika,

  odnosno namjetenika koja se odnose na: zasnivanje radnog odnosa, zvanja, prava i obaveze, odgovornost, rasporeivanje, ocjenjivanje, na-

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 20 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  predovanje i utvrivanje sposobnosti, struno usavravanje, prestanak radnog odnosa, zatitu prava, upravljanje kadrovima, kao i nadzor nad njegovim sprovoenjem.

  Dravni slubenik i namjetenik

  lan 2Dravni slubenik, odnosno namjetenik je lice koje je zasnovalo

  radni odnos u dravnom organu.Dravnim slubenikom, u smislu ovog zakona, smatra se, u pogledu

  ostvarivanja odreenih prava, dunosti i odgovornosti starjeina dravnog organa i lice koje je zasnovalo radni odnos imenovanjem, odnosno post-avljenjem u dravnom organu.

  Dravnim slubenikom, u smislu ovog zakona, ne smatra se po-slanik i lice koje bira ili imenuje Skuptina Republike Crne Gore .

  Dravnim organom, u smislu ovog zakona, smatra se organ dravne uprave, drugi dravni organ i slube predsjednika Republike Crne Gore, Skuptine Republike Crne Gore, Vlade Republike Crne Gore i Ustavnog suda Republike Crne Gore.

  Poslovi dravnog slubenika i namjetenika

  lan 3

  Dravni slubenik vri upravne, strune i druge poslove kojima se ostvaruju, Ustavom, zakonom i drugim propisom, utvrene nadlenosti dravnog organa.

  Namjetenik vri administrativne, raunovodstveno-finansijske i pomono-tehnike poslove ije je oba vljanje potrebno za blagovremeno i kvalitetno vrenje poslova iz djelokruga dravnog organa.

  Opti propisi o radu

  lan 4

  Na dravnog slubenika, odnosno namjetenika primjenjuju se opti propisi o radu u pogledu prava, obaveza i odgovornosti, koja ovim zakonom ili drugim propisom nijesu drukije ureena.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 21PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Politika neutralnost i nepristrasnost

  lan 5

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik vri poslove politiki neutralno i nepri-strasno, u skladu sa javnim interesom.

  Slubenika etika

  lan 6

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik u vrenju poslova pridrava se Etikog kodeksa dravnih slubenika i namjetenika.

  Etiki kodeks dravnih slubenika i namjetenika utvruje mini-starstvo nadleno za poslove uprave, po pribavljenom miljenju dravnih slubenika, odnosno namjetenika.

  U vrenju poslova dravni slubenik, odnosno namjetenik ne smije privatni interes stavljati ispred javnog interesa i vrenje poslova koristiti za sticanje imovinske ili neimovinske koristi.

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik obavezan je da izbjegne konflikt interesa.

  Zakonitost i odgovornost

  lan 7Dravni slubenik, odnosno namjetenik vri poslove na osnovu

  Ustava, zakona, drugih propisa i optih akata.Dravni slubenik, odnosno namjetenik odgovaran je za zakoni-

  tost, strunost i efikasnost svog rada.Dravni slubenik, odnosno namjetenik odgovaran je za zakonitu,

  efikasnu i svrsishodnu upotrebu javnih sredstava kojima upravlja ili koja koristi u radu.

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik je, u skladu sa zakonom, odgovoran za tetu koju svojim nezakonitim ili nepravilnim radom nanese dravnom organu ili treem licu.

  Jednaka dostupnost

  lan 8U zapoljavanju dravnih slubenika, odnosno namjetenika kan-

  didatima su, pod jednakim uslovima, dostupna sva radna mjesta.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 22 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik zasniva radni odnos na osnovu javnog oglaavanja.

  Napredovanje u slubi

  lan 9

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik ima pravo na napredo-vanje u slubi.

  Napredovanje u slubi zavisi od strunih i radnih sposobnosti, kvaliteta rada i ostvarenih rezultata rada.

  Zatita prava dravnih slubenika i namjetenika

  lan 10

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik ima prava koja su odre-ena zakonom i drugim propisima.

  Niko ne smije vriti bilo kakav pritisak na dravnog slubenika, odnosno namjetenika da neto ini ili ne ini suprotno propisima.

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik ima pravo, u postupku odluivanja o pravima i obavezama, na zatitu svojih prava.

  Povlaivanje ili uskraivanje

  lan 11

  Zabranjeno je povlaivanje ili uskraivanje dravnog slubenika, odnosno namjetenika u njegovim pravima, a posebno zbog politike, nacio-nalne, rasne ili vjerske pripadnosti, pripadnosti po polu ili na osnovu drugog razloga suprotno Ustavom i zakonom utvrenim pravima i slobodama.

  Povreda slubene obaveze

  lan 12

  Povreda slubene obaveze utvruje se zakonom i drugim propi-sima.

  Postupak zbog povrede slubene obaveze i organi nadleni za postupanje u tom postupku utvruju se zakonom.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 23PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Rasporeivanje

  lan 13

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik moe, pod uslovima utvrenim zakonom, biti rasporeen na drugo radno mjesto.

  Struno usavravanje

  lan 14

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik ima pravo i obavezu da se struno usavrava.

  Starjeina dravnog organa stara se o obezbjeenju uslova za struno usavravanje dravnog slubenika, odnosno namjetenika.

  Sindikalno organizovanje

  lan 15

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik ima pravo na sindikalno organizovanje, u skladu sa optim propisima o radu.

  II ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

  Opti uslovi

  lan 16

  U dravnom organu moe da zasnuje radni odnos lice koje:- je dravljanin Crne Gore;- je punoljetno;- je zdravstveno sposobno;- ima propisanu kolsku spremu;- nije osuivano za krivino djelo koje ga ini nepodobnim za

  vrenje slube u dravnom organu;- ispunjava druge uslove utvrene zakonom i drugim propi-

  sima.Strani dravljanin ili lice bez dravljanstva moe da zasnuje radni

  odnos u dravnom organu, pod uslovima utvrenim posebnim zakonom i meunarodnim konvencijama.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 24 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Zasnivanje radnog odnosa

  lan 17

  Odluka o zasnivanju radnog odnosa moe se donijeti, ako je:- radno mjesto utvreno aktom o unutranjoj organizaciji i sistem-

  atizaciji;- radno mjesto slobodno;- dravni organ za to obezbijedio finansijska sredstva.

  Interni resursilan 18

  Radno mjesto u dravnom organu moe se popuniti rasporedom dravnog slubenika, odnosno namjetenika iz istog organa.

  Ako se radno mjesto ne popuni na nain iz stava 1 ovog lana, popuna se moe izvriti preuzimanjem dravnog slubenika, odnosno namjetenika iz drugog dravog organa, putem internog oglasa.

  Uslove i postupak sprovoenja internog oglasa utvruje Vlada Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog ministarstva nadlenog za poslove uprave.

  Javni oglas

  lan 19

  Ukoliko se popuna radnog mjesta ne vri na nain iz lana 18 ovog zakona, sprovodi se postupak javnog oglasa.

  Javni oglas sprovodi organ uprave nadlean za upravljanje kadro-vima (u daljem tekstu: organ za upravljanje kadrovima).

  Objavljivanje javnog oglasa

  lan 20

  Javni oglas se objavljuje u skladu sa optim propisima o radu.Rok za podnoenje prijava na javni oglas ne moe biti krai od

  osam ni dui od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

  Sadraj javnog oglasa

  lan 21

  Javni oglas obavezno sadri:

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 25PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  - naziv dravnog organa i mjesto vrenja poslova;- naziv radnog mjesta;- uslove za zasnivanje radnog odnosa;- dokaze koje kandidat mora priloiti uz prijavu;- rok i adresu za obavjetavanje o prijavi;- ime lica koje daje informacije u postupku javnog oglasa.

  Lista kandidatalan 22

  Organ za upravljanje kadrovima, na osnovu prijava, sainjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa.

  Postupak obavezne provjerelan 23

  Lica sa liste kandidata podlijeu obaveznoj provjeri sposobnosti za vrenje poslova radnog mjesta (u daljem tekstu: provjera sposobnosti).

