of 37 /37
คู่มอการต ดตั้งและใช้งาน ระบบ e-Learning ของการศกษาทางไกลผ่านดาวเทยมเฉลมพระเกยรต เน่องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (eDLTV ระดับประถมศกษา) จัดทำโดย ฝ่ำยเลขำนุกำรโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

Embed Size (px)

DESCRIPTION

07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

Citation preview

Page 1: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงาน

ระบบ e-Learning ของการศกษาทางไกลผานดาวเทยมเฉลมพระเกยรต

เนองในโอกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนวาคม 2554

(eDLTV ระดบประถมศกษา)

จดท ำโดย

ฝำยเลขำนกำรโครงกำรเทคโนโลยสำรสนเทศตำมพระรำชด ำร สมเดจพระเทพรตนรำชสดำฯ สยำมบรมรำชกมำร

ส ำนกงำนพฒนำวทยำศำสตรและเทคโนโลยแหงชำต (สวทช.) กระทรวงวทยำศำสตรและเทคโนโลย

Page 2: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

ค ำน ำ

มลนธการศกษาทางไกลผานดาวเทยม รวมกบโครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร และส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ ไดจดท า ระบบ e-Learning ของการศกษาทางไกลผานดาวเทยม เฉลมพระเกยรตเนองในโอกาสมหามงคล เฉลมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนวาคม 2554 (eDLTV ระดบประถมศกษา) มเนอหารวม 8 สาระวชา ในระดบประถมศกษา 1 – 6 ประกอบดวย ภาษาไทย วทยาศาสตร คณตศาสตร ภาษาองกฤษ ศลปะ (ดนตร นาฏศลป ทศนศลป ) ส ขศกษา ส งคมศกษาและประวต ศาสตร การงานอาชพและเทคโนโลย โดยน าสวนประกอบของเนอหาการสอนของโรงเรยนวงไกลกงวล ไดแก วดทศน ใบงาน ใบความร มาแปลงเปนขอมลดจทล (digitized data) แลวจดเกบลงบนระบบ eDL-Square โดยมงหวงใหผทอยในชนบทหางไกลและกลมผดอยโอกาสจะไดมโอกาสศกษาเพมเตมความรในระดบประถมศกษา โดยเฉพาะอยางยงโรงเรยนในระดบประถมศกษาทวประเทศทมจ านวนกวา 20,000 แหง จะไดมโอกาสน ามาใชเปนสอเสรมในการจดการเรยนการสอน สอนเสรม ลดปญหาขาดแคลนคร ชวยเหลอครสอนไมตรงวชาเอก เปนตน

จากความรวมมอขางตน ส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ ไดสนบสนนงบประมาณประจ าป 2555 ในการน าเนอหาการสอนระดบประถมศกษาจากโรงเรยนวงไกลกงวล มาใสในระบบ eDL-Square จนเกดเปนระบบ e-Learning ของการศกษาทางไกลผานดาวเทยม เฉลมพระเกยรตเนองในโอกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนวาคม 2554 (eDLTV ระดบประถมศกษา) ขน

ระบบ eDLTV ระดบประถมศกษาใหบรการแกบคคลทวไปสามารถเรยกใชงานผานเครอขายอนเทอรเนตไดท http://edltv.dlf.ac.th/ และสามารถน ามาใชงานภายในสถานศกษา โดยไมตองเชอมตอเครอขายอนเทอรเนตได (ใชงานแบบ off-line)

คณะท างานโครงการหวงเปนอยางยงวา คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดประถมศกษา น จะชวยใหผอานสามารถใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษานไดสะดวก

ฝายเลขานการโครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด าร

สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต

กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย

Page 3: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

จดท ำคมอโดย

ฝายเลขานการโครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด าร สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย เลขท 73/1 ถนนพระรามท 6 เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 10400 โทรศพท 0-2564-7000 ตอ 81813, 81818, 81836 โทรสาร 0-2644-8134 email : [email protected]

รำยชอผจดท ำคมอ

นางเยาวลกษณ คนคลอง นายนพพร มวงระยา นายเลศสวฒน ทองกอนศลา นางสาวกญรนทร ละอองกลพลวต

Page 4: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

สำรบญ บทท 1 ระบบ eDLTV คออะไร หนำ 1 - 5

1) ระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา - ระดบมธยมศกษา 2) ระบบ eDLTV เพอพฒนาอาชพ

บทท 2 สอบนระบบ eDLTV ประถมศกษำ หนำ 6 - 12

1) สาระการเรยนร และหนวยการเรยน 2) สวนประกอบของเนอหาใน 1 คาบ 3) การคนหาสอทตองการ 4) การปดสอเมอสนสดการรบชม 5) กลบสสารบญบทเรยน และกลบสหนาหลก 6) โปรแกรมทจ าเปนตอการใชงานระบบ eDLTV

บทท 3 ระบบ eDLTV บนฮำรดดสก เพอลดปญหำกำรเรยกชมลำชำ หนำ 13 - 24

1) การใชงานระบบ eDLTV บนฮารดดสก 2) ระบบ eDLTV บนฮารดดสก ตองมอปกรณใดบาง 3) เครอขายเผยแพรระบบ eDLTV ใหแกโรงเรยน 4) วธการส าเนาระบบ eDLTV ระดบประถมศกษาใหแกโรงเรยน 5) วธเปดใชงานระบบ eDLTV 6) การก าหนดใหระบบ eDLTV ท างานไดบนระบบปฏบตการ Windows 7 7) หากครตองการส าเนาระบบ eDLTV เฉพาะวชาทตองการไดหรอไม? (ไมส าเนาทงหมด 1 TB) 8) ใชงานระบบ eDLTV จาก flash drive ไดหรอไม? 9) ปญหาพบบอยของการใชงานระบบ eDLTV

Q1: การเปดใชงานระบบ eDLTV แบบ off-line เมอคลก Server2Go.exe แลวระบบจะ shutdown ระบบ และไมสามารถใชงานระบบได แกไขปญหาอยางไร?

Q2: ระบบ eDLTV ในบางวชา - บางเรอง จะมเสยงเบามาก ควรท าอยางไร?

Q3: การส าเนาระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา จะพบปญหาอะไรบาง?

Q4: ครตองการคนสอทตองการ ท าไดอยางไร?

บทท 4 เลำประสบกำรณ eDLTV ในโรงเรยน หนำ 25 - 33 1) กรณศกษาจากโรงเรยนขนาดเลก น า eDLTV ไปใชในการสอนคละชน 2) กรณศกษาจากส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษานครนายก

Page 5: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 1

ระบบ e-Learning ของการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

(http://edltv.net/)

การจดการศกษาในประเทศไทยในหลายสวนยงประสบปญหาในเรองของความทวถง เทาเทยม และคณภาพ โรงเรยนในชนบทสวนใหญขาดแคลนครผสอน ครไมครบชนเรยน ครคนเดยวตองสอนหลายวชา-หลายชนเรยน ครจบการศกษาไมตรงกบวชาทตองสอน ไมมความช านาญในวชาทสอน จงยากทจะท าใหการเรยนการสอนมประสทธภาพ

แตประเทศไทยโชคดทมโครงการทดคอ การศกษาทางไกลผานดาวเทยม (Distance Learning TV : DLTV) จากโรงเรยนวงไกลกงวล ทชวยประเทศไทยมาหลายปแลว จากการส ารวจโรงเรยนพบวา นกเรยนเรยนไมทน ครตองการบทเรยนมาทบทวน ครตองการสอมาใชในหองเรยนสอนคละชน จงมาวเคราะหจะแกปญหาอยางไรด

โครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร โดย ส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต (สวทช.) ในฐานะฝายเลขานการ ไดรวมมอกบมลนธการศกษาทางไกลผานดาวเทยม ส านกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา และส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ จดท าระบบ อดแอลทว (eDLTV : Electronic Distance Learning Television) ขน เพอลดปญหาดงกลาว

ระบบ eDLTV เปนสอการเรยนแบบอเลกทรอนกส เนอหาตงแตระดบปฐมวย ประถมศกษา มธยมศกษา ไปจนถง ปวช. และ ปวส. โดยเนอหาวชาสามญมาจากโรงเรยนวงไกลกงวล และเนอหาวชาชพจากวทยาลยการอาชพไกลกงวล ซงประกอบดวย (1) วดโอคลปการสอน (2) สไลดบรรยายรปแบบพาวเวอรพอยต (PowerPoint) ทครใชในการเรยนการสอน (3) ใบความร และใบงาน (4) แบบฝกหด ฯลฯ

ระบบ eDLTV ใหบรการแกบคคลทวไปสามารถเรยกใชงานผานเครอขายอนเทอรเนตไดท http://edltv.net/ และสามารถน ามาใชงานภายในสถานศกษา โดยไมตองเชอมตอเครอขายอนเทอรเนตแบบ off-line ได

1) ระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา - ระดบมธยมศกษา

เนองดวยโรงเรยนในโครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร สวนใหญอยในชนบทหางไกล และประสบปญหาขาดแคลนคร หรอ ครสอนไมตรงวชาเอก หลายโรงเรยนไดแกปญหาโดยจดการเรยนการสอนดวยการศกษาทางไกลผานดาวเทยม

