of 93 /93
Zbornik apstrakata Karcinom dojke kao “pokretna meta”: koje su najvažnije dijagnostičke i terapijske novine u poslednje dve godine? 10. KONFERENCIJA UDRUŽENJA MEDIKALNIH ONKOLOGA SRBIJE Beograd, 16. i 17. maj 2015. godine Hotel „M“, Beograd, Srbija

Zbornik apstrakata · tumorske ćelije (irculating Tumor ells – T) ili cirkulišuću slobodnu DNK (Circulating Free DNA – cfDNA)). Ove minimalno invazivne, “tečne biopsije”

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zbornik apstrakata · tumorske ćelije (irculating Tumor ells – T) ili cirkulišuću slobodnu DNK...

 • Zbornik apstrakata

  Karcinom dojke kao “pokretna meta”: koje su najvažnije dijagnostičke i terapijske

  novine u poslednje dve godine?

  10. KONFERENCIJA UDRUŽENJA MEDIKALNIH ONKOLOGA SRBIJE

  Beograd, 16. i 17. maj 2015. godine Hotel „M“, Beograd, Srbija

 • 10. KONFERENCIJA UDRUŽENJA MEDIKALNIH ONKOLOGA SRBIJE (PODRŽANA OD STRANE EVROPSKOG UDRUŽENJA MEDIKALNIH ONKOLOGA)

  Karcinom dojke kao “pokretna meta”: koje

  su najvažnije dijagnostičke i terapijske novine u poslednje dve godine?

  Beograd, 16. i 17. maj 2015. godine

 • UDRUŽENJE MEDIKALNIH ONKOLOGA SRBIJE

  Predsednik: Siniša Radulović

  Počasni predsednik:

  Svetislav Jelić

  Sekretar: Marijana Milović – Kovačević

  Blagajnik:

  Marija Ristić

  Kontakt: Udruženje medikalnih onkologa Srbije

  Institut za onkologiju i radiologiju Srbije Pasterova 14, 11000 Beograd

  e-mail: [email protected] http://www.umos.org.rs

  Tehnički urednik: Duško Stojanovski

  Štampa: SPRINT, Beograd

  Tiraž:

  200 komada

  mailto:[email protected]://www.umos.org.rs/

 • Scientific committee:

  Zorica Tomašević

  Suzana Vasović

  Ljiljana Stamatović

  Snežana Šušnjar

  Organizing committee:

  Marijana Milović-Kovačević

  Marija Ristić

 • Sadržaj Strana

  Osnovi procesa metastaziranja

  Tečna biopsija: dijagnoza tumora i praćenje uspešnosti tretmana u krvi ……………………………………………………………………………………………. 2

  Posebna mesta šerenja raka dojke: koštane metastaze

  Metastaze u kosnoj srži – uticaj na ishod bolesti …………………………. 10

  Prevencija koštanih metastaza: uloga RANKL inhibitora denosumaba ……………………………………………………………………………….. 15

  Zašto je metastatski karcinom dojke neizlečiva bolest – prvi deo

  Rezistencija na hemioterapiju ……………………………………………………… 24

  Mehanizmi hormonske rezistencije u karcinomu dojke …………….…. 28

  Mehanizam rezistencije na antitela: fokus na trastuzumab …………. 38

  Mehanizmi rezistencije na TKI: fokus na lapatinib ……………………….. 46

  Specifični podtipovi raka dojke: trostruko negativni rak dojke

  Hemioterapija trostruko negativnog karcinoma dojke: da li je bolje dodavanje platinskih derivata i zašto? ………………………………… 51

  Biološka terapija kod trostruko negativnog karcinoma dojke: PARP inhibitori i antiangiogenezna terapija - napušteno ili ne?“ …………… 55

  Specijalno predavanje

  Prevencija i lečenje emeze uzrokovane hemioterapijom ……………… 64

  Mladi onkolozi UMOS-a: prikaz posebnih problema

  Veoma mlade žene sa dijagnozom raka dojke (mlađe od 30 godina): incidenca, karakteristike pacijentkinja i lečenje ……………… 70

  Karcinom dojke kao hronična bolest: incidenca, karakteristike pacijenata i lečenje ……………………………………………………………………… 74

  Algoritam o upravljanju dijareje tokom hemioterapije kancera …… 78

 • 1

  Osnovi procesa metastaziranja

 • 2

  Tečna biopsija: dijagnoza tumora i praćenje uspešnosti tretmana u krvi

  Radmila Janković Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

  Jedna od najsloženijih osobina kancera je njegova heterogenost.

  Iako su se naše razumevanje biologije tumora, kao i raspoloživost

  novih tehnologija za karakterizaciju istih, znatno povećali

  poslednjih desetak godina, da li će i kada tumor da metastazira,

  ostaje i dalje nepoznato. I ako dođe do pojave metastaza, njihove

  molekularne osobine verovatno neće biti iste kao kod primarnog

  tumora ili drugih metastaza. U idealnom slučaju, pre odluke o

  načinu lečenja, trebalo bi identifikovati sve mikro i makro

  metastaze i u biopsijama istih uraditi detaljnu molekularnu analizu.

  S obzirom na invazivnost ovih procedura, najnovija istraživanja se

  fokusiraju na testove iz krvi koji otkrivaju i karakterišu cirkulišuće

  tumorske ćelije (Circulating Tumor Cells – CTC) ili cirkulišuću

  slobodnu DNK (Circulating Free DNA – cfDNA)). Ove minimalno

  invazivne, “tečne biopsije” se mogu ponavljati u više intervala u

  cilju praćenja bolesti i prilagođavanja terapije.

 • 3

  Cirkulišuće tumorske ćelije (Circulating Tumor Cells – CTC)

  Pre gotovo 150 godina, prvi put je opisano prisustvo epitelnih ćelija

  u krvi pacijentkinje sa metastatskim kancerom dojke, sličnih

  osobina ćelijama primarnog tumora. Mnogi pacijenti s različitim

  vrstama solidnih tumora, uključujući kancer dojke, imaju merljive

  cirkulišuće tumorske ćelije. CTC predstavljaju retku populaciju

  ćelija u krvi, prosečno manje od 10 ćelija/ml, u poređenju s 1

  milion WBC/ml. Kliničke studije temeljene na prvoj generaciji

  tehnologije za izolaciju CTC, danas pružaju važan uvid u način kako

  tečne biopsije mogu biti integrisane u kliničku praksu. Izuzetno je

  značajno da se nove metode analiziranja CTC razvijaju pođednako

  brzo kao novi terapijski režimi. Osetljivost CTC tehnologije, praćena

  molekularnom karakterizacijom, omogućava merenje

  karakteristika tumora koje je i precizno i dešava se u realnom

  vremenu. Novije platforme za CTC izolaciju pokazale su veću

  osetljivost od trenutno dostupnog CellSearch sistema. Realno je

  očekivati da udeo bolesnika sa detektabilnim CTC, kao i dinamički

  raspon merenja CTC tokom trajanja terapije, mogu biti znatno

  poboljšani. Ono što je najvažnije, nove tehnike izolacije koje se ne

  oslanjaju na antitiela naspram epitelnih markera za prepoznavanje

  CTC su u mogućnosti da identifikuju ćelije kancera koje su prošle

  epitelno-mezenhimalnu tranziciju i predstavljaju značajni udeo u

  ukupnom broju CTC ćelija. Među ključnim CTC markerima, za koje

 • 4

  je verovatno da će uticati na odluke o lečenju, su konstitutivna

  ekspresiju receptora za estrogen i nedavno otkrivena mutacija u

  genu receptora za estrogen ESR1, promene u ekspresiji i broju

  kopija HER2 gena, kao i mutacije u PIK3CA genu. Svaki od ovih

  biomarkera implicira specifičnu ciljanu terapiju, i očekuje se da će

  klinička ispitivanja za procenu uticaja ovih analiza u CTC na izbor

  terapije, imati veliki uticaj na kliničku praksu. U eri ciljane terapije

  kancera dojke, molekularne dijagnostičke studije CTC mogu

  olakšati identifikaciju aktivirajućih mutacija, merenje

  farmakodinamskog odgovora, kao i višestruko praćenje tumora u

  cilju blagovremenog otkrivanja mutacija koje će usloviti

  rezistentnost na određenu terapiju. Znatnoj grupi pacijentkinja sa

  metastatskim kancerom dojke, ove CTC analize će omogućiti veći

  izbor hormonskih i ciljanih terapija pre eventualne indikacije za

  uvođenje citotoksične hemoterapije. Sigurno je da će informacije

  dobijene iz CTC tečnih biosija imati ključnu ulogu kako u odabiru

  terapije tako i u praćenju njene efikasnosti kod pacijentkinja sa

  metastaskim kancerom dojke.

  Cirkulišuća slobodna DNK (Circulating Free DNA – cfDNA)

  Tokom razvoja tumora, tumorske ćelije oslobađaju svoje

  nukleinske kiseline u krvotok. Ovaj proces nastaje usled

  apoptotske i nekrotične ćelijske smrti, a udružen sa aktivnom

  ćelijskom sekrecijom, rezultira visokim nivoima cirkulišuće DNK,

 • 5

  mRNK i microRNA u krvi pacijenata sa kancerom dojke. cfDNA

  odslikavaju karakteristike kako primarnog tumora, tako i

  mikrometastatskih ćelija i kao takve predstavljaju izvanredan

  model za skrining kancera dojke. azvoj tumora je često praćen

  povećanjem nivoa cfDN u perifernoj krvi. Kod pacijentkinja sa

  kancerom dojke, detektovan je širok opseg cfDN (od 100 do 550

  ng ) po ml krvi. Veličina cfDN varira između malih fragmenata od

  70 do 200 baznih parova, do velikih fragmenata od 21 kb. Izolacija

  cfDNA iz seruma ili plazme se sprovodi komercijalno dostupnim

  kitovima i upravo ovaj korak predstavlja glavnu prednost u odnosu

  na CTC jer ne zahteva skupe tehnologije kakva je na primer

  CellSearch platforma. Kod pacijenata sa kancerom dojke

  detektovan je veliki broj mutacija u cfDN . Na početku studija na

  cfDNA, za analizu mutacija se koristio alel-specifični PC a danas se

  uveliko koriste metode nove generacije sekvenciranja koje

  omogućavaju sveobuhvatnu i osetljivu analizu. Neinavazivne

  analize cfDN na nivou egzoma mogu dopuniti ili nekad čak i

  zameniti invazivne biopsije u cilju identifikovanja mutacija koje

  dovode do stečene rezistentnosti na terapiju tamoksifenom,

  trastuzumabom ili lapatinibom, posebno kod pacijenata sa

  odmaklom bolešću. DNK metilacija je rani događaj u karcinogenezi

  i predstavlja potencijalni prediktor rizika za nastanak kancera.

  Metilacioni profil cfDN takođe može biti korišćen za praćenje

 • 6

  uspešnosti terapije. Nakon operacije, terapije tamoksifenom ili

  kombinovane terapije, metilacioni profil cfDNA pacijenta sa

  kancerom dojke se može promeniti i postati sličan zdravoj kontroli.

  Pokazano je da demetilacija RASSF1A u toku terapije

  tamoksifenom ukazuje na terapijski odgovor ali da pojava novih

  formi u serumu ukazuje na stečenu rezistentnost na adjuvantnu

  terapiju tamoksifenom. Rano u toku neoadjuvantne terapije

  metilovani RASSF1 postaje nedetektabilan u serumu pacijenata sa

  kompletnim patološkim odgovorom, dok metilovani SSF1

  opstaje duže kod pacijenata sa parcijalnim ili minimalnim

  patološkim odgovorom. Pre uvođenja cfDN kao rutinskih

  biomarkera u kanceru dojke, neophodno je standardizovati

  različite metodološke pristupe. Ovo se pre svega odnosi na izbor

  polaznog materijala (krv ili plazma), i vremena uzimanja tečne

  biopsije (pre i posle hirurgije ili primene terapije).