  Postupak provjere sposobnosti moe se obaviti u vie faza u kojima se broj kandidata postepeno smanjuje. Postupak provjere sposobnosti se moe obaviti putem provjere u pisanom obliku, usmenim intervjuom ili na drugi odgovarajui nain.

  Oblik i nain provjere sposobnosti utvruje organ za upravljanje kadrovima.

  Lista za izborlan 24

  Organ za upravljanje kadrovima sainjava listu za izbor kandidata koji su postigli zadovoljavajue rezultate u postupku provjere sposobnosti.

  Kada se u postupku provjere sposobnosti ustanovi da niko od kandidata nije postigao zadovoljavajue rezultate, javni oglas se moe ponoviti.

  Odluka o izboru dravnog slubenika i namjetenikalan 25

  Lista za izbor dostavlja se starjeini dravnog organa.O izboru dravnog slubenika, odnosno namjetenika odluuje

  starjeina dravnog organa.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 26 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Ukoliko starjeina dravnog organa ne izvri izbor izmeu kandi-data sa liste za izbor duan je da organ za upravljanje kadrovima obavijesti o razlozima za takvu odluku. U tom sluaju javni oglas se ponavlja.

  Rjeenje o radnom odnosu

  lan 26

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik radni odnos zasniva rjeenjem.

  Pravo na uvid

  lan 27Kandidatu koji se prijavio na javni oglas, na njegov zahtjev, mora

  se omoguiti uvid u dokumentaciju javnog oglasa.

  Probni rad

  lan 28Probni rad se moe, aktom o unutranjoj organizaciji i sistem-

  atizaciji, predvidjeti kao poseban uslov za obavljanje odreenih poslova.Aktom iz stava 1 ovog lana utvruje se duina trajanja probnog

  rada.

  Ocjena probnog rada

  lan 29Dravni slubenik, odnosno namjetenik u toku probnog rada

  ocjenjuje se na nain i u postupku koji utvruje Vlada, na predlog mini-starstva nadlenog za poslove uprave.

  Ocjenu probnog rada daje starjeina dravnog organa, najkasnije u roku od osam dana od dana isteka probnog rada.

  Ukoliko ocjena probnog rada nije zadovoljavajua, dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku prestaje radni odnos po sili zakona.

  Trajanje radnog odnosa

  lan 30Dravni slubenik, odnosno namjetenik zasniva radni odnos na

  neodreeno vrijeme.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 27PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Radni odnos na odreeno vrijeme zasniva se radi:- zamjene privremeno odsutnog dravnog slubenika, odnosno

  namjetenika, za period odsustva dravnog slubenika, odnosno namjetenika;

  - obavljanja projektnih zadataka sa odreenim vremenom trajanja, za period trajanja projekta;

  - vrenja privremeno poveanog obima poslova, koje nije mogue obaviti sa postojeim brojem dravnih slubenika, odnosno namjetenika, za period trajanja privremeno pove-anog obima poslova;

  - obuke pripravnika, za period trajanja pripravnikog staa.Radni odnos na odreeno vrijeme u sluajevima iz stava 2 al. 2, 3

  i 4 ovog lana moe se zasnovati samo ako su za to obezbijeena potrebna finansijska sredstva.

  III RADNA MJESTA DRAVNIH SLUBENIKA I NAMJETENIKA

  1. Rukovodea radna mjesta

  Rukovodea lica

  lan 31

  Rukovodea lica su:- u ministarstvu, sekretar ministarstva i pomonik ministra;- u organu uprave, pomonik starjeine organa uprave;- u slubi koju obrazuje Vlada, pomonik starjeine slube.

  Rukovodea lica u drugim dravnim organima i slubama odreuju se propisom o osnivanju organa, odnosno o organizaciji slube.

  Uslovi za rukovodea lica

  lan 32

  Rukovodee lice mora imati visoku kolsku spremu, najmanje pet godina radnog iskustva i poloen struni ispit.

  Drugi uslovi za rukovodea lica utvruju se aktom o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 28 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Postupak imenovanja, odnosno postavljenja

  lan 33

  Rukovodee lice zasniva radni odnos na osnovu javnog konkursa.Organ za upravljanje kadrovima, na osnovu prijava, sainjava listu

  kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.Provjera sposobnosti vri se putem usmenog intervjua, kojem

  obavezno prisustvuje starjeina dravnog organa u kome se zasniva radni odnos.

  Lista kandidata dostavlja se starjeini dravnog organa radi utvrivanja predloga za imenovanje, odnosno postavljenje.

  Ako starjeina dravnog organa ne predloi za imenovanje, odnosno postavljenje lice sa liste kandidata duan je da organ za uprav-ljanje kadrovima obavijesti o razlozima za takvu odluku. U tom sluaju konkurs se ponavlja.

  U postupku sprovoenja javnog konkursa primjenjuju se odredbe ovog zakona koje ureuju javni oglas.

  Imenovanje i postavljenje

  lan 34

  Rjeenje o imenovanju, postavljenju i razrjeenju rukovodeeg lica u organu dravne uprave i slubi koju osniva Vlada donosi Vlada, na predlog starjeine organa dravne uprave, odnosno slube.

  Rjeenje o imenovanju, postavljenju i razrjeenju rukovodeeg lica u drugom dravnom organu donosi organ, odnosno lice ovlaeno propisom o osnivanju organa, odnosno o organizaciji slube.

  Rukovodee lice imenuje se, odnosno postavlja na period od pet godina i po isteku tog roka moe biti ponovo imenovano, odnosno postavljeno.

  Razrjeenje rukovodeeg lica

  lan 35

  Rukovodee lice razrjeava se:- ako to samo zahtijeva;- ako dva puta u toku mandata dobije ocjenu rada ne zado-

  voljava u skladu sa ovim zakonom;

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 29PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  - istekom mandata;- prestankom radnog odnosa.

  Lice iz stava 1 ovog lana, osim u sluaju prestanka radnog odnosa, moe se, u istom ili drugom dravnom organu, rasporediti na radno mjesto koje odgovara njegovoj strunoj spremi i sposobnostima.

  Rukovodee lice koje se ne moe rasporediti u roku od est mjeseci od dana razrjeenja od dunosti, za to vrijeme ima pravo da prima naknadu u visini zarade koju je imalo u poslednjem mjesecu vrenja slube, uz odgovarajue usklaivanje. Izuzetno, pravo na naknadu moe da se produi jo do est mjeseci, ukoliko u tom vremenu to lice stie pravo na penziju.

  2. Zvanja dravnih slubenika i namjetenika

  Poslovi dravnih slubenika i namjetenika

  lan 36

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik vri poslove u odreenom zvanju.

  Poslove koje vri dravni slubenik, odnosno namjetenik u odreenom zvanju u organima dravne uprave utvruje Vlada.

  Nain sticanja zvanja

  lan 37

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik zvanje stie zasnivanjem radnog odnosa ili rasporeivanjem.

  Zvanja dravnih slubenika i uslovi

  lan 38

  Zvanja dravnih slubenika rasporeuju se u tri razreda, i to:1) Prvi razred:

  - savjetnik starjeine, glavni inspektor i glavno ovlaeno slubeno lice, visoka kolska sprema i najmanje 10 godina radnog iskustva;

  - samostalni savjetnik I, inspektor I i ovlaeno slubeno lice I, vi-soka kolska sprema i najmanje osam godina radnog iskustva;

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 30 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  - samostalni savjetnik II, inspektor II i ovlaeno slubeno lice II, visoka kolska sprema i najmanje est godina radnog iskustva;

  - samostalni savjetnik III, inspektor III i ovlaeno slubeno lice III, visoka kolska sprema i najmanje etiri godine radnog iskustva.

  2) Drugi razred:- vii savjetnik I, visoka kolska sprema i najmanje tri godine

  radnog iskustva;- vii savjetnik II, visoka kolska sprema i najmanje dvije godine

  radnog iskustva;- vii savjetnik III, visoka kolska sprema i najmanje jedna

  godina radnog iskustva.