คออะไร? 1. ระบบ

Page 6: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 2

ในป พ.ศ. 2550 โครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร รวมกบมลนธการศกษาทางไกลผานดาวเทยมไดจดท าระบบ e-Learning ของการศกษาทางไกลผานดาวเทยม เพอรวมเฉลมพระเกยรต เนองในโอกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนวาคม 2550 (ระบบ eDLTV ระดบมธยมศกษา) และในป พ.ศ. 2554 ส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการไดเปนเจาภาพ รวมกบมลนธการศกษาทางไกลผานดาวเทยม และโครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด ารฯ จดท าระบบ e-Learning ของการศกษาทางไกลผานดาวเทยม เฉลมพระเกยรตเนองในโอกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนวาคม 2554 (ระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา) โดยเผยแพรบนเครอขายอนเทอรเนตท http://edltv.net/

เปาหมายของโครงการเพอเผยแพรระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา - ระดบมธยมศกษาใหแกคร นกเรยน และผสนใจทวไปไดใชประโยชนในการเรยนการสอนหรอศกษาเพมเตม ทงน โรงเรยนทวประเทศสามารถใชระบบ eDLTV เพอลดปญหาจดการเรยนการสอนของโรงเรยนได เชน ปญหาขาดแคลนครทมวฒการศกษาตรงสาขาวชา ปญหาขาดแคลนครท าใหครตองสอนหลายวชา ปญหาขาดแคลนสอการสอน ปญหาการฝกทกษะ เปนตน

2) ระบบ eDLTV เพอพฒนาอาชพ

ในป พ.ศ. 2553 ส านกงานคณะกรรมการการอาชวศกษาไดสนองพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร เปนเจาภาพ รวมกบมลนธการศกษาทางไกลผานดาวเทยม และโครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร จดท าระบบ e-Learning เพอพฒนาอาชพตามพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร (ระบบ eDLTV เพอพฒนาอาชพ) ขน โดยระบบทจดท าขนในโครงการฯ ประกอบดวยเนอหาสอนวชาชพจากวทยาลยการอาชพวงไกลกงวล จ านวน 1,365 เรอง (ประมาณ 70 อาชพ) อาท ครวการอาชพวงไกลกงวล, เสอสมยนยม, ปกสวยดวยมอ, การนวดแผนไทย ฯลฯ ผใชสามารถใชงานในรปแบบ on-line ผานเครอขายอนเทอรเนตไดท http://edltv.vec.go.th/ หรอใชงานในรปแบบ off-line ภายในโรงเรยน โดยบรรจในเครองคอมพวเตอรแมขาย (server) หรอ external harddisk โดยไมมคาใชจาย แตไมอนญาตใหน าไปใชในเชงพาณชย

Page 7: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 3

ระดบประถมศกษา

ระดบมธยมศกษา

ระบบ eDLTV ทมเนอหาระดบมธยมศกษาปท 1-6 จากโรงเรยน วงไกลกงวล ประมาณ 4,675 ชวโมง ใน 6 สาระการเรยนรคอ ภาษาไทย, ภาษาองกฤษ, วทยาศาสตร, คณตศาสตร, สงคมศกษาฯ และ สขศกษาฯ มสอจ านวน 30,302 ชน [ขนาด 594 GB]

วดทศน 15,287 ชน

สไลด 4,738 ชน

ใบความร 5,727 ชน

ใบงาน 2,369 ชน

แบบทดสอบ 1,302 ชน

สออนๆ 339 ชน

ระบบ eDLTV ทมเนอหาระดบประถมศกษาปท 1-6 จากโรงเรยน วงไกลกงวล ประมาณ 4,978 ชวโมง ใน 8 สาระการเรยนรคอ ภาษาไทย, ภาษาองกฤษ, วทยาศาสตร, คณตศาสตร, สงคมศกษาฯ, สขศกษาฯ, ศลปะ (ดนตร, ทศนศลป) และการงานอาชพฯ (คอมพวเตอร,งานบานฯ) มสอจ านวน 36,661 ชน [ขนาด 990 GB]

สอวดทศน 20,638 ชน

สอสไลดบรรยาย 4,458 ชน

สอใบความร 10,935 ชน

แบบทดสอบ 630 ชน

Page 8: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 4

จดเดนของระบบ eDLTV

ระบบ eDLTV มความสะดวกในการเผยแพรวงกวางดวย extrernal harddisk ทมราคาถกลงเรอยๆ หนวยงานใดๆ สามารถใหบรการส าเนาไดงาย และไมมคาใชจายของลขสทธระบบ eDLTV

ผเรยนเลอกชมวดโอคลปการสอน หรอหยดภาพ หรอเลนซ า ไดตลอดเวลา ตามความตองการ

ผใชสามารถคนหาบทเรยนทตองการเรยนไดงายดวยการคนหา (search) และค าส าคญ (keyword)

เนอหาใน eDLTV ทเปนวดโอคลปการสอน ความยาว 50 นาท หรอ 1 คาบนน จะถกแบงออกเปน 3-4 ตอน มค าอธบายเนอหาของวดโอคลปการสอน เพอใหงายตอการเรยกด และดาวนโหลดไดไว เพราะไฟลวดโอมขนาดเลกใชงานผานเครองคอมพวเตอร โทรศพทมอถอแบบสมารทโฟน (Smart Phone) หรอแทบเลต (Tablet) ได

โรงเรยนสามารถเลอกใชระบบ eDLTV ในแบบออฟไลน (ไมตองเชอมตออนเทอรเนต) โดยเลอกใชระบบ eDLTV บนฮารดดสก โดยน ามาใชในหองเรยนได โดยการเชอมตอเครองคอมพวเตอรกบโปรเจคเตอรหรอจอโทรทศน

เพอพฒนาอาชพ

ระบบ eDLTV ทมเนอหา เกยวกบวชาชพ 70 อาชพ จากวทยาลยการอาชพวงไกลกงวล รวม 1,365 เรอง เชน ครวการอาชพวงไกลกงวล เสอสมยนยม ปกสวยดวยมอ และการนวดแผนไทย ฯลฯ มสอจ านวน 5,204 ชน [ขนาด 189 GB]

สอวดทศน 3,957 ชน

สอสไลดบรรยาย 239 ชน

สอใบความร 1,008 ชน

Page 9: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 5

ตวอยางสอบนระบบ

Page 10: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 6

ระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา มเนอหาการเรยนการสอนของโรงเรยนวงไกลกงวล ใน 8 สาระวชา ระดบประถมศกษา 1 – 6 ประกอบดวย ภาษาไทย วทยาศาสตร คณตศาสตร ภาษาองกฤษ ศลปะ (ดนตร นาฏศลป ทศนศลป) สขศกษา สงคมศกษาและประวตศาสตร การงานอาชพและเทคโนโลย โดยเผยแพรทาง URL http://edltv.dlf.ac.th/

1) สาระการเรยนร และหนวยการเรยน

หนาหลกของระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา จะเหนหนาจอแสดงสาระการเรยนรทงหมดทจดท าขน โดยเปนเนอหาในระดบชนประถมศกษา ตวอยางดงรป

ประถมศกษา 2. ส อบน

ระบบ

รปแสดงหนาหลกของระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา (http://edltv.dlf.ac.th/)

Page 11: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 7

สามารถอธบายสญลกษณตางๆ ไดดงน

1. สญลกษณแทนสาระการเรยนร (แนวตง) จะเปนชอวชาตางๆ เรยงล าดบไปในแนวตง จ านวน 11 วชา ประกอบดวย ภาษาไทย ภาษาองกฤษ วทยาศาสตร คณตศาสตร สงคมศกษา ประวตศาสตร สขศกษา คอมพวเตอร งานบาน-ประดษฐ-เกษตร ดนตร-นาฏศลป และทศนศลป

2. สญลกษณแทนระดบชน จะปรากฏอยในรป icon ของแตละวชา เรยงกนอยในลกษณะแนวนอน ตงแตระดบชนประถมศกษาปท 1- 6 โดยปรากฏเปนขอความคอ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ เรยงล าดบไปในแตละรป icon

เมอคลกทสาระการเรยนรทตองการ จะเหนสารบญหนวยการเรยนร ซงแบงชอหนวยการเรยนรตามหลกสตรสถานศกษาของโรงเรยนวงไกลกงวล ตวอยางวชาภาษาไทย ประถม 2 จะมเนอหาการสอนแบงออกเปน 12 หนวยการเรยน ไดแก การอาน, การเขยน, การฟง-ด-พด, หลกภาษา, วรรณคด, วรรณกรรม เปนตน

รปแสดงการเลอกสาระการเรยนร

Page 12: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 8

2) สวนประกอบของเนอหา ใน 1 คาบ

เมอคลกเลอกหนวยทตองการ (เชน หลกภาษา) จะพบเนอหาของหนวยการเรยนนน โดยดานบนจะแสดงชอหนวยการเรยน ชอเรอง (เชน หลกภาษา - มาตราตวสะกด) ดงรป