  Cirkulišuće tumorske ćelije vs. cirkulišuća slobodna DNK

  Koja od ovih tehnologija će preovladati u savremenom lečenju

  kancera dojke? Veruje se da će u momentu kada paneli target gena

  (tzv. onko-paneli) budu uspešno razvijeni i validirani, klinička

  upotrebljivost cfDN biti veća od CTC tehnologije koja u nekim

  slučajevima detektuje CTC ćelije samo u 0- 0 pacijenata sa

  metastatskim kancerom dojke. Klinički validirani onko-paneli

  primenljivi na cfDN će se koristiti za praćenje pacijenata obolelih

 • 7

  od kancera dojke tokom lečenja ili dok su u remisiji. Međutim, u

  slučaju neefikasnosti primenjene terapije ili ponovnog javljanja

  bolesti, analiza CTC može dati precizniju informaciju koja će uticati

  na izbor ciljane terapije. Pretpostavlja se da CTC koje duže ostaju u

  krvi predstavljaju klonove rezistentne na datu terapiju.

  Molekularne analize ovih dugo živećih CTC mogu pomoći u odabiru

  novih vidova lečenja, aktivnih naspram ciljnih gena i celih signalnih

  puteva, a što ne bi bilo očigledno analizom cfDN iz različitih

  izvora.

  Udružene molekularne analize na nivou CTC i cfDN , omogućiće

  raniju dijagnozu kako primarne tako i metastaske bolesti,

  neposredno praćenje uspešnosti terapije u realnom vremenu i

  shodno tome primenu optimalnog terapijskog režima.

  Literatura:

  1. Bidard FC, Peeters DJ, Fehm T, et al. Clinical validity of circulating

  tumour cells in patients with metastatic breast cancer: A pooled

  analysis of individual patient data. Lancet Oncol 2014;15:406–414.

  2. Smerage JB, Barlow WE, Hortobagyi GN, et al. Circulating tumor cells

  and response to chemotherapy in metastatic breast cancer: SWOG

  S0500. J Clin Oncol 2014;32:3483–3489.

 • 8

  3. Alunni-Fabbroni M, Müller V, Fehm T, et al. Monitoring in metastatic

  breast cancer: Is imaging outdated in the era of circulating tumor

  cells? Breast Care (Basel) 2014;9:16–21.

  4. Schwarzenbach H. Circulating nucleic acids as biomarkers in breast

  cancer. Breast Cancer Res 2013;15(5):211-219.

  5. Rothé F, Laes J.-F, Lambrechts D, et al. Plasma circulating tumor DNA

  as an alternative to metastatic biopsies for mutational analysis in

  breast cancer. Ann Oncol 2014;25:1959-1965.

 • 9

  Posebna mesta širenja raka dojke: koštane

  metastaze

 • 10

  Metastaze u kosnoj srži – uticaj na ishod bolesti

  Snežana Šušnjar Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

  Metastaze karcinoma dojke u kostima predstavljaju jedno od

  najčešćih lokalizacija metastaza i javljaju se u 70 - 75%

  pacijenktinja sa metastatskim karcinomom dojke (1). Njihov značaj

  je u tome što povećavaju rizik od nastanka koštanih događaja

  (engl. skeletal-related events) kao što su jaki bolovi, frakture

  kostiju, hiperkalcemija i kompresija kičmene moždine. Prosečno

  preživljavanje bolesnica sa metastazama raka dojke u kostima je 4

  godine (2).

  Normalan metabolizam koštanog tkiva podrazumeva uravnoteženi

  proces degradacije i formiranja kosti. Osteoklasti, ćelije koje

  degradiraju kost, nastaju iz osteoklastnih progenitorskih ćelija koje

  se aktiviraju delovanjem faktora stimulacije kolonija makrofaga i

  vezivanjem liganda receptora aktiviranog kapa B nuklearnog

  faktora ( eceptor ctivator of Nuclear factor ƙB ligand – RANKL).

  Mnogi drugi citokini regulišu uravnoteženost procesa degradacije i

  stvaranja kostiju, kao što su: prostaglandin-E2 (PGE2), protein

  sličan parat hormonu (ParaT Hormon related Protein, PTHrP) i

  interleukin 11 (IL-11).

 • 11

  Poznato je da je sklonost nastanka metastatskih depozita u

  kostima različita kod različitih bioloških podtipova karcinoma

  dojke. Hormon receptor (H ) pozitivni karicnomu dojke češće

  metastaziraju u kosti (3). Sklonost razvoja sekundarnih depozita u

  koštanom sistemu rezultat je složenog međusobnog uticaja između

  metastatskih tumorskih ćelija, kostiju i intermedijerne lokalne

  mikrosredine. Proces metastaziranja tumorskih ćelija raka dojke

  narušava ravnotežu između stvaranja i razgradnje koštanog tkiva

  tako što preovladava osteoklastna aktivnost koja uslovljava

  resorpciju koštane mase i stvaranje osteoliza. Tumorske ćelije

  oslobađaju PTHrP čime se aktiviraju osteoklasti (pojačana sekrecija

  RANKL od strane osteoblasta i smanjena sekrecija RANKL decoy

  receptora osteoprotogerin (OPG). Osteoblastne metastaze u

  kostima nastaju preko brojnih signalnih molekula koji aktiviraju

  osteoblaste, kao što su koštani morfogeni proteini (Bone

  Morphogenic Proteins – BMP), transformišući faktor Beta (TGFβ),

  fibroblastni faktor rasta (Fibroblast Growth Factor – FGF),

  endotelin i drugi (4).

  Ispitivanja su pokazala da postoje poremećaji na molekularnom

  nivou koji mogu da uslove stvaranje tzv. premetastatske niše u

  kosnoj srži, ali ovi mehanizmi nisu do kraja razjašnjeni. Od ranije je

  prihvaćen koncept da je rak dojke sistemska bolest još u ranom

  stadijumu, pre detekcije tumora. Poznato je da postoje

 • 12

  diseminovane tumorske ćelije (Disseminated Tumor Cells, DTC) u

  kosnoj srži i u cirkulaciji (Circulating Tumor Cells – CTC) i da njihovo

  prisustvo predstavlja nezavisni faktor loše prognoze (5). Ove ćelije

  mogu se detektovati i godinama nakon operacije primarnog

  tumora i većina od njih ostaje permanentno u tzv. dormantnom

  stanju, stanju mirovanja. Međutim, oko 15% pacijenata sa

  detektovanim DTC u kosnoj srži ipak razvije metastaze u kostima.

  Mehanizam koji dovodi do aktivacije dormantnih DTC nije potpuno

  razjašnjen. Zbog toga se danas ispituje odnos između DTC, CTC i

  tumorskih stem ćelija, kao i uloga stromalnih faktora uključujući

  fibroblaste i makrofage (6). Postoji nekoliko pretpostavki o

  mehanizmima aktiviranja dormantnih DTC kada one napuštaju

  stanje mirovanja i počinju procese koji rezultiraju stvaranje

  metastaza u koštanom sistemu. Ovi mehanizmi uključuju

  neoangiogenezu, odnosno naglo započinjanje procesa koji dovode

  do patolške vaskularizacije, poremećaj nadzora imunskog sistema i

  međusobne uticaje sa ekstracelularnim matriksom i stromalnim

  ćelijama. Nedavno je publikovan rad gde je na životinjskom

  modelu pokazano da prekid RANK- NKL interakcije može da

  odloži pojavu metastaziranja u koštani sistem tako što sprećava

  aktiviranje dormantnih tumorskih ćelija u kosnoj srži (7).

  Identifikacija ovih procesa omogućila je razvoj targetne terapije

  usmerene na kost čiji su predstavnici bisfosfonati koji značajno

 • 13

  smanjuju rizik od nastanka koštanih događaja kod bolesnica sa

  koštanim metastazama raka dojke. Nakon pronalaska bisfosfonata

  napravljeni su dalji koraci u targetovanju koštanih ciljeva

  sintetisanjem RANKL-inhibitora (humano anti-RANKL antitelo –

  denosumab) koji, kao i bisfosfonati, inhibiraju osteoklastnu

  aktivnost. i njihova značajna korist dokazana je u lečenju žena sa

  metastatskim rakom dojke i sekudnarnim depozitima u koštanom

  sistemu. Danas se ovi lekovi ispituje u adjuvantnom pristupu

  lečenja žena sa ranim rakom dojke sa ciljem da se potvrdi njihova

  efikasnost u značajnom odlaganju razvoja sekundarnih depozita u

  kostima u ovih žena ( ).

  Literatura:

  1. Coleman RE. Metastatic bone disease: clinical features,

  pathophysiology and treatment strategies. Cancer Treat Rev

  2001;27:165–76.

  2. Giordano SH, Buzdar AU, Smith TL, et al. Is breast cancer survival

  improving? Cancer 2004;100:44-52.

  3. Zhang XH-F, Giuliano M, Trivedi MT, Schiff R, Osborne CK.

  Metastasis Dormancy in Estrogen Receptor–Positive Breast Cancer.

  Clin Cancer Res 2013;19:6389 doi: 10.1158/1078-0432.CCR-13-0838.

 • 14

  4. Wood SL, Westbrook JA, Brown JE. Omic-profiling in breast cancer

  metastasis to bone: Implications for mechanisms, biomarkers and

  treatment. Cancer Treat Rev 2014;40:139–52.

  5. Muller V, Pantel K. BM micrometastases and circulating tumor cells

  in breast cancer patients: where have we been, where are we now

  and where does the future Lie? Cytotherapy 2005;7(6):478-82.

  6. Patel LR, Camacho DF, Shiozawa Y, Pienta KJ, Taichman RS.

  Mechanisms of cancer cell metastasis to the bone: a multistep

  process. Future Oncol 2011;7:1285–97.

  7. Ottewell PD, Wang N, Brown H, Fowles CA, CroucherPI, Colby L.

  Eaton and Ingunn Holen. OPG-Fc inhibits ovariectomy-induced

  growth of disseminated breast cancer cells in bone. International

  journal of cancer 2015. Article first published online: 2 FEB 2015.

  DOI: 10.1002/ijc.29439.

  8. Blanchette PS, Pritchard KI. The Role of Bisphosphonates in Early-

  and Advanced-Stage Breast Cancer: Have We Finally Optimized

  Care? Oncology (Williston Park) 2015;29(1):23-30.

 • 15

  Prevencija koštanih metastaza: uloga RANKL inhibitora denosumaba

  Marijana Milović-Kovačević Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

  Kosti, uključujući kostnu srž, predstavljaju najčešće mesto

  metastaza odmaklog karcinoma dojke (svi podtipovi osim basal-

  like karcinoma). Oko 3/4 pacijentkinja sa odmaklim karcinomom

  dojke će razviti koštane metastaze tokom njihove bolesti, a s

  obzirom na to da su koštane metastaze asocirane sa razvojem

  skeletnih komplikacija, važno je da se razume patofiziologija

  „skeletal-related events (SREs)”, kao i terapijske opcije koje

  redukuju njihovu incidence.

  Kosti predstavljaju dinamički sistem, balansiranje između stvaranja

  i razaranja kosti. Kada je navedeni balans poremećen, dolazi do

  razvoja manifestnih kliničkih bolesti. Unutar kosti, tumorske ćelije

  sekretuju faktore rasta, citokine, prostaglandin E, koštani

  sijaloprotein i hormone kao što je PTHrP (PTH-related peptide), koji

  stimulišu osteoblaste da povećavaju produkciju receptor aktivatora

  nuklearnog faktora κβ liganda ( NKL), koji aktiviraju osteoklaste

  da resorbuju kost. Na osteoklasima RANKL se vezuje za

  odgovarajuće receptore, dovodeći do povećane koštane resorpcije

  [1].

 • 16

  U odsustvu karcinoma, balans i između koštanog stvaranja i

  resorpcije je regulisan osteoprotergerin-om, koji predstavlja

  prirodni ligand koji se vezuje za RANK receptor, ali ne aktivira

  osteoklaste. esorpcija kostiju oslobađa faktore rasta iz kostiju koji

  podstiču rast tumora i pokreću proliferaciju tumora i razaranje

  kosti [2]. Lekovi koji ciljaju RANKL ili dovode do ushodne regulacije

  osteoprotergerin-a bi mogli teoretski poremetiti i zaustaviti

  navedeni proces.