  3) Trei razred:- savjetnik I, via kolska sprema i najmanje osam godina

  radnog iskustva;- savjetnik II, via kolska sprema i najmanje etiri godine

  radnog iskustva;- savjetnik III, via kolska sprema i najmanje jedna godina

  radnog iskustva.

  Starjeina organa, postavlja slubenika u zvanje inspektora na period od etiri godine. Starjeina organa postavlja glavnog inspektora, uz saglasnost Vlade, na period od etiri godine.

  Posebna zvanja

  lan 39

  Izuzetno, zvanja dravnih slubenika u pravosudnim organima, organima koji vre poslove diplomatije, policije, obezbjeenja pritvorenih i osuenih lica, carinske poslove i druge poslove sa posebnim ovlaenjima i obavezama, mogu se utvrditi zakonom ili drugim propisom kada je to zakonom odreeno.

  Izuzetno, propisom o osnivanju slube mogu se utvrditi i druga zvanja, kada je to zbog prirode poslova neophodno.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 31PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Zvanja namjetenika i uslovi

  lan 40

  Zvanja namjetenika rasporeuju se u pet razreda:

  1) Prvi razred:- samostalni namjetenik I, visoka kolska sprema i najmanje

  osam godina radnog iskustva;- samostalni namjetenik II, visoka kolska sprema i najmanje

  est godina radnog iskustva;- samostalni namjetenik III, visoka kolska sprema i najmanje

  etiri godine radnog iskustva.

  2) Drugi razred:- vii namjetenik I, visoka kolska sprema i najmanje tri godine

  radnog iskustva;- vii namjetenik II, visoka kolska sprema i najmanje dvije

  godine radnog iskustva;- vii namjetenik III, visoka kolska sprema i najmanje jedna

  godina radnog iskustva.

  3) Trei razred:- namjetenik I, via kolska sprema i najmanje osam godina

  radnog iskustva;- namjetenik II, via kolska sprema i najmanje etiri godine

  radnog iskustva;- namjtenik III, via kolska sprema i najmanje jedna godina

  radnog iskustva.

  4) etvrti razred:- namjetenik IV , srednja kolska sprema i najmanje tri godine

  radnog iskustva;- namjetenik V, srednja kolska sprema i najmanje dvije godine

  radnog iskustva;- namjetenik VI, srednja kolska sprema i najmanje jedna

  godina radnog iskustva.

  5) Peti razred:- namjetenik, osnovna kola.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 32 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Zvanje namjetenika moe da sadri i zanimanje namjetenika.

  Struni ispit za rad u dravnim organima

  lan 41Dravni slubenik, odnosno namjetenik za vrenje poslova i

  sticanje zvanja mora da ima poloen struni ispit za rad u dravnim org-anima, izuzev namjetenika sa osnovnom kolom.

  Izuzetno, dravni slubenik, odnosno namjetenik zvanje moe stei i bez poloenog strunog ispita, pod uslovom da isti poloi najkasnije u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno od dana rasporeivanja.

  Program i nain polaganja ispita iz stava 1 ovog lana utvruje Vlada, na predlog ministarstva nadlenog za poslove uprave.

  Drugi struni ispit

  lan 42Zakonom ili drugim propisom moe se, kao uslov za vrenje po-

  slova u dravnom organu, propisati i drugi odgovarajui ispit.Program i nain polaganja ispita iz stava 1 ovog lana utvruje

  ministarstvo nadleno za poslove uprave, na predlog dravnog organa za ije vrenje poslova je utvren ispit.

  Prestanak zvanja

  lan 43Dravnom slubeniku, odnosno namje-teniku zvanje prestaje:- rasporeivanjem u drugo zvanje;- prestankom radnog odnosa;- u sluaju utvrene nesposobnosti;- u drugim sluajevima odreenim zakonom.

  IV PRAVA I OBAVEZE

  Vrenje poslova

  lan 44

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik obavezan je da poslove vri savjesno, u skladu sa zakonom, drugim propisima i pravilima struke.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 33PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Dravni slubenik obavezan je da se pridrava propisa o slubenoj dunosti i da potuje pravila slube.

  Pretpostavljeni slubeniklan 45

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik koji rukovodi organiza-cionom jedinicom u dravnom organu (u daljem tekstu: pretpostavljeni), osim odgovornosti za svoj rad, odgovoran je za rad slubenika, odnosno namjetenika ijim radom koordinira, nezavisno od njihove line odgovornosti.

  Uputstva i naredbelan 46

  U vrenju poslova dravni slubenik, odnosno namjetenik mora potovati uputstva i naredbe pretpostavljenog.

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik ima pravo da trai pisano uputstvo ili naredbu, ako smatra da sadrina usmenog uputstva ili naredbe nije jasna ili ako smatra da bi izvrenje usmene naredbe ili uputstva bilo suprotno propisu. Na osnovu pisanog uputstva ili naredbe dravni slubenik, odnosno namjetenik duan je da izvri zadatak, osim kada bi izvrenje zadatka predstavljalo krivino djelo.

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik osloboen je materijalne i disciplinske odgovornosti, ako je prouzrokovao tetu ili napravio discip-linski prekraj na osnovu pisane naredbe pretpostavljenog.

  Obaveza vrenja poslovalan 47

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik obavezan je da vri poslove van opisa radnog mjesta i van radnog vremena, ako odgovaraju njegovoj strunoj spremi.

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik obavezan je da vri poslove u radnoj grupi u okviru organa, u drugom dravnom organu ili u meuresorskoj radnoj grupi.

  Vanredne situacije i okolnosti

  lan 48

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik obavezan je da, u sluaju

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 34 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  vie sile, prirodnih i drugih nesrea, privremenog poveanja obima rada i u drugim vanrednim situacijama i okolnostima, vri poslove koji ne od-govaraju njegovoj strunoj spremi, dok to nalau situacija i okolnosti.

  Za vrijeme vrenja poslova, u smislu stava 1 ovog lana, dravni slubenik, odnosno namjetenik ima prava kao i u vrenju redovnog posla.

  Konflikt interesa

  lan 49

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik ne smije da vri po-slove:

  - koji mogu da izazovu sukob izmeu javnog interesa i njegovih privatnih interesa;

  - koji su od uticaja na nepristrasnost obavljanja njegovih po-slova;

  - u kojima je mogua zloupotreba informacija koje nijesu javno dostupne;

  - koji su tetni za ugled organa.Dravni slubenik, odnosno namjetenik moe, bez posebne doz-

  vole, vriti nauno-istraivaki i pedagoki rad, publicistiku djelatnost, kao i poslove za kulturno-umjetnike, sportske, humanitarne i druge sline organizacije.

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik, u vrenju poslova, ne smije primati poklone vee vrijednosti, shodno propisima o konfliktu interesa.

  Potovanje radnog vremena

  lan 50

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik obavezan je da se pridrava radnog vremena i da bude prisutan na radnom mjestu za vrijeme radnog vremena. U sluaju hitnih razloga, svoje odsustvo mora opravdati odmah po povratku.

  U sluaju sprijeenosti dolaska na rad dravni slubenik, odnosno namjetenik duan je da obavijesti pretpostavljenog o razlozima, najkasnije u roku od 24 asa od njihovog nastanka, osim ako je iz objektivnih razloga to nemogue uiniti.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 35PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Slubena tajna

  lan 51

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik obavezan je da uva slubenu tajnu utvrenu zakonom ili drugim propisom, bez obzira na nain na koji je saznao.

  Obaveza uvanja slubene tajne traje i po prestanku radnog odnosa, a najdue pet godina od prestanka slube. Izuzetno, obaveza uvanja slubene tajne moe trajati i due kada je to odreeno zakonom.

  Starjeina dravnog organa moe dravnog slubenika, odnosno namjetenika osloboditi obaveze uvanja slubene tajne u sudskom ili up-ravnom postupku, ako se radi o podacima bez kojih nije mogue utvrditi injenino stanje i donijeti zakonitu odluku.