รปแสดงสารบญหนวยการเรยน

รปแสดง สวนประกอบของเนอหา ในแตละคาบเรยน

หนวย - เรอง ทเลอก

วดทศนคาบน แบงเปน 3 - 4 ตอน

เรองตางๆ ของคาบน

Page 13: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 9

ในแตละหนวยการเรยน จะมหลาย "เรอง" แสดงในแถบดานซายของหนาจอ ไดแก มาตราตวสะกด แม ก กา, แมกก เปนตน

ในแตละเรอง จะมหลาย "คาบ" ไดแก คาบท 1, คาบท 2, คาบท 3

ในแตละคาบ จะมวดทศน เปนรปฟลมสฟาขนาดใหญ โดยแบงเปน 2 - 4 ตอน และระบรายละเอยดของวดทศนแตละตอน ทงน วดทศนจดท าเปนไฟลรปแบบ MPEG4/H.264

เมอคลกวดทศนทตองการ จะมหนาจอวดทศนปรากฏขนมาใหชม ทานสามารถเลอกวดทศนใหเดนหนาหรอยอนกลบไปยงชวงทตองการ และสามารถขยายหนาจอวดทศนไดตามตองการ

สวนเนอหาทปรากฏบรเวณดานขวาของหนาจอนน คอเนอหาเพมเตมของบทเรยนในคาบนนๆ ซงจะแตกตางกนไปในแตละคาบ ประกอบดวย

สไลดบรรยาย (presentation) ทครผสอนใชบรรยายประกอบการสอน จดท าเปนไฟลรปแบบ htm ทสามารถแสดงผลไดเชนเดยวกบ presentation ซงสามารถคลกทเครองหมาย Slide Show ทมมดานขวาลางของจอเพอใหแสดงผลในจอคอมพวเตอรในรปแบบของการน าเสนอ Presentation ได และจดท าเปนไฟลรปแบบ pdf เพอใชเปนใบความร ให download แฟมขอมลไปใชงานได

ใบความร ในรปแบบ PDF เพออานศกษาเนอหาเพมเตม สามารถพมพ (Print) เปนเอกสารประกอบการเรยนการสอนได

ใบงาน ในรปแบบ PDF ทสามารถอานเนอหาเพมเตม และท าแบบฝกหดไดในแตละบทเรยน โดยการพมพ (Print) เปนเอกสารใบงานได

Page 14: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 10

3) การคนหาสอทตองการ ครผสอนสามารถคนหาสอบนระบบ eDLTV ทตองการได โดยใสค าทตองการในชอง "คนหา" เชนตองการคนหาสอเรอง "บวก" จะแสดงสอทตองการ ไดแก นทานอานสนกนบจ านวนบวก, การบวกพาเพลน, ฝกคดลองท า "การบวกเลข" เปนตน

ครผสอนคนหาจากไฟลสรปรายการสอของระบบ eDLTV ซงเปนไฟล PDF จงสามารถคนหาเรองทตองการจาก search

รปแสดง การคนหาสอทตองการ เชน "บวก"

คนหาไฟลสรปรายการสอของระบบ eDLTV เชน "บวก"

Page 15: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 11

4) การปดสอเมอสนสดการรบชม เมอตองการปดสอ กเพยงแคคลกทรปกากบาททมมขวาบนของหนาตางนนๆ ควรปดสอทไม

ตองการชมแลวทกครง กอนเลอกเปดสอชนใหม เพอใหระบบสามารถท างานไดเสถยรยงขน

5) กลบสสารบญบทเรยน และกลบสหนาหลก

หากทานตองการกลบสสารบญบทเรยน กสามารถคลกท “กลบสสารบญบทเรยน” บรเวณดานขวาบนของหนาจอ แลวจะกลบมาทหนาสารบญหนวยการเรยนรอกครง

และหากตองการกลบสหนาหลกของเวบไซต eDLTV กเพยงคลกทค าวา “หนาหลก” ทเมนดานบนของหนาจอ จะสามารถกลบสหนาหลกของเวบไซตไดทนท

Page 16: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 12

6) โปรแกรมทจ าเปนตอการใชงานระบบ eDLTV กอนการเรมใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา ยงมขนตอนทส าคญ นนคอ การตดตงโปรแกรมทจ าเปนตอการใชงาน หรอโปรแกรมทใชเปดสอตางๆ ในระบบ eDLTV จ านวน 2 โปรแกรมคอ

ชนดของสอ โปรแกรมทใชเปดสอ

วดทศน หรอ Video Plug-in Flash Player Version 9 ขนไป

ใบความร Acrobat Reader

Page 17: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 13

หลายโรงเรยนยงเชอมตออนเทอรเนตทความเรวไมสงมากนก หากเรยกใชงานระบบ eDLTV ผานเครอขายอนเทอรเนต โรงเรยนจะประสบปญหาเรยกชมวดทศนลาชา (ภาพกระตก ชมไมตอเนอง) จงมทางเลอกใหโรงเรยนสามารถใชงานระบบ eDLTV แบบออฟไลน โดยครสามารถส าเนาระบบ eDLTV บนฮารดดสก แลวเรยกใชงานจากเครองคอมพวเตอรของตนเองภายในโรงเรยนได โดยไมตองเชอมตออนเทอรเนต

1) การใชงานระบบ eDLTV บนฮารดดสก

ผใชสามารถเรยกใชงานโดยผสอนใชคอมพวเตอร 1 เครอง แลวแสดงผาน Projector หรอ TV (ผเรยนดพรอมกน)

2) ระบบ eDLTV บนฮารดดสก ตองมอปกรณใดบาง

เครองคอมพวเตอร

Harddisk ขนาด 500 GB - 1 TB (ราคา 2,500 - 4,700 บาท)

Projector หรอ TV (พรอมอปกรณเชอมตอ TV ไดแก HDMI, TV-out)

3. ระบบ บนฮารดดสก

เพ อลดปญหาการเรยกชมลาชา

Page 18: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 14

หากโรงเรยนเลอกใชงานระบบ eDLTV บนฮารดดสก จะเรยกใชงานจากเครองคอมพวเตอรของผสอนแลวแสดงผาน Projector หรอ TV (ผเรยนดพรอมกน) ครผสอนจะเรยกใชงานสอเพยงคนเดยว แลวแสดงใหแกผเรยนทงหองเรยน

3) เครอขายเผยแพรระบบ eDLTV ใหแกโรงเรยน

มลนธการศกษาทางไกลผานดาวเทยม รวมกบ โครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร และส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการ เปนผจดท าระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา ซงไดอนญาตเผยแพรระบบ eDLTV ประถมศกษาโดยไมมคาใชจายของลขสทธการใชงานระบบ eDLTV น

โครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร จงไดขอความรวมมอจากมหาวทยาลยราชภฏเขารวมเปนเครอขายเผยแพรระบบ eDLTV โดยมหาวทยาลยราชภฏ จะใหบรการท าส าเนาระบบ eDLTV รวมทงการจดอบรมใหความรในการประยกตใชระบบ eDLTV ใหแกโรงเรยนทสนใจ โดยโรงเรยนตดตอกบมหาวทยาลยราชภฏทอยใกลโรงเรยน (ดรายละเอยดตดตอท http://edltv.net/ หรอสอบถามโครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด ารฯ ทางโทรศพท 0 2564 7000 ตอ 81813, 81818, 81836) หรอ email: [email protected]

ดงนน โครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด ารฯ จะประสานงานระหวางเครอขายมหาวทยาลยราชภฏ และส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) เพอเผยแพรระบบ eDLTV ประถมศกษานใหแกโรงเรยนทวประเทศ โดยไมมคาใชจายของลขสทธการใชงานระบบ eDLTV น

เครอขายมหาวทยาลยราชภฏทวประเทศ ใหบรการส าเนาระบบ eDLTV

(ดรายละเอยดตดตอไดทเวบไซต http://edltv.net/)

Page 19: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 15

4) วธการส าเนาระบบ eDLTV ระดบประถมศกษาใหแกโรงเรยน

โรงเรยนทตองการใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา ตองจดเตรยม external harddisk ขนาด 1.5 TB แลวตดตอขอส าเนาระบบ eDLTV จากเครอขายมหาวทยาลยราชภฏ หรอส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา (ดรายละเอยดตดตอท http://edltv.net/ หรอสอบถามโครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด ารฯ ทางโทรศพท 0 2564 7000 ตอ 81813, 81818, 81836)

ระบบ eDLTV ประถมศกษาจะจดเกบในโฟลเดอรชอวา eDLTV-Primary จะมจ านวนสอจ านวน 36,661 ไฟล และมขนาดใหญมาก [ขนาด 990 GB] จงท าใหใชเวลานานในการส าเนาประมาณ 6 ชวโมงตดตอกน หลงจากโรงเรยนส าเนาระบบ eDLTV ประถมศกษา (โฟลเดอร eDLTV-Primary) แลว จะมไฟล server2go.exe ในโฟลเดอรดงกลาว เมอดบเบลคลกทไฟล server2go.exe จะเรยกระบบ eDLTV ใหท างานอตโนมต กรณารอสกคร คอมพวเตอรจะเปด Browser IE (internet explorer) ขนมา แลวเขาสเวบไซตระบบ eDLTV ตอไป