  Denosumab je u potpunosti humano IgG2 antitelo dizajnirano da

  se vezuje sa visokim afinitetom i specifičnošću za NKL(receptor

  aktivator nuklearnog faktorar κB liganda). Nakon slobodnog

  vezivanja za RANKL, denosumab inhibira osteoklastnu funkciju i

  utiče na preživljavanje. Stoga je slična nishodna regulacija i uticaj

  na osteoprotegerin i očuvanje kosti [3]. Prevencija NKL-RANK

  interakcije inhibira osteoklastne formacije, funkciju i preživljavanje,

  čime se smanjuje resorpcija kostiju i prekida karcinomom

  indukovano razaranje kostiju. Oštećenje bubrega ne utiče na

  farmakokinetiku i farmakodinamiku denosumaba i stoga

  prilagođavanje doze u slučaju oštećenja bubrega nije potrebno[1].

  Denosumab istovremeno može uticati na inflamatorni odgovor i

  imunitet preko RANKL/RANK signalnog puta. RANKL je produkovan

  od strane CD4 T ćelije i NK receptor je eksprimiran preko

  antigen prezentujućih ćelija (monocita, makrofaga, i dendritičnih

 • 17

  ćelija). Na taj način ćelijska signalizacija uticajem na imunitet može

  indukovati migraciju kancerskih ćelija, a modulacija OPG / NKL /

  NK sistema sprečava skeletne metastaze in vivo [3].

  RANK signalni put ima ulogu u razvoju tkiva dojke, angiogeneze i

  endotelne propustljivosti, a inhibicija RANK u navedenim

  procesima može uticati na patogenezu raka dojke. Hipoteza “seed

  and soil” seme i plodno tlo, koja je opisana od strane Paget-a [4]

  može pomoći u rasvetljavanju antitumorskih mogućnost lekova

  koji predstavljaju modifikatore koštanog odgovora. Seme “seed”

  predstavlja tumorsku ćeliju a plodno tlo “soil” predstavlja kostnu

  srž, koja je okružena idealnom mikrookolinom koja omogućava

  lako preuzimanje tumorskih ćelija. Suportivne stromalne ćelije,

  faktori rasta i ostale komponente ekstracelularnog matriksa,

  uključujući vaskulaturu čine mikrookolinu kostne srži pogodnim

  miljeom odnosno okruženjem za proliferaciju kancerskih ćelija i

  propagaciju istih. Istovremeno dokazi zasnovani na predkliničkim

  studijama takože sugerišu da kostna srž predstavlja tzv

  premetastatsko ležište (engl.“premetastatic niche,”) i usađivanje

  tumorskih ćelija na pogodno tlo –kostna srž mikrookolinu bi mogao

  biti početak evolucije mikrometastaza u makrometastaze, do

  udaljenih, nekoštanih metastaza [4]. Na osnovu navedenog, rana

  primena lekova modifikatora koštanog odgovora u adjuvantnom

 • 18

  pristupu bi mogao da interferira sa navedenom formacijom

  tzv.“premetastatic niche,” i spreči dalju progresiju bolesti [4, 5].

  Začarani krug: patofiziologija metastaza na kostima- Razvoj

  koštanih metastaza zavisi od interakcije između tumorskih ćelija i

  mikrookoline metastatskog mesta. Opisan je model po kome

  navedena interakcija predstavlja začarani krug, gde kako tumorske

  ćelije u kostima, tako i osteoklasti oslobađaju mnogobrojne

  citokine i faktore rasta koji istovremeno stimulišu rast tumora.

  Dokazi na osnovu predkliničkih studija sugerišu da inhibicija NKL

  može biti racionalna strategija u prevenciji koštanih i visceralnih

  metastaza. U predkliničkim modelima na miševima, inhibicija

  RANK/RANKL signalnog puta redukuje skeltno tumorsko

  opterećenje i poboljšava preživljavanje.

  Stopeck i autori [6] su sproveli fazu III studije, koja je komparirala

  efekat denosumaba sa zoledronatom na SREs kod 2046

  pacijentkinja sa karcinomom dojke i evidencijom najmanje jedne

  koštane lezije. Pacijentkinje su bile randomizovane da primaju

  denosumab 120 mg subkutano (SC) sa IV placebo ili zoledronate 4

  mg IV sa SC placebo primenom na 4 nedelje.

  Primarni cilj je vreme do prvog S E (testirano statističkim

  analizama neinferiornosti i superiornosti. Definicija SRE je

  patološka fraktura, radijaciona terapija kostiju, hirurgija kostiju, ili

 • 19

  kompresija kičmene moždine. Komparirano sa zolendronatom,

  denosumab signifikantno odlaže vreme do pojave prvog S E za

  18% (HR: 0.82; 95% CI: 0.71 to 0.95; p < 0.001 uz test

  neinferiornosti i p = 0.01 uz test superiornosti). Medijana vremena

  do prvog S E je bio 2 .4 meseci za zoledronate; denosumab još

  uvek nije dostigao navedeni endpoint. Zaključeno je da denosumab

  pokazuje superiornost u pogledu vremena do prve ili sledstvenih

  SREs (HR: 0.77; 95% CI: 0.66- 0.89; p = 0.001). Denosumab je

  takođe pokazao superiornost u odnosu na zoledronate u redukciji

  markera koštane resorpcije. Ukupno preživljavanje i vreme do

  progresije su približno jednaki u obe grupe [7].

  Denosumab (Xgeva), monoklonsko antitelo RANKL, je

  demonstriralo efikasnost u odlaganju ili preveniranju skeletnih

  događaja (S Es) u pacijenata sa koštanim metastazama porekla

  karcinoma dojke [ ]. Navedena faza III studija takođe procjenjuje

  uticaj denosumaba i zolendronate na bol i kvalitet života [5, 9].

  Tokom promatranog razdoblja od 1 mjeseci, u prosjeku 3,2 više

  denosumab-tretiranih bolesnika u odnosu na one lečene

  zolendronate (raspon: 1% -7 ; p

 • 20

  nezavisno od renalne i hepatalne funkcije. Takođe je neophodno

  preduzeti sve mere prevencije hipokalcemije i ONJ [1].

  U adjuvantnom pristupu, u toku je vise studija. Jedna od njih

  studija faze III-farmaceutski sponzorisan trajal pod nazivom D-

  CARE [8] [Study of Denosumab as Adjuvant Treatment for Women

  With High Risk Early Breast Cancer Receiving Neoadjuvant or

  djuvant Therapy]), gde je i naš centar uključen. Navedena studija

  analizira mogućnost denosumab-a da prolongira preživljavanje bez

  koštanih metastaza (“bone metastasis–free survival (BMFS)) “i

  preživljavanje bez bolesti (disease free interval- DFS). Uključujući

  kriterijumi su pacijentkinje stadijuma II i III karcinoma dojke, koji su

  u visokom riziku za relaps bolesti, a čiji tumori imaju poznat status

  steroidnih receprora i HER2 (human epidermal growth factor

  receptor 2). Do sada je uključeno oko 4000 pacijentkinja. Uz već

  predeterminisanu adjuvantnu ili neoadjuvnantnu hemioterapiju,

  endokrina terapija ili HER2 targetna terapija mora biti planirana.

  Pacijentkinje su randomizovane na 1:1 da primaju denosumab u

  dozi 120 mg ili placebo jedanput mesečno tokom prvih 6 meseci, a

  potom na 3 meseca tokom totalnih 5 godina trajanja tretmana.

  Primarni cilj je BMFS (preživljavanje bez koštanih metastaza).

  Sekundarni ciljevi uključuju DFS i OS. Studija je započeta juna 2010

  i očekovano kompletiranje uključenja pacijenata je oktobar 2016

  [11]. Druga studija ABCSG 18, randomizovana, duplo slepa,

 • 21

  placebo kontrolisana, multicentrična faza 3 u cilju analize

  efikasnosti tretmana denosumaba u pacijentkinja sa

  nemetastatskim karcinomom dojke koji su primali nesteroidnu

  aromataze- inhibitor terapiju.

  Literatura:

  1. Stopeck AT, Lipton A, Body JJ et al. Denosumab compared with

  zoledronic acid for the treatment of bone metastases in patients

  with advanced breast cancer: a randomized, double-blind study. J

  Clin Oncol.2010; 28 (35):5132- 5139.

  2. Dougall WC. Molecular pathways: osteoclast-dependent and

  osteoclast-independent roles of theRANKL/RANK/OPG pathway in

  tumorigenesis and metastasis. Clin Cancer Res. 2012;18(2):326-335.

  3. Hamdy NA. Denosumab: RANKL inhibition in the management of

  bone loss. Drugs Today 2008;44(1):7-21.

  4. Fidler IJ. The pathogenesis of cancer metastasis: the `seed and soil'

  hypothesis revisited. Nat Rev Cancer 2003;3:453–458.

  5. Costa L, Badia X, Chow E, et al. Impact of skeletal complications on

  patients’ quality of life, mobility, and functional independence.

  Support Care Cancer 2008;16:879–889.

  6. Stopeck A, Fallowfield L, Patrick D, et al. Effects of denosumab

  versus zoledronic acid (ZA) on pain in patients (pts) with metastatic

  breast cancer: results from a phase III clinical trial J Clin Oncol.2010;

  [Abstract 1024].

 • 22

  7. Fallowfield L, Patrick D, Body J, et al. Effects of denosumab versus

  zoledronic acid (ZA) on health-related quality of life (HRQL) in

  metastatic breast cancer: results from a randomized phase III trial J

  Clin Oncol. 2010;[Abstract 1025].

  8. Goss P, Barrios C, Bell R, et al. Denosumab versus placebo as

  adjuvant treatment for women with early-stage breast cancer who

  are at high risk of disease recurrence (D-CARE): an international,

  randomized, double-blind, placebo-controlled phase III clinical trial.

  J Clin Oncol. 2012;30(suppl):Abstr TPS670.

  9. Amgen Canada. Xgeva (Denosumab) Mississauga. In:Amgen Canada;

  2011. [Product monograph].

  10. Fallowfield L, Patrick D, Body J, et al. Effects of denosumab versus

  zoledronic acid (ZA) on health-related quality of life (HRQL) in

  metastatic breast cancer: results from a randomized phase III trial J

  Clin Oncol. 2010;[Abstract 1025].

  11. Lipton A, Fizazi K, Stopeck AT, et al. Superiority of denosumab to

  zoledronic acid for prevention of skeletal-related events: a

  combined analysis of 3 pivotal, randomised, phase 3 trials. Eur J

  Cancer 2012;48:3082-3092.

 • 23

  Zašto je metastatski karcinom dojke

  neizlečiva bolest – prvi deo

 • 24

  Rezistencija na hemioterapiju

  Zoran Tomašević Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

  Samo par decenija unazad istraživači su bili fokusirani ka otkrivanju

  novih klasa citotoksičnih agenasa za terapiju kancera. U kliničkoj

  praksi, cilj je bio da se isprobaju novi agensi ili nove kombinacije

  citotksičnih agenasa u različitim tipovima malignih oboljenja. To je

  dovelo do identifikacije „aktivnih“ lekova, od kojih su mnogi bili

  odobreni čak i u situacijama kada je i manja frakcija pacijenata

  (generalno 15-20%) imala terapijski odogovor na ove lekove. Kod

  većine pacijenata dolazi do razvoja rezistencije kancera na

  primenjene citotksične lekove, pri čemu gotovo svi pacijenti

  ispoljavaju značajne toksične efekte. Drugim rečima, toksični efekti

  su, manje više garantovani, ali klinička korist ne. To je bilo i još

  uvek jeste izvor značajnih frustracija za sve, posebno za pacijente i

  njihove doktore.