  Zatita slubenika i namjetenika

  lan 52

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik, u savjesnom obav-ljanju poslova, uiva zatitu protiv prijetnji, napada ili drugih oblika ugroavanja.

  Starjeina dravnog organa duan je, odmah po saznanju o ugroavanju, da preduzme mjere za zatitu dravnog slubenika, odnosno namjetenika.

  Na traenje dravnog slubenika, odnosno namjetenika ili sin-dikata, starjeina dravnog organa duan je da ih obavijesti o preduzetim mjerama.

  Zarada, naknade i druga primanja

  lan 53

  Dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku pripada zarada i ima pravo na naknade i druga primanja u skladu sa posebnim zakonom.

  Odmor i odsustva

  lan 54

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik ima pravo na godinji odmor.

  Godinji odmor odreuje se prema duini radnog staa i to:

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 36 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  - od 1 do 3 godine 18 dana;- od 3 do 7 godina 19 dana;- od 7 do 10 godina 20 dana;- od 10 do 15 godina 21 dan;- od 15 do 20 godina 22 dana;- od 20 do 30 godina 24 dana;- preko 30 godina 26 dana.

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik ima pravo na odsustva u skladu sa optim propisima o radu.

  V ODGOVORNOST DRAVNIH SLUBE-NIKA I NAMJETENIKA

  1. Disciplinska odgovornost

  Osnov disciplinske odgovornosti

  lan 55

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik disciplinski je odgovoran za vrenje poslova.

  Pitanja disciplinske odgovornosti za pojedine dravne slubenike, odnosno namjetenike mogu se zakonom urediti na drukiji nain.

  Vrste disciplinskih prekraja

  lan 56

  Disciplinski prekraji su laki i tei. Laki disciplinski prekraji su:

  1) nedolazak na posao u odreeno vrijeme i odlazak sa posla prije isteka radnog vremena;

  2) neuredno uvanje slubenih spisa ili podataka;3) neopravdano izostajanje sa posla do dva radna dana u toku

  jedne kalendarske godine;4) nenoenje slubenog odijela, odnosno oznake sa linim

  imenom;

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 37PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  5) neobavjetavanje o propustima u vezi sa zatitom na radu;

  6) povreda radnih obaveza koje su propisima, odnosno Etikim kodeksom dravnih slubenika i namjetenika utvreni kao laki disciplinski prekraj.

  Tei disciplinski prekraji su:1) neizvravanje ili nesavjesno, nebla-govremeno ili nemarno

  vrenje slubenih obaveza;2) odbijanje dravnog slubenika i zaposlenog da izvrava

  radne obaveze i dunosti;3) nezakonito raspolaganje sredstvima;4) zloupotreba slubenog poloaja ili prekoraenje ovlaenja;5) odavanje poslovne, slubene ili druge tajne utvrene za-

  konom ili drugim propisom;6) izraavanje politikih uvjerenja u vrenju poslova;7) nasilniko ili uvredljivo ponaanje u odnosu prema

  strankama ili saradnicima na poslu;8) dolazak na posao u napitom stanju, opijanje u toku rada

  ili korienje opojnih droga;9) davanje netanih podataka koji su od uticaja za donoenje

  odluke;10) ponavljanje lakih disciplinskih prekraja;11) povreda radnih obaveza koja ima tee posljedice za stranke

  ili dravni organ;12) povreda propisa o konfliktu interesa;13) radnje na poslu ili u vezi sa poslom sa obiljejima krivinog

  djela koje se goni po slubenoj dunosti;14) povreda radnih obaveza koje su propi-sima utvrene kao

  tei disciplinski prekraj.

  Disciplinske mjere

  lan 57

  Disciplinska mjera za laki disciplinski prekraj je novana kazna u iznosu do 15% zarade isplaene za mjesec u kojem je prekraj poinjen.

  Disciplinske mjere za tei disciplinski prekraj su:- novana kazna u iznosu od 20 do 30 % zarade isplaene

  za mjesec u kojem je prekraj poinjen;

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 38 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  - prestanak radnog odnosa.Disciplinska mjera prestanka radnog odnosa obavezno se izrie

  ukoliko je nastala teta za dravni organ i ako nijesu utvrene olakavajue okolnosti za dravnog slubenika, odnosno namjetenika.

  Pokretanje disciplinskog postupkalan 58

  Disciplinski postupak pokree starjeina dravnog organa, na predlog pretpo-stavljenog.

  Disciplinski postupak se pokree zakljukom, koji se uruuje dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku ija se disciplinska odgov-ornost utvruje. Protiv ovog zakljuka nije dozvoljena alba.

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik ima pravo da podnese inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka i da je obrazloi, odnosno uini vjerovatnim njene navode.

  Disciplinska komisijalan 59

  Disciplinski postupak protiv dravnog slubenika, odnosno namjetenika vodi i odluku predlae disciplinska komisija.

  Disciplinsku komisiju imenuje starjeina dravnog organa. Izuzetno, kada zbog malog broja slubenika, odnosno namjetenika nije mogue formirati komisiju, starjeina dravnog organa moe ovlastiti pojedinog dravnog slubenika, odnosno namjetenika da vodi disciplinski postupak i da predloi odluku.

  Disciplinski postupak mora da se okona u roku od 60 dana od dana njegovog pokretanja.

  Izricanje disciplinskih mjeralan 60

  Disciplinsku mjeru protiv dravnog slubenika, odnosno namjetenika, na predlog disciplinske komisije, izrie starjeina dravnog organa.

  Disciplinski postupak protiv rukovodeeg licalan 61

  Disciplinski postupak protiv rukovodeeg lica vodi i disciplinske

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 39PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  mjere izrie komisija koju obrazuje organ nadlean za njegovo imenovanje, odnosno postavljenje.

  Disciplinski postupak

  lan 62

  U disciplinskom postupku se mora odrati rasprava na kojoj dravni slubenik, odnosno namjetenik ima pravo na odbranu. Dravni slubenik, odnosno namjetenik moe se braniti sam, preko advokata, zastupnika ili predstavnika sindikata.

  U disciplinskom postupku primjenjuju se odredbe zakona kojim se ureuje opti upravni postupak za pitanja koja nijesu ureena ovim zakonom.

  Izbor disciplinske mjere

  lan 63Prilikom izbora disciplinske mjere uzimaju se u obzir i injenice

  o ranijoj disciplinskoj odgovornosti dravnog slubenika, odnosno namjetenika.

  Zastarjelost

  lan 64Pokretanje disciplinskog postupka za laki disciplinski prekraj

  zastarijeva u roku od jednog mjeseca od dana saznanja za prekraj, odnosno u roku od dva mjeseca od dana kada je prekraj uinjen.

  Pokretanje disciplinskog postupka za tei disciplinski prekraj zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za prekraj, odnosno u roku od est mjeseci od dana kada je prekraj uinjen.

  U sluaju iz lana 56 stav 3 taka 13 ovog zakona, pokretanje disciplinskog postupka zastarijeva u roku od est mjeseci od dana kada je postao konaan poslednji disciplinski zakljuak.

  Izvrenje disciplinske mjere zastarijeva u roku od dva mjeseca od dana konanosti disciplinske odluke.

  Zastarjelost ne tee u vrijeme kada disciplinski postupak nije mogue pokrenuti, odnosno voditi.

  Voenje disciplinskog postupka zastarijeva kad protekne tri puta onoliko vremena koliko je zakonom utvrena zastarjelost pokretanja, a u

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 40 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  svakom sluaju zastarjelost nastupa u roku od jedne godine od dana kada se saznalo za disciplinski prekraj.

  Ako disciplinski prekraj ima obiljeja krivinog dijela, za apso-lutne rokove zastarjelosti primjenjuju se odredbe zakona kojim se ureuje krivina odgovornost.