ระบบ eDLTV สามารถใชงานกบเครองคอมพวเตอรทเปนระบบปฏบตการวนโดวส โดยตดตงเฉพาะโปรแกรมทจ าเปนเพอเปดสอตางๆ เชน โปรแกรม flash player เพอเปดสอวดทศน, โปรแกรม Acrobat Reader เพอเปดสอสไลด ใบความร ใบงาน เปนตน

ทงน ผใชสามารถใชงานระบบ eDLTV ไมตองตดตงโปรแกรม MySql และโปรแกรม Apache บนเครองคอมพวเตอรของตนเอง ทางโครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด ารฯ จดท าเปน package พรอมใชงานเรยบรอยแลว ด าเนนการเพยงส าเนา (copy) โฟลเดอรของระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา (ชอโฟลเดอร eDLTV-Primary) มาไวทฮารดดสดกสามารถใชงานไดทนท

5) วธเปดใชงานระบบ eDLTV

การใชงานระบบ eDLTV บน harddisk น ผสอนจะใชคอมพวเตอร 1 เครอง แลวแสดงผาน Projector หรอ TV (ผเรยนดพรอมกน) โดยครผสอนจะเรยกใชงานสอเพยงคนเดยว แลวแสดงใหแกผเรยนทงหองเรยน

หากใชงานจาก external harddisk ครผสอนจะเรยกใชงานสอเพยงคนเดยว แลวแสดงใหแกผเรยนทงหองเรยน

Page 20: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 16

วธเปดใชงานระบบ eDLTV ดงน 1. เชอมตอฮารดดสกทมระบบ eDLTV กบเครองคอมพวเตอร 2. เปดฮารดดสกทมระบบ eDLTV 3. เปดโฟลเดอร eDLTV-Primary 4. คลกเลอกโปรแกรม Server2Go.exe เพอเรยกใชงานระบบ eDLTV

5. จากนนโปรแกรม Internet Explorer (IE) จะเปดระบบ eDLTV ขนมาอตโนมต แลวระบบ

eDLTV อยในสถานะพรอมใชงาน 6. หลงจากใชงานระบบ eDLTV เรยบรอย ใหปดโปรแกรม Internet Explorer (IE) จะท าให

ระบบ eDLTV ปดอตโนมต (แสดงรป shutdown eDLTV-P)

หลงจากดบเบลคลก Server2Go

โปรแกรม IE จะเปดระบบ eDLTV อตโนมต

เปดโฟลเดอร eDLTV-Primary

ดบเบลคลก Server2Go.exe แลว IE จะเปด eDLTV อตโนมต

เมอปดโปรแกรม IE

จะ shutdown ระบบ eDLTV อตโนมต

Page 21: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 17

6) การก าหนดใหระบบ eDLTV ท างานไดบนระบบปฏบตการ Windows 7

เนองดวยระบบ eDLTV แบบออฟไลน (บนฮารดดสก) พฒนาใหท างานไดดบนระบบปฏบตการ Windows XP และปจจบนเครองคอมพวเตอรสวนใหญเปนระบบปฏบตการ Windows 7 จงท าใหพบปญหาเรยกใชงานระบบ eDLTV แลวจะ shut down เองทนท

ดงนน ผใชตองก าหนดใหระบบ eDLTV ท างานไดดบนระบบปฏบตการ Windows 7 ดงน 1. เชอมตอฮารดดสกทมระบบ eDLTV กบเครองคอมพวเตอร แลวเปดฮารดดสกทมระบบ eDLTV 2. เปดโฟลเดอร eDLTV-Primary แลวคลกขวาทโปรแกรม Server2Go.exe 3. จากนน คลกเลอก Properties แลวคลกเลอก Compatibility tab 4. จากนน คลกเครองหมายถก เลอก Run the program in compatibility mode for :

"Windows XP (Service Pack 2)"

Page 22: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 18

7) หากครตองการส าเนาระบบ eDLTV เฉพาะวชาทตองการไดหรอไม? (ไมส าเนาทงหมด 1 TB)

เนองดวยระบบ eDLTV จะจดเกบสอในแตละโฟลเดอรแยกตามหนวยการเรยน ดงนน ครสามารถเลอกส าเนาระบบ eDLTV เฉพาะรายวชาทตองการได (ไมตองส าเนาระบบ eDLTV ทงหมด)

ระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา จะจดเกบสอไวทโฟลเดอร course โดยจดเกบภายใต path "... \eDLTV-Primary\htdocs\primary\courses" ดงนน ครสามารถเลอกส าเนาเฉพาะโฟลเดอรของวชา-หนวยการเรยนทตองการได ตวอยางเชน วชา

ภาษาไทยประถม 2 จะมหนวยการเรยน 13 หนวย จะจดเกบสอใน 13 โฟลเดอร (ตงแตโฟลเดอรท 18 จนถงโฟลเดอรท 30)

หากตองการเฉพาะเรอง "หลกภาษา" ในวชาภาษาไทย ประถม 2 จะมเรองหลกภาษา 2 หนวยคอ หนวยท 5 และหนวยท 11 ดงนน จงเลอกส าเนาเฉพาะโฟลเดอรท 22 และโฟลเดอรท 28

หลกภาษา 1

อยทโฟลเดอรท 22

หลกภาษา 1 อยทโฟลเดอรท 28

สอของระบบ eDLTV จดเกบภายใต path

"... \eDLTV-Primary\htdocs\primary\courses"

Page 23: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 19

วธการเลอกส าเนาระบบ eDLTV เฉพาะรายวชาทตองการ ดงน 1. คลกเลอกโปรแกรมตดตงระบบ eDLTV ประถมศกษา (โปรแกรม eDLTV-Primary.exe)

จะท าการตดตงระบบ eDLTV (มเฉพาะระบบ แตไมมสอตางๆ) 2. จากนนเปดระบบ eDLTV (ดลเบลคลก Server2Go.exe) คลกเลอกวชา-ชน-หนวย-เรองท

ตองการ จะมตวเลขระบโฟลเดอรทบรรจสอของวชา-หนวยการเรยนทตองการ เชน

วชาภาษาไทย ประถม 2 จะม 13 หนวย จงจดเกบสอใน 13 โฟลเดอร (ตงแตโฟลเดอรท 18 จนถงโฟลเดอรท 30)

หากตองการเฉพาะเรอง "หลกภาษา" ในวชาภาษาไทย ประถม 2 จะมเรองหลกภาษา จ านวน 2 หนวย (หนวยท 5, หนวยท 11) ดงนน จงเลอกส าเนาเฉพาะโฟลเดอรท 22 และโฟลเดอรท 28

3. ท าการส าเนาสอ เฉพาะวชา-เรองทตองการ (เฉพาะโฟลเดอรทตองการ) ในทน "หลกภาษา" ซงอยในโฟลเดอร 22 และโฟลเดอร 28 แลวน าไปจดเกบในระบบ eDLTV ภายใต path ทจดเกบสอคอ "... \eDLTV-Primary\htdocs\primary\courses"

ระบบ eDLTV ประถมศกษา (ตนทางทมสอครบ 1 TB) ส าเนาสอ "หลกภาษา ภาษาไทย ประถม 2" โฟลเดอรท 22 และโฟลเดอรท 28 จาก ระบบ eDLTV ซงจดเกบสอภายใต path "... \eDLTV-Primary\htdocs\primary\courses"

ระบบ eDLTV ประถมศกษา (ปลายทาง) ส าเนาสอเฉพาะวชา-เรองทตองการคอ โฟลเดอรท 22 และโฟลเดอรท 28 มาจดเกบ ในระบบ eDLTV ปลายทาง ภายใต path "... \eDLTV-Primary\htdocs\primary\courses"

Page 24: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 20

8) ใชงานระบบ eDLTV จาก flash drive ไดหรอไม?

ระบบ eDLTV สามารถใชงานจาก flash drive ได แตจะมสอเฉพาะบางวชา-เรองทตองการเทานน และควรใช flash drive ขนาด 16 - 32 GB เนองจากสอของระบบ eDLTV เปนสอวดทศน และ สอ Presentation ซงเปนสอทมขนาดใหญ

วธตดตงระบบ eDLTV บน flash drive ดงน 1. คลกเลอกโปรแกรมตดตงระบบ eDLTV ประถมศกษา (โปรแกรม eDLTV-Primary.exe)

จากเมนดานซาย จะท าการตดตงระบบ eDLTV 2. ในขนตอนตดตงระบบ eDLTV ใหเลอกตดตงบน flash drive 3. หลงจากตดตงระบบ eDLTV แลว จะมเฉพาะระบบ แตไมมสอตางๆ ดงนน ตองส าเนาสอ

เฉพาะวชา-เรองทตองการ (ส าเนาสอใส flash drive ตามพนทวางทเหลออย) โดยส าเนาไปจดเกบภายใต path ทจดเกบสอคอ "... \eDLTV-Primary\htdocs\primary\courses"

คลกเลอกโปรแกรมตดตงระบบ eDLTV จากเมน (โปรแกรม eDLTV-Primary.exe) แลวเลอกตดตงบน flash drive จะไดระบบ eDLTV ทมแตระบบ ไมมสอ

คลกเลอกตดตงระบบ eDLTV บน flasd drive

โปรแกรมตดตงระบบ eDLTV (เฉพาะระบบ ทไมมส อ)

Page 25: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 21

9) ปญหาพบบอยของการใชงานระบบ eDLTV

Question 1 : การเปดใชงานระบบ eDLTV แบบ off-line เมอคลก Server2Go.exe แลวระบบ จะ shutdown ระบบ และไมสามารถใชงานระบบได แกไขปญหาอยางไร?