  Razvoj rezistencije na hemioterapiju predstavlja glavnu prepreku

  terapiji kancera. Rezistencija, bilo urođena ili stečena, razvija se u

  odnosu na vrlo efikasne antikancerske lekove, brojnim različitim

  mehanizmima, uključujući smanjen influks, povećan efluks lekova,

  aktivacija mehanizama popravke oštećene DNK, izbegavanje

  lekom-indukovane apoptoze. Ovi mehanizmi vode nastanku MDR

 • 25

  (multidrug resistance), u kojoj ćelija postaje rezistentna na veći

  broj lekova, pored onog koji je primarno primenjen, delujući

  individualno ili sinergistički. Ekstenzivna ispitivanja in vitro dovela

  su do utvrđivanja karaktera ovih mehaniama, ali još uvek bez jasne

  primene u kliničkoj praksi.

  Stvaranje rezistentnog fenotipa kancerskih ćelija obuhvata brojne

  različite puteve i mehanizme koji deluju sinergistički sprečavajući

  citotoksični efekat hemioterapije. Hemioterapijski agensi primarno

  deluju na proliferišuće ćelije, uglavnom putem inhibicije specifičnih

  faza u procesu replikacije DNK. To može biti rezultat inhibicije

  biosinteze nukleozida, direktne interakcije sa DNK ili sprečavanjem

  mitoze lekom oštećenih ćelija. Hemiorezistencija nastaje kao

  rezultat promena u biologiji kancerskih ćelija, često kao

  konsekvenca prethodne hemioterapije ili kao odgovor mikro-

  okruženja koje se nalazi unutar tkiva solidnih tumora.

  Pored navedenih farakodinamskih aspekata, mehanizmi

  hemiorezistencije obuhvataju i brojne farmakokinetičke

  karakteristike lekova, koji dovode do razvoja smanjene izloženosti

  kancerskih ćelija odgovarajućem leku.

  Prekliničke ili in vitro studije pružaju puno informacija o

  specifičnim mehanizmima hemiorezistencije, kao i predloge za

  prevazilaženje, odnosno reverziju rezistencije. Do sada međutim

 • 26

  nije bilo značajnijeg pomaka u kliničkoj praksi. Jedna od glavnih

  prepreka predstavlja utvrđivanje dominantnog mehanizma

  rezistencije, kako za svaku klasu lekova, tako i za konkrtetnog

  pacijenta. Za ostvarivanje progresa u personalizovanom

  terapijskom pristupu, neophodno je da se identifikuju geni od

  ključnog značaja za razvoj MD u kliničkom uzorku.

  Jedan od pokušaja utvrđivanja hemiosenzitivnosti malignog tkiva

  na hemioterapijske agense kod konkretnog pacijenta, jeste i razvoj

  brojnih testova za utvrđivanje senzitivnosti i rezistencije na

  hemioterapiju (Chemotherapy Sensitivity and Resistance Assays –

  CS s). Iako su rani rezultati ovakvih ispitivanja privukli pažnju

  mnogih onkologa i pacijenata, očekivanja nisu ispunjena jer

  rezultati ovih testiranja nisu pružili dovoljno dokaza za kliničku

  upotrebu. Stoga je ASCO 2011 godine objavio, da se ne

  preporučuje upiotreba CS testiranja u kliničkoj praksi, već samo

  u okviru kontrolisanih kliničkih ispitivanja. Onkolozi treba odluke o

  lečenju da donose na osnovu rezultata publikovanih kliničkih

  studija uzimajući u obzir stavove i zdravstveno stanje pacijenta.

 • 27

  Literatura:

  1. Vogelstein B, Kinzler KW: Through the glass lightly. Science

  1995;267:1613.

  2. Schrag D, Garewal HS, Burstein HJ, et al: American Society of Clinical

  Oncology Technology Assessment: Chemotherapy sensitivity and

  resistance assays. J Clin Oncol 2004;22:3631-638.

  3. Burstein HJ, Mangu PB, Somerfield MR, et al: American Society of

  Clinical Oncology clinical practice guideline update on the use of

  chemotherapy sensitivity and resistance assays. J Clin Oncol

  2011;29:3328-3330.

  4. Mellor H, Callaghan R. Resistance to chemotherapy in Cancer: A

  complex and integrated cellular response. Pharmacology 2008;81:

  275-300.

  5. Mimeault M, Hauke R, Batra SK. Recent Advances on the Molecular

  Mechanisms Involved in the Drug Resistance of Cancer Cells and

  Novel Targeting Therapies. Clin Pharmacol Ther 2008;83:673-691.

 • 28

  Mehanizmi hormonske rezistencije u karcinomu dojke

  Ljiljana Stamatović Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

  Hormon-receptor (H ) pozitivni karcinomi dojke čine veliku većinu

  karcinoma dojke jer oko 70-75% pacijenata sa karcinomom dojke

  ima tumor koji ispoljava ekspresiju estrogenog (ER) i/ili

  progesteronskog receptora (P ). Estrogen receptor α je produkt

  ES 1 gena. Estrogen predstavlja ključni podsticaj za rast E -

  pozitivnih tumora zbog čega E signalni putevi imaju presudnu

  ulogu u nastanku progresije ovih tumora. Hormonska terapija je

  važna klasa ciljano usmerene terapije koja blokira estrogen kao

  promoter tumorske proliferacije via ER.

  Postoje tri osnovne grupe anti-estrogene terapije: selektivni

  estrogen receptor modulatori (SERMs), kao tamoksifen, koji

  blokiraju aktivnost ER; selektivni estrogen receptor nishodni

  “down” regulatori (SE Ds), kao fulvestrant, koji indukuju

  destabilizaciju i degradaciju ER; inhibitori aromataze (AIs), koji

  uključuju steroidne/ireverzibilne (anastrozol i letrozol) i

  nesteroidne/reverzibilne (eksemestan) inhibitore, i koji putem

  blokiranja enzima aromataze smanjuju produkciju estrogena u

  perifernim tkivima i unutar tumora.

 • 29

  Hormonska terapija se pokazala vrlo efikasnom jer u većine

  pacijenata sa ER/PR-pozitivnim karcinomom dojke ova terapija, bar

  privremeno, popravlja klinički ishod, prvenstveno u smislu dužeg

  preživljavanja i boljeg kvaliteta života. Hormonska terapija je

  uspostavljena kao okosnica lečenja pacijenata sa E -pozitivnim

  karcinomom dojke, u ranoj, a posebno u metastatskoj fazi

  oboljenja. Očuvana hormonska responzivnost na prvu liniju

  endokrine terapije obično dozvoljava sukcesivnu primenu nekoliko

  hormonskih terapijskih opcija čime se produžava vreme do

  uvođenja hemioterapije, potencijalno teže tolerisane sistemske

  terapije. Međutim, klinička efikasnost hormonske terapije je

  ograničena pojavom suštinske, unutrašnje (intrinsic, de novo) ili

  stečene (acquired) rezistencije: primarna rezistencija znači da se

  tumorski rast nastavlja tokom prve hormonske terapije iako tumor

  sadrži visoke nivoe E , dok stečena rezistencija podrazumeva da E

  tumori pokazuju hormonsku responzivnost, različitog stepena, ali

  da tumor, posle kraćeg ili dužeg vremena, izmiče kontroli

  hormonske terapije i nastavlja da raste.

  E signalni putevi čine složenu mrežu sa mnogo nivoa kontrole

  uključujući ekstenzivni “cross-talk” sa signalnim putevima različitih

  faktora rasta. Generalno, kompleks estrogen-ER aktivira ER-

  regulisane gene u klasičnom signalnom putu, ali nakon dugotrajne

  primene hormonske terapije može se razviti rezistencija sa

 • 30

  dvostruko usmerenim “cross-talk”-om između ER i receptora

  faktora rasta, pri čemu se membranski-vezani E udružuje sa

  receptorima fakotra rasta, i/ili IGFR ili EGFR/HER2 aktivacijom ili ER

  fosforilacijom. Modulacija ovih signalnih puteva različitim

  inhibitorima signalne transdukcje može prevazići rezistenciju na

  hormonsku terapiju. Zbog toga postoje jaki racionalni razlozi da se

  identifikuju mehanizmi koji leže u osnovi hormonske rezistencije,

  sa ciljem da se rezistencija prevaziđe i poboljša ishod pacijenata sa

  HR-pozitivnim karcinomom dojke.

  Mehanizmi za koje se pretpostavlja da su odgovorni za nastanak

  hormonske rezistencije su raznoliki i vrlo kompleksni:

  deregulacija različitih komponenti samog signalnog E puta,

  koja uključuje gubitak E ekspresije, posttranslacione

  modifikacije ER (fosforilacija, metilacija), deregulaciju ER

  koaktivatora (SRC)

  aktivacija signalnih puteva izmicanja koji obezbeđuju

  tumorima alternativne stimuluse za ćelijsku proliferaciju i

  preživljavanje –“cross-talk” između transdukcionih signalnih

  puteva može aktivirati estrogene receptore kada su

  konvencionalni E putevi blokorani ili inaktivirani: povećana

  ekspresija ili pojačani signali receptora tirozin kinaze vode

  aktivaciji različitih intraćelijskih puteva uključenih u prenos

  signala, proliferaciju i preživljavanje ćelije, obuhvatajući

 • 31

  receptore faktora rasta tirozin kinaze, receptor za humani

  epidermalni faktor rasta-2, receptor za epidermalni fakor

  rasta, fosfatidilinozitol 3-kinaza/AKT/mammalian target of

  rapamycin (PI3K/AKT/mTOR), mitogen aktiviranu kinazu

  (MAPK)/ERK, receptor za fibroblastni factor rasta, receptor za

  insulin-like faktor-1 rasta

  alteracije u ćelijskom ciklusu i apoptozi: E -pozitivne ćelije

  karcinoma dojke pokazuju veliku učestalost disregulacije

  ćelijskog ciklusa usled izmenjene ekspresije ključnih

  medijatora – povećana ekspresija ciklina D1, registrovana u

  ER-pozitivnim ćelijama karcinoma dojke, može omogućiti

  povećanu CDK4/ (cyclin-dependent kinase) aktivnost:

  estrogen indukuje ciklin D1-CDK4/6 aktivaciju, što vodi B

  fosforilizaciji i progresiji ćelijskog ciklusa

  modifikacije epigenetskih mehanizama, koje uključuju

  promene u ekspresiji gena usled histonske hipoacetilacije i

  disregulacije DN metilacije u promotor regionu važnih gena, i

  remodelovanje nukleozoma

  izmenjena ekspresija specifičnog mikro N (mi s) profila

  “Cross-talk”između ER signala i PI3K/AKT/mTOR puta

  doprinosi hormonskoj rezistenciji u metastatskom karcinomu

  dojke. Estrogen-zavisne ćelije oslanjaju se na mTO signale u

  svom rastu i izuzetno su osetljive na inhibiciju ovog signalnog

 • 32

  puta. Inhibicija mTOR obnavlja senzitivnost hormon-

  rezistentnih ćelija karcinoma dojke na endokrinu terapiju

  sprečavajući ligand-nezavisnu aktivaciju ER. Everolimus,

  potentni oralni mTOR inhibitor, pokazao je antitumorsku

  aktivnost u ranim fazama ispitivanja i randomizovanim

  kliničkim studijama. U studiji BOLE O-2 dodavanje

  everolimusa eksemestanu povećalo je efikasnost hormonske

  terapije u pacijenata sa HR-pozitivnim uznapredovalim

  karcinomom dojke posle progresije na nesteroidne inhibitore

  aromataze. Studija je postigla svoj primarni cilj u pogledu

  poboljšanja PFS primenom kombinovane terapije

  (everolimus/eksemestan) u odnosu na placebo granu (PFS,

  prema nezavisnoj proceni, 10,6 vs 4,1 meseca, HR 0,36, p<

  0,001).

  Nekoliko nedavno prezentovanih studija je istraživalo da li

  mutacije estrogenog receptora mogu biti odgovorne za rezistenciju

  na hormonsku terapiju, bilo de novo ili stečenu rezistenciju.