  Upis i brisanje disciplinske mjere

  lan 65

  Disciplinska mjera upisuje se u Centralnu kadrovsku evidenciju.Ako dravni slubenik, odnosno namjetenik, u roku od jedne

  godine od dana pravosnanosti izreene disciplinske mjere za laki disci-plinski prekraj, odnosno u roku od dvije godine od dana pravosnanosti izreene disciplinske mjere za tei disciplinski prekraj, ne poini novi disciplinski prekraj, upisana disciplinska mjera se brie iz Centralne kadrovske evidencije i smatra se da dravni slubenik, odnosno namjetenik disciplinski nije bio kanjavan.

  2. Privremeno udaljenje sa radnog mjesta (suspenzija)

  Osnov privremenog udaljenja

  lan 66

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik protiv koga je disci-plinski postupak pokrenut zbog teeg disciplinskog prekraja moe se, do okonanja disciplinskog postupka, udaljiti sa radnog mjesta, ako bi njegovo prisustvo tetilo interesu dravnog organa ili ako bi ometalo tok disciplinskog postupka.

  Privremeno udaljenje sa radnog mjesta vri se na nain da se dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku:

  - ogranie ili oduzmu data ovlaenja;- odredi mjera privremenog premjetaja na drugo radno

  mjesto;- zabrani obavljanje poslova u dravnom organu.

  Od naina privremenog udaljenja iz stava 2 ovog lana bira se onaj kojim se najefikasnije obezbjeuje interes dravnog organa.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 41PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Odluivanje o privremenom udaljenjulan 67

  O privremenom udaljenju sa radnog mjesta odluuje starjeina dravnog organa.

  Prava u sluaju privremenog udaljenjalan 68

  U toku zabrane obavljanja poslova iz lana 66 stav 2 alineja 3 ovog zakona, dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku isplauje se naknada u visini od 60 % zarade isplaene u prethodnom mjesecu.

  Dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku vraa se neisplaeni dio zarade sa zateznim kamatama, ako je konanim zakljukom:

  - obustavljen disciplinski postupak;- postupak zastario;- u disciplinskom postupku utvreno da dravni slubenik,

  odnosno namjetenik nije poinio disciplinski prekraj zbog koga mu je bila izreena mjera privremenog udaljenja sa radnog mjesta.

  3. Materijalna odgovornost dravnog slubenika i namjetenika

  Materijalna odgovornostlan 69

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik materijalno je odgovoran za tetu koju je, na radu ili u vezi sa radom, protivpravno, namjerno ili iz krajnje nepanje prouzrokovao dravnom organu.

  Republika Crna Gora (u daljem tekstu: Republika) odgovara za tetu koju dravni slubenik, odnosno namjetenik na radu ili u vezi sa radom prouzrokuje treem licu. Tree lice moe traiti naknadu tete i od onog ko je prouzrokovao tetu, ako je teta nanijeta namjerno.

  Postupak ostvarivanja materijalne odgovornostilan 70

  U postupku odluivanja o materijalnoj odgovornosti za tetu

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 42 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  dravnog slubenika,odnosno namjetenika primjenjuju se odredbe ovog zakona koje ureuju disciplinski postupak.

  O naknadi tete moe se odluivati i u disciplinskom postupku, ako je teta nastala zbog disciplinskog prekraja.

  Naknada tete kod suda

  lan 71

  U sluaju da se utvrdi da je dravni slubenik, odnosno namjetenik materijalno odgovoran za tetu, a istu ne nadoknadi, dravni organ moe ostvariti svoja prava kod nadlenog osnovnog suda.

  Pisani sporazum i paualna naknada tete

  lan 72

  O visini i nainu naknade tete moe se sklopiti pisani spora-zum izmeu starjeine dravnog organa i dravnog slubenika, odnosno namjetenika.

  Pisani sporazum iz stava 1 ovog lana predstavlja izvrni naslov.Ako bi utvrivanje visine tete prouzrokovalo nesrazmjerne

  trokove, naknada tete se moe odmjeriti u paualnom iznosu, ako su sluajevi tetnih radnji i visine paualne naknada tete odreeni u pro-pisima.

  Oslobaenje od naknade tete

  lan 73

  Ako je dravni slubenik, odnosno namjetenik osloboen odgov-ornosti za tetu saglasno lanu 46 stav 3 ovog zakona, odgovornost za tetu snosi pretpostavljeni koji je izdao naredbu, odnosno uputstvo.

  teta priinjena treem licu

  lan 74

  Za isplaeni iznos naknade tete koju je dravni slubenik, odnosno namjetenik, na radu ili u vezi sa radom, namjerno prouzrokovao treem licu, Republika ima pravo na regresni zahtjev prema dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku u visini ukupnog iznosa.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 43PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Za isplaeni iznos naknade tete koju je dravni slubenik, odnosno namjetenik, na radu ili u vezi sa radom, iz krajnje nepanje prouzrokovao treem licu, Republika ima pravo na regresni zahtjev prema dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku u visini ukupnog ili dijela iznosa.

  Za ostvarivanje regresnog zahtjeva primjenjuju se odredbe l. 70 do 73 ovog zakona.

  Odgovornost Republike

  lan 75

  Republika je odgovorna za tetu prouzrokovanu dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku na radu ili u vezi sa radom, po optim pravilima graanskog prava.

  Odgovornost za tetu se odnosi i na tetu koju Republika prouz-rokuje dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku povredom prava iz rada i po osnovu rada.

  O visini i nainu naknade tete moe se zakljuiti pisani sporazum izmeu starjeine dravnog organa i dravnog slubenika, odnosno namjetenika kome je teta nanijeta. Pisani sporazum predstavlja izvrni naslov.

  VI RASPOREIVANJE DRAVNIH SLUBENIKA I NAMJETENIKA

  Potrebe slube

  lan 76

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik moe se rasporediti na drugo radno mjesto, koje odgovara njegovoj strunoj spremi, bez njegove sa-glasnosti ili na njegov zahtjev, ako to potrebe dravnog organa zahtijevaju.

  Dravni slubenik se izuzetno, uz njegovu saglasnost, moe rasporediti na namjeteniko radno mjesto, pri emu zadrava steeno zvanje, a vrijeme vrenja poslova namjetenika uraunava se kao uslov za napredovanje.

  Rasporeivanje iz st. 1 i 2 ovog lana moe biti trajno ili privremeno. Privremeni raspored traje najmanje jedan mjesec, a najvie jednu godinu.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 44 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Upuivanje u drugi organ

  lan 77

  Radi otklanjanja posljedica vie sile ili izvravanja poveanog obima po-slova, dravni slubenik, odnosno namjetenik moe biti upuen u drugi dravni organ za vrijeme dok traju razlozi za upuivanje, a najdue tri mjeseca.

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik iz stava 1 ovog lana ostvaruje prava i obaveze u dravnom organu iz koga je upuen.

  Ogranienje rasporeivanjalan 78

  Raspored dravnog slubenika, odnosno namjetenika se ne moe vriti za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti, u vrijeme trudnoe ili porodiljskog odsustva.

  VII OCJENJIVANJE, NAPREDOVANJE I UTVRIVANJE SPOSOBNOSTI

  1. Ocjenjivanje rada

  Radne i strune sposobnosti

  lan 79

  Ocjenjivanje rada dravnog slubenika, odnosno namjetenika vri se u cilju praenja njegovog rada i pravilnog odluivanja o njegovom napredovanju.

  Ocjenjivanje rada dravnog slubenika, odnosno namjetenika vri se u odnosu na:

  - postignute rezultate rada;- samostalnost i kreativnost u vrenju poslova;- ostvarenu saradnju sa strankama i saradnicima na po-

  slu;- kvalitet organizacije rada u vrenju poslova;- druge sposobnosti, vjetine i kvalitet u vrenju poslova.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 45PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Ocjene rada

  lan 80

  Ocjene rada dravnog slubenika, odnosno namjetenika su:- odlian;- dobar;- zadovoljava;- ne zadovoljava.

  Ocjenjivanje se vri jednom godinje, a najkasnije do 31. januara za prethodnu godinu.

  Ne ocjenjuje se dravni slubenik, odnosno namjetenik koji je radni odnos zasnovao na odreeno vrijeme.