Answer 1 : มสาเหตทเปนไปได 3 สาเหต ดงน

ค าตอบ-1 : Path ของระบบ eDLTV ยาวเกนไป ควรส าเนาระบบ eDLTV ไวทฮารดดสก ทไมอยใน sub floder หลายชนเกนไป

ค าตอบ-2 : Path ของระบบ eDLTV จะตองไมเปนภาษาไทย ควรส าเนาระบบ eDLTV ไวทฮารดดสก โดย sub floder ตางๆ ตองไมเปนภาษาไทย

ค าตอบ-3 : Compatibility เนองดวยระบบ eDLTV offline พฒนาใหท างานไดดบนระบบปฏบตการ Windows XP ผใชควรด าเนนการดงน 1) คลกขวาท Server2Go.exe 2) แลวเลอก Properties 3) คลกท Compatibility tab 4) คลกเลอก Run this program in compatibility

mode for 5) เลอกเปน Windows XP (Service Pack 2)

Page 26: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 22

Question 2 : ระบบ eDLTV ในบางวชา - บางเรอง จะมเสยงเบามาก ควรท าอยางไร?

Answer 2 : ระบบ eDLTV ในบางวชา - บางเรอง จะมเสยงเบามาก จ าเปนตองมล าโพงแยกตางหาก สามารถเลอกด าเนนการดงน

วธท 1 (ภาพบน) : ใชล าโพงคอมพวเตอร ทมปมปรบเพมเสยง - ลดเสยงไดตามตองการ

วธท 2 (ภาพขวา) : ใชสาย Audio ตอกบโทรทศนแลวเพมเสยง - ลดเสยงจากโทรทศน

วธท 3 (ภาพลาง) : ใชสาย HDMI ตอกบโทรทศนแลวเพมเสยง - ลดเสยงจากโทรทศน

Page 27: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 23

Question 3 : การส าเนาระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา จะพบปญหาอะไรบาง?

Answer 3 : ระบบ eDLTV ประถมศกษาจะจดเกบในโฟลเดอรชอวา eDLTV-Primary จะมสอจ านวน 36,661 ไฟล และมขนาดใหญมาก [ขนาด 990 GB] ท าใหใชเวลานานในการส าเนาประมาณ 6 - 7 ชวโมงตดตอกน

ปญหาทมกพบในการท าส าเนาระบบ eDLTV ไดแก

1) ปญหา : ไฟฟาดบ หรอ ไมสามารถเปดไฟฟา เพอท าการส าเนาโดยใชเวลาประมาณ 6 - 7 ชวโมงตดตอกนได

2) ปญหา : ส าเนาโดยใชค าสง Copy ของระบบปฏบตการ Windows มกจะพบปญหาไมสามารถส าเนา ไฟลจนครบได เมอผานไป 2 -3 ชวโมงมกจะแสดงขอความผดพลาดวาไมสามารถส าเนาไฟลได ท าใหตองเรมตนส าเนาตงแตตนใหมอกครง สาเหตมาจาก ไฟลสอบางชนของระบบ eDLTV จะม path ทยาวมาก ท าใหค าสง Copy ของระบบปฏบตการ Windows ไมสามารถส าเนาไฟลดงกลาวได

แนวทางแกไข/แนวทางส าเนาระบบ eDLTV ดงน

1) แนวทางแรก : การส าเนาโดยใชระบบปฏบตการลนกซ จะสามารถส าเนาไฟลจ านวนมาก ไฟลทมขนาดใหญ ไดเรวกวาการส าเนาโดยใชระบบปฏบตการ Windows

2) แนวทางสอง : หากส าเนาโดยใชระบบปฏบตการ Windows จ าเปนตองใชโปรแกรมชวยเหลอส าเนาไฟลขนาดใหญ ไดแก โปรแกรม TeraCoy

3) แนวทางสาม : การส าเนาโดยใชวธ clone harddisk จะท างานไดเรว แตมขอจ ากดคอ ใชไดเฉพาะฮารดดสกแบบ internal harddsik แลวจดหากลองใสฮารดดสกเพมเตม ซงควรจะจดซอกลองใสฮารดดสกทมคณภาพ (ราคาประมาณ 700 บาทขนไป)

Question 4 : ครตองการคนสอทตองการ ท าไดอยางไร?

Answer 4 : ด าเนนการได 3 แนวทางคอ

1) แนวทางแรก : ครผสอนสามารถคนหาสอบนระบบ eDLTV ทตองการได โดยใสค าทตองการในชอง "คนหา" เชนตองการคนหาสอเรอง "บวก" จะแสดงสอทตองการ ไดแก นทานอานสนกนบจ านวนบวก, การบวกพาเพลน, ฝกคดลองท า "การบวกเลข" เปนตน

2) แนวทางสอง : คนหาจากวชา-ชน-เรอง จากระบบ eDLTV ซงใชเวลานานในการคนหา หรอคนหาไมพบ

3) แนวทางสาม : คนหาจากไฟลสรปรายการสอของระบบ eDLTV ซงเปนไฟล PDF จงสามารถคนหาเรองทตองการจาก search

Page 28: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 24

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

แนวทางสาม : คนหาไฟลสรปรายการสอของระบบ eDLTV เชน "บวก"

แนวทางแรก : คนหาสอทตองการจากชองคนหา เชน "บวก"

Page 29: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 25

โรงเรยนประถมศกษาทวประเทศ ประสบปญหาในการจดการเรยนการสอนหลายประการ อาท 1) การขาดแคลนครผสอนทมวฒทางการศกษาตรงสาขาวชา เชน คณตศาสตร วทยาศาสตร ภาษาองกฤษ 2) การขาดแคลนครทมความรความสามารถในการสอน โดยเฉพาะรายวชาทตองใชทกษะ เชน ศลปศกษา พลศกษา ดนตรนาฏศลป 3) ครคนเดยวสอนทกรายวชา ทงวทยาศาสตร ภาษาองกฤษ ศลปศกษา ดนตรนาฏศลป เปนตน จงท าใหคณภาพการศกษาของเดกนกเรยนไมดพอ 4) ภาระงานอนๆ ท าใหครประสบปญหาสอนไมทน และ 5) ขาดสอการสอนทจะดงความสนใจในการเรยนของนกเรยน

ในป พ.ศ. 2554 ส านกงานปลดกระทรวงศกษาธการไดเปนเจาภาพ รวมกบมลนธการศกษาทางไกลผานดาวเทยม และโครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร จดท าระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา แลวเผยแพรแบบ on-line ผานเครอขายอนเทอรเนต และอนญาตใหน าไปใชงานแบบ off-line ทสะดวกในการใชงานภายในโรงเรยนได และครผสอนของโรงเรยนวงไกลกงวลมความรความสามารถตรงในสาขาวชาทสอนเปนอยางด ระบบ eDLTV ระดบประถมศกษาจงสามารถน าไปใชประกอบการสอนของคร และบรรเทาปญหาขาดแคลนครในโรงเรยนประถมศกษาไดเปนอยางมาก

กรณศกษาจากโรงเรยนขนาดเลก น า eDLTV ไปใชในการสอนคละชน

มหาวทยาลยราชภฏพระนครศรอยธยาไดด าเนนโครงการจดอบรมการน าระบบ eDLTV ไปประยกตใชในการจดการเรยนรส าหรบผบรหารและคร เพอใหสามารถเพมผลสมฤทธทางการเรยนรของนกเรยนในโรงเรยน ในเขตพนทการศกษาประถมศกษาจงหวดพระนครศรอยธยา จงหวดสระบร และจงหวดลพบร ทงน มหาวทยาลยไดจดกจกรรม "สมมนาประเมนผลการใช eDLTV ไปใชพฒนาการเรยนการสอน" เมอเดอนมถนายน 2557 ไดมกรณศกษาของการน าระบบ eDLTV ไปใชในโรงเรยนขนาดเลกทประสบปญหาครสอนไมครบชน ครสอนไมตรงวชาเอก (ครจบไมตรงวชาทสอน) ดงตอไปน

1) โรงเรยนประชากรรงสฤษฏ อ าเภอบางบาล จงหวดอยธยา

โรงเรยนไดน า eDLTV มาใชแกปญหาสอนไมทน ปญหาขาดแคลนคร และใชทบทวนความร โรงเรยนมครนอย มแค 4 คน โรงเรยนจดการเรยนการสอนแบบสอนคละชน โดยคละชนประถม 1 และประถม 2 อยดวยกน คร 1 คน, นกเรยนประถม 3 และประถม 4 อยดวยกน คร 1 คน, นกเรยนประถม 5 และประถม 6 อยดวยกน คร 1 คน

4. เลาประสบการณ ครไมครบช น ครจบไมตรงวชาทสอน ครสอนหลายวชา-หลายหองเรยน

Page 30: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 26

หลงจากน าระบบ eDLTV มาใชพบวา eDLTV มสวนส าคญชวยเหลอการจดการเรยนการสอนของโรงเรยนเปนอยางด ผลทดสอบทางการศกษา ONET ระดบชนประถมศกษาปท 6 ปการศกษา 2556 ของนกเรยนโรงเรยนประชากรรงสฤษภ สงกวาระดบประเทศทง 8 กลมสาระ