  Rezultati ovih studija su pokazali da su ESR1 mutacije nađene u

  tumorima pacijenata sa ER-pozitivnim metastatskim karcinomom

  dojke i da su ove mutacije generalno vodile hormonskoj

  rezistenciji, s tim da je tip mutacije određivao rezistenciju na

  različite hormonske agense (mutacije ligand-vezujućeg domena:

 • 33

  rezistencija na AI, potencijalno za primenu fulvestranta ili

  antiestrogena; genske translokacije: rezistencija na tamoksifen;

  genske amplifikacije: rezistencija na AI, potencijalno za primenu

  estradiola ili antiestrogena). Zatim, pokazano je da su ESR1

  mutacije retke u primarnim tumorima a da se obično registruju

  kod progresije bolesti i koreliraju sa većim brojem primenjenih

  hormonskih linija. Ova zapažanja, bar delimično, doprinose

  objašnjenju nastanka hormonske rezistencije u karcinomu dojke i

  mogu pomoći u individualnom terapiskjom pristupu.

  Nova, potencijalno efikasna strategija za prevazilaženje hormonske

  rezistencije u karcinomu dojke su istraživanja usmerena na

  mogućnost ciljanja CDK4/ kao nishodnih meta E signalnog puta

  u ER-pozitivnom karcinomu dojke. U studiji PALOMA-1 kombinacija

  inhibitora CDK4/ palbocikliba i letrozola pokazala je značajnu

  kliničku aktivnost u prvoj liniji u pacijenata sa E -pozitivnim, HER2-

  negativnim metastatskim karcinomom dojke, u odnosu na terapiju

  samo letrozolom (finalna analiza PFS 20,2 vs 10,2 meseca, HR 0,49,

  p= 0,0004). Na osnovu rezultata ove studije FDA je februara

  2015.godine odobrila registraciju palbocikliba u navedenoj

  indikaciji, a lek se trenutno ispituje u više studija faze III: P LOM -

  3 testira palbociklib sa letrozolom i fulvestrantom u metastatskom

  karcinomu dojke posle izostanka odgovora na predhodnu

  endokrinu terapiju, i PENELOPE-B ispituje palbociklib u kombinaciji

 • 34

  sa standardnom hormonskom terapijom u pacijenata sa HR-

  pozitivnim karcinomom dojke sa rezidualnom bolešću nakon

  neoadjuvantne hemioterapije i hirurgije. Pored palbocikliba,

  nekoliko kliničkih studija evaluira i druge CDK4/ inhibitore

  (abemaciklib MONARCH2, LEE011 MONALEESA2) u hormon-

  rezstentnom karcinomu dojke.

  Još jedan pretpostavljeni mehanizam hormonske rezistencije

  uključuje epigenetske modifikacije, koje mogu biti modulirane

  primenom agenasa kao što su inhibitori histon deacetilaze (HD C).

  Usled učestale detekcije epigenetskih alteracija u E -pozitivnom

  karcinomu dojke, agensi koji ciljaju ove promene su od velikog

  interesa. Studija ENCORE je evaluirala ulogu leka entinostat, HDAC

  inhibitora, u kombinaciji sa eksemestanom u terapiji

  postmenopauznih pacijentkinja sa karcinomom dojke čija bolest je

  progredirala na nesteroidne inhibitore aromataze. Pokazano je

  značajno poboljšanje PFS i OS primenom entinostata u poređenju

  sa placebom (OS 28.1 vs 19,8 meseci, HR 0,59, p=0,036).

  U toku su brojne kliničke studije koje istražuju načine da se iznađu

  nove efikasne terapijske opcije za pacijenate sa HR-pozitivnim

  metastatskim karcinomom dojke koji progredira na dostupne

  hormonske agense. Dalja istraživanja mehanizama rezistencije i

  razumevanje signalnih puteva i njihovog kompleksnog ukrštanja

  omogućiće identifikaciju novih meta i ciljanih agenasa usmerenih

 • 35

  na onkogene signalne puteve. Kombinovanje ovih savremenih

  agenasa sa sekvencijalnim hormonskim terapijama može doprineti

  prevazilaženju mehanizama hormonske rezistencije i boljem

  ukupnom ishodu metastatskog HR-pozitivnog karcinoma dojke.

  Literatura:

  1. Osborne CK, Schiff R. Mechanisms of endocrine resistance in breast

  cancer. Annu Rev Med 2011;62:233-247.

  2. García-Becerra R, Santos N, Díaz L et al. Mechanisms of resistance to

  endocrine therapy in breast cancer: focus on signaling pathways,

  miRNAs and genetically based resistance. Int J Mol Sci 2013;14:108-

  145.

  3. Dixon JM. Endocrine resistance in breast cancer. New J Sci 2014;

  Article ID 390618,27 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2014/390618

  4. Hayes EL, Lewis-Wambi JS. Mechanisms of endocrine resistance in

  breast cancer: an overview of the proposed roles of noncoding RNA.

  Breast Cancer Res 2015; 17:40. doi:10.1186/s13058-015-0542-y.

  5. Robinson DR, Wu YM, Vats P et al. Activating ESR1 mutations in

  hormone-resistant metastatic breast cancer. Nat Genet 2013;

  45:1446-1451.

  6. Li S, Shen D, Shao J et al. Endocrine-therapy-resistant ESR1 variants

  revealed by genomic characterization of breast-cancer-derived

  xenografts. Cell Rep 2013;4:1116-1130.

  http://dx.doi.org/10.1155/2014/390618

 • 36

  7. Alluri PG, Speers C, Chinnaiyan AM. Estrogen receptor mutations

  and their role in breast cancer progression. Breast Cancer Res 2014;

  16:494-502.

  8. Cancer Genome Atlas Network. Comprehensive molecular portraits

  of human breast tumours. Nature 2012;490:61-70.

  9. Miller TW, Hennessy BT, González-Angulo AM et al. Hyperactivation

  of phosphatidylinositol-3 kinase promotes escape from hormone

  dependence in estrogen receptor-positive human breast cancer. J

  Clin Invest 2010;120:2406-2413.

  10. Rugo HS, Keck S. Reversing hormone resistance: have we found the

  golden key? J Clin Oncol 2012;30:2707-2709.

  11. Ciruelos Gil EM. Targeting the PI3K/AKT/mTOR pathway in estrogen

  receptor-positive breast cancer. Cancer Treat Rev 2014; 40:862-871

  12. Baselga J, Campone M, Piccart Met al. Everolimus in

  postmenopausal hormone-receptor–positive advanced breast

  cancer. N Engl J Med 2012;366:520-529.

  13. Finn RS, Crown JP, Lang I et al: The cyclin-dependent kinase 4/6

  inhibitor palbociclib in combination with letrozole versus letrozole

  alone as first-line treatment of oestrogen receptor-positive, HER2-

  negative, advanced breast cancer (PALOMA-1/TRIO-18): A

  randomised phase 2 study. Lancet Oncol 2015;16:25-35.

  14. FDA approves Ibrance for postmenopausal women with advanced

  breast cancer.

  http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/

  ucm432871.htm.

  http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm432871.htmhttp://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm432871.htm

 • 37

  15. Yardley DA, Ismail-Khan RR, Melichar B et al. Randomized phase II,

  double-blind, placebo-controlled study of exemestane with or

  without entinostat in postmenopausal women with locally recurrent

  or metastatic estrogen receptor-positive breast cancer progressing

  on treatment with a nonsteroidal aromatase inhibitor. J Clin Oncol

  2013;31:2128-2135.

  16. Fu X, Creighton CJ, Biswal NC et al. Overcoming endocrine resistance

  due to reduced PTEN levels in estrogen receptor-positive breast

  cancer by co-targeting mammalian target of rapamycin, protein

  kinase B, or mitogen-activated protein kinase. Breast Cancer Res

  2014; 16:430. doi:10.1186/s13058-014-0430-x.

  17. Zhao M, Ramaswamy B. Mechanisms and therapeutic advances in

  the management of endocrine-resistant breast cancer. World J Clin

  Oncol 2014;10:248-262.

 • 38

  Mehanizam rezistencije na antitela: fokus na trastuzumab

  Zorica Tomasević Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

  Tratuzumab je promenio prirodni tok karcinoma dojke u ranim i

  odmaklim stadijumima bolesti kod bolesnica sa Her2 3+

  karcinomima [1,2].

  Prisustvo Her2 overekspresije (dokazane IHC metodama) ili

  amplifikacije Her2 gena (dokazane metodama in situ hibridizacije),

  osnovni je parametar za selekciju bolesnica kod kojih se može

  očekivati odgovor na trastuzumab. Mada u suštini, Her2 negativni

  nalaz ukazuje da nema šanse da se ostvari terapijski odgovor, dok

  pristutvo Her2 overekspresije ne može garantovati da će bolesnica

  sa takvim karcinomom dojke de facto i imati terapijski odgovor na

  trastuzumab.

  Relaps, odnosno progresija bolesti registruje se kod određenog

  procenta bolesnica nakon adjuvantne primene trastuzumaba

  odnosno u toku sistemske primene trastuzumaba

  Najlogičniji razlog za takav tok bolesti je rezistencija na

  trastuzumab .

 • 39

  Ipak, rezistenciju na trastuzumab je teško definisati jer jedan

  procenat bolesnica sa relapsom nakon adjuvantnog trastuzumaba,

  ipak ima terapijski odgovor na ponovnu primenu trastuzumaba u

  kombinaciji sa hemioterapijom. Isto važi i za bolesnice kod kojih u

  toku lečenja metastatskog Her2 3+ karcinoma dojke dođe do

  progresije bolesti.

  Do progresije najčešće dolazi u toku prve godine lečenja, ali ipak te

  bolesnice mogu imati koristi od nastavka trastuzumaba uz

  izmenjenu hemioterapiju [3]. Iako takvi ponovni odgovori nisu

  pravilo, ipak se ostvaruju te je očigledno da je pitanje rezistencije

  na trastuzumab kompleksno i nedovoljno razjašnjeno.

  Iz različitih ispitivanja zna se da oko 30 bolesnica sa metastatskim

  Her2 pozitivnm karcinomom dojke ima primarnu rezistenciju na

  trastuzumab a kod oko 70% bolesnica sa metastatskim Her2

  pozitivnim karcinomom dojke, nakon inicijalnog terapijskog

  odgovora, dolazi do progresije bolesti zbog sekundarne rezistencije

  na trastuzumab [4].

  Prema tome, pitanje rezistencije na trastuzumab kao i mogućnosti

  prevazilaženja rezistencije su od izuzetnog značaja u svakodnevnoj

  kliničkoj praksi.

 • 40

  Da bi se razumela rezistencija, ukratno će biti izneti podaci o

  mehanizmu dejstva trastuzumaba, koji i pored višegodišnje

  rutinske primene, nije u potpunosti jasan.

  Mehanizam dejstva trastuzumaba

  Kao najvažniji navodi se od antitela zavisna ćelijska citotoksičnost

  (antibody dependant cellular cytotoxicity- ADCC), aktiviranjem

  receptora na imunskim efektorskim, pre svega NK ćelijama. Kao

  rezultat tog dejstva, dolazi do razaranja Her 2 pozitivnih ćelija

  karcinoma dojke za koje je vezan trastuzumab [5].

  Trastuzumab inhibira proteolitički izavano “cepanje”

  ekstracelularnog dela Her2 receptora (EDC). Smanjenje prisustva

  ECD u cirkulaciji tokom primene trastuzumaba, povezano je sa

  boljim terapijskim odgovorom u nekoliko kliničkih studija [ ,7].

  Trastuzumab inihibra sprovođenje signala za rast i proliferaciju

  unutar ćelije prekidajući PI3K/ kt signailni put uz istovremenu up-

  reguilaciju PTEN. Time ćelije postaju osetljive na signale apoptoze

  [8].

  Inhibicija angiogeneze takođe predstavlja jedan od načina

  antitumorskog dejstva trastuzumaba [9].

 • 41

  Potencijalni mehanizmi rezistencije na trastuzumab

  Kako trastuzumab dejstvo ostvaruje vezivanjem za ekstracelularni

  deo Her2 receptora, svaka promena u konfiguraciji samog

  receptora ometaće vezivanje a time i dejstvo trastuzumaba.