  Postupak ocjenjivanja

  lan 81

  Ocjenu rada dravnog slubenika, odnosno namjetenika daje starjeina dravnog organa, na obrazloen predlog pretpostavljenog.

  Podaci na osnovu kojih se vri ocjenjivanje iskazuju se na obrascu koji utvruje organ za upravljanje kadrovima.

  Upoznavanje sa ocjenom

  lan 82

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik mora biti upoznat sa ocjenom rada.

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik koji se ne slae sa ocjen-om rada moe, u roku od osam dana od dana upoznavanja sa ocjenom, zahtijevati preispitivanje date ocjene. Zahtjev mora biti u pisanoj formi i obrazloen.

  Preispitivanje ocjene vri komisija. Komisiju formira starjeina or-gana i obavezno je ine pretpostavljeni i dva dravna slubenika, odnosno namjetenika koji imaju isti stepen kolske spreme kao i dravni slubenik, odnosno namjetenik ija se ocjena rada preispituje. Dravni slubenik, odnosno namjetenik ima pravo da uestvuje u postupku preispitivanja ocjene.

  Starjeina dravnog organa, na predlog komisije, daje ocjenu rada dravnog slubenika, odnosno namjetenika.

  Ocjena se upisuje u Centralnu kadrovsku evidenciju.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 46 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Ocjenjivanje rukovodeih lica

  lan 83

  Ocjenu rada rukovodeeg lica daje starjeina dravnog organa, u skladu sa kriterijumima, koje utvruje Vlada, na predlog ministarstva nadlenog za poslove uprave.

  Ocjene rada rukovodeih lica su:- zadovoljava i- ne zadovoljava.

  U sluaju kada rukovodee lice dva puta u toku mandata dobije ocjenu ne zadovoljava starjeina organa pokree postupak za njegovo razrjeenje. U postupku razrjeenja obavezno se pribavlja izjanjenje rukovodeeg lica.

  2. Napredovanje

  Napredovanje

  lan 84

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik napreduje u vie zvanje u okviru istog razreda, a samo izuzetno, u poetno zvanje u okviru vieg razreda pod uslovima utvrenim ovim zakonom.

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik napreduje u vii platni razred pod uslovima utvrenim ovim zakonom.

  Napredovanje u vie zvanje

  lan 85

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik moe napredovati, ako:

  - ispunjava propisane uslove za vie zvanje;- dobije odgovarajuu ocjenu rada .

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik moe napredovati u poetno zvanje u okviru vieg razreda, ako ispunjava uslove iz stava 1 ovog lana i ako se poslovi njegovog radnog mjesta mogu vriti u tom zvanju.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 47PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Period napredovanja i ocjena potrebna za napredovanje

  lan 86

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik napreduje u jedan stepen vie zvanje u okviru istog razreda u sluaju kada u periodu od pet godina pet puta dobije najmanje ocjenu dobar ili kada tri puta uzastopno dobije ocjenu odlian.

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik napreduje u poetno zvanje u okviru vieg razreda u sluaju kada u periodu od pet godina pet puta dobije ocjenu odlian.

  Napredovanje u vii platni razred

  lan 87

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik napreduje u vii platni razred, ako u periodu od tri godine za svoj rad dobije tri puta ocjenu do-bar ili dva puta ocjenu odlian.

  Postupak odluivanja

  lan 88

  Odluku o napredovanju dravnog slubenika, odnosno namjete-nika donosi starjeina dravnog organa, na predlog pretpostavljenog.

  Odluka iz stava 1 ovog lana donosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja predloga.

  Podaci o napredovanjima dravnog slubenika, odnosno namje-tenika se upisuju u Centralnu kadrovsku evidenciju.

  Priznanja

  lan 89

  Za izuzetne uspjehe u radu, odnosno za posebno znaajne us-pjehe u radu dravnog organa mogu se dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku dodijeliti priznanja.

  Vrste priznanja i postupak njihovog dodjeljivanja utvruje Vlada.Podaci o dodijeljenim priznanjima dravnom slubeniku, odnosno

  namjeteniku upisuju se u Centralnu kadrovsku evidenciju.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 48 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  3. Utvrivanje sposobnosti

  Sposobnost za vrenje poslovalan 90

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik koji dobije ocjenu ne zadovoljava upuuje se na provjeru sposobnosti za vrenje poslova.

  Postupak za provjeru sposobnosti za vrenje poslova dravnog slubenika, odnosno namjetenika pokree se zakljukom, koji se obavezno dostavlja dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku ija se sposobnost utvruje.

  Provjera sposobnostilan 91

  Provjeru sposobnosti za vrenje poslova dravnog slubenika, odnosno namjetenika vri komisija koju imenuje starjeina dravnog organa.

  lanovi komisije iz stava 1 ovog lana mogu biti samo dravni slubenici, odnosno namjetenici koji imaju najmanje isti stepen i vrstu strune spreme kao dravni slubenik, odnosno namjetenik ija se spo-sobnost utvruje, najmanje pet godina radnog iskustva na tim ili slinim poslovima. lanovi komisije mogu biti dravni slubenici, odnosno namjetenici i iz drugog dravnog organa, a ako dravni slubenik, odnosno namjetenik to zahtijeva i predstavnik sindikata.

  Starjeina dravnog organa, na predlog komisije, odluuje da li je dravni slubenik, odnosno namjetenik sposoban za vrenje poslova radnog mjesta.

  Prestanak radnog odnosa zbog nesposobnostilan 92

  Dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku za koga je u postupku utvreno da je nesposoban za vrenje poslova prestaje radni odnos, uko-liko se ne moe rasporediti u dravni organ na poslovima koji odgovaraju njegovim sposobnostima.

  Postupak provjere sposobnosti dravnog slubenika, odnosno namjetenika utvruje Vlada, na predlog ministarstva nadlenog za po-slove uprave.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 49PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  VIII STRUNO USAVRAVANJE DRAVNIH SLUBENIKA I NAMJETENIKA

  1.Struno usavravanje

  Program strunog usavravanja

  lan 93Dravni slubenik, odnosno namjetenik struno se usavrava u

  skladu sa programom strunog usavravanja.Organ za upravljanje kadrovima utvruje program strunog

  usavravanja.Programom iz stava 2 ovog lana odreuje se naroito sadrina

  usavravanja i visina sredstava potrebnih za realizaciju programa.Trokove strunog usavravanja dravnog slubenika, odnosno

  namjetenika snosi dravni organ.

  Posebno usavravanje

  lan 94Dravni slubenik, odnosno namjetenik ima pravo da se kandiduje

  za posebno usavravanje kada je to od znaaja za rad dravnog organa.Trokovi posebnog usavravanja padaju na teret dravnog organa.

  Prava i obaveze dravnog slubenika, odnosno namjetenika koji je izabran za posebno usavravanje ureuju se ugovorom izmeu starjeine dravnog organa i dravnog slubenika, odnosno namjetenika.

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik koji je zakljuio ugovor o posebnom usavravanju ne moe poslije zavrenog usavravanja otkazati radni odnos prije isteka dvostrukog vremena koliko je proveo na posebnom usavravanju. U suprotnom, dravni organ moe traiti naknadu trokova posebnog usavravanja od dravnog slubenika, odnosno namjetenika.

  2. Pripravnici

  Pripravnik

  lan 95

  Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u dravnom

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 50 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  organu radi osposobljavanja za samostalno vrenje poslova.Pripravniki sta za visoku i viu kolsku spremu traje najmanje

  12 mjeseci, a za srednju kolsku spremu est mjeseci.Pripravnik se osposobljava po programu koji utvruje organ za

  upravljanje kadrovima.

  3. Stipendiranje

  Dodjela stipendije

  lan 96

  Dravni organ, kada ocijeni neophodnim i ima obezbijeena sred-stva, moe, na osnovu javnog oglasa, zakljuiti ugovor o stipendiranju.