ปญหาการเรยนการสอนคอ เดกประถม 1 เพงมาจากอนบาล ครคนเดยวกนสอนคละชนทงป. 1 และป. 2 เดกประถม 1 จะเรยนไมทน ในคาบสดทายเปนชวโมงเตมเตม ครจะน า eDLTV ไปใช โดยเฉพาะวชาภาษาไทยใชทงหมดเลย นกเรยนนงขางหนา ครนงขางหลง แลวใหนกเรยนเลาสรปวา เรยนอะไรบาง เดกจะแยงกนตอบวาเรยนสระอะไร ค าอะไร จะมกระดาษใหนกเรยนเขยน นกเรยนจะแยงกนเขยน เดกจะสนกมาก

คราวแรกเครยดมาก เพราะครนอยจะใชวธวนครสอนกไมได ตองสอนคละชน เมอไดระบบ eDLTV มาใชคกบการศกษาทางไกลผานดาวเทยม พบวา สดยอดเลย เราสามารถทวนเดกไดตลอดเวลา หากสอบเดกไมเขาใจเรองใดเกน 5 คน จะน ามาใชทวนกบ eDLTV ในชวโมงสดทายของแตละวน

นกเรยน ป.1 และ ป.2 จะนงเรยนคละกน จะใหเรยนของการศกษาทางไกลผานดาวเทยมจากโรงเรยนวงไกลกงวลในชน ป.2 แลวตอนเยนจะน านกเรยน ป.1 มาทวนดวย eDLTV ในชวโมงเตมเตม ในภาคเรยนท 1 นองประถม 1 จะเรยนไมทนแนนอน โดยเฉพาะสองเดอนแรก แตละวนจะตองวางแผนใหนกเรยน ป.1 มาเตมเตมดวย eDLTV ในเรองใดบาง

ส าหรบนกเรยนระดบชนอน โรงเรยนใชการเรยนการสอนจากการศกษาทางไกลผานดาวเทยม และจะมชวโมงเฉพาะสปดาหละ 1 ชวโมง ใหนกเรยน ป.5 และ ป.6 เปนชวโมงเสรมในวชาทเรยนไมทน และจะมคอมพวเตอรใหนกเรยนเรยนรดวยตนเองได

2) โรงเรยนบานหนองหวชาง อ าเภอทาหลวง จงหวดลพบร

โรงเรยนขนาดเลก มบคลากรนอย มปญหาครไมครบชน และครสอนไมตรงวชาเอก โรงเรยนมคร 3 คน ซงเปนครวชาเอก ในวชาเทคโนโลย และวชาวทยาศาสตร

เมอน าระบบ eDLTV มาใช ผลสอบ ONET เพมขน เกนระดบประเทศในหลายวชา ระบบ eDLTV ชวยใหเดกสนใจ การเรยนเพมขน เพราะมการตน และชวยใหเดกนกเรยนไดเรยน

ระบบ eDLTV ม 1 เครองในหองทม LAN ใชวธ share drive โรงเรยนม Projector จ านวน 2 ตว จะไมใช eDLTV ครบทกชนเรยน จะใช eDLTV เฉพาะวชาทไมมครสอนตรงวชาเอก เชน ครจะสอนนกเรยนในวชาคอมพวเตอร และวชาวทยาศาสตรเอง แลวใหนกเรยนเรยนวชาอนจาก eDLTV

ผมสอนนกเรยนระดบ ป.3 และ ป.4 จะเรยนในหองเดยวกน แตคนละฝงหองเรยน นกเรยน ป.3 เรยนเรยนจาก eDLTV แลวผมสอนนกเรยน ป.4 จากนนจะมาสรปกบนกเรยน ป.3 หลงจากสอน ป.4 แลว

Page 31: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 27

เดกพเศษสามารถเรยนรดวยตนเองจาก eDLTV ได เชน เดกชายชตวต หวงอาษา เปนเดกพเศษทางการเรยนร ไดเลอกนทานทสนใจจาก eDLTV แลวฝกเลานทานไปรวมแขงขนไดรบรางวลเหรยญทองในกจกรรมแขงขนเลานทาน ประเภทนกเรยนพเศษทางการเรยนร ในงานศลปหตถกรรมนกเรยนระดบชาต ประจ าป 2556 และเดกชายนวพล บญประดษฐ เปนเดกพเศษมความสนใจคอมพวเตอร ไดศกษาดวยตนเองจาก eDLTV แลวไปรวมแขงขนวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ไดรบรางวลเหรยญทอง ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการไดยน ในงานศลปหตถกรรมนกเรยนระดบชาต ประจ าป 2556

3) โรงเรยนบานปาไมพระฉาย อ าเภอเมองสระบร จงหวดสระบร

โรงเรยนไดรบสอ eDLTV ใน external harddisk โดยใชใน 8 กลมสาระ โดยใชมากในวชาวทยาศาสตร รปแบบการใช eDLTV โดยครเตรยมการสอนเลอกสอทจะใช จาก eDLTV กอน จะใชสอนเสรมเตรยมสอบ NT, สอบ ONET ใชสอนกรณครตดราชการ, ครไมถนดในบางวชา และใชใน กจกรรมชมนมวชาประดษฐ

โรงเรยนใชสอ eDLTV เปนสอเสรมรวมกบสออนๆ เชน CAI ทโรงเรยนไดรบจาก อบจ. ส าหรบสอ eDLTV ครจะใชทงใบงาน, ใบความร, วดทศน, สไลด, แบบทดสอบกอนเรยน และแบบทดสอบหลงเรยน

ผลทเหนไดชด เดกสนใจเรยนมากขน นกเรยนสนกมาก ไดเจอเพอนใหม เพอนใน eDLTV เหมอนเพอนในหองเรยนของเคา เหนรอยยม เหมอนเคาเปนสวนหนง เปนหองเรยนเดยวกน

โรงเรยนม 6 หองเรยน แตครไมครบชน จงจดหองเรยนเปน 4 หอง โดยเรยนรวมกน 2 หองคอ เรยนรวมในชน ป.1-ป2, เรยนรวมในชน ป.4-ป.5 และเรยนแยกหองใน 2 ระดบชนคอ ป.3 และ ป.6 กรณรวมหอง เชน นกเรยน ป.4 -ป.5 เรยนรวมกน หากเนอหาทเรยนตางกน จะใชวธแจกใบงานใหนกเรยน ป.4 แลวเปด eDLTV ใหนกเรยน ป.5 เรยน จากนนจะสลบใหนกเรยน ป.4 เรยน eDLTV แลวนกเรยน ป.5 ท าแบบฝกหด แตหากเปนเนอหาเดยวกน เชน พทธประวต นกเรยนสองชนเรยนพรอมกนได

การใช eDLTV มเพยง 2 เครองคอ เครองคอมพวเตอรทใช eDLTV จาก external harddisk มเครองเดยวในหองวชาการ และใช eDLTV กบเครองคอมพวเตอรของหองเรยนอจฉรยะ ทไดรบสนบสนนจาก อบจ. สระบร ครจะสลบกนไปใชระบบ eDLTV ประมาณหองเรยนละ 3 วนตอสปดาห โดย eDLTV จะตงไวในหองศนยการเรยนรวชาการ มตารางเขาใชงานระบบ eDLTV แตบางชวงสอนเสรม ป.6 เตรยมสอบ ONET ใชสอ eDLTV เปนสอเสรมตอนเยนใหแกนกเรยน ป.6

ผลทเกดขน โรงเรยนมผลสมฤทธป 2555 คอนขางจะต า แตเมอโรงเรยนได eDLTV ไปชวยสอนเสรมมากขนทง 8 สาระ พบวา ผลสมฤทธ ONET ป 2556 เพมขนใน 7 กลมสาระคอ ภาษาไทย คณตศาสตร วทยาศาสตร สงคมศกษาฯ ภาษาตางประเทศ การงานอาชพฯ และสขศกษาฯ ยงเหลอเพยง

Page 32: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 28

ศลปะฯ ทผลสมฤทธยงไมเพมขน นอกจากน ม 2 วชาคอ วทยาศาสตรและสขศกษาฯ ทไดผลสมฤทธสงกวาระดบประเทศ

4) โรงเรยนวดสวางอารมณ อ าเภอหนองโดน จงหวดสระบร

โรงเรยนประสบปญหาครสอนไมครบชน ครสอน ไมตรงวชาเอก พบวา eDLTV ชวยเหลอปญหาครสอน ไมครบชน ชวยเหลอใหครสามารถสอนหลายชนพรอมกนได ผปกครองเชอมนวา ลกไดเรยนหนงสอ ไมใชนกเรยนนงเฉย ไมไดเรยนหนงสอ พอแมไมยายลกไปเรยนทอน

ผลทไดรบ โรงเรยนไดผลสมฤทธเปนอนดบท 2 ของอ าเภอ ล าดบท 20 ของส านกงานเขต ผลสมฤทธของ 3 วชาทไดคะแนนสงขนมาก ไดแก คณตศาสตร ภาษาไทย วทยาศาสตร มผลสมฤทธคะแนนสงกวาระดบประเทศใน 4 กลมสาระ และมนกเรยน 5 คนไปแขงขนคณตศาสตรไดรางวล 3 คน ถอวาประสบความส าเรจจากการใช eDLTV พอสมควร