  “Truncated” forma Her2 receptora (p95HER2)

  “Truncated” (“skraćen, zaravljen”) forma receptora podrazumeva

  da receptor nema ekstracelularni deo. Tako izmenjen receptor

  nema vezno mesto za trastuzumab a kada trastuzumab ne može

  da se veže ne može ni da ostvari dejstvo. Karcinom dojke sa

  ovakvom formom Her2 receptora ima agresivniji tok [10].

  Aberantno sprovođenje signala

  Iako trastuzumab može dase efikasno veže i blokira Her2 receptor,

  kod nekih karcinoma dojke postoje genetske aberacije koje

  omogućavaju aberantno sprovođenje signala za rast i proliferaciju.

  Time se praktično anulira efekat trastuzumaba. To su inače česte

  genetske promene a najčešće se radi o PTEN deleciji. PTEN je

  tumor supresor gen i u njegovom odsustvu signali preko PIK3 se

  neometano sprovode, jer najčešće postoji i aktivirajuća mutacija

  koja ovaj signalni put održava stalno aktivnim. Tumori kod kojih

  postoji PTEN delecija/mutacija imaju slabiji odgovor na

  trastuzumab [11].

 • 42

  Kompenzatorna aktivacija paralelnih signalnih puteva

  Kod nekih tumora, tokom primene trastuzumaba može doći do

  aktiviranja alternativnh signalnih puteva. Time se anulira dejstvo

  ostvareno primenom trastuzumaba. lternativni putevi najčešće

  podrazumevaju aktivaciju IGFIR i Her3 receptora. Aktivacija IGFIR

  inače je prva opisana kao mogući uzrok nastanka rezistencije na

  trastuzumab. Pertuzumab koji sprečava dimerizaciju Her2 i Her3

  svakako predstavlja potentnu terapijsku opciju u navednom slučaju

  [12].

  “Prepreka” na Her2 receptoru

  U ovom slučaju receptor je očuvane konfiguracije, ali je vezivanje

  trastuzumaba ometeno prisustvom mucina 4 (MUC4). Kod nekih

  tumora postoji overekspresija MUC4 dokazana na ćelijskim

  linijama koje su rezistentne na trasatuzumab [13].

  Važno je napomenuti da se ništa od navedenog ne primenjuje u

  kliničkoj praksi u cilju bolje selekcije bolesnica za anti Her 2

  terapiju.

  Ni kod jedne bolesnice sa dokazanom Her2 overekspresijom ne

  sme se uskratiti primena trastuzumaba ukoliko nema

  kontraindikacija za njegovu primenu.

 • 43

  Sažetak

  Metastatski karcinom dojke i dalje je neizlečiva bolest, uglavnom

  zbog razvoja rezistencije na onkološku terapiju. i pored činjenice

  da kod nekih bolesnica terapijski odgovori mogu biti zaista

  dugotrajni, rezistencija na bilo koju terapijsku opciju

  (hemio/hormono/antiHer2) je samo pitanje vremena.

  I pored visoke efikasnosti i revolucionarnog doprinosa

  trastuzumaba u lečenju Her2 pozitivnog karcinoma dojke bez

  obzira na stadijum bolesti, trastuzumab ipak nije efikasan kod svih

  bolesnica zbog primarne ili sekundarne (stečene) rezistencije.

  Čak i kod progresije bolesti zbog primarne ili sekundarne

  rezistencije na trastuzumab, Her2 overeksprimirani receptor ostaje

  važan za dalju progresiju karcinoma dojke, te je dodatna anti Her2

  terapija neophodna.

  Dugi niz godina trastuzumab je bio jedina anti Her2 terapija ali od

  pre izvesnog vremena nekoliko novih anti Her2 terapijskih opcija i

  kombinacija je postalo dostupno čime se može prevazići

  rezistencija:

  lapatinib, kombinacija trastuzumaba sa lapatinibom, konjugat

  trastuzumaba sa hemioterapijskim agensom TDM-1, kao i

  monklonsko antitela koje sprečava dimerizaciju Her2 i Her3

  receptora, pertuzumab.

 • 44

  Nažalost, u našoj zelji trenutno je dostupan samo lapatinib, čija

  kombinacija sa trastuzumabom kod nas nije dozvoljena.

  Literatura:

  1. Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, et al. Use of chemotherapy plus

  a monoclonal antibody against HER2 for metastatic breast cancer

  that overexpresses HER2. N Engl J Med 2001;344:783-792.

  2. Romond EH, Perez EA, Bryant J, et al. Trastuzumab plus adjuvant

  chemotherapy for operable HER2-positive breast cancer. N Engl J

  Med 2005;353:1673-1684.

  3. Tripathy D, Slamon DJ, Cobleigh M, et al. Safety of treatment of

  metastatic breast cancer with trastuzumab beyond disease

  progression. J Clin Oncol 2004;22:1063-1070.

  4. Arribas J, Baselga J, Pedersen K, Parra-Palau JL. P95HER2 and breast

  cancer. Cancer Res 2011;71(5):1515–1519.

  5. Spector NL, Blackwell KL. Understanding the mechanisms behind

  trastuzumab therapy for human epidermal growth factor receptor

  2-positive breast cancer. J Clin Oncol 2009;27(34):5838–5847.

  6. Fornier MN, Seidman AD, Schwartz MK, et al. Serum HER2

  extracellular domain in metastatic breast cancer patients treated

  with weekly trastuzumab and paclitaxel association with HER2

  status by immunohistochemistry and fluorescence in situ

  hybridization and with response rate. Ann Oncol 2005;16(2):234–

  239.

 • 45

  7. Kostler WJ, Schwab B, Singer CF et al. Monitoring of Serum Her-

  2/neu Predicts Response and Progression-Free Survival to

  Trastuzumab-Based Treatment in Patients with Metastatic Breast

  Cancer. Clin Cancer Res 2004;10(5):1618–1624.

  8. Nagata Y, Lan KH, Zhou X et al. PTEN activation contributes to tumor

  inhibition by trastuzumab, and loss of PTEN predicts trastuzumab

  resistance in patients. Cancer Cell 2004;6(2):117–127.

  9. Klos KS, Zhou X, Lee S et al. Combined trastuzumab and paclitaxel

  treatment better inhibits ErbB-2-mediated angiogenesis in breast

  carcinoma through a more effective inhibition of Akt than either

  treatment alone. Cancer 2003;98(7):1377–1385.

  10. Sperinde J, Jin X, Banerjee J et al. Quantization of p95HER2 in

  paraffin sections by using a p95-specific antibody and correlation

  with outcome in a cohort of trastuzumab-treated breast cancer

  patients. Clin Cancer Res 2010;16(16):4226–4235.

  11. Razis E, Bobos M, Kotoula V et al. Evaluation of the association of

  PIK3CA mutations and PTEN loss with efficacy of trastuzumab

  therapy in metastatic breast cancer. Breast Cancer Res Treat

  2011;128(2):447–456.

  12. Lee-Hoeflich ST,Crocker L, Yao E et al. A central role for HER3 in

  HER2-amplified breast cancer: implications for targeted therapy.

  Cancer Res 2008;68(14):5878–5887.

  13. Nagy P, Friedlander E, Tanner M et al. Decreased accessibility and

  lack of activation of ErbB2 in JIMT-1, a Herceptin resistant, MUC4-

  expressing cancer cell line. Cancer Res 2005;65(2):473–482.

 • 46

  Mehanizmi rezistencije na TKI: fokus na lapatinib

  Suzana Vasović Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

  HE 2 pozitivni karcinom dojke, koji se javlja sa učestalošću od 15-

  23 , karakteriše genska mutacija HE 2 gena sa posledičnom

  overekspresijom HER2 proteina, koji uzrokuje aktivaciju signalnih

  puteva koji stimulišu proliferaciju i preživljavanje maligne ćelije i

  uzrok su agresivnog kliničkog toka i kraćeg preživljavanja. Ciljana,

  targetovana anti HE 2 terapija, izmenila je klinički tok ovog

  podtipa karcinoma dojke, i danas je standard u lečenju svih

  stadijuma HER2 pozitivnog karcinoma dojke.

  U kliničkoj praksi, postoji problem rezistencije na anti HE 2

  terapiju, bilo izostanak odgovora na anti-HER2 terapiju (de novo

  rezistencija) ili progresija nakon prethodnog terapijskog odgovora

  (stečena rezistencija).

  Lapatinib, selektivni mali molekul koji inhibira receptornu tirozin-

  kinazu HE 2 i HE 1 receptora (takozvanu unutrašnju jedinicu),

  danas je u kombinaciji sa kapecitabinom, standard u lečenju HE 2

  pozitivnog metastatskog karcinoma dojke koji je progredirao na

  trastuzumab baziranu prvu liniju terapije. Efikasnost lapatiniba je

  ograničena obzirom na razvoj stečene rezistencije koja se tipično

 • 47

  razvija u periodu od 12 meseci od početka primene. Nasuprot

  rezistencije koja se razvija kod drugih vrsta inhibitora receptorne

  tirozin kinaze (erlotinib, gefitinib) kod kojih je rezistencija posledica

  mutacije targetovanog receptora, stečena rezistencija na lapatinib

  posledica je aktivacije mehanizama preživljavanja maligne ćelije

  kao posledice inhibicije HER2 kinazne aktivnosti. Inhibicija PI3K-

  AKT (fozfaditilinozitol 3 kinaze-akt) signalnog puta uzrokuje

  neželjenu kompenzatornu aktivaciju faktora preživljavanja poput

  survivina i XIAP-a, kao i aktivaciju FOXO3A, transkripcionog faktora,

  koji je odgovoran za aktivaciju ER (estrogen receptor) signalnog

  puta. Survivin i XIAP, pripadaju familiji proteina, inhibitora

  apoptoze. Lapatinib, ali ne i trastuzumab, uzrokuje down regulaciju

  survivina i XIAP-a, jedan od najznačajnijih mehanizama

  antitumorskog dejstva lapatiniba. S druge starne, dolazi do

  aktivacije FOXO3 i povećane ekspresije estrogenog receptora i

  njegovih genski regulisanih proteina, Na taj način aktivira se

  kompenzatorni novi put ćelijskog preživljavanja, te se sada u

  rezistentnom klonu eksprimira ne samo HE 2 već i E .

  Eksperimentalni podaci ukazuju da kada se u kulturi lapatinib-

  rezistentnih ćelija, primarno neosetljivih na antiestrogenu terapiju

  fulvestrantom, primeni kombinovano lapatinib sa antiestrogenim

  agensima poput fulvestranta ili inhibitora aromataze -letrozola,

  maligne ćelije postanu apoptotične. Lapatinib-rezistentne ćelije

 • 48

  nisu u potpunosti izgubile HER2 signalni put, već su razvile dodatnu

  ko- zavisnost između HER2 i ER signalnih puteva. Ovakvi rezultati

  daju osnovu za kombinovanu primenu lapatiniba i antiestrogene

  hormonske terapije, koja se sada testira u kliničkim studijama u

  neoadjuvantnom lečenju, ali i u lečenju metastatskog HER2/ER

  pozitivnog karcinoma dojke.