  IX PRESTANAK RADNOG ODNOSA

  Prestanak radnog odnosa na odreeno vrijeme

  lan 97

  Radni odnos na odreeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je dravni slubenik, odnosno namjetenik primljen ili zavretkom posla za ije je izvrenje zasnovao radni odnos na odreeno vrijeme.

  Prestanak radnog odnosa sporazumom

  lan 98

  Radni odnos moe prestati na osnovu pisanog sporazuma dravnog slubenika, odnosno namjetenika i starjeine dravnog organa.

  Sporazumom se utvruje dan prestanka radnog odnosa.

  Prestanak radnog odnosa na osnovu otkaza

  lan 99

  Radni odnos moe prestati na osnovu otkaza dravnog slubenika, odnosno namjetenika, koji ne moe biti dat za vrijeme trajanja udaljenja iz slube, odnosno disciplinskog postupka.

  Otkaz se mora dati u pisanoj formi.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 51PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Radni odnos moe prestati i na osnovu otkaza starjeine dravnog organa, u skladu sa optim propisima o radu.

  Prestanak radnog odnosa zbog strunog ispita

  lan 100

  Dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku radni odnos prestaje, ako u odreenom roku ne poloi struni ispit, a radni odnos je zasnovao pod uslovom da struni ispit poloi.

  U sluaju iz stava 1 ovog lana dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku prestaje radni odnos istekom roka u kome je bio obavezan da poloi struni ispit.

  Prestanak radnog odnosa po sili zakona

  lan 101

  Radni odnos dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku prestaje po sili zakona, pored sluajeva predvienih optim propisima o radu, kada bude imenovan, odnosno postavljen na dunost koja je prema propisima nespojiva sa dravnom slubom i u drugim sluajevima predvienim ovim zakonom.

  Akt o prestanku radnog odnosa

  lan 102

  Rjeenje o prestanku radnog odnosa mora se donijeti u roku od sedam dana od dana nastupanja okolnosti koje su razlog, odnosno osnov prestanka radnog odnosa.

  X UKIDANJE ORGANA, ODNOSNO POSLOVA I REORGANIZACIJA

  Ukidanje organa, odnosno poslova

  lan 103

  U sluaju ukidanja dravnog organa ili dijela poslova, dravni organ u iji djelokrug prelaze poslovi preuzima dravne slubenike, odnosno namjetenike koji su radili na tim poslovima, saglasno potrebama dravnog organa.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 52 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik koji ne bude preuzet u smislu stava 1 ovog lana ima prava i obaveze kao i zaposleni za ijim je radom prestala potreba zbog tehnolokih, ekonomskih i restrukturalnih promjena u privrednim drutvima i drugim oblicima privrednog organi-zovanja, a koja su utvrena optim propisima o radu.

  U sluaju ukidanja dravnog organa ili dijela poslova koje ne preuzima drugi dravni organ, dravni slubenik, odnosno namjetenik koji je radio u tom dravnom organu, odnosno koji je vrio ukinute poslove ima prava iz stava 2 ovog lana.

  Sredstva za ostvarivanje prava iz st. 2 i 3 ovog lana obezbjeuju se u budetu Republike.

  Reorganizacija dravnog organa

  lan 104

  U sluaju smanjenja obima poslova dravnog organa ili u sluaju organizacionih, javno-finansijskih i drugih slinih razloga i promjena (u daljem tekstu: reorganizacija), dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku moe prestati radni odnos ili moe biti rasporeen na radno mjesto koje ne odgovara njegovom zvanju, odnosno strunoj spremi.

  Osnov za utvrivanje razloga iz stava 1 ovog lana je promjena akta o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji.

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik kome prestane radni odnos, u smislu stava 1 ovog lana, ima prava iz lana 103 stav 2 ovog zakona.

  Program reorganizacije

  lan 105

  U cilju sprovoenja reorganizacije starjeina dravnog organa utvruje poseban program reorganizacije.

  Program iz stava 1 ovog lana sadri naroito:- podatke o dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku iji

  je rad u dravnom organu postao trajno nepotreban;- podatke o dravnom slubeniku, odnosno namjeteniku

  za koga se predvia raspored na radno mjesto u niem zvanju, odnosno na radno mjesto za koje se zahtijeva nii stepen kolske spreme.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 53PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Program reorganizacije dostavlja se organu za upravljanje kadro-vima.

  Organ za upravljanje kadrovima vodi evidenciju dravnih slubenika, odnosno namjetenika koji su obuhvaeni reorganizacijom za potrebe internog trita rada i utvruje mogunosti njihovog odgovarajueg radnog angaovanja.

  Prednost u zapoljavanju

  lan 106

  Dravni slubenik, odnosno namjetenik kome je prestao radni odnos na osnovu l. 103 i 104 ovog zakona ima prednost u zapoljavanju na radno mjesto za koje ispunjava uslove u dravnim organima, u periodu od dvije godine po prestanku radnog odnosa.

  O ostvarivanju prava dravnog slubenika, odnosno namjetenika, u smislu stava 1 ovog lana, stara se organ za upravljanje kadrovima.

  XI ZATITA PRAVA DRAVNIH SLUBE-NIKA, ODNOSNO NAMJETENIKA I UPRA-VLJANJE KADROVIMA

  1. Zatita prava dravnih slubenika i namjetenika

  Odluivanja o pravima i obavezama

  lan 107

  O pravima i obavezama dravnog slubenika, odnosno namjete-nika u vezi sa radom i po osnovu rada odluuje starjeina dravnog organa.

  Protiv odluke iz stava 1 ovog lana i odluke o izboru dravnog slubenika, odnosno namjetenika, zbog povrede postupka izbora, moe se podnijeti alba, u skladu sa ovim zakonom.

  Prenoenje ovlaenja

  lan 108

  Starjeina dravnog organa moe poslove odluivanja o pravima

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 54 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  i obavezama dravnog slubenika, odnosno namjetenika u vezi sa ra-dom i po osnovu rada prenijeti na rukovodee lice. Starjeina organa, bez obzira na prenijeta ovlaenja, ima uvijek pravo da odluuje o pravima i obavezama dravnog slubenika, odnosno namjetenika u vezi sa radom i po osnovu rada.

  Ovlaenje iz stava 1 ovog lana moe se dati samo jednom licu u dravnom organu. Ovlaenje moe biti vremenski i sadrinski ogranieno i obavezno je u pisanoj formi.

  Sindikat

  lan 109

  U postupku ostvarivanja prava iz rada i po osnovu rada dravni slubenik, odnosno namjetenik ima pravo na zatitu od strane sindikata.

  U sluaju iz stava 1 ovog lana sindikat moe da trai od starjeine dravnog organa da se izjasni o nainu ostvarivanja prava za koje se zahti-jeva zatita sindikata.

  O zahtjevu sindikata starjeina dravnog organa je obavezan da se izjasni.

  2. Komisija za albe

  Nadlenost Komisije

  lan 110

  Po albi protiv odluke o pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada dravnog slubenika, odnosno namjetenika odluuje Komisija za albe.

  alba se podnosi u roku od osam dana od dana prijema odluke.

  Imenovanje i razrjeenje Komisije

  lan 111

  Komisija za albe ima predsjednika i est lanova, od kojih je jedan lan predstavnik sindikata.

  Predsjednika i lanove Komisije za albe imenuje i razrjeava Vlada, na predlog ministarstva nadlenog za poslove uprave.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 55PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Za predsjednika i lana Komisije za albe moe se imenovati lice koje je diplomirani pravnik i ima najmanje pet godina radnog iskustva.

  Predsjednik i lanovi Komisije za albe imenuju se na period od etiri godine i ne mogu biti ponovo imenovani.

  Predsjednik i lan Komisije za albe moe se razrijeiti, prije isteka mandata, ako to sam zatrai ili ako poslove ne vri uredno i savjesno.

  Nain rada Komisije za albe ureuje se poslovnikom Komisije.Komisija za albe duna je da jednom godinje Vladi podnose

  izvjetaj o radu. Izvjetaj se dostavlja i ministarstvu nadlenom za poslove uprave.

  Rad Komisije

  lan 112

  U postupku odluivanja po albi, Komisija za albe primjenjuje Zakon o optem upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drukije odreeno.