การจดการเรยนการสอน นกเรยนจะอยในหองเรยนตนเอง จ านวน 6 หอง แลวคร 2 คนเดนสอนแตละหอง ครแตละคนสอน 3 หอง เพราะครไมถนดสอนคละชน แตละหองจะมคอมพวเตอร ครจะส าเนา eDLTV เฉพาะวชาทจะสอนในแตละวน ไปเปดใหนกเรยนเรยนในหองเรยน ชวงทครไมอยในหองเรยน ครจะสงงานไว และจะใหนกเรยนท าแบบฝกหด หรอเรยนจาก eDLTV

โรงเรยนจะใช eDLTV ใน 3 วชาคอ คณตศาสตร วทยาศาสตร องกฤษ เพราะครไมจบวชาเอกในวชาเหลาน ครจบวชาเอกการงาน และวชาเอกคหกรรม จงไมมความมนใจทจะสอนเองใน 3 วชาน โรงเรยนจะมครผชายสอนวชาไฟฟา จะเกงเรองส าเนา eDLTV ในวชาทตองการใส flash drive มาเปดสอนในแตละหอง โดยมครธรการชวยเหลอด าเนนการดวย

กรณศกษาจากส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษานครนายก

โครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด ารฯ รวมกบส านกงานเขตพนทการศกษาประถม ศกษานครนายก สงเสรมใหโรงเรยนขยายโอกาสทางการศกษาไดใชงานระบบ eDLTV ตงแตป พ.ศ.2552

1) มมมอง ... ประสบการณและความประทบใจของศกษานเทศกกบ eDLTV

ชอ นายสงกรานต วระเจรญกจ วฒการศกษา กศ.ม. (เทคโนโลยทางการศกษา) ต าแหนงปจจบน ศกษานเทศกช านาญการพเศษ สงกด ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษานครนายก

Page 33: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 29

ตอนททราบวา การศกษาทางไกลผานดาวเทยมไดถกแปลงใหเปนสอทใชในคอมพวเตอร จงเกดความคดทจะตองเอามาใหครในโรงเรยนขยายโอกาสใช ชวยครสอนหนงสอ .... ยอนกลบไปประมาณป พ.ศ. 2551 เมอทราบจากโครงการเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมารวา ขณะนนไดจดท า eDLTV ทมรายการการสอนของโรงเรยนไกลกงวล ทออกอากาศในชวงปทผานมา ในรปแบบทใชกบคอมพวเตอร จงไดขอส าเนา eDLTV แบบ external harddisk ซงมองเหนวานาจะเหมาะกบครมากทสด เมอศกษาเกยวกบการจดการระบบของ eDLTV จงไดทดลองน าไปใหครทคดวานาจะคดวธการสอนดวย eDLTV ไดโดยใชเวลาไมมากนก “ครสชญา บ ารงกจ หรอ ครไก” ทเรยกกนอยางคนเคยนนเคยใชรายการของการออกอากาศจากโทรทศนของมลนธการศกษาทางไกลอยแลว เมอม eDLTV ท าใหครไกจดการเรยนการสอนไดอยางมอสระ สามารถจดการหองเรยนไดอยางด นกเรยนสามารถเรยนรไดตามศกยภาพเตมท จงไดขยายผลออกไปสครคนอนๆ ทเหนวานาจะมความเขาใจเกยวกบ eDLTV และผลทไดรบขณะนนเปนทนาพอใจ ไดผลการสรปการออกแบบการสอนในแตละวชาเปนรปแบบ (Model) ของการน าไปใชในการสอนได

ในป พ.ศ. 2555 มการจดท า eDLTV ในระดบปฐมวย ประถมศกษา และงานอาชพ เพมขน จงขอท าส าเนาเพอขยายใหกบครทมความตองการใช วธการจะใชการสอบถามถงปญหาการสอนของคร เมอคนพบปญหากจะเสนอแนะใหครโดยใชวธสาธตใหครด ถาสนใจกจะเขาชวยเหลอในทนท ครจะตองซออปกรณทงหมดเองตามสภาพของหองเรยน ศกษานเทศกเปนผจดท าส าเนา ตดตงอปกรณ สาธตอปกรณ ฝกครใหเกดความมนใจในการใช และสงทคดวาส าคญทสดคอ การเขาถงครไมวาจะเกดปญหาในการใชอปกรณตางๆ หรอเรองใดๆ กตามใหเรวทสดเพอสรางความมนใจวาลงทนไปแลวไมถกปลอยทง

สงทพบเหนแลวเกดแรงบนดาลใจทจะขบเคลอน eDLTV ใหขยายวงเพมออกไปคอ รอยยมและค าพดของครทบอกวาใชแลวเดกชอบ สอนไมยากแลว.... และครสามารถวเคราะหแนวทางการสอนวาจะตองไมปลอยใหนกเรยนเรยนเอง ครยงจะตองเปนผจดการหองเรยน คอยกระตนการเรยนตลอดเวลา

2) ประสบการณครไก ... ครปฐมวย สอนวทยาศาสตรดวย eDLTV

ชอ นางสชญา บ ารงกจ วฒการศกษา ค.บ. (การศกษาปฐมวย) ป.บณฑต (การบรหารการศกษา) ศษ.ม. (การวดและประเมนผลการศกษา) ต าแหนงปจจบน ศกษานเทศกช านาญการพเศษ สงกด ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษานครนายก (อดตเคยรบราชการคร โรงเรยนวดโพธแทน อ าเภอองครกษ นครนายก)

Page 34: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 30

กอนทโรงเรยนจะน า eDLTV มาใช คณครเคยใชการสอนสดจากโทรทศนทางไกลผานดาวเทยม ซงปญหาส าคญคอ ตวคณครจบการศกษาวชาเอกการศกษาปฐมวย จากโครงการครทายาท แตตองมารบผดชอบสอนวชาวทยาศาสตร ระดบชนมธยมศกษาปท 1-3 มาโดยตลอดตงแตบรรจเขารบราชการ เมอไดทราบวามระบบ eDLTV ซงเปนการสอนของการศกษาทางไกลผานดาวเทยม ทสามารถเลอกใชไดตามความตองการ ดวยความทไมมความช านาญดานการสอนวทยาศาสตรมากนก จงตองแสวงหาความร และสอตางๆ เพอน ามาใชประกอบการสอนใหกบนกเรยนของเราใหได จนกระทงทโรงเรยนไดรบระบบ eDLTV บน external harddisk จากส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษานครนายก ภาระในการจดกจกรรมการเรยนการสอนในหองไดเปลยนไป มการบรณาการการจดกจกรรมการเรยนการสอน ผสมผสานระหวางการสอนของครไกกบการสอนของครใน eDLTV ซงไดบอกกบนกเรยนของตวเองวา "นกเรยนโชคดทม ครสอนพรอมๆ กน 2 คน และยงมเพอนรวมหองเรยนอกหองหนงซงจะไดแขงขนกนเรยนไดอกดวย" มการเปลยนแปลงระบบการสอนในชวงชนมธยมศกษาตอนตน ทงตวครเอง นกเรยน และเพอนคร โดยไดแลกเปลยนเรยนรการใชสอ eDLTV รวมกนในโรงเรยน และขยายผลไปยงเพอนครทสอนกลมสาระการเรยนรคณตศาสตร ภาษาไทย และภาษาองกฤษอกดวย จากนนคณครของเรากไดจดหาอปกรณตางๆ ทใช เชน ตวแปลงสญญาณจากคอมพวเตอรไปออกโทรทศน เครองรบโทรทศน คอมพวเตอร notebook โดยใชเงนสวนตว มาใชเปนเครองมอในการจดการเรยนการสอน ตวคณครเองกเปลยนแปลงจากการเปนครผสอนมาเปนนกจดรายการการสอน แทนทจะเปนผสอนเพยงอยางเดยว

ประโยชนของโครงการ eDLTV : eDLTV ถอเปนเครองมอหนงทสามารถชวยคณครในการจดการเรยนการสอน มใชใชสอนแทนคณคร แตหมายถงใชชวยการสอนในบางเรอง บางวชาทครไมถนด โดยคณครจะตองดรายการสอนมาลวงหนา แลวจดบนทกไววาชวงไหนบางของวดโอทเราจะใหนกเรยนด และชวงไหนบางทตวคณครตองเปนผสอนเอง เมอถงเวลาสอนกจะด าเนนการสอนตามทไดออกแบบการสอนไว เปนสงดกวาทตวครสอนเพยงคนเดยว นอกจากนหากพบวานกเรยนไมเขาใจ สามารถใหนกเรยนดเพอทบทวนบทเรยนไดดวยตนเอง เนองจาก eDLTV สามารถดยอนกลบได ดซาไดหลายครง ทสาคญจะยอนกลบดกครง eDLTV กไมเหนอย ไมอารมณเสย