  Eksperimentalni podaci ukazuju da postoji i novi mehanizam

  rezistencije na lapatinib, aktivacija AXL receptora, sa tirozin

  kinazom unutrašnjom jedinicom, koja je u bliskoj povezanosti sa

  MET-om i sa ekstracelularnim domenom za koji se najverovatnije

  vezuju neuralni ćelijski adhezivni molekuli. Overekspresija XL

  receptora je prediktor loše prognoze i invazivnosti humanih

  karcinoma i nađena je ne samo u karcinomu dojke već i karcinomu

  debelog creva, jednjaka, štitaste žlezde, jajnika, želuca, bubrega,

  pluća i CNS (gliomima). Smatra se i da je XL overekspresija

  odgovorna za razvoj rezistencije na različite tipove antikancerske

  terapije. U lapatinib-rezistentnom klonu ćelija, HE 2+, E +, P +

  pranađena je povećana ekspresija AXL receptora kao novog

  mehanizma razvoja rezistencije na lapatinib i trastuzumab. U

  lapatinib-rezistentnom klonu inhibicija AXL kinaze novim lekom,

  multikinaznim inhibitorom koji targetuje AXL, MET i VEGFR

  (foretinib: GSK 1363089) obnovljena je senzitivnost na lapatinib i

  trastuzumab. ER deprivacija ili blokada takođe obnavlja osetljivost

 • 49

  na lapatinib, i to na taj način što down-regulacijom snižava XL u

  tim ćelijama. Ovi podaci o intereakciji (crosstalk) između ER, AXL, i

  HER familije receptora pružaju značajne informacije i podržavaju

  klinički razvoj primene kombinovane terapije u lečenju HE 2

  pozitivnog karcinoma dojke.

  Literatura:

  1. Chen FL, Xia W, Spector NL. Acquired Resistance to Small Molecule

  ErbB2 Tyrosine Kinase Inhibitors. Clin Cancer Res 2008;(21):6730-

  6735.

  2. Liu L, Gregor J, Shi H et al. Novel Mechanism of Lapatinib Resistance

  in HER2-Positive Breast Tumor Cells: Aktivation of AXL. Cancer Res

  2009;69(17):6871-6878.

  3. Charial MSN, Crown J, Hennessy BT. Overcoming resistance and

  restoring sensitivity to HER2-targeted therapies in breast cancer.

  Annals of Oncology 2012;23(12):3007-3016.

 • 50

  Specifični podtipovi raka dojke: trostruko

  negativni rak dojke

 • 51

  Hemioterapija trostruko negativnog karcinoma dojke: da li je bolje dodavanje platinskih derivata i zašto?

  Zafir Murtezani KBC Bežanijska Kosa, Beograd

  Trostruko negativni (eng triple negative) rak dojke karakterišu

  tumori koji ne ispoljavaju receptor estrogena (ER), receptor

  progesterona (P ) i receptor HE 2 gena, predstavljaju značajni

  klinički izazov jer ovi kanceri ne reaguju na endokrinu terapiju i

  druge dostupne ciljane agense. Čine ga 10-20% pacijentkinja. Ovi

  tumori povezani sa kraćim srednjim vremenom do recidiva i smrti.

  Zbog toga je važno identifikovati prognostičke faktore i markere da

  bi pouzdano izvojili grupe sa visokim i niskim rizikom u okviru

  trostruko negatvnih tumora, a radi različitog pristupa lečenju.

  Trenutno ne postoji jasno definisan dokazani agens koji ciljano

  deluje kod trostruko negativne bolesti.

  Neka ispitivanja ukazuju da primena neoadjuvantne terapije može

  da bude dobra opcija za žene sa trostruko negativnim rakom dojke.

  Hemoterapija je i dalje oslonac lečenja trostruko negativnog raka

  dojke, ali njena ograničenja treba da se prevaziđu u narednih

  nekoliko godina. Sadašnje strategije za lečenje uključuju

  antracikline, taksane, iksabepilone, platinu i biološke agense. U

 • 52

  skorije vreme, inhibicija EGF predložena je kao terapijska mera u

  trostruko negativnoj bolesti, sa mešovitim rezultatima. gensi koji

  deluju preko poli (ADP-riboza) polimeraze i androgeni su takođe

  predloženi, ali rezulti ovih ispitivanja se tek očekuju.

  Novije studije pokazuju patološki kompletan odgovor u ranom

  stadijumu trostruko negativnog raka dojke kada se Karboplatin

  doda standardnoj hemioterapiji sa antraciklinima i taksanima.

  Dve randomizovane studije faze II sa neoadjuvantnom

  hemioterapijom, GeparSixto i CALGB (Cancer and Leukemia Group

  B) 40603 (Alliance) prijavile su da je patološki kompletan odgovor

  bio oko 15 veći kada se karbplatin doda antraciklinima i

  taksanima.

  GeparSixto je randomzivao pacijetkinje sa trostrukonegativnim

  karcinomom da dobijaju nedeljni Paklitaksel i lipozomalni

  doksorubicin sa ili bez nedeljnog davanja Karboplatine, tokom 18

  nedelja. Pacijenti su takođe dobijali Bevacizumab. Stopa

  patološkog kompletnog odgovora pacijenata bila je značajno veća

  u grupi koja je primala Karboplatinu (53,2% protiv 36.9%; P= .005).

  C LGB 40 03 ( lliance), takođe pokazuje veću stopu patološkog

  kompletnog odgovora u fazi II i III TNBC sa dodavanjem

  Karboplatine (jednom svake tri nedelje četiri ciklusa) paklitakselu i i

 • 53

  dose dense doksorubicinu i ciklofosfamidu. (54% protiv 41%; P=

  .0029).

  Žene u II i IIIa stadijumu sa HE -2 negativnim karcinomom dojke

  tretirane su neoadjuvantnom hemioterapijom sa Paklitakselom u

  nedeljnom režimu i Karboplatinom, nakon toga HT u sastavu FEC,

  pokazalo se da imaju značajno bolji patološki kompletan odgovor u

  poređenju sa pacijentkinjama koje su primale istu hemioterapju

  bez Karboplatine. Od 181 pacijentkinje, 75 su imale trosturko

  negativni karcinom (Tamura i saradnici).

  Dodavanje Karboplatine Docetaxelu u neoadjuvantnom režimu, 32

  od 49 pacijentkinja sa trostruko negativnim karcinomom dojke

  ( 5 ) postiglo je patološki kompletan odgovor na primenjenu

  hemioterapiju, uključujući i 22 od 3 pacijentkinja ( 1 ) sa B C 1

  i 2 wild type bolešću i 10 od 13 pacijentkinja (77 ) sa B C

  mutacijom (Sharma i saradnici).

  Takođe, pokazano je da B C status utiče na sistemski odgovor na

  hemiterapiju kod trostruko negativnog raka dojke. Viši stepen

  patološkog kompletnog odgovora imale su pacijentkinje sa

  genetskim mutacijama i one sa porodičnom istorijom raka dojke.

  Žene sa trostruko negativnim rakom dojke su pod većim rizikom od

  recidiva za svaku fazu raka dojke, pa je jasno da moramo poboljšati

  sistemsku terapiju. Postoje jasni podaci od benefita u dodavanju

 • 54

  platine u neaoadjuvantnom režimu. Dugoročna korist od

  dodavanje platinskih derivata još uvek nije poznata, a podaci

  vezani za preživljavanje se iščekuju.

 • 55

  Biološka terapija kod trostruko negativnog karcinoma dojke: PARP inhibitori i antiangiogenezna terapija - napušteno ili ne?

  Ivana Božović-Spasojević Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

  Trostruko negativni ili tzv. triple-negative karcinom dojke (TNKD)

  čini oko 15 svih fenotipova karcinoma dojke i karakteriše se

  odsustvom ekspresije receptora za estrogen (ER) i progesteron

  (PR), kao i odsustvom ekspresije humanog epidermalnog faktora

  rasta 2 (HE 2) receptora. TNKD čini heterogena grupa tumora sa

  zajedničkom karakteristikom veoma agresivne prirode i toka

  bolesti, visokom stopom relapsa bolesti kao i kraćim

  preživljavanjem u poređenju sa ostalim podtipovima KD.

  Za razliku od hormon receptor pozitivnog ili HER2 pozitivnog KD,

  kod TNKD nemamo još uvek klinički primenjivu targetovanu ili

  ciljanu terapiju, što čini da je hemioterapija (CT) jedina terapijska

  opcija. U metastaskom pristupu, nakon prve ili druge linije CT

  klinički značajni odgovori su retki, a medijana preživljavanja je

  manja od godinu dana uprkos agresivnom sistemskom lečenju. Iz

  tog razloga identifikacija molekularnih meta je kritična za

  unapređenje preživljavanja ovih pacijenata. Međutim, brojne

  studije genske ekpresije su pokazale izrazitu heterogenost TNKD,

 • 56

  kako intratumorsku tako i intertumorsku, i praktično nemogućnost

  izolovanja jedne jedine alteracije koja je opšte prisutna kod svih

  podtipova TNKD. Nedavno je Lehmann i autori (1) analizirao profil

  genske ekspresije TNKD i potvrdio značajnu heterogenost ove

  grupe tumora uspevši da izoluje različitih molekularnih podtipova

  unutar TNKD: dva basal-like podtipa (BL1 i BL2),

  imunomodulatorni, mezenhimalni, mezenhimalni stem-like i

  luminal androgen receptor podtip. azumljivo je stoga zašto su

  dosadašnji napori kroz brojne kliničke studije na TNKD, definišući

  ovaj fenotip samo na osnovu imunohistohemijskog profila, i

  ispitujući samo određeni receptor ili molekularni put tzv. pathway,

  pokazali skromne rezultate.

  Uzajamni odnos između mutacija u B C genu i TNKD je odavno

  poznat. Postoji fenotipska i molekularna sličnost između B C

  udruženih KD i sporadičnih TNKD, dok 10 do 20 TNKD (do 5

  svih KD) nosi germinativne BRCA mutacije. Sa druge strane

  somatski BRCA1 homologo-rekombinantni defekti mogu biti

  prisutni u preko 50 TNKD. Takođe, oko 70 B C 1 mutiranih i

  20% BRCA2 mutiranih KD klinički odnosno imunohistohemijski se

  prezentuju kao TNKD.

  B C geni igraju važnu ulogu u održavanju stabilnosti DNK

  posredujući u homologo-rekombinantnom mehanizmu obnavljanja

  DNK. B C deficijentni tumori mnogo više zavise od poly-AD-

 • 57

  ribose polymerase (PARP) koja takođe posreduje u obnavljanju

  DNK, s obzirom na to da je kod ovih pacijenata homologo-

  rekombinantni mehanizam obnove već poremećen te su P P

  enzimi kritični za obnavljanje pokidanih lanaca DNK. Upravo

  inhibicija PARP enzima dovodi do hromozomske nestabilnosti,

  ćelijskog aresta i posledične apoptoze odnosno vodi ka visoko

  selektivnoj toksičnost posebno kod B C 1 i B C 2 mutiranih

  tumora – koncept poznat pod nazivom synthetic lethality (5). PARP

  inhibitori su najviše ispitivani kod pacijenata sa KD i BRCA

  mutacijom s obzirom na to da je KD najčešća manifestacija bolesti

  kod nosilaca ovih mutacija, ali i kod TNKD uzevši u obzir genotipsku

  i fenotipsku sličnost sa B C deficijentnim tumorima.

  Brojne kliničke studije faze 2 koristeći P P inhibitor inaparib kod

  pacijenata sa metastaskim BRCA deficijentnim TNKD su pokazale

  impresivne odgovore ( ), pa ipak uspeh nije ponovljen kroz kliničku

  studiju faze 3 (7). Objašenjenje je potraženo u činjenici da olaparib

  nema profil tipičnog P P inhibitora, te su dalja istraživanja

  nastavljena sa drugim predstavnicima iz grupe PARP inhibitora.