  O albi Komisija za albe mora odluiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnoenja albe.

  O albi protiv zakljuka o privremenom udaljenju sa radnog mjesta Komisija za albe odluuje u roku od pet dana od dana prijema albe.

  Sudska zatita

  lan 113

  Protiv odluke Komisije za albe dravni slubenik, odnosno namjetenik moe pokrenuti upravni spor, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

  Uloena tuba ne odlae izvrenje odluke Komisije za albe, osim u sluaju kada se radi o sporu povodom zasnivanja radnog odnosa.

  Postupak po tubi je hitan.Na odluku Komisije za albe povodom albe na zakljuak o

  privremenom udaljenju sa radnog mjesta dravni slubenik, odnosno namjetenik nema pravo na sudsku zatitu.

  Na odluku Komisije za albe povodom albe na rjeenje o naknadi tete dravni slubenik, odnosno namjetenik moe pokrenuti spor pred nadlenim osnovnim sudom.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 56 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Arbitrano rjeavanje spora

  lan 114

  Spor koji nastane u vezi sa radom i po osnovu rada moe se rjeavati putem arbitrae, shodno optim propisima o radu.

  Sastav, postupak i nain rada arbitrae utvruje ministarstvo nadleno za poslove uprave i sindikat.

  3. Upravljanje kadrovima

  Organ za upravljanje kadrovima

  lan 115

  Organ za upravljanje kadrovima vri naroito poslove:- praenja sprovoenja ovog zakona i drugih propisa o

  dravnim slubenicima i namjetenicima;- davanja miljenja o organizaciji i sistematizaciji dravnog

  organa;- sprovoenja javnog i internog oglasa i javnog konkursa

  za dravne organe i slube;- voenja evidencije i druge poslove internog trita rada;- u vezi reorganizacije dravne uprave;- pripremanja predloga odgovarajuih programa strunog

  usavravanja i drugih programa razvoja kadra;- pruanja strune pomoi Vladi u dijelu upravljanja

  kadrovima;- pomaganja dravnim organima u realizaciji kadrovske

  politike, obuke i razvoja kadra;- druge poslove iz oblasti razvoja i upravljanja kadrovima,

  u skladu sa zakonom.Organ za upravljanje kadrovima duan je da jednom godinje

  Vladi podnosi izvjetaj o svom radu.

  Centralna kadrovska evidencija

  lan 116

  Organ za upravljanje kadrovima vodi Centralnu kadrovsku evi-denciju o dravnim slubenicima i namjetenicima.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 57PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Centralna kadrovska evidencija obuhvata naroito podatke o:- linosti - ime i prezime, adresa i jedinstveni matini broj

  graana - JMBG i dr.;- radnom odnosu - vrsta radnog odnosa i datum njegovog

  zasnivanja i dr.;- radnom mjestu i kretanju u slubi;- imenovanju, napredovanju i zvanju;- stepenu kolske spreme, funkcionalnim i specijalnim

  znanjima, strunom usavravanju i ispitima;- radnom stau, penzijskom stau i bene-ficiranom stau;- posebnim funkcijama i ueu u projektnim zadacima

  i grupama i posebnim poslovima od znaaja za dravni organ;

  - ocjenama rada;- priznanjima;- disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti;- prestanku radnog odnosa;- dozvoli za pristup tajnim podacima;- linim primanjima i naknadama;- drugim podacima, u skladu sa zakonom.

  Evidencija internog trita rada

  lan 117

  Evidencija internog trita rada obuhvata naroito podatke o:- slobodnim radnim mjestima u dravnim organima;- dravnim slubenicima i namjetenicima koji ele premjetaj

  na drugo radno mjesto;- pripravnicima u dravnim organima.

  Dostavljanje i upotreba podataka

  lan 118

  Starjeina dravnog organa obavezan je da organu za upravljanje kadrovima dostavi podatke za upis u Centralnu kadrovsku evidenciju, najkasnije u roku od osam dana od nastanka ili promjena okolnosti o kojima se vodi evidencija.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 58 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Podatke iz Centralne kadrovske evidencije mogu dobiti starjeina dravnog organa, odnosno drugi organ koji odluuje o pravima i obavezama dravnog slubenika, odnosno namjetenika.

  Podatke iz Centralne kadrovske evidencije moe dobiti i sindikat u sluaju kada uestvuje u postupku zatite prava dravnog slubenika, odnosno namjetenika.

  XII NADZOR NAD SPROVOENJEM ZAKONA

  Nadzorni organ

  lan 119

  Nadzor nad sprovoenjem ovog zakona i drugih propisa o dravnim slubenicima i namjetenicima vri ministarstvo nadleno za poslove uprave, preko upravnih inspektora.

  Upravni inspektor

  lan 120

  Upravni inspektor, u vrenju nadzora nad sprovoenjem ovog zakona, ima pravo uvida u svu dokumentaciju i evidenciju dravnih slubenika, odnosno namjetenika.

  Upravni inspektor vri nadzor naroito u odnosu na:- pravilnost i blagovremenost dostavljanja podataka u Cen-

  tralnu kadrovsku evidenciju i voenje zbirke dokumenata u vezi sa kadrovskom evidencijom;

  - blagovremenost izdavanja pojedinanih akata;- postupak zapoljavanja;- postupak javnog oglaavanja;- postupak ocjenjivanja radnih i strunih kvaliteta i postupak

  napredovanja, odnosno rasporeivanja;- postupak sprovoenja reorganizacije;- postupak utvrivanja sposobnosti dravnih slubenika i

  namjetenika;- druga pitanja u vezi prava i obaveza dravnih slubenika,

  odnosno namjetenika.

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 59PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Mjere upravnog inspektoralan 121

  Upravni inspektor duan je da uzme u rad svaki podnesak ili inici-jativu iz svoje nadlenosti, a podnosioca obavijesti o ishodu postupanja po podnesku ili inicijativi.

  Ako, u vrenju nadzora, upravni inspektor utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti duan je da preduzme mjere utvrene propisima o inspe-kcijskom nadzoru.

  Upravni inspektor duan je da upozna Komisiju za albe i organ za upravljanje kadrovima sa utvrenim nezakonitostima i nepravilnostima.

  XIII KAZNENE ODREDBE

  Radnje prekrajalan 122

  Novanom kaznom od desetostrukog do tristastrukog iznosa najnie cijene rada u Republici kaznie se za prekraj starjeina dravnog organa, koji:

  1) povlauje ili uskrauje dravnog slubenika, odnosno namjetenika u njegovim pravima (lan 11);

  2) donese odluku o zasnivanju radnog odnosa na odreeno vrijeme suprotno (lanu 30 st. 2 i 3 ovog zakona);

  3) predloi imenovanje rukovodeeg lica suprotno lanu 34 ovog zakona;

  4) donese odluku o zasnivanju radnog odnosa suprotno l. 16 do 27 ovog zakona;

  5) ne utvrdi zvanje dravnom slubeniku, odnosno namje-teniku u skladu sa propisanim uslovima (l. 37 do 43);

  6) ne zatiti slubenika, odnosno namjetenika (lan 52);7) ne donese odluku o duini godinjeg odmora u skladu sa

  lanom 54 ovog zakona;8) rasporedi dravnog slubenika, odnosno namjetenika

  suprotno l. 76 do 78 ovog zakona;9) unaprijedi dravnog slubenika, odnosno namjetenika

  suprotno l. 84 do 88 ovog zakona;

  Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima(Slubeni list RCG, br. 27/04 od 28.04.2004, 31/05 od 18.05.2005)

 • 60 PARiM-2 projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  10) ne donese rjeenje o prestanku radnog odnosa (lan 102);11) ne utvrdi program reorganizacije (lan 105);12) ne izjasni se na zahtjev sindikata (lan 109);13) ne dostavi podatke za upis u Centralnu kadrovsku evi-

  denciju ili da podatke iz Centralne kadrovske evidencije neovlaenim licima (lan 118).

  XIV PRELAZNE I