สงทส าคญมากคอ ตองไมปลอยใหนกเรยนเปด eDLTV โดยไมมครผสอน เพราะครจะตองท าหนาทกระตนนกเรยนดวยค าถามทาทาย เพอยวยใหนกเรยนท ากจกรรมนนๆ ไปดวย พรอมทงตรวจสอบความร ความเขาใจของนกเรยนในชนเรยนของตนเองดวย หวงวาคณครทไดมโอกาสไดน า eDLTV ไปใชเปนสอหรอเครองมอชวยสอน จะเกดประโยชนทงในดานพฒนาการเรยนรของนกเรยน และดานการพฒนาตนเองของครผสอนดวยอยางแนนอน

Page 35: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 31

3) ครโสภณ ... ครจบไมตรงวชาทสอน สามารถจดกจกรรมการเรยนรใหกบนกเรยนไดอยางด ชอ นายโสภณ อนบางไทร วฒการศกษา กศ.บ. (ภาษาองกฤษ) ป.บณฑต (การบรหารการศกษา) ศษ.ม. (การวดและประเมนผลการศกษา) ต าแหนงปจจบน ครช านาญการพเศษ โรงเรยนวดโพธแทน ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษานครนายก

ขาพเจาเปนครผสอนในระดบชนมธยมศกษาปท 1-3 กลมสาระการเรยนรคณตศาสตร เดมขาพเจาส าเรจการศกษาระดบปรญญาตร เอกภาษาองกฤษ แตเมอมาบรรจทโรงเรยนวดโพธแทน ไดรบมอบหมายใหสอนวชาคณตศาสตรในระดบชนมธยมศกษาตอนตน จงท าใหเกดความยากล าบากมากในการจดกจกรรมการเรยนร เพราะธรรมดาคนสวนใหญทเรยนทางดานคณตศาสตร วทยาศาสตรกจะบกพรองในเรองภาษา และในทางกลบกนคนทเรยนดานภาษากจะมขอบกพรองในดานการค านวณ แตเมอขาพเจาไดรบมอบหมายมาแลวกจะตองจดการเรยนการสอนใหกบนกเรยน เพอใหพวกเขาเกดความรความเขาใจในเนอหาสาระใหได ดงนนในชวงแรกๆ ทสอน ขาพเจาจะตองใชเวลาในการเตรยมความรอยางมากมาย ซงในตอนนน (ป 2541) สงเดยวทพอใชในการคนหาความรกคอหนงสอ ต าราและเอกสารตางๆ เทานน ขาพเจาจะตองท าแบบฝกหดมากอนจนเขาใจ แลวน ามาอธบายใหนกเรยนฟงไดเทาทเตรยมมาเทานน แตถงแมกระนนกมแบบฝกหดบางขอทขาพเจาไมเขาใจ กตองขามไปกอน บางครงเขารบการอบรมพฒนาจากตนสงกด แตเมอกลบมาถงโรงเรยนกจะมบางสวนทลม ขาพเจาประสบปญหาแบบนเรอยมา แลวกมเพอนครมาแนะน าใหใชการศกษาทางไกลผานดาวเทยมของโรงเรยนวงไกลกงวล ซงพบปญหาคอ นกเรยนเรยนตามไมทน ขาพเจาจะตองอธบายเพมเตม

จนกระทง ศน.สงกรานต วระเจรญกจ ศกษานเทศก สพป.นครนายก ไดน าสอ eDLTV มาเผยแพรใหใชในการจดกจกรรมการเรยนร ซงกคอการจดกจกรรมการเรยนการสอนของโรงเรยนวงไกลกงวล ครทอยในวดโอเปนผมความรความสามารถทงในดานเนอหาและการสอน นกเรยนใหความสนใจกระตอรอรนในการเรยนร บอกวา “ดจงเลยไดเรยนกบครทเดยวสองคนคอครตกบครจรง” เมอเวลาทครตอธบายแลวไมเขาใจ ครกสามารถหยดเพออธบายและซกถามนกเรยนเพมเตมได เมอนกเรยนเขาใจแลวกเปดตอไดเลย เนอหากตอเนอง ถานกเรยนไมเขาใจบทเรยนกสามารถเปดดนอกเวลา ซ าไปซ ามาจนเขาใจ ซงนกเรยนบอกวา “ครตเปดดกรอบกได เขาไมตองบนวาเหนอย ไมด เวลาอธบายหลายๆ รอบ”

สวนตวครโสภณเอง กไดศกษาหาความรเพมเตมจากสอ eDLTV ซงครจะตองเปดดลวงหนากอนสอนเพอทาความเขาบทเรยน ตรงไหนไมเขาใจกเปดซาไปซามาจนเกดความเขาใจและมนใจ (ตามประสาคนทจบไมตรงเอก) แลวน าไปอธบาย ถายทอดความรใหกบนกเรยน เวลาเขยนแผนการสอนไมได กเปดครตดวาเขาสอนอยางไร แลวกจดขนตอนการสอนของเขา มาเปนแผนการสอนของเรา เสมอนม

Page 36: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 32

คนมาสาธตสอนใหดกอนแลวเรากสอนตาม เพยงแตเพมเทคนควธการบางสวนเพอใหการสอสารกบนกเรยนมความเขาใจมากยงขน

ทงนขาพเจาตองขอขอบคณทกทาน ทกฝายทเกยวของกบการผลตสอชนนขนมาเปนอยางสงทชวยใหครทจบไมตรงเอกอยางขาพเจาสามารถจดกจกรรมการเรยนรใหกบนกเรยนไดเปนอยางด นกเรยนกมความรความเขาใจในเนอหามากขนและมเจตคตทดตอการเรยนโดยใชสอ eDLTV

4) ครบญศร ... ประสบการณน า eDLTV สอนวชาภาษาไทย ชอ นางบญศร เตยรตน วฒการศกษา กศ.บ. (ภาษาไทย) ต าแหนงปจจบน ครช านาญการพเศษ โรงเรยนวดโพธแทน ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษานครนายก

โรงเรยนวดโพธแทนเปนโรงเรยนชนบทเปดสอนตงแตอนบาลถงมธยม ครมจ านวนนอย ขาพเจาเปนครผสอนภาษาไทย รบผดชอบสอนในชนมธยมศกษาตอนตน ในการสอนภาษาไทยระดบมธยมนนตองมการเตรยมสอตางๆ ประกอบการเรยนการสอน ปรบเปลยนกระบวนการสอนตลอด เพราะถาไมมการปรบเปลยนเลยกจะท าใหนกเรยนเกดความเบอหนาย ท าใหบางครงขาพเจารสกเหนอย จนศกษานเทศกของ สพป.นครนายก ไดเขามาแนะน าใหใชสอ eDLTV ครงแรกกยงไมสนใจ เพราะขาพเจาไมถนดทางดานการใชเทคโนโลย ประกอบกบอายกมากแลว แตเมอขาพเจาน าสอนไปเปดด แลวศกษาเนอหาและกระบวนการสอนของคณคร รวมทงใบความร ใบกจกรรมทมอยครบถวน หรอรปแบบตวหนงสอทอยใน ใบความร ใบกจกรรมกใชไดถกตอง สงผลใหนกเรยนไดแบบอยางทดอกดวย ขาพเจาเปนครบรรณารกษมคอมพวเตอรในหองสมด จงน า eDLTV ใน external harddisk แลวซออปกรณ TV-out และสายสญญาณโทรทศน มาตอกบเครอง TV ในหองสมด

ขาพเจาคดวาสอ eDLTV เปนสอทดแลวจงไดน าไปใชสอน ผลปรากฏวานกเรยนใหความสนใจดมาก โดยเฉพาะนกเรยนทเรยนชา กสามารถเรยนรวมไดอยางมความสข เพราะถาเขาไมเขาใจกจะหยดได แลวขาพเจากจะอธบายเพมเตมจากสอทมใน eDLTV เชน ใบความร ใบกจกรรมจะดมาก สามารถน ามาใชไดเลย

ขอส าคญทสดกอนทขาพเจาจะน าไปใชสอนนน ขาพเจา จะตองศกษากอนวาจะน าสวนใดของ eDLTV ไปใชสอน เชน อาจน าไปใชตอนน าเขาสบทเรยน หรอ ใชเปนบทสรป หรอจะใชวดโอ สอนตลอดทงเรองกได ทงนตองอยในความดแลของครผสอนอกครง

หนงสอ "ท ำมอ" ... ผลงำนนกเรยนจำกกจกรรมกำรเรยนกำรสอนดวย eDLTV

Page 37: 07.คู่มือการติดตั้งและใช้งาน e dltv

คมอการตดตงและใชงานระบบ eDLTV ระดบประถมศกษา 33

5) ครพยอม อศรางกร ณ อยธยา

นกเรยนโรงเรยนวดทาทราย (พมพานสร) สพป.นครนายก และคณครพยอม อศรางกร ณ อยธยา ก าลงโชวผลงานจากการเรยนวชาศลปะ ชนประถมศกษาปท 5 กบคณครนทศน จนทนากรณ จากโรงเรยนวงไกลกงวลในสอ eDLTV

นกเรยนและคณครพดเปนเสยงเดยวกนวา คณครนทศน สอนเกง มเทคนคการสอนดมา และขอบคณทท าใหพวกเราไดมโอกาสไดเรยนรสงดๆ มากมายจากสอ eDLTV