  Nedavno su predstavljeni rezultati i-SPY 2 studije koja je kod visoko

  rizičnih pacijenata, shodno MammaPrint testu ( gendia Inc., Irvine,

  Calif), sa TNKD poredila efekat CT paklitakselom sekvencijalno sa

  antraciklinskom terapijom u odnosu na istu terapiju uz dodatak

  karboplatine i PARP inhibitora velapariba. Rezultati ove studije su

 • 58

  pokazali da je pCR u grani sa samo CT svega 26% dok je u grani sa

  CT uz karboplatinu i velaparib taj odgovor iznosio 52% (8). I pored

  značajnih rezultata P P inhibitori danas nisu standard u lečenju

  TNKD niti B C mutiranih KD uzevši u obzir činjenicu da

  sprovedene studije imale malu i heterogenu grupu pacijenata sa

  KD. Pa ipak, na osnovu dosadašnjih podataka najimpresivniji

  rezultati su dobijeni u grupi pacijenata sa BRCA mutiranim KD. Iz

  tog razloga nedavno je inicirana nova klinička studija pod nazivom

  OlympiA (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02032823) kod visoko

  rizičnih pacijenata sa mutacijom BRCA gena koja u adjuvantnom

  pristupu kod pacijenata čiji su tumori bili veći od 2.5cm i/ili nodus

  pozitivni, kao i kod pacijenata sa značajnom rezidualnom bolešću

  nakon sprovedene neoadjuvante terapije taxanima i

  antraciklinima, primenjuje PARP inhibitor olaparib kao adjuvantnu

  terapiju održavanja u trajanju od godinu dana. Iniciranje ovakve

  studije je u najmanju ruku neuobičajeno i kosi se sa dosadašnjom

  praksom s obzirom na to da nemamo rezultate velikih kliničkih

  studija faze 3 u metastatskom pristupu koje bi dokazale efikasnost

  i bezbednost primene PARP inhibitora.

  Podtipovi TNKD su bogato vaskularizovani tumori sa uglavnom

  visokom ekspresijom vaskularnog endotelnog faktora rasta tzv.

  VEGF što je poslužilo kao osnova za ispitivanje antiangiogeneznih

  agenasa u ovoj podgrupi KD. Iako su kliničke studije u

 • 59

  metastatskom KD pokazale ohrabrujuće rezultate sa primenom

  bevacizumaba (9), BEATRICE studija(10) koja je ispitivala dodatak

  bevacizumaba adjuvantnoj CT kod pacijenata sa TNKD nije

  potvrdila značajnu razliku u preživljavanju bez bolesti (H =0. 7;

  3god. DFS 82.7% CT vs 83.7% CT plus bevacizumab, p 0.18)(10).

  Novembra 2011.god američka agencija za hranu i lekove tzv. FD

  odlučila je da povuče odobrenje upotrebe bevacizumaba za

  metastatski karcinom dojke s obzirom na malu kliničku korist i

  potencijalnu ozbiljnu toksičnost.

  Primena antiangiogeneznih agenasa u kombinaciji sa standarnom

  CT sa ili bez dodatka platinskih derivata danas se posebno ispituje i

  u neoadjuvantnom pristupu. Tako je nedavno GeparSixto studija

  pokazala da dodatak karboplatine neoadjuvantnoj terapiji u

  sastavu paklitaksel, antraciklin i bevacizumab dovodi do

  poboljšanja u patološkom kompletnom odgovoru sa 37.9 na

  53.2% u podgrupi pacijenata sa TNKD (2). Korelativna analiza

  biomarkera u istoj studiji je pokazala da germinativna mutacija

  B C 1/2 gena uz pozitivnu porodičnu anamnezu o KD ili

  karcinomu ovarijuma, može izdvojiti podgrupu pacijenata koja je

  imala najveću korist od dodavanja platine i čiji je procenat

  postignutih pCR iznosio do 63.6% (3). Randomizovan studija faze 2,

  CALGB40603, koja je uključila 454 pacijenata sa stadijumom II i III

  TNKD, ispitivala je dodatak karboplatine i/ili bevacizumaba

 • 60

  nedeljnom neoadjuvantnom paklitakselu praćenim

  doksorubicinom i ciklofosfamidom. Studija je pokazala značajnu

  korist od dodavanja karboplatine standardnoj hemioterapiji koja se

  ogledala u značajno boljem pC bilo samo u dojci (pC - 46%-60%)

  ili u dojci i aksili (pCR- 41%-54%), s tim da je korist od karboplatine

  bila nezavisna od dodavanja bevacizumaba, uz značajno veću

  toksičnost (4). Klinička neefikasnost bevacizumaba u KD delimično

  se može objasniti činjenicom da se bevacizumab specifično vezuje

  sa VEGF-A receptor i time ne dovodi do kompletne blokade svih

  potencijalnih liganada za VEGF, te su danas u toku kliničke studije

  faze 3 koje ispituju novije VEGF 2 blokatore poput ramucirumaba

  kompletnog blokatora VEGF receptora(11).

  Impresivna heterogenost TNKD zahteva bolju selekciju pacijenata,

  koja ne mora biti velika ali mora biti precizno i jasno definisana, za

  buduća klinička istraživanja koja konačno mogu pružiti nove i bolje

  terapijske opcije od CT koja ostaje jedini standrad u lečenju ove

  grupe pacijenata.

 • 61

  Literatura:

  1. Lehmann BD, Bauer JA, Chen X, et al. Identification of human triple-

  negative breast cancer subtypes and preclinical models for

  selec¬tion of targeted therapies. J Clin Invest 2011;121(7):2750–

  2767.

  2. Von Minckwitz G, Schneeweiss A, Salat C, et al. A randomized phase

  II trial investigating the addition of carboplatin to neoadjuvant

  therapy for triple-negative and HER2-positive early breast cancer

  (GeparSixto) [abstract]. J Clin Oncol 2013;31(suppl). Absract 1004

  3. von Minckwitz G, Hahnen E, Fasching PA, et al: Pathological

  complete response (pCR) rates after carboplatin-containing

  neoadjuvant chemotherapy in patients with germline BRCA (gBRCA)

  mutation and triple-negative breast cancer (TNBC): Results from

  GeparSixto. ASCO Annual Meeting. Abstract 1005.

  4. Sikov WM, Berry DA, Perou CM, et al. Impact of the addition of

  carboplatin (Cb) and/or bevacizumab (B) to neoadjuvant weekly

  paclitaxel (P) followed by dose-dense AC on pathologic complete

  response (pCR) rates in triple-negative breast cancer (TNBC): CALGB

  40603 (Alliance). Paper presented at: The 2013 San Antonio Breast

  Cancer Symposium; December 10-14, 2013;San Antonio, Texas.

  Abstract S5-01.

  5. Lord CJ, Garrett MD, Ashworth A. Targeting the double-strand DNA

  break repair pathway as a therapeutic strategy. Clin Cancer Res

  2006;12:4463-4468.

 • 62

  6. Tutt A, Robson M, Garber JE, et al. Oral poly(ADP-ribose)

  polymerase inhibitor olaparib in patients with BRCA1 or BRCA2

  mutations and advanced breast cancer: a proof-of-concept trial.

  Lancet 2010;376:235-244.

  7. O’Shaughnessy J, Schwartzberg LS, Danso M , et al.

  randomizedphase III study of iniparib (BSI-201) in combination with

  gemcitabine/carboplatin (G/C) in metastatic triple-negative breast

  cancer (TNBC) [abstract]. J Clin Oncol 2011;29(suppl). Abstract 1007.

  8. Rugo HS, Olopade O, DeMichele A, et al. Veliparib/carboplatin plus

  standard neoadjuvant therapy for high-risk breast cancer: first

  efficacy results from the I-SPY 2 trial. Paper presented at: The 2013

  San Antonio Breast Cancer Symposium; December 10-14, 2013; San

  Antonio, Texas. Abstract S5-02.

  9. Miller K, Wang M, Gralow J, et al. Paclitaxel plus bevacizumab versus

  paclitaxel alone for metastatic breast cancer. N Engl J Med

  2007;357(26):2666–2676.

  10. Cameron D, Brown J, Dent R, et al. Adjuvant bevacizumab-

  containing therapy in triple-negative breast cancer (BEATRICE):

  primary results of a randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol

  2013;14(10):933–942.

  11. Phase III study of docetaxel + ramucirumab or placebo in breast

  cancer. In: ClinicalTrials.gov [website on the Internet]. Bethseda,

  MD: US National Library of Medicine.

 • 63

  Specijalno predavanje

 • 64

  Prevencija i lečenje emeze uzrokovane hemioterapijom

  Snežana Bošnjak Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

  Mučnina i povraćanje simbolizuju neželjena dejstva hemioterapije

  i, uprkos velikom napretku u prevenciji, i dalje su neželjeno dejstvo

  koga se pacijenti najviše plaše i koje bi najradije želeli da izbegnu.

  Posladnjih 25 godina ostvaren je veliki napredak u kontroli

  emetogenosti hemioterapije (engl. chemotherapy induced nausea

  and vomiting, CINV). Intenzivna istraživanja doprinela su boljem

  razumevanju patofiziologije CINV, klasifikovani su antineoplastični

  lekovi prema težini CINV i obrascu povraćanja, definisani su faktori

  rizika za ispoljavanje CINV i objavljeni su vodiči sa smernicama za

  kliničku praksu. Emetogenost hemioterapije ispoljava se kao

  akutna, odložena ili anticipatorna. Cilj prevencije CINV je potpuna

  zaštita od mučnine i povraćanja posle hemioterapije (0-120h).

  Uopšte uzev, prevencija povraćanja je efikasnija od prevencije

  mučnine, naročito odložene mučnine.

  Najvažniji faktor za ispoljavanje CINV jeste emetogenost

  antineoplastičnih lekova i njome se treba rukovoditi kada se

  planira antiemetička zaštita. Najemetogeniji lekovi su cisplatin kao

  i kombinacija antraciklina i ciklofosfamida koji osim visoke

 • 65

  incidence CINV izazivaju i tzv. odloženu emezu. Među umereno

  emetogenim lekovima, odloženu emezu izazivaju doksorubicin,

  epirubicin, karboplatin kao i oksaliplatin (FOLFOX, ali ne i

  irinotekan (FOLFIRI). Određene karakteristike pacijenta kao što su

  ženski pol, starost do 50 godina, izražena mučnina i povraćanje u

  trudnoći, izražena anksioznost povećavaju rizik, dok zloupotreba

  alkoholnih pića, smanjuje rizik za nastanak CINV.

  Tri najvažnije kategorije antiemetika su: antagonisti 5-HT3

  receptora za serotonin (tzv. setroni), antagonisti NK1 receptora za

  supstancu P (aprepitant, fosaprepitant) i kortikosteroidi (na prvom

  mestu deksametazon). Ovi lekovi se koriste u kombinacijama (tzv.

  antiemetički protokoli) ili sami (deksametazon) u zavisnosti od

  emetogenosti hemioterapije (visoka, umerena, niska ili minimalna

  emetogenost) i faze CINV (akutna, odložena), a u skladu sa

  savremenim preporukama iz antiemetičkih vodiča ( SCO 2011,

  MASCC/ ESMO 2013, CCO 2013, NCCN 2014). Među lekovima prve

  generacije sterona nema razlike u efikasnosti kada se koriste u

  preporučenim dozama. Palonosetron (5HT-3 antagonost druge

  generacije) je efikasniji od setrona prve generacije naročito u

  prevenciji odložene emeze sa potencijalno boljom podnošljvošću

  (ne produžava QTc interval) i prepručuje se kao setron izbora za

  prevenciju CINV kod umereno emetogene hemioterapije.

  Uvođenje u terapiju antagonista NK1 receptora (aprepitant i

 • 66

  fosaprepitant) značajno je unapredilo prevenciju i akutne i

  odložene CINV. prepitant ili fosaprepitant su sastavni deo

  antiemetičkih protokola za prevenciju CINV posle hemioterapije

  cisplatinom, odnosno protokola koji sadrže kombinaciju

  antraciklina i ciklofosfamida. Smernice NCCN (2014) preporučuju

  antiemetički protokol koji sadrži antipsihotik olanzapin kao

  alternativu aprepitantu za prevenciju CINV posle visoko i umereno

  emetogene hemioterapije i olanzapin sam kao interventnu

  antiemetičku terapiju u slučaju nekontrolisane mučnine i

  povraćanja (engl. breakthrough emesis).

  Najnovija istraživanja usmerena su na bolju prevenciju mučnine,

  efikasniju interventnu antiemetičku terapiju, nove antiemetike

  (rolapitant) i kombinacije antiemetika (fiksna kombinacija

  netupitanta i palonosetrona u jednoj tableti), nove načine primene

  antiemetika (transdermalni granisetron) kao i na komplementarne

  pristupe (akupunktura).

  Očuvanje kvaliteta života bolesnika je o